ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE. No. 5620. 52steJaarg. Donderdag 18 November 1875. Verschijnt DINGSDAG, DONDERDAG en ZATURDAG. De prjjs per 8 maanden is 1,30, tranco per post 1,60. ADVERTENTIËN 10 Cts. per regel, kunnen uiterlijk tot des Maandags, Woensdags en Vrijdags voormiddags 10 ure bezorgd worden. Door het POSTKANTOOR te ZIE RIK? EE zijn gedurende de eerste helft der maand October 1875, de navolgende brieven verzondengeadresseerd aan personen, wier namen op het adres vermeld, ter plaatse van bestemming onbekend zjjn, als: J. WAARDENBURG, Amsterdam. M. van der PLOEGGorinchem. J. KOOIJMAN, Zonnemaire. van het Hulpkantoor BROUWERSHAVEN. W. van EIJL lloltei dam Nieuwstijdingen. Gm«rtfea. Over het vergaan der stoomboot Pacific wordt uit New-York nader het volgende gemeld Luidens het verhaal van den matroosdie gerijd werdwaren aan boord 250 menscben. Er beerschtc eene vreeseljjte wanorde na de stranding; de passagiers verdrongen zich op het dek en vlugtten in de bootentegen de bevelen in. Eene bootwaarin 15 vrouwen sloeg om eene anderewaarin zich de opperstuurman en acht matrozen bevondendreef weg. Het schip zonk snel en liet op de oppervlakte een drjjvende massa van menscheljjke wezens achterdoch ook deze verdwenen weldra in de diepte. Verscheidene Ijjkeu zjjn reeds gevonden. ©ugelanb. JLourlo», 15 Nov. Ten gevolge van hoogen vloed op den Theems zjjn de lage gedeelten der stad eu omstreken overstroomd. De waterstand is thans dalende. De storm heeft langs de kust veel schade aangerigt. Vele schepen hebben schipbreuk geleden. Siintanilor, 13 Nov. Groote toebereidselen worden gemaakt voor den nieuwen vcldtogt tegen de Carlistenwelke omstreeks het einde van December een aanvang zal nemen. In Alava bicden de Carlisten in steeds grooter aantal hunne onderwerping aan. Hier (te Santander) komen bjj voortduring familiên aan uit San Sebastian. Er bevinden zich hier ook vele man- schappeudie naar Caba zjjn bestemd. 2t«lic, Ten gevolge van het meer en moer toenemende misbruik dat jonge meisjesdie in kloosters en wel dadigheidsinstellingen tot opvoeding worden opgeno men, door hare onderwijzeressen en anderen met alle mogelijke middelen worden overgehaald om den slujjer aan te nomen, heeft de prefect van Napels eene ver ordening uitgevaardigdwaarbjj de instellingen die zich hieraan schuldig maken, met ontbinding worden bedreigd. Ook zjjn verscheidene nieuw aangestelde nonnenop last der Regeringuit deze inrigtingen verwjjderd. JFrttttfeïijjfe De maritieme regtbank te Brest beeft zich onbevoegd verklaarduitspraak te doen in de zaak der beman ning van de brik II. L.waarvan wjj in Ons vorig No. melding maakten. lOmtsckltinfr. Uit een aantal plaatsen in Duitscbland es Zwitser land wordt melding gemaakt van vernielingon in de laatste dagen door storm veroorzaakt. Te Rbeydt is een gevel van het in aanbouw zjjnde postkantoor totaal weggeslagen. Te Viersen is de gevel van een huis met drie verdiepingen letterljjk achterover gedrukt. Te Gladbach lugen de straten vol dakpannen on glasscher ven. Even als in dien omtrek zjjn ia verscheidene stro ken een aantal boomen ontworteld. Dit laatste heeft ook in Zwitserland plaats gehad. De Dnitscho tele- giaafljjnon hebben veel Heïtcrlanlr, Zwolle, 15 Nov. Gisteren avond circa 10 uur hoeft alhier in da Voorstraat in het buis van den kas sier Gratama eene gasontploffing plaats gehad, waarbjj verscheidene glasruiten verbrijzeld werden on de heer Gratama belangrjjko brandwonden bekwam. De deerljjk gewonde kassier was een paar uren te voren van zijne huwelijksreis thuis gekomen. De gasaanlpg in de voor kamer des huizes schijnt niet afgesloten te zjjn geweest, zoodat op het oogenblik, dat de beer Gratama met een licht daarin kwam, het ongeluk voorviel. 