ZIER1KZEESCHE NIEUWSBODE. No. 5051 52*teJaarg. Dingsdag 14 December 1875. Loting voor den dienst der Brandweer, POLITIE-DIENAAR. P A T EN TEN." DuitarivUnfc, 33eigtc. T E L E G R A M M E N Verechgnt DINGSDAG, DONDERDAG en ZATURDAG. De prjje per 8 maanden ie ƒ1,80, tranco per post 1,60. ADVERTENTIÊN 10 Cts. per regel, kruinen uiterlijk tot des Maandags, Woensdags en Vrijdags voormiddags 10 ure bezorgd worden. op Woonatlag; den 115 Deoomher aanstaande, op bot Raadhuis, ter Kamer van Burgemeester en Wethouderste beginnen des voormiddagt om 10 uur. Kennisgeving. Suppletoir Kohier «Ier Belasting oj> de Honden, dienst 1875. l)e BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie rikzee maken bekenddat het Suppletoir kohier der belasting op de Honden van dcue gemeente, over bot loopend dienstjaar, op lieden door hen voorloopig is vastgesteld en van den 9den tot den 23sten dezer inaand ter Secretarie der gemeente voor een ieder ter lesing zal liggen, zullende ieder aangeslagene, binnen dien tjjdtegen zijn' aanslag bjj den Raad bezwaren kunnen inbrengen bp vcruoekwchrift op' ongezegold papier, ingevolge de wet. Zierixzee, den 8 December 1875. De Burgemeester en Wethouders v. CITTERS. De Secretaris, J. P. N. ERMERINS. De BURGEMEESTER van Zierikzee maakt bekend dat eene betrekking open is van AGENT vu«i POLITIE, j|<lo l<1tisse, in die gemeente, op eene jaarwedde van 450 benevens vrye Boven- kleediug on Wapening. Sollicitanten worden opgeroepen, om zich in persoon, met overlegging van eigenhandig geschreven verzoek schrift en bewjjzen van goed zedeljjk gedrag, aan te melden bjj den Commissaris van Politie in deze ge meente vóór den 31 dezer maand. Zierikzee, den 13 December 1875. v. CITTERS. De BURGEMEESTER van Zierikzee verwittigt de belanghebbenden, dat de PntentMmlen voor het dienstjaar 1872e kwartaalter Secretarie zul len worden uitgegeven van I»o<l<'i» tot en inot Zaterdag «Ion IJ"? Decemhcr o. 1<. De belanghebbenden worden derhalve uitgenoodigd om in persoon hun patentblad te komen afhalen, zul lende aan hen die hierin nalatig mogten bljjven, het patentblad worden to huis bezorgd door den deur waarder der Dirocto Belastingen tegon betaling van 10 cent voor elk onafgehaald patentbladingevolge de wet. Zierikzee, den 13 December 1875. De Burgemeester voornoemd, v. CITTERS. Nieuwstijdingen. Grooteu Heer aangename verrassingen te bereiden. Deze geschenken komen evenwol dien ambtenaren niet ten laste hunner beurzen want voor één paarddat zjj den Sultan zenden nemen zjj den belastingschul digen er tien af. De uitgaven voor het paleis dea Sultans bedroegen sedert hjj den troop beklom jaarljjks 24 millioen gul dens. Het getal bedienden is niet minder dan 5500, yan welke er 400 in de keukens werkzaam zjjn en 400 voor 2. M. muziek moetou maken. De harem is bevolkt door 1200 vrouwenon tot dit departement behooren ook 150 gesnedenen en 100 boden. Verder heeft de Sultan 25 adjudanten, 6 secretarissen en 150 beambten die verschillende functiën verrigten, terwjjl 50 geneeaheeren voor zjjne gezondheid waken. Velen dezer bedienden zjjn -gehuwd en voeden huDoe gezinnen met den »afval" die nog al wat te beduiden kan hebben, in aanmerking genomen dat in het paleis dageljjks 7000 personen gespijzigd worden voor ge middeld ƒ2,50 per dag of ruira 6 millioen gulden per jaar. De 600 paarden van den Sultan zijn meerendeels geschenken van den Onderkoning van Egype. De stal len kosten elk jaar 480,000, terwjjl aan den harem jaarlijks ƒ1,920,000 besteed wordt. Daar het inkomen van den Sultao slechts 14,880,000 bedraagtmoet