ZIERIKZEESCHE MIEÜWSBODE. IVo. 5624. Zaturdag 27 November 1875. 52ste Jaarg. Verschijnt DINGSDAG, DONDERDAG en ZATÜRDAG. De prjja per 3 maanden is 1,30, franco per poBt 1,60. ADVERTENTIËN 10 Cts. per regel, kunnen uiterlijk tot des Maandags, Woensdags en Vrijdags voormiddags 10 ure bezorgd worden. Loting voor den dienst der Brandweer. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie- rik zee maken bekend dat de H.otiu*£ voor <len «liniest «lor Brandweer, die volgens de bestaande Verordening uit de daarvoor benoembare personen moet geschieden ter voorziening in de plaat sen die door ontslag of op andere wijze zijn openge vallen, zal plaats hebben in het openbaar, op Woohü« dag den IS December Iianjstuniide op het Raadhuister Kamer van Burgemeester en Wethouders, te beginnen des voormiddags om 10 uur. Zij noodigen de ingezetenendie op de ljjst van benoembaren zjjn geplaatstuitbij die loting tegen woordig te zjjn en herinneren hen dat zjj regt hebben zelve hun lot uit de bus te nemenen dat voor de afwezigen door een der ledeu van het Dageltfksch Bestuur zal worden geloot. ZraaiKZBE, den 24 November 1875. De Burgemeester en Wethouders v. CITTERS. De Secretarie J. P. N. ERMERINS. Bekendmaking. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie- rikzee roepen allen die zich regten toekennen op een of meer der balkeu liggc>u<le iu liet BAL< KENGAT nauat het omrasterd ter rein aan don SchoepmnUcr^dyk, hierbij op, zich BUNNEN EENK MAAND na heden schriftoljjk by hen aan te melden, met duide lijke opgave der voorwerpen waarop zjj beweren regt te hebben. Zïehikzee, den 17 November 1875. De Burgemeester en Wethouders, v. CITTERS. De Secretaris J. P. N. ERMERINS. Nieuwstijdingen. tSngeltmï, Kapt. Ch. Lawgezagvoerder van het Engelsche schip Constancedeelt eenige bijzonderheden meae over een muiterij op zjjn schip op 20 Oct. jl. Het schip ging met 285 passagiers en 53 man equipage van Ant werpen naar Philadelphia. Na eene in het begin voor spoedige reis kreeg het schip in den oacbt van 12 op 13 Oct. door een nevigen storm groote averij. Onder anderen sprongen bjjna alle watervaten en de eerste kok, tegelijk proviandmeester, zag zich genoodzaakt, de nitdeeling van het water drie dagen lang op een flesch per hoofd te beperken toen hjj zagdat h|j daarmede niet zou uitkomenverminderde hjj het rantsoen water op een halve flesch per man por dag. Daarover ontstond muiterjj onder de passagiers, die op zulk een bloedigen strjjd uitliep«at zoowel van de passagiers als van de bemanning talrijke dooden vielen en velen gewond werden. Toen 2ich nu in de verte een schip vertoondeheeacb da kapitein onge merkt de noodvlag. Het naderende schip was het Amerikaansche pantser-fregat Colorado, kapt. P.Gran- guist. De kapt. van dit schip zond een boot met gewapende manschappen uitdie de muitors boeiden waarop de Constance naar St. Louis werd gesleept. Het getal dooden bedroeg 66dat der gewonden 75 daaronder waren van de bemanning 15 dooden en 12 gewonden en van de passagiers 51 dooden ea 63 ge wonden 171 passagiers worden in boeien geslagen. JFrswftrijlt. Uit Calais wordt dd. 21 dezer de volgende redding medegedeeld van een Hollandscbe visschersjoDgen Nadat gisteren in het kanaal twee Engelsche drie masters met man en muis vergaan waren, werd heden morgen op nieuw do noodvlag geheschen, en ontdokte men een Hollandscbe tweemaster die op het strand geworpen was. Een der matrozen van een bier liggend Fransch oorlogschip begaf zich zwemmende naar het schip, doch vond niemand aan boord dan een kleine knaap van 13 jaar. Het nitgeputte kind werd weldra aan wal gebragt en door een armen schoenmaker liefderijk