ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE. No. 5622 Dingsdag 25 November 1875. 52steJaarg. Verachjjnt DINGSDAG, DONDERDAG en ZATURDAG. De prjjB per 3 maanden is ƒ1,80, franco per post ƒ1,60. ADVERTENTIÊN 10 Cts. per regel, kunnen uiterlijk tot deB Maandags, Woensdags en Vrijdags voormiddags 10 ure bezorgd worden. Bekendmaking. ALGEMEENE SCHOUWING» OP DE VLOEDPLANKEN. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie rikzee, Gelet op art. 8 der Verordening, houdende maatre gelen tegen de gevolgen van hooge vloeden binnen deze gemeente Maken bekend, dat de bjj dat artikel bedoelde al- jjviiieene schouwing op <le Vloed- pliuikeu met alles, wat daartoe behoort, zal worden gehouden Op WoniiHtlnif «Ion 2-1 Novem ber uansitnuudc-, aan te vangen te 12 uur des middags. Zy herinneren de belanghebbenden aan het voorschrift der Verordening, dat de vloedplanken of kistingen als dan moeten zijn buiten gebragt en geplaatst. Zierikzee, den 10 November 1875. De Burgemeester en Wethouders, v. CITTERS. De Secretaris, J. P. N. ERMERINS. AAN BESTED ING De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie- rikzee zullen op Woonsdag <leu 2 I Novem ber e. Ic., des middags te 12 uur, ten Raadhuize AANBESTEDEN Hot maken -van eene KADK of DAM in de Oude Haven ten Wen- ten van <1© tweede houten binnen- brug. De aanwjjzing zal plaats hebben op DingH<i:ig «lei» J23 November e. Ic., des voormiddags te 11 uur, waartoe de gegadigden moeten bjjeenkomen ten kantore van den Gemeentebouwmeester, bjj wien ook inmiddels de noodjge inlichtingen te bekomen zjjn. Bestekken zjjn van Maandag den 15 dezer af ver krijgbaar ter Gemeente-Secretarie tegen betaling van 15 cent. Ziehijczee, den 10 November 1875. De Burgemeester en Wethouders v. CITTERS, De Secretaris, J. P. N. ERMERINS. Bekendmaking. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie rikzee maken bekend, dat bjj Koninklijk besluit van den 4 dezer, no. 21, vrijstelling is verleend van de regten van zegel- en registratie voor alle stukken, opgemaakt krachtens de wet van den 2 Junjj 1875 (Staatsblad no. 95) tot regeling van het loezigt bij hel opriglen van inriglingen melke gevaar, schade of hinder kunnen veroorzakenwat de vrjjstclling van het zegel- regt betreftonder voorwaarde dat op dio stukkon worde gesteld: »vrij van zegelingevolge het Koninklijk sbestuit van den 4 November 1875no. 21." Zierikzee, don 20 November 1875. De Burgemeester en Wethowlers, v. CITTERS. De Secretaris, J. P. N. ERMERINS. Nieuwstijdingen. fSwgelttnïJ Door de menigvuldige regenB is in de vorigo week het water in de Theems dormate gezwollen, dat Lam beth con digt bevolkte wjjk van Londen 4 12 voet onder water gestaan heeft. Van do daken dor hnizen zag men des nachts niets dan talloozc straten van water, geïllumineerd door de hondorden lichten in de bovenverdiepingen dor overstroomde huizen, waar heen de bewoners gevlugt waren. Woningen in straten, die tien voet hooger liggen dan de armenwjjken Prin cess-square enz.; kregen water in do gangen en bene denkamers. Als een dief in den nacht sloop hot water de straten inom eensklaps met ruw geweld mnren omver te worpen, voordeuren in te dringen, over stallen vol paarden heen te spoelen en de vuren van gasfa brieken, van gasblazerjjen, van de koninklijke kanonnen gieter^ enz. enz. uit te dooven. Do nachtpolitie had in tachtig straten slechts even den tjjd om de kloppers der voordeuren hevig in beweging te brengen, ten einde de bewoners te wekken, om vervolgens, diep door het water wadende en, hier en daar zwemmende, veiligheid te zoeken op hooger terrein. De bewoners, die in deze digtbevolkte buurt ook