ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE. No. 5625 52steJaarg. Din ijs dag 50 November 1875. St.-Nicolaas feest. A I'kondiging. Nieuwstijdingen. TELEGRAMMEN. AC CO O R D. M. Verschuilt DINGSDAG, DONDERDAG en ZATURDAG. De prjjs per 3 maanden is 1,30, franco per post 1,60. ADVERTENTIÉN 10 Cts. per regel, kannen uiterlijk tot des Maandags, Woensdags en Vrijdags voormiddags 10 ure bezorgd worden. De INGEZETENEN worden uitgenoodigd het j St.-Nftcolaaiüf«'c«tdat dit jaar invalt op i Zondag, in navolging van de meeste steden op MAANDAG daaraanvolgende te willen vieren. Bekendmaking. Nieuwe Straatweg bij het Zuid- Zelketerrein. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS eau Zie- rikzee maken bekend dat de nieuwe Straat weg door het Znid-Zelketcrroin op den 1st ten December ttainstumule voor het verkeer zal worden opengesteld en dat van dien dag af de weg, thans loopende van de meestoof „de Wereld" tot aan de meestoof „de Zon", als rij weg buiten gebruik wordt gesteld. ZIEBIK2EE, den 17 November 1875. De Burgemeester en Wethouders, v. CITTERS. he Secretaris, J. P. N. ERMERINS. Het HOOFD van het gemeentebestuur te Zierikzee maakt bekend dat de kohieren voor de belasting op het PersoneelNo 6, 9/m regten No. 7 voljaararegt beiden van deze gemeente, dienstjaar 18den 25 dezer maand door den heer Provincialen Inspecteur der Directe Belastingen to Middelburg executoir ver klaard op heden aan den heer Ontvanger der Directe Belastingen alhier worden ter hand gesteld ter invor dering en dat ieder verpligt is zjjn aanslag op den bjj de wet bepaalden voet te voldoen. Zibrik2ei, den 27 November 1875. v. CITTERS. Jnbte. Uit den Kraton van Atchin wordt het volgende ge schreven dd. 4 October Do vjjand wordt elkeD dag brutaler en tracht op alle mogeljjke wjjzon tuaschen onze posten door to dringen. Eenige dagen geleden hebben de Atchineezen onze benting te Blang-Tjoet bekropoö. Zjj waren reeds tot op p. m. 30 passen genaderdalvorens de ontdekking plaats had. De toedragt dor zaak was als volgt. By stikdonkeren nacht begonnen zjj de bonting in hot front te beschietentoen dit vuur lastig werd en steeds langzaam naderdewerden zjj door do goheele bezet ting van uifc het aangeval Ion front beantwoordwaar door de andore facen behalve do schildwachten, geeno verdediging hadden. Terwjjt het vuren in het front bleef aanhoudenhad do vjjand een anderen troep afgezonden om ons aan de tegenovergestelde zjjde te overrompelen. De omtrekkende troep vuurde nieten daar het stikdonker wasgelukte het tot op p. m. 30 passen de benting te naderen. Hot hoofdin hot wit gekleedword toen door den schildwacht ontdekt waarop onmiddelljjk de helft der bezetting naar do besprongen faces overging; na twee nren gevuurd te heb ben kon men pas zeggen dat de aanval was afgeslagen. Om bet doordringen van den vjjand naar kampong Djawa te beletten en tevens om van zulk eene onder neming spoedig kennis to krijgenworden er 's nachts van Kotta Radja naar Oleh leh rjjdonde patrouilles uitgezondenbestaande uit de bereden onderofficieren, korporaals en trompetters der artillerie, vergezeld van één cavalerist. Deze patrouilles zjjn gewapend met sabelsdie veel te zwaar voor het gebruik zjjn en met pistolen model 1830, waarmede men beter kan goojjen dan schieten. Van de 400,000 aandeelen in de Suoz-kanaal- mautschappjj waren er 117,000 in handen van den Onderkoning van Egyptedie dezelve thans verkocht heeft aan de Engelsche Regering. Behoefte aan gereed geld dreef den Onderkoning daartoe. Deze koop heeft de Engelsche natie met het grootste genoegen vernomenomdat een groot staatkundig belang en de belangen der Engelsche scheepvaart daarbjj in het spel zjjn. Hot kanaal van Suez is nu eenmaal de groote weg naar het Oosten en die weg komt thans grootendeels in handen van Engeland. Daarbjj komt dat de toestand van Turkije zeer bedenkelijk