verpleegd. Na een weinig verkwikt te zjjn, deelde hjj mede dat het schip was een visschersvaartuig, genaamd >de Kinderdjjk," te huis behoorende te Maas sluis, en gevoerd door Kees Versteeg. Het schip telde 16 koppen en werd in den nacht van Vrjjdag door een hevigen storm overvallen. Dienzelfden nacht werd het door een groot schip ontdekt, dat dadeljjk hulp bood en de opvarenden overnamtoen de kleine knaap zich ook wilde redden, werden de schepen door een rukwind van elkander geslingerd en bleef njj alleen aan boord onder de geredden bevond zich ook zjjn vader. Hoewel er genoeg levensmiddelen aan boord waren, heeft hjj einde dat oogenblik niets gebruikt en door vermoeidheid ingeslapen, werd hij bjj de stranding door den schok gewekt en zag tot zjjne verbazing en bljjd- schap de kust voor zich. De knaap was evenwel reeds zoo zeer zjjn bewustzijn kwjjt, dat hjj, reeds geruimen tjjd bjj zijn weldoeners zjjnde, nog vroeg: »Ben ik hier bjj mjjne moeder?" Het schip heeft weinig geleden en men zal trachten het morgen in de haven te brengen. Volgens een later berigt is bet overige deel der bemanning te Londen aangebragt. Ï*sr-U*, 24 Nov. In eene bjjzondere vergadering in Bellevilledie door 3000 personen werd bjjgewoond heeft Paul Cassagnac eene rede gehouden waarin hjj het keizerrjjk verdedigde. Hjj erkende dat het den 2 December de wet schond, geljjk den 4 September het Voorloopig Bewind die geschonden hadmaar hjj raadpleegde daarop Frankrijk wat het republikeinsch gouvernement van September niet gedaan heeft. Hjj beloofde in naam van hot keizerrjjk de afschaffing der octroojjen en de invoering van eene belasting op het inkomen. Hjj verlangt een plebiscietdat de republi keinen niet willenomdat zij bang zijn. Niemand voerde na hem het woord. Voor de Assises in het departement du Lot stond voor een paar dagen teregt eene vrouwSophie Gau- tier genaamdmet zekeren Bouyou getrouwd, wonende te Bourg waar het echtpaar een herberg hield. Zjj werd beschuldigd zeven barer kinderenbenevens een kleindochtervermoord te hebben door middel van naalden. Zjj bad tien kinderenvan welke er zeven beneden het jaar gestorven warendoch de justitie vatte eerste argwaan tegen haar optoen haar klein dochter, een kind van negen maanden den 22 Junjj jl. plotseling overleedop een oogenblik dat de vader zoon van vrouw Bouyouop sterven lag. Het lijk van de kleindochter werd opgegraven en het onderzoek heeft tot de ontdekking geleid van misdaden, waarvoor men geen naam weet te vinden. Het kiud had twee stopnaalden in den bnik, die er eenigen tjjd moeten gezeten hebbenvoorts een stuk van een breinaald later in 't ljjf gestoken en het andere gedeelte van de breinaald in de rigtiog van het hartwaarop de dood onmiddeljjk moet gevolgd zjjn. In het 1 jjk van het laatste kind van Sophiedat insgoljiks was opgegraven (het kind was den 15 April van ait jaarvjjf weken oudgestorven)vood men vier naaide d. Sophie bekende dat zjj beiden haar kind en haar kleinkind, vermoord had; doch zü ontkende hare zes andere kinderen van kant gemaakt te hebben. Tot den moord van haar kleindochter schjjnt ze hoewel zjj_ zeer welgesteld wasdoor hebzucht gedre ven te zjjn. Het kind moest sterven vóór de vader (haar zoon)om een gedeelte van diens vermogen, ten nadeele barer schoondochterdie zjj verfoeide, te kun nen erven. Haar laatste kind heeft zjj vermoord omdat die haar hiDderljjk was in bet losbandig leven, dat zjjondanks een groot vertoon van vroomheid sedert hare jeugd geleid had. Sophie was voor do tweede maal getrouwd. Er rusten zware vermoedens op haar, dat ook haar eerste man het slagtoffer van haar moordlust ia geworden. Zjj is ter dood