in do benedenste verdiepingen der huizen slapen, hadden slechts juist den tjjd om enkele kleedingstukken onder den arm te nemen en naar boven te snellen, want door vensters en deur stroomde het water binnen. Meubels werden gebroken, voorraadkelders geheel vernietigd en tallooze winkels geruïneerd. In Sonthampton9treet eene zeer lange straat is er geen huiswaarvan niet deur en vensters verbrjjzeld werden terwijl in vele gevallen de muren zoo zwaar beschadigd werden, dat de huizen onbewoonbaar verklaard zjjn. Zeven voet hoog stond het water in de benedenvertrekken dier huizen. Tal van politieagenten hebben zich bijzonder onderscheiden door vrouwen on kinderen terwjjl ze het grootste levensgevaar liepenuit kelders en lage woningen te redden. Bjj zonder wordt ook het gedrag van een jongen van 17 jaar geroemd, die, het hinniken van verdrinkende paarden onduldbaar achtend, in het water sprongen wadendezoodat slechts zijn hoofd boven water kwam langs de «Commercial Road" de stallen bereiktewaaruit het klagend geluid opsteeg. Bjj het licht van de maan zag hij een staldeur, welke het hem gelukte te openen. Hij struikelde over een dood paard, doch wist op te staan en het hoofd boven water te houden en had den moed, den donkeren stal, die vjjf voet onder water stond, binnen te dringen en de tien schoppende, stjjgerende paarden, die in doods angst verkeerden, los te maken. Door het water wadende en hier en daar zwemmende, bereikte hjj een tweeden stal, die met een hangslot gesloten was Het gelakte hem, de krammen uit de deur te wringen en weder een aantal paarden te redden. In een derde stal vond hjj enkel een kleine schimmel-pony, die stokstjjf stond van angst en weigerde een poot te verzetten. Het gelukte hemhet dier nifc den stal te slepen (door het water geholpen) en midden in de straat, of beter gezegd in de rivier, ontmoette hjj den eigenaar van de pony, die het lievelingspaardje zjjner kinderen kwam redden. Gezamenljjk bragten zjj den pony op hoogen grond doch hadden een paar uur noodig eer het dier door wrijven met warme doeken weder tot zichzelf werd gebragt. In de «East India docks" werden al de werven vele voeten onder water gezeten op do werven van de groote firma der heeren Groen werden in aanbouw zjjnde schepen ontjjdig te water gelaten en een paar vernield. Ook de werven van de General-Steam-Navigation Company werden overstroomden de ijzeren scbroef- boot »The Dragon", welke in het drooge dok was werd een wrak gemaakt door de toomelooze kracht van het water. In de Engelsehe dagbladen werden vijf a zes com- pres gedrukte kolommen gevuld met de opsomming der huizen, winkels en fabrieken, die zware schade bekomen hebben door de overstrooming. Duizenden lieden zjjn buiten werk gesteld door het ongeluk, dat hun fabrie ken of werkplaatsen trof, en hartverscheurend worden het ljjden en de ontbering genoemd van de ongelukkige bewoners der overstroomde buizen, die, toen do vloed geweken was, alles vernield en doorweekt vonden, en door den onverdrageljjken stank van achtergebleven modder en vuilnis uit de huizen geweerd worden, ver kiezende met hun kinderen in de straat to overnachten. Van alle zjjden stroomt hulp toe, en dekens, warme kleeding, steenkool en levensmiddelen worden van de andere gedeelten van Londen naar het overstroomde district gezonden. Lidideii18 Nov. Van eene vrjj geloofwaardige zjjde wordt gemelddat do Regering bezig is met de vervaardiging vatt een wetsontwerpwaarbjj de eahaol- Jjligt algemeen wordt gemaakt. Dove»*, 20 Nov. Men meent dat 13 schepen bjj' Duins gezonken zjjn. 40 50 personen moeten hierbjj zjjn omgekomen. Het totaal der verongelukte schepen in 't Engelsehe Kanaal schat men op vjjf a zes honderd. JFrattfirijft. 