ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE. No. 5630 32steJaarg. Zaturdag I t December 1875. Verschijnt DING8DAG, DONDERDAG en ZATURDAG. De pry's per 3 maanden is ƒ1,30, tranco per post 1,60. ADVERTENTIÊN 10 Cts. per regel, kunnen uiterlijk tot des Maandags, Woensdags en Vrijdags voormiddags 10 ure bezorgd worden. Nieuwstijdingen. Int) 'te. Men Ieeat in de Indische bladen EeDigen tijd geleden heeft in de Belgische bladen een berigt de ronde gedaan dat de erfgenamen van zekeren Dubois onze Regering in regten zouden aan- sprekon tot uitkeering eener hier eertjjds opengevallen erfenis, die met de renten de kleinigheid van 60 millioen gulden zou bedragen. Thans komt in de Jauascke Courant voor eene beschikking van den Raad van Justitie alhierwaar bjj de regthebbenden op eene erfenis van wjjlen J. A. Du Bois, welke langer dan het derde van eene eeuw onder beheer van de wees kamer alhier is geweestworden geappointeerd om op Vrydag 24 December a. s. hunne regten te doen gelden. Men weet dat wanneer aan de bjj de wet roorgeschrerene oproepingen is voldaandergeljjke nalatenschappen aan den lande vervallen. Misschien bestaat er geen het minste verband tusscben de beide zaken maar de gelijkluidendheid der namen geeft ons aanleiding op een en ander de aandacht te vestigen. Shnrrtfett, Aangaande den ontzettenden brand, die in bet laatst der maand October jl. te Virginia-City gewoed heeft, en waaromtrent wjj bereids eenige bijzonderheden me- dedeelen, ontleenen wy het volgend verhaal, omzjjne volledigheid, aan een Amerikaansch orgaan: Gedurende den brand ging de toestand derstad-be- woners alle beschryving te boven. Er heerschte een felle winddie de vonken ver voor zich uitdreef, waar door alle pogingen om het vuur te blusscben vruchte loos waren. Men maakte vrjjeljjk gebruik van buskruid om de gebouwen in de lucht te doen springen en dikwjjls deden de hevige ontploffingen den grond dreu nen. Het dak der Koomsch-Katholieke kerk vloog minstens honderd voet hoog de lucht ineu van het groote gebouw bleef niets staan dan de naakte muren. Omstreeks acht ure was de opgewondenheid op het hoogstde straten waren opgevuld met nienschen en voerlieden, welke naar allé kanten door elkander kruis ten waardoor geene geringe verwarring ontstond. Het geschrei van wanhopige vrouwen en moeders, het ge knetter der verterende vlammen, de herhaalde knallen van vreeselyke ontploffingen, het gekraak van vallende gebouwendo doffe smak van instortende muren en net hnilen van den wind dat alles veroorzaakte een toestanddie de verschrikkelijkste gevolgen na zich sleepte. Om elf nur den 29sten Oct. had het vuur zjjne verwoestingen gestaakt, om welken tjjd eene uitge strektheid gronds van driekwart mjjl lang en een halvo myl breed door het verslindende vuur was schoon geveegd. Op het oogenblik is het nog onmogelijk de schade naauwkeurig te berekenendoch algemeen wordt zjj geschat op ongeveer acht millioen dollars. De uitge strekte goud- en zilversmelteryen, alsmede de kostbare bergwerken hebben de grootste verliezen. Het verlieB valt zwaar op eene bevolking van ruim tien duizend inwoners. Onderscheidene mensehen bobben door den brand en de vallende muren het leven verloren. Hon derdon huisgezinnen zyn zonder dak on hebben aan alles gebrek. De schoolhuizen zyn de eenige publieke gebouwen welke voor deze ongelukkiogen openstaan, 6d wanneer er geene oogen blik kei jjke hulp van oldeis wordt toegezonden, zal de ellende vreeseljjk zijn. In de stad heerscht eene complete regeringloosheid. Man nen, vrouwen en kinderen dwalen door de straten en smeeken om een onderkomen. Op de omliggende bergen kan men allerwegen kampvuren zien. Onderscheidene sterfgevallen hebben reeds plaats gehad tengevolge van uitgestane gevarenopgewon denheid en zinkingkoortsen. De graanoogst der Vereenigde Staten is