veroordeeld. Verzachtende omstandig heden konden hier niet in aanmerking komen. Toen hot monster haar vonnis vernomen hadkeerdo zjj in de gevangenis terugwaar zjj zich met graagte aan het haar toegediende maal zette. Dezer dagen ontdekte men rook uit een der ramen van een huis te Bourgoing. Toen men het huis binnen kwamstond eene voetstoot geheel in brand en het geheele huis met rook gevuld. Men vond evenwel niemand in huis, tot dat men in de keuken het geheel verminkte ljjk der vrouw vond, geheel met brandwonden overdekt. De ongelukkige was levend verbrand. Men vermoedt dat zjj over eene warme Btoof heeft zitten lezenwant nevens haar stoel vond men een boek, dat hare rokken toen vlam gevat hebben en zjj, door de hevige pjjnen ontwaakt, naar de keuken is gevlucht, waar zjj ia gevallen om niet meer op te staan. Op eene weide bjj het dorp Triglaa hoedden drie kinderentwee meisjes on een jongenvan 10 -12 jarenhot vee. Een dor meisjesAntonia Dürneder viel uit vermoeidheid in slaap en de jongen ging naar haar toezag haar een poosje minkeerde daarop tot het andere meisje terug en sprak zjjn weoBch uit om Antonia te verbranden. Het ltind wilde hiervan niets weten en vroeg don jongen of hjj dan geen medeijjden met Antonia had. Johun echter bragt langzaam en nadenkend stroo en koemest bjj elkaar, bedekte daar mee de slapende en stak mot een lucifer het stroo aan, en in een oogwenk was het meisje in een dikke rook wolk gehuld. Het arme kinddat in de nabjjheid stondwilde toen zjj de vlammen zagdie blusschen maar de knaap stelde hoar gernst met de woorden Laat zo maar vorbrandon Antonia komt bjj de engelen. Toen de ouders kwamenzagen zjj slechts ao verkoolde beenderen van hnn kind. De joDgen daar bjj nog geen twaalf jaar oud was, kon niot voor do regtbank ge daagd worden doch werd aan de overheid ter bestraf fing overgeleverd. JlcVcrlawtf. MauHlriclit, 20 Nov. De ontvlugtto, vermoe delijke dader van don moord op den boschwachter te Stoïo gepleegdheeft zich gisteren vrjjwiHig ter beschikking van de justitie gesteld. ZiKpheu, 24 Nov. In hot begin dezer week iB alhier eene dame uit den aanzienlijken «tand, welke nu en dan teekenen van verstandsverbijstering had ge geven des nachtsterwjjl haar echtgenoot om zaken uit de stad was, uit haar bed opgestaan en half gekleed do voordeur uitgeloopen. Ondanks alle nasporingen heeft men nog niets van haar to weten kunnen komen. Lelden20 Nov. Heden had alhier ten huize van den Presideht de heer J. T. Ph. Her» de eerste vergadering van hot den 15 November opgorichte ge zelschap »Frans-Flacqucana et Goedereda" plaats. Reeds vroeger toen die mannen wier namen voor 't grootste deol nu wjjd en zjjd bekend zjjnnog Flakkeesch Btudent waren govoolden zjj toch al de behoefte een dorgeljjk gezelschap te bezittenmaar moesten telkens door het gering aantal waarin xjj Flakkee in Leiden vertegenwoordigdendaarvan afzien. Thans echter, nu er 9 Flakkeenaars in Leiden studeren kon er van een tlergeljjk bezwaar geen sprake zjjn en hot is daarom dat die Flakkeenaars de handen ineen geslagen hebben om den band die overal ter wereld tusschen menschen die in Ovcrflakkee geboren zjjn bestaatook hier in Leiden nauwer aan te halen om daardoor de gezellig heid die machtige factor in het menscheljjk leven, te bevorderen en tevens om gezamentljjk door ware levens kwesties en andere zakendie het innerljjk leven van Flakkee in werking brengen aan de orde zjjnhun stem te doen boorendie zoo we hopen niet alleen van jeugdig vuur maar ook tevens van een praktischcn blik zal getuigen van een blikdie onbevooroordeeld, zonder vraag naar personen of bizondere kwesties, de zaken zal durven aankjjken, waar