33«lg ic. De overwinning der opstandelingen op de 5000 man Turkenwelke onder Selim en Chewket-Pacha den llden November van Gatzko waren uitgerukt om bet fort Goransko eo ook N'ksic van levensmiddelen te voorzienwordt door de Pol Corr. aldus geschetst. De Turken werden door zeer sterke koloones, aange voerd door Lazo SotschiskaPoko PawlowicBogdan SimunicRacevic en Habsericbij Muratovic heftig aangegrepen. Het gevecht duurde twee dagen ea don 12a moeten do Turken geheel uiteengedreven naar Gutzko zjjn gevlugtalles achterlatende wat zjj voor Goransko ea Niksic hadden bestemd20 last paarden mot munitie300 achterladersen 50 tententerwjjl zjj niet minder dan 1300 man aan dooden en gekwetsten verloren. De insurgentendie in hun kamp 500 koppen van Turken op palen stakenstellen hun verlies op 146 man waaronder de aanvoerder Hadzicb en zes onder bevelhebbers. Do gevangenen werden na drie dagen in vrjjbeid gesteld. De nederlaag der Turken moet worden toegeschreven aan het gebrekkige hunner maatregelenbepaalde)jjk de zorgeloosheid bjj hunne marschorde. Zjj worden op bun marsch in de regter- en linkerflank aangevallen door do opstandelingenwelke zich in gemaskeerde stellingen hadden verscholen. Verscheidene uren lung was het Turkscho korps door de opstandelingen geheel ingesloten en slecht» de uiterste pogingen der Turkscho aanvoerders stelden hen in staatna de zwaarste ver liezen te bobben geledenom den teruglegt naar Gatzko aan to nemen. Uit Pary» wordt van den 15deo dezer het volgende geschreven De storm, die hier van Woensdag tot Vrjjdag 1.1. woeddehoeft omstreeks 10,000 schoorsteenen omge worpen, 160 daken beschadigd30,000 ruiten gebroken, 1000 schuttingen uiteengerukt'200 hoornen geveld 11 inenschcn zwaar gekwetst en helaas! drie vrouwen gedood. Eenodio uo straat wilde overstekenwerd door den wind in haren mantel verwarddaardoor struikelde zjj over den kant van eon trottoir, juist toen er een omnibus kwam aanrjjden die haar het hoofd verpletterde. Hot ongeluk gebeurde zoo eens klaps dat de koetsier do paarden oninogeljjk raeor kon inhouden. Eene andere vronw, reeds bejaard, kwam 's morgens ten 8 ure uit ccn winkelwaar zjj groenten gekocht had, en zeido dat het weder zeker ongelukken zou veroorzaken. Uit voorzigtigheid en vrees voor den wind liep zjj digt langs de huizentoon op eens eene schot- ting omwaaide eu haar doodde. Do derdo was eene vrouw van 25 jaren, dio 's morgens ten 9'/J ure den boulevard Voltaire overstakmot haren zuigeling van 10 maanden in de armen. Een klepraampjc werd op dat oogenblik door den wind van eene tweede verdieping gerukt en trof do jonge moe der doodelijkterwjjl haar kind ongedeerd bleef. Onder do bjj zonderhedenwelko voortdurend om trent do mjjn-ontploffing to Seraiog worden medege deeld, moge het volgende staaltje van koelbloedigheid vermeld wordenTwee werklieden bevonden zich op het oogenblik des onheils in een gang. Een hunner snelde, niettegenstaande den dringenden raad van znncn makker, naar de schacht; de ander, het gevaar ken nende om de met gas gevulde gangen door te gaan, legde zich plat op den grond, om gemakkelijker adem te balen. Eenige uren verliepen en zijne lamp ging bjj gebrek aan olie uit. Volle achttien uren lang bleef bjj niettemin liggente midden eener tastbare dui sternis wachtende op zjjno redders. Toen deze cindcljjk opdaagdenvonden zjj hem ongedeerden op korten afstand het ljjk van zjjnen onvoorzigtigen metgezel. itefcerfantr. Krimpen, 20 Nov. Donderdag jl, had hier ter stede een droevig ongeval plaats. De neer de Graijter, leeraar in