welligt groo- ter dan ooit te voren. Het begin van het saisoen was hoogst gunstig voor het ploegen en zaajjen en er werd veel meer grond bezaaid dan in vorige jaren. Dc oog9t van 1874 was klein en het werd du» noodig geacht het ontbrekende aan te vullen. Dit doel is bereikt. De oogst in den Staat Illinois wordt geschat op de reusachtige hoeveelheid van 300,000,000 bushels. De overige Staten, waar graan verbouwd wordt, zullen gewis 200,000,000 bushels opleveren. Aangezien laatstgenoemde hoeveelheid voldoende is om in de con sumptie te voorzienkan al wat in Illinois werd ge wonnen voor uitvoer worden bestemd. ©ngelanfc Het stoomschip Deutschlandvan Bremen naar New-Yorkis Maandag morgen op Kentish Knock gestrand en sedert vol water geloopen. Aan boord bevonden zich 210 personen passagiers en equipage. -Vjjftig personen zyn verdronken. Een sloep der stoombootwelke 38 uren in zee was geweestis met den stuurman en de lijken van twee man der eqnipage te Sheerness aangekomen. Reed* in ons vorig No. kor lelijk per telegram gemeld.) Loiulon, 6 Dec. De Onderkoning van Egypte ichynt zin te krijgen in een algeraeene liquidatie zijner zaken. Volgens een in de financiëele kringen te Londen zeor verspreid gerucht zou Ismail pacha wegens zyn aanhoudend financiëele verlegenheid plan hebben de twintig 8uiker-raffinaderijoD to verkoopeDdie by iD Egypte heeft gevestigd en die op ongeveer 50 millioen franken geraamd zijn, onder voorwaarde, dat de even- tueelo koopers zich verbinden geen ander suikerriet te gebruiken dan dat van de Khedive's plantaadjes. London 8 Dec. Gisteren werd alhier eene ver gadering gehouden waarop de houders van alle soorten van Turksche schuldbrieven tegenwoordig waren. Een ontwerpstatuut werd ingediend dat de uitgifte van nieuwe schuldbrieven zal moeten beletten. Er is eene bjjzondere commissie benoemd om do onderhandelingen te leidenom de onkosten te dekken zal '/B pCt. van de eerst verschijnende coupon van alle obligaties wor den afgetrokken. De »Times" gelooft dat Otway tot algemeen agent der houders dezer schuldbrieven benoemd zal worden en dat het mogelyk zal zyn de onderhandelingen te Parjjs na aankomst van Sadyk Pacha te voeren. Madrid, 5 Dec. Een prins van de koninklijke familie heeft magtiging gevraagd, om de operatiën van het Alfonsistische leger te mogen volgen, in het hoofdkwartier des Konings. Wegens het ongunstige weder zal de Koning eerst in het begin van Jan. naar het Noorden vertrekken. In verband hiermede, zal het decreet tot byeenroeping der kiezers eerst tegen 16 Jan. verschijnen. Do verkiezingen zullen tegen het einde van Febr. geschieden en dv Cortes in het begin van Maart geopend worden. Volgens hier ontvangen berigt, zullen de voor naamste hoofden der Carlisten binnenkort te Durango bijeenkomenom te beraadslagen over de geschikte maatregelen, ter bestrijding van de moedeloosheid, de desertie en de vredelievende uitingen der aanhangers van don Carlos. JFrttnllttjft. In het Zuiden van Frankrijk is het verkeer per spoortrein gestremdwegens de groote hoeveelheid sneeuwdie de wegen bedekt. Een vreemdsoortig geval van vergiftiging heeft zich te Blanc voorgedaan zegt het Journal du Cher. De heer X. had twee patrjjzen ontvangenwaarvan h|j alleen er 's avonds een nuttigde, 's Nachts werd hjj ongesteld. Den volgenden dag gebruikte de overige familie den tweeden patrjjs en het overschot van dea eerste 's avonds wa3 het geheele gezin ziek. Men had geen andere gevaarlijke spijzen gegetenzoodat het kwaad in de patrijzen moest schuilen. Men verklaart nu aldus hot vergiftigings-procesVele landbouwers hebben de gewoonte koperzouten te mengen tusschen het zaai koren ten einde het voor in sekten te bewaren. De patrjjzen eten de aldus vergittigde korrelsen ofschoon de hoeveelheid koper, die zjj op die wjjs j in het ligchaam krygen, niet schadelijk voor Aeu schynt l te zyn, werkt bljjkbaar het nuttigen van den vogel' i wèl nadeelig op het meuscholyk ligebaam. 