ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE. No. 5655. Zuturdag 18 December 1875. 52steJaarg. Verachjjnt DINGSDAQ, DONDERDAG en ZATURDAG. De prjje per 8 maanden is ƒ1,80, franco per poet 1,60. ADVERTENTIÊN 10 Cts. per regel, kunnen uiterlijk tot dee Maandags, Woensdags en Vrjjdags voormiddage 10 ure bezorgd worden. PUBLICATIE. IMutioiiiile Militie. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Ge meente Zierikzee; Gelet hebbende op de bestaande wettelijke bepalingen betrekkelijk de Nationale Militie; Brengen bp deze ter keunis van een iegelgk die zulks zoude moge aangaan dat het register tot inscbrjjving van alle mannelijke ingezetenen welke op den 1*"" Januarp aanstaande hun 19*' jaar zullen zjjn ingetreden, dat zjjn diegenen welke in 1857 zpn geborenzal gereed leggen op de gemeente secretarie van den 1"™ tot en met den 31"" Januarp 1876van dea voormiddaga 10tot deanamiddags 4 uur; dat voor ingezeten wordt gehouden: 1°. hp, wiens vader, ofis deze overleden, wiens moe der, of zpn beide overledenwiens voogd ingezeten ia volgens de wet van den 28"" Juljj 1850 (Staats blad no. 44); 2°. hp diegeen ouders of voogd hebbendegedu- ronde de laatste achttien maanden voorafgaande i aan den l"«° Januarp van het jaar waarin hij zich j moet laten inschrijven, in Nederland verblpfhield; 3°. hp van wiens ouders de langstlevende ingezeten i wasal is zpn voogd geen ingezeten mits hp bin- 1 nen het Rjjk verblpf houd dat niet voor ingezeten wordt gehouden de vreemde- 1 lingbehoorende tot eenen Staatwaar de Nederlander niet aan de verpligte krijgsdienst is onderworpenof I waar ten aanzien der dienstpligtigheid het beginsel van wederkeerigheid is aangenomen (art. 15 der wet van 19 Augustus 1861 (Staatsblad no. 72) dat hp die eerst na het intreden van zpn 19dcjaar, doch vóór het volbrengen van zpn 20"e, ingezeten wordt, verpligt is zich zoodra dit plaats heeftter inBcbrjjving j aan te geven by Burgemeester en Wethouders der ge- meente, waar de inschrp ving volgens art. 16 moet ge schieden (art. 20 der wet) dat voor de militie niet wordt ingeschreven 1°. de in een vreemd Rpk achtergebleven zoon van een ingezetendie geen Nederlander is 2U. de in een vreemd Rpk verblpf houdende ouderlooze zoon van een vreemdeling al is zpn voogd ingezeten (art. 17 der wqt); dat de inschrijving geschiedt 1°. van een ongehuwde in de gemeente, waar de vader, of, is deze overleden, de moeder, of, zpn beiden overledende voogd woout 2°. van een gehuwde en van een weduwnaar, in de gemeente waar hp woont; 3°. van hem die geen vadermoeder of voogd heeft of door dezen is achtergelatenof wiens voogd buiten 's lands gevestigd iB, in de gemeente waar hg woont 4°. van den buiten 's lands wonenden zoon van een Nederlanderdie ter zake van 'a lands dienst in een vreemd land woont, in de gemeentewaar zjjn vader of voogd het laatst in Nederland gewoond heeft (art. 16 der wet) dat elk, die volgens art. 15 behoort te worden in geschreven verpligt is zich daartoe bp Burgemeester en Wethouders ter boven aangegeven plaatse en binnon den daar bepaalden tjjd aan te gevenen dat bp diens ongesteldheid, afwozigheid of ontstentenis zpn vader, of, is deze overleden, zjjne moeder, of, zpn beiden overledenzpn voogd tot bet doen van die aangifto verpligt is (art. 18 aer wet). Belanghebbenden worden mitsdien dringend aange maand aan de op hnn rustende verpligting te voldoen en wordt hnn ten overvloede onder ae aandacht ge- bragt dat bp bovengemelde wet onder meer is bepaald dat met boete van ƒ25 tot 100 wordt gestraft de overtreding van art. 18 en .dat bp elke veroordeeling tot boete tevens door den regter wordt bepaalddat indien daaraan niet is voldaan binnen twee maanden na dat de veroordeelde tot betaling is aangemaand de boete door gevangenisstraf van ten hoogste tien maanden zal worden vervangen. En opdat niemand ten deze onwetendheid zonde kun nen voorwendenzal deze ter voldoening aan de be paling van art. 19 der wet van den 19<,eo Augustus *1861 (Staatsblad no 72), voor de tweede maal worden aangeplaktwaar zulks binnen deze gemeente te doen gobruikelpk is. Zierikzee, den 15 December 1875. De Burgemeester en Wethouders voornoemd v CITTERS. De Secretaris J. P. N. ERMERINS. Nieuwstijdingen. 