ZIER1KZEESCHE NIEUWSBODE. Donderdag 9 December 1875. No. 5629 Verse hjjnt DING8DAG, DONDERDAG en ZATURDAG. De prps per 3 maanden is ƒ1,80, franco per pont 1,60. ADVERTENTIE N 10 Cts. per regel, kunnen uiterlijk tot des Maandags, Woensdags en Vrjjd&gs voormiddags 10 ure bezorgd worden. 52steJaarg. K Suppletoir Kohier der Belastiug op de Houdendienst 1875. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie- rikzee maken bekenddat het Suppletoir kohier der belasting op do Honden van deze gemeente, over het loopend dienstjaar, op heden door hen voorloopig is vastgesteld en van den Oden tot den 23sten dezer maand ter Secretarie der gemeente voor een ieder ter lezing zal liggen, zullende ieder aangeslagene, binnen dien tjjd tegen zjjn' aanslag bjj don Raad bezwaren kunnen inbrengenbij verzoekschrift op ongezegeld papier, ingevolge de wet. Zibrikzee, den 8 December 1875. De Burgemeester en Wethouders v. CITTERS. De Secretaris, J. P. N. ERMERINS. Het Volksonderwijs. Het hoofddebatdat men in deze week in de Tweede Kamer te verwachten heeft, geldt ons Volksonderwjjs. Op dit punt zal zich de discussie over Hoofdst. V, naar het te verwachten isconcentreren. Bjj dit punt zal tegen de Regering slag worden geleverd en hier zullen de schoten niet onkel uit het liberale kamp worden gelost. Hoe digt aaneengesloten ook do rjjeu zjju der rege ringspartij (de discussie over het contract met de Rijn spoorwegmaatschappij heeft dit aangetoond)op net stuk van het onderwjjs splitsen zich die rjjeude banddie al hare deelen verbindt wordt losgemaakt en de Minister van Binnenlandsche Zaken moet weêr- stand bieden aan linker en regterzjjde. Er bestaat nog te meer grond voor krachtigen tegen stand omdat weinige dagen geleden het regerings- verslag over 1873 is openbaar gemaakt, welk verslag weinig vooruitgang bp ons volksonderwijs aanwjjst. Het aantal scholen voor lager onderwjjs klom in dit jaar tot 3790, niet meer dan 24 meer dan in 1872; van deze 3790 scholen waren er 2069 openbare143 gesubsidieerde bijzondere en 978 vrije scholen. Volgens de opgaven van 15 January 1873 bedroeg het aantal leerlingen op de openbare scholen 212,995 jongens en 169,151 moisje9, zjjndo 382,146 kinderen; op de gesubsidieerde 2870 jongens en 3129 meisjes, zjjnde 5999 kinderen en op de vrjje scholen 49,950 jongens en 61,964 meisjes, zjjndo 111,914 kinderen. Dit toonde, vergeleken by het vorig jaar, een voor uitgang aan voor de staatsscholen van niet meer dan 10,000 en voor de vrjje scholen van niet meer dan 6,^70 kinderen. Hoe was het met het schoolverzuim gestelddien kanker, die aan ons volksonderwjjs knaagt? Het regeringsverslag leert ons datnaar den maatstaf der bevolking op do gezamenlyke scholen, den 15 Jan. 1873 ontbraken 85,362 kinderen. Dit cjjfer is echter kennelyk overdreven. Men moet van dit cyfer aftrek ken de duizenden kindoren die huisonderwijs ontvingen, de kinderen die in het barre wintergetyde door ziekto of om andere redenen niet op school waren. Al trekt men daarvoor 20,000 kinderen af, dan bljjft het cyfer van 65,362 kinderen toch een zeer govaarlyk en onheil spellend teoken ook al moet dit cyfer nog met otte- lyke duizenden verminderd wordenomdat de Regering mederekent de kinderen die het zesde levensjaar heb ben bereikt, terwjjl vele oudera om goede redenen eerst een jaar later hunne kindoren laten schoolgaan. Men kan dan toch voilig aannemen dat 50,000 kin deren op 15 January 1873 zonder redenen van de school afwezig bleven. In weêrwil van al de pogingen door particulieren aangewend om het schoolbezoek te bevorderenleert dus het jongste regeerings vers lag dat het schoolver zuim niet is verbeterddat die kwaal jaar in jaar uit bljjft voortwoekerenen dat dus jaarlijks minstens 50,000 kinderen in het wilde opgroejjen