ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE. No. 5621. 52sleJaarg. Zuturdag 20 November 1875. Verschijnt DINGSDAG, DONDERDAG en ZATURDAG. De prgs per 3 maanden ie 1,80, tranco per post 1,60. ADVERTENTIËN 10 Cts. per regel, kunnen uiterlpk tot des Maandags, Woensdags en Vrijdags voorxuiddags 10 ure bezorgd worden. Bekend in a k i n g. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie rikzee roepon allen die zich regten toekennen op een of meer der ballCQM liggcmlein l»et BAL- HENGAT naast liet omraaterd ter: rein aan «lei* Seheepmultersdijli, hierbjj op, zich IItrs'IVKtv JEKIV*3 MAAND ua lieden schriftelyk by hen aan te melden met duide- i Iyke opgave der voorwerpen waarop zjj beweren regt te hebben. Zierikzee, den 17 November 1875. De Burgemeester en Wethouders, v CITTERS. De Secretaris J. P. N. ERMERINS. - Bekend ni akin g. Nieuwe Straatweg bij het Zuid- Zelketerrein. De BURGEMEESTER eu WETHOUDERS van Zie- rikzee "maken bekend dat de nieuwe Straat weg door het Zuid-Zelkoterroin op den lnten December miimtauiMle voor het verkeer zal worden opengesteld en dat van dien dag af de weg, thans loopende van de meestoof „de Wereld" tot aan de meestoof „de Zon", als rij weg buiten gebruik wordt gesteld. Zierikzee, den 17 November 1875. De Burgemeester en Wethouders v. CITTERS. De Secretaris, J. P. N. ERMERINS. A Igemeen Overzicht. De laatste dagen hebben ons althans uit Prnnk- r\jUvrjj belangryke berichten gebragt. Moge al voor het oogenblik het gebeurde geen invloed uitoefe- nenin de gevolgen zal deze zich des te krachtiger doen gevoelen. Zooals men weet was door de rcgcering voorgesteld om de verkiezingen voor do Nationale Ver gadering voortaan by arrondissementen te laten geschie den ten einde het land in veel meerdere cn kleinere kiesdistricten te verdeelen. De bedoeling daarvan was niet onduidelyk. Men wil op de verkiezingen invloed uitoefenen en daarbjj vooral van de hulp der geeste lijkheid zich bedienen. Dat kan zeker veel beter ge schieden in kleinen kring, terwjjl door deze nieuwo schikking ook voorgekomen wordtdat hier of daar de eene party de andere overschaduwt. Van liberale zyde werd tegen dit plan ernstig gestreden. Vooral Gambetta moet dit met talent hebben gedaan. Maar het mocht niet baten. Het regecringadonkbeeld is door gegaan, schoon dan ook met geone groote meerderheid. Dat de geestelijkheid zich verheugt is wel te begrypen en om haren invloed in deze zaak te conatateoron ver zuimt men niet te vermeldendat do vrouw van den president de zitting kwam bywonen ia gezelschap van een paar priesters. Langs welken weg de uitkomst verkregen is meent men to kunnen opholderen uit eeuo vreemde samenstemming van allerlei partymannen, die om allerlei redenen zich vereenigdon. Voor do repu- blikeinsche partij is het een gevoelige slag en vooral zooals men terecht zegtzal dit blykenwanneer naar de nieuwe manier eene nieuwe Kamer zal samen komen. Het ministerie heeft ook de nieuwe drukpers wet ingediend die als alle andoren het stempel draagt van de mindere vrijzinnigheid der bewindsmannen. In vijf departementen zal de staat van beleg gehand haafd wordonwaarschynlyk omdat men daar don geest der bevolking niet vertrouwt. Alles samengeno men wordt de toekomst van Frankrjjk niet helderder. Hoe meer de nu regeerendo party het hoofd opsteekt hoo krachtiger reactie zich zal organiseeren. Onbegrjj- peljjk is het dat men voortdurend rust en geluk van het land aan bijzondere politieke inzichten bljjft opof feren. Onbegrjjpeljjker nogdnt men zich zoo blind toont voor den gang der zaken. Het is toch zoo duidelyk, dat het volk hoo langer zoo meer afkeer van de priesterheerschappij krjjgten toch wil men bet die opdringen. Dat moet vroeg of laat tot eene treurige botsing leiden. En niet alleen dat daarvan wederom