de Gymnastiek aan de Hoogere Burgerschool, had het ongeluk toen bij zjjn hoeddie afgewaaid wastrachtte te grjjpenin den IJssel te geraken, 't Mogt niet gelukken hem weder levend op den wal te krjjgen. Alle middelen die men aanwendde om de levensgeoaten terug te roepenwaren zonder gevolg. Zjjn dood is een zware slag voor zjjn talrjjk huisgezin. Nieii worllop 20 Nov. Het stoomschip König W'lhelmhetwelk reeds meer dan een jaar op het strand bjj Huisduinen zit, is gisteren avond gedurende 4 uren vlot geweest, de kop is in het dok gezwaaid en met het achtereind naai gissing 50 voet naar het W. N. W. opgehieuwd. De dam aan den voorsteven is wegde binnenkant staat nog. Heden morgen ten 8 ure was het schip nog aan het stampen cn rollen de kettings en trossen zjjn niet gebroken. 'sa Grrnveiiliasr©, 20 Nov. Bij de Tweede Kamer zijn ingekomen de volgende wetsontwerpen 1°. tot herziening van het tarief van regten bij don in- en uitvoer; 2°. tot afschaffing dor loges- en andere emolumenten van de ambtenaren der belastingen 3°. tot nadere regeling van den accjjns op het gedis- tileerd 4°. tot invoering eener belasting op de tabakcn 5°. tot afschaffing der belasting op het vleesch. De Tweede Kamer heeft de Indische begrooting aangenomen, met algemeenc stemmen, op één na, van de heer Nierstrasz. Na afdoening van eenige onderwerpen van minder belang, is de Kamer uiteen gegaan tot a. s. Woensdag i middag, zullende alsdan in behandeling worden genomen de conclusie over de overeenkomst met de Rjjnspoorweg- maatschappij. Donderdag zullen de beraadslagingen over de bagroo- I ting aanvangen. Op de begrooting van justitie is eene som van j 3000 gulden uitgetrokken om een jaar lang bet bedrag der jaarwedde te verzekeren aan eenige bedienden van J opgeheven geregtahoven en klerken van parketten. Naar aanloiding van een aautal adressen, waarbij wordt aangedrongen op het behoud der tonvormige j maten, herinnert de Mii. van Binnenl. Zaken, dat het gebruik dier maten nog tot 1 Jan. 1878 is toegestaan, 18 Nov. Heden middag is door do politie albier aangebonden een jong Duitecher die j 15,000 mark van een ontvangkantoor te Kleef had I gestolenhjj is in het bezit van bjjna de geheele som bevonden, hebbende hjj het ontbrekende besteed voor aankoop van geweren pistolenpatronenzeekjjker en reisbenoodigdheden. Miiiwtricht, 18 Nor. Bij de justitie ie gisteren aangifte gedaan van een moord, op den veldwachter te Stein gepleegd. De daders zjjn vertnoedeljjk stroo- pers, die zich van dien ambtenaar wilden ontdoen. De onverlaten schjjnen hem eerst doodgeschoten en daarna in een bosch gesleept te hebben althans men vond zjjn ljjk daar ter plaatse met het geweer naast hem. De ijverige nasporingen der justitie hebben tot heden nog niet tot de ontdekking der schuldigen geleid. Sa«» van Gent, 19 Nov. De indertijd alhier zooveel geruchtmakende Julius Heinrich Schnebbelie ontslagen hoofdonderwjjzerheeft in den afgeloopen nacht weder de onbewoonde onderwijzers woning en het schoollokaal in bezit genomen en eene lamp daarin doen branden. Daar heden morgen te 9 uren de deur van genoemd schoollokaal nog gesloten waskon de hoofdonderwjjzer dezer gemeente tengevolge van dien niet binnenkomen waardoor op nieuw het onderwjjs werd gestaakt. Ruim 9 uren verliet Schnebbelie het wederdie zich in de rigting van Assenede naar België begaf, en werd alzoo in den namiddag weder met het onderwjjs een aanvang genomen. Nll«l<lelt>urfc»r20 Nov. Op 3 Dec. a. s. zal voor het prov. geregtshof in Zeeland teregt staan C. v. d. Noot, beschuldigd van diefstal met inbraak op 10 Sept. jl. te Ellemeet gepleegd heden word deze persoon gcvankoljjk