omniets hebbende geleerdlater in de maatschappij of onbruik baar óf misdadig te worden. Allen wien het volksonderwys ter harte gaat, hebben regt aan de Regering te vragenmoet dit kwaad nog langer voortduren wordt het niet eindeljjk tyd dat aan dit kwaaddat onze toekomst bederftpaal en perk worde gesteld? Meent men waarlykdat dit kwaad door een pre- miën-stelseldoor eene uitdeeling van prenten en prjjzen zal worden beteugeld IJdele begoochelingDe ouders, die hunne kinderen te huis willen laten zullen door die middelen niet worden overreed Er moeten krachtiger middelen worden aangegrepen, èn door het volk zelf èn door don wetgever. Het volk zelf moet uit zyn sluimer worden gewektdoordrongen worden van het besef, dat het hier oene volkszaak geldt. Ieder in zyn kring moet schoolbezoek bevorde ren omdat de kinderen van het heden de mannen der toekomst moeten worden en ieder menschengeslacht zorg moet dragen voor het volgend. En daarom ook vooral de pogingen van Volksonderwijs m:t warmte gesteundomdat die Vereeniging in de school bet plegtanker ziet voor onze toekomst Ook de wetgever moet eindelyk de handen aan het werk slaan. Waarom geen leerpligt ingevoerd Men noemt dit eene tirannie. Maar waarom is het geen tirannie de ingezetenen te dwingenal strjjd dit togen hunne overtuigingom de wapenen te dragen en waarom ia het wel tirannie, do ouders te dwingen hunne kinderen naar Bchool te zenden Waarom zou in Ne derland onmogelijk zyn wat in Pruisen, Zwitserland allezins uitvoerbaar blykt en dadr 9trekt om den wortel der volkskracht telkens op nieuw te versterken Maar de wetgever moet ook nog veel meer doen onverschillig of leerpligt worde ingevoerd of niet. Hoeveel betaalde het Rjjk voor het lager onderwjjs in 1873? Na aftrek der baten, weinig meer dan vijf ton de gemeenten daarentegen besteedden voor hare openbare scholen bjjna zes millioen gulden, de pro vinciën droegen ruim een ton bjjzoodat voor gobeel bet openbaar lager onderwys alzoo door Rjjk, Gewest en gemeente eene totale uitgave van vijf millioen en één ton gouds werd bjjgodragen. Even vijf millioen per jaar voor het openhaar onder wys Terwjjl wy voor eene zeer zelden gebruikte vloot dertien millioen per jaar besteden voor het leger in vredestjjd bjjna vijf en twintig millioente zamen 38 millioen. En dan niet meer dan vijf millioen voor het openhaar onderwjjsDat is te weinig veel te weinig; dat getuigt van zeer flauwe belangstelling van overheid en wetgever in het volksonderwijs. Is hot wonderdat slechts enkele kweekscholen in Nederland worden gevonden, dat die kweekscholen schrale vrucht dragendat kweekelingen ontbreken dat onderwys en inrigting van zoovele openbare scholen zóóveel Jte wenschen overlaten De overheid legt in Nederland aan de volksopvoeding niet meer dan vijf millioen ten koste 1 De anti-revolutionairende vrienden van de vrjje schoolontkennen niet dat dit cyfer te gering is. Ook zjj zouden wenschen dat dn Regering grootere mildheid betrachttemaar zij verlangendat die mildheid op andere wjjze zou worden toegepast. 7.66 lijjv. de Stan daard. Dit blad heeft uitgerekend, dat voor die ƒ5.100.000 bjjna 400 000 kinderen onderrigt genoten; dat per kind derhalve 12.75 uit de overheidskas wordt betaald terwjjl door belanghebbenden aan schoolgelden nog wordt by betaald circa één millioen of ƒ2.50 per kind. Alles te zamen genomen wareu de kosten der halve ruim vijftien gulden. Maar nu redeceort het blad dus: by de openbare school betaalt de overheidskas 12 50 on betalen belanghebbenden ƒ2.50; bjj de vrije school betalen belanghebbenden ƒ20: - wat moetin die evenredigheid de overheidskas by de vrye school betalen Intusschen die redenering kan niet opgaan. Wel toont het laatste verslag aan dat er in 1873 niet meer dan 978 vrye 