Z1ËR1KZEESCHE NIEUWSBODE. No. 5626. 52steJaarg Donderdag 2 December 1875. Verschijnt DINGSDAG, DONDERDAG en ZATÜRDAG. De prjjs per 8 maanden is 1,80, tranco per post 1,60. ADVERTENTIËN 10 Cts. per regel, kunnen uiterlijk tot des Maandags, Woensdags en Vrjjdags voormiddags 10 ure bezorgd worden. Bij dit No. behoort een Bijvoegsel, bevat- ten Je eenige ingezonden stukkeu, benevens de afvaartlijsten der Stoombooten naar Botterdam. POSTERIJEN. De ondergeteekende brengt in herinneringdat Nienwspapieren en andere gedruk te Htukkon welke worden aangetroffen in het bovenste gedeelte der bussendat uitsluitend voor brieven en briefkaarten is aangewezen met een port van ÏO cents worden bezwaard. l)c Directeur van het Postkantoor te Zierikzee, PILAAR. Afkondiging. Het HOOFD van het Gemeentebestuur te Zierikzee maakt bekend dat bet kohier van het Patentregfc van deze gemeente, dienstjaar 1814/7fl, 2dekwartaal.no. 7 den 27 dezer maand door den heer Provincialen In specteur der Directe Belastingeu te Middelburg execu toir verklaard op heden aan den heer Ontvanger der Directe Belastingen alhier wordt ter hand gesteld ter invordering, en dat ieder verpligt is zjjn aanslag op den bp de wet bepaalden voet te voldoen. Zibrikzbe, den 30 November 1875. v. CITTERS. Kennisgeving. De BURGEMEESTER van Zierkzee brengt ter kennis van do Ingezetenendat er op Vrjjdag den 3 De cember e. k., des namiddags te een nnr, op het Raadhuis alhier, eene openbare Vergadering van den Gemeente- Raad zal gehouden worden. Zierikzee, den 1 December 1875. De burgemeester, v. CITTERS. Zaken ter tafel te brengen Mededeeling van ingekomen stukken. Voorstel van Burgemeester en Wethouders betrekkelijk het verzoek van geïnteresseerden in de meestoof »de Star," betref fende den afkoop van cjjns. Voorstel om den afkoop toe te staan vaa de tienden, drukkende op de gronden van J. W. B. van Nieuwlakd in den »Adriana-Johanna- Polder." Benoeming lid Commissie van toezigt op het Middelbaar onderwjjs. Voorstellen betreffende de uit graving van Zelkasch. Advies van Mr. Aug. Philips betreffende de aansprakelijkheid van het Bestuur der Bank van Leening voor het geleden nadeel door de gemeente, enz. Een storm in een glas water. Het on weder dat sedert twee maanden de Ministers van Binnonlandsche Zaken en van Finantiën boven het hoofd hingis tjjdeljjk afgedreven. De Rjjnspoorweg- quaestie, die, sedert den aanvang van dit zittingjaar, alle gemoederen in beweging bragt, is voor het oogon- blik van de politieke agenda verdwenen. Grillig spel des noodlotsl De meerderheid der Tweede Kamer achtte het wen- scheljikde Staatsbegroofcing niet te behandelen vóór dat de conclusie van de Commissie van Rapporteurs over deze zaak in do Kamer behandeld was. Onwille keurig zou deze quaestie, welke in zoo hoogen mate het misnoegen der Kamer had opgewekt, invloed hob- ben uitgeoefend op de begrootingsdebatten. Men wilde de begrooting op zich zelve beoordeelen afgescheiden van do politieke vraagdie reeds aanleiding tot eeno ministeriële crisis had gegeven. En zie In de zitting der Tweede Kamer van jl. Vrijdag worden achtereenvolgens vijf conclusiën voorgesteld waarvan gr.ene enkele de meerderheid der Kamer heeft kannen verwerven. En wat is daarvan het gevolg Dat de zaak der Rijnspoorwegmaatschappij in den poli tieleen dampkring blijft zwevendat do staatabegrooting behandeld wordt onder den indruk der politieke dis cussie, die daaraan is voorafgegaan en de nieuwe, die volgen zal. De Tweede Kamer had te kiezen tusschen vijf voor atellen. Hot voorstel van do meerderh' id der Commissie strekte »om te verklaren dat door de overeenkomst van 5 Juljj 29 Junij 