ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE. No. 5627. Zaturday 4 December 1875. 52ste Jaarg. Verscbgnt DINGSDAG, DONDERDAG en ZATURDAG. De prjjs per 3 maanden is 1,30, franco por post 1,30. ADVERTENTIËN 10 Cts. per regel, kunnen uiterlijk tot des Maandags, Woensdags en Vrijdags voormiddags 10 ure bezorgd worden. Door het POSTKANTOOR te ZlF.niK7.ER zjjn gedurende de eerste helft der maand November 1875, de navolgende brieven verzonden, geadresseerd aan personen, wier namen op het adres vermeld, ter plaatse van bestemming onbekend zijn, als: A. W. H. RIENA Delft. Wed. W. MONNEËRotterdam. F. van den BOUT, Zonnemaire. J. KOOIJMAN Van het Hulpkantoor te OUWERKERK. H. BRANP Hz.Amsterdam. GEVONDEN een gouden SLOTJE met KOK ALEN regthebbendo vervoege zich aan het Commissariaat van Politie te Zierikzee. Bekendmaking. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie ritzee roepen allen die zich regten toe kennen op een of meer der balUeu liggende tn tiet BAL KEN GAT naast liet omrusiterd ter- j rein aan <len Seheep ni aIternd jj Ir, hierbjj op, zich BI IN IN KIN EENE MAAND na heden schriftelijk bp hen aan te meldenmet duide lijke opgave der voorwerpen waarop zjj beweren regt te hebben. Zierikzee, den 17 November 1875. De Burgemeester en Wethoudere, v. CITTERS. De Secretarie J. P. N. ERMERINS. Bekendmaking. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie rikzee maken bekend: dat zjj aan JAN van der JAGT, huurkoetsier, in beschikking op zjjne aanvrage om vergunning tot oprigting van eene bewanrphmts van Pe troleum, op het erf, achter het door hem bewoonde huis, uitkomende in de lange Sint-Janstraat, plaatselijk gemerktwjjk C n° 344kadastraal bekend sectie B n° 1171, de gevraagde vergunning hebben verleend. Zierikzee, den 24 November 1875. De Burgemeester en Wethouders v. CITTERS. l)e Secretarie, J. P. N. ERMERINS. Loting voor den dienst der Brandweer, op WoniHilug den I*> DeeomfxM-aanstaande, op het Raadhuis, ter Kamer van Burgemeester en Wethouderste beginnen des voormiddags om 10 uur. Algemeen Overzicht. Waarover denkt ge weldat de nationale vergade ring in Ft'ttnliryU eenige uren heeft gediscusseerd, om eindeljjk over datzelfde onderwerp tot eene stem ming te komen Over niets meer of minder dan over eene enveloppe-zaak. Wjj kunnen er echter dadeljjk bijvoegen dat die discussie gewettigd en de aanleiding er toe zeer gegrond was. Het gold namelijk de vraag of bjj verkiezingen de kiezers hunne stemmen in een gesloten omslag moeten inleveren dan wel of de brief jes zonder eenig omkleedsel in de bus moeten geworpen worden. De vrees voor ongeoorloofde inmenging had het eersteby wjjze van amendement op de kieswet doen voorstellen maar schoon men vroeger dat aange nomen hadwerd het ten slotte toch verworpen. Waarljjk, de kamerleden in Frankrjjk nemen de zaken wel ernstig op. Zoo heeft men ook getwist over de al of niet verkiesbaarheid van officieren. Dit punt is in het voordeel van dezen beslist. Men is overigens nog niet aan het einde met de kieswet, maar toch was- men reeds bedacht op de behandeling van andere wet ten nog voor deze vergadering haar werk aan eene andere zal moeten overgeven Ook de wet op de drukpers moet nog in behandeling komen. De com missi emet het onderzoek van deze belastheeft besloten om in het eerste artikel het woord republiek op te nemenen schoon men voor zeker houdt dat de regeering zich daartegen niet verzetten zalverwacht men toch naar aanleiding daarvan een levendig debat. Wel een bewjjs, dat, zooals wjj reeds meermalen zeiden, de republikeinsche zin bjj het volk nog niet diep geworteld is. Intusschen is van nog meer belang, dat de regeering geen lust heeft den staat van beleg overal op heffenten