ZIERIKZËË8CHE NIEUWSBODE. No. 5625. 52sleJaarg. Donderdag 25 November 1875. Verschijnt DINGSDAG, DONDERDAG en ZATDRDAG. De prjjs per S maanden ia ƒ1,30, franco por post 1,60. ADVERTENTIËN 10 Cts. per regel, kunnen uiterljjk tot des Maandags, Woensdags en Vrijdags voormiddags 10 ure bezorgd worden. Kennisgeving SUPPLETOIR KOHIER VAN DEN HOOFDELIJKEN OMSLAG VOOR 1875. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zit- rikzet maken bekend: dat het suppletoir kohier van den hoofdeljjken omslag van deze gemeenteover het loopende dienstjaar, op heden door den Gemeenteraad is vastgestelden van den 24sten dezer maand tot den lsten December e. k. ter Secretarie der gemeente voor een ieder ter lezing zal liggen; en dat ieder aangeslagenebinnen dien tjjdtegen zyn aanslag bjj de Gedeputeerde Staten in beroep kan komen, bjj verzoekschrift op ongezegeld papier. Ziebikzee, den 22 November 1875. De Burgemeester en Wethouders v. CITTERS, De Secretaris J. P. N. ERMERINS. Bekendmaking. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie- rikzee maken bekend, dat krachtens Raadsbesluit van heden, de prjjs vui» I»i»t uit de gasfabriek der gemeente aan particulieren te leverenvoor het jaar 1876 is vastgesteld op Iï3 Cent per lcul>iel<e Meter. Ziebikzee, den 22 November 1875. De Burgemeester en Wethouders, v. CITTERS. De Secretaris, J. P. N. ERMERINS. Bekendmaking. Nieuwe Straatweg bij liet Zuid- Zelketerrein. De BURGEMEESTER on WETHOUDERS van Zie- rikzee maken bekend dat de nieuwe 8trnat- vveg door het Zuid-Zelketerroin op den Inten december nan«itaaii<le voor het verkeer zal worden opengesteld en dat van dien dag af de weg, thans loopende van de meestoof „de Wereld" tot aan de meestoof „de Zon", als rij weg buiten gebruik wordt gesteld. Ziebikzee, den 17 Novembor 1875. De Burgemeester en Wethouders v. CITTERS. De Secretaris, J. P. N. ERMERINS. Algemeen Overzicht. Er was een tjjd waarin het genoeg was den naam Fmulcrijlc te noemen om menigeen een killen schrik op het ljjf te jagen. Aan dien naam verbond zich niet alleen het denkbeeld van vrijheidmaar zelfs van de grootst mogeljjke losbandigheid. Wjj weten het hoe in het einde der vorige eeuw de schoone klankenvrjjheidgeljjkheid en broederschap uit dat land tot ons kwamen en ieder sidderde bjj de enkele gedachtedat zjj van daar herwaarts gebrachteven onzalige vruchten zouden dragen. En thnnshoe zjjn de bordjes verhangen. Men zou iets willen opofferen om dat schoone land de zegeningen der vrjjheid te doen herkrjjgen nu het zucht onder een jukzwaarder dan het immer droeghet juk van het clericalismo. Laat het zjjndat velen dat juk schuwen dat menige stem zich daartegen verheftniemand heeft den moed het af te schudden of anderen daartoe aan te sporen. De regeering is de gehoorzame dienares van de priesters en eenmaal opdat hellend vlak, moet zjj toegeven en is zjj zich zelve niet meer. Zjj is dan ook tot de con- clnsie gekomendat men maar toegeven moot en verdragen ten einde de eenmaal genomen zotels te kunnen behouden en de kerk verder te dienen. De pas ingediende drukperswetdie alleen van clericale zjjde verdedigd wordtheeft groote kans van te vallen maar er zal geene kabinets-kwestie van gemaakt worden. Ook de kieswet vindt zeer weinig bijval, maar waar- schjjnljjk gaat zjj er toch door. In alles bljjktdat er eene zekere onverschilligheid heersebt, die zich natuur- ljjk verklaren laat uit de machteloosheidwaarin men verkeert. Slechts één punt brengt dezer dagen de ge moederen nog eenigzins in beweging. Het is.de ver kiezing dor senatorendie eerlang