BIND- EU TRAP-MACHINES Éb sum u mituM ST. NI COL A AS-ÉTALAGE DANKBETUIGING Baatgevende Melkkoeijen, HEEREN die aan DAMES Zierikzee. Engelsche Haardstukken, Insecte-poeder Yicat alle omstandigheden uiet hunue geestverwanten te willen medegaaa. Dit ia juist eergisteren (Vrjjdag) geblekenbjj de motie van orde door den heer Mirandolle voorgesteld bjj de beraadslagingen over de afdeeling: Justitie der Indische begrooting. Het gold de vraag of art. 2 no. 27 van het algemeen polilie-strafreglement voor inlan ders (Indisch Staatsblad 1872 no. Ill) behoorde gehand haafd te worden. De heer Mirandolle verlangde de intrekking omdat hjj het èn onvrijzinnig, èn in strjjd met het staatsbelang achtte dat inlandsche arbeiders, die zonder reden hunne overeenkomst verbrakentot gevangenisstraf werden veroordeeld. Alle autoriteiten in Indiö beweerden dat die straf bepaling gunstig werkte. De verbrekingen derdienet- overeenkomsten werden zeldzamer. Ik geloof het gaarne. Men zou zeker hetzelfde verschijnsel ontwaren als men dezelfde strafbepaling in Nederland invoerde. Konden dienstboden-die hun godspenning teruggaven of op eenmaalzonder wettige redenen heenliepennaar de gevangenis worden verwezenik geloof zeer gaarne dat zjj, hoezeer dan ook onwillig, er de voorkeur aan gaven hunnen dienst te blijven verrigten. Maar bjj eene strafbepaling ia 't niet alleen de vraag, of zij eene goede werking heeftmaar of zjj regtvaardig is. En nu gaat het zeker niet aan de vrjjheid van hem die arbeidt, zóózeer aan banden te leggen dat hij, indien hjj zjjne overeenkomst verbreekt, met gevange nisstraf moet worden veroordeeld. Dat is eene goede strafbepaling voor een landwaai de burgers door knoet en rotting worden geregeerd maar dat is geene regtvaardige straf voor een vrijzinnig land. In de kamer sprak men cr van dat gelijksoortige bepalingen ook in Europa bestaan. Dit i9 niet vol komen juist. Alleen die verbreking van overeenkomsten wordt misdryf geheetenwelke de algemeene belangen in gevaar brengt. Maar kan hier wel van benadeeling der algemeene belangen gesproken worden En waar zou het heen, als men-alle mogelijke straf bepalingen omdat zij in Europa bestaan daarom ook reeds voor Indiö noodig zou achten Iedere strafbe paling moet in overeenstemming zjjn met de zeden der bevolking, die zich daaraan moet onderwerpen. De bestaande strafbepaling, die aan arbeidgevers hetregt geeft hunne ongehoorzame of wederspannige arbeiders in den kerker op te sluiten, is in affectie niets anders dan de weder-invoering van een vermomd pandeling schap dubbel af te keuren in een landwaarin de inlandsche bevolking geheel en al aan de genade van het overheerschend ra3 is overgeleverd. Dat de Minister van koloniënde heer van Goltstein zich ongezind betoonde om de intrekking dier hateljjke strafbepaling te beloven, is al een kwaad teeken; maar kwader was, dat de heer de Vries als een red dende engel voor den Minister opdaagde en de be scherming van het Ministerie booger stelde dan de bescherming van den inlander, die volgens het Rege ringsreglement, gevrjjwaard moet zjjn tegen