15 Nov. Gisteren werd alhier in het lokaal van den Amsterdamschen Werkmansbond een vergadering gehouden van ongeveer 200 bakkers gezellen die n. b. vier «ren duurdeen waar de middelen werden besproken ter verkrjjging van hooger loonen tot het afschaffen van het werken op den Zondag. Uit de dibwjjls vrjj verwarde en ellenlange redevoeringendie soms zelfs een religieus karakter verkregen waarbjj dan natuurljjk het doel der zamen- komst geheel uit het oog werd verlorenkon worden opgemaaktdat geen werkman hier ter Btede meer uren per dag werkt (van 14 tot 16 n. 1.) en dat wol op den meest ongeschikten tjjd (des nachts) dan een bakkersknechten dat er geen arbeider alhier isdie in verhouding tot de werkuren minder verdient dan bjj. Hierinmeende men eenstemmigmoest verandering en verbetering komenhoe eerder hoe beter. Het resultaat dezer bijeenkomst was betrekkei jjk geringaangezien zich slechts een 40 tal vereenigden om een beweging ten gunste der bakkersgezellen op het touw te zetten. Besloten word dus alle pogingen in 't werk te stellen om dit getal te vermeerderen om daarna gemeenschappeljjk met geoorloofde middelen tot het geweDschte doel to geraken. Wijle aan Zee, 14 Nov. Twee knapen vau 16 en 14 jaar oudzoons van een Engelschen duiker, hadden bjj den halven storm die heden woeddede onvoorzigtigheid met eene vlet naar een schoener te willen roeyendie bezig was te ankeren tns9chen de pieren van de haven van 't nieuwe kanaal. Door het omslaan der vlet boetten zjj hunne roekelooshoid met den dood in de golven. Het hondje, hetwelk zij hadden meegenomen in hot vaartuigje, zwom naar 't strand en bereikte het levend 'b» Gravcnhage, 16 Nov. De nieuwe, door den - Minister van Financiën toegezegde belasting-ontwerpen zjjn reeds bij den raad van state aanhangig. Afschaffing van den zeepaccjjns, zonder verlies voor de schatkist, is daaronder begrepen. Eerstdaags wordt de indiening verwacht van een voorstel tot afschaffing der meeste leges on emolumenten wegens de in- en uitgaande regten eu accjjnson. De Minister van Financiën 19 op een verlaging van den zoutaccjjns bedacht en op een herziening van de patentwet. Misschien zal een speciale strafwetgeving tot beteu geling van het misbruik van sterken drank worden voorgesteld in den geest der voorstellen van de staats commissie voor het strafwetboek. 15 Nov. Gisteren namiddag" circa 3 ure werd hier hulp ingeroepen voor een op het Hollandsch Diep in zinkenden staat verkeerenden vischschokker, toebehoorenden aan den heer Ch. Ver- hejjen en bevaren door Pieter de Bie en Jacob Geluk. Oniuiddelljjk begaven zich H. de -Hoog, Aart van Bavel, Adriaan van Ba vel, Isendoor Verhejje, Jan Col lier en D. Dubbelmanin eene boot derwaartsdoch voordat zjj den. schokker bereikt haddenwas deze reeds omgeslagen. Pieter de-Bie vond opmiddeiljjk zjjnon dood ia do golven. Jacob Geluk echter wist zich aan den mast, die nu eens onder dan boven water slingerde, vast te houden, doch door den zwareu vloed en sterken golfslag mis lukte het aan genoemde personen den man te redden. Eene tweede poging, door P. van Dam, Leendert van Roojjen, J. Brand en D. Silleris beproefd, bleef eveuzoo zonder gevolg. Eindotjjk werd nog een derde poging aan gewend door Jacob van Drongelen, Cornells Ritmeester, Janus Boelhouwers en Matheus Corsmiden aan deze mogt het gelukken den schipbreukeling behouden aan wal te brengen. Vlis-iingen, 14 Nov. De mailboot Stad Middel burg, die Vrjjdag ochtend van Shcerness bier moest" aankomen, heeft Engeland, wegens een gebrek aan de machine, niet kunnen verlaten. De maatschappij Zee land is tot hiertoe zéér ongelukkig. De Stad Vlitttngen ondergaat in Engeland een reparatie, die vele duizenden guldens zal kostenen de Stad Middelburg zal nu waarschjjnljjk in hetzelfde lot deelen, terwjjl er bjj na geen passagiers worden vervoerd. Donderdag kwam de Stad Breda met slechts drie passagiers aan. Men hoopt echter, wanneer de pier te Queensborough gereed zal zjjn, weldra vee en goederen te vervoeren. Sedert eenigen tjjd is reeds een veehouder uit Sluis begonnen om, per mailboot Vlissingen--Sheerneas, zjjn schapen naar de LoDdenscho markt te verzenden. VliKsingen 15 Nov. Op last der directie van de stoombootmaatschappij Zeelandwordt de dienst onverwjjld gestaakt tot het hoofd te Queensborough gereed is. Waarschjjnljjk zullen drie maanden daarmede verloopen. Hedenavond vertrekt geen boot. Bjj den Zondag 11. gewoed hebbendon storm is op de Wester-Schelde, bjj