ALMANAKKEN IliSlLiH Een WOONHUIS en EKVE M LOGEMENT M KlftRRRti, Engelsche Haardstukken, Insecte-poeder Vicat VS S W êkk 1. verboiigbniiedkn m donkëiik plaatsen iikt hotel „bouwman," [{LDERIJKEIiSKyiEK „BÊLLAMI" Openbare Opvoering a. a. tot kautonregtor to llouadcu, Mr. T. G. A. Stin- gelandthans als zoodanig te Ileinkenszand. De arrond.-regtb. te Breda heeft den 2den dezer Da. Koeken van Moerdyk veroordeeld tot overgave van het archief der Herv. gemeente, of ƒ5 boete voor eiken dag zoolang die afgifte geweigerd wordt. In verschillende plaatsen van ons land zijn door belanghebbenden by de tabaksindustrie vergaderingen of meeting» gehouden, om de tabaksquaestie te bespre ken. Tot dusverre is men nagenoeg algemeen tegen den voorgestelden accyns op de tabak. Verscheidene vergaderingen zyn nog aangekondigd. Donderdag jl. zjjn B. en W. van Valkenburg by den minister van Financiën op audiëntie geweest, ten einde Z. Ex tot intrekking van het belastingontwerp te bewegen. Valkenburg ligt in het hart der Geldersch.0 tabaks districten. In de Indische bladen werd onlangs de aandacht gevestigd op de nalatenschap van zekeren J. A du Boiswiens erven door de Bataviasche weeskamer werden opgeroepen en met wien men veronderstelde dat welligt de bekende erfenis-du Bois bedoeld kon wordenwaarvoor in België zooveel regthebbenden gevonden worden. Het blykt nu dat Jan Anthony du Boisvan wien in de jongste oproeping sprake was, assistent resident van de Lampongsche districten geweest is. Zijne nala tenschap bedroeg nog geen ƒ1700 en daarover was voor het grootste gedeelte door den overledene by testament reeds beschikt. De milionair du Bois, op wien men in België het oog heeft, kan dus niet bedoeld zijn. Te Klaaswaal hebben de schooljongens by den gemeenteraad een request ingediend, waarbjj zij hunnen nood klagen over de onvoldoende verwarming van bet schoollokaal. Een der Wethouders heeft te dier zake in eene opbare vergadering, ten hunnen aanhoore, gewezen op het hoogst ongepaste van de handelwijze dezer jeugdige requestranten. TE LEG RA M. Gravenhnge, 15 December De Tweede Kamer heeft heden Hoofdstak Marine iimiKoiioinon met 56 tegen 1 stem. De discussie over hoofdst. Financiën is aangevangen. De heeren van Houten en de Jong hebben hunne stem tegen hot budget gemotiveerd. De Minister heeft uit voerig zjjn beleid verdedigden doarbjj verklaard dat herziening van de zout- en de zeepbelasting en der patentwet in bewerking isterwjjl eene wijziging der personele belasting in overweging zal worden genomen. De opheffing der tolliniën met België achtte de Minis ter practisch onuitvoerbaar. Gemengde berlgten. In den Utopiatischen Monileur wordt, bjj advertentie, gevraagd een mooi en sterk dienstmeisjebekwaam tot alle werkniet loopsch of snoepschving ter been vooral op trappentrouw en eerlijkgehoor zaam schranderbescheideningetogenzuinig en zindelijkzonder veel zeep te verbruikengoed kun nende omgang met de wasch zoo ook met Mijnheer en Mevrouwalsmede met de