is en wat er dan van Egypte zal worden, is voor de Êngelsch- Oost-Indiscbe bezittingen eene levensvraag. Frankrjjk heeft ondortusschen dien koop met leede oogen moeten aanschouwendoch is op dit oogenbik niet in staat zich te doen gelden. Don CarloB heeft uit Durango eene proclamatie uitgevaardigd, waarin hjj zjjne vrijwilligers aanspoort, den verwacht wordenden aanval van het noorderleger met alle kracht af te slaan. De dood van den hertog van Modena is waarschjjn- ljjk eene gebeurtenis van meer politiek gewigt dan men wel meenen zou. De zuster van den hertog is de moeder van don Carlos en het was van hem dat de pretendent op den Spaanschen troon het geld ont ving hetwelk hem in staat stelde den burgeroorlog te onderhouden. Thans valt die dood voor, juist op het oogenblik dat don Carlos de grootste behoefte heeft aan gelden hjj zal dus vermoedeljjk mede bijdragen om aan de Carlistische woelingfn een einde te maken. Martrhl24 Nov. Officieel wordt gemeld dat generaal Quesada zich meester gemaakt heeft van de Carlistische stellingen in het gebergte Escoba. De Car- listen worden van daar verdreven en 54 loopschansen en 3 forten door hen verlaten. Generaal Villava heeft San-Christobal genomen be nevens al de Carlistische stellingen in de omstreken van Pampeluna. JFrunftrijfe. De regtbank van revisie te Bröst heeft het vonnis vernietigd van het maritieme geregtshof aldaardat in de zaak tegen de manschap van het schip H. L. beschuldigd van moord op den gezagvoerder Blanchet zich onbevoegd verklaarde. De beklaagden waaronder de Nederlander Willem van der Noot zich bevindt zjjn naar een tweede regtbank verwezen. De eerst verleden jaar voltooide, prachtige schouw- burg te Barmen is Donderdag 11.een paar uren vóór dat de eerste opvoering van Lohengrin zou hebben plaats gehadin brand geraakt en geheel vernield. Drie I menschen die op het dak waren gevlucht en zichI om niet door den rook te worden verstiktnaar be- j neden wierpen kwamen daarbjj om het leven. Men siddert by de gedachte, dat de brand een paar uur later zou hobben kunnen uitbreken. Alle plaatsen 1 waren besproken. De brand openbaarde zich op de volgende wjjze. I Met een geweldig gekraak berstte de vloer van het I parterre openwaarscbjjnlijk is de verwarming»- toestel gesprongen vlammen en rook stegen op en 1 geen kwartier later stond het geheele buis in vlammen, j Met moeite redde men de lieden die in 't gebouw warenbehalve de drie bovengenoemden. Tachtig personen zjjn broodeloos. 3fl«taeriaitto, INficuworliep 9 25 Nov. De «König Wilhelm" is vlot geweesten bjj belanghebbenden is de hoop om het schip weder in zee te krjjgeu verlevendigd. Ónte- genzeggeljjk is de stand, dien het schip aangenomen heeftgunstiger om het van het strand af te krjjgen dan die tot nog toe geweest is, doch men is hier toch algemeen van opinie dat het geheel vlot brengen van de «König Wilhelm" een chimère zal bljiven vooral daar het schip zich ook nog over eenige banken heen zal moeten werkendie op korten afstand van het strand gelegen zjjn. A.i*»»tor<l«*« 28 Nov. De bekende Amerikaan Boyton gaf gisteren in de zwemschool alhier eene eerste j voorstelling met zjjn zwemtoestel of reddingkleed. Dit kleed is vervaardigd van caoutchoucen gedeelteljjk j met lucht gevuldhet geheele ligchaam is bedekti behalve het aangezigt, tot even onder don mond. Kapitein Boyton gewapend mot zjjn pagaaidreef gemakkeljjk heen eu weder op den rug en van tjjd tot tjjd bleef hjj in het water staanhjj bewoog zich oven gemakkeljjk op het water als een ander op den 1 vasten bodem. In het zwembassin bevonden zich een aantal losse planken en balkenbenevens een drjjvende trommel waarop de Amerikaansche vlag wapperde. Om het nnt zjjner uitvinding voor schipbreukelingen aanschouwelijk te maken zocht de kapitein de drjjvende plankon en balken bjjeenmot hamer en spjjkers vervaardigde hjj i van