ze aangekeken zullen moeten worden en dio gepaard zal gaan met een stem die zal durven zeggenwaar het op staat. Die negen oprichters van het gezelschap zjjn de Heeren C. van SchouwenA. ZaajjerW. Arends J T. Ph. HersK. LodderKl. van Schouwen M. S. Gutteling, A. A. Kortoweg en M. C. F. Wanroojj, die den 15 Nov. den dag der oprichting bet volgende be stuur gekozen hebben J. T. Ph. Hers prasesK. Lod der ab-actis en W. Arendsquaestor. De prases begroette de leden op de eerste vergadering met nette en hartelijke woordenwaarin hjj den oorsprong en het doel van het gezelschap nader uiteenzette en ein digde met de leden een harteljjk welkom op deze vergadering toe te roepen. Tot zeer laat bleven de leden gezellig bjjeen. Dat het aan gloeiende speeches op Flakkee en deszelfs inwoners niet ontbrak, behoeft wel niet gezegd te worden. In het bjjzonder dient nog melding gemaakt te wor den van den jjvcr van den heer A. A. Korteweg, die den leden bet eerst bjjeengebracht heeft om over een dergel jjk plan te spreken. <5r«venliatro25 Nov. De gisteren aan gevangen discussie over de aansluiting van den Rjjn- spoorweg te Rotterdam is beden voortgezet. Verschil lende sprekers hebben het woord gevoerdwaarvan slechts een paar de handeling der Regeering hebben verdedigd. De Minister van Binnenl. Zaken heeft in eene uitvoerige rede trachten te bewjjzen dat in plaats het landsbelang zou verwaarloosd zjjn, dit op drieërlei wjjs is behartigd terwjjl de Rijnspoorwegmaatschappjj alsnog aansluiting te Rotterdam aangeboden heeft. Siik vnn Gent, 24 Nov. De beruchte ont slagen hoofdonderwijzer alhier, J. Schnebbelieis gisteren alhier gearresteerd en gevankeljjk naar Axel Ï;evoerdna de beide voorafgaande dagen het school- okaal weder te zjjn binnengedrongen. VHenaineren 25 Nov. Omtrent het ongeluk aan de Belgische loodskotter N° 2, van "Vlissingen, over komen, kunnen wjj de volgende bijzonderheden mede- deelen De Belgische loodsschoener n° 2, onder bevel van schipper P. P. Baels, bevond zich in den nacht van 19 op 20 November jl. op de hoogte van Ostende Zuid-Oost ten Zuidennaar gissing 18 mjjlen afstand. De manschappen aan boord bestonden uit den Bchip- pervjjf loodsen en vjjf loodsleerlingen, De wind woei storm van het Noord-Westen tot het Noord-Noord- Oosten met regenbuien, en de zee liep verschrikkelijk hoog. Bjj het wenden kwam er eene zee aan boord die het schip op zijde wierpen verschansingenka- jnitskap, scheepsluiken en kompas over boord sloeg; de zeilen vlogen weg en de stukkon sloegen rond de masten. Toen het schip zich richtte, kwam een tweede zee, welke drie manschappen met zich medesieepte, nameljjk de loodsleerlingen Louis Aspeslagh, Gustave Bastien en Leopoldus Neuts, die hun graf in de golven vonden. Het schip was 2/3 vol water en het grootzeil met boom hing over boord en sloeg gedurig tegen het schip. In dezen zinkenden staat kon men niet anders doen dan vóór den wind houden. Eindeljjk zonk de schoener bjj het strand op de hoogte van Ghy velde (Frankrjjk), omstreeks 5 uren in den morgen. De manschappen waren verpligt zich in het want te bergente 10 uren werden zjj, niet zonder Jevensgeva&r, gered, en bjj hunne aankomst aan land ontvingen zij van wege den heer Dewulf, concul van België te Duinkerken, en van de inwoners met de meeste menschlievendheid alles wat hun toestand ver- eischte. Dit ongelukkig geval dompelt twee weduwen en twaalf minderjarige kinderen in het ongeluk, waarvan acht bjj de familie Leopoldus NeutB en vier bjj die van Gustave Bastien. De loodsleeriing Louis Aspeslag was ongehuwd. De vader en moeder in het Roomsch Catbolieke weeshuis alhier werden dezer dagen onverwachts nit