ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE. No. 3652. Donderdag 16 December 1875. 52s,eJaarg. Verschijnt DING8DAG, DONDERDAG en ZATURDAG. De prjjs per 3 maanden is /1,30, franco per post 1,60. ADVERTENTIËN 10 Cts. per regel, kunnen uiterljjk tot dee Maandags, Woensdags en Vrijdags voormiddags 10-ure bezorgd worden. POLITIEDIENAAR. De BURGEMEESTER van Zietikzee muakt bekend dat eene betrekking open is van AGENT van POLITIE. in die gemeente, op eene jaarwedde var 450 benevens vry'e Boven- kleediug en Wapening. Sollieitanton worden opgeroepen, om zich in persoon, met overlegging van eigenhandig geschreven verzoek schrift en oewjjzen van goed zedeijjk gedrag, aan te melden by den Commissaris van Politie in deze ge meentevóór don 31 dezer maand. Zierikzhk, den 13 December 1875. v. CITTERS. Kennisgeving. Sluiting «lei* jagt op Uleiu wild. DB COMMISSARIS DES KONINGS IN i>E PROVINCIE ZEELAND gezien hot liesluit van heeren Gedquiteer.de Staten van den lOden December 1875no. 97 gelet op art. 11 der wet van den 13den Juüjj 1857 (Staatsblad no. 87) maakt bekend, dat de sluiting der jagt op klein wild, met uitzondering van die op houtsnippenook met schietgeweerin deze provincie is bepaald op Vrijdag den 31s*en December 1875met zone-ondergangen dat het tijdstip van do Bluiting der jagt op houtsnippen cn waterwild nader zal worden vastgesteld. Déze kennisgeving zal in het Provinciaal blad ge plaatst, en afdrukken zullen, in plano, aan de gemeente besturen ter aanplakking gezonden worden. Middelburg den 13 December 1875. De Commissaris de» Koning» voornoemd R. W. vak LIJNDEN. A I' k o n d i g i n g. Supph'toir Kolili't* vit»* «len Hoofde- Uil"*» OniHlng voor 1S75. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie- rikzee maken bekend dat het suppletoir kohier van den Hoofdelyken Omslag dezer gemeente voor 1875, door de Gedeputeerde Staten dezer provincie goedge- konrdop heden wordt gesteld in handen van den Gemeente-ontvanger ter invorderingingevolge do wet. Zif.kikzkk, dfcn 15 December 1875. De Hurgemee»ter en Wethouders, v. CITTERS l)e Secreturi» J. P. N. ERMERINS. Keil n isge ving. De BURGEMEESTER van Zierikzee brengt ter kennis van do Ingezetenen, dat er op Vrydag don 17 De cember o. k., des namiddags te een uur, op het Roadhnis alhier, oene openbare Vergadering van den Gemeente- Raad zal gehouden worden. Zikkikzkr den 15 Deceinbor 1875. De Burgemeester', v. CITTERS. Zalcoi* tor tafel t«? brengen: Mededeeling van ingekomen stukken. Voorstel tot het doen nfkoopen van tienden. Behandeling wyziging der besluiten tot heffing van haven-kaai- en brug gelden. Benoeming regent burgorljjk armbestuur. Be noeming leden vaste commission. Voortzetting der beraadslagingen over do exploitatie der zelkasch. Voorstel tot nadere regeling der jaarwedden van de hulponderwijzers aan de opeobare scholen voor lnger onderwys. enz. Algemeen Overzicht. Nieuwe zaken en nieuwe instellingen komen zelden zonder groote schokken tot stand. Die oude waarheid werd dezer dagen weder bevestigd in de nationale vergadering van Friiiil<r(jl<, waar de stemmingen voor den nienwen senaat de gemoederen in groote gisting brachten, 't Was niet onvoorziens. Men zou toch wel een vreemdeling in de geschiedenis van Frank rijk en van zjjne tegenwoordige Nationale moeten zyn, als men niet reeds berekend haddat de partyen scherp tegenover elkander zouden staan als het op een stem ming aankwam en dat zjj elkander de zege hevig zouden betwisten. Maar wat men niet zoo vast bere kend hadis dat do zege meest aan de linkerzjjde is en dat de andere partyen een treurig echec geleden hebben. Niet onaardig is do opmerkingdat men deze uitkomst voor een goed deel te danken heeft aan de j geheime stemmingwaardoor velen thans hun natuur lijke aandrift hebben