deze stukken een drjjvend vlot, waarop hjj ging staanmet zjjn hoorn signalen blies en seinlichten afstak. Toen was het alsof de schipbreukeling een schip in het gezigt had en spoedig begaf hjj zich weder- om te water. Op den rug liggendemet een hand onder het hoofd, geheel op zjjn gemak, vermaaktedc i kapitein zich met een hengel. En werkeljjk ving hjj i een baarsdie op hot- vlot beboorljjk werd schoonge maakt, gesneden en gebraden, en daarna met bier behoorljjk werd gebruikt. Achtereenvolgons vertoonde do kapitein nog het overbrengen van een ljjn voor het geval vnn strau- j dingen, het ontitekon van een torpedo ter vernieling van schepen in corlogstjjd on hjj zou ook getoond heb- bon hoe men in hot reddingkleed con man redtdie over boord gevallen i<doch niemand had lust om zich in hot koude water over boord to laten vallen. Mot hot tocstol kan ieder zichzelfs zonder riem of j zeil, zwemmendliggend, staand en zittend voortbe wegen. Hot kleed is wntordigt en het ligchaam dut het bevat kan oumogoljjk zinken. Do voorstelling heelt uitmuntond voldaan en ondanks het gure weder en do sneouwjugt, waren duizenden op het terrein aanwezig. Aan verschillende hoeken der stad is heden het volgende tatneljjk opvallende aanplakbiljet te lezen «Neemt Nota. »De Algemeene Kerkerand der Ncderd. Hervormde Gemeente alhier stelt pogingen in hot werk om bet karige predikantatrnktement, nog niet ton volle ƒ8000 met eenige honderden te vermeerderen. »Aan hecren predikanten wordt in overweging ge- goven omindien deze pogingen mislukken in het belang der gemeente, het Wörk fcö staken. Eenige voorstanders van loonsverhooging." Onnoodig is hethierbjj te voegen dat door de tal- rjjke omstandersdie van den inhoud van dit biljet kennis nemen de meest uiteenloopendo commentaren daarop worden geleverd. In de afgeloopen vier en twintig uur hobben vier branden plaats gehad. Van half negen tot om streeks half elf was do brandweer met een stoomspuit en een viertal handspuiten druk bezig op de Prinsen gracht bij do Weesperstraat, waar brand was uitge barsten in oen in aanbouw zjjnd huis. Het perceel is geheel uitgebrand. Even middernacht ontdekte men in den manufac tuurwinkel hoek Boomstraat en Noordermarkteen vrjj bevigon binnenbrand. Eenige bewoners van het huis trachtten met emmers water het vuur to stuiten en worden hierin geholpen door een paar politie-agenten. Weldra kwamen ook eenige brandwachten zonder spuit ter hulp. Door het uithakken van het door het vuur aangetaste deel van het plafond enz. werd grooter onheil voorkomen. Ongeveer terzelfder tjjd was in de Teerkelelsteeg in de meubelmaksrsworkplaats van den heer Schutte brand ontstaan. De vlam sloeg uit en met behulp van één stoom- en vier handspuiten was het gevaar omstreeks 3 uur geweken. Twee perceelen zjj'n bjjna geheel ver nield. Terwjjl men nog bezig was met blusschenbrak eensklaps een felle brand in de diamantslijperij in de Paardenstraat. Twee politie-agenten redden met veel moeite een kind uit bot bovengedeelte van bet huis waar do vlammen hoog uitsloegen. Vier bandspuiten twee stoomspuiten en de Jan van der Heyde hebben gewerkt. De diamantslijperij is grootendeels uitgebrand terwjjl de belendende perceelen veel geleden hebben. 'HGravenlinge26 Nov. Z. K. H. Prins Alexander is gisteren morgenvergezeld van zjjne adjudantennaar Algiers vertrokkenom aldaar in 't belang zjjner gezondheid eenige maanden te verbljjven, De moeder van Jutdie heden weder voor den officier van instructie te Rotterdam had moeten com pareren, is eergisteren avond omstreeks half twaalf, op straat zjjndeop het oogenblik dat Jiaar geleider zich ter hoogte van het Huijgonsplein bjj de van der Duynstraat even verwjjderd had, door een onbekende omstandigheid op don grond gevallen en belangrijk aan het hoofd bloedende opgenomen en naar het commissariaat van policie gevoerdwaar haar heel kundige hulp verleend is en van waar zjj vervolgens naar haar woning is overgebragt. Men weet niet of men bier aan mishandelingdan wel aan een val moet denken zjj zelve kan daaromtrent geen inlich ting geven doordien zij dadeljjk bewusteloos wa9 ge vonden doch zooveel is zekerdat de reis naar Rottordam tengevolge van de bekomen kwetsuren is moeten worden uitgesteld. Kotterdum 25 Nov. Door eenige makelaars in tabak alhier, is een initiatief genomen tot het houden van eene meetingnaar aanleiding van de door de regering voorgestelde belasting op de tabak. 