uit Zierikzee alhier binnengebragt. Zleriltasee20 Nov. In den afgeloopen nacht woedde alhier een hevigen N W. storm, waardoor tal van daken beschadigd en vele schoorsteenen oinvcrge- waaid zjjn. Bjj een dezer laatste had een treurig on geluk plaats. Bjj den wafelbakker van Bezongen viel een stuk van den schoorsteen van een zijner buren door bet dak en vervolgens door den zolder in eene wiegwaarin een ruim 1 jarig kind lag te slapen. Hot kind was bjjna onmiddeljjk een ljjk. Uit verschillende doelen des lands ontvangen wjj berigten nopens den hevigen storm van gisteren. To Nieuwediop was de vloed te middernacht 12 duim boven volr.ee. Het schip Harmon ie werd door hot volk in zinkenden sbuit nabjj do kust verlaten. Van de Friessche en Overjjsaolscho zeokuRt komen medo bsrigten van den hoogon vloed, 't Boezemwater is overal tot eeno schrikbarende hoogte gestegendo djjken cn landen doorwceken zóódanig, dat men her haaldelijk in ongerustheid verkeert. Te AmsterdamRotterdam en 's Gravenhagc zjjn vele schoorsteenen omvergewnaid in eerstgcmelde plaats werd een in aanbouw zjjnd huis gehoel vernield. Uit 's Hertogenboech schrijft men dat de gemeenschap met do Langstraat en het Land van Heusden Vrijdag avond verbroken ishet water Btroomt over don pro vincialen straatweg. Do waterstand was te Cu jjk 10.70 meter boven Amsterdamscb peil. 22 Nov. Eergisteren avond is nabjj Westschouwen op do Zeebondenplaat verongelukt do Engelsehe brik «Rio Grande", kapt. Carrankomende van Borny (westkust, van Afrika) on bestemd naar Schiedam. De lading bestaat uit palmolie cn palinpitten. De equipage kon wegens het noodweder het wrak niet verlaten on is gisteren namiddag gered en alhier aan- gebrngt door de schuit van schipper P. Begoor, met de bemanning van den Reddingkotter «Willem van Houten". Het wrak zit reeds onder water. Een gedeelte der lading is reeds alhier aangebragt. In de beden gehouden raadsvergadering is be noemd tot hul ponder wjjzeres aan de Meisjesschool Mej. A. B. van Loenen, te Goertruideoberg. Met deze waren voorgedragenMej. J. Tl. Krensergeb. Bax te Zierikzee en Mej. B. Ji. B. Uoppard te Goes. Tot Regent van het Burgerweeshuis is herbenoemd de heer Mr. Jt. C. Cau. Tot leden der Plaatseljjke Schoolcommissie zjjn be noemd de H0. C. Hoffman en Mulder; do eerste in plaats van den beer AW. Stellwagen, uit de gemeente vertrokken, en de tweede in de plaats van den heer C. J. Fokker, die aan de beurt van aftreding is, en niet meer in aanmerking wcnschte te komen. Vorder is do prijs van hot gas voor 1876 bepaald op 12 cent per kubieke meter. Het U. D. maakt melding van een berigt, dat een hooggeacht lid der Koninkljjko familie (Prins Hen drik) zou hebben aangeboden de verliezen, door de Maatschappij Zeeland in den laatsten tjjd geleden voor zjjno rekening te nemen. De directie heeft echter gemeend dit royale aanbod niet te mogen aannemen. Van wege bet departement Groede der Maat schappij tot Nut van 't Algemeen bad er de vorige week tc Groedo eene volksvoorlezing plaats. De heer J. Schoo sprak bjj die gelegenheid over de opvoe ding van den mensch in betrekking tot de sprcekwoor- dcnlitteratuur dienaangaande. De heeren Ds. Breukink, Hammacher en de Boo leverden na de pauze bjjdrngen. Uit Borkum wordt hot volgende medegedeeld over de schipbreuk van een Hollandscben schoener. Te negen uur in den ochtendstond strandde dit vaartuig op de Brouwersplaat, slechts 150 schreden van 't strand. Te twaalf uur bood het schip nog weerstand aan de golven, die haar schuim tot aan de toppen der masten wierpen. De zes man der equipage waren op hét achterdeel van 't schip gevlugtwaar zjj