ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE. No. 5028. Oingsduy 7 December 1875. 52steJaarg. ~6pnn:j« ifranfiri)k. Nieuwstijdingen. Smerifttt. iDuttsckliinfr. TELEGRAMMEN. Verschijnt DINGSDAG, DONDERDAG en ZATURDAG. De prijs per 3 maanden is /1,80, franco per post 1,60. ADVERTENTIËN 10 Cta. per regel, kannen uiterlijk tot des Maandags, Woensdags en Vrjjdags voormiddags 10 are bezorgd worden. PUBLICATIE. Nutlouule Militie. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Ge meente Zierikzee Gelet hebbende op do bestaande wettelijke bepalingen betrekkelijk de Nationale Militie; Brengen bij deze ter kennis van een iegelijk die zulks zoude moge aangaan dat het register tot inschrijving van alle mannelijke ingezetenen welke op den 1"" January aanstaande hun IB"1' jaar zullen zjjn ingetreden, dat zyn diegenen welke in 1857 zjjn geborenzal gereed leggen op de gem»ente- secretarie van den l,l'° tot en met den 81"" January 1876, van des voormiddags 10 tot des namiddags 4 uur dat voor ingezeten wordt gehouden: 1°. hjjwiens vader ofis deze overledenwiens moe der, of zyn beide overleden, wiens voogd ingezeten is volgens de wet vud don 28"" July 1850 (Staats blad uo. 44) 2°. hjjdiegeen ouders of voogd hebbendegedu rende de laatste achttien maanden voorafgaande aan den 1"'° January van het jaar waarin hjj zich moet laten inschvyven in Nederland vetblyf hield; 3°. hy van wiens ouders de langstlevende ingezeten wasal ia zyn voogd geen ingezetenmits hjj bin nen het Rjjk verbljjf houd dat niet voor ingezeten wordt gehouden de vreemde ling,, behoorenden tot eenen Staatwaar de Nederlander niet aan de verpligte krjjgsdienst is ouderworpenof waar ten aanzien der dienstpligtigheid het beginsel van wederkeerigheid is aangenomen (art. 15 der wet van 19 Augustus 1861 (Staatsblad no. 72) dat hy die eerst na het intreden van zjjn 19*'jaar, doch vóór het volbrengen van zjjn 204", ingezeten wordt, verpligt is zich zoodra dit plaats heeft, ter inscbrjjving aan te geven bjj Burgemeester en Wethouders der ge meente waar de inachryving volgens art. 16 moet ge schieden (art. 20 der wet) dat voor de militie niet wordt ingeschreven 1°. de in een vreemd Rjjk achtergebleven zoon van een ingezetendie geen Nederlander is 2°. de in een vreemd Rjjk verbljjf houdende ouderlooze zoon van een vreemdeling al is zjjn voogd ingezeten (art. 17 der wet); dat de- inschrjjving geschiedt 1°. van een ongehuwde in de gemeente, waar de vader, of, is deze overleden, de moeder, of, zjjn beiden overleden de voogd woont 2°. van een gehuwde en van een weduwnaarin de gemeente waar hjj woont; 3°. van hem die geen vadermoeder of voogd heeft of door dezen is uchtergelaten of wiens voogd buiten 's lands gevestigd is, in de gemeente waar hjj woont 4°. van den buiten 'a lands woncndea zoon van een Nederlanderdie ter zake van 's lands dienst in een vreemd land woont, in de gemeente waar zjjn vader of voogd bet laatst in Nederland gewoond heeft (art. 16 der wet) dat elk, die volgens art. 15 behoort te worden in geschreven verpligt is zich daartoe bij Burgemeester en Wethouders ter boven aangegeven plaatse en binnen deD daar bepaalden tjjd aan te gevenen dat bjj diens ongesteldheidafwezigheid of ontstentenis zjjn vader of, is deze overleden, zjjne moeder, of, zyn beidoD overleden zyn voogd tot bet doen van die aangifte verpligt is (art 18 der wet). Belanghebbenden worden mitsdien dringend aange maand aan de op hun rustende verpligting te voldoen en wordt hun ten overvloede onder ae aundacht ge- bragt dat bjj bovengemelde wet onder meer is bepaald dat met boete van ƒ25 tot ƒ100 wordt gestraft de overtreding van art. 18 en dat bjj elke veroordeeling tot boete tevens door den regter wordt bepaalddat indien daaraan niet is voldaan binnen twee maanden