9 Dec. Gisteren is de luchtballon Uni- venwaarmede Godardde kommandant Mangin kolonel Lanssedatkapitein Renald en eenige andere personen waren opgestegen om wetenschappelijke waar nemingen te doen op eene hoogte van 230 meter ge barsten en te Vincennes neergevallen met de reizigers. Geen hnnner is gedood. Wel hebben ze eenige wonden bekomen, maar hun toestand is bevredigend. Ml et) et hunt), Ui-lc 6 Dec. Na den 27n November jl. hebben wy geen berigt van den vasten wal gehad. Wjj zjjn geheel door bet ys geblokkeerd. Sedert den 29n No vember is 'sRyks verlichting niet weder ontstoken j als een bewjjs dat de Zuiderzee voor de scheepvaart j onbevaatbaar is. Morgen of overmorgen vertrekt er een vlet naar Kampen om brieven te brengen en te I halen. Op dit oogenblik is de zee goheel met dryfys bedektdat door den hevigen oostenwind losgeraakt i en begonnen is te werken. Wittebrood kannen wjj niet meer bekomenomdat de voorraad gist der bakkers verbruikt ïb. Ook is er weinig spek en vlecach voor banden, doordien de vorst zoo onverwacht» is ingevallen. Het is dan ook te hopen, dat het beleg spoedig mag opgebroken worden. Lecnwarilen8 Dec. Het Provinciaal Ge- regtshof in Friesland heeft beden uitspraak gedaunin do zaak van D. G.beschuldigd van manslag np de met hem by mr. P. Henringa Cats te Oranjewoud in wonende vrouwclyko dienstbode. Het Hof heeft hem aan die misdaad schuldig verklaard en veroordeeld tot eene tuchthuisstraf voor den tjjd van 12 jaren. Dlunistrlclit, 5 Dcc. Eene vtouw, moeder van 5 kinderen, spoorwegwachtator tusschen bieren Lanae- ken (Grand Central), ia gisteren avond, torwyl z'u een hek wilde afsluiten, door een locomoiief aangeraden en j dadeljjk gedood. M 8 Deo. Ter vervulling der vaca ture van regter in do arrondissements-ragtbank alhier, tengevolge van hot ontslag van don heer mr. P. Hof- stede van Son is door genoemd college de volgende i voordragt opgemaakt: mr. E. P. Schorer, aubstituut- griffier by het provinciaal geregtahof van Zeeland mr. P. Rooterfc Tak Ez. snbstituut-griffier bij de ar- I rondisseraenta-regtbank te Middelburg, mr. S. Gratama Hz.kaötonregter te Vlaariingon. Idlddellmrg, 8 Dec. Gisteren avond vierde do Werkman»- Vereeniging alhier haar tienjarig bestaan. Deze vereeniging levert het bewjjs hoe menigmaal i uit een kleino kiem een weligo boom kan ontspruiten, j Den 6n Dec. 1865 opgerigt door een klein getal per sonen. is zjj na veel strjjd en moeyelykhedenaange groeid tot oene vereemging van 213 leden die zich verbeugen in een eigen gebouw, boofdznkoljjk bestemd tot hot honden van volksvoorlezingenen hot geven I van toeken- en zanglessen. De groote zaal van dat gebouw was voor de feest viering net gedecoreerdtorwyl het bestuur had zorg gedragen voor een even uitvoerig als afwisselend pro- j gramma. Aangenaam was het to zien hoe dc zaal i gevuld was met een 400tal peraonenwerklieden met huDDe vrouweD en meisjesdie allen tevreden en vroljjkdoch tevens ordclyk en gepast waren. Vele vrienden der verceniging waren mede tegenwoordig waaronder ook do burgemeester Jhr. Schorer, die den hartelijken wcnsch voor den verderen blooi der ver- eeniging uitsprak, toen hem door bet bestuur den eerewjjn werd aangeboden. De verschillende Nos. van het programma, zoo zang uitvoeringen als pianospel, rodevoeringen en voordragten i werden allen met bet grootste genoegen aangehoord. Inzonderheid was dit eebter het geval met No. 7 van het programma Huldebetoon door de vrouwen der leden Vergezeld van een drietal allerliefstein het wit gekleede meisjes verscheen de eebtgenooto van den president der vercenigingop de estrade om na- mens de vrouwen der leden aan de vereeniging een i zilveren gedenkpenning met toepasselijke opschriften