9fcbevienU£«. DANKBETUIGING. ~bïiïtIA AL MEUBILAIRE GOEDEREN Baatgevende Melkkoeijen, 142 stuks Olmen BOOMEN, 24 stuks Olmen BOOMEN, een baatgevende MELK KOE Een eiken KLOETSCHUIT 800 bossen Roggeglui AARDAPPELEN ^ÏITJÏI© IML8TÜÏ~ ST. NICOLA AS-ÉT AL AGE GASFABRIEK te Zierikzee. De prijs van de COKES mm, LÏCKÊRHOF m c°., SIRGOSNÜDERS; T R E D M O L E N S, D0RSCIHI1MES, ZMHÜCnilSJM, IIIMIff® LEZ ENS VV A A R D (MOT RIOLEN EN HEN, Aalbessen- en Kelderwijn, Wie ziek geweest is IIIUË I'M!TWIJN, Engelscke Haardstukken, RUHR KACHELKOLEN, Insecte-poeder Vicat FIJNSTE L0F0DINSCHE LEVERTRAAN De omstreken van 's Hertogenbosch zjjn in een zee herschapen. Gedurende de laatste vjjt' dagen is het water daar meer dan twee Meter gewassen en heeft thans eene hoogte bereikt van 4,45 M. boven A. P. De gemeenschap met Berlicum, St. Micbiels-Gestel en den Dungen over den begrinten kanaaldijk der Zuid- Willemsvaart is onderbroken. Er komen uit het buitenland nog steeds berich ten, aangaande schade door de stormen der laatste dagen aangericht. Volgens het Fransch Regeeringsblad zijn van Zondagavond tot Woensdagochtend te Parjjs ongeveer 10,000 schoorsteenen omgewaaid, 160 daken min of meer beschadigd, 80,000 ruiten gebroken, 200 boouien geknakt of ontworteld. De schade wordt in het geheel op 500,000 fr. geraamd. In Zwitserland waren naar men van den 12n uit Bern scbrjjftde ingestorte gebouwen en omgewaaide boomen ontelbaar. Eene menigte telegraafpalen waren omvergeworpenen ook de spoorwegen hebben veel geleden. De rivieren waren zeer gezwollenzoodat men voor grootere ram pen beducht was. KerknleuwH Beroepen te Oosterland J. van den Bergen, candidaat bjj het provinciaal kerkbestuur van Utrecht. Beroepen te Vlissingen Ds. J. van 't Hooftpredik, te Bruinisse. Bedankt voor het beroep naar Dirksland door Ds. Ploos van Amslel, te Hilversum. Van MIDDELBURG: Zaturd. 20 's morg. 10,— t 6,30» 6,30 i Zondag 21 Maand. 22 22 's nam. 2, Dingsd. 23 2,— Woensd. 24 's morg. 10, Dond. 25 Vrjjdag 26 6,30» 7,-' Van ZIERIKZEE: Zaturd. 20 's morg. 6,30 u. 20 's nam. 2,— Zondag 21 's morg. 10,30 Maand. 22 10,— 7,— Dingsd. 23 Woensd. 24 24 Dond. 25 Vrjjdag Ondertrouwd JOH. van AS Cz. en Tholen, APLONIA JOPPE Jd. 19 November 1875. Volstrekt eenige en algemeene kennisgeving door geheel Europa. Ondertrouwd oode tonge, 19 November 1875. L. HOBBEL, van Ooltgensplaal, J. PRINCE, van Oude Tonge. Gemengde berlgten. Jantje kwam van school en vertelde zjjn vader dat bjj uit »van Alphen" had moeten leeron Geen geld bekore ons jong gemoed Maar heiligheid en deugdenz. •Wel mooi," zei vader, >maar 't lastigste is, dat je er geen wisseltjes meê kan betalen." Zjjn neef Keesje moest opzeggen Vader leeft met onze moeder Altoos vergenoegd en bljjenz. •Niet wares meester", zei Kees, »want vader heeft van morgen nog van moeder met de pook op zen rik ge had." Zeker boekbinder te X. is zeer verstrooid Zoo zat hjj dezer dagen geruimen tjjd met zjjn eindje pjjp op een kerkboek te wrijven terwjjl hjj met alle geweld aan de stjjfselkwast zat te lurken. Dezelfde man ging in zjjne verstrooidheid laatst zoo ver, dat toen hij een nieuw boek moest kloppen, per abuis het boek in de keuken legde en zjjne vrouw eene