kunneu volgenzonder gevaar 1 daarvoor op de vingers getikt te woiden. Intugschen hebben al die kleine partyen in de Kamer, die zich j wilden doen gelden en die reeds zooveel verwarring uit zelfzucht stichtten, nu een gevoelige les gekregen, j Gelukkig dat haar nederlaag in zekeren zin een zegen is voor het land. Want was het hun toeleg om zooveel mogelyk sterk geavanceerden in den senaat te breDgen en alle gematigden daaruit te werende meerderheid der gekozenen behoort juist tot hen die voor alles de tegenwoordige grondwet willen handhaven. Maar met j en bjj dit alles moet toch erkend worden, dat de kuiperijen die in de Kamer met betrekking tot deze stemming plaats hebbeneen verdorfeljjken invloed uitoefenen en den eerbied voor de vergaderingwaar die nog bestondbelangryk verminderen. Onder al die j bedrijven heeft de nationale vergadering nog een wets ontwerp aangenomen Waar by bepaald wordtdat als vrijwilligers bjj het leger slechts die kunnen aangeno- i men wordendie lezen en schrijven kunnen. Deze j bepaling zal echter eerst in 1880 in werking treden en er is dus nog tjjd om te leeren. In JDiii £*»<->* IiiimI is men voortdurend aan het haspelen over het nieuwe strafwetboekzonder eenig uitzicht op een spoedig einde. Bismarck is boos dat niet allen zyne redevoering over dat onderwerp goed hebben opgenomen. De prins is zóó gewoon in alles prins te zijn dat hjj niet begrijpen kan dat sommigen aanmerking kannen maken. In de laatste dagen had de Rijksdag vooral verschil met hem op het punt of afgevaardigden naar deze hooge vergadering tijdens de zittings-periodo in hechtenis mogen genomen worden. De een wilde de grondwet veranderen in den zin van een verbodmaar dit voorstel is verworpen. De ander stelde met even weinig succes voordat men de zaak naar eene commissie verwijzen zou. Ten slotto is de bepaling gebleven dat de afgevaardigden even als alle menscbenkinderen gelijk zjjn voor de wet en dus wel degeljjk kunnen gearresteerd worden als zij zich dat waardig maken. Maar alle sprekers over het onderwerp, zoowel vóór als tegen hebben er op aangedrongen dat men zoo min mogoljjk van het recht gebruik maken zou, De afgevaardigden beginnen haast te krygen ten einde zoo mogelijk voor Kerstmis naar huis te gaan. In sommige opzichten is. dit verlangen weldadig. Het beperkt de spraaklustigen en doet naar kortheid strevenj eene eigenschapdie bjjna in alle parlementen aan de leden doorgaans ontbreekt. Het moet ook zoo pleizie- j rig zjjn zich zeiven te hooren en nog eeDS te kunnen 1 lezen. Jammer maar dat het algemeen belang er weinig i mede gediend wordt. In den laatsten tjjd was er weder sprake van de uitvoering der overeenkomst waarby aan Sleeswjjk vrjjheid gelaten werd zich te verklaren of bet Deensch dan wel Pruissiscb wilde wezen. Nu j zegt men dat Pruissen dat land maar behouden zalj onder voorgeven dat het zoo njoeielyk is de volksstem j te vernemen. Het zal evenwel te bezien staan of de mogendheden met deze willekeurige handeling tevreden j zullen zyn. In de <ol«fïjsol*e Kamer had in de vórige week eene vry belangrjjke woordenwisseling plaats. Zij betrof j het al of niet toepassen van de doodstraf. Een der afgevaardigden zekere heer Woeste, beklaagde zich dat de Kamer indertjjd voor het behoud van ac dood- straf had gevoteerd en dat desniettemin in geen tien jaren een doodvonnis voltrokken was. Waarljjk een woeat denkbeeld, dat geven van doodstraf naar toe*, j passing zon doen verlangen. De minister van Justitie die overigens zich niet uitliet of hjj in beginsel vóór of tegen de straf was, verklaarde dat hjj den moed niet had gehad do uitvoering van een doodvonnis, aan den Koning voor te stellen. Gedurende de regeering i van koning Leopold II is nog geen enkele maul het schavot opgericht en de