misschien bloedige tooneelen te wachten zyn, is het wel zekerdat ook de zaak van den godsdienst er door benadeeld wordt, want het laat zich vreezen dat men niet Blechts do onwaardige priesters verwer pen zalmaar met hen ook de laatste vonken yan godsdienstzin zal uitblusschen. In JkJiiureLinrl houdt men zich uitsluitend bezig met de reis van den Prins van Wales door Indiö. De dagbladen vloeien over van berichten die vertellen hoe gelukkig de indruk isdie door den Prins bij de in- land8cbe vorsten en bij allen die hem ontmoeten wordt teweeggebragt. Intu3scben verliezen anderen do zaken van het land niet uit het oog en blijven de twee partijen ieder van haren kant de gemoederen in bewe ging houden. Zoo heoft Gladstone to Greenwich eene redevoering gehouden die nog al veelbeteekcnond was en de welbekende Bright steekt in een openbaar ge- maakten brief den draak met de politiek van Disraëli. Deze laatste heeft het vooral geladen op de houding der regeering in zake de Turkscho aangelegenheden. Hjj zou willen dat Engeland zich meer liet gelden en verwjjt het kabinet dat het vroeger zooveel over had voor den sultanen thans de zaken buiten Enge land om door de drie keizors van RaslanclOostenryk en Duitschland laat besturen. DuitselilaiKl's Rijksdag leverde niet veel bij zonders op. Men heeft er lang en breed beraadslaagd over eene vee-wetwaavbjj aan de viervoetige schep selen eene aangename reis op de spoorwegen gewaar borgd wordt eu tevens bepaald, dat men met meer zorg op de desinfectie der waggons letten zal ten einde zooveel mogelijk de verspreiding van veeziekten te voorkomen. De beraadslaging over dit onderwerp werd uitsluitend door deskundigen en belanghebbenden gevoerden het zal wel daaraan meest te wjjten zyn, dat onderscheidene bepalingen door araendementen belangrijk strenger geworden zjjn. In het ontwerp- Btrafwetboek zyn door do rechtsgeleerde commissie vele veranderingen gemaakt, vooral met betrekking tot de politieke artikelen. In den Rjjksdag zullen deze nog wel met vele anderen vermeerderd worden. Het plan bestaat om eene rjjks-gezondlieids-commissie in het leven te roepondie hare vertakkingen door het ge- heele land hebben zal. Hot is wel goed geziendat wanneer dergelijke commissies hier en elders het ge- wonschte doel in het algemeen belang bereiken zullen, het noodig isdat ze in één puntde ryks-commissie, to samen loopen. De strjjd met de ultramontaDon is nog lang niet ten einde. Zoo had de regeering geëischt dat het dom-kapittel te Breslau een administrateur zou benoemenbij de afwezigheid van den bisschopdie zooals men weetverwjjderd is. Maar die eisch is door de heeren van hot kapittel afgewezen en hot is te vermoeden dat de regeering nu zelve daarin zal voor- zien. De heeren willen den strjjd niet opgeven en schynen niet te begrypen dat, nu do zaken zooveel veranderd zjjn, hun tegenstand natuurlyk leiden moet tot hun eigen ondergang, j De beriohton uit Spanje zjjn van zeer onder scheidon' aard. Aan den eenen kant verneemt men dat de Carliston zich by honderden aanmelden om van de amnestie gebruik te makenaan den anderen kant vernemen wjjdat zy eene vry belangryke over winning hobben bekaaid. Het schynt toch waar te zyndat de Alfonsisten eene gevoelige nederlaag heb- bea geleden. Maar evonzoo verbaalt men dat de over- winnaar der koninkljjkc troepen, Castello, op zjjne beurt met zjjne geheele bende verslagen is. De waarheid van een en ander is niet te bepalen, maar ééne zaak is zekerdat er nog geen einde is aan den krjjg en dat de afwisselende kansen weinig geschikt zjjn om tot dat zoo gewenschte einde te komen. Laat ons daarbjj echter eene opmerking maken. Indien de Span jaarden zelve zoo verlangend waren om tot rust te komen, dan zou er van beide zjjdeu meer daartoe* gedaan worden. Daarbuiteu houdt