kinderengroote en kleinekunnende lezenschrijven en rekenenmaar niet te veelzeer gezet zjjnde op het noajjen, mazen, biejjen kousen stoppen boenen, wryven schuren schrobbenmangelen stjjven strijkenploojjen in maken en lavemonten zetten als het te pas komt overigens 't zjj laat of vroeg niet slaperig, en voor al geen vleesch kunnende verdragen, Een haa9 te Zierikzee wordt aangeraden wat beter uit zjjno oogen te 'IkjjkenJ, wie er met Sint-Nicolaas pakken bezorgd heeft bjj Kris. Keesje onder Tholen moest geen brieven meer schrjjven aan zyn buurmeisjewaar hjj wel mag komen praten uit vriendschap, maar niet om te verkeerenwant hjj zou die brieven wel eens op zjjne eigene kosten terug kunnen ontvangen. Te den Bommel wordt Jannetje aangeraden, zich wnt fatsoen lijker te gedrogon op het jjs en zooveel bittertjes niet te drinken met een molenaars-zoon. Aldaar wordt eene jonge meid met een oud hoofd opmerkzaam ge maakt op hare dwaasheden, die zjj uitrigt in den avond bjj maneschijn. Ook moest zjj zooveel snuif niet ge bruiken want zoo zal zjj nog al minder verpast raken. Te Rotterdam was Zondag jl. de predikant bjj de Waalsche gemeente alleen in de kerkzoodat bp be daard weer naar huis kon gaan. In Nederland kan men do volgende verzuchting booren Wat tal van lasten is er hier niet uitgeschroven 't Is, als ik 't wel bedenk, bjjna om van te boven. De handel wordt daarbij gedwarsboomd en verdrukt. Betalen is het woord hoe 't volk ook gaat gebukt. Belasting op de turf, belasting op do kolen; Belasting op den wegwaar 'k op veralpt mjjn zolen Belasting voor 't patent, belasting op het zont; Belasting op den steen belasting op het hout Belasting om do rook do woning uit de loiden. Belasting op de knechtsbelasting op de meiden Belasting op het bierop zeep en op nzjjn Belasting op de deurbelasting op den wjjn Belasting op den grondop polders on op waarden Belasting op 't geslagtbelasting op de paarden Belasting op het raam dat licht geeft in mjjn woning; Belasting op den hond voor zjjne hulpbetooning Belasting op het huis voor d'eig'naar en gebruiker j Belasting op de theeop sterken drank en suiker Belasting op de kunstbelasting op 't vermaak Ja't is een zeldzaamheid een niét belaste zaak Zelfs moet men, om geen schil zich op den hals te halen, Het zegel bovendien aan 's Rjjks kantoor betalen. En nu nog op tabak! Als ik minister was, 'k Liet geen piano's vrjj, veel minder bloemenkas. Maar bovenal, gewismoeten ook niet ontbreken Die 't lieve Hollandsch geld in vreemde fondsen steken. .STOOMBOOTDIEN8T tusschen Zierikzee en Rotterdam en tusschen geleoen plaatsen. Afvuarturon In December 187G. Van ZIERIKZEE: I Van ROTTERDAM: Dond. 16'smorg. 6,30 u. Vrjjdag 17'smorg. 7,30 u. Zondag 19 6,30iDingsa. 21 8,30 8TOOMBOOTDIEN8T van Middelburg op Rotterdam December 1875. Van MIDDELBURG: Vrjjdag 17'smorg. 7, Maand. 20 7, Woensd. 22 7, Vrjjdag 24 Maand. 27 Van ROTTERDAM: Zaturd. 18 's morg. 8,— v Dingsd. 21 9,30 Dond. 23 8,— Zaturd. 25 i,— Dingsd. 