1875 tvisschen de Ministers van Binnen- landsche Zaken en Finantiën en de Nederlandsche Rijn spoorwegmaatschappij geslotenhet algemeen belang niet behoorlijk is behartigd Het voorstel van de minderheid der Commissie had de strekking »als haar gevoelen uit te spreken dat, nu al het vroeger gebeurdehet verkieslijk ware geweest, indien de overeenkomst van 5 Julij 29 Junjj 1875 tvare aangegaan onder voorbehoud van goedkeuring door de Wetgevende Magt." Het voorstel van den heer Kuyper strokte om te ver klaren dat deze inlichtingen haar (de Kamer) geen aanleiding gaven op dit oogenblik verandering te bren gen in den stand dezer zaak, geljjk die door bet votum dor Eerste Kamer van 24 September jl. geworden is." Het voorstel van den heer de Roo van Alderwereldt wilde verklaren »dat art. 4 der overeenkomst van 5 Juljj 29 Junjj 1875 tusachen de Ministers van Bin- nenlandsche Zaken en Finantiën en de Nederlandsche Rijnspoorwegmaatschappij gesloten, in verband met de tweede alinea van art. 1 afkeuring verdient." Het voorstel van den heer aan Wassenaar van Cntwijck had de bedoeling om te doen beslissen »dat de Tweede Kamer betreurt dat de Regeering het in 's lands belang noodig geacht heeft de bepaling van art. 1 in de over eenkomst van 29 Junjj en 5 Juin 1875 op te nemen die het vrjje oordeel der Staten-Generaal over het al gemeen nut der aangeboden onteigenings-wetton be lemmert." Aan gelegenheid om te kiezen ontbrak het dus niet. En toch alle conclusiën werden verworpende eerste met 40 tegen 35de tweede met 58 tegen 17 de derde met 38 tegen 37de vierde met 46 tegen 29, de vijfde met 38 tegen 36 stemmen. Van waar dien uitslagniet onverwacht voor hem die wistdat de liberale partjj niet voltallig was en dat onder hendie aanwezig warenenkelen afvallig waren Was het dan niet waar, dat de Regeering door het prijsgeven der verplichte aansluiting te Rotterdam het algemeen belang had miskend? Was die aansluiting te Rotterdam misachien niet in het algemeen belang? Was het niet waar, dat de quaestie van de aansluiting dét Rijnspoorwegmaatschappij bjj de Wetgevende Magt aanhangig was in 1845, nogmaals aanhangig is geweest in 1867 en nog door dezen Minister van Binnenlandscho Zaken aanhangig werd gemaakt ia 1874 Was het niet waar, dat de Regering, behalve do aansluiting te Rotterdamook de constitutionele be ginselen bad prijsgegeven Had dan de Eerste Kamer der Staten-Generaal, die zóó zelden het initiatief neemt, die dit doet alleen in zeer buitengewone omstandighedenzich zóózeer vergist, toen het met 23 tegen 12 stemmen eene motie aannam, waarbjj zjj verklaarde, dal de Regeering »hêt algemeen belang niet behoorljjk had behartigd Waarom werden dan in de Tweede Kamer alle on gunstige conclusiën verworpen? De ware rede is deze dat de liefde voor de Ministers van Binnenlandscho Zaken en van Finantiën grooter was dan de liefde voor de waarheid en voor de hand having der constitutionele beginselen. Men wildevoor bet oogenblik, deze Regeering hand haven tot iederen prijs. Zoo zelfs de minst afkeurende motie ware aangenomen geworden, dan hadden misschien de Ministers van Binn^nlandscbe Zaken en van Finan tiën hun verzoek om ontslag herhaald en eene mioiste- riële crisis ware uitgebroken, die het gausche Ministerie hadden omvergeworpen. Misschienmaar is dat wel zóó zeker Hebben j wjj de beide Ministers Diet zien blijven zitten na de scherpe afkeuring iu de Eerste Kamer En zouden zjj j niet ook wel een voorwendsel hebben aangegrepen om te blijven zitten, na de afkeuring in de Tweede Kamer? Inderdaad, het aaublyvon van het Ministerie is nog het minste kwaad. Het ware ia de hoogste mate eenzjjdig, indien