men niet op den vrede voor dat land te wenschendaarbinnen doet men al het mogeljjke opdat die wensch vooreerst niet zou worden vervuld. Uit Turkjje is niet veel belangryk9. Men zou zoo gaarne er wat van hoorenwant immer3 van kranken verneemt men liefst het eerst, ten einde over hunnen toestand te kunnen oordeelen maar wjj wor den bitter teleurgesteld. Slechts dit verneemt men, en zeker niet zonder belangstellingdat de Sultan officieel heeft doen bekend makendat hjj aan geen nieuwe leening denkt. Dat is dus voor de fondsen houders wel geruststellendmaar men weet dat men in zulke gevallen ook zelfs op officiëele verzekeringen weiaig bouwen kan. Uit Grloli«»nlii»i«l schrjjft men dat daar van wege de Kamer eene commissie is ingesteld ten einde een paar Ministers, die nn afgetreden 2yn, in staat van beschuldiging te stellen. Zy zouden zich aan om- kooping hebben schuldig gemaakt en wel by de be noeming van eenige bisschoppen. Aan de grenzen van Servië begint het rustiger te worden. Men schynt er den strjjd moede. En wat wjj een gelukkig verschijnsel achtende bevolking toont zich afkeerig van het strjjdenzoodat men reeds verplicht gewcoat is do miliciens te laten terug bljjvon, wiet vertrek bevolen was. In Luxemburg heeft Prins Hendrik dor Ne derlanden de wotgovende Kamer geopend met eene troonrede. Volgons deze is do toestand des lands zeer gunstig, onder elk opzicht. Zoo kunnen wjj dan toch met een gevoel van tevredenheid ons overzicht voor ditmaal besluiten. Hoort men hier en daar van oor logen en partjjstrjjdelders vorconigt mon zich tot bevordering van hot algemeen belang. Als men eens zoover komen mocht, om dit bij allen op den voor grond to plaatsonwnarljjk do wereld en do maatschappij zou or niet ongelukkiger door zyn. Nieuwstijdingen. fSngclattïi. Jèjmwje. JFranftrqft. turen land zjjn thans te Bouin ondergeloopen cd zullen niet dan met ontzaggelijke kosten eu moeiten weder aan de zee ontwoekerd bunnen worden. Dit ingedjjkte land was van een ongeëvenaarde vruchtbaarheid, zoodat 1 men na kan gaan hoe zware verliezen de landeigenaars j en boeren daar geleden hebben. Het land was toege- j zaaid zelfs al loopt het water weder weg wat slechts i laDgzaam geschiedt, is dat werk voor niet geweest. By Nautes zyn 300 stuks vee, die men op de eilanden der Loire had laten grazenin de laatste dagen omgekomen doordat de steeds wassende rivier j alles had onder water gezet. Loire, Seine, Dordogne, I Ithöne, ja alle groote rivieren in Frankrjjk zyn schrik- j barend gewassen. Men vreest het ergste wanneer de i Bterbo regens en do opstuwende westenwind blyven j aanhouden. Londen, 16 Nov. VoIgcnB berichten uit Cettinje, is hjj don Prins van Montenegro oen rapport ontvangen van een bolangrjjko veldslag tnsschen do Turken en de insurgentcn, die geëindigd is met con groote over winning dor lnatsten. Do 'I urken verloren vele dooden en een aantal hunner werd krjjgsgevangon. Krijgs voorraad levensmiddelen gewereukanonnen violen in menigte in banden der overwinnaars. L.oii«!oii 17 Nov. Op de beurs was er heden sprake van eene regeling der onbetaalde Spoanscho coupons, die van 31 December e. k. ingesloten. JÜuslattïr. In bjjna allo plaatsen van Rusland en Polen worden geldon ingeznmold voor do opstandelingen in Hcrzogo- winawol een bewjjs dat de regecring voor de opstan delingen is, daar zjj anders iets dergelijks zoude beletten. De stad Moskou gaf 30,000 Roebels. In het zuiden vnn Rusland is dit jaar do oogst zoo slecht uitgevallendat do boeren geen voedsel voor het vee hebben. Do prijzen van hot vee zjju daardoor zeer gedaald. Voor 15 en 10 fl. wordon ossen en koejjen verkocht. Het smeekschrift, dat do opstandelingen van do Herzegowina voornemens zjjn aan dedrie groote Mogend heden te rigtcn, zou, naar dc Politische Corr. verneemt en onder voorbehoud mededeelt, de volgende vier punten tot grondslag hebben: 1°. Wjj kunnen niet langer onder Turbsche heerschappij leven. 