bunne betrekking ontslagen. Zjj zjjn nu vervangen door vier uit Duitechland verdreven ^liefdezusters". Deze maatregel verwekt geen algemeenen bjj val. Midrlelbui-fjr, 24 Nov. Heden is alhier met goed gevolg als candidaat-notaris geëxamineerd de heer W. Ade Riddernotarisklerk te Hulst. Mi«l«lolbnrg:25 Nov. Heden avond heeftal- hier in het openbaar de verkoop plaats gehad van een kapitaal heerenhuis bjj den Dam t groot 7 aren 58 centiaren, oigendom van mevrouw Douairière van Kin schot. Het is voorloopig toegewezen voor de som van 10,011. Tevens werden van de zelfde eigenares geveild een koetshuis voor 2,225, een pakhuis voor 1,325 en een open erf voor ƒ200,50. Bjj toewjjzing zal dus de geheel verkoop de niet on- aanzienljjke som van ƒ13,761,50 hebben opgebragt. 26 Nov. Heden werd voor bet prov. geregtshof de zaak behandeld van J. G. Klippelwonende te Stavenisse beschuldigd van moedwilligen manslag. De beschuldigde bleef alle opzet ontkennen. De proc.-gon. eisebte eeno conectionoole gevangenisstraf voor don tjjd van óón jaar; terwjjl de verdediger tot vrjjspraak concludeerde. De uitspraak is bepaald op 3 Doc. as. 26 Nov. Do erfenis van van der Lisso zal aan do werkeljjk regthob- benden worden uitgekeerd! was de mare dio in don loop van het vorige jaar door deze stad en de eilanden 8chouwen, Duiveland on Tholen wcërklonk. Tal van personen, dio meenden regt to hebben op de n&ntrosobap van genoemden Lecndert van der Lisse in loven stadhouder van Oostorland en aldaar over leden in 1781, stelden vertrouwen in do medeieelingen der personen, die beloofden in staat te zjjn die zaak te vereffenen en tot scheiding to brengen. Hoe dcerlyk werden zjj bedrogen 5 Deze personen, Johannes van Dongen, oud 54 jaren, van beroep zaakwaarnemer, en Adam Tryzelaar, oud 43 jaren, van beroep scheepmaker, stonden heden voor de ArrondissemcnU-Regtbank alhier teregt, beschuldigd van opligting. In deze zaak worden gehoord 18 getuigen. Uit hunne verklaringen bleek, dat de beklaagden zich bjj hen vervoegd haddenvoorwendende door het Vorstelijk Huis te zjjn aangesteld om de genoemde nalatenschap te vereffenen en ten bewjjze van die opdragt hun had den vertoond oaveloppen, voorzien van in rood en zwart lak afgedrukte zegels van het Vorstel jjk Huis en daarbjj met vertooning van een afschrift van bet testament van genoemden van der Lisse, hetwelk zjj hadden weten magtig te worden. Bjj ieder hunner wekten zjj natuur lijk de hoop op dat zjj als regthebbenden hun aandeel in gezegde nalatenschap zouden verkrijgen, doch vor derden tevens van de verschillende personen gelden welke de beklaagden beweerden noodig te hebben ter bestrjjding der kosten. Het schjjnt dat de beklaagden namen wat zjj krjjgen konden althans van een der getuigen ontvingen zij ƒ312, van een ander ƒ95, van een derde ƒ37, van de mccstcn ƒ2,50, ƒ1 enz. Aan het grootste deel der getuigen' bad de eerste beklaagde (ran Dongen) medegedeeld dat hjj bij het Koninkljjk Huis hoog Btond aangeschrevendat de Prins hem had gezegdnadat deze het testament van von der Lisse had gelezen dat by die schurkerjj uit de wereld mocBt helpen. Om zjjne woorden nog meer ingang te doen vinden had ran Dongen bjj de meesten verteld, dat hjj op één na de hoogste was onder de vrjjmetselaars en dat, wanneer zjj bjj elkander waren, hjj den Prins naast zich badvan wien hjj alles bon krjjgen al was het 1000 gulden en toen hü eindeljjk eenige der bedrogenon naar don Haag had gelokt, waar do zaak zou behandeld worden begaf hjj zich naar verscheidene paleizen alsof hjj daar als oude bekende verscheen. De zaak moest volgens van Dongen wel in den Haag behandeld worden omdat de Regtbank te