de rest van de 24 millioen gulden op andere wijze gevonden worden. nopol9 Dec. Het boursgerucht betrefFonde het uitstellen dor betaling van de Januarjj- Coapoa, word officieel tegengesproken, onder verklaring, dat de betaling op den vervaldag reeds thans verzekerd isten gevolge van de voortdurende stortingen by do Ottomannischo Baak. De houders der schatkist-obliga- gatiën van 1872 worden uitgenoodigd hunne bewjjzen te deponeeren ter facultatieve inruiling tegen bewjjzen der algemcene schuld. <Sngelan&. De volgende bjjzonderhedon worden door de Engel- ache bladen medegedeeld omtrent 't verongelukken van 't stoomschip Deuttchland. De Deutschland verliet Bremen Zaturdag 4 dezer met bestemming naar New-York. Het schjjnt dat zjj Zondag-avond, bjj een geweldigen sneeuwstorm, stootte tegen een zandbank in de Noordzee nabjj de Engelsche kust, de zoogenaamde Kentish Knock. Men trachtte te vergeefs haar af te krjjgenen de zeeën Bloegen over haar heenzoodat zjj veel van haar tuig verloor. In den ochtendtoen 't schip op 't pnnt stond in stukken te brekenwilde de kapitein Brinckenatein de booten neerlaten. De eerste bootwaarin zich de bootsman Beek en twee zeelieden bevonden (dezelfden die later in zoo jammerljjken toestand opgevischt zjjn) werd losgelaten en dreef wegde andere booten wer den van 't dek geslagen en verbrjjzeld, zoodat do schip breukelingen verder weerloos hun lot moesten afwachten. Nadat Beek Dingsdag-ochtend gevonden wa9 en 't ge beurde bad bekend gemaakt, spoedde zich de sleepboot Liverpool naar de plaats des onheils. Zjj vond de Deutsch- land onder watermannen vrouwen en kinderen klem den zich nog aan 't want vastvele anderen waren reeds van koudo gestorvenof in de hutten verdronken. De Liverpool nam dadeljjk de nog levende passagiers en bemanning aan boordin 't geheel een 150 zielen. Deze schipbreukelingen werden to Harwich aangobragt. Men rekent dat er een 50 personen van de 210 die aan boord warenbjj deze ramp 't leven hebben verloren. Yan de 210 behoorden er circa 100 tot de bemanning; do overigen waren grootendeels voorschip-passagiers. De Deutschland behoorde aan de Nordduitsche Lloyd. Zjj ligt thans gezonken in 4'/t vadem water. De fleschwaarin een der passagiers zijn laatste groet aan vrouw en kinderen zondis gelukkig ge vonden te Ramsgate waar ze aanspoelde. De brief is geadresseerd aan mevrouw Bchring te Bremerhaven »Wjj zjjn gestrand sinds een uur, elke minuut voelen wjj een verschrikkelijk stooten. Een boot met passa giers reeds weg. D. J. Bedring." »Ik geloof dat wjj verloren zijn. Ik ga heen in vrede met mjjn God en zonder bezorgdheid voor u. Mjjn harte's groeten aan mjjn vriendenmjjn kinderen en mjjne schoonmoeder. D. J Beiiring." JL.oncï«»ii 10 Dec. Gisteren hield het Vischver- koopersgild zjjn jaarljjksch feestmaal. De hertog van Cambridge voorde bjj deze gelegenheid het woord en zeide o. a. dat het dwaasheid zou zjjn de militaire hervormingen niet zoo ver mogeljjk uit te strekken. »Zie," riep bjj uit, »nog steeds zjjn de vredebetrekkin- gon tasschen Engeland en China afgebrokenzie wat de groote rjjfeen doen, en zeg of uw zuiver verlangen tot behoud des vredes als onmogeljjk moet doen aan merken de eventualiteit van een oorlog vóór dat wjj weinig tjjds ouder zjjn geworden. Over eenige weken misschien zullen wjj meer krjjgsvolk noodig hebben en nu zou het bespotteljjk wezen, als wjj heden aan het invoeren van de conscriptie gingen denken." ©urktje f Dit land, hetwelk zucht onder een schulden last die jaarljjks millioenen aan rente verslindt en waarvan de