2°. In af wachting dat de geheele quaestie moge worden opge lost, moet een district van de Herzegowina aangewezen worden als neutraal grondgebied, waar de huisgezinnen der opstandelingen een toevlugtsoord kunnen vinden. 3°. De groote Mogendheden moeten in het uiterste geval de hoofdplaatsen van hot land militair kunnen bezetten en hot bestuur des lands zeiven in handen nemen. 4°. Van Bosnië en de Herzegowina moet een Vasalstaat gemaakt wordenmet een Christen aan het hoofd. KotiMtfliitifiopel, 17 Nov. Het berigtuitRa- gusa omtrent een nederlaag der Turken worut onjuist geacht. De Porte heeft geen enkele depêche ontvangen omtrent een belangrijk gevecht bij Gatzko. Do brief, door don Carlos aan den koning geschreven, verlevendigt natuurlijk de hoop op den vrede in niet geringe mato. Van den inhoud van dien brief is nog niets bekendde aide-de-camp die hem overbragt zou evenwel hebben gezegd, dat de Carlistes ontmoedigd en tot muiterjj geneigd waren, en dat onderscheidene dorpen weigeren langer belasting aan don Carlos te betalen. De Chronista, een ministerieel blad, zegt dat men aan het begin van het einde is; dat de oorlog spoedig tot een einde gebragt zal worden, 't zjj door de vrijwillige onderwerping der Carlisten, 't zy door kracht van wapenen. De jongste stormen hebben in do Vendée ontzagge lijke verwoestingen aangorigt. De gemeente Bouin zoo schrijft men aan de Phare dc la Loireis geheel verwoest. In den nacht van den lOen op den 11 en zyn de dijken dor »Maatschappjj tot Indijking" door gebroken. Toen de met zooveel kosten op de zee ver overde landaanwinning overstroomd was, konden de beide djjken van Saint-Céran geen weerstand meer bieden aan do onstuimige zee. Beiden braken door. De woede der golven scheen te verdubbelen na deze rampook de dijken van la Motte—Luminalsdio veertig jaren lang aan alle stormen het hoofd hadden geboden bezweken en scheurden. Ongeveer 1000 hec- Onder de treffendste bjjzooderhcden aangaande de mynontploffiog te Seraing mag wel deze vermeld worden, dat de vrouw van een der mynwerkers daarbjj haar man en hare beide kinderen verloor, behalve nog vyf werklieden die bij haar inwoonden. Zwolle, 17 Nov. Omtrent de gasontploffing alhier iu de woning van den heer Gratama kunnen wjj thans het volgende mededeelen Bij onderzoek is gebleken dat dit ongeluk aan een verzuim van de werklieden der gasfabriek is te wjjten. Zjj hadden bjj hot nieuw aanbrengen der gasleiding den gasmeter in een hoek van den kolder geplaatst en de hoofdkraan bjj den ingang van den kelder gemaakt. Door het niet zuiver sluiten van een der schroefjes van de hoofdkraan ontsnapte het gas beneden die kraan, zoodat de kelder geheel met gas gevuld was. Om 8 uur was do heer Gratama van zyn huwelyks- reis te buis gekomeD, en toen bjj omstreeks 10 uur naar de oorzaak van de gaslucht ging zoekenont vlamde eensklaps bet gas met zulk een hevigen knal, dat, terwyl het ongeluk achter in het huis voorviel, al de ruiten in de beneden-voorkamer stuk sloegen. Bjj onderzoek is geblekendat sedert de plaatsing van den meter 17 M.J gas deels verbruikt, deels ont snapt waren. Lonnokort 15 Nov. Ten gevolge van het ver drinken van do vrouw van H. N. onder deze gemeente, zjjn zware vermoedeus ontstaan tegen bedoelden H. N. zoodat hjj Zondagavond voorioopig is gearresteerd men brengt 't verdrinken dor vrouw iu verband met do aangegane verzekeringen op haar leven bjj vjjf ver schillende Moatscbappjjen tot een gezamenlyk bedrag van 1350. AmHtcrdmn 17 Nov. Gisterenavond, omstreeks 7 uur, belde de heer Tangen, gepensioneerd Oost- Indisch ambtenaar, aan een huis op het 's Gravenhekje, waarin mevr. Tangen woont, van