minister meende dat er geen geval voorgekomen was, waarin eene dringende behoefte der maatschappy de afwy/.ing van het verzoek om gratie had geboden. Voorts toonde hy aan dat in Nederlandwaar de straf is afgeschafthet aantal misdaden vermindertterwjjl het in Frankryk toeneemt cn in België stationnair bljjft. De gedachtenwisseling heeft tot geen resultaat geleidmaar zooveel is men toch te weten gekomen dat onder deze regeering geen uitvoering van doodvonnissen te wachten is. Voor eene zekere party in België is dit zeker eene heele teloor- stelling, want zjj ontbreken daar nietdie gaarne nog eensop de wijze der oude inquisitieeen vuurtje van de ketters zouden stoken. Wat ons uit Spimjc gemeld wordtbohclst niet veel nieuwsmaar is in ieder geval niet van treurigen aard. Zoo verbaalt men dat don Carlos aan dcu ge vangen bisschop van Seo d'Urgoll geschreven heeft, dat bjj hom nog wel eens hoopt te verlossen cn wel spoedig mot hulp der Voorzienigheidmaar ieder begrjjpt, dat het nog wol wat duren zulalvorens do pretendent aan do inspraak van zjjn goed hart gevolg kan geven. Dwazer nog is het dat een Carlistische krijgsraad den generaal Saballs veroordeeld heeft tot vier jaar gevan genisstraf in eene Afrikaanscho vesting, terwjjl de toekomstige majesteit nog gcon enkele vesting in Afrika bezit. Nu is er wel by bopuald dat de straf eerst zal voltrokken worden als don Carlos eene zoodanige ves ting zal veroverd hebben maar voor den veroordoelden zon het best geweest zjjn indien men hom maar zoo lang op vrye voeten gelaten had. Dit echter is het i geval niet en do arme delinquent heeft dus kans, dat i hjj zjjn leven lang in bewaring bljjft. Want alvorens aan de voorwaarde voor de strafvoltrekking voldaan zal wezenmoet zeker nog heel wat gobcureD. Eene goede kans bljjft hem echter overdat namoljjk do j pretendent zelf moet inrukken en dan rukt de gevan- j gone wel «okor uit. Hei I'lnirolMoIio parlement is tegen de maand Februari bijeengeroepennaar men vermoedt om over j den aankoop der Suez-aandeclcn te handelen. Ieder erkentdat de Engelsche regeering daarmede weder i een bewjjs van wakkerheid heeft gegeven dat vooral i in do gevolgen niet zonder beteokenis 7-al zjjn. Het ministerie van oorlog hoeft bepaald geweigerd het budget voor deze aangelegenheid aanzienlijk te verhoo- gen en zal zich mot eene kleine by voeging vergenoegen, liet is een gelukkig verschijnseldat do overtuiging meer veld wintook bjj de regeeringendat de landts- gelden veel boter besteed kunr.cn worden dan voor vernietigende oorlogen. Sommige parlementsleden gaan intusschen voort redevoeringen tot hunDC kiezers te houdendie geooog7.aam nantoonen dat de plannen om het ministerie te bemoeilijken nog lang niet zyn opgegeven. De bladen maken gewag van een zeldzaam feit. Zekere hertog di Gallicio te Rome heeft een geschonk vnn 20 milliocn nnn de regcering aange boden voor do kavonwerken van Genua en daarenboven nog 2 millioen voor de stichting van arbeiderswoningen aldaar. De man vordiendo waarljjk wel dat de Koning hom eene riddororde zond Want zjjn er ook meerde ren die zoo iets zouden kunnen doen men treft ze maar zeer zeldzaam aaudie het willen. Te Rome is door ovorstrooming ten gevolge van vele regenbuien en van do sneeuwmassa op do Apcnnjjncnnog al schade aangericht en men vreest voor erger. Nu Rome mag in meer dan een opzicht wel eens doorspoelen als er maar alles wat schadoljjk isdoor afgespoeld word. Nieuwstijdingen. (öngclitnï) Omtrent het vergaan van de Noordduitscbe Lloyd- stoomboot l'euttchlandop de Loog Sand tuageben Harwich en de Theemswordt bet volgende nog medegedeeld. De storm had het schip op de zandbanken geworpen waarop het onwrikbaar vast zat. De zee was te hoog om booten uit te latenmen beproefde hettegen den wil van den