ware men haar eene uitbrei ding van macht geve die onder anderen vorm dezelfde toestand zou laten voortduren. Ook de verkiezing der toekomstige senatoren houdt zeer de aandacht bezig, 't Zal er waarBchjjnljjk mede gaan als in het spreek woord van de honden die om eon been vechten. In ieder geval worden allerlei ontwikkelingen voorbereid, die wjj met lgdzaamheid willen afwachten. In de berichten, die in de laatste dagen uit Spuiije kwamentrok onze aandacht dit woord in Navarre is het erg ruw weder. Waarljjkdat behoeft er niet bjj te komen en op ander gebied is het weder al zoo lang ruw geweestdat men een vriendelgken hemel bgna als nabjj zou verwachten. Maar 't is nog verre van zonneschgn en wjj weten nauwelgks of wg het geluk of ongeluk zullen noemendat eindeljjk de stad PampeluDa door de koninkljjke troepen is ontzet geworden waarbij de Carlisten al weder eene neder laag hebben geleden. Al die overwinningennu eens aan de eene dan aan de andere zjjde brengen de zaken niet verder. Zoo staat tegenover dit berichtbjjvoor- beeldde verzekering dat don CarloBdie te Durango ziek ligt, eene proclamatie aan zjjne soldaten gericht heeftwaarbjj hij hen aanspoort den verwachten aanval van het Noorderleger af te slaan en in hunnen tegen stand te volharden. Er is bjj geene der beide partgen eensgezindheid. Nu hebben de voornaamste hoofden der constitutioneele partjj weder besloten bjj de aan staande verkiezingen zich te onthouden en het bljjkt dus weldat daar te landeeven als elders de ergste vjjand binnen de muren iswant gemis aan eenheid en samenstemming kan niet anders dan de oplossing van de vraagwie regeren zalophouden. In den rijksdag worden ellen lange redevoeringen gehoudendie echter weinig algemeen belang hebben. Men is er bezig met de begrooting en voerde onder anderen een zeer lang debat over de dotatie aan de universiteit te Straatsburg die tot een bedrag van 400,000 mark is uitgetrokken. Bjj die gelegenheid beklaagden sommigen zich dat er voorde academie te Munster beduidend minder gegeven wordt, maar de ultram on tanen begrjjpen zeer goeddat zjj zooveel niet verkrjjgen kunnen van deze regeering als anderen. Voor de tentoonstelling te Philadelphia is ook een groot crediet ingewilligd. Behalve de begroo- tings-wetten zjjn nog andere ontwerpen in aantocht. Zoo denkt men aan eene wet tot bescherming van het eigendom8iecht van kunstwerken en komt er cok een voorstel tot verleening van tractement aan de rgksdag-afgevaardigden en een ander dat bepaalt, dat gedurende de zittingsperiode geene leden mogen gear resteerd worden. Na dat alles en misschien reeds voor deze ontwerpen gereed zjjn komt hetjberuchte ontwerp- strafwetboek aan de orde Dan zal het er eerst op los gaan en zoo het al geen warme strijd wordt, zal het toch wel een heel lange zijn. vermaakt zich voortdurend met de berichten omtrent de reis van den kroonprins. Dat hg overal met groote pracht ontvangen wordt was te begrjjpen en sluit dan ook volkomen op de groote uitgaven die Engeland zich voor die reis getroost. Of de reis verder iets opleveren zal is nu nog ïnoeieljjk te voorspellen. In ieder geval is het goeddat als Euro- peesche vorsten zich tot patronen stellen van Oostersche volkenzij zich dan ook eens onder deze onderdanen vertoonen. De Engelsche regeering doet verder pogin gen om zich van het kanaal van Suez meester te maken althans de heerscbappjj daarover uit te oefenen, ten einde van eene vrjje vaart naar Indië verzekerd te zjjn. Zjj koopt daartoe de actiën van de Kanaal maatschappij aanen algemeen keurt men het goed dat tot dezen maatregel is overgegaanomdat het in het belang is van den handel. De B<-l(;ia>clie Kamer houdt zich steeds met eene wet op den onderstand bezig