duchtige aframmeling gaf. Nu dwalen is menseheljjk. »Ho5" zegt iemand te D. dat is toch aardig dat al de namen van mjjn huisgenooten allen met een S beginnen. De meiden heeten SjosefineSjarlottoSjane Sjan- nette en Sjakeline mjjn jongen heet Sjarrel en ik heet Sjors. Meneer R. te G. vernam dezer dagen 's nachts van de meid, dat zjjn ziekelijke vrouw dood was. IJlings kroop hjj lekker onder den wol met de zucht>He wat zal ik morgen ochtend toch janken Eene boerin te Mariekerke wordt verzocht geen on waarheden meer te vertellen, van twee jonge arbeiders waar niets van te zeggen valt. Dus laat ieder in zjjn wezen, Dan wordt gjj nog eens geprezen Want het staat toch maar gemeen, Zoo te doen met iedereen. Twee arbeidersjongen8 te Nieuwe Tonge mogten zoo boos niet zjjn als andere jongens met hunne meisjes uitgaan daar niemand hen meer hebben wil. Mogten ze meer komen, dan zal de politie hen verjagen. Gaat vrjj dus naar een ander been Maar loopt op nieuw geen blaauwe scheen. Een rentenier on zjjno vrouw te Ma. worden aan geraden zich zoo niet te bemoejjen met zaken van een ander, waar zjj niets mede te maken hebben. Het waro beter dat zjj hunne dienstboden wat beter deedeu on hunne arbeiders zoo niet beknibbelden. Het oude spook te Oud-Vossomeer wordt naugoradon, zooveel snaps niet te hebben van zjjne buren daar hjj anders in een zak zal gestopt worde» met zjjn spekhoofd er buiten. Een dametje te Ellemeet moest wat gekheden aflee- ren en zoo niet voor spot loopen van iedereen. Want meisje, gjj zjjt veel te gek, En bjj niemand meer in trek, Dus als gjj fortuin wilt maken Pas dan beter op uw zaken. Hurgerl jjke Stand to Zicrilrzee. GEBOREN: 11 Nov. Een zoon van M. Stiphouten M. de Loozo. 12 dito. Een dochter van H. Schults en P. de Voogt. 12 dito. Eene dochter van D. Elscot en C. do Graaf. 12 dito. Twee dochters van B. Heuseveld en E. C. Harthoorn. 15 dito. Eene dochter van A. van Blop- poel en P. J. Rinkier. 15 dito. Eene dochter van H. C. Boudier en T. A. E Oosterwaal. 16 dito. Een zoon van A. J. van den Houten en J. M. de Valk. 17 dito. Eene dochter van J. Matthjjsse en A. J. Wagen aar. overleden: 11 Nov. I. Priem oud 55 j. man van A. Fele. 13 dito. L. Koojjman oud 2 j. z. 14 dito. G. Slie- rendregt oud 66 j. vrouw van P. van der Have. 17 dito. L. deu Boer oud 11 m. z. STOOMüOOTDIENST tüsschen Middelburg en Zierikzee. CORRESPONDERENDE VAN EN NAAR ZIERIKZEE OP DEN SPOORWEG TE GOES. Novom ber 1875. RetonrUonrtei» uitgezonderd Wolfaarts- dijksche veer tot de helft der stoombootvracht voor de terugreis, goldig gedurende eene maand. Dito vrjj van stoombootvracht voor de eerstvolgende terugreis. Prijken «Ier Boter en Ejjerew. Zierikzee, 18 November 1875. Boter laagste koers 0,725 en hoogste koers ƒ0,80 per 5 hectogrammen. Kip-Ejjeron laagsto koers ƒ1,25 en hoogste koers ƒ1,45 per 25 stuks. De oudergeteekende betuigt zjjn veelvuldigcu dunk aan allen die tjjden3 zjjn ljjden en na de amputatie van zjjn beenzoo ruimschoots bljjken van belangstelling hebben gegeven. Zierikzee, 19 November 1875. L. UIL. EERSTE SPREEKBEURT in het NUT te Zierikzee, op DINGSDAG S3 NOVEMBER 's avonds te half acht ure. Spreker de Heer Dr. R. A. SOETBROOD PICCARDT to GOES. Voor