0 LEVERTRAAN, Iodiuiu Bi HIGTitLR 1 Lofoclinsche i 0 0 I B I s ijzer- Xe ver tra an, van S. DRAISMA van VALKENBURG, te Leeuwarden. tT K o o V: eene pari ij CO M POS T Insecte-poeder Vicat 600. mum, LlCkERIIOF in C°„ de eersten zjjn om hunne overtuiging te billjjkeu. Dooh vreemd bljjft heb altijddat eene gemeentedie zoo gedrukt gaat onder de zorg voor hare armennu i alle geweld offeren moet of offeren kan (wij weten het niet) de benoodigde gelden voor de stichting en 't onderhoud van eene school. Als bet Roomsche arm bestuur eens had gedacht aan de jaarljjksche tekorten, die uit de gemeentekas worden aangevuld voor de Catholieke armen, misschien zou het wel eenig bezwaar gomaakt hebben tegen de plannon om eene bijzondere school te stichten. Wjj hebben ook uit den mond van eenige der aanzienlijkste Catholiekendat de heele zaak hun niet beviel, dat zjj niet meededen en van oordeel warendat de onderneming nooit moest be gonnen zijn. Wij laten echter de zaakzooals zij is en zouden ons wel willen verheugendat het openbaar onderwjjs een tweeden concurrent krjjgt, als wjj niet wistendat de verdeeldheid onder de volwassenen niet behoeft aangekweekt te worden in do kinderjaren. Overigens zal de concurreutie niet schaden. Wjj zjjn het volkomen met Volksonderwijs eens, dat dé kwij nende toestand van ons openbaar lager onderwijs, die ontstaan is door te geringe bezoldiging dor onder wjj zers en door het tekort aan onderwjjzend personeelde oorzaak aangeeft van den bloei van vele sectescholen. v'aar nu heeft dit toch deze goede zijde, dat wij wak- kor gaan worden en om verbetering vragenzoolang aan onze wensehen nog niet wordt voldaan. Met allerlei geoorloofde middelen willen wjj den strjjd strjjden vóór uo openbare school en 't gcoorloofdste middel zal wel zijn die school zoo goed to maken als zjj met moge lijkheid kan worden. Wij hopon harteljjk dat het ons iu dien strijd niet aan >teun zal ontbreken. Wjj hebben ook te goede gedachten van onzen gemeenteraad en van de verdere autoriteiten op 't gebied van 't onder- wjjs om maar één oogenblik te twjjfelen aan macht hebbende medestanders. Voor ééne zaak willen wjj echter dringend waarschuwen, wjj moeten niet uitstellen. Dadeljjk moeten wij aan 't werk. Als wjj niet terstond beginnen zullen wij te laat inzien dat wjj door te wachten verkeerd deden. Do landbouwschool kan wach ten maar 't lager ondorwjj3 niet. Drie punton dienen aan de orde te komen ln. verhooging van jaarwedden der hoofdonderwijzers. 2°. hulponderwijzers. 3". uitbreiding van het hulppersoneel op de scholen voor minvermogenden en onvermogenden. Wjj noemden het eerst verhooging der jaarwedden van de hoofdonderwijzersomdat de tractementen van die heeren (dit moet ieder erkennon en erkent ook werkelijk ieder) zeer ouvoldocnde zjjn. De tractements- verhoogiug der hulponderwijzers moet volgen, omdat de kwestie van vraag en aanbod ook hier geldtterwjjl de uitbreiding van 't personeel noodzakelijk is, als men goed onderwjjs begeert Laat dezo hervorming de gemeente eens een paar duizend gulden kosten, die gelden kun nen nooit beter besteed worden. Wachtende op de dingen die komen sluiten wjj. H. Prijzen der Boter on Ejjeren. Zierikzee, 2 December 1875. Boter laagste koers 0,80 en hoogste koers ƒ0,90 por 5 hectogrammen. Kip-Eyeren laagste koers ƒ1,25 on hoogste koers ƒ1,75 per 25 stuks. STOOM BOOTDIEN8T tusschen Middelburg en Zierikzee. CORRESPONDERENDE VAN EN NAAR ZIERIKZER OP DEN SPOORWEG TE GOES. December 1875. -Van MIDDELBURG: Van ZIERIKZEE: Zuturdiijc 4 lot C 't»«ohe veer I' mor/. 