meu do bekwaamheden van onderscheidene leden van dit Ministerie voorbijzag. Gemis aan werkzaamheid kan hun niet worden ten laste gelegd. Waaraan het bjj dit Ministerie ontbreekt is aan beginselen. Het is in den waren zin des woords een cabinet d'affaires. Maar die politieke overweging, hoe ernstig ook, mag niet doen voorbijzien den pligt en de roeping van de Volksvertegenwoordiging. Al wilde do Tweede Kamer het Gouvernement hand- havenzjj mogt de in 's lands belang nadeelige, de incon stitutionele daad niet voorbjjzien! Zelfs de bekentenis van den Minister van Binnen- landscbe Zaken, ter elfder ure afgelegd, dat in deze zaak ten onregte de Staten Generaal was voorbjjgcgaan, kan de daad niet te niet doen. Wanneer do Volksvertegenwoordiging niet najjverig ia op do handhaving harer regtcn, wat bljjft er dan over van den constitutionolen regeering9vorm Of meent men misschien dat du constitutioneel is:— »het Ministerie hoeft een misslag begaaneen misslag die een gevaarlijk antecedent opleverdmaar wjj heb ben den moed niet dien misslag op zifh zeioen te beoor deelen Eene Volksvertegenwoordiging, die dien moed mist, verzaakt hot beginsel, waaruit zjj zelve is voortgesproten, doet te kort aan hare waardigheid en hare eer en, wat hot ergste is, schenkt'een vrjjbrief aan de Regeering om de toepassing der constitutionele beginselen afhan kelijk te stellen van haar welbehagen Bestond er voor de Tweede Kamer reden tot zachter oordeel dan voor do Eerste? Ja, indien de drie aansluitingen met de Rijnspoorweg maatschappij die sedert het votum der Eerste Kamer zjjn bekond gewordende aansluiting te Rotterdam overtollig maakten Dit kan echter van geonc enkele aansluiting worden gezegd. Dit werd door gcon onkelen afgovaardigdo beweerd. Hot verschil tusachen de Eerste on do Tweede Kamer bestaat dan ook eigenlijk alleen hierindat beidon het zelfde gevoelen, maar dat do Eerste dit gevoelen durft uitspreken, do Tweede niet. Voor weikon tak dor Wetgevende Magt moet men nu meer eerbied hebbon voor dien tak, die zjjno overtuiging onbewimpeld uitspreekt of voor dien tak, die haar, om welke redenen dan ook, verbergt? iDtusscben do zaak is nog niet afgcloopen. Ten gevolge van do verweiping van alle conclusiën moet de zaak in handen worden gesteld cener nieuwe commissie, wier taak het zal zjjn eene nieuwe con clusie voor te dragen Het is te hopen, ook to verwachten, dat zjj zoodanige formule zal vindendie niet zóó scherp als die van den heer do Roo vnn Atderwerelt, niet zóó zwak nis die van do minderheid der commissie en van den heer van Wassenaer van Catwjjck, de zienswijze dor meer derheid zal teruggeven. De Tweede Kamer zouwat ook het Handelsblad bewero, haar prestige bij de liberale partjj, bjj allen, die de constitutionèlo beginselen^ opregt waarderen zeer zien achteruitgaanindien zjjter wille vnn per soncn, con belangrjjk beginsel ten offer bragt! Nieuwstijdingen. ©ggpt*. IBclgte. De vorige week had te Brugge een kluchtig voorval plaats. Een soldaat van het garnizoen aldaar was uit geweest en droomende in zjjne vrijheid had hij het uur van appèl der kazerne vergeten. Eenigzins beschonken en vermoeid, was by in een der zijstraatjes der Lange- straat gesukkeld, waar een beerkar stond Hy klom er op en lag weldra in den beerbak zoo vast te slnpen dat hij in zjjn roes niet bemerktedat men tusachen 3 en 4 ure des morgens wegreed om bjj een der inge zetenen den gemafeput te ledigen. Toen men daar aan kwam zonder natuurlyk te weten dat zich een men- schelyk wezen in den beerbak bevondbegon men welhaast den put te openen en te ontruimen. Men kwam met do eerste kuip op en wierp den inhoud in