aan te bieden benevens een album met de namen der leden en een kistje om een en ander te bewaren In i de korte toespraak die zij daarby tot de vergadering i rigtte, liet zjj vooral uitkomen, dat, tcrwjjl de Werk- mans-vereeniging vroeger, vooral hjj de vrouwen en meisjeB veel tegenzin bad opgewekteen gevolg van verkeerde beoordeeling, dit thans geheel anders was gewordcD. Zjj badden bet streven der Werkmans- vereeniging leeren waardeeren zjj hadden ingezien dat die inrigting voor velen bij ziekten en sterfgevallen ceu krachtigen steun oplevert; dat zy zich ten doel stelt ontwikkeling en veredeling te bevorderendaarom wil den ook zjj op dezen dag een openlijk bljjk go ven van de sympathie die de vereeniging thans by de vrouwen der leden geniet. Wat wonderdat deze taal door luid gejuich en do fanfares van het kleine orkest, dat in de tusschenpoozen het gezelschap bezig hield werd begroet! Het feest werd besloten met een balwaar gepaste vroljjkbeid heerschte. 10 Dec. Het prov. geregtshof in Zeeland deed heden uitspraak in do zaak van J. ran der Vorstvan Vrouwepolder. Het bof verklaarde hom schuldig aaa moedwillige brandstichting, waarbij Diet te voorzien was dat menschenlevens in gevaar waren en veroor deelde hem, onder aanneming van verzachtende om standigheden, tot eene correctionele gevangenisstraf voor den tjjd van drie jaren. Z. M. heeft benoemd tot ontvanger der in- en uitgaande regten, haven eD scbutgelden op het kanaal Van Walcheren voor alle vaartuigen, den beer C. Knot tenbelt thans controleur dor directe helastiugen in- en uitgaande regten en accjjnsen te Maastricht. G*ooh, 8 Dcc. Bij de heden plaats gehad hebbende besteding voor den polder »de Breede Watering bewesten Yerseke", is het 1ste perceel zinkwerken, aangenomen door den heer II. Ilage te Bruinisse voor ƒ24300 en het 2de perceel, steenbestorting, door den heer J Filis to Vlissingen voor ƒ29545. Door den heer Th. Persant Snoepgeneeskundige te Kapellewordt in de Goesche courant een even be treurenswaardig als waarschuwend ongeval medegedeeld. Hjj schryft het volgende »Het driejarig eenig kindje van den timmerman v. 'fc V., te Biezelinge, werd, iu het herstelliugstydperk eener langdurige ziektedoor my eene staalbereiding voorgeschreven. By het eerste gebruik eener nieuwe hoeveelheid Zaterdagavond jl, ontstonden oogen- blikkeljjk hevige en verontrustende vorachynselen. In allerjjl ontboden stond ik voor een droevig fait ac~ compli, Vergiftiging door een of ander bytend of scherp middel was onmiskenbaar. Welk middel de noodlottige rol speelde, was mjj vooralsnog een raadsel. Niet alzoo gelukkig de in te stellen behandeling daar toch voor een groot aantal scherpe zuren (als zoodanig verraadde het middel zich door den smaak) de tegen giften dezelfde zyn. Evenwelde kunst vermocht niets. Na een folterend ljjden van 13 uren bezweek de kleine. Men stelle zich voor de radeloosheid der ouders en de algemeene verslagenheid in don omtrek 1" De aard van bet vergif, dat den dood van het kind ten gevolge gehad hadkwam spoedig aan het licht daar de heer Peraaut Snoep den volgenden dag per expresse een briefje ontving van den apotheker B. van Asperen Vervenne te Goes, van den volgenden inhoud »Weled. Heer! »Zoo even komt de officier van Justitie hjj mjj een zaak onderzoeken waarvan ik zeer ontsteld ben. UEd. heeft by my gehad tinct. ferri cjjdon.by nader on derzoek bljjkt bet mydat myn bediendedie met November ontslagen geworden iseene vergissing heeft gehad door goed dat hjj geborgen beeft en eene flescb met zwart zwavelzuur in de voorraadfiesch heeft ge goten en het aangezien heeft voor tinct. ferri cjjdon. »Wat eeno omstandigheid zwavel te gieten bjj tinct. ferri cjjdon." De heer Persant Snoep voegt hier nog de volgende toelichting bjj >Het zjj gezegd dat de kleur en bet geheel uitwen dig aanzien van