6cbolen warenwaarvan 300 Roomscho scholen 272 Protestantsche9 Joodsche en 397 scholen van particuliere onderwijzers. Maar het behoeft geen betoog, dat indien aan do gezindheids-scholen ook subsidie werd gegevendeze in grooten getale zouden toenemen. Het staatssubsidie zou de begeerlijkheid der kerkgenootschappen prikkelenhet getal vrije scholen van iedere godsdienstige kleur zou aanzieulyk vermeer deren. Maardaargelaten of het op den weg der Regering kan leggen scholen to ondersteunendie bestemd ziju de godsdienstige verdeeldheid te voeden wat zou 't gevolg zyn van deze subsidiëering der vrye school? Immers gecne andere dau dat de openbare schoolby de Grondwet gevorderd en het voertuig van algemeene beschavingvan verdraagzaamheid en broe derliefde, werd verpletterd. De Regering kan daartoe de hand niet leenen zonder ontrouw te worden aan do Grondwetdie den Staat onzydigheid oplegt en zonder de deur open te zetten voor de orgerljjkste godsdienst twisten. Hot volksonderwjjs bljjve dus door volk en wetgever als hoogste volksbelang beschouwdomdat hot volksvooroordeelen opheftvolksdeugd bevordert en volkséénheid bevestigd. Maar dan mag ook aan de volksopvoeding de volks symphatie niet langer ont breken A Igemeen Overzicht. Het is dezer dagen niet alleen iets byzonders, maar bepaald eene aangename verrassingals wjj de groote mannen weder eens op het tapijt zien komen die wat leven brengen in de anders doodsche stilte. Met genoe gen vermolden wjj daarom het optreden van Prins Bismarck in den Duf t>*eli«i» rjjksdag, waar hij het nieuwe wetsontwerp op do strafverordeningen heeft ingeleid. Hot was to voorzion dat de rjjkskanselier zelf daarbjj optreden zouten einde door zyn persoon lijken invloed gewicht aan do zaak bjj te zetten. Al aanstonds heelt hjj dan ook getoond met tact de zaak aan te vatten al kwam ook bier en daar voor den dag dat een rjjkskanselier bjj de behandeling van 's rijk» zaken tjjne porsoonljjkbeid niet ter zjjdo stolt, len einde do afgevaardigden die zich reedB uitgelaten hadden in den zin van tegenstand, te winnen, heeft Bismarck verklaarddat er enkele bepalingen in voorkwamen die geen haast hebben maar dat bjj voornameljjk hechtte aan do strafbepalingen betreffende de nalatige gezanten. Het was niet onduidelijk dat de zaak von Arnim hem daarbij voor de aandacht was en men kan er in zien dat hjj deze tot het uiterste wil doorzetten. De meerderheid van don rjjkadag hooft het aanneem bare gedeelte van het ontwerp naar eene commissio verzonden, en Bismarck Hot doorschemerendut als die artikolon werden aangenomenwaaraan hjj hot meest hechter misschien wel een onkolo andere ge schrapt zal kunnen worden, 't Is dus do oude theorie van loven en bieden om bot doel te bereiken. Het gebouw van den rjjksdag is bjjna verbrand on do afge vaardigden waron reeds op de loop. Gelukkig echter heeft men den brand kunnen blusschen nog voor de brandspuiten hulp kwamen goven. Bjj deze golegenhcid scbrjjft men, dat het gebouw slechts van hout is opgo- trokken en onwillekeurig rjjst daarbjj de vraag of het zoo weinig solide gebouwd isomdat men weinig ver trouwen op de duurzjiauiheid van bet nieuwe keizcrrjjk heeft. Ten slotte wjjzen wjj nog op een karakteristiek woord van Bismarck bjj gelcgonbcid der strafwetten. De rjjksdagzeido hjjkan dit ontwerp verwerpen maar zjj zou de regeoring daardoor slechts dwingen i omin een anderen vorm, oen soortgeljjk ontwerp in te dienen. De FriuiHolio nationale vergadering is dood kalm bezig met de behandeling van spoorwegwetten die men voor het uiteengaan afdoen wil. Sommigen meenden dat de regeering daarop aandrongbjj wyz^j van ver- kiezings-manocuvremaar zjj heeft daartegenover be weerd dat do wetten aanhangig waren gemaakt lang voor dat or aan verkiezingen werd