handenwringend en in ver twijfeling zich aan het een of ander touw of houtwerk vastklemden Een kwartier later viel de groote mast, waarna de bemanninglangs het dek kruipend zich naar bet voorste gedeelte van 't schip begaf. Naauwc- ljjks daar gekomenbrak ook de andere mast. In doodsangst trachtten de ongelukkigenop bun buik en met de handen zich vasthoudende, op do kajuit te komen. Een die een beter plaats scheen te zoeken kroop van 't eene eind naar 't andere, terwjjl een stort zee hero van 'tdak van de kajuit wel tien voet ver over boord slingerde Na eenige minuten spoelde een andere baar de kajuit met de 5 overigo personen ook over boord. Een geweldige golf wierp de kajuit met do 5 inenschen een paar maal onderst boven, en weer waren drie man verloren. De beide overgeblevenen zochten zich op balken te redden. Zjj dreven zoo een eind 't strand langs, waar zij waarschijnlijk, door andere balken verpletterd, den dood gevonden hebben. Kerknien ws. Tot leden van het College van Notabelen der Herv gem. te Zierikzee zjjn herkozen de beeren J. D. Stet- teroggeJhr. Mr. M. J. Schuurbeque BoeijeJ-b Ochtman Johz. en J. W. Vorttheuvel la Jirandterwjjl in plaats van Dr. Moll (benoemd tot Kerkvoogd) is gekozen Mr. C. J. Fokker. Gemengde berlgten. Te Melissant wordt een boeren-knecht en zjjn maat aangeraden zich zoo hoog niet op te geven want zjj zullen zoo laag vallen. - Nabij Arnhem is oen landgoed in publieke veiling gekocht door een tapper voor ƒ157,000. Die man is dus wel vet geworden terwjjl honderde zjjner kalanten bitter mager zjjn ge worden. Te Dulfsen is een stuk landdat voor 50 jaar 65 gulden heeft opgebragt, verkocht voor ƒ2000. De uit DusBeldorp verdreven zusters Ursuliuen, ten getale vau 200, zullen zich te Maastricht vestigen. Eene meid te Krabbendjjke wordt aangeraden, al6 zij weer wordt gevraagd om te trouwen met een weduwe naar zoo spoedig geen ja te zeggenwant dat staat niet voor zulk eene groote madam. Te Ondelande heeft zich sedert eenige jaren een koekoek opgehouden, en blijft ook overwinteren, dat wel als eene bjjzonder- beid kan. worden beschouwd. Do gemeente heeft het beest nog verzorgt, als was het wat schraal. »Wel, wel, wat zal er nu toch met de kermis met mjj wel gebeuren," zegt een dametje te Sint-Maartensd jjk. »Als het weer zoo slecht afloopt als met deze kermisdan zal ik mjj maar laten verloten". Te Melissant moesten een paar jongens zoo op de hoeken der straten niet staan en vooral de voorbjjgangera niet beleedigen, daar zjj in moeite zullen komen. »Nu heb ik het beter naar mjjn zin zegt een boeren-zoon te Nieuwdorp »nu ik op den toondag de dochter van mjjn buurman in de fuik heb gekregen. Nu behoef ik zoo ver niet te loopendat mjj mooi begon te vervelen." Een boer te Cortgene is weer aan het vrjjen voor zjjne dochterzoo als hjj voor zjjn zoon gedaan heeft. Maar baasje, beter opgepast, Als wel voor uwen zoon Daar hebt gjj u ook meé belast Maar 't gaat niet al te Bchoon. Iugozondeu Stuklcen. Mededeelingen en wenschen in zake het lager onderwijs in onze gemeente, nr. Beginnende waar wjj den vorigen keer geëindigd zjjn, herhalen wjj nog eensdat de meest dringende eisch des oogenbliks is«verhooging der hulponderwjjzcrs- jaarwedden." Wjj erkennen gaarne dat de traeteuien- ten der eerste hulponderwijzers voldoende zjjnmaar die van 't verdere personeel zjjn zeker te laag. Zoo de Raad echter tot eene betere regeling dier bezoldiging faat besluiten dan zal hjj ook aan de jaarwedden der oofdonderwjjzere moeten denken Terwjjl er geen week voorbjj gaat of de couranten brengen ons dc berichten uit stad en land van verhooging der hoofdonderwjjzers- tractemenf.cn