en bet gaat daarbjj nog al eens warm toeomdat de politiek zich overal in mengt en de ministers voortdurend door hunne tegenstanders bemoeidjjkt worden De dagen van het ministerie schjjnen nu wel zeker geteld te zjjn nu de clericalen ook tc Gent een belangrijke nederlaag gele den hebben. Reeds had men voorspeld dat daaraan eene groote beteekenis zou te hechten zjjn maar zeker 'had men niet berekenddat de overwinning zoo schit terende zou wezen. Het bljjkt dan ook wel dat de liberale beginselen dieper wortel geschoten hebben bjj het volkdan men had kunnen denken. En als nu de regeering nog eens eene les krjjgt bjj de verkiezingen voor de Kamer, dan zal zjj wel moeten wjjken. Velen intusschen houden het voor zekerdat het kabinet zoo lang niet leven zal. De manefestatien ter eere van de Gentsche verkiezing dragen veel bjj om den geest op te wekken en de clencalen te verbitteren. Deze laatsten echter kunnen niet beter doen dan zich stil houden een raad dien zjj ongaarne aannemen maar die de eenige is die iets voor ben belooft. Uit l'urlcyo en van den oorlog in de Herzegowina is geen nieuws. De staat van zaken scbjjnt dezelfde te wezen en het winterseizoen diaagt wel eenigzins bjj om te bekoelenal kent men in het zuiden do koude der noordcljjke landen niet. De Grootvizier is ongesteld f oweest on daardoor zjjn eenige zaken vertraagdge- ukkig is hg weder hersteld en bjj den Sultan toege laten maar men moet zich nog maar geene gouden bergen beloven van hervormingen die dringend noodig zjjn maar zeer veel tegenstand ontmoeten. Tc heeft men schokken van aardboving gevoelddie vrjj sterk waren. Mochten ze de Turken wakker schudden ora handen aan het werk to slaan dan zou do stem der natuur hen de ware wjjshcid geleerd hebben. Nieuwstijdingen. Smertfe». De vorige vice-president (later president) van do Noord-Amorikaanscho Unie Andrew Johnson was zooals men weetin zjjn jeugd kleermakersknecht. De in de vorige week overleden vice-president, Henri Wilsonbegon zjjn loopbaan als boerenknechtwerd vervolgens schoenmakerdan reporter en journalist lid van de kamer van afgevaardigdenlid van don se naat en eindeljjk vice-prcsidont van de Unie. Haslanb. Hot Dagblad van St. Petersburg, hot telegram van de Times besprekende volgens hetwelk de Oostenrjjk- Russische onderhandelingen over de hervormingen in Turkjjo in te voeren schipbreuk hebben geleden beweertdat do Oostersche kwestie in do eerste plaats geheel Europa aangaathetwelk alleen berekend is elke Oostersche crisis te verminderen en op te lossen. Oostenrjjk en Rnsland hebben allereerst er belang bjj te zamen en met geheel Europa zich te verstaan over den wegdien men heeft in te slaanen zeker zal dit doel eens bereikt worden. Dit zal niet het gevolg van oneenigheidmaar van algeraeene overeenstemming zjjn. Jbpunjc. Sn ii Sebastian 29 Nov. De Carlisten hebben het bombardement aangevangen. Het garnizoen wil een uitval doen. M)i<li-i<l 27 Nov. Do Gaceta berigt, dat de Car listen gister de positie te Mont Esqninza aangetast hebbende teruggedreven en op de vlucht gejaagd zjjn. Zjj hebben 20 man aan dooden en talrjjke gekwetsten verloren. Bjj Koninklijk besluit wordt aan de spoorwegmaat schappijen tor vergoeding van de haar door den oorlog berokkende verliezen een millioen pesetas ter leen go- geven. 28 Nov. De officieren van het militair Huis des Kouings hebben bevel ontvangen den 9n gereed te zjjn om met den Koning te vertrekken. Ainsterilam1 Dec. Gisteren morgen werd aan het bureau van politie4de sectiealhier een der nachtwachten op het appèl gemistbij onderzoek vond men zijn lijk deerljjk verminkt in zjjn wacht huisje. De ongelukkige is vermoedelijk eerst gestikt en daarna verbrand. 'sGrnvenhiige. 