gedacht. Er is overigenszooals wel te verwachten wasweder een nieuwe twistappel aan het rollen tusschen de onder scheidene partjjen. Het is de verkiezing van senatoren, waavvoor iedere partjj zjjne candidaten heeftdie hjj er gaarne zou willen doorhalen. Pogingen tot vereeni ging zijn tot hiertoe vruchteloos geweest en er zal misschien nog wel meer uit voortkomen. De kamer zal ook nog voor zjj heengaat de hervorming van het rechtswezen in het oosten behandelen. Die zaak vor dert dringend voorziening, want dn maatregel, die reeds ten deele in werking is, kan weinig effect hebben zoo lang die niet haar volle beslag gekregen heeft en er waarljjk sprake kan 7.ijn van internationale rechtbanken. Ook is de aandacht gevestigd op den aankoop der Suez- aandeelen door Engeland wantzooals ligt to begrjj- pen isde vrees dat de invloed van dit land daardoor overwegend worden zal in oene aangelegenheid van algemeen belang doet naar middelen omzien om daar tegen to waken. De republikeinsche partjj had gewild, dat Erankrjjk de aandeelen had gekochtmaar waar- schjjnljjk daarbjj niet berekent, dat er nog al wat opoffering aan verbonden zou zjjn geweest. Intusschen verneemt men ook dat Engeland reeds lang over dien aankoop ondeihandcld hooft on dat Frankrijk daarvan heeft geweten. Ook voegt men er bjjdat do bedoe lingen van Engeland zeer vredelievend zjjn en de En- gelscbe regeering niet ongeneigd is de administratie van bet Kanaal op te dragen aan een internationaal syndicaat. KnerolcinH is steeds vervuld met de reis van den kroonprins en zamelt met jjver de berichten in, om trent den goeden ontvangst die hom in onderscheidene steden te beurt valt. Naar men zegt, wil de Minister van Oorlog een plan openbaar maken omtrent het mo- biliseeren van het leger in oorlogstijd. Sommigen mee- nen dat er iets achter schuilen zalmaar do Minister Disraëlidie met het plan ingenomen schjjnt, wil het doorzetten en verzekert dat er volstrekt gecne oorlog zuchtige bedoelingen in verborgen zjjn. Als oene bij zonderheid van ondergeschikt belang deelen wjj mede ietswaardoor het Engelscbe karakter juist uitkomt Voor eenige maanden staakten eonige injjn werkers den arbeid omdat eeno geringe loonsverhooging hun ge weigerd werd. Later kwamen do werklieclen tot bezin ning en besloten den arbeid te hervatten. Maar nu verklaarde de eigenaar van de mjjn, dat hy zelfs tegen het vroegere loon niet meer wilde laten werken en dat deze gedurende zijn leven gesloten blyven zou. Het is de Graaf Fitz William, die zeker aan deze inkomst geenc behoefte hoeftmaar die daarbjj weinig scbjjnt te denken om het lot van hendie minder dan hjj door j de fortuin bevoorrecht werden. j De Ministers in zitten tegenwoordig niet bjjzonder op hun gemak en worden van tijd tot tjjd geïnterpelleerd over zaken die men sedert lang in de i Belgische Kamer niet hoorde uoemen. Zoo beeft de Mi- I nister van Finantiën een onderzoek toegezegd naar de goederen 'in handen van klooster-instellingen. Vooreerst zal dat wel niet veel opleveren maar 't is toch een I begin en bewjjst dat men de priesterparty al weer in de kaart wil gaan zien. De Regeering heeft zich ook I stellig moeten verklaren omtrent hare verhouding tot den Paus in zake het burgerljjk huweljjk en is er toen voor uitgekomendat zjj de grondwet van den staat boven den syllabus stolt. Het ongelukkigste voor baar met al deze zaken isdat zij bij de clericalen verliest en bjj de liberalen zelfs door zulke verklaringenniet meer kan winnen. In Gent zjjn jammer genoegde liberalen weder verdeeld geraakt en dat wel naar aan leiding van het onlangs gehouden feeet. Het schjjnt wel dat overal de liberale partjj zich daardoor onder scheidt, dat zy zich maar moeilyk vereenigd houdt, waar juist de eenheid haar kracht zou