na dat de veroordeelde tot botaling is aangemaand de boete door gevangenisstraf van ten hoogsto tien maanden zal worden vervangen. En opdat niemand ten deze onwetendheid zoude kun nen voorwenden, zal deze ter voldoening aan de be paling van art. 19 der wet van den 19'" Augustus 1861 (Staatsblad no 72)voor do eerste maal worden aangeplaktwaar zulks binnen deze gemeente te doen gobraikeljjk is. Zierikzee, den 4 December 1875. De Burgemeester en Wethouders voorno-md v CITTERS. De Secretaris J. P N. ERMERINS. men 50 brieven en zjj nam een jufvrouw aan tegen 12 p. st. per jaardie de kinderen wascht en kleedt en huiswerk verrigt. We moeten er bjj voegen dat ze aan tafel eet. De Graphic meent hiermede veel tot de oplossing der groote quaestie te hebben bjjgedragen. Te Whitewill, nabjj Belfast, is eeue woning afge brand in afwezigheid der moeder. De vier kindereu der vrouwwelke zjj te huis had opgesloten zyn iu de vlammen omgekomen. Eindeljjk na vele weken van onderzoek en ge tuigenverhoor heeft de regtbauk Henry Waiuwright en zjjn broeder Thomas veroordeeldilen eerste tot de doodstraf zonder hoop op genade, den laatste tot zeven jaar gevangenisstraf. Henry Wainwright had verledeu jaar Harriet Laue vermoord, haar in stukkeu gehouwen, langen tjjd verborgen gehoudeu en eindeljjk met zyn broeder Thomas het atotfeljjk overschot trachten weg te brengen. Henryde moordenaar beweerdedat Harriet Lane zichzelf van 't leveD beroofd baddoch het bewjjs voor dat bewpren kou niet geleverd worden. De regter achtte het integendeel bewezendat Henry Wainwright do schuldige was, doch deze bleef dut ten sterkste ontkennennooit had hjj in zyn leven eeu pistool afgevunrd. In langen tjjd heeft geen regtszaak de Engelsche pers en het publiek zóó bezig gehouden als deze. Eu 't is te begrjjpen, Henry Wainwright, die met de meeste koelbloedigheid dezen vreeseljjken moord ge pleegd had on alles in' gereedheid had gebragt voor de volvoering van die daadkalm alsof hjj een rol repeteerdewas iemauddie volstrekt geen moorde- nuars-uiterljjk hud. Hjj was niet misdeeld van smaak en kennishield b. v. lezingen over de geschiedenis der humoristische journalistiekleefde onder zjjn ge- 1 jj kon als een gewoon mensch niemand die hem tot iets wreeds in staat geacht zou hebben. Het stelselmatige van dien lang overlegden moord en eindeljjk de verminking van bet ligchaam van Harriet Lane maakten den diepsten indruk op 't publiek, dat weken lang het getuigenverhoor volgdewaarmee de dagbladen dag aan dag kolossale bladzjjden, met kleine letter gedrukt, vulden. Geljjk bekend is, heeft Anna Eliza, do 17de vrouw van Brigham Young, den bernchten profeet der Mor monen dezen een proces tot echtscheiding aangedaan, 't welk wegens do daarbjj in aanmerking komende wetten tegen de polygamie bjjzonder ingewikkeld werd. Anna Eliza won het procesen de profeet werd ver oordeeld in de kosten. Daar hjj weigerdeheeft dezer dagen de regtbank beslist dat hjj in arrest moest febouden wordentotdat hjj de negen duizend vjjf onderd dollars en de kosten van het regt9geding be taald heeft. Tengevolge dezer uitspraak plaatste Mar shal Maxwell Brigham Young in zjjne residentie onder arrest, waar hjj than9 onder bewaking van den marshal is. ^«getuit i>. Mlttfetlanh, Het is in Engeland treurig met de vrouweljjke dienst boden gesteld, zacht de Graphic. Veel vraag en weinig aanbod. Begaf men zich vroeger naar een verhuurkan toor dan vond men er een massa keukenmeiden werkboden en kindermeiden thans vindt men er slechts dames, naar dienstboden zoekend. De concur rentie is zoo grootdatindien men een meisje de straat ziet passeren, die slechts den scbjjn heeft »vrjj" te wezen, eon half dozijn dames op baar toeschieten, alsof het photografen waren die naar klanten zochten. Wie per