1 Dec. Do Tweede Kamer heeft heden van ruim half twaalf tot ongeveer half vier uren in comité-generaal de discussie voortgezet over de interpellatie omtrent Venezuela. Morgen te 11 uren komt than9 Hoofdstuk III (Bui- tenlandsche Zaken) van de staatsbegrooting aan de orde. 2 Dec. De Tweede Kamer heeft beden Uoofdst. III BuitenlZaken) na discussie aangenomen met 53 tegen 3 stemmen De beraadslaging over Hoofdst. IV {Justitie) is aangevangen De Eerste Kamer heeft heden de gebeele Indische begrooting met algemeene stemmen aangenomen en is daarna op re90s gescheiden. Vllffisingeii, 1 Dec. De Belgische loodskotter, No. 2, alhier te huis behoorende, welke den 20 Nov. op de Fransclie kust gestrand isis te Duinkerken bin- nengebragt Hot schip schjjnt weinig geleden te hebben. Een korporaal der inf. uit het garnizoen Vlissin- gendie onlangs een zilveren lucifersdoosje van een zijner manschappen van de chambrée ontvreemd en aan een Belgischen loods voor ƒ1,50 verkocht had is deswege door den krggsraad tot twee jaren krui- wagenstraf veroordeeld. MUldelburg, 1 Dec. Zooals wg onlangs mede deelden heeft de Gemeenteraad alhier op 1 Oct. 11. besloten aan de hulponderwijzers geene verhooging van jaarwedden toe te kennendan nadat deze zich wilden verbinden om geen ontslag te vragen dan tegen het einde van den cursus. Reeds toen wezen wjj er op dat die bepaling in de praktijk onhoudbaar zou blijken te zjjn. Hot scbjjnt dat dit thans ook aan Burg. en Weth. is gebleken althans in de gemeenteraadszitting van Vrijdag jl. stelden zjj voor op dat besluit terug te komen. Deze zaak werd behandeld in eene geheime zittingdie ruim een uur duurde. Toen 'de zitting heropend werdhadden geene discussion plaatsdoch werden een paar amendementen ingediend. Over dat hetwelk het eerst in stemming kwamstaakten de Btemmen zoodat do zaak toen niet kon worden afge daan. Gisteren werd de behandeling voortgezet en werden alle amendementen verworpenzoodat het besluit van 1 Oct. gehandhaafd bljjft en de hulponderwij zers tusschentjjds geen eervol ontslag kunnen verkrjjgen. Het hof veroordeelde hem heden tot eene correc tionele gevangenisstraf voor den, tjjd van 5 jaren. MUJelburg, 8 Dec. Heden werd voor het prov. geregtshof in Zeeland behandeld de zaak van Corn. v. d. Nood, oud 39 jaren, beschuldigd als zoude hjj in den namiddag van den 10 Sept. 11. door eeD raam in de woning van M. v. d Houten arbeider te Ellemeet, zjjn geklommen en uit die woning arglistig hebben weggenomen en zich toegeëigend een zilveren horloge, een Berljjnsch zilveren tabaksdoos en een paar laarzen, ten nadeele van genoemden arbeider. De be klaagde is reeds vroeger bjj arrest van het prov. ge regtshof in Friesland dd. 25 Juljj 1870 ter zake van diefstal, veroordeeld tot eeDe tuchthuisstraf van 5 jaar. Hetzelfde hof deed heden uitspraak in de zaak van J. G. Klippel van Stavenissebeschuldigd van moed- willigen manslag. Het hof achtte de schuld onbewezen en sprak mitsdien den beschuldigde vrjj. G»es. 2 Dec. Maandag morgen kwam alhier terug een agent in beetwortelenwelke het eiland bezocht had, mededeelende dat zjjn geleider den vorigen avond in een sloot was gevallen, waaruit hg hom niet kon redden. Weldra werd dan ook op den Ouden Bieze- lingschen djjk in een sloot het ljjk gevonden van een 30jarig jonkman woonachtig te Biezelinge en aldaar bekend als een braaf en oppassend mensch. Daar het hoofd op bet jje tegen den kant lagmeent men dat hier van geen verdrinken sprako kan zjjn. De justitie heeft een onderzoek ingesteld. Zi<»riUa5«»«», 3 Dec. De Arrondissements Regtbank alhier hoeft heden uitspraak gedaan in de zaak ten laste Johannes van Dongen en Adam Tryzelaar, de eerste zaakwaarnemer, de tweede scheepmaker van beroep, beiden