fondsenhouders zich weldra met de helft hunner intrest zullen moeten vergenoegen heeft een vorst die zich aan de buitensporigste verkwistingen overgeeft. Aan de Economiste Francais ontlenen wjj daaromtrent de volgende curieuse bjjzonderheden De Sultan is een groot bewonderaar van wilde dieren en zjjne verzameling daarvan is inderdaad interessant. Naar alle oorden dor wereld worden oorlogschepen uitgezonden om die collectie te vermeerderenterwjjl -de gouverneur van elke provincie zich boy vort om den JFrunfirtjlt. Een koopman in lompon te Marseille heeftzonder j bet te willenaan erfgenamenwelke or niet op reken- I don een zeer aanzienljjk vormogen nagelaten. De man 'j voelde zjjn einde naderen en ontbood een notaris. Deze was uit; een ander wordt in zjjne plaats gehaald en komtzoo spoedig mogoljjkmet de getuigen. De stervende begint zjjn uitersten wil to dicterenmaar j vóór hjj zjjn erfgenaam nog genoemd heeft, overvalt I hem een hoestbui en hjj hoeft geen kracht meer iets I te zeggen. Hjj stierf. De erfgenamenarmo menschen uit don omtrok i verschjjnen nu en vindon een fortuin van 300,000 frs. aan papier. Maar terwjjl men bet huisraad naziet, j wordt in een kastje nog een doos govonde» met 15,000 frs. en bjj het tellen der beddelakens wordt uit een er van nog negentig duizend frs. aan papier geschud. Men weet niet of er nog moer zal worden gevonden. ©OBtetmjfi. In sommige districten van Oootenryk ligt de emeeuw negen voet hoog. Breinen 11 Doe. Een telegram van Lloyd uit Bremerhaven meldt heden dat do ketel van do sleep boot Simton sprongtoen de sleepboot lug voor do naar Now-York bestemde stoomboot Af osei. Do passa giers waren reeds aan boord. Minstens 50 menschen zjjn door dit ongeluk omgekomen, vele anderen gewond. J De Mosel is boschadigd. De Antwerp8cho Precurseur bevat in zjjn laatste nummer een correspondentie uit Bcrljjnwaarin ge handeld wordt over do zaak van de Phoenix. Dit stuk eindigt met do volgende merkwaardige woorden »Naar ik hob vernomen, heeft het Belgisch Kabinet te Berljjn het terrein reeds onderzocht en misschien ook wel elders. Denemarken hoeft zich nog niet doen hooren, maar het zal wel een woordje meepraten, wanneer het maar eerst aan den gang is gemaakt. Wanneer de Nederlanders volhouden dat hun allóén op den stroom van Lillo tot Vlissingen hot politic- toezigt toebehoort, dat zjj-alléén meester zjjn in die waterenen dat zjj er schepen kunnen aanhouden wanneer hun dit goeddunkt, dan is hot bjjna zeker, dat deze vreemdsoortige aanspraak door België aan het oordeel zal worden onderworpen van de mogendheden, die de Schelde-tractaat hebben onderteekend. De Schel- de-quaestio staat dus op het pnnt om bjj de diplo matie weder to worden geopend. België heeft onlangs voor Duitscbland gedaan wat bot maar kon, Duitscb- land heeft zjjn tevredenheid en dankbaarheid betuigd laat ons dus hopen dat de heer von Bismarck dit niet zal vergeten dat bet voor hem een rede moge zjjn om te besluiten het twistgeding te onderzoeken. Te Londen hebt gjj lord Palmerston niot meermaar men heeft daar de gewoonte om het oor te loanen aan de stem van België ilcherianh. Deventer10 Doe. Dezer dagen werd alhier tusschen twee personen eene weddingschap nangegnan om twee en een halve flesch genever. De man die de weddingschap won heeft twee flesscben daarvan uitgedronken met het gevolg dat hjj geheel bedwelmd geraaktegedurende eenige dagen sprakeloos bleef en zóó ernstig, ziek werd dat bjj in bet gasthuis ter verpleging moest worden opgenomen en in den afge- loopen nacht aan de gevolgen is overleden. Utrecht, 