den bak, zeggende: »dat is er één!" Maar hoe stonden de werklieden te kijken, toen eensklaps de soldaat opsprong, wakker geworden van de koude .en dc wel riekende specie, welke bjj op het lyf kreeg, en wegliep roepende»dafc is er twee 1" Dat de werklieden hier pret by hadden en bet ge rucht van het avontuur zich spoedig door de stad verspreidde, zal wel niet gezegd behoeven te worden. C*iii*o, 26 Nov. De honderd millioen frank, welke door Engeland aan den Onderkoning zullen worden betaald voor zijne 177,000 aandcelen van bet Suez- Kauaal (waarop van wege de Suez-Kanaalmaatscbappy nog gedurende negentien jaren geen rente wordt be taald) zullen volgens den een, gedurende die negentien jaren aan den kooper 5 pCt. opbrengen betaalbaar door den Khedive volgens eene andere lezing echter 7 pCt. gedurende slechts elf jaren. Do genoemde honderd millioen moeten dienen tot betaling van de in December en January vervallende rente der vlottende schuld Er worden ijverige onderhandelingen gevoerd voor bet restant der Egyptische vlottende schuldten bedrage van 350 millioen frank. Madrid 27 Nov. Officieel wordt gemeld, dat de belangrjjke stellingen der Garlisten, op den berg Loire, in Navarra, door generaal Delattre na een hardnekkig gevecht, genomen zjjn. De Carlisten hebben gevoelige verliezen geleden en eenige hunner zjjn krijgsgevangen gemankt. De officieren van den Koninkljjken staf hebben bevel ontvangen om zich gereed te houdenten einde op 9 December a. s. met den Koning te vertrekken. Iu het Anlwerpsche Hand. blad leest men, onder dagteekening van 23 dezer, het volgende. Eene der volkrjjkste straten is verleden nacht het tooneel geweest van een bloedig feit, nameljjk eenen broedermoord. In de Schuitstraatop eene achterplaats, wooeawer- Bcheidene arbeidersgezinnen waaronder bet huisgezin Van Dyckbestaande uit vader, moeder, drie dochters en vier zonende jongste der zonen is reeds 18 jaar oud allen zjjn dugloonera. Omstreeks middernacht werden de buren uit hunnen slaap gewekt door de vreeselyke kreten van: Moord', moordhelp l help Eenige moedige personen kwamen onmiddelyk toegesnelden waren getuigen van een ijzingwekkend schouwspel. Piet van Dyck, een jongeling van ongeveer 21 jaar oudwas door zynen jongsten broeder Philip doodeljjk getrofien. Het slagtoffer, dat voor alle kleeding slechts een hemd aan bad, leunde als levenloos tegen de tafelterwjjl het bloed over vloedig Btroomde uit twee gapende wondeneene aan de regter- en eene aan de linkerborst. Men haastte zich een priester en een geneesheer to roepen maar al de hulp kwam te laat: Piet van Dyck 6tierf inde armen zjjner ouders, alvorens er eenige hulp kon ver leend worden en slechts weinige minuten na het plegen der misdaad. Hjj gaf den geest zonder een woord te spreken. De oorzaak die aanleiding gaf tot dezen broeder moord is slechts eene nietigheid. De familie van Dyck bewoont eene kamerwaarin men bij gebrek aan meerder plaatseetdrinkt en slaapt. Piet van Dyck was reeds te bed toen zijn broeder Philip, min of meer in dronken toestand thuis kwam. Deze zette zich aan tafel en begon smakelijk te eten. Vrouw van Dyck had eene portie vleeseb gereed gezetdie haar echtgenoot 's anderendaags 's morgens zou meêuemeD, aangezien de man die in een zydefabriek werkt 's middags den tjjd niet heeft om naar huis te komen. Toen nu Philip zjjn aandeel had gebruikt, begon hjj ook 'a vaders maal aan to spreken. Piet, die dat zag, maakte opmerkingen Philip sloeg die opmerkingen in den windtot eindelijk Piet uit het bed sprong en liet stuk vleesch aan zjjnen broeder poogde te ontnemeD, Die poging betaalde de jongeling met zjjn leven, want