geboren en wonende te Zierikzee, thans gedetineerd in het huis vun Arrest aldaar; en beide beklaagden ter zake van opligting veroordeeld ieder tot gevangenisstraf van acht maanden te ondergaan in eenzame opsluiting, en tot betaling de eerste van 10 en de tweede van 7 geldboeten, eik van ƒ25, bjj wan betaling te vervangen door 2 dagen gevangenisstraf voor elke boete, mede in eenzame opsluiting te onder gaan en solidair in de kosten van het regtsgeding met bevel tot vernietiging der bjj den eersten beklaagde in beslag genomen enveloppendie door hen bjj het plegen dor opligterjjen zjjn gebruikt. In do heden gehouden vergadering van den Ge meenteraad is herbenoemd tot lid van de commissie van toezigt voor hot Middelbaar Onderwjjsde heer Jbr. Mr. M. J. SchuurbeQue Boeije. Do Voorzitter heeft medegedeelddat is ingekomen een zeer gemotiveerd advies van den heer Mr. Aug. Philips, wiens gevoelen door don Raad is gevraagd omtrent de vr/iagof het Bestuur dor Bank van Lee ning te Zierikzeehetzjj in zjjn geheel hetzjj slechts ton aanzien van sommige leden, civielregteljjk aan sprakelijk is voor hot nadeel dat de gemeente komt te ljjden ten gevolge van bodriegelijkc handelingen van den ontslagon boekhouder dor Bank. De slotsom van het advies is: dat z. i. noch het bestuur dor Bank van Leening noch eenig lid van dat Bestuur civielregtorljjk aansprakeljjk is voor het door do gemeente geleden nadeeldewijl dat nadeel niet bljjkt to zjjn veroorzaakt door do schuld of door oen verzuim van dat Bestuur of van eenige zjjner leden. Het advies ia voor de Raadsleden ter inzage gelegd en zal hun in afdruk worden medegedeeld. Nadat langdurige beraadslagingen waren gevoerd omtrent do voorstellen van do heeren Koole c. s. be trekkelijk de exploitatie der zelkasch is op voorstel van Mr. Moolenbcrgh beslotende beslissing dezer zaak aan te houden tot eene volgende vergadering. In het begin van het jaar zonk het schip de Jonge Cornelia op de reede alhier en werd door den schipper een beëedigde verklaring voor den kantonregter te Zierikzee opgemaaktwaarin o. a. gezegd wordtdat de oorzaak van het lek worden van het schip door hem niet kon begrepen worden. Het scbip was geassureerd bjj de noatulooze vennoot schap: Verzekering-maatschappjj 'k Yseel, gevestigd tc Rotterdam, en van haar werd vergoeding geëischt. Zjj weigerde, omdat niet bewezeD was, dat bet schip verloren wa9 gegaan door een evenement, waar tegen verzekerd was De verzekerde daarentegen was van oordeel, dat door hem schadevergoeding kon worden gevraagd, wanneer slechts bewezen was. dat er schade was geleden, zon der verplicht te zjjn de oorzaak der schade te bewjjzen. Vermits de zaak van groot belang is voor de maat schappij dio schepen op de binnenvaart verzekert wera de beslissing der regters ingeroepen. Het gevolg wasdat do regtbank van Rotterdam bij vonnis van 28 Mei 11. den verzekerde toeliet hot bewgs te leveren, dat het schip, bjj zjjn vertrek, was in goeden staat en dat er tijdens bet ongevaleen hevigen wind heerschte en het weder stormachtig was. Dc verzekering-maatschappij nam met die uitspraak geen genoegen en Vrijdag jl. werd door haren advocaat inr. 8. van Houtenvoor het Prov. Hof de stelling verdedigddat het toegelaten getuigenverhoor niet was ter zake dienende en afdoende. Daarentegen werd de uitspraak verdedigdnamens den verzekerde door den advocaat mr. van Raalte van Rotterdam. Het Hof zal uitspraak doen den 27 Dec. a. s. Van de bjjeenkomst te Rotterdam van tabaks handelaren en ter bespreking van de voorgestelde be lasting op den tabak maakten wjj reeds melding. Het U. 1). resumeert hetgeen daar gesproken werd; hiervan ontleenen wjj het volgende In het vorig jaar voerde alleen Java 240,000 