27 Nov. Zooals wjj reeds korteljjk mededeelden stond gisteren voor het prov. geregtshof in Zeeland teregt J. G. Klippeloud 20 jaren, geboren en wonende te Stavenissebeschuldigd van moedwil- ligen manslag. Dertien getuigen waren gedagvaard, waaronder twee tevens als deskundigen nl. de geneesheeren J. de Visser van Stavenisse en IV. Goossen van St.-Annaland. Aan de verklaringen der getuigen ontleenen wjj het volgende Bjj gelegenheid der kermis te Stavenisseop den 28 Junjj 11.des avonds omstreeks half tien ure zagen twee der getuigen, in de nabjjheid der caroussel aldaar, den schippersknecht Mattliijs van Oeveren in beschonken toestand met opgeheven vuisten en hevig vloekende onder een hoop volk rondzwaaiende en vervolgens nit dien hoop te voorsobjjn komen. Een ander persoon, in een boezeroen gekleedhield hem van voren bjj het ljjf vast en duwde hem achteruittengevolge waarvan van Oeveren m een goot .struikelde en achterover mot het hoofd op de straatsteenen vielde andere persoon viel boven op hem bragt hem nog eenige slagen in het aangezigt toe en verwjjdcrde zich daarop snel onder het volk, terwjjl van Oeveten bleef liggen. De omstanders meenden evenwel bepaald den beschul digde te herkennen en spoedig hoorde men dan ook den uitroep»dat heeft een Klippeltje gedaan." Twee der getuigendie ten ruim half tien ure uit de herberg kwamen zagen van Oeveren op straat liggen, roerloos en met wjjd geopende oogen zjj namen hem op en droegen hem tot achter de kerk, waar zjj hem neerlegden. De door den burgemeester ingeroepen ge neeskundige hulp mogt niet meer batendaar van Oeveren weldra overleed. De beschuldigde Klippel, voor den dader gehouden, werd daaromtrent reeds spoedig ondervraagddoch ontkende zoowel toen als later stellig zich aan vechten te hebben schuldig 'gemaaktzelfs beweerde hjj can Oeveren dien avond in bet geheel niet gezien te hebben en tjjdens het voorgevallene in de herberg van Droo- gendyk te zjjn geweest. De verklaringen van verschilloDde getuigen luidden evenwel geheel anders. Zjj vei klaren dat zjj op het bedoelde tijdstip de beschuldigde wel degeljjlc bjj de caroussel hebben gezieneen der getuigen verklaarde zelfs gezien te hebben dat de besch. van Oeveren vast greep terwjjl zjj verklaren dat de beschuldigde eerst ten 10 ure in de herberg van Droogendjjk is gekomen, toen hot voorval met van Oeveren reeds was afgeloopen. Aan een der getuigen had de besch. zelf verklaard dat hjj ran Oeveren een duw gegeven had, omdat deze twist wilde zoeken. De geneeskundigen verklaarden dat de oorzaak van den dood aan hersenschudding was toe 'te schrjjven. Niettegenstaande alle hem voorgehouden bezwaren bleef de beschuldigde ook voor het Hof pertinent zjjne onschuld volhouden. Do adv.-gen. achtte do schuld van den beklaagde voldoende bewezen en requireerde dan ook zjjne schul digverklaring doch vond iu dc omstandigheden waar onder het gebeurde is voorgevallen aanleiding om het minimum der opgelegde straf te vragenzjjnde een jaar correctionnele gevangenisstraf. Do verdediger van den beschuldigdemr. van Deime, concludeerdo tot vrjj spraak 1.° Omdat hjj meende dat hot niet vast staat dat er hersenschudding beeft plaats, gehadmaar al nam men dit aan dan was het nog niet bewezen dnt die was veroorzaakt door den val in do gootdaar van Oeveren korte oogenblikken voor het gebeurde uit de draajjoudc caroussel was gesprongen en door dien sprong de hersenschudding kon zjjn ontstaan2.