9 Dec. Heden middag omstreeks 3 uur wandelden twee dames langs den Tolsteegsingel alhier; op eens wierp één dier dames baar mof weg, liep den trap af naar het water en sprong in eenbjjt. De artillerist V. L. die in hare nabjjheid schaatsen reedsnelde onmiddelljjk tor hulp èn na herbaalde pogingen omdat de drenkeling alle moeite deed om onder het jjs te komengelukte het hem haar met levensgevaar op hot drooge te brengen. Zjj is door haren redder naar het gasthuis vervoerden na aldaar door Dr. J. behandeld te zjjn per vigilante naar de Spoorstraat gebragt waar zjj logeerde. Men schrjjft deze poging tot zelfmoord aan waanzin toe. 'sa Gravonbuge11 Dec. De Tweede Kamer heeft heden de beraadslagingen over de afdeeling Waterstaat en Publieke Werken ten einde gebragt en die afdeelingen verder zonder wjjziging goedgekeurd. Daaronder behoorde ook eene subsidie voor de Ned. Westphaalsche Spoorwegmaatschappjj. Daarna is de spoorwegbegrooting behandeld en na korte discussie over sommige punten met algemeene stemmen aange nomen. Thans is de afdeeling Onderwjja in behandeling. De posten voor Hooger- en Middelbaar Onderwjja gaven geen aanleiding tot algemeene beraadslagingen. Al de onder-artikelen werden hierop aangenomen waaronder dat ten behoeve der Ryks-Laudbouwscbool met proefstation te Wageningende subsidie voor de landbouwschool te Zierikzee is thans vervallen niet tegenstaande het protest van den heer van Kerkwijk. Het amendement-Brediu8-Geverstot het verlecnen van ƒ4000 subsidie voor een Hoogere Burgerschool voor meisjes to Dordrechtwerd aangenomen met 33 tegen 30 stemmen. L>oIft, 10 Dec. Een huisgezin alhier ïb in rep en roer geweest over een bankbiljet van ƒ60. De juffrouw had hot aan de meid te wisselen gegeven alvorens aan dien last te voldoen bad bet meisje een bord met hutspot aan den bewoner der voorkamer gebragt en toen zjj terugkwam was het biljet spoorloos verdwenen. Overal werd gezochtte vergeefs. De meid werd ge visiteerd zonder eenig resultaat. De knecht van den voorkamerbewonermet dezelfde uitkomst. Toen her innerde die voorwonerdat hjj met zjjn hutspot iets vreemds had doorgeslikt; zou het het bankbiljet zjjn? Een braakmiddel werd gehaald en ingenomen doch de zelfopoffering was nutteloos het biljet verscheen niet tot men het ten slotte opgevouwen vond onder den ballon van de lamp; de meid had het voor op tafel gelegd; de ballon stond niet stevig; de voorwoner greep het eerste het beste papiertjezonder te zien wat hol wasen zoo ontstond ae intrigue voor deze comedie. Zierikzee12 Dec. In den afgeloopen nacht is alhier in de haven binnengebragt de Eng. Brik Jlio Grande kapt. Karrak welk schip op 20 Nov. jl. met vliegenden storm op het Nieuwe Zand was gestrand over den gebeelen Banjaard was heengeslagen en eindelyk op de Zeehonden plaat was bljjven zitten. Deze afbrengiug is verschuldigd aan het beleid en de volharding van kapt. Bowbyesdie met de bemanning der reddingsvaartuigen gedurende 11 dagen niettegen staande de aan vankei jjk strenge vorst, het noodige voorbereiddedoor h ?t schip zoo goed mogeljjk digt en drjjvend te makenhet uit het zand uit te graven en zoo te verhalen dat het eindeljjk in het vaarwater konde gebragt worden. Het laatste oogenblik had noodlottig kunnen worden bjj het afslepen werd door de hevige branding de boot omgeslagen waarin zich bevonden schipper vak Duin, Paret Holm de Waardt en van Boven. By gemis van booten slaagde men er in de 4 eersten met ljjnen op te visachenlaatstgenoemde werd zwemmende op de bank geslagenwaar hjj zich gedurende 3 uren halverwege