28 8,- Burgerljjlre Stond te Zlerlltseee. geboren 3 Dec. Een zoon van W. Timmermans en M. Boogerd. Eene dochter van J. de Lege en C. R. van Splunter. 4 dito. Eene dochter van W. van Schelven en S. Capelle. 6 dito. Eene dochter van F. P. Smits en M. W. J. Tamm. 7 dito. Een zoon van W. Kooman en W. Boot. 8 dito. Een zoon van E. Snellen en L. A. Swart. overleden: 5 Dec. E. Kloek, oud 71 j. weduwe van J. A. Mitlock Houwer. J. J. Wjjsman oud 10 d.z. 7 dito. O. Mocrmondoud 36 j.man van L. van den Houten. levenloos aangegeven: 3 Dec. Een zoon van G. Lemson en J. Hanse. Correspondoii tic». Het artikel van Iemand die van Napluizersdie verkeerd napluizeneen geduchten afkeer heeft" zal worden opgenomen indien de scbrjjver ons zjjn naam bekend maakt. Stukken waarvan de inzenders onbekend zjjn, worden niet geplaatst. Daarentegen wordt geheimhouding verzekerd. Rfrbsrtentun. 9 ftSS X fR 5 X SSSV 33 KS38X33SC SSStg a5jurige Gclitvcreeniglug is van MARINUS van DUSSEN en PIETERNEL A van der ZANDE. Zonnemaire, 14 December 1875. Heden overleed onze jongste zoon NICOLAAS ANTHONIEin den jeugdigen leeftjjd van 3 jaar en 6 maanden. Ellemeet, 11 December 1875. D. DELST. G. DELST, van des bodt. Heden overleed na een kortstondig ljjden mjjne geliefde Zuster, Mejufvrouw JAC OMINA VERSEPUT, in den ouderdom van 43 jaar. Noordwelle, D. VERSEPUT 12 December 1875. en familie. Eenigo en algemeene kennisgeving. Heden word ons ouderhart diep getroffen door het sterven van onzen geliefden jongsten zoon COR- NELIS, in. den ouderdom van bjjna 18 jaren. Brouwershaven, J. BOSLOPER. 14 December 1875. C. BOSLOPER—Gort. Algemeene kennisgeving aan vrienden en bekenden. Heden overleed tot onze diepe droefheid na een langdurig en smartvol ljjden, onze waarde man en vader JAN VERSEPUT, in den oud Zierikzee, 15 December 1875. ouderdom van 60 jaar Wed. J. VERSEPUT, geb. Hans. PRO DEO. Bjj beschikking van den Edel Achtbaren Heer Kantonrechter te Zierikzee, dd. 7 Decomber 1875, is aan SARA ZENDIJK, minderjarige dochter van MOZES DAVID ZENDIJK en wjjlen TRIJNTJE SIMON POLAK, op haar verzoek HANDLIGTING verleend bepaaldelijk tot het drjjven van handel in manufac turen en tot de uitoefening van het bedrjjf van uit draagster en opkoopster. De Grijjier van het Kantongerecht te Zierikzee P. J. BODDAERT. Do Deurwaarder J. FRANSE zal Vrjjdag^ December It<75, t 's morgens 10 ureaan de herberg te m Kerkweroe publiek verkoopen 1 bruin RUINPAARD oud 7 jaar, geschikt voor allo werk 1 vare Koe, Kalfkoeijen, Ossen en Vaarzen, 100 mandon MANGEL WORTELS TARWE- en GER- STESTROOKANTHOOI1 KRUIWAGEN en 1 TAFEL en eene partjj BRANDHOUT. De Deurwaarder J. B E X H Ezal op WooiimGmit den SS December 1W75i des voormiddags ton tien ure, over het gebouw dor voormalige Bank van Leening te Zierikzee, in het openbaar verkoopen: Kene asoo gi>e<l uIm nieuwe best» an do in PLANKEN BALKEN SCHRAGEN ANKERS, BLOEMTRAPPENp. ui. 10,000 goedo MET8ELSTEENEN TEGELS, groote GLASRUITEN; voorts 2 CALORIFÈRES mot ongeveer 30 cl nieuwe BUIZEN, eenige