kapitein maar met het gevolg dat zjj in stukken sloegen en de opvarenden verdronken. Allengs werd het schip overstroomd en het water drong kajuiten hutten en salon binnen. De kapitein gelastte den mannen vrouwen en kin deren in bun hoede te nemen en in het want een toe- vlugt te zoeken. Zoo men slechts den nacht doorkwam, was men ei zeker van dat des morgens redding zou opdagen. Nu verloren echter enkelen hun tegenwoor digheid van geest. Vele arme vrouwenverschrikt loen ze op het dek kwamen door do wilde golven en den huilenden jjskouden wind, weigerden met hunne kinderen het salon te verlaten. Vruchteloos wees men er haar op dat ze in het salon verdrinken moesten ze weigerden te volgenen zoo ontzettend was de wanhoop van de beklagenswaardige vrouwendat een van haaropgewonden door vrees en aDgstzich op hing aan do zoldering van het salon. Men zag het ■weldoch men kon geen reddende hand uitsteken iedereen moest zich zolven trachten tc reddenmen kon de vrouwen niet tegen haar wil het want opkrjj- gcu en 7.00 werden velen aan baar lot overgelaten. Ook een man beging in zijn wanhoop ecu zelfmoord. Hij stak zjjn pennomes in zijn pols en woelde het mes rond zoo lang bij kracht had tot hij stervende in het water viel. Een andere man vol doodsangst den naam zjjner vrouw en van zjjn kind, die bjj in Duitschland had achtergelaten, uitroepende, liep met een ledige flesch rondverzoekende dat men hem papier en pot lood geven zon. Een vriendelijke band gaf hem die. njj schreef ijlings iets op het papier, wierp dit in de fleschkurkte die en wierp haar over boord. Een oogenblik later voerde een groote golf hem zelf mede. Ieder die niet in de mast of in het want was werd medegesleurd. Zy die in de kajuit bleven, verdronken. Onder deze waren een vijftal nonnendie weigerden den trap naar het dek te verlaten welke pogingen daartoe ook met levensgevaar door de andere passagiers werden aangewend. De bladen bevatten nog het volgende merkwaardige voorval dat bjj deze ramp plaats had. De heer Adolph Hermann een krachtigelevens lustige moedige Duitscherschenkt ons daartoe ge legenheid. Hjj was er in geslaagd miss Anna Petzold, een Amerikaanscli meisjete reddenen hoog in den mast naast zich in veiligheid te brengen. Met groot zelfbedwang en kalmen moed wist mejufvrouw Pelzold onder zjjne leiding tegen het waDt op te klimmen. Hij bond haar zoo goed hjj dat vermogt met reis dekens en plaid aan den mast vasten zjj gaven elkander moed door woorden en daden. Eenstoen haar de krachten begavenreikte een onbekende vriend hem een Beech whiskey toe. Het kostte hem ongelooflyke moeite eerst om de flesch open te krygen en vervolgens om jufvrouw Petzold to laten drinken. »Ge giet alles in mjjn nek", was haar bedaard antwoord op zjjn eerste pogiDgdoch ten laatste gelukte het hem eeuige whiskey in haar mond te krjjgen Na zelf een goeden slokte hebben genomeu gaf hy de flesch verdei; eu hy, zoo wel als vele anderen, danken hun leven ongetwijfeld aan de whiskey die zjj nu en dan verkregen. Naauwe- ljjks waren beiden een weinig verwarmd door een dronk, of een verschrikkelijk ongeluk maakte bjjna aan hun leven een einde. De betaalmeester die boven ben in het want zatwerd verkleumdliet de touwen los en viel met het hoofd naar beneden tegen de dame aan. Hermann die zeker een turner is wist haar en zich zeiven vast te houdenen toen in het vroege morgenuur een sleepboot uit Harwich hen kwam reddenleefden heiden nog. Toen zyn voeten op het punt waren te bevriezen wist jufvrouw Petzold de doorstraling te herstellendoor op zyn verzoek ge- ruimen tjjd op zyn voeten te stampen. Dus hielpen beiden elkander en toen zij uit het want werden gered, waren beiden verloofd. De heer Hermann vertelde nameljjk aan den verslaggever van de Daily News, dat hy door de schipbreuk gewonnen in plaats van verloren had Hjj had toen zo beiden in het want zaten mejufvrouw Petzold gevraagd of ze zyn vrouw wildo worden zoo ze gered werden. Ze bad er in toegestemden dus won hjj een vrouwwier lieftal ligheid haar mood sekjjnt te evenaren. Spanje. Mmlrid. 