onderdruk king »van wien ook" Nu de heer Mirandolle zjjne motie niet heeft ingetrokken bljjft de zaak echter aan de orde. En wie weet welke verrassing ons het vol gend koloniaal verslag zal bereiden 1 Maar dit kon men uit deze disccssiön ziendat een deel der liberale party de hand beschermend over het Ministerie uitstrekt, en zoo zal de Minister van kolo niën in weêrwil van al de kronkelingen waardoor zjjne politiek zich kenmerkt, ook zeker wel een veilige haven bereiken. Doch voor heden voldoendeNu ik toch van strafbedreigingen spreekkan ik u iets melden omtrent den stand der zaak van Jut en zjjoe vrouw, omtrent wier gezondheids-toestand gelukkig geene bulletins worden uitgegeven. Men vermoedtdat het wel Februari of Maart zal zjjneer deze strafzaak voor het Hof van Zuid-Holland (Zeeland daaronder begrepen) zal behandeld worden. De justitie heeft in stilte haar onderzoek vooral in Amerika jjverig voortgezet en het govolg daarvau zal zjjn dat uit het buitenland vele getuigen zullen komen om voor het Hof verklaringen at te leggen. Hoevelen zullen er op de bank der beschuldigden plaats nemen? Ik heb reden te vermoeden, dat dit getal zich niet tot twee zal beperken. Nog onlangs (een paar weken geleden) werden bij nadere huiszoe king in de woning van moeder Jut voorwerpen ge vonden die de vermoedenswelke ten aanzien barer medeplichtigheid bestonden zeer vermeerderen o. a. de bos sleutelsvan Mevr. van der Kouwen afkomstig. V. 8TOOMBOOTDIEN8T can Middelburg op Rotterdam. November 1 8* 7" 5. Van MIDDELBURG: Vrjjdag 19 's morg. 7,u. Zaturd. Maand. 22 Woensd.24 Vrijdag 26 Zatnrd. 27 Maand. 29 7, 6,30 9,— i Van ROTTERDAM: Vrjjdag 19 Zaturd. 20 Maand. 22 Woensd.24 Vrijdag 26 Zaturd. 27 Maand. 29 DIRECT CORRESPONDERENDE WAGENDIENST: Van Zierikzee, Hotel van OPPEN, afrid 1 uur na af vaart van Middelburg en 2 uur na afvaart van Rotterdam. Afvaart van Zijpe naar Rotterdam nimmer vroeger dan 3 mui* na afvaart van Middelburg. STOOMBOOTDIENST tu3schen Zierikzee en Rotterdam en tusschen geleoen plaatsen. Afvnarturen in November 1875. Van ZIERIKZEE: Zondag 21 's morg. 7,u. Dond. 25 9,— Zondag 28 11, Van ROTTERDAM: Dingsd. 23 *s morg. 9,30 £Hfebcrt«Kttën. Heden beviel zeer voorspoedig van een Meisje, THERESIA OOSTERWAAL, geliefde Echtgenoote van Zierikzee, H. C, BOUDIER. 15 November 1875. Heden overleed in den ouderdom van ruim 66 jaren, rajjno geliefde echtgenoote en hunne moeder GEERTRUIUA SLIERENDREGT. Zierikzee, P. van der HAVE 14 November 1875. en kinderen. Algemeene kennisgeving. VRIJHEID en GEWETEN. De KIESVEREENIGINGVRIJHEID en GEWETEN, beeft in hare vergadering van 12 October 11., de navolgende Heeren tot Candidaten gesteld, voor leden van het College van Notabelen: 1. Jhr. Mr. M. J. SCHUURBEQUE BOEIJE. 2. J. W. VORSTHEUVEL LABRAND. 3. Mr. C. J. FOKKER. 