Philip wierp zieb met het mesdat diende om het vleesch te enydenop zjjnen broeder en bragt hem twee steken in de borst toe. Een dezer wonden liep in de rigting van het hart en veroorzaakte een byna onmiddoljjkeu dood. Het mes was tot aan het hecht in de borst gedrongen. Aan het slagtoffer bleef enkel kracht genoeg over, om een enkelen doffen kreet te uiten. Met strakke oogen staarde hjj zjjn broeder aan, die de oorzaak werd van zynen vroegtydigen dood en weinige oogenblikken later zakte hy levenloos ineen. Do moordenaar is na het plegen zjjner misdaad naar bed gegaan alsof er niets gebeurd ware en toen de politie hem kwam arresteeren sliep hy gerust. Slcbcrlattlr. AinMtordiim, 29 Nov. Zaturdag werd eene ge huwde vrouw in de Boomstraat ontjjdig van een kind verlost. Het kind leefde en do schoonmoeder dor vrouw die aR vroedvrouw dienst had gedaan bestoedde hoe genaamd geene zorgen aan hot kind maar liet bet naakt eu hulpeloos liggen naar hot schijnt in de meening dnt zulk oon kind toch niot in het leven te hóuden wne. Buurvrouwen kregen medeljjdon met de pasgeborene en brachten een spanen doos met watten, oin het kind daurin te leggen. Dit geschiedde, maar toon een der vrouwen terugkwam, vonden zjj do doos met bet deksel or op Het kind bezweek kort daarna. Do politic, van bet foit in kennis gesteld, onderzocht en rond bet ljjkje niet meer in de woning. Aangifte van overljjden was niet gedaan en na eenige nasporingen werd do doos met bet ljjkje onder de spoorwegbrug bjj het Ooster- spoor teruggevonden. De schoonmoeder is door do politie gearresteord en de zaak bjj den officier van ju stitie aanhangig gemaakt. GravmhHK«>, 29 Nov. Naar aanleiding van do omtrent de moordenaars van mevrouw Van der Kouwen loopende geruchten vernomen wjj uit een goede bron dnt de instructie tegen de eehtelieden Jut zóóver gevorderd isdat do opzending der stukken non den procureur-generaal dezer dagen zal kunnen geschieden. Do bok'cntenis en de verdere mcdedeelingen van den hoofdbeschuldigdemet name die ten opzigto van do door hem als verkocht of als vernietigd opgegeven effecten moeten bjj een ingesteld naauwkeurig onder zoek dat zich zelfs tot do administratie der Staats schuld te Weenen heeft uitgestrekt, volkomen bevestigd zjjn Do verwjjzing naar do openbare teregtzitting zal dus niet behoeven plaats te hebben op een op zichzelf staande bekentenis zooals sommigen in don aanvang vreesden. Het is dus niet onwaarschjjnlykdat bet nienwe Geregtshof hier ter stede zijn werkzaamheden met dezo cause célèbre zal kunnen aanvangen. 30 Nov. In de Tweede Kamer is heden Hoofdst. U Hooge Colleges) met algemeenc stemmen aangenomen. Daarna werd voortgezet de interpellatie van den beer v. d. Putte op 11 Oct. 11. over de zaken van Venezuela. De heer Cremers herinnerde dat de Min. van Buitcnl. Zaken toen voorzigtigheid en steun der Vertegenwoor diging bad ingeroependaartoe bestaan thans nog meer reden dan toen, omdat de spanning te Venezu ela is toegenomen en deze door eene publieke bespreking dier kwestie zou kunnen toenemen. Hij verzoekt daarom eeno geheime zittingwaartoe dadelyk besloten word. Iiidrterkerh 30 Nov. Zondagavond had te Bolnes onder deze gemeente het volgende ongeluk plaats: Een persoon, den kortsten weg van IJsselmonde naar Ridderkerk willende volgen scheen tengevolge van dronkenschap, van den regten weg gedwaald. Hy keerde, na den bewoners van een watermolen naar het pad te hebben gevraagd terugen kwam aan een tweeden watermolen. Daar opende hij eene deur, waaronder zich het zoogenaamde kamrad bevond. Onmiddellijk stortte de ongelukkige naar benoden en werd, daar de molen in werking was, tusscben