° Omdat liü meende dat volstrekt niet bewezen is dat do beschuldigde van Oeveren in de goot heeft geduwddo aanwjjzingon zjjn zóó geringdo houding van den besch. zoo toen als thans is zoo in strijd met die van iemand die een moord heeft begaan dnt het Hof zeker een niet-schuldig zal uitspreken 3." Omdat pleiter meende dat het bewjjs van opzet ontbreektal nam men aan dat do duw is toegebragt door den besch.dan kan dit nog niet als manslag worden aangemerkt. Allo getuigen spreken van strui kuien vallendo besch. wilde bet geweld van een woesteling keeren die ieder aanvielhjj deed wat do burgemeester of de politic naliet, hjj duwde hom tegen den muur, doch kon daarbjj onmogeljjk do gevolgen voorzien. Die daad zegt pleiter, kan en zal het Hof van Zeeland niet als manslag aanrekenen. Do uitspraak is bepaald op Vrjjdag aanstaande. 3NXI«i«1«IU»iirts-28 Nov. De leden onzer, bljjken van levensvatbaarheid en levenskracht gerende, «werk- mans-verecniging" waren gisteren avond in ruimer getal in hun lokaal «Rust voor den werkman" opgekomen, ter bjjwoning van den letterkundigen avondstond, hun bereid door de welwillendheid van don heer T. A. de Beer nit Goes. Der vrouwen en meisjes oogen gaven daar der verlichting een heller, maar tevens gezelliger gloed. De heer de Beer schonk aan dien gloed warmte, zoowel door zjjne beschouwingen betreffende »Politieke tinnegiefcerjj" en Landverhuizing" als, en voor de meisjes zeker niet het minst door de voordracht van het zoo bekend-geliefde »Lauw de timmermanop die voordracht volgde een Zondag vooraf gaande nacht; wat zal daar gedroomd zjjn 1 Dubbel welkom was voorzeker den werkman en deD zijnen de in de pauze door den spreker geëtaleerde keurige collectie photographieën van het Kanaal van Suez, Port-Saïd en hot verdere schoone der Egyptenaren, welke den aanwezigen een aanschouweljjke voorstelling gafvan hetgeen zij als herinnering uit dc «geschiedenis van Jozef' hadden bewaard. Onze werkman8-vereeniging houdt zich goed. De volgende week daarover meer dan geldt het haar lOjarig bestaan. Zierikzee, 29 November. In de vergadering van hot Bestuur der GcweBte- 'lijke Yoreeniging Zeeland van het Ned. Onderwjjzers- Genootschapte Goe9 gehouden, werd een gemotiveerd advies uitgebragt, strekkende om aan to dringen op de algeheele opheffing dier instellingen als belemme rend werkende voor den bloei van het Genootschap. Bjj de jongste overstrooraingen zjjn in het Gooiland een groote hoeveelheidmen spreekt van meer dan 50,000 heet.aardappelen verloren gogaan die door de landlieden gekuild waren en door liet in de kuilen dringend water bedorven zjjn. Zeer vele daggelders zjjn daardoor van hun hoofdvoedsel voor den winter beroofd. Op een bevolking van 40,000 zielen werd te Leiden, gedurende 1873, verbruikt 465,100 liter jenever. En dit ongerekend rhum cognac brandewjjn likeur enz. St. 29 November. De magtige invloedwelke Engeland op het Suez- kanaal heeft verkregendoor aankoop der aandeelen van den Khedive, wordt hier als een ernstig feit be schouwd. Men verlangt eene internationale regeling. Grnvenlmgro29 November. De Tweede Kamer heeft heden de algemeene beraadslagingen over de Staatsbegrootingna een geheel finantiëel debat, gesloten Morgen voortzetting. Itotterdam, 29 November. Moelmip. De stemming blijft lusteloos; kleine partijtjes alleen vinden kooperB. Notering onveranderd. TJiJen. Zeeuwsche waren 3000 hectoliters aange voerd; prijs ƒ1,10 per heet. Kerknieuws. Ds. Ph. J. Wessels, pred. bij de Chr. Geref. gem. te Zierikzee, heeft bedankt voor het beroep naar Haarlem. Aangenomen het beroep naar Cats (N.