Zierikzeo er zich weinig mede bemoeide doordien Jhr. de Jonge er in betrokken was. De beklaagden erkennen beide van de verschillende getuigen gelden te hebben ontvangen. De benoodigde stukken hadden zjj nog wel niet opgevraagd doch zouden dit doen en anders gaven zy het geld terug. Op de vraag des Voorzittersboe zij aan dat geld moesten komen antwoordde e. D.»dat is mjjne zaak." De eerste bekl. ontkent echter pertinent ooit zich te hebben voorgedaan al9 gezonden van het Koninkljjk Huis, terwjjl bjj vorder verklaart het ontvangen geld steeds te hebben gedeeld met den tweeden bekl. Deze laatste beweert echter slechts als wegwjjzer in dienst bij den eersten bekl. te zjjn geweest, waarvoor bjj slechts zjjn daggeld ontvingterwjjl het meerdere dat hij soms genoot, steeds doorden eersten bekl. werd teruggevraagd. Het O. M. requireerde schuldigverklaring van de beklaagden en huune veroordeeling elk tot eene ge vangenisstraf voor den tjjd van één jaar en acht geld boeten van ƒ25; de eerste bekl. bovendien tot betaling van vier geldboetenelk van 25elke geldboete bij wanbetaling te vervangen door eene gevangenisstraf van 5 dagen De uitspraak is bepaald op aanstaanden Vrijdag. Benoemd tot Gemeente-Architect te Maassluis, de heer J. Dartels, van Zierikzee, TE L EG R A M. ®j!» Grnvonlmjfc, 25 November. Na eene zeer onstuimige zittingheeft de Tweede Kamer heden alle voorgestelde conclusiën in zake de Spoorweg-aansluiting te Rotterdam verworpen en zal diensvolgens eene nieuwe Commissie tot onder zoek benoemd worden. Maandag behandeling der Staatsbegrooting. Iugezonrleu Stukken. Mijnheer de Redacteur 1 Art. 22 alinea 6 der wet van 1 Juni 1865 (Staatsblad no. 58)regelende het geneeskundig staatstoezicht bepaalt dat de vergadering van den geneeskundigen raad mededeeling wordt gedaan van de handelingen van het geneeskundig staatstoezicht en aan elk lid de gelegenheid geopend wordt daarover zjjne meening kenbaar te maken. Ieder die deze bepaling volgens de letter opneemt zal natuurljjk onderstellendat de bedoelingin verband met de 2® alinea van het ar tikel (luidende >de vergadering wordt in het openbaar gehouden")geen andere kan zijn dan dezedat de mededeeling van do handelingen" in de vergadering, dat is in het openbaar geschieden moet. De heer inspecteur van het geneeskundig staatstoezicht in Zee land dr. A. A. Fokker, schjjnt hieromtrent evenwel anders te denken. Vroeger placht hjj ook zjjne mede deeling in de vergadering ten aanhoore van leden en plaatsvervangersvan publiek en journalisten voor te lezenmaar sinds eenigen tjjd ils sont passés ces jours de fête voor belangstellenden of nieuwsgierigon buiten den geneeskundige u raad. Nu wordenen dit is misschienhoezeer niet volgens de lettervolgens den geest der wet de mededeelingen als handschrift fedrukt aan de leden toegezondende voorlezing in e vergadering bljjftachterwege, alleen wordt daarover zoo noodig in het openbaar gedelibereerd. Als het doel dier, wettige of onwettige, handeling is de publiciteit binnen zekere grenzen te houden dan wordt dat doel ongetwjjfold voor een deel bereikt maar volstrekt niet geheelwant niet alle leden van den geneeskundigen raad sluiten de als handschrift gedrukte mededeeling achter slot en grendelmaar keuvelen daarover wel eens met leekenja Bchromen zelfs niet hun exemplaar aan de zoodanigen ter inzage af te staan. Op dergeljjke manier mocht ook ik dezer dagen kennis nemen van de in de jongste zitting van den geneeskundigen raad door den voorzitter aan de leden toegezonden mededeeling, die trouwens weinig belangrjjks behelst. Een appendix trok evenwel mjjne aandacht, namelyk een staat, aantoonende in welke gemeenten