3merifta. Eene verschrikkelijke plaag heeft over Cerdey county, Kansas gewoed. Op den 27 October rees de zuidewind, de lucht werd met rook beladen. Daags daarna zagen de verschrikte bewoners der volksplantingen nsch en vlammen door den wind voortgezweept voorbijdrijven, en werden aldns verscheidene uren vooraf verwittigd dat een vuurorkaan naderde. Ten 7 ure 's avonds sloeg de wind tot een wezenlpke orkaan ovor en men zag de vlammen in de lucht rijzen en van heuvel tot heuvel voortdrijven. Van op eene hoogte nabij het dorpzegt een plaat selijk dagblad kon men het schouwspel in geheel zpne verschrikkelijke pracht overzien. Het vuur strekte zich over de vallei uitin het westen en het noorden op eene oppervlakte van verscheidene mjjleodie door de heuvelen als door een vurigen muur omringd werd. De brandende orkaan dreef noordwaarts en liet op zijn spoor afgebrande bosschen en rookende puinen achter. Huizenstallen scharen koornvelden (luizende hooimijtenhet gras der weiden alles is in de vlam men verdwenen. De landbouwers hebben hunnen oogst, hunne werktuigen paarden vee in een woord alles verloren en bevinden zich zonder schuilplaats en zonder brood. Men veronderstelt dat de brand op Indiaansch grondgebied door de Indianen is aangestoken en men zegtdat de vlammen in het noorden tot aan Wichila gewoed hebben. HÜwslawb. Uit de Moskouer Zeitung bljjkt, dat de toestand van den heer Strousbergdie te Moskou gevangen zit niet bijzonder gunstig is. Hjj is overgebragt naar eene andere gevangenis dan waarin hem aanvankelijk een verblpf was aangewezen, en thans bevindt hjj zich in eenen kerker, die slechts voor staatkundige misdadigers en andere personen wordt gebezigd, op wier bezit de justitie grooten prjjs stelt. Het genoemde blad deelt mede dat, toen het bevel tot zpne overbrenging naar bedoelden kerker aan hem werd medegedeeld, een gansche omkeer in zpne houding zich vertoonde en het vertrouwen op eenen gunstigen loop van zpn geding ten diepste werd geschokt Het duurde echter niet lang of hij herstelde zichde eerste vraagwelke hp tot de dienaren der justitie rigtte, was van dezen aard: zal ik in het nieuwe ver blijf mjj op eigen kosten kunnen inrigten en voor mjjne tafel zorgen, zooala hier in de gjjzeling. Tot heden is het niet bekend of dat verzoek is inge willigd. Vroeger verscheen hp als getuige voor den regter, thans echter wordt hjj verhoord als beschul digde. Hp wordt vervolgd wegens misbruik van ver trouwen verspilling van gelden van derdenbank breuk, enz. Hjj bewoont thans eene cel en mag niemand ont vangen; alle voorwerpen, die voor hem bestemd zpn, worden vooraf door de beambten der gevangenis onder zocht; voor het cenige raam zjjner gevangenis staat een schildwacht. Past men de wet in alle strengheid op hem toe, dan zal hjj naar Siberie worden verwezen. Wordt hjj slechts veroordeeld wegons bankbreukten gevolge van ligtzinnige geldverspillingen dun is het minimum der straf 8 tot hoogstens 16 maanden ge vangenis. iFrmtfirijfi Een verschrikkelijke gebeurtenis heeft de ge meente Turenne, in bet departement der Corièze, in verslagenheid gedompeld. Vrouw Lapayre, van de wjjk Jalinat, is gedood door «en geweerschot, onder de vol gende omstandigheden Vrouw Lapayre zag met tegenzin dat hare