het rad en den muur verpletterd. De schokdie men in den molen waarnam deed de be woners naar buiten snellen, waar ze, door het open staan der deur en het vinden van den arm, die van het ligchaam gescheiden wastot de ontdekking van het ontzettende ongeluk kwamen. Eerst den volgenden morgen werdna groote moeite, het ligchaam van den ongelukkige, vrees- seljjk verminktte voorschjjn gebragt. Bergen op Zoor» 26 Nov. De heer M. C. Voorbejjtel is gekozen tot lid der Kamer van Koophan del, in plaats van den heer D. Pouwels, die zjjn ont slag bad genomen. VItaling:»ti1 Dec. De gemeenteraad alhier heeft ontslag verleend aan den Controleur van Visvliet 6d den rijks-controleur Schindhlermet do controle der gemeentebelastingen belast. Middeltxir^, 30 Nov. Het prov. geregtshof in Zeeland behandelde heden de vraagof beetwortelen tiendpligtig waren, naar aanleiding van een vonnis der arrond.-regtb. te Goes, welk vonnis ontkennend luidde en dat thans in hooger beroep behandeld werd. Het hof heeft het vonnis der Goessche regtbank vernietigd en de tiendpligtigheid der beotwortelon aangenomen. De beide voorstellingen door Mej. Kruseman en bare leerlingen Zondag- en Maandag-avond alhier ge geven weiden door een talrjjk publiek bezocht. De indruk over het algemeen was dezedat het spel der dames voldeécldoch het stuk zelve liet de hoorders Jkoud; men was dus >dankbaar, maar niet voldaan." Wenscheljjk ware het dat de drie dames konden be sluiten hunne krachten te wjjden aan een beter bewerkt, meer tot het publiek sprekend stuk. Wolfaartsdjjli, 29 Nov. In den afgeloopen nachtten half twaalf ureoverleed de oudste in woonster dezer gemeenteElisabeth Polderdijkden 29 Junjj 1782 alhier geboren, en alzoo op den hoogen leeftjjd van ruim 93 jaar. Nog lang 'was zjj goed ter been, tot vóór eenigen tydtoen zjj bjj eene struike ling gevallen was, sinds welk ongeval zy bedlegerig en vervolgens ook kindscb was geworden. Goes28 Nov. In onzen gemeenteraad is in de laatste dagen veel gesproken maar weinig over de onderwerpen die bet meest belangstelling wekten. Het aanbod der Vüssingsche handelsbank om in korteren tjjd dan nu het geval zal zjjn de gemeente van een doel harer schulden te ontlastenkomt morgen eerst j in behandeling en schjjnt weinig kans te hebben van aangenomen te worden. De zaak der verbouwing van het gasthuis bljjft ook nog hangendeomdat men het niet eens is over den vormwaarin de daartoe ver- eischte geldleening moet worden gesloten. De laatste ver gaderingen waren gewyd onder anderen aan den afstand I van grond aan de sociëteit, die een nieuw lokaal stichten wil. Wjj zouden haast zoggen dat de discussien daaroverals zoovele andoren in den laatsten tyd j niet vrjj waren van eenige haarkloverij. Wjj vinden het uitmuntenddat men op kleinigheden letmaar j waarom moet daarover zoo lang gepraat worden vooral daar die redevoeringen ons niet veel wjjzer maken. I Men behoeft nu wel niet zoo hardnekkig te zwygen als de hr. Quistdie by elke vergadering de vraag uitlokt, wat by toch eigenljjk op die plaats doet, maar er is een middenweg. Dus andere leden vallen wel eens in het uiterste van of altyd te willen spreken of altjjd in de contramine te zyn.Dat maakt het regeren niet gemakljjk en bevordert de belangen der burgery niet. SSiorf leasee 1 December, In de noordelijke provinciè'n van ons landheeft het in de laatste dagen zoo gesneeuwd dat de sneeuw op sommige plaatsen anderhalf voet hoog ligtwaar door de communicatie gestremd wordt. Z, K. H. Prins Alexander heeft op zjjne doorreize naar Algiers een bezoek gebragt aan het Belgische hof. Dit is 6edert 1831 de eerste prins van Oranje die zich