bljjft hier ter stede echter allee bjj het oude en ecbjjnt men te willen wachten tot de hoofd onderwijzers zelf mot een bcboorljjk op zegel geschreven verzoek hunne belangen bjj deti Raad komen verdedi gen. Die verdediging zou hun zeer gemakkeijjk vallen. Men behoeft den toestand slechts te kennen om hem beter te wenschen. De hoofdonderwjjzcr van de Bchool voor onvermogenden heeft, behalve vrjje woning, eene jaarwedde vanƒ1000,— De hoofdonderwijzer van de school voor minvermogenden heeft, behalve vrjje wo ning, eene vaste jaarwedde van 650,— Uicrbjj komt nog een veranderlijk inko men van 25 ten honderd der schoolgelden bedragende per jaar- 233,16* Totaal 883,16» De hoofdonderwijzer op de tweede school voor gewoon- cn meer uitgebreid lager onderwjjs heeft, behalve vrjje woning, eene vaste jaarwedde van650,— Hierbjj komt nog een veranderljjk inko men van 25 ten honderd der schoolgelden bedragende per jaar- 150, Totaal 800,— De hoofdonderwijzer op de eerste school voor gewoon- en meer uitgebreid lager onderwijs heeft eene vaste jaarwedde van f 750,— Hierbjj komt nog een veranderljjk iuko- men van 25 ten honderd der schoolgelden bedragende per jaar- 304,62» Totaal ƒ1054,62» In de plaats van vrjje woning geniet deze hoofdonderwijzer eene vergoeding van 150, zegge één honderd en vjjftig gulden. Gemiddeld hebben dus de hoofdonderwijzers een jaarlykscb inkomen van ruim 900dat is niet ten volle 18,00 per week. Is dat een voldoende toestand Welk burgerman zal met 18 per week kunnen rond komen? Misschien zal men zeggen, dat de hoofdon derwijzers een vrjj wat hooger inkomen hebben dan uit hunne bezoldiging als zoodanig voortspruit. Eigen middelen privaatlessenherhalingsschool't onderwjjs aan de gevangenen, de Zondagschool en dergelijke dingen geven ook nog wel eeuig afval 1 De redeneering is mooimaar ze kan volstrekt geen dienst doen om de lage tractementen to verdedigen. Juist het feit, dat de hoofdonderwijzers allerlei zaken aan de hand moeten balenin de week cd des ZoDdagsin de mid daguren en des avondsom er wat bjj te verdienen is een verwjjt aan de gemeente, dat zjj de nuttigste harer ambtenaren te laag bezoldigt, 't Mooiste of liever 't leeljjkste van de zaak is nogdat men zich wol eens durft beklagen over die onderwijzerswelke »er nog zooveel dingen bjj doen" en men bon tegelijk dwingt allerlei baantjes aan de hand te lialen Er is niemand hier in de stad die 't niet met ons eenB isals wjj zeggendat een hoofdonderwijzer in den fatsoenlyken burgerstand thuis behoort en ook als zoodanig moet kunnen leven. Wjj vroczen dus niemands tegenspraak, als wij er met nadruk op wyzen dat de hoofdonder wijzers in onze stad veel te laag bezoldigd zjjn en dat de Raad een goed werk zal doen in dien toestand eeno spoedige verbetering te brengen. De Schoolcommissie, die steeds gereed is de liefde voor 't onderwijzersvak onder de jongelieden aan te wakkerenkan in deze zaak wellicht bet initiatief nemen. Zjj is zeker met ons van de overtuigingdat de hul ponder wyzersnood voor een aanzien ljjk gedeelte moet toegeschreven wor den aan de te lage tractementen der hoofdonderwü- zers »Er is geen toekomst by 't onderwjjs", zeggen de ouders«en een vlugge jongen kan overal terecht." Keeren wy echter tot de zaak terug om te vragen of erbjj eene mogeljjke wyziging van de inkomsten der hoofdonderwijzersniet tevens aan gedacht moet wor den om de «veranderlijke bezoldigingen" bjj de vaste jaarwedden te voegen. Geen ongelukkiger stolsel dan dat der veranderlijke inkomsten bjj 't onderwys. Is 't om leerlingen te lokken van elders, van elkander?

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 1