plaats hebben moet. Er zjjn onder alle partjjon zeer vele liefhebbers en ieder doet zjjn best, zooal niet om zelf benoemd te worden, dan toch om de zjjnen in bet nieuwe staats lichaam te doen plaatsen. Intusschen is iedereen over tuigd dat Frankrjjk met geene senatoren te redden is. Wie de redder zjjn zaldat moet de tjjd nog leeren. r>uitHcliluti<l, waar het vrjjheid9gevoel in den laatsten tjjd dieper wortelen schoot, denkt er ernstig aan om dat gevoel te betengelen. De nieuwe strafwet, die in behandeling islevert daarvan het bewjjs. Niet onbelangrjjk is het een en anderdat naar aanleiding van dat wetsontwerp bekend is geworden. Zoo bjjv. heeft men gemeend dat de toeneming van misdrjjven in do laatste jarenmeest het gevolg geweest is van minder strenge toepassing der verordeningen tegen de dronkenschap. Vooral trekt het de aandachtdat deze rampzalige kwaal zeer is toegenomen sedert de ver hooging der loonen. Voor onze arbeidersvrienden is dat eeno ontmoedigende ontdekking. Men zon zoo •gaarne den werkman een beter lot beschikkenmaar als de pogingen om zjjn toestand to verbeteren de treurige uitwerking hebben dat zjj hem naar een ander uiterste voerenwie heeft dan nog moed om zich zjjn lot aan te trekken en van billjjke loonsverhooging te spreken Algemeen is men van oordeeldat wetten hier niet kunnen batendat volksonderwjjs het beste tegengift is. Maar neemt men daarbjj in aanmerking dat in Duitschland verplicht onderwjja bestaat, dan moet een van beiden waar zjjnöf het onderwjjs be antwoordt aan de verwachting niet, öf het is niet zooals het zjjn moest. Wat het onderwjjs niet doet kan de kerk ook niet bereiken. En geen wonder. Zjj bemoeit zich liever met politiek tot eigen voordeel dan met het volksbelang. Do hoofden dor gemeente Ïeven daarvan het voorbeeld. Nu zal de bisschop van 'ri«r weder vervolgd worden en de regeeringdie zjjn Cces bjj het gerechtshof voor kerkeljjke aangelegen- en aanhangig maaktverlangt niets meer of minder dan dat hg zal worden afgezet. Trenrig voorwaar moet het heetendat zjjdie zooveel voor het volk konden doen en het volksheil in hunne banier schrjjven, bjj vele andere verkeerdheden, waardoor zjj het volk op een dwaalspoor brengen ook voorgaan in onge hoorzaamheid aan de wet. In Spanje nog geen vrede. Toch begint men meer van do mogelijkheid te spreken. Wat er van is durven wjj niet met zekerheid zeggenmaar volgens de geruchten worden de Carlisten met den dag moede- loozer en zjjn zjj al minder geneigd iets te ondernemen. In Catalonie zou geen enkel gewapend CarliBt meer zjjn. Zeker is het dat men daar te lande ernstiger van vrede begint te spreken en dat van allo kanten verzekérd wordtdat öf door kracht van wapenen öf door onderwerping der Carlistenspoedig het einde moet komen. Jammerdat dit einde niet veel anders zjjn zaidan hot bukken voor eene tjjdeljjke noodza- keljjkheid. Zoolang er een don Carlos bljjft, wiens eerzuchtige droomen de hand naar den scepter doen uitstrekken is er niet veel te verwachten. Eerst wan neer de pretendentenwie het alleen om eigen eer te doen ishunne wenschen zullen ondergeschikt hebben gemaakt aan het welzjjn des volks eerst dan is er kans, dat de vrede op een vasten voet zal gevestigd worden. Maar dan moeten de vorsten eerst begrjjpon dat de volken niet om henmaar zjj om de volken bestaan. In Kngeland bljjft men zich met de reis des priDseu bezig houden. Er was uitgestrooiddatom politieke redenen, die reis korter duren zou, dan aan- vankeljjk bepaald was en reeds putte men zich uit in gissingenwelke die redenen mochten