wie hjj gescheiden leeft. Do heer Tangen had hot voornemen, om, zooals bij hedenmorgen aun don commissaris van politie ver klaarde, zjjne vrouw en zichzelf dood te schioten. Nauweljjks was do deur door eene dienstbode geopend, of de heer T. loste dadeljjk een schot, gelukkig zonder do meid te raken, die, terwjjl de doder het huis inliep, op do stoep en op straat om hulp schreeuwde. Do lieer T. doorzocht daarop het huis, maar vond zjjne vrouw niet, die afwezig vroe. Hjj verborg zich onder een ledikant, en werd daar door de inmiddels aange rukte politie gearresteerd. Men vond by hem een revol- ver, mot nog twee schoten geladen, bonovens honderd j patronen. Dordrecht, 17 Nov. Eergisteren-ochtend werd door don directeur der Dordrechtsche Maatschappij tot Dienstvcrrigting aan het poli tie-bureau alhier kennis gegeven van diefstal van eene vrjj belangryke som aan geldswaarden uit een gesloten lessenaar op het mede op nachtslot gesloten kantoor voorhandenvermoedelijk j met gebruikmaking van valsche sleutelsterwjjl door acn aangever vermoedens werden opgegeven tegen een der bestellers der Maatschappijdie den vorigen namiddag in het bezit van den sleutel der straatdeur werd gesteld. Nadat deze door de politie was aan gehouden en nadat het ondetzoek reeds in vollen gang wasbleek echter dat de geheele als vermist aangege ven waarde nog in de beste orde op het. kantoor der Maatschappij voorhanden was waarna de als verdacht aangehoudene onmiddellijk op vrjje voeten is gesteld. Bergeu-op'Zoom16 Nov. Door de stormen, die in de vorige week en eergisterennacht gewoed hebbenzjjn niet alleen belangrijke schaden aan de Waterschans en zeeweringen veroorzaaktmaar werden de havenbewoncrs alhier zeer verontrust, daar het zeewater, tot do hoogte van 4.12 M. boven A. P. in do binnenhaven opgestuwdal de huizen en kelders beeft doen onderloopen. Tot het aanbrengen vaneen j paar stormvloeddeuren in den havenmond by Den Ham, I is onlangs door den Gemeenteraad besloten, waardoor in eene kostbaredoch hoogst noodzakelyke behoefte zal worden voorzien. VliHsinteen17 Nov. Heden is hier de tjjding ontvangendat in verband met de nieuw aan te leg gen Bpoorwegcn de hier gevestigde hoofd- en mindere ingenieurs eerlang naar elders zullen worden verplaatst. Reeds is do ingenieur Verhejjen naar Amsterdam ver trokken 3Xi«ï«"lolf>ui*jr, 16 Nov. Eenigen tjjd geleden, maakto het in onze Kamer van Koophandel en Fa brieken een onderwerp van bespreking uit, in hoever het in den tegenwoordigen tijd nog wenschelijk moest geacht worden de bestaande commissie tot het exami neren van varenslieden in het leven te houden. De meerderheid was voor het behoud, vooral op grond der verwachtingen die men terecht koestert van de sinds eenigen tjjd zeer vermeerderde scheepvaart, als ge volg van ons uitmuntend kanaal enz De commissie bleef dan ook gelukkig (dankizjj bij uitzondering de lot behoud gezinden 1) ic leven. Ware zij tot ootbinding overgegaan, dan had zij niet, wat zij heden deed, aan den heer J. G. Henner alhier, na afgelegd examen, een diploma als eersten stuurman voor do groote vaart kunnen uitreiken. 19 Nov. Er schynen nog maar alt.jjd speculanten te zijn op de onachtzaamheidom geen ander woord te bezigenvan sommige personen. Wilt ge weder een sterk sprekend staaltje? Ik haast mij het u te leveren. Een te Oostkapelle woonachtig en niet zeer gunstig ter faam bekend staand persoon beeft getracht eenige plattelands-bewoners van Walcheren beet te ne men met de tegenwoordig als haute nouveauté verkocht wordende papieren imitaties van gouden 10-stukken. Pjj een is bij daarin geslaagd, nameljjk te Gapinge. Daar bocht bij winkelgoederenbetaalde met zoo'n papieren vod en kreeg gold terug alsof hjj j 10 be taald had. De justitie kwam er echter achter en hoeft tegen den