pakken tabak uit, ten bedrage van 25,000,000 dat. is in tien jaar tijd een toename van 150,000 pakken en 18,000,000. Onze sigarenfabvicatie bloeit. Geen land ter wereld kan tegen onze Hollandsche sigaren op. Tot in Perziö worden ze gerookt. Aan hoeveel handen wordt door deze tak van nijverheid werk verschaft! Een man en een jongen verdienen een week lang brood aan 2500 sigaren! In Gelderland werd in het vorig jaar 2,500,000 kilogram tabak geteeld kortom men kanals men rekent het gebruik van cederhout en papier, scheeps- vrachtenassurantie-penningen enz., aannemen, dat een kapitaal van 150,000,000 jaarljjks door den tabak wordt omgezet in ons land. Dat hebben we alles te danken aan onze gekeele vrjje markt Wat doet nu de Regering Zij stelt voor van elke 100 kilogram tabak 22 te heffen terwjjl in het Tolverbond dat bedrag slechts ƒ14 en in Beïgie maar ƒ6 bedraagt. Wat zal nu anders het gevolg zijn, dan dat de handel en de markt zich verplaatsen Wg I hebben met onze suikermarkt genoeg ondervinding. Engeland heeft die tot zich getrokken, en zoo zal Bre men zoo zal Hamburg zoo zal Belgie onze bloejjende I tabaksmarkt tot zich trekken. Dat ware een ramp. Waarom stelt de Regering deze belasting voor? Om o. a. den accijns van het vlee9ch af te schaffen en ƒ2,500,000 equivalent van den tabak te trekken. Dit is onbilljjk. Nederland heeft thans 3,700,000 inge zetenen. Als men daavan aftrekt vrouwen, kinderen en nietrooker8 ad 2,700,000, dan zullen één millioen inge zetenen de belasting mogen opbrengen. En dan zal de arme man nog het meest onbilljjk worden getroffen zjjn goedkoope tabak zal even zwaar belast zijn als de fijnste sigaar van den gegoede terwijl deze laatste nog van de mogeljjke verlaging der vleescbprijzen zal genieten. En de belasting zal op groote schaal sluik handel en op uiet minder groote schaal verval-ching in het leven roepen. De ervaring in Engeland leert dit. Daar toch vindt men op de 100 kilo tabak 20 pCt. stelen en zand; soms bestaat die tabak nog wel voor de helft uil kastanjeboombladen. Men krjjgt im mers de belasting terug voor het gedeclareerde en daarna uitgevoerde V Hoe meer men dus verbruikt hoe beter. Ten slotte herinnert sprekerhoe in En geland de exporthandel in tabak door de belasting is vernietigd en hoe dit ook ons voor de dear Btaat als het belastingontwerp wet wordt Een boerenknecht heeft zjjne beminde uit louter liefde op de Markt te Gouda een stuk uit de wang gebeten, tengevolge waarvan hg een gedwongen bezoek aan het bureau van politie heeft afgelegd. Gemeugde berigten. Een beminneljjk vrouwtje, wier man ter zee is, moest des avonds na 10 uur geen mannen meer in haar huis laten of de mannen zoo niet naar de oogen zien, daar men wel begrjjpen kan dat ze daar geen zaken mede te verhandelen heeft. Maar 'tis een wjjfje fijn en malsch, Met lief gezigt en korten bals, Waardoor ze er velen kan bekoren, Al gaat haar eer er door verloren. En menigeen die kwam en ging, Vond haar een lief en aardig ding. Eene koopvrouw te 's Heer. moest zooveel onwaar heden niet verkoopen als zjj aan den boerendük komt, want zoo zal zjj niet veel verkoopen. Te Oude Tonge wordt eene schippers-dochter aangeraden, van de jongens geen kwaad te spreken daar zg zoodoende nooit zal verpast raken. »Ik heb voor do derde maal als lid voor den gemeenteraad voorgesteldden heer M. zegt iemana te Sint»maar het is weder mislukt. Had ik maar wat meer drank geschonken, dan zou het mogeljjk wel gelukt zjjn. Maar enfin, het is eene goede leering voor een volgende keer." Een arbeider te Nieuwe Tonge wordt verzocht geen onwaarheden meer te vertellen van anderen, omdat het hem tegengevallen is met Neeltje en haar niet kan krjjgen. Dus: Laat een ieder in