wezen. Thans echter wordt dat gerucht stellig tegengesproken en verzekert men dat er geenerlei verandering in 's vorsten reisplan gekomen is. Uit de berichten omtrent de reis bljjkt ookdat de enorme sommendie daarvoor zjjn toegestaanzoo als plan wa9voor velerlei ge schenken gebruikt worden. Zeker maakt men daardoor, daar buiten goede vriendenmaar onwillekeurig rjjst de gedachte of die gelden niet nog beter waren besteed fewordenals ze voor een of ander volksbelang in 'ngeland waren aangewend. Wie een tafereel van verwarring en ellende zien wil, moet het oog naar Turlijje richten, waar de ge volgen van een ongeregelden staat in alles zichtbaar zjjn. Met de geldmiddelen staat het treurig geschapen; wie er aan hervormingen denkt of daarvan spreekt weet vooraf dat hjj den grootsten tegenstand vinden zal en van het oorlogstooneel waarop de Turken een hoofdrol spelenverneemt men wel nu en dan eens dat zjj eenige overwinning behaaldenmaar van be slissende handelingen is geene sprake. Er zal nog heel wat moeten gebeuren eer de zieke man gezegd kan worden aan de boterhand te zjjn en misschien zal het ware geneesmiddel voor zjjn volkjuist dat zjjn wat hem persoonljjk het minst moet behagen. Uit schrjjft men dat de Pausseljjke nuntius herhaalde bezoeken heeft afgelegd bjj den minister van buitenlandsche zaken en brengt dit in verband met de zaak der processie». Het ministerie zal echter toe te zien hebben, dat hot de bevolking niet meer tegen zich maakt, nu in den laatsten tjjd door do gemeenteraads verkiezingen zoo duidoljjk gebleken is, dat het clericale element in gezag verloren heeft. Vrjj algemeen is de overtuigingdatwanneer bjj de nog te houden ver kiezing te Gent andermaal do liberalen mochten zege pralen daarmede aan het kabinet den laatsten slag zal worden toegobragt. OoMtonrijkMoho berichten zeggen dat de kardinaal-aartsbisschop van Wecnon, een 79jarig grijs aard, maar algemeen geacht priester, in zeer bedonke- ljjken toestand verkeert. Zjjn verlies zou in dezen tjjd zeer te betreuren zjjndaar hjj onder do gematigden behoort, die althans geen opstand tegen do landswet prediken, zooals de bisschoppen in Duitschland. In Zwitmerlund is men op cono fabriokswet voor het goheele land bedacht, wuarbjj ook de arbeid dor kinderen zal geregeld worden. In sommige kantons bestaan reeds wotten en bepalingen op deze aangele genheid. Toch schrjjft mon, dat er nog vele kinderen beneden de 12 jaren in fabrieken werkon. Niettegen staande de wetten en do schoolplichtigheid, die in allo kantons tot de 12 jaren, in do meeste nog tot boogeren leeftjjd bestaat, werden or nog in 1869 ongeveer 500 kinderen benedon de 12 jaren in fabrieken govondon. Er waren toen ver over do 9000 kindoren die in fabrie ken arbeidden. De stroom van kloosterlingen uit Duitschland vor- jaagd, begint zich over ons land uittebroiden. In Roer mond zjjn een paar kapitale panden door hen aange kocht en in Maastricht worden zjj bjj honderden ge vonden. Hot is een bedenkelijk verschijnseldat wol tot nadenken on toezien leiden mag. Hot kwaad, dat in allerlei opzichten door deze lieden elders gesticht on onderhouden werdis te grootom niet overal op zjjne hoede te zjjn en to waken. Nieuwstijdingen. loonden, 20 Nov. De Standard verzekertdat do geruchten omtrent het vergaan van 13 schepen te Downs zich niet bevestigd hebben. Alleen hebben verscheiden schepen hunne kettingen en ankers verloren. Als een staaltje van do wjjze waarop Z. K. H. de Prina van Wales in Indië ontvangen wordt, dient, dat de Vorst van Scindia voor den Prins een paleis