7 30 'ern* 8,30 o. Zaturd. 'V 's nam. 1,u. Zondag 5's morg. 7,— u.1 Zondag ó'smorg. 11, Maand. 6 9,30i M#«iid>ig Dingsd. 7 's nam. l',J C,r 1,80 urn/ 3,ii Dingsd. 7 's morg. 7,30 Woeii» In8 toi C.ittschp verf mor,-. 7 30 irriig 8,30 Woensd. 8 's nam. 1,— Dond. 9 1, - Vrijde 10 tot Kort* Viqfihl. 1,- Iitok 2.30 o. Dond. 9's morg. 7,— Vrjjdag 10 7,8ff> It«»t«>urltum-teii uitgezonderd Wolfaarts- dyksche veer tot de helft der stooinbootvracht voor de terugreis, geldig gedurende eene maand. Dito vrjj van stoorabootvraebt voor de eerstvolgende terugreis. £D>bcrtcnticn. Getrouwd: A. K. van SPLUNTER, Jz. etL Zierikzee, M. OLREE Jd. 1 December 1875. Door vertrek naar Dordrtchl, nemen zjj bij deze iilf8<;I><*i«l van familie, vrienden en bekenden. Getrouwd: L. HOBBEL, van Ooltgensplaal, en J. PRINCE, van Oude Tonge, die ook namens wederzjjdsche familie hunnen «Itiiilr betuigen voor de vele bewjjzen van belangstelling bjj hun huweljjk ondervonden. Oude Tonge, 2 December 1875. VOORDRACHT van den Heer Mr. A. KERDIJK, op DONDERDAG 9 DECEMBER a. s., 's avonds te 8 uren IN DE CONCERTZAAL. Toegang vi-jj voor de leden der Afdeeling Zierikzee van VOLKSONDERWIJS", mot één hunner huisge noot n alsmede voor leden van •VOLKSONDER WIJS". elders gevestigdop vertoon van bewjjs van lidmaatschap. Voor ieder persoon, daar buiten vallende, is de entrée 0.25. Plaatsen te bespreken op deu dag zelf: voor de leden met hunne huisgenooten te lO, voor het publiek te II'/i uren, ft ÏO Ctw. extra voor elke besproken plaats. Namens het Afdelingsbestuur, HEIJSE, President. SCHURINGA, Secretaris. V ERGADERING der LANDROUW80CIETEIT te NOORD WELLE «>i> Woensdag 8 December 1875 's avonds om 6 uur, bjj J. A. Franken. Namens de Directie, de Secretaris, W. de BRÜIJNE Jz. VERGADERING Voorlezings-Gezelschap Kenissse, op Diugsdag 7 December e. Ir., des avonds ten G ure, bjj LEZING. L. J. KAPPERS. BOUWLAND* De Notaris Mr. T. A. WAGTHO te Tholen zal op Woensdag den 8 Di-ru-mlier 1875, des avonds ten 7 ure, in de herberg van J Nooit te Puortolietpubliek verkoopen -A Hreturi's 3® Ai-es 80 Centinres BOUWLAND, Selegen te PoortcUel, in »het Groote Zand" en in »de [oek van Snabbe." Benevens eene ZITPI.AAT8 in bot Kerkge bouw der Ned. Herv. Gemeente aldaar. Van welk een en nndor de INZET heeft plaats gehad op DliiHdng 30 November 11. De Deurwaarder J. FRANSE zal publiek verkoopen WoeiiMdng 8 December 1875, '«morgens 10 ure, in de gemeente Haamstede BRUIJCRER: Eene partij droge Knodsen en een bunder KAPHOUT bjj do baag; 2°. op dc hofstede bewoond door den heer P. Van HAELE: 2000 droge Mutsaards (lichte en zware), een bunder KAPHOUT bjj de bangen daarna I zesjarig Ruin paard, 3 KAT FKOBIEN en2 TnreKOKlElV;en 3°. op het terrein bjj den Vuurtoren Eene partij droge Knodsen en 1000 BAKKERS- cn BURGERSMUTSAARDS. De