zjjn wezen, Dan wordt gjj nog eens geprezen, Want het staat toch maar gemeen Zoo te doen met iedereen. Het is Janus te Waarde maar bitter tegengevallen hg had gedacht met den toondag eon meisje met geld in de fuik te krjjgen maar dat is mislukten nu is hg troosteloos. Eene boerenmeid te Nieuwe Tonge moest zich zoo gek niet aanstellen over een jongen en hem zoo niet naloopenwant zjj kan hem toch niet krijgen. Te Nieuwe Tonge wordt een arbeider aangeraden, bet zich zoo niet aan te trekken, omdat Kootje hem verlaten heeftwant zjj zegt dat zjj ieder zoo al eeDs een pleizier moet doen. Eene stiefmoeder te O wordt verzochtde drie stiefki'nders zoo niet te mishandelen daar zg in moeite zal komen, en door ieder wórdt aangewezen. Te C. zegt een timmerman: »Wat zou ik kalanten verliezen, omdat ik wel eens eene visite maak bjj Marie". In den achterhoek heeft hjj zjjn passer en duimstok eens verlorenen nu verliest hg' zjjne eer. tngezondon Stukken. Mededeelingen en w'enschen in zake het lager onderwijs in onze gemeente, v. Nu wg aan 't eind onzer mededeelingen zjjn en wjj ons zeiven nog eens afvragen of wg ook een enkel woord hebben geschreven dat niet over een te brengen zou zjjn met de strengste eischen eener rechtvaardige ja zelfs billjjke critiek, willen wjj op die vraag met eene andere vraag antwoordenis het genoeg argumenten I met societeitspraatjes en schouderophalen te bejegenen, of zon bet misschien beter zijn verkeerdheden weg te nemen en hoogst onvoldoende toestanden te doen op» i houden De ernst der zaak eischt eene beslissing in den laatstgenoemden zin. Ook dient men wel te be» j denkendat do ware vriendschap voor onze Btad en hare belangen niet bestaat in goed te noemen wat I verkeerd ismaar in het bjj den naam noemen van de-Verkeerdheden. Is het mannelgk, is heteerlgkdat eeuwige gemompel van »wie zon dat nu weer geschre ven hebben?'' en »wie is die X en die IJ?" Neen bet is geen eerljjkheidmaar een bewjjs van gebrek aan moed om do zaken onder de oogen te zien. Als 't er op aankomtzijn er in ohb midden genoeg die de waarheid durven zeggenmaar er zjjn cr ook die elke critiek machteloos willen maken door uit do hoogte te veroordeelen. Dat is altijd het redmiddel der onbeduidendheid geweest en zal net ook wel altjjd bljjven. Wjj willen dit vooraf maar eens herinneren aan wien 't op zich zeiven heeft toe te passen voor wij met dezen onzo »wenschen" sluiten. Ons openbaar lager onderwijs bloeit niet. Dit feit kan door niemand geloochend worden. Het ie volstrekt het godsdienstig beginsel alleen niet, dat de Christeljjk- nationale school zooveel leerlingen bezorgt. Er zjjn ouders, die zelfs tegenstanders zijn van deze soort van scholen en voorstanders van 't openbaar onderwijs en die toch hunne kinderen naar de Christeljjke school zenden omdat zjj geloovendat het onderwjjs er be ter is. Het kan niet ontkend worden dat dit geloof bij velen bestaat. Of 't waar is of niet, zullen wij niet beslissenwjj constateereu slechtsdat de meening bestaat. Eene enquête zal dit wellicht kunnen uit maken. Maar dat het onderwjjs op die school gegeven wordt door een talrjjker personeel dan b. v. op de scholen voor onvermogenden en minvermogenden wjjst het gemeenteverslag uit. Nu komen ook de Catho- lieken weldra met hunne school voor den dag. Maar onze openbare scholen zullen er niet veel bjj verliezen de Roomschen zenden hunne kinderen nu toch reeds veelal naar de Christeljjke school. Onze Catholieke stadgenooten moeten natuurljjk weten wat zjj doen zjj hebben de vrjjheid eene bjjzondere school te openen. AI9 zg zonder smaadredenen tegen de openbare school hunne inrichting bevolkt kunnen krjjgen zullen wjj

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 1