wezen. Van den oorlog in Spuiiiu zjjn geene berichten, 't Is ook geen saizoen om te vechtenen om zich schadeloos te stellen voor het gebrek aan nieuws spreekt men van een C o n v e n i o zooals het genoemd wordt, van eene overeenkomst tusschen don Carlos en zjjn tegenstander. Zelfs gaat men zoover, dat er gesproken wordt van eeno samenkomst van den pretendent met een der generaals van koning Alfonsus Maar er is al zooveel nieuws van dien aard verspreid, dat ras weder moest tegengesproken wordendat wjj er geen de minste waarde aan kunnen hechten. troepen zjjn nog steeds aan het vechten met do Abusynische krijgsmacht. De onder koning van Egypte wil zelfs eene nieuwe onderneming van 15000 mau inrichten om daarmede tegen Abu- synië op te trekken. De dagbladen vermelden met ophef, dat een berucht roover op Sicilië dezer dagen dood gevonden iswaardoor de publieke veiligheid zeer bevorderd is. Jammer dat men evenmin daar te lande den laatst n roover machtig kan worden als elders allen diein welk opzicht dan ookroovers kunnen worden genoemd. Nieuwstijdingen, ïnbte. In de Sur. Cour., dd. Padang 16 October, lezen wjj het volgende: Eergisteren zjjn bier kort achter elkander twee sloe pen binnen geloopenbemand met 27 opvarenden van het zeilschip Willem Poolmandat mot een lading steenkolen onlangs verbrand is. Een vriendeljjke hana schrijft ons omtront deze ramp hot volgende: »Het schip, gezagvoerder van dor Valk, is op on geveer 200 mjjlen afstand van bier een prooi der vlam men geworden, 't Had een flinke lading steenkolen aan boord on kwam van New-Castlo met bestemming naar Atjeh, j «Het ontstaan van den brand wordt toegeschreven 1 aan broejjing der kolen. De equipage heeft 7.ich in twee sloepen de derde verbrandde gered en kwam, ruim voorzien van proviand, eergisteren hier, na 18 dagen dobberenbehouden aan. In de groote sloep hadden 21 man plaats genomen en do kleine werd door de 6 overige oezet. Drie dagen voordat de brand ontstond, trachtte men, geleid dooreen verdachtegas- lucht, oen doel der lading over boord te worpen, om zoo doende hot vuur to kunnen blusscben doch allo pogingen mislukten. Een groot gedeelte der bemanning heeft geen goederen kunnen redden zoodat eenige menschlievende medeïngezetcnen met bun beklagens waardig lot begaaneen inteckenljjst hebben doon I circuleeren welko-gisteren ruim ƒ800 opbragt." 9mcriftit, Voor eenige dagen bad er te New-York eon wezen- ljjk snoode misdaad plaatB. Twee knapen Ronk ge naamd die reeds gedurende eenigen tjjd allerlei ondeu gende zaken verrigttenverlieten een paar maanden ?;elcden het huis hunner ouders om aan hun zucht tot osbandigheid bot te vieren. Verleden woek wisten zjj bun vader een valsch berigt van hun verbljjf te doen toekomen en deze zoodoende van huis te lokken. Ge- durende zjjne afwezigheid wisten zjj met geweld in hot ouderljjke huis te komenwaar zjj hunne moeder met geladen pistolen en messen dwongen al wat aan waarde aanwc7,ig was aan hen af te staan. Zjj dreigden hunne I moeder en een paar jongere broertjes te zullen ver moorden zoo zjj cenig gerucht maakten voor zjj be- hoorljjk ontsnapt waren. Gelukkig mogen wjj er bjj- vocgen dat de twee kleine booswichten op 't oogenblik in handen van 't, geregt zjjn. Do oen ie 15 en de andere 17 jaar oud. Volgons een telegram uit New-York van den 2don dezer, is do Hudson-rivier digtgevroren en eene stoomboot, met eene jjsmassa in botsing gekomea gezonken, waarbjj elf personen omkwamen. ©ngclanii, London 6 Dec. Eene verschrikkelijke ontplof fing heeft heden plaats gehad in de steenkolenmijn Swaithe Main, bjj Barsley, een der grootste nijjocn van Zuid-Yotkshire. Er waren meer dan 300 mjjn- workers in de mjjnvan welke men vreest dat meer dan 200 zjjn omgekomen. ®uïfiijc. Tot nog toe had