advertentie cene meid vraagt, krjjgt in den regel geen antwoordtenzjj men aankondigt»geen messen sljjpen geen glazen zeemen, geen kinderen te verzorgen." Adverteert daarentegen een keukenmeid dat zy eene plaats zoektdan regent het brieven. Wat nu is daaraan te doen? Het middel is heel een voudig, zegt de Graphic, zoo als blijken zal uit de feiten welke wij zullen opsommen en wel primo op gezag van Punch. Dit blad zjj dus het woord gegeven. Een keukenmeid en een fatsocnljjk gekleed »jong meisje" spreken met elkaar in de keuken. De keuken meid «Dus je gaat dienen als kamermeid," en het antwoord van bet jonge meisje »Neen zoo waar niet; als ik al ga dienendan ga ik als jufvrouw." En nu onze eigen annekdote, zegt do Graphic. Een dame onzer kennis ze had vier kinderen had groote moeite om een kindermeid te krjjgen. Zjj adverteerde, maar ze ontving geen antwoord. Ten langen laatste kwam zjj op het denkbeeld dat het misschien in de benaming kon schuilen. Ze adverteerde dus; «Ge vraagd een jufvrouw om zich te belasten met de zorg voer vier kinderen en ligt huiswerk te doen." Erkwa- Eeoiiwarden3 Dec. Voor het provinciaal geregtshof in Friesland stond Woensdag tevegt de koetsier van den heer Heringa Cats, te Oranjewoud, onder de aanklacht van manslag, gepleegd op eene vrouweljjke dienstbode aldaar. De beschuldigde bekende ook nu ten volle zijno misdaaddoch was verder, ge ljjk van den beginne af, vrjj kool en onverschillig. Het openhaar ministerie eischte zjjne schuldigverklaring en veroordeeling tot tuchthuisstraf voor den tijd van 25 jaren. Na den verdediger jhr. mr. A. E. v. Boclcns van Eysings te hebben aangehoord, bepaalde het Hof de uitspraak op Woensdag e. k. Ainsterrtnm, 4 Dec. Een aantal vleesehkouwers te dezer stede hebben zich bjj adres tot de Tweede Kamer gewend, ter zake van de voorgestelde afschaffing van den accjjns op het vleesch, Zj) zyn van oordeel dat de afschaffing den gegoeden burger weinigdon .minderen in het geheel niet baat, daar de prijsvermin dering por kilo slechte 5 Cts. zou bedragen. Verder achten zij de afschaffing van den accjjns niet wensehe- ljjkomdat daarmede een controle op het zieke en afgemaakte-vee zou vervallen, en ten slotte zijn de vleeschbotiwers bezorgd dat het voordeel der afschaffing, zoo niet geheel dan toch voor het grootste deel»in de bron van den boer zou vlocijen." Anihoin3 Dec. De vorige week ontving een apotheker alhier een brief uit Londenvan de firma Read Cie.met verzoek om prijsopgave van argen tum nitricum Daar hjj onwillekeurig vermoedde, dat de zaak niet zuiver wasgaf hij een veel te hoogen prjjs op. Niettemin volgde er eene aanzienljjbe be stelling en geld er bjjalthans een chdqne van onge- MudriA, 30 Nov. De Imparcial zegt, dat don Carlos de 20,000 man waarover hjj nog te beschikken heeftheeft geplaatst gedeeltelijk in de vallei van Vul- tnaseda, in de omstreken van Berborauagedeelteljjk te Estella en op de hoogten tegenover San Sebastian. Volgons hetzelfde blad is don Carlos in hot bezit van slechts 40 kanonnenwelke te Estella en op andere versterkte pnDteu op hoogo rotsen zjjn gestold. Het bombardement van St. Sebnatiaan is gestaakt. De Carliaten zjjn door bet juiste mikken der artilleris ten in do gedetacheerde forten van St. Sebastiaan genoodzaakt geworden hunne kanonnen uit do positie terug te brengen. De stad is grootendeels een puinhoop Sowordeodoch de inwoners willen niet vertiekken. iverigens zyn de raiütairo operatien wegens de sneeuw gestaakt. PHrjJai, 2 Dec. Do afdoolt ogen der Nationale Vergadering hebben in de Commissie voor de ontbin ding 9 algevaardigden van de regtcrzjjde en 6 van do linkerzjjde gekozen. Daar allen voor do ontbinding warenduurde de beraadslagingen in do afdeelingon j kort. Het voorstel der linkerzjjae nopens