doet bouwendat ruim 5 tonnen goads kosten dat voor een verbljjf van slechts weinige dagenverder zal die inlandscbe Prins den Engelschen Troonopvolger ten geschenko aanbieden eenige kostbare shawlsieder ter waarde van 13,000 galden een degenwaarvan de greepmet edelgesteenten ingelegd 50,000 gulden waarde heeft, een massief gouden stoel en verscheiden tafels van massief zilver, met edele steenen ingelegd, ter waarde van ruim 5 ton. KonNtnntiiiopel, 21 Nov. Eene kennisgeving der Ottomanische Bank maakt bekenddat de voor schotten aan de schatkistdie onlangs opeischbaar waren verlengd zjjn en terugbetaald zullen worden in raaandeljjksche termjjnenechter eerst na Januarjj 1876teneinde de betaling der rente van do publieke schuld te verzokeren. guitje. Madrid, 19 Nov. De Tmparcial meldt, dat Don Carlosbjj een rit van Valmaseda naar Dvrango, van het paard is gestort en bedlegerig is tengevolge van den val. SKtfistrinht, 23 Nov. De vermoedeljjkc moor denaar van den bosckwachter te Stein is eergisteren aan zijne bewaarders ontsnapt en heeft zich tot heden aan alle nasporingen weten to onttrekken. Hjj was naar Stcin getransporteerd, om in tegen woordigheid van den verslagene gebragt te worden, en wist toen van een onbewaakt oogenblik gebraik te maken om, hoewel geboeid, te ontkomen. 'isHertoircnboHch 21 Nov. Het water staat thans alhier 4.75 boven A. P. en daarmede is ook de provinciale weg naar Vljjmen 20 cM. met water over dekt de communicatie met Heusden en de Langstraat, kan alzoo van heden niet anders als met open veer- schuitjes plaats hebben. Geen andere geineenschaps- wegen bljjven nu meer vrjj dan do rjjksgrindweg naar Utrecht, de stads Vuchtcr en Hinthemer Steenwegen. Intusschen is er nieuwe was tengevolge van het vele heirwater, dat langs de riyiereD de Dommp) on de Aa j afkomt en het Maaswater verdringt. Dat de gemeen- I achapswegon naar do Pettelaar Dungen St.-Michiols I Gestelalsmede de proviuciale weg naar Heusden en I de Langstraat nu onder water en onbruikbaar zyn is een gevolg van veatingsservitutendienu de ont manteling der vesting bevolen iszullen vervallen daar de djjken dan kunnen verhoogd worden. Vlit9;9itiufoii22 Nov. In den jongsten storm heeft de Belgische loodskotter n° 2 van Vlissingen die in zee kruistte, het ongeluk gehad zoo'n golf over te krjjgen dat de beide zeilen, een deel der verschan sing en drie man der equipage over boord sloegen terwjjl het vaartuig gedeeltelijk volliep. De overige manschappen hebben toen de schoener voor den wind naar de kust laten loopen en tusschen Furnes en Duiu- kerke op strand gezet. Zjj zyn gelukkig gered. Mi<l<lell>ui-£f24 Nov. Zooals uwe lezeis zich zullen herinneren werd onlangs door de regtbank te Zierikzeo naar den Procureur Generaal bjj het pro vinciaal geregtshof in Zeeland verwezen do 20jarige arbeider Jacobus Gerardus Klippel uit Stavenisae beschuldigd van moedw'dligen manslagden 28 Junjj '1 dozes jaars gepleegd op Matthys van Ooveren schip- 1 persknechtdie destyds hot was kermis te Stave- ni9se wat te diep in 't glas had gekeken en toen door Klippel zoodanig aangegrepen werd dat hjj op de straat neervieleene hersenschudding kreeg en schier onmiddelljjk een Ink was. Deze treurige zaak zal a. s. Vrjjdag voor het Hof alhier behandeld worden. Dertien getuigen zjjn gedag vaard om het ten laste gelegde feit en de ometandig- j heden waaronder het gepleegd isin het licht te stellen. De heer F. M. O. van Deinse, advocaat en i procureur alhierheeft zich op verzoek van den be schuldigde bereid verklaard als diens verdediger op te I