van Zeeland eene vleeschkeuring bestaat met daaraan verbonden reglementaire bepalingen enz. Ik acht het niet onaardig hierop ook de aandacht uwer lezers te vestigen en vraag daartoe eene kleine ruimte: Op dien staat worden slechts 96 gemeenten genoemd te wetenuit Walcheren 19die alle keurmeesters bezitten; uit Zuid-Beveland 26, waarvan 16 peen keur meesters hebben, terwjjl van 7 geen bericht is inge komen zjjnde de 3 waar wel keuring plaats heeft Goes, Oudelande en Wemeldinge; uit Noord-Beve- land 4, waarvan bjj 3 keuring geschiedt, zijnde Colyns- plaatKortgcnc en Wissen kerkeuit Tholen 8 waarvan 3 geen bericht inzondenzjjnde de 5 overige, waar keuring plaats heeft, Oud-YossemeerSt. Anna- land St. Maartensdjjk Stavenisse en Tholen - uit Schouwen 2zjjnde Brouwerehaven cn Zierikzeeter wjjl al de overige gemeenten van Schouwen en Duive land zonder keuringen zjjn; uit Westelijk Staats- Vlaanderen 18, waarvan 12 zonder keuring zjjn en slechts in 6 keuring plaats heeft, namelijk in Aarden- burg Eede Oostburg, Schoondyke, St. Kruis en Sluis; uit Oostelijk Staats-Vlaanderen 19, waarvan 1 geen bericht inzonden in 18 geen keurmeesters zjjnde 5 gemeenten die keurmeesters hebben zjjn: Axel, Neu zen Sas van GentWestdorpe en Zaamslag In denzeifdon staat komen eenige curiositeiten voor. Zoo wordt uit Oosteljjk Staats-Vlaanderen van eene gemeente gemelddat de vroeger bestaande verorde- aing op verzoek van den slachter ie ingetrokken By eene der gemeente van Westelyk Staats-Vlaanderen staat aangeteekenddat de veeartsdie in der tjjd naar de vaceeronde betrekking van keurmeester vroeg, niet benoemd werd, omdat de betrekking te nederig voor hem geacht werdterwjjl in eene naburige gemeente aldaar do vleeschkeuring is toevertrouwd aan den school meester I Sancta simplicitastl November 1875. Y. BÜ de trekking der Loterjj voor het Ar- mengesticht zjjn prjjxcn gevallen op de navolgende Loten 2 234 497 730 941 1178 1363 1554 1747 3 239 498 738 942 79 66 57 48 6 249 501 741 944 82 75 63 51 11 256 503 742 951 96 79 70 52 12 271 511 754 957 1200 81 81 57 14 275 513 756 960 11 83 82 60 20 283 514 760 969 13 85 85 63 21 297 521 767 974 14 88 86 64 48 300 522 768 978 27 94 90 67 49 305 525 771 987 31 99 94 76 50 309 526 773 991 37 1401 96 78 51 319 530 778 997 46 05 1600 81 57 321 531 780 1001 47 08 01 83 60 325 558 783 04 51 10 04 85 63 326 560 788 15 53 11 07 86 69 327 564 7.92 17 57 13 10 97 71 328 571 799 22 62 25 23 98 72 330 582 805 32 64 27 24 99 85 93 332 333 588 589 812 814 34 35 65 66 33 45 25 31 1804 08 94 339 594 826 42 67 47 35 12 110 347 596 831 43 70 49 37 13 116 355 602 833 54 71 64 42 16 119 357 603 834 56 75 68 47 20 121 360 604 838 57 79 75 51 21 123 366 610 845 58 85 76 52 31 126 367 612 850 61 88 79 53 37 129 372 617 856 63 89 81 66 48 133 376 624 860 75 90 83 68 55 149 383 628 862 79 1302 87 72 59 151 387 635 863 83 06 88 75 67 153 389 639 866 86 15 92 80 77 157 393 648 867 87 16 93 82 79 158 399 651 871 90 20 1503 94 82 159 409 654 872 1100 22 10 97 84 96 163 429 659 877 02 28 16 99 166 442 668 878 04 29 20 1701 98 172 448 677 879 09 32 21 04 1900 173 451 681 894 10 34 23 05 29 181 453 689 899 19 37 35 08 38 184 460 694 901 27 39 37 13 39 201 461 695 907 41 40 38 18 40 210 463 696 908 44 48 39 22 213 465 706 910 51 50 43 26 219 468 714 926 53 54 50 27 38 227 474 715 935 57 58 51 232 491 717 936 73 59 52 41 Ieder wordt verzocht de prjjzen te laten afhalen, op vertoon van zjjn Lot, op Muiuulng 2V> No vember houders van Loten van No. 1 tot 1000, des voormiddags tusschen 10 en 12 uren, en daarboven des namiddags tusschen 1 en 4 uren.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 1