schuldige proces-verbaal opgemaakt. Mi«l«Tell"*urjr18 Nov. Sinds een paar jaren is hier door eenige jongelieden een rederjjkers-vereeni- ging opgerigt, »Ons Genoegen" genaamd, die zich in verschillende opzigtenvoorat wat zuiverheid van taal en uitspraak betreft, gunstig van andere dergeljjke vereenigingen onderscheidt. Terogt mag zjj zich dan ook in veler Bympathie verheugen en ziet zij het getal der zoogenaamde kunstminnende leden steeds toenemen, wat met het oog op *de kas" vooral niet te verwer pen is. De werkende leden schijnen de voorkeur te geven aan cusemh/e-Btukkon en wyden zich met prjjzenswaar- digen jjver aan de beoefening van dramatische penne- vruchten en bljjspelen. Een enkele maal vindt een of ander dichtstuk een vertolkermaar dit behoort tot de zeldzaamheden. In zekeren zin is dit te be jammeren omdat de beoefening van de dichtwerken onzer beste letterkundigen daardoor te veel wordt voorbjjgezieneene studie die toch zoo ontzaglijk veel viuchten èn in bennis èn in genot afwerpt. Gisteren avond hield genoemde vereeniging weder eene bijeenkomst met introductie van damestot ope ning van het wintersaizoen. De vrjj talrjjke opkomst in de groote zaal van het schuttershof »de Edele handboog" getuigde van belangstelling. En dat deze niet onverdiend waswerd voldingend bewezen door de flinke wijze waarop het gekozen programma werd afgewerkt. Behalve een inleidend woord van den voor zitter en eenige voorgedragen zang couplettenwerden óp waarljjk pryzenswaardïge wijze opgevoerd Hartman's dz-amatieche schets in drie bedrjjven »De valsche Mun ter", alsmede het blyspel in één bedrjjf Wie is de vader?" De totaal-indruk was allergunstigst, en dat kleine tekortkomingen, die nu en dan als verschoon bare vlekjes het geheel min of meer ontsierden vol gaarne over het hoofd werden gezien niemand die het krachtig en by herhaling gebragt applaus hoorde, kon daaraan twyfelen. Een geanimeerd bal zette de kroon op een aller aangenaamst doorgebragten avond. Moge de geprezen uitslag de jeugdige beoefenaars eener schoone kunst aansporen tot volhardende studie! Zierikzee, 19 Nov. Ook de Kamer van Koop handel en Fabrieken alhier heeft zich by adreB gewend tot de Tweede Kamer, met verzoek om het ingediend ontwerp van wet tot goedkeuring van het verdrag, betreffende de suikerbelasting tusschen Nederland Belgie, Frankrjjk en Engeland niet aan te nemen. Adressante wees er op hoe de conventiezooals zy voorioopig is vastgesteld, de Belgische Beetwortelsuiker industrie bevoordeelt boven de Nederlandsche, waarvan de nadeel ige gevolgen voor onze fabriekanten niet kun- neD achterbljjveD, evenmin als voor den Landbouw, die, bjj den ongunstigen toestand der meekrapmarkt, in zoo hooge mate belang heeft bij de cultuur der suikerbieten als equivalent voor de meekrapbouw. Z. M. heeft met ingang van 1 Dec. a. s. benoemd tot kantonregter te Tholen Mr. J. IJ. L. van Buren onlangs benoemd tot kantonregter te Zierikzee. Naar aanleiding der voor eenige dagen afgekon digde wjjzigingen in de regterlyke organisatie, heeft de Minister van Justitie reeds Zaturdag jl. de procu reurs-generaal bü de provinciale boven uitgenoodigd, iu overleg met ae voorzitters, tot de overbrenging van de aanhangige strafzaken naar de nieuwe hoven mede te werken, opdat de geregelde afloop der strafgedingen zoo min mogeljjk lyde. O. a acht do Minister noodig dat 1°. allo crimineele zaken, thans in raadkamer aan hangig, vóór 1 Jan. e. k. volgens art. 125 Wetb. v. Stral'v. in raadkamer worden afgedaan; 2°. in alle strafzaken, die nog voor de hoven in openbare zitting zullen worden behandeld, ook vóór 1 Jan. uitspraak worde gedaan3°. zoo min mogeljjk strafzaken bjj de hoven worde aangebragt, als niet hot uitzicht bestaat, dat daarover vóór 1 Jan. in raadkamer of in openbare zitting