de bepaling van het tydstip dor ontbinding vond bjj de regtcrzjjde goedkeuring en zal slechts weinig gewyzigd wordoD. To Bertjjn stood dezer dagen te regt een 28jarige vrouw Horst, weduwe van eon koetsier, beschuldigd hate diie kinderen vermoord te hebben Inderdaad I na door don dood van haar man alles verloren te heb ben, en vruchteloos getracht te bobben in het onder houd van hare kinderen to voorzien had zjj besloten een einde te maken aan haar eigen leven en dat van haar kroost. Zjj bad daartoe een kagchel in haar ver trek geplaatst en voor haar laatste geld kolen gekocht. Toen zj) reeds half bedwelmd wns, had zjj hare kin deren, die 9, 6 en 5 jaren oud zjjn, nog schoone kleederen aangetrokken, om deze mede «naar ginds" te nemen. Daarop had zjj zich weder te bed gelegd. Het oudste meisje had echter geschreeuwdwaarop de buren wnren binnengekomen. Deze vonden twee 1 der kinderen dood en de moeder bewusteloos. Deze I borstelde, maar het meisje, dat nog leefde, bezweek nog denzeiFdon nacht. Bj) hot eerste verhoor had de vrouw verklaard reeds lang met het denkbeeld van dezen moord te hebben omgegaanvoor dou regter trok zjj die verklaring in, die zy zeide slechts afge legd to hebben om ter dood te worden veroordeeld en spoediger met hare kinderen te worden voreenigd. We gens verzachtende omstandighedenvooral ook wegens i haar karakter, dat door alle getuigen om strjjd werd geprezen, is zjj wegens manslag veroordeeld tot twee jaren gevangenisstraf. De overleden hertog van Modena heeft in zjjn f testament bepaalddat al zjjn erfgenamen jaarljjks 3 i pCt. van hun aandeel moeten storten voor den Pie- terspenning zoolang de verdrukking van de H. Stoel i voortduurt. Onder de erfgenamen bevinden zich Don Carlos en zjjn broeder Alphonso, elk met een millioen gulden. voer 400 betaalbaar aan het kantoor der London <fr South' Wejtorn BaakFinsbury Branch. De cheque is geknipt uit een diiarvoor bestemd boek voorzien i van handteekening en stempelenz. De apotheker werdnu men zoo grif een prjjs betaalde waarvoor men te Londen zeer zeker ook te regt kan geheel overtuigd hy informeerde ten overvloede naar de bank en het bleekdat dozo niet bestondgelijk hjj ook verwacht had. Het merkwaardigste echter van deze zaak is dut zondag avond do apotheker een ongeteekend briefje uit Londen ontving met verdraaide hand geschreven en luidende«Laat do gezonden cheque Read Cie. eerst incasserenalvorens mitras argenti te zenden. Een uwer vrienden." Het schijnt dus, dat men den opligter ook te Londen in de kaart ziet. OoriiK-liom 4 Dec. Alhier heeft zich vrjj - willig in arrest begeven zekere C. de Y van Sliedrecht, onder het voorgeven ton nadoele van Schram de Jong aldaar eene belangrjjke hoeveelheid hoepels ontvreemd, naar Rotterdam vervoerd en aldaar te gelde gemaakt te hebbenhetgeen by een ingesteld onderzoek over eenkomstig de waarheid werd bevonden, zoodat de V., bjj wien het vooruitzicht om gedurende den winter voor rekening van den Staat gehuisvest en gevoed te worden stellig meer gegolden heeft dan berouw over den ge- pleegden diefstalnog dienzelfden dag naar de cellu laire gevangenis is overgebragt. De V. was een ont slagen veroordeeldedie reeds vroeger door bet prov. geregtshof in Zuid-Holland tot criminoele straffen ver oordeeld werd. 