11 Dec. Er is zooveel sneeuw gevallen, dat do gemeenschap op verschillende punten is ver broken. Men is liier met twee posten ten achteren. Een Carlistische aanvoerderdie de zaak van den pretendent verlaten heeft, verklaart dat, by de laatste rovnedon Carlos ceno effective magt had van 31.337 man van alle wapenen. De xnairo van Tolosn heeft de zaak van den pre tendent verlaten en de wjjk genomen naar Frankryk. Op de hoogten van San Marcosin dc provincie Guipuxeoa zyn zes Cnrlisten doodgevroren. Italic. De dagbladen van Napels zjjn gevuld met bijzonder heden over don schok van aardbevingwelke op 6 dezer in de zuideljjkc provinciën van Italië is gevoeld en zich tot aan Rome beeft uitgestrekt, doch in hevig heid verminderende, naarmate hy die hoofdstad naderde. De schok heeftvoor zoover men weetgeone belang rjjke schade aangerigt. De vrees, dat dit natuurver schijnsel in verband staat met een opbonden zjj ode uitbarsting van den Vesuvius, wordt door prof. Palmicri tegengesproken, ofschoon do werking van den krater vermeerdert. Z^uitatHlunfe. I>«» ontploffing? to Ilrunicrliiivoii. Zaturdag morgen te elf uur legde de Mosel, een groote passogicrsbóot van do Duitsche Lloyd in den voorhaven van Bremerhaven aan om de laatste passa gier» en bagage voor New-York op te nemen. De sleepboot Simsonwelke de boot de haven uit zou sleepen, lag voor den boeg van het scbip. De scheeps klok werd geluid om de passagiers het sein te geven dat de boot op het punt stond te vertrekken. Van allo zjjdcn stroomden ze toe begeleid door verwanten cn vrienden en op hetzelfde oogenblik kwamen nog tweo wagens met passagiorsgoed dat nog mede moest. Snel werden uit den laatsten wagen dc vier kisten en een vat afgehaald om in de Mosel geladen te worden toon een ontzettende ontploffing plaats greep. De kaaien stonden vol menschen en werden in een oogwenk schoongeveegdals met een reuzenbozera. Een passagier, die op de Mosel op dek stondver haalt dat by terwijl hjj do slag hoordeeen groot aantal zwarte voorwerpen hoog in de lucht 7,og vlie gen en van de personen die op land hadden gestaan, niets meer zog. Hjj dachtdat dc ketel gesprongen was en wierp zich plat tegen het dektoen hjj over dekt werd mot 7,and glas stukken hout en ledematen van menschen. De hutten cn hot vertrok van de Mosel waren in stukken gedrukt en niets bleef geheel in het scbip. Overal zag men verminkte overblijfselen van menschendie door de open scheepsluiken omlaag waren gevallon. Enkele passagiers officieren en man schappen werden gedood of zwaar gewonden allen die op de boot waren zonder onderscheid wei den doof. Doch het was op de kaai dat de ontploffing de verschrikkelijkste vernieling teweeg bragt. Een gat zeven voet diep was in den grond geslagen en de bodem was overdekt met afgescheurde armen beenen, hoofden, rompeningewanden enz. De meeste gedood en en verminkten, waren inwoners van Bremerhaven, die vriendeD begeleiden, of voor zaken, of uit belangstel ling het vertrek van do boot waren komen bjjwonen. Vjjftig voet hoog werden de ligebamon der ongeluk- kigen omhoog geslingerd. Een veertigtal mannen werden dus onmiddeljjk gedood. Verschrikkelijker was het lot van zestig .zwaar gewondendie zonder ar men of beenen en met de gruwelijkste wonden overdekt op den grond nederstorten. Het ljjk van den heer Poppe inspecteur van Lloyd werd eerst vele uren later ge vonden, doch zonder het hoofd. Het werd slechts her kend door middel van de trouwring aan de hand. Kapitein Wcncksdie opzigt hield