het afgeleverd middel in geen enkel opzigt afweek van den gewonen staalwjjndien het kind roods eenigen tijd gebruikt had. Daar alzoo geene aunloidiog tot argwaan bestondwerd het middel noch door mjjnoch door de ouders vooraf geproefd en droeg het stereotype stigma »als voren." Zlorllfze»'10 December. Het Provinciaal blad van Zeeland no. 99 bevat een besluit van gedeputeerde statenwaarby zymet wjjzigiug van hun besluit van den 29steu September jl. (Prov. blad no. 85) bepalen dat de standplaats van den provincialen veearts 3e klasse C. M. Mazurt Cz. zal zjjn do gemeente Reoease en dat als zjjn dienet- kring bljjven aangewezen de gemeenten Brouwershaven, Zonnemaire, 8erooskerkc, Duivendjjke, Eikerzee, EIlc- meet, Itene8se, Haamstede, Burgh en Noordwelle. Geplaatst aan bet postkantoor te Middelburg de commies 4e klasse F. A. de Klerck. Aan het post kantoor te Goes do surnumerair J. C. de 1 'ulder run Noorden. Door don heer Moens zjjn weder, geljjk in het vorige jaar door hem zonder goed gevolg gedaan werd, amendementen voorgesteld tot verbetering der opleiding van ondei wjjzers. Hjj stelt voor op de begrooting uit te trekken 80,000 voor drie nieuwe kweekscholen ƒ72,0()0 meer voor de onderwjjzcrs en toelagen van kweekelingen on 50,000 moor voor speciale inrigtingcn van onderwys. Het ramtorenschip Pr in* Hendrik wordt uitgerust; bot detachement mariniers, dat in Mei 1873 naar Atcbin vertrok, is per telegram teruggeroepen. Er bestaat roden om te denken, dat dit in verband staat met onze ver wikkelingen met Venezuela. Die Staat moet mot Ame rika onderhandelen over den aankoop van twee monitors. Benoemd te Hardinxvcld tot hoofdonderwijzeres aan de bewaarschool aldaar, mcj. J. A. van der Haven van Brouwershaven. Kerknieuwe'. Bedankt voor het beroep naar Oosterland door den Cand. J. van den liergen. Tot leeraar bjj de Isr. gem. to Gouda is beroepen do heer L. Ilood te Middelharnis. Gemeiig<le berlgten. To Melissant zou een kasteleins-zoon zoo gaarne met zjjn meisje naar Rotterdam gegaan hebbenmaar hjj heeft zooveel aan zjjn juin verloren, dat hjj de reis niet goed kon makenDus ook een schoon vooruitzigt. Te Neuzen worden twee dames aangeraden, geen Sint-Nicolaasje meer te gaan spelen aan de kazerne en de korporaals geen gouden ringen meer te geven, daar hunne ouders er wel eens achter zouden kunnen komenen zjj wel eens vogels kunnen worden vooi de kast. »Wat ben ik toch bljj", zegt eene jonge doch ter te Scbore»dat dit pronkstuk weer in baar huisje is. Nu kan zjj het ruifje weer mooi maken en alles netjes zetten dan kan zjj dc Kloetingsche wel wat langer houden," »Myn goede vrienden," »zoo preekte eens een kwaker" er zijn drie dingen, waarover ik mjj altjjd bjjzonder verbaashet eerste isdat kinderen Zoo dwaas zyn van steenen enz. te werpen in vrucht- boomonten einde de vruchten te doen vallenals zjj deze wilden laten begaanzouden zy van zelve wel vallen. Het tweede is, dat de monschen zoo dwaa9 en tevens zoo slecht zyndat zij elka&r bcstrjjden en doodenals zij elkaar maar lieten begaanzouden zy van zelve wel sterven. En bet derde en laatste, waar over ik mjj verwonder, i9 dat jonge mannen zoo mal zjjnvan de meisjes na te loopenals zjj stil te huis bleven zouden de jonge meisjes beD wel komen opzoeken. Ingoxoiuleii Stukken. Haagsche Brieven. 