lidmaatschap melde men zich aan bjj den Secretaris BASTMEIJER. J J. F. DHONT, PROVINCIAAL VEEARTS, heeft zich te KRUIN 1NGEN gevestigd. De Notaris Mr. T. A. WAGTHO, zal, op Woensdog deu S A Novem- gf hor 1875, des morgens ten 10 ure vóór de herberg van P. Jagt te Scherpenisse publiek verko open DIVERS Beestiaal, Bouwgereedschap en al het geen verder zal worden gepresenteerd. N B. Bjj deze verkooping bestaat gelegenheid tot het inbreiigon van goeileren, mits daarvan opgavo doende aan P. Jagt voornoemd. De Deurwaarder J. FRANSE zal publiek verkoopen y Woentüdug S A IVo- ivijr'ifc vember ÏÖ'T'*», 's voor- XLjjgajft middags 11 ure, aan do Oude frli 'i urual Haven te Zierikzee, om contant geld, voor do heeren G. Van der WILLIK ZOON, boomkweekers te Boskoop; Eene p»n*tjj fmiij)» Bloemen,Plantenen Gewassen, als200 fjjno soorten ran groen blijvende PLANTEN, 300 doorbloeionde STAM- of STRUIKROZEN, van de nieuwste Boorten, lioogO't lage- oii I»«tlfistnnimlge Appel-, Peren-, Perziken- en Abriko/.enboonien KLIM- on SIERPLANTEN, enz. Twee uren vóór de verkooping te zien. De Notaris Mr. J. A. BOLLE zal, ten verzooke van do Erfgenamen van JANNA de VÓS, op Vrjidng den SAS November des voormiddags ten 11 ure, ten sterfhuize van gemelde overledene, te Burgh, publiek presenteren te verkoopen: alsEen eikenhouten KABINET, dito LEDIKANT, HOEKKASTJE, twee PLUIMBEDDEN met toebehooren, eeno PENDULE, KASTKLOK, TAFEL. STOELEN, SPIEGELS, GLAS-, BLIK- en AARDEWERK Do Notaris J. C. BENTEIJN resi derende te Tholenis voornemens op VRIJDAG SO November des voormiddags ten elf ure, ton verzooke van P. van STEE, to Poort vlier vóór de door hem bewoonde Herberg, aldaar, publiek te verkoopen: Kalveren, jong Vee, Landbouwgereedschappen en hetgeen verder zal worden gepresenteerd. De Deurwaarder M. C. van ELSfiCKER te Tholenzal op Mivuiulntx den Sï> November 1875, des voormiddags ten 10 uro, ten verzoeke van Heeren BURGEMEESTER en WET HOUDERS te Tholen, publiek presenteren to verkoopen: staande aan de Stadswal aldaar, waaronder 62 stuks zwaar 1,20 tot 1,85 meter voor de borst gemeten, zeer geschikt voor werlihont. De Notaris Mr. T. A. WAGTHO zal, ten verzooke van den Heer van HASSELT, op Maandag den Sl> November 1875, onmiddeljjk na afloop der HOUTVKBIiOO- PING voor de Gemeente Tholen, publiek verkoopen: staande op de hofstede «Laatste Stuiver," bewoond door W. M. Friderichs onder Oud-Vossemter, gemid deld zwaar 1 meter 50 centimetersvoor de borst NOG VOORHANDEN MUD BESTE Winter-Aardappelen, Jammen, bjj J. M. KLOMPE to Dreischor. Wordt TE KOOP gevraagds of een KALFDKAGENDE. Te bevragen bij den Boekhandelaar S. OCHTMAN Jz. Uit do luind to koop met KT .O KT; te zien en te bevragen bjj J. L. van der WERVEConimissionnair te Nieuwerkerk in Schouwen, gemeente Kerkwerve. T E koop: en 40 mudden beate AARDAPPELEN bjj A. BLOM te Renesse. TE KOOI?: Twee koppel jonge PA AUW EN, zjjnde twee pnnuwen en twee immiwiunon; te bevragen bij de Uitgevers dezes. TE KOOP: voor ƒ1,880 per mud, bjj P. van de VELDE, in den Hem te Zierikzee. De boekhandelaar S. OCHTMAN Jz. heeft de eer te be richten dal zijne ST. NICOLA AS-ÉT AL AGE gereed is, en houdt zich beleefd aanbevolen voor een druk bezoek. heeft de