deurwaarder J. B E T II E zal op WoeiiMlng «Ion 8 DihumiiIioi' l8*7-r5, des voormiddags ten tien ure, voor het huis wjjk D, no 315, in de Smt-Domusstraat te Zierikzee in het openbaar verkoopen Eene partij MEUBILAIRE- cn andere Koerende Goederen bestaande in TAFELS, STOELEN, SPIEGELS. SCHIL DERIJEN SLEEKACHEL. PLUIMBED, KOPER-, BLIK-GLAS- on AARDEWERKenz. De Notaris Mr. J. C. van der LEK de CLERCQ zulten verzoeke van den Hoog Welgeb. Heer Jbr Mr. J W. D. SCHUUR- BEQUE BOEIJE, Curator in het fuillinscmeut van M. den HARINK en J LEMSOM, op l>on«l«-r- «li»tr 5> D«*«;«miib«*r 1875, des namiddags 3 ure, in hot »Ht;is van Nassau" te Zierikzee, publiek verkoopen: Een Woon-en Winkelhuis met ERVEstaande in de Nobelst raat te Zierik zee sectio A No. 1451 groot 02 Aren 45 Centiaren. Een Woon-en Winkelhuis met ERVE. staande op de Varremarkt aldaar, sectie A No. 180, groot 02 Aren 88 Centiaren. V E R P ACHTING van IIV Z E ELAN I>, VOOR ZES JAREN. INGAANDE 1 MEI 1876 EN WEL 1°. Van de TOLLEN op Wiilcheren, op DONDERDAG den 30 DECEMBER 1875, des namiddags te half twee uren, in het lokaal boven de sociëteit »de Vergenoeging" op de markt tc Middelburg. 2°. Van de TOLLEN op Tholon, op WOENSDAG den 29 DECEMBER 1875, des voorraid- dags te tien uren, in het logement bewoond door den heer Stols, te Tholen. 3°. Van de TOLLEN i«i het voorma lig 4o district, op VRIJDAG den 31 DECEMBER 1875, des voormiddags te tien uren, in de herborg her woond door de wed. Fokke de Goede, te Oostburg. POEKJES, bevattende do voorwaarden, beschrij ving van de tollen, tolhuizen en bijbebooronde gronden, de opbrengst over de laatste jaren en de massa's zjjn van den 7 December 1875 voor ti«*n cént verkrijgbaar bjj de Ontvangers der Registratie cn Do meinen te Middelburg, Tholen en üluis, on tegen voor uitbetaling van den prjjs bjj elk ander Ontvanger der Registratie en Domeinen. De Griffier G. van WAGE en de Notaris J. van der BENT te Brouwershaven zullen ten verzoeke der heeren J. de KATER Jz. op Dintrss- «lug «Ion 7 Doeeinbcr 1875, 'u middags 1 uur te Brouwershaven, om coutunt «jel«l, publiek presenteren te verkoopen lo. lion anker en halven ijzeren stok, wegende p. m. 1500 kilo's, met ongeveer 11> meters afkomstig van het schip „HENHI- ETTE SUSANNA". 2o. Ken anker met houten stok, wegende p. m. 1500 kilo's en ongeveer inctcrui lceltiug, afkomstig van het Italiaansche schip ANGWLl IVal". De Notaris Mr. WAGTHO zal, publiek presentceren to verkoopen, op Dim-ulitir T" DooomIST-S, des voormiddags ten 10 ure, ten verzoeke van den Heer A. van der BURGHT: EENE PARTIJ Olmen-, Esschen- en Canada op de hofstede »dk Peuke" onder Tholen, te beginnen in de weide, in pacht bjj J. van der MAALE. Openbare Verkooping van PALMPIT T E N. De Notarissen Mrs. J. MOOLENBÜRGH en J. C. van- dek LEK de CLERCQ te Zierikzeezullenop Woensdag *8 Deccmbi'i' Ir., des voor- middags om 11 ure, in de Concertzaal te Zierikzee, ten verzoeke van de firma M. C. de CRANE en ZOON, Scheeps-Agenten aldaar, publiek, o*»» «tontuut «rol«lpresenteren te verkoopen CIIICUO.OOO KILOIilUiniO I'ILMI'ITTÖ, geborgen uit liet op do Zeehondsplaat gestrande En- gelsche Brikschip «A/O GRANDE", gezagvoerder