'is Gvavenliuge4 Dec. De Tweede Kamer benoemde beden eene nieuwe Commissie tot onderzoek der regeerings-inlichtingeD in zake de aansluiting van den Rjjuspoorweg te Rotterdamde Commissie zal tbans bestaan uit de heeren de Tries, MackayGode- froivan Wassenaar en e. d. l>oe* de Willebois. Bjj do beraadslagingen over Hoofdst. IV Justitie bragt de heer Tak van Poortvliet ter sprake het ge beurde met de Phoenix op do reede van Vlissingen. Hjj hoopte dat de Regeering steeds zal voortgaan zich krachtig te handhavenopdat de vonnissen door Ne- derlandsche regters gewezenop Nederlandscb grond gebied worden uitgevoerd. De Minister verklaarde daarmede geheel in te stemmen. Het hoofdstuk werd daarna met algemeene stemmen, aangenomen. Maandag is Hoofdst. V (Binnenl. Zakenaan de orde. De heeren mr. C. W. Borsiuslid der Eerste Kamer, inr. G. A. Fokker, lid van Gcdcp Staten van Zeeland J. P. J. Buteuxgriffier dor Statenen G. van Diesenhoofdingenieur van den Waterstaat in Zeelandzjjn benoemd tot commissarissen van Neder land om met een door do Belgische Regeering be noemde, commissie eene regeling te ontwerpen voor het beheer der polders die gedeeltelyk in Nederlaud en gedeeltelijk in België liggen. Door de Belgische llegee- ring zyn tot leden dier internationale commissie be noemd do heeren van Overlooplid van den Senaat mr. L. Gilliodts van Soveren, grondeigenaar te Brugge, en de beide hoofdingenieurs in Oost- en West-Vlaan- deren. De betrekking van secretaris zal worden ver vuld door don Belgischen ingenieur van Moere. AliAAelhurjf4 Dcc. Hot prov. geregtshof in Zeeland veroordeelde gisteren C. van den Nood, wegens diefstal ten nadeele van ,1/. nan den Houten te Eikerzee, tot eene correctioneele gevangenisstraf van 5 jaren. Niettegenstaande de verklaringen van 9 getuigen hield do beschuldigde vol dat hjj onschuldig was. Hjj beweerde do laarzen gekocht te hebben in de Joden- Breestrnat te Amsterdam van zekeren de Vries en van dc andere voorwerpen zeide hjj niets te weten. Hjj beweerdo verder dat do getuige Verpoorten rijksveld wachter te Brouwershaven hem opzetteljjk bezwaarde, doch met den getuige A. Barbijt van Zierikzee maakte hjj het nog erger van deze zeide de beschuldigde dat hjj de eigenljjko dief was en van zjjne jeugd af een gemeen sujet en een vagebond. Toen do Voorzitter hem de gerezen bezwaren voorhieldantwoordde bjj «Och meneer, ik ken do wereld zoo goed tot mjjn leedwezen Uit de voorgelezen processtukken bleek nog dat de hesch. ontelbare malen ontvlugt is uit de kolonie Veenhuizenwaar hy echter telkens weder werd temggobragt. (Het vonnis deelden wij reeds in ons vorig No. mede, doch de 2 laatste regelsdie tcy per telegram onder hel afdrukken ontvingen zyn abuswelijk ondereen ander bcrigt uit Middelburg geplaatst.) Had gisteren een vierjarig meisje bij afwezigheid der moeder, het ongeluk in brand tc geraken, heden trof dit lot een kind van twee jaren dat alleen in een tafelstoel was gelaten. Het cerstgemelde kind is giste ren avond cn bet laatste heden middag aan do gevolgen overleden. De heer van der Minno isop zjjn verzoekeer vol ontslagen als ontvanger der belastingen en den waarborg der gouden en zilveren werken, alsmede van hot haven- en schutgeld op het kanaal van Walcheren, te Middelburgbehoudens aanspraak op pensioen. Middelburg 5 Dec. Den 18en Juli van dit jaar ontstond des namiddags te ongeveer 6 uren brand èn in de schuur èn in de woning van den landbouwer J. van der Vorst te Vrouwepolder. Verschillende om standigheden gaven al spoedig aanleiding tot het ver moeden dat die brand moedwillig moest gesticht zjjn, cn het vermoeden viel op den eigenaar en bewoner zelvon. Van der Vorst was daarover volstrekt niet gestichtal wettigen 's mans uitzicht en persoonljjkhcid misschien de opinie, dat hjj voor stichting bjjzonder vatbaar is. Volgens zijne voorstelling is hjj ten eenen- male onschuldig. Dit belette evenwel niet dat hij jl. Zaturdag voor het gerechtshof in Zeeland terecht stond wegons moedwillige brandstichtingwaar bjj niet te voorzien was dat daardoor cenig menschenleven in gevaar koD worden gebracht. De beschuldigde bleef ontkennen do «rechters" moesten maar weten wat zjj deden. Desniettegenstaande achtte bet openbaar mini sterie 's mans schuld wettig en overtuigend bewezen en vroeg het zjjne voroordeeling tot tuchthuisstraf van minstens vijf en hoogstens twintig achtereenvolgende jaren. Daarentegen achtte de advokaat mr. W. Snouck Hurgronje do schuld van zjjn cliënt ten eenenmalc onbewezen en concludeerde tot vrjjspraak. Aan wien van beiden, beschuldiger of' verdedigerbet hof geljjk zal gevenzal de uitspraak moeten leeren welke is bepaald op a. s. Vrjjdag morgen. 