treden. Van den loop der debatten hoop ik uwe lezers op 1 de hoogte te houden Goe», 22 Nov. Door het raadslid van Swindoren is een nieuw plan van hoofdelyken omslag ingediend, dat ook op het beginsel van eigen aangifte berust. Het zal langs den gewonen omslagtigen weg moeten gaanalvorens in beraadslaging te komen en dan nog is het lot zeer onzeker, daar eene vroegere discussie geloerd heeft, dat er nog al wichtige stemmen tegen t dat beginsel zich hebben gekant. Ondcrtusschen is I op nieuw gebleken, dat men door aanneming daarvan, menige moeite zou kunnen voorkomen. Daar en is voor en tegen. Het komt er slechts op aan datgene to kiezen, wat voor de burgerjj het minst drukkend moot worden geacht en den meesten waarborg van billykheid geeft Hot is nu eenmaal niet andersdo men8chon kunnen zich met belastingen maar moeiljjk vereenigon, hoe genegen zjj ook zjjn om van de lusten to genieten en bukken zjj ook voor de noodzakeljjkheid, hjj die het best weet te slagen om den minst ou&an- genamen vorm van heffing aan te gevenis altjjd zeker vaa eon goed en dankbaar werk te doen. Wygeloovcn dat het nu ingediend \oorstel ook daaruit verklaard moot worden. Oud'VoHKemcer, 22 Nov. Reeds sedert eeni- go jaren werd door velen bjj do Hervormde gemeente alhier de wensch gekoesterd, dat do openbare gods dienstoefeningen door orgelspel mogten worden opge luisterd. Die wensch word vervuld naardien in den avond van don 10 dezer do inwjjding plaats had van het fraajje orgeldoor don heer A. Geluk aan onze gemeente geschonken. Bjj die gelegenheid sprak onze leernar, Ds. L. van Afaancn, een toepasselijk woord, ontleend aan Ps. 33 13, en bragt daarbjj ook een warm woord van hulde en dank aan den wcldadigen gever. Zierikzeo, 24 Nov. In de gisteren alhier ge houden Algomeeno Vergadering van liet Waterschap Schouwen is na discussie besloten voor do daarstelling vnn het Stoomgemaal met het Gemeente-Crediet te Amsterdam eene overeenkomst aan te gaan tót het sluiten eoner leening groot 185,000 waarvoor te betalen voor aflossing en rento gedurende 68 jaren 5 pCt. van het kapitaal. Voorts zjjn aangenomen de voorstellen van het j Bestuur tot aankoop en ruiling van gronden benoodigd voor de werkzaamheden in verband met bedoeld gemaal. Gisteren avond had de eerste wintervergadering plaats van »het Nut." De zaal was goed bezet, en geen wonderde naam van Dr. Soetbroot Piccnrdt heeft een tc goeden klank om de gelegenheid niet aan te grüpen om dien begaafden orateur tc hooren. In een keurige rede ontwikkelde spreker hoe muziek meer dan eenige andere kunst, den mensch kan op wekkon tot wat goed is en wel luidt maar ontveinsde ook niet dat zjj maar al te zeer misbruikt kan worden 1 om wat edel is in het monscheDhart te verstikken, i Goede muziek is der menschbeid ten zegen slechte daarentegen behoort zooveel mogelyk te worden ge- weerd. Teregt wees spreker op de zonderlinge tegen- strjjdigbeid, dat onderwijzers voor elk ander vak dat zjj wenschen te leerarenaan examens zyn onder worpen doch dat ieder bevoegdheid heeft om onderwjjs te geven in een kunstdie van zooveel invloed ban zyn op de vorming van het menscbenhart. Enwaarlyk dit behoorde wel anders te zyn Na de pauze gaf Dr Piccardt eenige reisindrukken j ten bestedie tintelden van humor. Wjj zyn overtuigd dat niemand onvoldaan huis waarts keerde en dat bjj velen den wensch levendig is ora den begaafden spreker meer in ons midden te I hebben. Heden werd ten Raadhuize alhier aanbesteed Het maken van eene kade of dam in de Oude Haven ten westen van de tweede houten binnenbrug. Aan