beide 1 zonen des avonds het huis verlieten, om zich in de buurt te gaan vermaken en besloot hen bang te maken, ten einde nun die gewoonte af te leeren. Zondag avond hadden de gebroeders Pierre en Gerard Lapayre, de een 12 en de andere 15 jaren oud Bteelsgewjjze het huis verlaten; Pierre had het geweer van zpn vader, die afwezig wasmeegenomen. Naauwelpks waren zp eenige stappen van het huis verwp'derd of zjj zagen een man zonder een woord te sprekenregt op hen aankomen Pierre verschrikte en beeldde zich in dat het een spook was. Wilde hjj zich tegen dit geheimzinnig verschpnsel verdedigen? Men weet het niet, doch een schot ging af, en een hartverscheurende kreet liet zich hooren. Toen de bnren kwamen toegesneld, vonden zjj de on gelukkige vrouw Lapayre döodeljjk gewond op den grond liggen zjj had manskleêren aangetrokken om van hare kindoren niet gekend to zjjn en ze des te meer te doen verschrikken. Eenige uren daarna, ondank» de zorgen der geneesheerengaf de arme moeder den geest, om ringd van haar wanhopend huisgezin. Stervende be- schuldigdo zjj zichzelven en overlaaddo hare kinderen met haro laatste liefkozingen. Het schot was gelost op een afstand van 7 tot 8 meter, en het slagtoffer werd in de volle borst getroffen door eeno lading hagel die zich op dien korten afstand niet verspreid had. ^uitschlfinlr. Het bljjkt meer en meer, dat do rump te Bremer haven aan een verschrikkelijke misdaad is toe te schreven. De onverlaat, die thans te Bremerhavcn in 't hospitaal verpleegd wordt en den dood van toovelen, de misvorming van anderen ten gevolge hadis een Amerikaanwaarschjjnljjk van Duitache afkomsthp heeft althans bloedverwanten te Dresden. Volgens de jongsto berigten zou de misdadiger, nadat hjj aanvan kelijk ontkend bad en men hem had voorbehouden dat hjj niet lang meer leven koneindelyk verklaard hebben, dat hp de dynamiet goborgen had in een spits toeloopond vat, in den vorm van een suikerbrood. Dit is de gewone vormwaarin deze gevaarljjko stof ver voord wordt. Dit vat was verdeeld in tweo comparti menten waarvan het eene gevuld was met dynamiet en het andere bestemd was een toestel te bergen waardoor de ontploffing na eeDigen tjjd volgen moest. Dit werktuig zou hjj waarschjjnljjk te Southampton, waar hjj van boord wilde gaan, in het vat geplaatst hebben. En nu de beweegreden tot dozo daad? Te Southamp- ton zouden kisten geladen worden, die mot gefingeerde waarde bjj de assurantie aangegevenden man de uilbetaling van een betrokkeljjk aanzienljjkc som ver zekerden Hot duivelachtige plan was reeds geruimen tjjd door den misdadiger voorbereid en waarschijnlijk heeft hji bondgenooten in Engeland. Hjj was sedert eenigen tjjd te Bremen gelogeerd Daar heeft hjj do laatste hand aan do helsche machine gelegd. Gedurende zes maanden had hp in het dorp Strehlen bp Dresden gewoond Een gehouden huisonderzoek heeft tot geen resultaten geleid. VolgenB do Wener Zeitung heeft de besch. herhaal- j delpk getracht zich van het'leven te berooven, o. a. door het verband van zjjne wond af te rukkenten einde dood te bloeden Om bet» dit te belettei^, heeft men hem nu gebonden. Over 't algemeen is hy zoo opgewondendat hjj voortdurend moot worden be waakt. Dingsdog voormiddag heeft hjj zpne spraak teruggekregen en alstoen een verhoor ondergaan. Om trent dit verhoor is niets naders bekend. Voor zoover men kan nagaanmoet or ovenwei geen twjjfel meer bestaan dat bij te Southampton eeno partjj goederen aan boord had willen doen bezorgen waarvoor hjj na hot verguan van het schip de hooge assurantie- gelden zou hebben opgeöischt. Er bljjft evenwel nog veel duisters in deze zaak. 58elgie. Donderdag stonden voor de correctionele kamer dor regtbanb te Brussel twee ondercommissarissen van