over het laden der kistenwerd ver weg geslingerd en zjjn ljjk is nog niet gevonden. De familie van don heer Ph. Eiiner, die een naar Californio vertrekkenden zoon cn broeder uitgeleide deed werd schier geheel gedood. De heer en mevrouw Ei nier, hun zoon en schoonzoon de heer Claussen werden over hot schip heen geslingerd en vielen dood en decrljjk verminkt op het jjs. Mevtouw Ommen werd in het leven gehouden door de amputatie harer armen en haar kleine dochtertje verloor de handen. Eene dame werd over de stoomboot heen tegen de raderkasten van de Mosel tc piettor gewor pen. Een andere damedio een klein kind op den arm droegwerd met verlies van beide beenen op het ijs van den voorhaven geworpen waar men de ongelukkige met de stompen der beenen half door het jjs gezakt vond. Het kind zal waarschijnlijk behouden worden. De ljjken werden in de kazerne nedergelegd en vier groote manden met ledematen werden aldaar eveneens gebragt. De herkenning der dooden is echter bjjna on mogelijk. De geneesheeren uit Bremerhaven, bygestaan door zestien doctoren en chirurgijns uit Bremen dio om 2 nur per extra trein aankwamen, spanden alle krachten in om te redden wat te redden vieldoch de schok was te verschrikkelijk geweest, en de meeste gewonden stierven terwjjl ze verbonden werden. De vuurtoren zoowel als al de huizen van Bremerhaven en vele te Geistemünde, hebben door de ontploffing do ruiten verloren en enkele huizen zjjn zwaar beschadigd. En hoe is het ongeluk voorgevallen Een passagier eerste klasse had de misdadige roeke loosheid gehadeen kist nitroglycerine of Pikrinzuur als passagiersgoed te willen medenemen. Deze kist was bjj het op de grond zotten ontploft. De eigenaar van i de noodlottige kist werd zelf niet gewond, doch in i wanhoop over zyn schuld, schoot hy zichzelve in de I kajuit, met een revolver door het hoofd. aélcfcetlan*. Utreelit13 Dec. Zaturdag-avond omstreeks 5'/a ure, heeft een man in de Boterstraat alhier, moedwillig twee pistoolschoten gelost op vrouw Jt. tapster, waarvan een mistte en het andere haren linkerarm trof. Haar toestand is niet gevaarlyk. De daderdie terstond de vlucht nam is door de politie opgespoordhy is zekere N. uit Groningen en was van plan nog des avonds naar huis te keeren. Welke reden hy tot zjjn miedryf hadis nog onbekend. Hy heeft zyne daad beleden en is ter beschikking der justitie gesteld. 'as Gravouluigc14 Dec. Aan het Geregtahof alhier, waaronder met 1 Jan. a. 8.ook Zeeland zal behoorenzyn met ingang van dien datum benoemd tot president Mr. IP. F. O'. L. Francois, thans pres. van het hof van Zuid-Holland tot vice-president Mr. J. Spoor, thans adv.-gen. in het hof van Noord- Hollandtot raadsheeren Mr. C. van Heilthans in het hof van Zuid-Holland, Jhr. Mr. 61. de Jonge en Jhr. L. Fvan Panhuijs beiden thans in het hof van Zeeland, Mrs. B. M. H. Uanloli. I. A. Raedt van OldenbarneoeldtJ. B. L. Wentliolt, Lette van Oostvoorn, J. I. Loke en li. W. de Graaf, allen thans in het hof van Zuid-Holland; tot procureur-generaal Mr. Machicltenthans proc.-gen.tot adv.-gen. MrB. C. F. van Maancn en A. F. L. Gregory, thans in gelyke betrekkingtot griffier Mr. C. I. I. Wyc- kerheld Bisdom en tot Subst.-Griffiers Mrs. C. H. Q. van Strijen en Jhr. F. A. P. Wittertthans in dezelfde betrekkingen. Benoemd tot raadsheer in het geregtahof te Am sterdam Jhr. Mr. G. L. Schorerthans raadeheer in het hof van Zeeland. 