4. Ju. OCHTMAN, JOHZ. 5. J. D. STETTEROGGE. Zierikzee, 9 Noverdber 1875. Het Bestuur der Verceniging, J. OCHTMAN, Johz. J. D. STETTEROGGE. B. C. CAU. A. G. KIJN. J. E. MULOCK HOUWER. morg. 9,30 u. 9,30 10,— 6,80 voor de vele belangstelling ondervonden bjj onze 25- jarige Echtvereeniging, op den 13 November 1875. C. OLRÉE. J. A OLRÉE-Versteeg. van de VOORW ERPEN der LOTERIJ ten voordeele van het ARMENGESTICHT te dezer stede, op Woeoüi(1ug:Ö-i en Doufleu-dugj 'J5 JVo- veinbei*, in de Raadzaal van het Stadhuis, van 's namiddags één tot vier ure, tegen 3 «rent*» entréö. Men wordt vricDdelyk verzocht de pi-yxeu te laten bezorgen, uiterljjk Zoturilajg SO Novembei', bij eene der Dames bestuurderesseu. De Deurwaarder J. FRANSE zal publiek verkoopen ypopéi1 Vrjjdug 11* NoveinborI875, 's morgens 10 ure, aan de herberg »dk uao£2£lWereld" te Nieuwerkerk Eene partij BEESTIAAL, als: MelUhoeien, Vare Koeien, Vaur- «en, Ofiisen en Kalveren en 40 manden Mangelworlels. Zjjdie er jjoetleren bjj willen brengenver voegen zich aan genoemde herberg. De boekhandelaar S. OCHTMAN Jz. heeft de eer te be richten dal zijne ST. NICOLA AS-ÉT AL AGE gereed is, en houdt zich beleefd aanbevolen voor een druk bezoek. JB il J 0 .11G 19 heeft de eer U te berichten «lat «le gereed isU wordt beleefdelijk uitgenoodigd dezelve te bezichtigen Behalve groote VERSCHEI DEN IIEI1) en veel lNIlDUVVfis, heb ik gemaakt ST. NICOLAAS-PAKKETTEN van fl.00 en f2.50 per sfulc. Deze pakketten hebben de volle winkelwaarde van één gulden en één rijksdaalderen bevatten van een tot vjjf voorwerpen, geschikt voor eigen gebruik of met ST. NICOLAAS cadeau te geven. Als SURPRISE liggen in elke honderd pakketten van één gulden OttIK BOTV.Swie dat treft krjjgt boven den inhoud van zjjn pakket, eene fraaije UT,OGMGN8TAANI*GR BEELD of een paar VAZEN, ter waarde van ./"O.— a lO.-. In elke honderd pakketten van één rijksdaalder liggen VIJF BONS, wie dat treft krjjgt een paar b»-o.iy,c„ BEELDEN DLOEMENSTAANDEIlTAFELLAMP ROOK- TAFEL of VAZEN ter waarde van TV - tot ïi O. Men bestelle spoedig, vóórdat de voorraad geplaatst is. De Notaris J. C. BENTEIJNresi derende te Tholenis voornemens op VRIJDAG ÜR Novcnher 1875, des voormiddags ten elf ure, ten verzoeke van P, van STEE, te Poort vliet vóór do door hem bewoonde Herbergaldaar, publiek te verkoopen: Kalverenjong Vee Landbouwgereedschappen en hetgeen verder zal worden gepresenteerd. Dc Notaris Mr. T. A. WAGTHO te Tholen zal op Vi-ijvlntf «lei» 3<1en December PS75, des morgens ten 10 ure, ten verzoeke van den Heer Mr. J. P. R. TAK van POORTVLIET, publiek verkoopen: Een e groot o pnrtjj opgnaiule O L Al EN BOOM EN, aan den Zuiddjjk onder Poortvliet. EN ONMIDDELLIJK DAARNA terzelfder plaatse ten verzoeke van P. v. d. SLIKKE mede •ene groote party opgnniule bjj gelegenheid van hot aanstaande 8T.-NICOLA.AS-FEEST een waar lijk nuttig, doelmatig en tevens sierljjk Cadeau wenschen te maken, heb ik de eer te herigten dat op nieuw een ruime voorriiad voorhundcu Ik van uïtisliii;e«»«l deugdz-iune poorten en dat de bekende lage prjjzen voor dit doel, aanmerkelijk zjjn vermiiulerd zood.it tot en met O Deeembcr aan«tiiauflo een uitmuntende <1ul>!>ele 8TIK8TEEK-NAAIMACHINE met allotoebe- hooren gratis onderrigt en deugdeljjke Guarantie voor slechts 30 wordt ver- krjjgbaar gesteld, by J. de GRAAF Cz., Poststraat. IN HOEDEN, PETTEN, nGEKEPi-KLEEDIPI6STDKKEN DAMESW •M AK TEL S., B 0 O M E N OLMEN aldaar. Do Notaris Mr. J. A. BOLLE zalten verzoeke van Mej. de Wed. KRUN STEUR te Renesse, op hare Hofstede, op l>i»£?.