Karran Daar in den tegenwoordigen tijd aan het gebruik van Staaltrnaii over het algemeen groote waarde wordt toegekend, vestig ik de aandacht op mijn praeparaat, dat, behalve Ijzer, ook Io«liiiin bevat in bepaaldeconstaute verhouding en wel als iodetum ferrosumeene combinatiewaarop de geneeskundigen vooral hoogen prijs stellen. Het wordt bereid onder toezigt van den heer E. A. van der BURG, phil. Nat. pharm. Doctor, Leeraar aan de Rijks Ihogere Burgerschool te Leeuwarden, en bevat op 100 doelen, 1 '/t pet. lodiuin-IJzcr, derhalve méér I.Jzor dan eenige andere Stuultraan. In onderscheiding van de ijzerhoudende traansoorten van den handel, die, wegens hun hoogst onaangenamen smaak schier niet geschikt zjjn voor inwendig gebruik, overtreft het in reuk, doch vooral in smaak, de fijnste levertraan, zoodat zelfs voor hen, die gewone traan niet kunnen nemen, het gebruik geen bezwaar oplevert. De kurk der flacou is bedekt met een strook papier, voorzien van mjjne handteekening. Op elke flacon bevindt zich eene door mjj geteekende etiquette met den prjjs en de gebruiksaanwijzing. V 11 R It K IJ G B A A R: in de meeste depóts mjjner Eofo«liti<so)i«» Levertraan en in vele Apotheken. Proef kistjes zjjn voor Geneeskundigen én Apothekers, op de gestelde voorwaarden, voortdurend te bekomen. LOFODINSCHE van S. Draisma van Valkenburg, te LEEUWARDEN. Deze levertraan, onderzocht cn aanbevolen door de Professoren van de Leidsche, Ufcrechtsehe en Groningsche Hoogescholen en het Amsterdamsche athenaeum, alsmede door verschillende buitenlaudsche geleerden, is steeds verkrjjgbaar in de bekende depóts. Elke etiquette is voorzien van mijne handteekening en wordt daarop de bijzondere aandacht gevestigd, door dien er Leoeitraan in den handel wordt gebragt met de bijvoeging „Opvolger van «len Apolheker S. Drnisma vat» Vall««*n!>ui*ir." Deze Levertraan is niet van mij afkomstig; de persoon die zich dit veroorlooftis wel mjjn opvolger als Apotheker, doch hem is niet overgedragen mijn Specialiteits- tumdel in Eofixtimsclio Lcvi-i-truan. Geen Levertraan wordt in den handel gebragt, tenzij door Dr. E. A. van der BURG onderzoekt en goedgekeurd. FA BR IKK VAN GEPLAKTE ZAKKEN IN ALLE FORMATEN. S. OCHTMAN, Jz. Z I li It I K Z M E. MAGAZIJN VAN PAK-, WINKEL-, TABAKS- STROO- FN GRAUW PAPIER. BORDKALI- BÜlillGOGMh ClIAMIVAGM.-, MADERA-WIJNEN, RUM, COGNAC ETC., te verkrijgen bij J J. van UI JE, 7.i eiiikz.ee. INGEMAAKTU Selionwsche Wiuterpnling, GAHNALMN en gemarineerde HAIilIVGr, te hekomon bjj de Wed. C. ANKER, Scliuithaven. IN DM KOEK-FABUIi;ii DEN ZOETEN INVAL is op Muiuuliig O D«kccmb<»r* ii. s. ver krijgbaar eene ruime keuze van prima 11!BR!ETTERS ii 8*0 rent per 5 ons. best GKVULD A "T-O «•«•ut de 5 ons, benevens nog eenige voor werpen van HUIKEKWKHKdie beneden fabrieksprijzen zullen worden opgeruimd. Onder aanbeveling inet hoogachting. M. DOELKMAN, Postelraat. Mede ft contant verkrjjgbaar bjj W. van SCHELVEN Az., in Ijzerwaren op den Dam te Zierikzee. bestaande uit SfRAATVUIL en HEER, zorgvuldig dooreen gemengd. Adres M. BE IJ E Jz., Breedstraat No. 312, te Zierikzee. VEEHOUDERS! HET is een zeker en onsclmclelyk middel om uwe dieren