kan worden arrest gewezen. Met ingang van den 18de° dezer zal het rijkstele- raafkantoor te Hulst op werkdagen open zijn van uren voor- tot 3 uren namiddags en van 6 tot 7 uren namiddags. De diensttyd op Zon- eu feestdagen bljjft onveranderd. Te Brouwershaven is een schoener, de Furstelega, komende van Pitea (Zweden) als bjjlegger binnenge- loopen met 9 voet water in het ruim. Dc bemanning weigert met het lekke vaartuig de reis voort te zetten. Naar aanleidingvan de staking der stoomvaart tusschen Vlissingeu en Engeland, vanwege de Maat schappij Zeeland, heeft de directie een circulaire tot de aandeelhouders gorigt. Het bestuur herinnert aan hetgeen in Jun jj op de algemeeno vergadering is mede gedeeld. Toen reeas was Q.ueenBborough als het beste eindstation in Engeland aangewezen, waar de Engelsche Spoorwegmaatschappij bereid was groote werken aan tc leggen en reeds in hot begin van dit jaar zyn over eenkomsten mot aansluitende spoorwegen getroffen, om den dienst in den zomer te kunnen hervatten. Het bezwaar der Britsche regering, om genoemde haven voor den buitenlandschen handel open te stellen, was wel overwonnen, maar de vertraging, door de onder handelingen veroorzaakt, zou bewerken, dat de werken niet vóór 1 Nov. konden voltooid zjjn. Intusschen werd besloten voorioopig de vaart op Sueerness te openen, niettegenstaande de bezwaren daartegen. De goede verwachting werd niet teleurgesteld of schoon de aansluiting te Vlissingen herhaaldelijk werd gemist. Maar de reizigers betuigden bun tevredenheid over de uitmuntende inrigting der schepen. Intusschen kwamen nieuwe teleurstellingen. Door allerlei oorzaken kunnen do werken niet vóór het begin van Januarij gereed zyn en bjj slecht weder en bjj nacht kunnen de reizigers te Sheerness moeyelyb van en aan boord komen. Op den dnur zou de reputatie der lijn daaronder ljjden. Toen nu twee der sdhepen averjj kregen, besloot de directie, in overleg met den eere voorzitter en commissarissen, den dienst liever te staken, totdat hij over eenige weken voorgoed via Queensborough kan worden hervat. De directie twjjfolt niet of de min gunstige indruk, door de plotsolijke staking bjj bet publiek teweeggebragt, zal spoedig vordwjjncn als over eenigen tijd de dienst op de meest bevredigende wjj ze wordt voortgezet. Door de raadkamer van de arrondissementsregt- bank te Heerenveen is de jonge man die onlangs uit minnenijd eene dienstbode bij den heer mr. P. Heringa Cats te Oranjewoud vermoord heeft, naar den procu reur-generaal bjj het provinciaal goregtshof in Friesland verwezen. Gedurende al den tjjd zjjner gevangenschap heeft hjj nog niet het minste teeken van berouw over zijne misdaad aan den dag gelegd; integendeel toont hy zich koel en onverschillig. Uit verschillende plaatsen des lands komen be- rigten in over den hoogen waterstand der rivieren. Te Arnhem is dc benedenkade geheel overstroomd en staan de meeste polders en uiterwaarden geheel ouder water. De Waal is in twee etmalen 2'/,; Meter gewas sen zoodat in de Betuwe eene aanzieulijke schade is toegobragt aan de beetwortelen en suikerpeeën die aan den oeverkant ter verscheping stonden opgestapeld. In weerwil dor inspanning van alle krachten en niet tegenstaande ïuen dag en nacht, Zondag zoowel als werkdag, er aan heeft gearbeid, is bet slechts ten deele mogen gelukken nog tydig dit artikel op eene veilige plaats te bergen, zjjn duizenden bij duizenden van die beetwortels weggespoeld en alzoo honderden guldens daardoor te loor gegaan. De kade aan het Brakelsche Veer loopt bijna over, zoodat de uiterwaarden met inundatie bedreigd worden. Uit Dalfsen schrjjft men, dat de rivier niet alleen de buitenlanden, maar ook binnendjjks gelegen lande- rjjen heeft onder water gezet.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 1