-.<!neg A*- ry December 1*87'*3, des voormiddags ten 10 ure, publiek prescntcron te verkoopen: EenO party zware Olmen- en Esschen ROOM EN, waarvan do meesten geschikt voor werUliout beiieveiw ceno party Steenijpen BOOMEN. De Notaris Mr. WAGTHO zal, publiek presentccren to verkoopen, op 13iiiM«lujr T Doeemlmr 1875, des voormiddag* ten 10 ure, ten verzoeke van den Heer A. van der BURGHT EENE PARTIJ Olmen-, Esschen- en Canada ii®ll Ks op do hofstede »db Peuke" onder Tholtn, te beginnen in do weide, in pacht by J. van der MAALE. Voorloopige aankondiging. De Notaris J. M. BOUVIN zalna be- ■jffiiiL komen regterljjko magtiging, ten verzoeke g-'gU' Sfc van do erfgenamen van wjjlen den Heer P. C. LANDSKNEGT, op nader te bepalen dag, unr en plaats, pnbliek presenteren te verkoopen De ondergetcekendo heeft de eer zjjne Stad- en Landgenooten te berigtendat hjj weer voorzien is van Jonge Kippen, welke geheel voIwhssoii /jjn. G. If. GLINDT. Koffiehuis Harmonie", Schouwsche Botermarkt O NT V A N G E N: DE NIEUWE HAARLEMSCHE GROENTENS in blikken, waarvan prjjs-couranten te bekomen zjjn. (iiiiitooi.iii; Fiji soM'Giiom it /l por G ons*. J. W. SCHOUTEN, Confseur, Havenplein. TOT UITERST GERING E PRIJZEN Finale Uitverkoop WEGENS MKW1DERING VAN ZAKEN, VAN ALLE VOORRADIGE llKiPAifüIM» LAKEN, CASTOR, MOSKOWA, DUFFEL, BEVER, VRIES. BAAI, BROEKSTOFFENWITTE FLA NELLEN, enz. Zierikzee. J. IIOUBAEH Jr.. Oude Haven, Wjjk D, No. 410. ZUIVEKGEZEEFDE ƒ1.10 por mti«l, per Nolntnl 3,35. Een WOONHUIS en ERF, RUHR KACHELKOLEN, staande en gelegen binnen do stad Zierikzee, op do Nieuwe Haven, op den hoek van de Nieuwatroat. AANDEEL in het fregatschip FRANSEN VAIV DE PUTTE, varende onder Directie van do Heeren ZEIJLER DEKKER. Een AANDEEL in het «lrjjvc.d DROOGE DOK te Katendrccht on andere WAAltDEN STATIE- of DIJKSCHIP7 TE KOOF* voor 3 «liirzcncl gulden van uitmuntende Hollandsche bouworde, met KOM* PLETEN INVENTARIS on gewicht op de mast, ladende zes-en-veertig zware lasten. Te be vragen bjj den eigenaar P. BREUGEM, Botersloot, No. 13, te Rotterdam. Uit «Ie hand to lcoop Een Wagenmakers-Inventaris, bestaande in Gereedschap, geznngd en ongeznagd Hout en alles wat tot het wagen maken behoort, bij A. ROOSE, wagenmaker to Oeersdijk. ja-fc TE KOOP: groote Barouchette, uitmuntend geschikt voor een bui ton voer man, 2 nieuwe AARD- of PEKVVET- KARBENgebruikte wielen er aan, met een klein voorwieltje. Eenige RIJTUIG-en BIEMWAGEN- WHOLiliMN", Riem wagen, winden, steunen en treejen. Te bevragen by A.. PL AU NI te Zierikzee. Voor liefhebbers wordt TE KOOI* «onerebo<l<>». MEER DAN TWEE HONDERD VIJFTIG STUKS fraaije Krul-en Kappers-Kool, bjj L de OUDE Jz., te Duivendgke. TE koop: eene partij COMPOST, bestaande uit STRAAT VUIL en BEER, zorgvuldig dooreen gemengd. Adres M. B E IJ E Jz., Breedstraat No. 312, te Zierikzee. puike grove kwaliteit, oo.it per mud, bjj W. BAARS te Zierikzee. FIJNE ENGELSCHE