van ongedierte te bovrjjdcn het toenemend gebruik pleit voor do deugdzaamheid, ik beveel het u byzondor aan, en geef het geld terug als het niet voldoet, te bekomen bjj A. C. DAGEVOS, Zierikzee, Meelstraat J. P. van der DOES, vcrkoophnis, Goes. De Belgische Maatschappij vnn algoineenc aüsurnntiën tegen Brandgevaar, erzekert legen zeer billijke en vaste premiën: WOONHUIZEN 60 Cents per ƒ1000 'sjaars MEUBELEN 75 - WINKELHUIZEN 75 - KOOPWAREN ƒ1, - Informatiën bjj de Agenten C. van der VLIET Dz. te Z'e™£zee - J- C. M. van RHEEte Haamstede en L. BOOGERD Az. te Brouwershaven en G. A. AVÉ te Tholen. J. C. BAL, Si. Domusslraat, beveelt zich aan tot bet HOOPKN en VER- KOO PUJ\ van Effecten, Coupons, enz. SI NT-NICO LA AS-FEEST. Dc ondergeteekonde berigt "aan zjjno geachte begun stigers dat ny wederom als vorige jaren eene priicli- tl^«- Suiker- en Chocolade-figuren en meer andere ii(ii*«lta:lk«*<l' n ter bezichtiging heeft gesteld. Voorts PUIK BEST met Amiujdelen en S8ii«*n«l«» 55 ct. per ons. MIDDELBEST 45 ORDINAIR 35 Vlejjcnde met een druk bezoek vereerd te zullen worden. W. MANNIU, Koite Groenendaal BERIGTEN DEN ONTVANGST VAN E E IV E PART I.J S T R 0 0 S N IJ D ft S T waaronder met groote vlugtwielon. IJ A ND-DORSCHMA CHINES t. on ii «1 t- ZEEFT «•UIT LEVEREN STEEDS T REDMOLENS, im)«scii-m\(;iii\ks, z\\i-m\ciiim;s, ia/.. TOT CONCVïïERENDE PRIJZEN. e alóm bekende C. BEC I£ E II 'S Balansen en Bascules, worden alleen vervaardigd on zjjn te be komen bjj de Fabrikanten BECKER en BUDDINGH Wordt t«*r loon jrevrnag«l 55 MS FIOIV- I>MKD GULDMN, tegen eenen intrest van O pCt. voor don tjjd van een jaar, onder voldoende borgtogt en zekere aflossing. Inclineerenden vervoegen zich per brief onder het motto geld, nan do Uitgevers dezes. Mooije goedkoope Prenteboeken KINDERSPELLEN, AlAlWAKkPA FA SCIIKII1K\LK\DBUS, voorhanden in den Boekwinkel van A. M. K. van UISHOBCK. Rederij kers-Vereeniging „V W" te COLIJNSPLAAT. Openbare Vergadering «P Don«ter«Ing «Ion O December a. OP TE VOEREN: „LIEFDE EN WRAAK." Drama in vjjf hedryven. Daarna Mf li®f ü®IiBW Blyspel in één bedrijf. Aanvang des avonds te 6 uren. DEGENE WELKE EEN zwartbont jarig OSJE VER MIS T, kan hetzelve tegen de kosten terug hekomen bjj ADR. van NEUREN onder Zierikzee. In een deftig Burgergezin bestaat gelegen- i- heid tot plnut.siiig van één tvroo Meiwje^, welke do School van Mevrouw HESTA wensehen te bezoeken. -Te bevragen bjj de Uitgevers dezer Courant. Met MEI aanstaande een tweede BÓEREN-KNECHT benoodigd, by A. CAPELLE te Nieuwerkerk. Duiveland.) Bcnoodigd mot 1 MAART a. s. 2 ongehuwde BOEKEN-KN ECHTS. Te bevragen met franco brieven doch liefst in persoon bjj J. KOSTEN te Kloe/inge. Tegen HALF MAART of 1 APRIL benoodigd EEN BEKWAME SO HO ENMAREK S-KN ECHT, bjj den Gareel- en Schoenmaker F. IM P E N S te Kruiningen. TERSTOND BENOODIGD bjj CONSTAND van SCHELVEN te Brouwershaven tegen hoog loon o ne W 13 R K MEI L> die goed melken kan. OP EEN DER DORPEN IN SCHOUWEN eene, tweede MEID benoodigd. Adrès Uitgevers dezos. Uitgevers: DE LOOZE WA ALE. Snelpersdrukkery van OCHTMAN, PIETERSE VAN DISHOECK. Meelstraat B, 65.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 2