boven water hield en toen met behulp van de sloep dor sleepboot »Sliedrecht" gelukkig gered konde worden. De heer H. J. G. Nanninga, thans ryksontvanger te Schiermonikoog, is als zoodanig benoemd te Dirksland. Do Nederlandsche en Belgische regeringen, wen- schende over te gaan tot vrystelling der betaling van het meerder loodsgeld voor do schepen die in het Engelsche Kanaal of het Nauw van Calais een loods overnemen voor eeno der standplaatsen op do Schelde, 3"n overeengekomen, dat met primo JaD. 1876 wordt geschaft de heffing van het meerder loodsgeld voor het overnemen van een loods in het Engelsche Kanaal of het Nauw van Calais. De spoorwegljjn Zevenbergen—Zwaluwo is 11. Maandag niet voor hot publiek verkeer geopendten gevolge van de ongunstige weersgesteldheiddo opening is naar men ons verzekert thans bepaald op 15 Do- cember a. s. of 1 January 1876. Tot leeraar in de aardrjikskundo taal- en letter- kundo en schrjjven aan do Hoogere Burgerschool is voor een jaar benoemd do hoer J. A. Kolpathans leeraar aan de R.-Catb. Hoogere Burgerschool te Am sterdam. In het Weekblad voor Lager-, Middelbaar- en Gymn. Onderwijs wordt do vraag gedaanof het niet goed zou zjjn, dnfc er bjj benoemingen van bulponderwyzers vooral ook op hot verledcne dor betrokken personen wierde gezienten opzigtc van hunne verhuizinge- manioen van do standsvorlaging waaraan zjj zich schuldig makendoor zich geheel geljjk to stellen met koopwaarthans nu hot al meer en meer bljjkt dat do hulponderwjjzcrsnood demoraliserend werkt op het hulpondorwjjzer8-personeel. Een boer, die zjjn kruidenierswaren al tjjd uit zekere stad (wjj zullen den naam maar niet noemen) liet meebrengen, bevond verloden week, dat do winke lier de geraspte witte suiker met meel en krjjt zoo danig had vorvalscht, dat hjj daarover het stilzwygen niet Kon bewaren. Diensvolgens liet bjj in de Courant een waarschuwing plaatsen van den volgenden inhoud »Tk ondergeteekendo kocht gisteren bjj een winkelier dezer stad een zekere hoeveelheid witte suiker en be vond die sterk vervalscht. Als do man die mjj zoo bedroog aan mjjn adres tien pond andere suiker zendt, zal ik zwjjgen zooniet, zal ik hein open)jjk noemen." Daags daarna ontving bjj negen pakken, elk 10 pond suiker inhoudende, door even zooveel winkeliers af gezonden, die dachten, dat zjj door die waarschuwing bedoeld waren. Een matroos, genaamd A. De Jong, Belg van geboorte, is geheol onverwachts door erfenis, eigenaar geworden van een zeer groot vermogen. Daar deze ge lukkige erfgenaam zich onlangs op een Hollandscb schip opnieuw heeft laten »aanmon8te^en,, en thans nog in zee is zoo is bjjna zekerdat hü van zjjn rjjk- dorn nog geen kennis draagt. Een Belgisch notaris heeft by verschillende Hollandsche waterschouten no- penB dezen persoon informatiën ingewonnen. Grtiveiihugo13 December. Tweede Kamer. De beraadslagingen over het Lager Onderwijs hebben don ganschen dag geloopen over Schoolwetwjjzigingin verband met de houding der Regering. De heer Kuijpcr heeft een ontwerp-SchooI- wetwjjziging aangekondigd in den loop dezer zitting van de zjjde der anti-revolutionnairen De heer Moens heeft zijnerzijds een outwerp tot wjjziging der School wet aangekondigdindien de Minister dit niet vóór Februarjj indiende. De heeren Haffmans, Heijdenrijck MesschertRcgram en van Nispen hebben tegen den aandrang tot indiening dier wot geprotesteerd. De Minister heeft het onregtraardige der verwjjten tegen de Regering uiteengelegd en de indiening eener wjjzigingswet toegezegd in den loop dezer zittingna behandeling der