ELK OLE m, verkrijgbaar tot TC* cent per mud bjj MOOLEN BUKGH Jto O.0 ALMANAKKEN en SCHEURKALENDERS voor 1876, verkrijgbaar bjj den Boekhandelaar van DISHOECK te Zierikzee. VEEHO VDERSlSggti IttAn HET is een zeker en onschadelijk middel om uwe dieren van ongedierte te bevrijden bet toenemend gebruik pleit voor de deugdzaamheid, ik beveel het u bijzonder aan, en geef het geld terug als het niet voldoet, te bekomen bjj A. C. DAGEVOSZierikzee, Meelstraat. J. P. van der DOES, verkoophuis, Goes. fidlBIWllWI C00LS1NGEL, ROTTERDAM. Ondergeteekende is heden DONDFIt O AG den geheelon dag nog te sproken of te ontbieden, ter aanneming van ïOlCIJICItXCrV voor zijne Vcr- verjj, Hotel »van Veen" alhier. IT. BEERENBORG. Het «lepót bljjft gevestigd bjj P. SEPTER te Zierikzee. sciiiimiiiii.vtmik vaart, aanstaanden ZONDAG naar de steden Rotterdam en Dordrecht. Rotlerdamsche Hypotheekbank voor Nederland. De BANK geeft PANDBRIEVEN uit, rentende J pCt. 'sjaars, aflosbaar A pari bij jaar- lyksche uitloting. Zjj verstrekt gelden onder eerst hypothecair verbauA van goederenuitsluitend in Nederland gelegen. Aanvragen om Hypothecaire Voormol» of ten en P.uulbrlovon kunnen dageljjks geschie den bjj de volgende A G R IV T K N: Te Tholen, de Heer Jhr. S. 0. de CASEMBROOT. Middelburg, de Heeren J. A. TAK C°. Goes, de Heer J. A. A. FRANSEN van de PUTTE. Zierikzeede Heeren van deb. STARP BERG. Heden verschenen de 3<le «Irult van Hoe men van kippen 500°/ voordeel 's jaars kan trekken naar het-Engelsch VAN KINARD B. EDWARDS door J. LIESHJ. PRIJS 75 CENT. Te bekomen aan het bureel van dit blad. Bjj J. MUUSSES C°. te Purmerende ie verschenen en alom verkrjjgbaar: WALCIIER8CHE door H EINS. r»ry*s /o,öo. Degene die op Maandag l November VERLOREN hoeft een zak TARWE, kan dezelve tegen betaling der advertentiekosten terug bekomen. Adres bij de Uitgevers dezes. VERLOREN tuBschen Zierikzee en Brouwershaven op den Grindweg r» 55 A K It 10 INde vinder zal een belooning hebben, te bezorgen by J. de KATER Jz., SoheepB-agen- ten te Brouwershaven. VAN STONDEN AAN BENOODIGD een ongehuwde SCHAAPHERDER, onder overlegging van een bewjjB van bekwaamheid vervoege men zich onder letter S. bjj den Boekhande laar van DISHOECK te Zierikzee. Met MEI eerstkomende een gehuwde BOEREN-KNECHT benoodigd. Te bevragen bjj den Boekhandelaar S. OCHTMAN Jz. te Zierikzee. VAN STONDEN AAN of met MAART EEN AANKOMENDE SCHOENMAKERS-KNECHT benoodigd, P. G., bjj P. de KOK te Borssele. Met 1 MAART aanstaande oen SCHOENMAKERS-KNECHT benoodigdvoor een jaar vast werkbjj A. SMIT te 's Heerenhoek. KLEERMAKERS-KNECHTS. Er worden TERSTOND gevraagd twee bekwame KlccrmnhciN-Kncchts, van de F. 6., vast werk tegen hoog loonbjj C. KOU WENOORD te Nieuwenhoorn by Br telle. TERSTOND BENOODIGD eene MF.ID als Huishoudster, van mid delbaren leeftijddie de leiding van drie jeugdige kinderen op zich neemtby A. J. A. HOOGVLIET, timmerman te Baarland, Zuid-Beveland. Uitgevers: DELOOZE WAALE. Snelpersdrukkery van OCHTMAN, PIETERSE VAN DISHOECK, Meelstraat B, 65.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 2