nemer is geworden de heer H. C. van den Endevoor ƒ189. Van de op de Zeehonden plaat gestrand de brik Rio Grandeis do geheele lading palmoliebenevens een gedeelte der lading palmpit.ten en den inventaris alhier aangebragt. Het schip zit vol water en zal ver- moedel jjk niet afgebragt kunnen worden. Volgen berigt van den vuurtoren van Westen- schouwen is kort achter do brik Rio Grandeop de Zeehondenplaat zittendetoen deze aan den grond kwameon schooner met man en muis gebleven. Z. M. heeft Zr. Ms. Commissaris in Zeeland gemagtigd tot bijeenroeping van do Prov. Staten in buitengewone vergadering op 7 Dec. a. a.ten einde over te gaan tot de verkiezing van een lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaalin plaats van wjj- len den heer Franssen van de Putte. In het Vaderland is medegedeeld, dat o. a. als kan didaat voor die vacature in aanmerking zoude komen Mr. J. Moolcnburgh te Zierikzeedoch dat deze niet zou wenschen in aanmerking to komen. Uit goede bron kunnen wjj evenwel mededeelen dat het laatste gedeelte van dat berigt onwaar is. De Eerste Kamer der Staten-Generaal is tot her vatting barer werkzaamheden bjjeen geroepen tegen Donderdag 25 dezer des avonds to 8 uren. i Als eene curiositeit deelen wjj mede dat bij don heer Chr. Groeneveld de Kater onder Noordgonwo eene pompoen is gegroeitwegende 105 pd. Het volgende voorval heeft Zalurdag avond te 's Gravenhage plaatsgehad. Door de duisternis misleid zijn bjj den Schenkweg aldaar in het water geraakt Johannes Pont, een braaf grjjsaard van 75 jaren aldaar woonachtig en zjjne 38jarige dochter Helena Pont huisvrouw van David Roeradewonende in de van Limburg Stirumstraat. Ofschoon zoo hoog van jaren en ljjdende aan bjjziendheidverlangde Pont toch zjjne dochter te buis te brongen. Beiden werden echter leven loos opgehaald. De karige verlichting op dezeD weg, die naar een bewoond gedeelte onzer stad voert, schjjnt dus hier de oorzaak te zjjn van dit noodlottig ongeval. Uit eene ontvangen opgave omtrent de verliezen door het korps mariniersten gevolge der diensten te Atchinbljjktdat 147 overleden zyn waaronder 1 officier en 132 mariniers. Te Gent is do liberale kandidaat met eene meer derheid van 184 stemmen gekozen. TELEGRAM. 'si Gravenlifttfc, 24 November. De voorgestelde £nantiëele wetsontwerpen strekken 1.° Tot invoering van een accjjns op de tabak ad 22 per 100 kilogrammet vervalling van het thans bestaande invoerregt op de tabak; 2.° Daar tegenover afschaffing van den accjjns op het geslagt; 3.° Verhooging van den accijns op het gedistilleerd met 4 per hectoliter; 4.° Afschaffing der invoerregten op graanhout en rjjstmeelafschaffing der uitvoerregten op lompen verhooging van het invoerregt op de thee. De vermeerderde opbrengst van den accjjns op het fedistilleerd wordt geraamd op 1,352,000 's jaars e verminderde opbrengst door het gewjjzigd tarief op f 630,000 en de gedeeltelijke afschaffing der leges en emolumenten regten en accjjnsen op ƒ300.000 zoodat het overschot 4 ton bedraagt. Bljjkens de toelichtende memorie kan de afschaffing der zeep-accjjnsen en vermindering van den zout-accjjo6 zeer spoedig worden tegemoet gezien. Kcrkuieu >vs. Beroepen te Scherpenisse Ds. J. Wisse, pred. te St.