6 December '75. Op het einde van November beginnen hier te lande do bcgrootings-discussiendeze duren in de Tweede Kamer meestal zóó langdat de Eerste Kamer geen tjjd heeft om de begrooting voor het volgende jaar vóór Nieuwjaar vast te stellen. Bjj de behandeling der begrooting komen allerlei zaken aan de orde en de Kamerleden maken daarvan gebruik om verschillende zaken ter sprake te brengen, die slechts oenigzins met de begroeting in verband staan. Veel oude koeijen worden dan uit do sloot gehaald. Meestal worden de zonden die do Ministers in het afgeloopen jaar begaan hebben te berde gebragt en breed uitgemeten. Bjj de zoogenaamde algemeene beschouwingen over de geheele begrooting wordt het geheele Ministerie besproken en daarna bjj de algemeene beschouwing over iedere begroot'mg ieder minister afzonderlijk ondor banden genomenterwijl men bjj de artikelen verschil lende speciale zaken bespreekt. Dit jaar zjjn de algemeene beschouwingen over de geheele begrootingdie anders soms dagen duren in eon paar uren tjjds afgeloopen geweest. Er werd met een enkel woord gesproken over de opvoering der uit gaven en over de veranderingen in het belastingstelsel. Zooals U bekend zal zjjDwil de Minister van Finan- tiëo de heer van der Heim, de belasting op bet vleesch afschaffen en eene belasting op de tabak daarentegen invoeren. Voorts wil hjj het inkomend regt op de granen, het meelhet hout enz. afschaffenen net verlies 1 dat de schatkist daardoor Jjjdt, terug vinden door den accjjna op het gedistilleerd te verhoogen. j Ik behoef U niet te zeggen dat de groothandel in Amsterdam en Rotterdamde sigaren- en snuiffabri- kanten in ons land en de landlieden in Gelderland die tabak verbouwenzo-t tegen de belasting op tabak zyn. Bjj de behandeling der begrootmg van Buitenland- sche Zaken besloot de Tweede Kamer om de beraad- j slagingen over Venezuela in geheim comité te behan- i delen. Wat daar behandeld iskan ik D natuurlyk niet mededeelenmaar de hoofdzaak is bekend. Eeni gen tjjd geleden waren in de Nederlandsche kolonie Cura cao vluchtelingen uit Venezuela. Met behulp van Hol- landsche kooplieden aldaar wapenden zij een schip de Midas, en zonden dat met amunitie en gewapende lieden naar Venezuelaom een opstand tegen het bestuur te verwekken. De opstand werd gedempt en de Afidat genomen doch nu vraagt de regeeriDg van Venezuela schadevergoeding aan Nederlandomdat Nederland beeft toegelaten dat in zyne kolonie die expeditie werd uitgerustbenevens afzetting van den gouverneur van Curasao. Ten einde tevens het invoeren van amunitie te beletten, heeft de Venezuelaansche regering twee zyner havens gesloten voor alle natiën. Neder land daarentegen eischt teruggave der Midasdit heeft Venezuela toegestaandoch Nederland wil geen scha devergoeding geven en eischt daarenbovendat de twee Venezuelaansche havens zullen geopend worden. Dit laatste is een onbillyke eisenwant iedere regering i6 meester in zjjn land. De verhouding tusschen Nederland en Venezuela is op thans zeer gespannen en ieder oogenblik kan de oorlog uitbarsten. Een Nederlandsch eskader is naar Curasao vertrokken. Die oorlog zou voor ons zeer bedenkelyke gevolgen kunnen hebben, want als Venezuela een schip uitrustte en stationeerde in de straat van Gibraltarom de stoomschepen op te wachten die van Java komen on zich daarvan meester maakte, dan zou onze Indische handel tydeljjk geheel gestremd zyn. De toestand is dus zeer geva&rljjk. De begrooting van Buitenlandsche Zaken werd wel is waar aangenomen met 53 tegen 3 stemmendocb een aantal leden verlieten vóór de stemming de zaal, omdat zy vóórstemmende de handelwyze yan den Minister goedkeurden terwyl zjjwanneer zjj tegen stemdeneen indirecte steun gaven aan de eiscben van Venezuela. Bjj de begrooting van Justitie werd hoofdzakeljjk besproken de verhouding der Regering tegenover de zoogenaamde goederen in de doode hand. Het was vooral de heer Kappeijne van de Capellodie deze zaak behandelde. Hjj wees er opdat terwyl vroeger de Staat een krachtig aandeel had in het bestuur der kerke! jjke goederen van de Hervormden de Staat zich plotseling geheel had teruggetrokken en het bestuur over deze goederen thans op vele plaatsen geheel in wanorde was. Op een aantal plaatsen worden door de uit Duitschland verdreven geestelyken goederen gekocht cn tot vcrbljjf voor hen ingerigt. Feiteljjk zyn het