wet op het Hooger Onderwjja. K.otter«lun» 13 December. rMTo«»Irr«p. Het aanbod was iets ruimer, doch kleinigheden vonden slechts koopers. Racjjn driejarige lO'/j iL 11,— rest onveranderd. Breinen13 December. Bjj hot ongeluk aan het stoomschip Moselvermoe delijk door ontploffing der Dynamietzjjn 68 dooden, 35 gewonden on 8 vermisten. "VernnilloH13 December. De uitslag der stemming voor den Senaat in de Nationale Vergadering bljjft gunstig voor do Repu blikeinen. KerUnliMiwN. Voor het beroep bij de Chr. Geref. gemeente te Wissekerke in Noord-Beveland heeft Da. J. de Koning pred, te Krab bond jjke en Rillandbedankt. Gemengde berlgten. Eene behoeftige moeder te W. zeide dezer dagen bjj den schraal voorzienon middag-Bcboteltot hare nog hongerige kinderen: »Toe, toedaar wordt wel meer een zak digt gebondendie niet vol isEen ar- i heider te Nieuwe Tonge moest zooveel snaps niet heb- j ben en niet zeggen dat hjj zooveel meisjes kan krjjgen i als hjj maar hobben wildaar hjj zich maar moet I behelpen met eene oude kasteleins-meidomdat bjj geen I ander meer kan krjjgen. Nu hij leeft dau ook maar op het overschot, en twee overschotten maken te zam en j een maaltjjd. Een meisje onder Ou., wordt vezoekt op Sint-Nicolaas-avond met geen dronken jongen in de I schuur te kruipen van 's avonds elf ure, tot's morgens I zes ure. De knechts kwamen toen in de schuuren dachten dat er dieven warenmaar het waren be kenden. Het scheelde weinig of zjj werden met een vork in hooi raak gestoken. Drie dames te Brouwers haven hebben mot Sint-Nicolaas zooveel pret gehad, dat zjj doornat waren van in de sneeuw te rollen. Als er zekere joDgens te Brouwershaven in 1876 goed oppassen dan mogen zij in het volgende jaar Sint- Nicolaas weder vierenen zoo niet dan zullen zy op gesloten worden. Te Leiden hebben vjjf jongens sedert eenigen tjjd goede zaken gemaaktmet katten te vangente dooden en te verkoopen voor konynen. »Zou ik waarljjk nog naar oen ander land moeten, om nog meer blaauwtjes te loopen", zegt een kleer maker te 's Heorenhoek, »Ik ben wel oud van jaren maar ik ben nog al kras en zou nog gaarne wel eene vrouw willen hebben, want het leven zonder vrouw is geen leven." Iemand te Hoedekenskerke hoeft geld geboden voor een vaarsje tegen kersmismaar hjj heeft bet niet kunnen krjjgenen nu zingt men Jongen is dat nu een bod Of zjjt gjj geheel nu zot, Aan een maagd zoo jong van dagen, Haar hand zoo maar te vragen Geld te bieden voor haar eer, Dat ïb toch wat veel te teer, Maar zjj heeft te veel verstand En zjj wees u van de hand. IiigczoiKleu Stuklien. Viertal te Middelburg J. Moulijn te Weesp C. F. Gronemeijerte Apeldoorn C. L. D. van Coeverden Adrianite Hardcrwjjk en van Walsente Alphon. Op 24 December a. s. zal het beroep worden uitgebragfc. Beroepen te Anomnidon Ds. Tl. J. P. v. d. Linde.te Hillegersherg. 95' HET TEUHKIN de Goede lnlenlie." Toen wjj in No. 3626 van deze Courant eene geschie denis gaven van den verkoop van het bedoelde terrein en wat daarna is gebeurdhadden wjj niet gedaebt dat roods diezelfde week deze zaak bjj den gemeente raad in behandeling zou worden genomen. Wjj stellen ons voornaar aanleiding van 't verslag der raadsvergadering van 3 dezer, de geschiedenis te vervolgen en nu ons eigen oordeel daaraan toe te voegen. Mogeljjk is het, dat wjj er dan toe bomen eenige critiek te leverendoch 't iB onze schuld niotdat sommigen zich abt boorende doof on ziende blind aan stellen de zaak heeft thans zulke proportiën aange nomen dat 't publiek volkomen geregtigd kan geacht worden zjjne meening uit te spreken. Indien