aan dat hof vertoond. Leopold II verklaarde bjj diens ontvangst dat hjj in dat bezoek een nieuw be wijs zag der tusechen de hoven van Nederland en Balgie bestaande vriendschappelijke betrekkingen en vereerde Z. K. H. met de Leopolds-orde. De Prins is Dingsdag morgen naar Parjjs vertrokken, ter voortzetting zyner reis. De Landbouw-Ct. bevat een advertentie onder het motto Landbouw—Egypte, waarin gevraagd wordt een landbouwer (beter »boer") die in dienst zal komen van den Onderkoning van Fgypte. Ingenomen als deze is met onzen landbouw, wensebt hjj vooral in die omge ving van zjjn paleis to Gizot bjj Cairo zich te verlus tigen in op Nederlandsche wjjzemet Nederlandsche vljjt on root-al mot Nederlandsch overleg bearbeide akkers. Na een proefjaar, voor beide partyen gewenseht, ie do Onderkoning bereid op zeer aannemelyke voor waarden de voorloopige verbintenis in een blyvende te doen overgaan. Kerlcnióu w». Ds. B. van Schelven, prod, to Souburg, is beroepen te 'sGraveland. Beroepen te 'sHeer Abtskerke Ds. TP. A. van Griet- huijzen, pred. te O dijk. Beroepen by de Chr. Geref. gem. te Wissenkerke Ds J. de Koning, pred. te Rilland. Hedankt voor het beroep naar de Chr. Geref. gem. te Hazerswoude, door Ds. A. Brink, pred. te Neuzen. Gemengde berigteu. Een boer in de Pekeling onder Grjjpsberke wordt verzocht geen onwaarheden te vertellen van menacben waar niets van te zeggen valtwant hy zou wel eens in moeite kunnen komen. Te Nieuwe Tonge wordt een heer aangeraden zjjne oude schoenen niet weg te goojjen voor hjj nieuwe heeft. Maar hjj is een 'vrek en die zjjn overal toe instaat. Een wagenmaker te Neuzen moest zooveel onwaarheden niet vertellen van een meisje waar niets van te zeggen valt, want dat zal hem geen voordeel aanbrengen. Hy is wel bekend als eon kwasten dat zal er niet op verbeteren. Te Oude Tonge wordt een peeweger aangeraden zulke verbeelding niet van zich te hebbendaar hy wel weet dat hjj zjjn doel daarmede niet kan bereiken. Een jonge dochter te Krabbendjjke wordt aange raden als zjj nog meer ten huweljjk wordt gevraagd door een weduwenaar zoo spoedig het jawoord niet te gevenen het dan weer af te makenwant zoo zal zij nooit verpast raken. Iemand te Cortgene wordt verzocht wanneer bjj weder, als naar gewoonte van een reisje t'huie komt, van eene vereenigingdan geen ander gezelschap op te zoeken want dat past niet voor zulk een braaf mensch. Wanneer hjj dan ook zoo bljjft voortgaandan zal hjj zeker wel eervol ont slagen worden. Eeno timmermans-dochter te Scherpe- nisse moest zoo zuur niet kjjken als zjj achter de jongens looptwant zoo zal zjj er geen vangen Te Heeren veen is een echtpaar in de schuit gestapt, waarvan de man 48 en de vfouw 16 jaar iR. Wat zal ik nu beginnen? Zegt een dametje te Borssele. Eerst heb ik gedacht een jonge heer in de fuik te krjjgcn, toeneen timmerman en daarna een stamper, maar zjj hebben my alle drie van de hand gewezen zoodat ik er nu onder begin te zuchten daar ik nu niemand meer vragen kan, want nu zie ik maar eerst dat niemand mjj hebben wil. Maar moeder heeft my nu gezegd Kind wacht tot er konit een vreemde knecht, Dan kunt gjj het wéér wagen Om het aan hem te vragen. Hbbcrtcnücn. J. VOORBEITELEcbtgenoote van J. J. HARDEMANbeviel heden van een' levenloozen Z o New-Castle o/Tïne, 26 November 1875. Voorspoedig bevallen van een' Zoon, A. VËRBRUGGE de BRAAL—coumou. Zierikzee, 1 December 1875. Heden overleed ten mijnen woonhuizemyn schoonvader JAN FONDSE, in den ouderdom van 81 jaar en ruim 8 maanden. Brouwershaven, K. HAANE GAST. 28 November 1875. Volstrekt eenige kennisgeving.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 1