kloosters, hoewel meostal onder een anderen naam! Volgens de Napoleontische decreten mogen deze kloos ter» niet bestaandocb men tracht op de eene of andere wjjee die decreten te ontduiken. EeDe regeling dezer zaak achtte de heer Kappeijne daarom boog noodig. De Minister van Justitiedo heer van Lijnden ran Sandenburg, verdedigde zich zeer behendig en beweerde dat door de wet op de kerkgenootschappen de Napo leontische decreten waren afgeschaft en men de oprigting der vermomde kloosters riet kon beletten. Ten slotte werd de begrooting van Justitie met algemeene stemmen aangenomen. Thans is men genaderd tot de begrooting van Bin- nenl. Zaken. X. De rede van den heer Kerdijk. Eene Nabetrachting. Als in den grjjzen vóórtjjd de Egyptische priester- leerling tot bet einde naderde van zjjn proefjaaren het tyastip zyner inwjjding tot de heilige geheimen van den Isis-dienst tegemoet ging, dan waren zjjne verwach tingen en verlangens tot op het uiterste gespannen. Eindel jjk was het langgewenschte oogenblik daar. Moe dig en góloovig verlangend snelde hjj de beproevingen tegenen in hemelsche geestverrukking zag hy de waarheid voor zjjn begeerigen blik ontsluierd. Doch bjj menigeen dier jeugdige jj veraars volgde later bekoe ling hun oog was blijven hangen aan het uiterlyke en hoe wegslepend ook het feest hunner inwijding was geweesthunne donkkracht vermocht tot het wezen niet door te dringen do prozaïsche waarheid was hun te eenvoudigen bjj een enkelen kwam er wel deze stille verzuchting op >is dat nu alles f" Wjj meenen dat met deze schets wel eenigzins het optreden en de komst van den heer Kerdijk kan ver geleken worden. In ons vertrouwen, dat de belang stelling en verwachting hoog zouden gespannen zjjn en dat den spreker een talrjjk en begeerig gehoor zou wachten bedrogen wy ons niet. De faam had voor den begaafden jj veraar bet bare gedaanen zjj had wèl gedaan. Ook hier waB reeds de welverdiende roem van den redenaar tot allen doorgedrongenen een talrjjk en uitgezocht pnbliek vulde gisteren avond de Concertzaal. Een gehoorniet alleen uit onze stad maar van heinde en ver opgekomen uit onze omgeving, diewij zijn er trotach opniet achterstaat waar het publiek leven geldt en belangstelling in groote vraag stukken van den dag. En boe kon het hier anders daar een uitstekend talent zich de behandeling bad voorgesteld van het zoo gewichtige en meer en meer alles bebeerschende vraagstuk van 't onderwijs* Van deze taak heeft de heer Kerdijk zich dan ook alleruitatekendst gekweten. In eene uiterst gepaste enwjj stemmen het volmondig den begaafden spreker toegeenszins te ver gezochte inleiding werd in breede trekken vooreerst eene schets gegeven van den strijd tusschen clericalism® en beschaving, en met Duitschland als voorbeeld aangetoondhoe slechts één der drie eindtoestanden mogelijk isclericalisme volksontwikkeling of geweld. Daarna werd gewezen op den toekomstig onafwvjsbaren eisch om 't algemeen fteroregten op de feitelijk bestaandeniet te ontwjj- keno sociale kwestiebet arbeiders vraagstuken ook hiermede de vraag om betere ontwikkeling des volks ab een dringende en gebiedende eiBch gemotiveerd. Zoo kwam de spreker geleidelyk tot zyn belnngryk onderwerpde verbetering van bet openbaar volks- onderwijs. Eerst duswelke zijn de gebreken er van Ze zjjn helaas vele en reusachtig van afmetingen. Het 1 aantal der onderwijzers is te kleinveel te gering in verbonding tot het aantal leerlingen. Ieder die nadenkt weet dat dat aantal meer dan verdubbeld zou moeten worden. En helaas, de wet zelf is daaraan schuld, door hare veel te geringe eischen. Ook bet gehalte van 't onderwjjzend personeel eischt verbeteringde kweekelingen moeten als onderwijs kracht geweerd wordenen voor de opleiding tot onderwijzers wordt niet genoeg gedaan.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 1