men in Turkjje geen bierdaar dit niet, evenals de wjjn, in den Koran als ongeoorloofd om te drinken vermeld stond. Door de verschillende wereldtentoonstellingen die in de laatste jaren hebben plaats gehad en ook druk door do Turken bezocht werdenhebben deze in dien drank zulk een trok ge kregen dat de wensch bji ben opkwamom ook in hun eigen land zulk een drank te bezitten. Reeds heeft men twee Duitschcrs doen overkomen om te Konstantinopel eene bierbrouwerjj op groote schaal op te rigten. Ook te Alexandrie in Egypte wordt onder toezigt van den Onder-Koning eene groote bierbrouwer» opgerigtwaarmede twee inrigtingon tot het vervaardigen van kunstmatig jjs ih verband staan. Het Turkse.be garnizoen van het fort Garansko heeft zich, na een dapperen tegenstand, op genade of onge nade aan de Herzegowjjnsche insurgenten overgegeven. Gebrek aan levensmiddelen dwoDg de bezetting tot overgave. Uit Ragusa wordt gemeld dat vier chefs, aan 't hoofd van 1000 insurgenten, naar Popovo zjjn getrokken, om de dorpen te straffen die zich aan de Turken hebben onderworpen. italic. De Napelsobe correspondent van den 7Ymes ver haald een dramatisch voorvaldat onlangs te Scafate nabjj Pompei, plaats had. Een jongelingdie zeer ver liefd was op een jong meisje van eerbiedwaardige familieverleidde baarde ouders van het meisje jaagden haar wegen tot wanhoop gebragtbesloot zjj zich te wreken over haren minnaar, die haar ver liet. Zy trok manskleeren aanen begaf zich naar hot koffi.jhuis waarin zy wist dat haar vryer kwam. Toen hjj buiten waslegde zjj hem haren toestand uit, en smeekte hem met haar te trouwen. De ver leider antwoordde haar spottendhet meisje haalde eene pistool uit den zak en schoot hem dood voor hare voeten neder. Toen verliet zjj het ljjk en leverde zich aan de overheden over. De Vesuviuszegt professor Palmiori in de Na- pelsche Couranten dreigt na een langdurige rust op Dieuw met vulcanische uitbarstingen. In het binnenste gedeelte van den grooten krater, die zich bjj de laatste uitbarsting gevormd heeftis een verzakking out staanwaaruit zwarte rook opstjjgt. Hoe spoedig dezo voorboden door gevaar) jjke verschjjnselen gevolgd zullen worden kan men moeilyk bepalen. In December 1854 begon bjj op geljjke wjjs te werken en eerst in Mei 1855 volgde een hevige uitbarsting, waarbjj groote lavamaBsa's werden uitgegoten. JFrunfttijlt. Maandag II. is de heer Gustave Tissandierde on versaagde luchtreiziger, die op een zyner jongste toch ten zjjne beide makkers Sivel en Crocé Spinli dooi den dood had verlorente Parjjs inet een luchtballon opgestegen, om het vormen van sneeuwvlokken in de bovenlucht na te gaan. Hjj was vergezeld van den heer Louis Madier, zyn broeder en twee liefhebbers. De reizigers stegen ten 11.40 's voormiddags op. Er woei een vrjj hevige wind uit het Noord-Westen. Lang zaam steeg de Atmosphère zoo heette de ballon omhoog en werd weldra wegens den mist onzigtbaar. Op 800 metera hoogte kwamen de reizigers in een laag wolkon. Meer dan een kwartier vertoefden zjj in die dikke witte, vaalacbtige massa, waar zjj eene temperatuur van vier graden boven nul waarnamen. Op eene hoogte van 1500 metera waren zy boven die wolklaag. Daar vonden zjj als 't ware een bank van ijskris tallen. De temperatuur was er nul graden. Een on eindig aantal zeshoekige sterretjesin alle raogeljjke vormen en geheel doorzichtig, dwarrelden om het bootje en schitterden van verre in het zonlicht als zoovele loovertjes van diamant. Deze ijskristallen bestonden niet in de lagere wolk massa en bleven alzoo in eene daarboven gelegen laag, die oene dikte bad van 150 200 meters, in het luchtruim zweven. Hooger stjjgendokwamen de reizigers boven die formatie van ijskristallen in eene temperatuur van 1 graad boven nul. Daar wacbte