er een opschrift moest geplaatst worden boven 't raadRverslag van 3 dezerdan zouden wjj te kiezen geven tusschen deze twee Onhandige vrienden kunnen ons veel leed veroorzaken of Mot een kluitje in 't riet gestuurd. Beiden toch zjjn toepasselijk, wat bjj de ontwikkeling onzer denkbeelden zal blyken. De zaak aan de orde gesteld zjjndewerd eene met zorg uitgewerkte nota voorgelezenonderteekend door de vier raadsledende heeren Koole Labrijn v. u. Grijp en Ochtman ter beantwoording dor nota van Burg. en Weth. van den 29 October II. Deze notain het gemeenteraadsverslag opgenomen, behoeft hier niet to worden herhaald; genoeg zjj het mede te deelen dat die heeren als resultaat van hun onderzoek en beschouwingen inededeelen, o. i. met klem van redenen en opnoeming van feitenen aan wijzing der terreinen die als onwraakbare getuigen zjjn te onderzoeken: 1.° dat de sasmecster zich niet alleen bij het terrein *de Goede Intentiemaar bij vele andere terreinendie bf geruild bf verkocht zijn, aan verregaand pligtvetzuim heeft schuldig gemaaktten nadeelc der gemeente 2.° dat hij geen voldoende kennis bezit van zelkasch en hem de exploitatie nietdan tot groot nadeel der ge meente, kan blijven toevertrouwd 3.° datbij raadsbesluit van 21 Dec 1870 hem eene belooning toegelegd zijnde van 40 cts per M.3 voor 'l be waren der kluiten hij wel die belooning heeft ontvangen, doch de kluiten niet heeft bewaardmaar begraven hetgeen door Burg. en Weth. wordt erkend. Naar aanleiding van het sub No. 3 geconstateerde vragen wjj Zon een ambtenaar, die een zeker werk is opgedra gen en dit tegon betaling van loon aanneemt uit te voeren en het niet uitvoertmaar wol salaris declareert en betaling erlangt, niet strafregtelyk vervolgbaar zjjnof ten minste civiel-regteljjk aansprakeljjk tot teruggave van het onwettig genotenc De heeren juristen mogen zulks beslissen. Het Bestuur handhaafde zyno meening, neergelegd in de nota van 29 Oct. 11.en werd door den oudsten Wethouder een uitvoerig pleidooi gehouden ter verde diging of vergoeljjking der handelingen van den sas mecster. Deze toch had zich vergist alleen bjj het terrein »de Goede Intentie". Ook ZEd. betreurde het zeerdat de gemeente daardoor nadeel had geledon het was intusscben eene gebeurde zaak en niet meer te veranderen. Overigens was de sasmeestor een naauw- gezet manvolkomen vertrouwbaarwant die andere terreinen waarvan men sprak't was de moeite niet waard die te releveeren dit waren maar kleinigheden de saemeesterindien hjj iets liet zittendeed dit in het belang der gemeenteten einde van de afle veringen verzekerd te bljjvenindien onze sasmcos- ter er niet meer was om de nifcgravingen te leiden, dan zou het er donker uitzien en de nering verloopen hjj was de eenige deskundigehjj had er verstand van en niemand andersjade spreker ging zoovei, dat ZEd. zelf beweerde meer vertrouwen te stellen in 't oordeel van den sasmeesterdan in dat van de deskundigen in den raad. In 't kort, hoog werd ge roemd de bekwaamheideerljjkheid en goede trouw van den betrokken ambtenaarzoodat in do replieken der heeren Ochtman, Koole, Macaré, v. n. Grijp en Labrijn de slagen met dubbele zwaarte op het hoofd van den sasmeester neerkwamen. Zou dus hierbjj niet to pas komen het opschrift: onhandige vrienden kunnen ons veel leed veroorzaken" De spreker hield voldat do waarde der kluiten naar zijn oordeeluitgesproken op 't gezag van den sasmeester, door 't aanwezig zjjn van steentjes, geljjk nul wasen indien ze eensbjj toevalin de afge-

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 1