6 Dec. Morgen (Dinsdag) avond zal de Werk- raans-vereeniging alhier haar tienjarig bestaan feesteljjk hordenken. Verschillende buiten dien kring staande personenautoriteiten en belangstellendenzjjn bjj gedrukte circulaire uitgenoodigd die feestviering met hunne tegenwoordigheid te willen vereeren. Het feest- programma bevat tal van nommers afdrukken van fecst- I liederen muziekuitvoeringen oen declamatoriura enz. Do voorzitter zal de vergadering openen- Een ander I bestuurslid zal eene feestrede bonden. Voorts zullen het nut van volksvoorlezingen en het aanbevelens- j waardige der teekensehool besproken worden en het j eind van alles is een danspartjj. Er valt niet aan te twjjfelen dat een druk bezoek on eene opgewekte j stemming de kroon zullen zetten op het werk door deze nuttige vereeniging gedurende haro tienjarige 1 oopbaan verricht. ZioriUisoo, 4 Dec. Gisteren werd alhier eene bjjeen komst gehouden door eonigc belangstellenden in den Auti-Dienstvervangings-Bond. De Voorzitter gaf eenige inlichtingen omtrent deze Vereeniging, die (zoo als bekend is) door den ond-Minister Generaal van Limburg Slirum to 'e Hage is opgerigt en zich, bljjkens hare statuten ten doel stelt «door geschriften, meetings, «verzoekschriften en alle andere wettige en wetteljjke «middelen" tot de afschaffing van plaatsvervanging en nummerverwisseling te geraken. Hjj gaf verder te ken nen, dat, om tot algemeene deelneming op te wekken, de contributie op slechts 25 cents 'sjaars was gesteld. Staande de vergadering trad een 30-tal personen tot den Bond toeen werd de afdeeling Zierikzee alzoo geconstitueerd verklaard. Tot Voorzitter werd verkozen Mr. de Jonge van Rllemeet, tot Secretaris de heer J. Th. Oosterman, tot Penningmeester Mr. Jsebree Moens, alhier. Naar wjj vernemen zullen de presidenten, vice- presidentenraadsbeerenambtenaren van het Open haar Ministerie en griffiers der met 1° January e. k. in werking komende nieuwe geregtshoven in een zitting van den Hoogen Raad der Nederlanden, op Donderdag 30 December u. s. gezamenlyk in hun nieuwe betrekking worden beëedigd. Het ontslag en de benoemingen van regterljjke amb tenaren voortvloeiende uit de jongste organisatie worden spoedig verwacht. Hoe incompleet het kader bjj bet Nederlandsche leger iebljjkt uit een door den Minister van Oorlog overgelegden staat. VolgenB de organisatie waren er op 1 Juljj benoodigdalleen bij de infanterie 1901 onderofficieren en 1873 korporaals. Aanwezig waren er voor den velddienst geschikt 1699 onderofficieren en 805 korporaals. ZlcriUzeo6 Dec. Wjj vestigen de aandacht ODzer lezers op de voorlezing van Mr. Kerdyk.op aan staanden Donderdag-avond. De faam van den begaafden redenaar, die met den gloed der overtuiging de zaak van het volksonderwjjs in ons land bepleitdrong ook tot ods door en wekte bjj velon den wensch op om ook met zjjne bezielde voordragt kennis te maken. Aan dien wensch zal men thans kunnen voldoen en wji twjjfelen niet of velen zullen van deze gelegenheid gebruik maken. Z. M. heeft benoemd tot griffier bjj de arrond.- regtb. alhier Mr. J. H. Keiserthans subst.