politie en een agent te regt, onder de aanklagt dat zjj officiëele bescheiden verduisterd en stukken ver- zonnen haddenten einde manschappen to werven voor het leger in Nederlandscb-Indie. Het O. M. deelde mede, dat uit Brussel alleen meer dan 500 man aan het werfdepot waren geleverd door middel van valsche I papieren en valsche namen. In andere plaatsen van Belgie was het getal ook zeer groot. De twee politie beambten verkochten bladen wit papier met het zegel van de politie voor 5 francs per blad, en dan vulden de zielverkoopers die stukken naar welgevallen in. De agent", die te regt stond, is een Franschman Despicq genaamddie in 1871 door de Commune tot hoog leeraar in de regten aan de universiteit te Parjjs was benoemden na den val der Commune met het beste gevolg voor Atchin geworven had. MLebvvlaak, HarderwUk, 13 Dec. Alhier heeft Vrijdag avond omstreeks 11 uren, in een afgelegene buurt, een brutale inbraak plaats gehad. Twee personen had den door het uitsnpden van een glasruit zich toegang weten te verschaffen tot het huis van een welgestelden burgermet name V. Deze laatstedoor het rumoer ontwaakt, aarzelde geen oogenblik de ODgenoodigde gasten handtastelijk te verdrpven. Door de worsteling, die hierdoor ontstond was het licht, hetwelk de ver moedelijke dieven ontstoken hadden uitgegaan. Een der inbrekers heeft zich toen na het ontvangen van eenige slagen langs denzelfden weg weer verwjjderd. De anderemet wien V. toen handgemeen word schjjnt óf te zjjn gevallen óf door V. te zjjn gesmoord. Deze V., een reeds Göjarig man, moot zich bjj deze gelegenheid uiterst flink hebben gehouden; bjjkansge heel ODtkleed heeft bjj met de beide indringers geruimen tjjd alleen geworsteld. Nadat de een eindeljjk was ont- vlugt, heeft by den anderen onder zich gehonden totdat ten langen laatste de buren op het hulpge schreeuw kwamen toeschieten. Toen bleek tot aller verwonderingdat de man reeds gestorven was. Bjj onderzoek bleek, dat de gestorvene eene vreemdeling wasdie denzelfden morgen als soldaat bij het In dische leger was geëngageerd en den volgende dag zou worden gekleed. De tweede persoonhoogst waar- schpnlpk ook een vreemdeling, is, ondanks de ijverige nasporingen van politie en justitie, nog niet gevonden. Amsterdam 15 Dec. Heden heeft ten Raad- huize alhier plaats gehad de vierde uitloting der geldleening van de gemeente Amsterdam groot ƒ21,000,000 rentende 3 pet. Uitgekomen zpn do vol gende soriën: 1327, 2410, 4293, 5133,13070,16335, 19347 en 20140 Bij de onmiddellijk doatop gevolgde trekking van premiën zjjn getrokken de volgende pry zen Serie 4293 No. 5 25,000 Serie 13070 No. 5 150 1327 8 - 1000, 13070 6 - 150 20140 2 - 500! 13070 10 - 150 2410 3 - 5001 4293 7 - 150 2410 10 - 200 4293 10 - 150 4293 3 - 200 1327 1 - 150 20140 3 - 200' 19347 3 - 150 20140 6 - 200 16335 2 - 150 1327 3 - 200, 16335 6 - 150 1327 5 - 200 16335 7 - 150 1327 6 - 200| 5133 9 - 150 19347 6 - 200 20140 1 - 150 19347 8 - 200 i De overige 55 nummers vervat in bovengenoemde j acht seriën zjjn uitgeloot elke met ƒ100. CJ»-n vonlin«£■«-, 15 Dec. De tweede commissie uit de Tweede Kamer tot onderzoek der inlichtingen nopens de aansluiting van den Rpnspoorweg aan den Hollandschen spoorweg te Rotterdam heeft haar rap port uitgebragt. De commissie is van oordeel, dat zjj zich èa door de gewisselde stukken, èn door de gevoerde debatten ont slagen kan achten van in nadere beschouwingen te treden. Zjj stelt derhalve de volgende conclusie voor: De Kamer, betreurende, dat de Ministère van Binnenl. Zaken en Financiën de Ned. Rynspoorwegmaatschappij hebben ontheven van de vcrpligting tot het maken der aansluiting te Rotterdam op een wjjzedie na al het voorgevallene in deze zaak moet worden geacht te kort te doen aan den eisch naar gewenscht overleg tusschen de Regeering en de Vertegenwoordiging en waardoor het vrije oordoel der Kamer over de onteige ningswet voor den spoorweg Leiden-Woerden is be lemmerd Besluit: Don Ministère dank te zeggen voor de gegeven in lichtingen." Over deze conclusie zal nader worden beraadslaagd. Nuar men verneemt, zullen de leden der nieuwe geregtshoven, tegcljjk met hun beëedigingin een plegtige openbare zitting van den Hoogen Raad op den SÖsten dezer, door den president van dat college worden geïnstalleerd. 