oer U te berichten dat d© gereed isU wordt beleefdelijk uitgenoodigd dezelve te bezichtigen Behalve groote VERSCHEI DENHEID en veel NIEUVV8, heb ik gemaakt ST. NICOL AAS-PAKKETTEN van fl.OO en f2.50 per stuk. Deze pakketten hebben de volle winkelwaarde van één gulden en één rjjksdaalderen bevatten van een tot vjjf voorwerpengeschikt voor eigen gebruik of met ST. NICOLAAS cadeau te geven. Als SURPRISE liggen in elke honderd pakketten van één gulden DRIE BONS, wie dat treft krijgt boven den inhoud van zjjn pakket, eene fraajjo BLOEMFIVSTAANDER BEELD of een paar VAZEN ter waarde van /O.- a ÏO. In elke honderd pakketten van één rjjkBdaalder liggen VIJF RONS, wie dat treft krjjgt een paar bronzen BEELDEN, BLOEMENSTAANDER, TAFELLAMP ROOK TAFEL of VAZEN, ter waarde van Y.tot ƒ00. Men bestelle spoedig, vóórdat de voorraad geplaatst is. is van jliiaiuliig II. K flf «O Ctaï. per Hectoliter. Do aflevering geschiedt, voor zooveel de voorraad daartoe voorhanden is, van 's morgens 1» tot 'e middags 12 ure. BERIGTEN DEN ONTVANGST VAN Jffi ENE P A B TI.J waaronder met groote vlugtwielon. HAND-DORSCHMACHINES, ui e t o li 7. o u <1 e r ZEEFT nas. LEVEREN STEEDS TOT CONCUR ÉR EN DE PRIJZEN. in verschillende formaten, met of zonder flauwljjnen. alsmede V isite-Kaar Ij e s in alle raogeljjke soorten. Beveelt zich verder beleefd aan tot do levering van allo soorten DRUKWERK, als: Wissels, Kwi- tantiön, Otrcnluiroa, enz. enz. Envelop pen op naam gedrukt tegen zeer civielen prjjs, 50 ©ent per ÏOO en hoogcr; bij duizendtallen aan merkelijk minder in prijs. Van eene spoedige en nette uitvoering kan men zich verzekerd houden. Onder minzame aandeveling H. LAKENMAN. WORDEN OP BESTELLINGEN GELEVERD I voor wntergaugeu en slooten, in alle ver langde afmetingen door W. BOOT, Wz. te Burgh. PUIKE ROÖDE EN WITTE tot eoueurrerende prjjzeii te bekomen bjj J. den BOER Cz., Brouwershaven. en spoedig zjjne krachten wil terugkrjjgen, «li-iulc© verkrjjgbaar in l*c©l© en luilvo llesselien tot CIVIELE PRIJZEN by Zierikzee. J VVAALE. ZUIVER GEZEEFDE ƒ1,115 per muil, j»©r selianl 2,35, puike grove kwaliteit, >815 ©out per mud, bjj W. HAAKS» te Zierikzee. SnflK** Tegen het aanstaand TVI©uw-.Jiu»i- worden ter Snelpersdrukkcrij van H. L A- KENMAN, Havenplein, A 331332, geleverd alle soorten van en Heerendaar ik de gewoonte heb de on gevraagde getuigschriften te plaatsen zooals ik ze ont vang zoo ware het onverstandig indien ik van den roem mjjner preperaten geen melding maakte. 380 0<*tui«r.'selirlft©ii ontvangen van HH. Doctoren en Particulieren wegens hergroei van Hoofd haar. Mynheerg9 kunt gerust aan het Publiek melden, dat het beter is uw preparaat (American-Balm aan te wenden dan een pruik te dragon. Een ieder ten mjjnentweet dat ik gedurende 8 .jaren een pruik gedragen heb. Ik mank or geen geheim van om ieder te overtuigen dat ik door u genezen ben van mijne kaalhoofdigheid, dus alle respect voor uwe vinding noem ik my te Iloogeveen 1875. UEd. Dw. Dienaar (Prov. Drenthe.) (Geteekend) J. de VRIES. Uitval van Haar*, Roes of Seliil- vors, «lm» Haar, Hal© PlekUen,pjju In <1© Soli«cI©lliuiclHaarworm vroeg» tijrlitf wo«*fl©iial deze onaangenaam heden worden verbannen door de Amcrfoiui- It:ilmi. Binnen korten tijd verkrjjgt de behaarde Huid haar vorige groeikracht weder. Franco aanvraag ft ƒ2 de Flacon (gemakshalve 42 Blauwe Postzegels of Postwissel alsook op Rembours) bjj THEOPHILE, Kerkstraat bjj do Vjjzelstraat, 238 te Amsterdam. Universeel Zuiveringszout „ïB ongestcldhede» «Iet- mung, verkrgg- baar in pakjes van 15 ct.271/» ct. en 50 ct. bjj den Depóthouder J. M. GASILLE, Apotheker. ,-,-4L VEEHOUDERS!