hun een onvergelükelpk prachtig schouwspel: de wolken, die beneden het nootje hingen, vormden bolvormige gevaarten van het zui verste wit en hadden veel overeenkomst met sneeuw bergen Op eene hoogte van 2300 meter werd een stapel wolk waargenomendoor welke de zonnestralen van tyd tot tyd hcenbraken. Meer dan een uur lang hieven de reizigers tor hoogte van 1600 1700 meters zweven, en zjj werden in staat gesteld verscheiden belangryke waarnemingen te doen. Twee uren nadat zy opgestegen waren kwamen zjj te Illiers, departement Eure-et-Loirneer. In dit Rjjk vindt men op de 500 inwoners ééne school en op de 100 inwoners zjjn 13 scholieren. De uitgaven voor het onderwys zjjn ruim 68 millioen frs. of 5 pCt. der begrooting. By de volkstelling van 1872 kon 30 pet. der bevolking lezen noch schrjjven en de ontwikkeling is in de westelyke provinciën het minst. ZHiitsriilanb. Mejufv. Rettina von Rotschild, dochter van baron Alfons is met haren neef, het hoofd van deWeener firmain het huwelyk getreden. De jonge lieden be ginnen hun huishouden mot 125 miljoen. Misschien vragen sommigen of zjj er genoegen mede hebben maar men denkt dat er nog wel eene bagatel bjj kan komen. Het vooruitzicht is dus zoo heel kwaad nog -flUfecrlitttfe. Middel nirg7 Dec. De Prov. Staten van Zeeland hebben heden gekozen tot lid van de Eerste Kamer der 8tatcn-Generaal in plaats van wjjlen den heer Franssen van de Putte, den heer Mr. C. J. Pické met 24 van de 37 stemmen -, Mr. J. Moolenburgh verkreeg 7 en Mr. W. C. M. de Jonge van EVemeel 6 stemmen. Reedgisteren per bulletin aan ons bureau mede- Goes, 6 Dec. De gemeenteraad hoeft het aanbod der YlissingBcbe handelsbank tot conversie van schuld bjj meerderheid toch aangenomen. Men is onzeker waaraan deze, voor sommigen onverwachte, uitslag toe te schrjjven. De een denkt aan den invloed van een raadslid die bjj die Vlissingscbe bank geïnteresseerd is en de ander meent dat het raadslid QuiBt door zjjne doorwrochte adviezen (in portefeuille) daartoe veel heeft bjjgcdrogen. Als nu de Gedeputeerde Staten ook mede- gaan dan kan de zaak spoedig haar beslag krjjgen. Do gemeente profileert niet wonderveel en de begroo ting zal nog eens omgewerkt moeten worden. Een uitmuntend werkje voor de finantieele commissie om zicb in de kerstvacantie te amuseeron. Do gemeenteraad van Goes treft hot beter dan de kerkeraad. De eerste krjjgt aanbiedingen van hulp, die hjj niet zoekt en de ander zocht nu al voor de zevende maal hulp en werd afgewezen. De laatste mocht ook wel eens uit die Vlissingsche bank putten om wat meer tractement te kunnen aanbieden, waar- schjjnljjk zouden de orthodoxe heeren dan gemakljjker te krjjgen zjjn. De nienw benoemde sluiswachter aan den Schenge- polder, Marinus Kole, Pz., is op den 1 dezer in functie getreden, en heeft tevens de gestichte wachterswoning, op Wolfaartsdjjks grondgebied, betrokken. De hoofdonderwijzer aan de openbare school te Kruiningen dc heer Jacob van der Beldie den 1 Jan. 1851 zijnen grjjzen vader Johannes van der Bel, sedert 1816 aldaar gefungeerd hebbende, in zjjne betrekking verving, zal alzoo eerlang zyne 25jarige loopbaan als zoodanig vervuld zien. 5EiorIUsEoo, 8 Dec. Thans, nu de winter zoo vroegtjjdig en streng is ingevallengevoelen wjj wederom met vollen nadruk, dat wy eilandbewoners zjjn. De verschillende stoombooten op Rotterdam heb- bon de dienst moeten staken, zoodat do spoorboot op dit oogenblik het eenige communicatie-middel met den i vasten wal iB. Een arm daglooner, op de Kalvermarkt in den Haag woonachtig werd eergisteren met een niet on- aardig St. Nicolao9-cadeau verrast. Zjjn wederhelft toch schonk hem drie welgeschapen zonen zeker niet zeer welkom in dit bare jaargetijde.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 1