'h Gruvouhnge, 16 Dec. In de Tweede Ka mer werd heden Hoofdst. Financiën ilHiigoiiomoii met 59 tegen 4 stemmen. Daarna werden do algemeene beraadslagingen geo pend over Hoofdst. Oorlog, woarbjj do Minister door vorecbillendo sprekers fel bestreden werd. Do Minister verdedigde zjjne handolingen uitvoerig en betwistte de gegrondheid der tegen hem ingebragte verwjjten. Middelburg 15 Dec. Gisteren avond gaf de afdeeling Middelburg der kunst en wetenschap bevor derende maatschappy V W. voor hare leden en kunst minnende leden met hunne dames eene soiróe litteraire et musicale. Bjj vernieuwing mocht het bljjken dat deze, reeds 57 jaren bestaande, nuttig werkende kring bjj voortduring het aangonamo en het nuttige weet te paren. Worden in de wekcljjksche bijeenkomsten beur telings in negen verschillende vakken op bet gebied vnn letteren en kunst leerzame oefeningen gehouden tweemalen per winter hebben bijeenkomsten met dames, als do hier bedoeldeplaats. Ditmaal was de opkomst zeer talrjjk en de stemming bjjzonder geanimeerd. Hot musicale gedeelte bestond uit een trio voor piano viool en violoncel van Haydn en twee solo's van onzen verdienstelijken hoboïst den heer A. Hemmes, die stok ken van Hol en Mendelssohn Bartholdy mot uitmuntend succes voordroeg Het letterkundig gedeelte bestond uit eeno bjjdrage van den heer K. Baart, welke ten onderwerp had de beroering die nu honderd jaren geleden te Westkapelle ontstond toen men de brui begon te geven van Petrus Datheon's psalmen als op kommando te zingen. Voorts uit de opvoering van Dwang en vrjjbeid", een frag ment uit »die Karlschüler" door E. Lauboterwjjl het geheel besloten werd met het blpspel Rosalie." Daar het een gesloten kring betreft, verbiedt de bescheidenheid het noemen van namen Het zjj daarom genoeg te_constateeren dat alle medewerkers het hunne hebben bjjgedragen om dezen avond in waarheid ge- noegeljjk te doen zjjn. ZlerlltJEoe 17 Dec. In de zitting der Tweede Kamer der Staten-Generaal van eergisteren vestigde de heer van Kerkwijk de aandacht van den Minister van Finantien er opdat door het nieuwe reglement voor de visscherp op de Schelde en de Zeeuwsche stroo men de visschers belemmerd worden in hun bedrjjf, omdat dat reglement voorschriften geeft in strijd met andere wetten. Voorts droDg genoemde heer er op aan, dat de Regering niet, zooals het gerucht loopt, nog meer oester- en monselbanken in het openbaar zou verpachten. Al geeft zulks eenig voordeel aan de schatkist, zoo staat hier tegenover, dat vele visschers hun dagelpkach bedrjjf niet meer zullen kunnen uit- oefenen en dus zeer benadeeld zullen worden. De Minister gaf een ontwjjkend antwoordmaar liet toch doorschemeren, dat het zjjn plan was, lang zamerhand meer oester- en mosselbanken in het open baar te verpachten. Zier-ilcsBee 17 Dec. In de vergadering van den Gemeenteraad van hedenis herbenoemd tot Regent van het Burgerij)k Armbestuur, de heer G A. deLooze. Naar aanleiding van het debat in de laatste verga dering gevoerd, over de exploitatie der zelkaschheb ben Burg. en Weth. voorgesteld de benoeming van eene vaste commissie voor de exploitatie dier asch. Na gehouden discussiën zpn daartoe benoemdde heeren