Pluntboomeii en eindoljjk EENE PART IJ on WIN li.KLGF.HEED8CH A PPEN, waaronder KASTEN, TAFELS, STOELEN, HANG- en andere KLOKKEN, GLAS- AARDEWERK, WINKEL- BAKKEN KOFFIJMOLEN en meer andere goederen. Te bozigtigen op den dag der vorkoopingdes morgens ten .9 ure. Do Notaris J. M. B O U V IN zal op Vrjjdng «lei» S4n December 1875, 's middags ten 12 ure, in hot Koffijhuis Schoonzicht," op de Nieuwe Haven te Zierikzeepubliek presenteren te verkoopen Een WOONHUIS, met PAKHUIS en ERF, staande en gelegen te Zierikzee, in de Nieuwstad, kadastraal bekend sectie B, Nos. 916 en 917, groot 164 Centiaren. Eerst afzonderlijk on daarna gecombineerd. Toebehoorende aan P.» JONGMANS, huisvrouw van Adrianus Hillebrands. Do Notaris J. van der BENT, zal ten ver zoeke van de Erven JAN FOND8E op Dim«dng den SS December 1875, des namiddags ten 2 ureop de Hofstede van den heer K. HANE GAST te Brouwer/havenpnbliek ver koopen Eene partij MEUBILAIRE- en andere Hoerende Goederen, waarondereen VEEREN BED mot toebehooron een mahoniehouten SECRETAIRE met marmoren STEEN, STOELEN, KOPER-, IJZER-, BLIK-, GLAS- en AAR DEWERK enz. De Notaris J. van der BENT zal, ten verzoeke van deD Heer H. J. BRANDEN- l«Hw BURG, als onherroepelijk gemachtigde van jUÜK CORNELIS KLAASSE, op Biu«<lne den -JL Jiiniinrl 1870, des middags to 12 ure, in het Hotel Bouwman te Brouwershavenpubliek presenteren te verkoopen te Brouwershavenkadaster sectie CNummer 720 ter grootte vuil 36 CenUnreg. Uit de hand te koop: met STALLING. UITSPANNING en SOIITJUU. zeer geschikt ook voor eene Boer- «lei'lt, staande en gelegen op een der dorpen in Zuid- Beveland. Adres met franco brieven onder letter J. bij de Uitgevers dezes. Een KRUIWAGEN wordt tegen billijken prjjs TE KOOP gevraagd. Adres Boekbandelaar S. OCHTMAN Jz. Puik Zaai-Lijnzaad te Koop, voor een bllltflcen prjj«; te St.-Maartensdijk. by L. J. POLDERMAN Uijenteelders lees hier! PUIK NIEUW VERTROUWD UIJENZAAD te bekomen by A. HOBBEL te Ooltgensplaat. N.B. Daar dit Uijenznad in eene nieuwe polder is geteeldis dit voor de zaai bysonder aan te bevelen. TOT UITERST GERINGE PRIJZEN Finale Uitverkoop wegens l1kw1der1ng van zaken, VAN ALLE VOORRADIGE ViilH, LAKEN, CASTOR, MOSKOWA, DUFFEL, BEVER, VRIES, BAAI, BROEKSTOFFENWITTE FLA NELLEN enz. Zierikzee. J. HOUBAEU Jr.. Oude Haven, Wgk D, No. 410# ZUIVER GEZEEFDE ƒ1,IS por mud, per sclinul ƒ3,35. RUHR KACHELKOLEN, puike grove kwaliteit, *8£5 cent per mud, hg W. BAARS te Zierikzee. VEEHOUDERS! het is een zeker en onschodelyk middel om uwe dieren van ongedierte te bevrijden het toenemend gebruik pleit voor de deugdzaamheid, ik beveel het u bgzonder aan, en geef bet geld terug als het niet voldoette bekomen oy A. C. DAGE VOS, Zierikzee, Meelstraat. J. P. van der DOES, verkoophuis, Goes. Rogletcrci, Schrijfboeken, Kantoor- en Wi»iltollx>olteiiin nlle formaten, banden eu llnlntiinr. Agendu'H, ZuKWKjoHenz. 8. OCHTMAN JE. N°. 