-griffier te Brielle. Uit een correspondentie, welke ie gevoerd tusschen de Goesche Export-compagnie en de Ned. Stoomboot maatschappij, naar aanleiding van de circulaire aan de aandeelhouders der Maatschappij «Zeeland" bljjkt, dat voorloopig geen uitvoering kan gegeven worden aan het plan om eenmaal per weeken wel Dingsdag- avond, een boot naar Londen te doen vertrekken. Mogt echter de winter het verkeer op de Maas of Schelde beletten, dan behoudt de Maatschappij zich voor, van de alsdan te bedingen exceptioneel hoogere vrachten te profiteren door het uitzenden van goederenbooten naar Londen. Lmidcii6 December. De Regeering beeft besloten onmiddellijk een hoofd officier der artillerie met eeno byzondere zending naar Egypte te zenden. 6 December. Door de verbazende massa BDeeuw ie de dienst op don Staatsspoorweg naar 'b Hertogenbosch gestrema. Te Amsterdam heeft men heden de omnibussen- dienst moeten staken wegens de vele sneeuw. Kerltiiicu ws. De staat der vacaturen in de Herv. kerk is thans als volgt: Op 1 Januari jl. waren er 185 vacante plaatsen. Sedert bjjgckomendoor emeritaat of eervol ontslag 28door overlyden 17door 't stichten van nieuwe gemeenten 2. Te zamen 232. Sedert 1 Jan. zjjn echter 37 candidatcn en 3 em.-predikanten in dienst getreden, duH samen 40. Resteerende vacante plaatsen derhalve 192, of 7 meer dan op 1 Jan jl. Daarvoor zyn het 9tal dat blykbaar geen beroep meer begeert niet meê - gerekend 18 candidaten beschikbaarvan welke reeds 4 beroepen zjjn. Stel dat allen geplaatst werden, dan bleven er 174 vacante gemeenten over. Beroepen te Delftshaven Ds. D. van Schelvenpred. te Souburgte Poortvliet Ds. Koopman te Waspik. Bedankt voor de beroepen naar Sluis en naar Vlissingen door Ds. van 'f Hooft, pred. te Bruinisse. Tweetal te MiddelharnisDs. li. Antink te Gel- derinalsum en A Wartena te Dedemsvaart. Geinengiie berigten. Iemand onder Grypskerke wordt aangeradengeen goud tientje meer te presenteren aan zeker mensch om uiensehen te beledigen. Beter ware het dat hy zjjne gouden tientjes bragt op een hoek. Dus; Wil het nu toch beter maken Letten op uw eigen zaken Met een ander u niet moeyen Maar uw eigen schuitje roepen Dan zjjt gjj een eerlyk man Waar men niets van zeggen kan. L. te Grypskerke wordt verzocht geen onwaarheden meer te vertellen van menschen waar niets van te zeggen valt. Iemand te Grjjpskerke moestals hy meer zaken voor een ander doeteen slagter niet toe roepen als hij uit de kerk komtof hjj geen bok wil koopen want dat past niet voor een fatsoenljjk man. - Eene dienstmeid te Sint-Ma. wordt aangeraden, zoo dikwjjls niet naar een ander dorp te loopen om- daar een heer te sprekendaar zjj weer wel in het gevaar kan komen om weder in de fuik te gevangen te worden. Te Sint-Maartensdjjk zegt een meisje dat zjj zoo gaarne een vrjjer zou hebben met de kers mis kan zjj er. geen krj)gendan zal zjj zich laten verloten. Eene jonge dame te Herkingen moest des avonds met geen varkensboer staan praten want dat zou men van zulk eene dame niet verwachtenter- wjjl de men8chen haar zullen gaan verachten. De vrouw uit de meestoof te Kr. wordt verzocht haar babbeltong wat in toom te houden en zooveel kwaad niet te spreken van hare meidenen in het huisje bjj Willem niet in te dringenwant dat past niet voor zulke eene vronw. Maar let beter op uw staat, Hoe het met uw huweljjk gaat. Iiigrxondcii StnUkci Daar is mij verteld en ik hebbe ook zoo iets in de Courante gelezendat er een plan zou bestaan om den acci)9 van het vleisch af to schaffenmaar in plaatse daarvan een accys op den tabak te brengen. Ik kan het met mjjn begrip niet overeenbrengenhoe men tot zoo een plan komtwant ik zie er weer maar een druk in voor den minderman. Wiord de accjjs van het vleisch afgeschaftomdat men die missen kan 't was ray welofschoon ik er voor ons toch geen voordeel in zou zienwant bet vleisch zal daarom toch niet goedkooper wordencn wat geeft het dan voor den minderman als hij van dien duren kost tooh

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 1