l.4.briju en ocutman. Ter visie van de leden wordt gelegdeen brief van de PI. Schoolcommissiebevattende, het voorstel tot eeno algemeene herziening van de jaarwedden der hulp onderwijzers en de toelagen van kweekelingenwaarbjj voor enkelen eene verhooging wordt voorgesteld Bp bevelschrift der arrondissements-regtbank al hier van den 13den dezer, is naar den procureur- generaal in Zeeland verwezen Cornelia Marina Lind- hout, oud 23 jaren, dienstbode te Oud-Vosmeer, thans in hechtenis te Zierikzeebeschuldigd van het kind waarvan zp den 23sten Oct. dezes jaars bevallen was, moedwillig en met voorbedachten rade te hebben ver moord. Vat» de Zeeuwsche zakendie voor het nieuwe ge- regtshof te 's Hage zullen behandeld worden, zal deze zeker eene der eerste zjjn. Kerknieuwe. Bedankt voor het beroep naar ScherpeniBsedoor Db J. Wissepred. te St. Laurens. Drietal te GoesDs T. J. Stipriaan Luisgiutte ScherpenzeelDs. T. J. Locher te Zelhem en Ds. E. B. Gunning te Alkmaar. Gemeurde Lcrifcften. Eene slagtens-dochter te P. moeBt zoo laag op een ander niet nederzien, daar zjj zelf zoo vol gebreken is. Sedert Zondag 5 dezer werd te Vaasen een 21jarig meisje vermist. Zjj heeft toen dronken een kroeg ver laten en is na dien tjjd niet wéér gezien. Dingsdag 11. is haar ljjk in een sloot gevonden. OnlaDgs liet een ka pitein te M., by wiens compagnie zich veel soldaten en zelfs onder-officieren zich aan dronkenschap schuldig maakten, gelasten, dat ieder die beschonken was geweest, zich den volgenden dag bjj hem moest aanmelden. Kort daarop vervoegde zich bjj hem een sergeant in beschonken toestand. Kapitein" zeide hp »ik kom u zeggen dat ik gisteren dronken ben geweest Maar gjj zyt weêr dronken. »Ja kapitein, dat kom ik u morgen zeggen." Een milicien uit Drenthe verzocht onlangs aan zjjoen kapitein eenige dagen verlof tegen Kersmis, ter zake van eene dringende familie-aange legenheid. Op de vraag van den officier, wat er dan toch tc doen was, hervatte de soldaatxOch, kapitein mijne ouders hebben een varken geslagten ik moet de worst helpen opeten." Een landbouwer te Colpns- plaat wordt aangeraden, geen beleediging meer te doen aan een koopmantot aanstoot der voorbijgangers daar dat wel eens zjjn beurs zou kunnen kosten. Wat ben ik toch teleurgesteldzegt iemand te 's Heer-Hendrikekinderen »ik had gedacht kerkvoogd to worden maar dat is mislukt. Nu moet ik maar moed houdeu tot Maart, dan i9 er weer een plaats vacant, en had ik die maardan was ik er uit." Voor een raadslid te Biezelinge ware hot goed dat hjj voor zich met Nieuwjaar eens rondging of hp geen goede vrienden met geld kon vinden, want die heeft hjj wel noodig. Een burger te Nieuwe Tonge moest zich niet bemoejjen met zaken die jonge lieden aan gaan dit past niet voor een getrouwd man, die nog al vroom wil zpn. Een schaapherderszoon in den Zuid-Kraajjert wordt aangeraden zoo niet achter de dochter van een schippers-knecht te loopenwant hjj tal haar toch niet kunnen vangen. Een heerschap te Aagtekerke wordt verzocht zpn tong wat in toom te houden wegens lieden waar niets van te zeggen valtwant anders zal er nog een tweede trein van elf ure verschpnen. De vrouw van een te Terseke, moest haar tong wat in toom houden en haar fatsoen wat beter kennen op een koopdag en zoo geen praatjes aanknoopen met den jongen heer v. D. want de menschen werden er door geërgerd. Eene herdersmeid moest maar zwpgen over haar voor genomen huwelpk, want er zal toch niets van komen. Te Heinkenszand moest een meisje zooveel borreltjes niet drinken als zjj- met haar baas uit het rjjden gaat, want als men in zulk een grooten wagen rjjdt dan komt dat niet goed uit. Ook moest zjj baar babbeltong wat in toom houden daar zjj zoo by haar baas niet meer vertrouwd zal worden. Een meisje te Sint-M. mag wel oppassenom zooveel niet naar Scherpeuisso te loopen naar een weduwenaarwant daar vallen Ïeen zyden schorten meer te halen zoo als vroeger. 