176815de kl. 2l0 i. f 70. IN DEN BOEKWINKEL VAN Ajde LOOZE te Zierikzee, xjjii te bekomen; Verschillende soorlen van voon 18 7 6, waaronder zijn van 382 pnginas druks, gebonden in geprcslc carlonnen handjes of pergamenl, unnr verkiezing. INHOUD: Gewone Kalender. Officiëele opgaven van Ker missen Jaar-, Paarden- en Veemarkten in Zeeland ene. Watergetyden. Specicbook. Benaming der Maten en Gewichten. Herscbell's Weërwyzor, met een overzicht van hetgeen elke maand voor den Tuinier en Warmoezier te verrichten valt. Tarief van hot Vuur-, Ton- en Bakengeld, Tarief van het Zegel, enz. MEN G E L W K R K: Naar het leven, door W. N. Peuters met plaatjes aan den haard. Niet ongeneesbaar. De beste kous. Anccdoten. Eene vriendin Vertellingen en Fabelen in dichtmaat door L. A. S. Brulpbr De grjjsaard en de jongelingen. Achter op de justitie- wagen. Gekrenkt vertrouwen. De trap der jeugd. De raaf en de vos. Tweederlei glazen. De wolf en do hond. Blijmoedig leven. Mejufvrouw Tip, groot 32 bladzyden. Levensbeelden door W. N. Peijpers met. plaatjes: Moederzorgen. Schoolgaan. Het beeld des levens: De jeugd. De ouderdom. Vlicgcnvangcn. Een Buitentje gekocht. Zonder hart. Zangstukjes en Doolhof door L. A. S. Brulfer, als: Mgn huis. Na regen komt zonneschijn. Zomerlied. Winterzang. Regt door zee Doolhof. - Jo van den Boschwachter. De Rempla^antof het loven van Willem Rossier. Mgn couranten jongen. Vrienden. Het Erfdeel. Raadsels en Charaden. Verjaar dagen van het Vorstelyk huis. Korte Kronyk beginnende met 1849. PRIJS 30 CENT. In eiken boekwinkel te bekomen: van Boot* een Dilettant Vagebond. In dit boek heeft men niet te doen mot zoogenaamde verborgenheden door den eersten den besten brood- schryvor uit den duim gezogen maar met werkeljjk bestaande toestandendoor den Schryver reporter van een der groote Amerikaanscbe bladen in ver schillende vermommingen waargenomen en op hoogst boenende wyzo ingekleed. De prijs voor 234 bladz. druks is slechts ƒ1,60. Het Amerikaanscbe boek kost tlcunuial zooveel. BIC Z1EU1UZEE8C11E COMMANDIET KAS, DIRECTEUR M. C. DE CRANE JR. neemt gelden A déposito. 8 dagen zicht 4 0/0 I 1 maand dato 3'/j 1 maand 4'/, 3 4 I 6 4'/, KOOPT en VERKOOPT Efl'ecteu, Cou pons bultenlandsche Wissels. Sluit beleeningèn en geeft gelden uit onder borgtocht. Het KANTOOR is geopend des voormiddags van ÏO tot 1 uur. De Assurantie-Maatschappij LA BELGIQUE, verzekert tegen zeer biliyke en vaste premien WOONHUIZEN 50 cent. MEUBELEN 60 WINKELHUIZEN 60 KOOPWAREN 70 Informatiën te bekomen bg D. 0MULOCK HOUWER, Hoofd-Agent voor SC HO UWEN en DUIVEL AND fabriek van geplakte zakken in alle formaten. S. OCHTMAN, Jz. ZIERIKZEE. magazijn van pak-, winkel-, tabaks- stroo- en grauw papier. Het naar den naam van zgnen uitvinder den Apotheker le klasse en hofleverancier BULLRICH te Berlijn. C. W. BULLBICHPS Universeel-Zuwerings-Zout (in Duitschland algemeen bekend als Bttllriclk's 8nlz), door duizend dankbetuigingen en erkenningen bewezen te zgn een verrassend geneesmiddel voor maagkwalen zuur, slechte spgsverteringbraking hartwater enz., is echt en onvervalscht verkrggbaar in verzegelde pakjes van kilo a 25, 'f. kilo a 48. kilo k 90 cent, te Zierikzee bg M. J. de LOOZE ZOON Brouwershaven J. W. van BRABANT; Bruinis*e S. BÓUTERSE. Goes J. P. van der DOES; Middelburg W. P. van de KAMER; St.