14 Dec. Het volksonderwijs heeft heden in de Tweede Kamer de overwinning be haald. Dc heer Moens zag zyn amendement om ƒ30,000 uit te trekken voor oprigting van drie nieuwe kweek scholen voor ondcrwjjzcrs aangenomen met 42 tegen 33 stommen evenzoo zjjn amendement tot verhoo ging van den poBt voor speciale inrigtingen van on- aorwys met ƒ50,000, dat slechts 20 tegenstemmers vond; terwjjl eindelyk een voorstel van den heer van Naamen tot vorhooging mot 20,000 van don post voor subsidie aan gemeentendie door de kosten van het openbaar onder wye te zeer gedrukt worden, werd aangenomen met S7 tegen 35 stemmen. Het amendement van den heer Kuyper tot toeken ning eener toelage voor de opleiding van hulponder- wjjzers werd na een levendig debat verworpen met 42 tegen 32 stemmen. Nadat vervolgens door den heer Franssenv. d. Putte eene verklaring van wantrouwen in de politiek van het ministerie was afgelegd, word de begrooting van Bin- rienl. Zaken aangenomen met 52 tegen 24 stemmen. Groeóc13 Dec. Donderdag avond 11. gaf de rederjjkci8kamer Jacob Cats alhier hare eerste alge- meene vergadering in dit wintersaizoen. Vrjjdag 10 Dec. 11. hield de Vereeniging tot be vordering der belangen van opvoeding en onderwjjste Groede in Zeeland hare tweedo algemeene vergadering in dit jaar. De bestuursleden Meyer en Schoo werden als zoodanig herkozen. Tweo aandcelen in de rente- looze leening werden uitgeloot en vyf aandeden in de zelfde leening werden ten geschenke gegeven. Op Zaturdagen 27 Nov. 4 Dec. en 11 Dec. had te Oosfcburg het vergelijkend examen plaats de kwee- kelingen der opleidings-klasso te Oostburgde twee eerste Zaturdagen schriftelykde laatsten Zaturdag mondeling. Op den laatsten dag had ook het toelatings examen plaats voor hem die als leoringen op die in- inrigting wenscheu geplaatst te worden. Tien nieuwe leerlingen hadden zich aangegeven, van wie twee wer den afgewezen. Van Oct. 1874 tot Oct.. 1875 deden zeven leerlingen van doze inrigting met goed gevolg examen. Thans wordt zy bezocht door 3 kweekelingen van Zaidzaade 2 van Oostburg, 1 van Waterlandkerkje, 10 van Groede2 van Kadzand en 1 van IJzendjjke samen 19. Goes14 Dec. Onze gemeenteraad gaat nu aan 1 het overpeinzen van de nieuwe verordening op den j hoofdelyken omslag, door den hr. van Swinderen in- I gediend. Het publiek is nog niet op de hoogte van het plan maar naar men zegtkomt het zoowat neer op een denkbeeld dat reeds bjj de vorige gelegenheid aangegevenmaar toen verworpen werd nameljjk het facultatief laten van eigen aangifte of aanslag door den raad. Misschien heeft het plan nu meer kans van slagen nn er een maand of wat over heen zyn gegaan. De tjjd verricht soms wonderen Minder voordeelig werkte hy voor de belastingschuldigen over dit jaar, daar de late uitgifte der aanslagbiljetten nu tot groote opofferingen in eens verplicht. Er zjjn er reeds geweest die een niet onaanzienlijk deel van bunnen aanslag in de directe Btedelyke belasting betalen wilden maar verplicht werden meer te geven omdat reeds zoovele maanden van het jaar verloopen zjjn Billjjk is het dat de gemeente invordert wat zjj noodig heeft om aan hare verplichtingen te voldoen maar als door allerlei omstandigheden do biljetten zoo laat komen kon er misschien iets gedaan worden óm het der bur- gcijj gemaklyk to makendie in geen geval boeten mag voor eeno vertraging waaraan zjj geen schuld heeft. Ons raadslid Quist was by de laatste raadsvergade ring afwezig wegens ongesteldheid. Men vreest dat de afmattende iuspanningaan het lidmaatschap van den I gemeenteraad verbonden niet vreemd daaraan is. Gc- j lukkig schjjnt d* ongesteldheid niet van ernstigen aard en mogen wy ons vleien hem bjj de bolaDgrjjke discns- 9iën over de nieuwe belastingverordening weder te zien optreden. - Tot leeraar in de aardrijkskunde taal- en letter kunde en schrijven aan de Hoogere Burgerschool alhier is voor een jaar benoemd de heer J. A. Kolpa thans leeraar aan do R.-Cath. Hoogere Burgerschool te Am sterdam. Herhaald wegens misplaatsing in ons vorig No Zterlkzeo15 December. Z. M. heeft benoemd mot ingang vau 20 Doe.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 1