-L&urens c. a. Ds. C. B. Oorthuijs te Waarde heeft bedankt voor het beroep naar Noord wjj kerhout. Gemeugde berigton. Bjj een hevigea rukwind op jL Vrjjdag-avond verloor eeno dame aan den arm van haar beminde haar hoed, die men in de duisternis niet kon terugvinden. »Maar kunt go dan geen lucifertje aansteken?" vroeg do dame, terwyl zjj moeite had zich in den wind staande te houden. Dezer dagen word een gedeelte van Londen in niet goriDge opschudding gebragt, doordien een hel der Hollandsch dienstmeisjein een net katoentje met witte boezelaar gekleed, een stemmig mutsje op het hoofd en blank geschuurde klompeD aan de witgekousde voetenop oud Hollandsche wjjze »de glazen dood" met de bekende glazenspuit. Men kon het aan Keetje zien dat het haar goed deed zoo bewonderd te worden door alle voorbjjgangersterwyl menige lady don wensch uitte ook zoo'n HoIIandscho meid te bezitten in plaats der Engelsche dienstmeisjesdie als dames gekleed en met. gekapte haren haar werk verrigten. Marien te Coljjnsplaat wordt aangeraden geen oii- waarhoden moer te verspreiden, want hjj zal zyn Marie niet verliezenal is hjj daarvoor bevreesd. >Ik zal wel kalanten krjjgen", zegt iemand te Coljjns- plaats *als ik maar kan lasteren, maar alles gaat niet als olie." Eene weduwe te Eikerzee wordt aangeraden hare dochter zooveel vrjjheid niet te gevenwant het zou wel eens verkeerd kunnen uitkomendus WjjfjOkjjk goed uit uw oogen Eer uw dochter wordt bedrogen Want het ie zeker en gewie Dat het maar een domoor is, Te ElmoeBt eene trotsche vrouw zich zoo hoogmoedig niet gedragenen zoo laag niet op een ander nederzien want wat zjj is geweest dat zou zjj weer wel eens kunnen worden want hoogmoed komt voor den val Een slagter te Goes wordt aangeraden, zooveel niet te loopen achter eene keukenmeid in bet achterstraatjeals hjj do beesten gaat voeren. De president-kerkroogd te B. wi! eerst de menschen, en daarna de waarheid uit de kerk bannen met do pu blieke verhuring der zitplaatsen. Die huismiddeltjes bevallen daar niet. Een timmerman to H. moest niet op den loop gaan en zjjne vrouw t'huis laten om de beeren af te wachten, zonder geld te kunnen geven. Het kleine Pietje te S. wordt aangeradenzooveel snaps niet te hobben van twee dienstmeiden onder Scherpenisse, waar niets van te zeggen valt, daar zjj anders in moeite zal komen. »Hoog heb ik mjj geacht, maar laag ben ik gevallen", zegt een dametje te Borsselen. Nu zjj heeft altjjd zoo laag op haar buur meisje gezien en nu op een stamper gerekenddien zij niet kan krjjgen, zoodat zjj nu het verkeerde daarvan begint te begrijpen. Het praatachtige Jaantje van onder Biervliet, moeBt zooveel onwaarheden niet ver tellen van jongens waar niets van te zeggen valt. Ook moest zjj niet voor spot loopen om een boerenzoon te vangeD, daar zjj hem toch niot kan krijgen. Twee kwasteneen schoen- en een kleermaker van onder Biervliet, worden aangeraden, zulke kwajongens-streken niet uit te voeren, om zonder grond iemand belagche- ljjk te willen voorstellen. Zjj moesten op hunne eigene dwaasheden zien, dan zouden zjj van anderen welzwygen. STOOMBOOTDIENST tusschen Zierikzee en Rotterdam en tusschen gelegen plaatsen. Af vaarturen in November 1875. Yan ZIERIKZEE: I Van ROTTERDAM: Zondag 28 's morg. 11,u.|Dingsd. 30 'e morg. 7,u. STOOMBOOTDIENST van Middelburg op Rotterdam. NovemberDecember 1875. Van MIDDELBURG: Vrjjdag 26 's morg. 9,— u. Zaturd. 27 Maand. 29 Woensd. 1 Vrjjdag 3 Zaturd. 4 Maand. 6 9,— i 9,i 7,— 7,— i 7,— 7- Van ROTTERDAM: Vrijdag 26 's morg. Zaturd. 27 Maand. 29 Woensd. 1 Vrjjdag 3 Zaturd. 4 Maand. 6 9,30 9,30 9,30 9,30» 10,— DIRECT CORRESPONDERENDE WAGENDIENST Van Zierikzee, Hotel van OPPEN, afrid 1 uur na af vaart van Middelburg en 2 uur na afvaart van Rotterdam. dan Afvaart van Zijpe naar Rotterdam nimmer vroeger tn 3 uur na afvaart van Middelburg.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 1