-Maartensdijk JOHs. POT Tholen A. C. GREEP. Voor liet uitvallen van holle tanden, 8 er geen werkzamer en beter middel dan de TAND- PLOMBE van den kk. Hoftandarts Dr. J. G. P O P P, te Weenen, Stadt, Bognerstraat n°. 2, welke ieder zich zeiven zeer gemakkelgk en zonder pgn in den hollen tand brengen kan, die zich dan vast met het overschot van den tand en het tand vleesch verbindt, den tand voor verdere verwoesting beschermt en de pgn stilt. ANATHERIN MG IN BW ATE R van Dr. J. G. PO PP, kk. Hoftandarts te Weenen Stadt, Bognergaese n°. 2, in flaconB van 1,75, is het beste midael tegen rheumatische Tandnyn, tegen ont steking, gezwellen en zweren; het lost den aanwezigen Tandsteen op en belet dat er nieuwe gevormd wordt, maakt losse Tanden weder vast door versterking van het Tand vleesch en terwül het de Tanden en het Tandvleesch van alle schoaelgke stoffen reinigt, deelt het den mond eenen aangenamen smaak mede, en doet reeds zeer spoedig den kwaden reuk verdwgnen. Br J. G. POPP'g PLANTAARDIG TANDPOEDER reinigt de Tanden dermate, dat door zgn dagelgksch gebruik niet alleen de gewoonlgk zoo lastige Tandsteen vcrwgderd wordt, maar ook de glazuur der Tanden altgd schoon wordt. ANATHERIN TANDPASTA, van Dr. J. G. POPP, kk. Hoftandarts. Dit preparaat bevordert de frischbeid van den adem en dient daarenboven nog om aan de Tanden een ver blindend wit aanzien te geven, het bederf er van te beletten en tcvenB om het Tandvleesch te versterken Verkrijgbaar te Zierikzee bg M. S. POLAK, Drogist Nieuwe Ilaven wgk Cno. 203 te Middelburg bjj W. P. van de KAMERApotk.te Vlissingen bg J. GASILLEte Goes bjj J. P. van der DOESte Berg en-op-Zoom bij P. F. APPELBOOMApoth.te Breda bg A. P. JANSENte Rostndaal bg M. D. van LEEUWENte Rotterdam bij T. van SANTENKOLFF, Apoth. en A. SCHIPPEREIJN Co., Verkoophuis; te Amsterdam bg F. v. WINDHEIM Co., Verkoophuis. GECOSTUMEERDE OPVOERING te geven door het 0RAT0RISCHGEZËLSCHAP: „A. D. L. J/.," te BROUWERSHAVEN, met welwillende medewerking van het Fanfare Gezelschap „Crescendo," op ZONBAG 1S> December 1875, te BROUWERSHAVEN. VOLKSVOORSTELLING. Aanvang 's avonds 7 ure. ENTKÈE SS CENT. te DRBI9CHOR. op VRIJDAG AVOND 17 DECEMBER 1875, om 6'/a uur in de herberg van L. van Pofering. ENTRÉE OO cent. VAN STONDEN AA A' benoodigd een aankomende HA K KEKS-KNECHT, P. G., bg de Weduwe H. REMIJN te Hansweert. TERSTOND EENE ZINDELIJKE BURG Ett-BIENSTM EIB benoodigd, die met de pot en wnneh kan omgaan. Te bevragen bg den Boekhandelaar van DISHOECK. WORDT GEVRAAGD een n n n lc o m o 11 cl M E ISA E, niet beneden do 15 jaar. Adres Boekhandelaar van DISHOECK. Uitgevers": BE LOOZE WAALE. Snolpersdrukkerg van OCHTMAN, PIETERSE VAN DISHOECK. Meelstraat B, 65.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 2