^Ut M&iViï HET MjhUttro is een zekér en onschadelyk middel om uwe dieren van ongedierte te bevrjjdenhet toenemend gebruik pleit voor de deugdzaamheid, ik beveel bet u bjjzonder aan, en geef het geld terug als het niet voldoet, te bekomen bjj j i (s—se= A. C. DAGEVOSZierikzee, Meelstraat. J. P. van der DOES, verkoophuis, Goes. i vaD II. SARDEMANN, te Emmerik, ij onderzocht en aanbevolen door Dr. M. FREYTAG I Professor to Iionu, Dr. M. FRESENIUS, Geheim J| v Hofrath en Professor te Wiesbaden. Deze uitsluitend voor medicinaal gebruik bereide f Levertraan isbjj hare erkende geneeskundige I 9 waarde, vry van eiken onaangeDamen reuk en a smaak en wordt vooral door kinderen gemakkeljjk ingenomen en verteerd. Verkrjjgbaar per flacon ft 40 ©t*. Een uit deze chemisch bereide Ijzerhoudende Levertraan, door voorname Nederlandsche en Duitsche genees- I heeren aanbevolen tegen bleekzucht, klierziekte, I longtering, verzwakking, bloedarmoede, enz., I verarjjgbaar per flacon ft Td cte. to I Zierikzee, bjj J. BAL Cz., Apoth. Brouwershaven, J. HORDIJK Cz. J. CONSTANDSE. I Bruinisse, S. BOUTERSE. Middelburg, W. P. van de KAMER. I Go,*, B. v. ASPEREN VERVENNE. 1 Vlissingen, A. J. van OCKENBURG. :>e——x-.t—ie Met MEI eerstkomende een gehuwde BOEUEN-KNKCIIT benoodigd. Te bevragen by den Boekhandelaar S. OCHTMAN Jz. te Zierikzee. Met MEI aanstaande een gehuwde BOKHEN-KNECHT benoodigd, by S. de BRUIJNE Jz. te Renesse. Tegen MEI aanstaande benoodigd een ongehuwde BÓEREN-KNECHT bjj J. WOLBACH onder Noordgouwe. Met MEI aanstaande benoodigd twe© BOEREN-KN ECHTS, waarvan een gehuwd en een ongehuwd moet wezen bjj de wed. J. van GRAAFEILAND onder Nieuwerkerk. Met MEI aanstaande benoodigd een ongehuwde BOEREN-KNECHT, by de wed. G. BRAAM te Nieuwerkerk. Met 1 MEI aanstaande een KOK EN MOLEN A.A.RS8-K1V ECHT P. G., benoodigd bij P. HOUTERMAN, Seroorkerke in Walcheren. Brieven franco. Met HALF MAART of 1 APRIL 1876 benoodigd EEN BEKWAME SCHO EN MAKEKS-KN ECHT, by den Gareel- en Schoenmaker F. IMPENS te Krui- ningen. Brieven franco. Met 1 MAART aanstaande een SCHOENMAKERS KNECHT benoodigd voor een jaar vast werkbjj A, SMIT te V Heerenhoek. VAN STONDEN AAN of met MAART EEN AANKOMENDE SCHOENMAKERS-KNECHT benoodigd, P. G., by P. de KOK te Borssele. TERSTOND BENOODIGD ©©no MEID als Huishoudster, van mid delbaren leeftijd, die de leiding van drie jeugdige kinderen op zich neemtbjj A. J. A, HOOGVLIET, timmerman te Baarland, Zuid-Beveland. T E R S T~Ö N D ©en© DIENSTBODE benoodigdte bevragen bjj den Boekhandelaar A. C. DE MOOIJ. Met MB1 aanstaande ©en© DIENSTMEID benoodigd, by A. LIEVENSE Jz. onder Nieuwerkerk. Uitgevers: DELOOZE& WAALE. Snelpersdrukkerjj van OCHTMAN, PDETERSE k VAN DISHOECK, Meelstraat B, 65.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 2