-Bev.) door Ds. H. Schouw Santvoort, em pred. te Utrecht De bisschop van Haarlem heeft benoemd tot Kapelaan te 's Heerenhoek M. C. J. van Dierenin plaats van J. B. Nuijten, benoemd tot Kapelaan op het Beggjjnhof te Amsterdam. Gemengde berlgten. De voornaamste leden van het muziek-gezelschap te B. moesten zulke diDgen niet beginnen om een Wet houder als het concert iste beledigen. Ook moest zjj de menschendie geen lid willen worden, de her berg niet uitbannen. Een molenaars-zoon te Y. wordt aangeraden des avondsof des nachtszoo laat niet te loopenwant dat past niet voor hem. «Wel wel," zegt een weduwenaar te Krabbendjjke, »wat ben ik toch bedrogen met die lange meidik dacht spoedig met haar te trouwen maar dat is mislukt." Betje van den dominé te H. moest zulk een misbaar niet makenals zij uit de herberg komt op Zondag avond met een soldaat, want het wordt toch gezien. »Eere die eere toekomt;" zegt Keetje te Elkorzee, «wantik heb het alleen te danken aan Tonus, dat ik zulk een rjjken vrijer heb maar nu zal ik hem ook op de brui loft nooaigenEene dienstmeid te Heinkenszand moest zoo niet lagchen nu zü voor het eerst een jongen heeftwant anders zal zjj hem nog kwjjt raken. Jaantje te Stavenisse ziet zich in hare verbeelding reeds getrouwd met een bakkeren zegt Ik ben een knappe meid En Bram die beeft veel geld Dat heeft hjj mjj gezeit Waar ik ben op gesteld. Oor respond on tie. Eenige ingezonden stukken moeten tot het volgende No. uitgesteld worden. gltobcctcnttcn. Getrouwd: Noorpgouwe, 16 November 1875. Algemeene kennisgevir JANNA de VLIEGER. Heden beviel zeer voorspoedig van een wel geschapen Meinje, JANSJE van AS, geliefde Echtgenoot van Dordrecht, E. B. WENNINGA. 23 November 1875. Algemeene kennisgeving. Ons kindje, den 5don dezer geschonken, werd I ons op heden weder door den dood ontnomen. Serooskerke, M. A. P. SORBER. 26 November 1875. K. C. SORBER, van deb end!. Heden morgen omstreeks twee ure, overleed aan eene slepende ziekte op het alleronverwachts in den ouderdom van ruim vjjftig jaren mjjn geliefde Echtgenoot en Vader, MAARTEN KREPEL van de STOLPE. Deze is dienende tot kennisgeving aan Familie Vrienden en Bekenden zoowel binnen als buiten deze Gemeente. Namens Familie en Kinderen E. MAARTEN KREPEL van de STOLPE Zierikzee geb. Telle. 28 November 1875. Heden overleed ten mjjnen woonhuizemjjn schoonvader JAN FONDSE, in den ouderdom van 81 jaar en ruim 8 maanden. Brouwershaven, K. HAANE GAST. 28 November 1875. Volstrekt eenige kennisgeving. J3np^P*Die iets to vorderen heeft van of ver« sclmldiffd ie aan den boedel van wjjlen den heer JACOBUS ten HAAF, gelieven daarvan opKai'e of betaltte doen vóór Uit. December bjj den ondergoteekende. A. GILJAM, Oude Haven te Zierikzee Onzen linrtelijUon dunk aan allen, zoowel binnen als buiten deze gemeente die bljjken van belangstelling gaven ter gelegenheid van ons 25jarig huwelijksfeest. Noordgouwe, JOH. TIGGON. 26 November 1875. P. TIGGON—Bezaans. De Schuldeischers in het Faillissement van JOSEPH ROSIER', koopman in Steenkolen en Koloniale waren te Zierikzee worden opgeroepen om te ver schijnen in het Geregtsgebouw te Zierikzee op de Oude Haven op Donderdag den O December ÏS'Ï'Ó des voormiddag8 te 11 uren ten einde te delibereren overeen nader aangeboden eu ter Griffie der Regtbank gedeponeerd accoord. De Curator J. A. LEGEMAAT. Anti-Dienstvervanging-Bond. De ONDERGETEEKENDENdaartoe uitgenoodigd door Generaal van LIMBURG STrRUMoprigter van den Anti-Dienstvervanging-Bond" roepen alle belang stellenden op tot het bjjwonen van eene VEH G A- DE3KING, te houden op Vrjjdtie; 3 De cember o. Ir., des avonds ten zeven ure, in het lokaal de Weerd ten einde de belangen dier zaak te bespreken en bjj genoegzame deelnemingtot het oprigtcn eener Afdeeling te dezer stede over te gaan. de JONGE van ELLEMEET. J Th. OOSTERMAN. ERMERINS. ISEBREE MOENS. W. C. de CRANE is thans VERHUISD uit den Hem naar het Beddeweeg, nabjj de Weduwe Schillemans.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 1