'e Sint-Maartensdyk wordt een dametje aangeraden met geen flesch jenever op de hoeken der straten te loopen om jongens te lokken, want zp zal er toch geen vangen, daar zjj waarlpk toch zoo bevallig niet is. IiiKezoudou Stukken. Haagsche Brieven. 14 December '75. Zooals gewoonljjkhebben de beraadslagingen over de begrooting van Binneolandsche Zaken in de Tweede Kamer der Staten-Generaal vele dagen geduurd. Er is alsdan eene ongezochte gelegenheid om over ver schillende zaken te spreken. Het zou een onbezonnen werk zünU al het belaDgrpke mede te deelen ik zal slechts enkele zaken noemen. Door KoniDg Willem I was in 1819 bepaalddat verschillende waterstaatswerkentot dien tjjd onder houden door het Rpk, in het vervolg zouden worden onderhoudon door en ten koete der provinciën. Velen vonden dit besluit onwettigen jaren lang is aange drongen op de intrekkiug van dit besluit. De Regering had op de begrooting een post uitgetrokken tot onder houd dezer werken door het Rpk, welk voorstel door de Tweede Kamer is goedgekeurd. Dientengevolge zullen de provinciën wederom van het onderhoud be- vrjjd wordenen zulks komen ten laste van bet Rjjk. In Zeeland zjjn slechts weinig werken van dien aard namentlijk de contre escarpe te Tholen en het post- haventje te Gorishoekdaarentegen vindt meD in Zuid- Holland een aantal dergelpke werken zooals de haven te Goedereede, de dammen op het strand aldaar, de Oudelandsche zeedjjk, enz. Onder de nieuwe zaken op de begrooting trof men aan het oprigten van een rpks-landbouwschool en proef station te Wagoningen. Dit is evenzeer goedgekeurd. Bjj die gelegenheid vestigde uw afgevaardigdede heer van Kerkwijk, er de aandacht op, dat Zierikzee onbillpk werd behandeld. De Regering en de Provinciale Staten hadden eene subsidie toegezegd voor het oprigten van een landbouwschool te Zierikzeeen nu werdzonder eenige kennisgeving, geen subsidie voor Zierikzee op de Staatsbegrooting uitgetrokken. De Minister Heemskerk antwoorddedat er in 1876 geen landbouwleeraars beschikbaar zouden komen, en men althans voor dat jaar zich moest bepalen tot het oprigten der school te Wageningen. Bjj die gelegenheid vei klaarden de Zeeuw sche afgevaardigden Saaijmann Vader en de Jonge zich tegen een landbouwschool te Zierikzee. Over het subsidiëeren van meisjesscholen ontstond een levendige discussienaar aanleiding van een voor stel van de heeren Gevers Deynont en Brediusom aan Dordrecht een subsidie van 4000 's jaars te geven voor een meisjesschoool. De heer de Jonge bestreed dit voorstel zeer felgelukkig voor de zaakwant toen ZEd. dit voorstel zoo heftig aanvielverklaarden enkele leden, dat zjj voornemens waren geweest, om er tegen te Btemmen maar nu er die beteekenis aan werd gegevener vóór te zjjn. Dientengevolge werd het voorstel aangenomen. Zoo ziet men dat men soms het best door zijn vpanden wordt geholpen. Het hoofddebat liep over het onderwpsvan alle zjjdcn werd den Minister Heemskerk gevraagdzjjne opinie over de wet op het lager onderwps mede te deelenbjj draaide steeds om de zaak ronden ver school zich onder het voorwendseldat hjj niets kon doen, vóór de wet op hethooger onderwps was afgedaan. De ultramontanen stonden Heemskerk trouw ter zjjde, en steunden hem steeds. Op voorstel van den heer Moens werd besloten om nog drie kweekscholen voor onderwijzers op te rigten, en de gelden voor normaallessen te vermeerderen. Tegen deze voorstellen stemden de ultramontanen en de or thodoxen maar zjj werden aangenomen met 42 tegen 33 stemmen.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 1