Walsoorden, een vlettersvaartuig omgeslagenwaarbjj schipper en knechtzjjnde vader en zoon, beide zjjn verdrouken. Met zekerheid kunnen wjj thans mededcelen dat de Maatachappjj Scheldedie onder de directie van den heer van Raalto de voormalige marinewerf zal exploiteren binnen eenige dagen hare werkzaamheden zal beginnen en dat hier spoedig eene bezending ma- chinerien en materialen, benevons een veertigtal beamb ten en werkliedenverwacht wordenten einde do inrigting zoo spoedig mogeljjk in orde te maken. WolfnnrtNdUU, 16 Nov. De voordeelen, welko thans uit de teelt der suikerbieten getrokken worden, ook voor vrochtrjjders en den arbeidersstand, in eenen tjjd, dat anders weinig meer te verdienen valt, vor- oorzaakt groote ontevredenheid bjj hendie ten vorigen jare tegen hooge pachtsommen land in gebruik beko men hebben dat aan de kerk toebehoort. Het scbjjnt dat kerkvoogden niet gezind zjjndaartoe vergunning te verleenen.. en vooral is men ontevreden, dat oen te dier zako strekkond ingediend achrifieljjk verzoek van wege belangstellendenmet geen het minste antwoord verwaardigd wordt. Goes, 15 Nov. Mon kan niet zeggen dat onze Ïemoenteraod niet nltjjd gaarne van zich laat spreken. >e laatste discussiënwaarbjj enkele leden elkander vrjj onliefljjk toespraken en anderen het dagoljjksch bestuur de noodige pillen te slikken gavengetuigen weder dat men gaarne de aandacht op xicb gevestigd houdt. Elders zal ook wel eens een en ander voor komen dat minder schoon klinktmaar hier is het ernaar hot scbjjntop gezet om nltjjd wat bijzon ders te hebben. Aan den andoren kant ontbreekt het niet aan gewigtige onderwerpen. Zoo is nu weder een plan van hootdeljjken omslag ingediend door het raads lid van Swinderen. Als het den omslagtigen officieeion weg zal doorloopen hebbengeeft het zeker weder aanleiding tot piquacto beraadslagingen. Ook is er een plan tot concessie van schuld aanhangigdat door de Vliasingscho handelsbank aangeboden is, maar geen onvcrdeelden bjjval vindt, 't Zal nog wel wat duren oer men daaromtrent tot een einde komt. Tholcn, 14 Nov. Gisteren is to Oud-Vossemeer weder een geval van verduistering van oen kind uit gelekt. Uit hot onderzoek door den Burgemeester, als plaatsvervangend Kantonregter, ingesteld is gebleken, dat de ODgebuwde moeder bet roet medeweten van haar vader in diens wagenhuis begraven heeft; maar zjj en hare huisgenooten getuigen volkomen eenstem mig, dat het kind ontjjdig geboren was en niet heeft Kerltuh'ii w.-» De Cand. A. H.. Roose is beroepen te Oostkapelle Zwartsluis en te Oudewater, en de Cand. H. van Griethuijscn, Az., te Blaauwkapel en te Westmaas, en heeft ook nog toezeggingen van beroep ontvangeD naar Schaarsbergen en Ravenswaujj. Behalve to Goes, is Ds. E. E. Gewinpved. te Abcoude, ook te Sneek beroepen. Bedankt voor het beroep naar Axel door Da. II. J. den Boer, pred. te Ouddorp. Beroepen bjj de Chr. Geref. gem. te Hazerswoude, Ds. A. Brink te Neuzen. Dr. J. Groeneweaen nam den 14 dezer afscheid van de gemeente Fort-Bathc. a met Rom. 15 13, als verroepen naar Almkerk, o. a. Zicrik/.ee, 17 Nov. De arrondissements-regtbank alhier heeft, ter vorvulling der vacature van Griffier bjj die regtbank, ontstaan aoor het eervol ontslag, op zjjn verzoek verleend aan den heer Mr. IF. L. J. spoor opgemaakt de navolgende voordragt: Mrs. J. H. Kci'trII. E. Kann en J. P, H. la Grappe Dominica*, Substituut-Griffiers, respectivelyk bjj de regtbanken te Brielle, Almelo en Goes. Uit eeno MiDisteriëelomededeeling aan de Kamers i bljjkt, dat do kohieren der grondbelasting van het eerstvolgende dienstjaar volgens de uitkomsten der plaats gehad hebbende herziening van de belastbare opbrengst der gebouwde eigendommen zullen worden opgemaakt. Dientengevolge zal de wet op de genoemdo herziening, waarover velen zich noodeloos verontrust hebben, den 1 Januarjj 1876 ten volle in werkiogzjjn gebragt. Eene dame uit Dordrecht heeft dezer dagen 20 duizend galden geschonken aan 't moederhuis (cone nieuwe stichting van do weezen-inrigtingen te Neerbosch en Njjmegen), ter verpleging van kleine, zwakke meisjes. Deze, zelfs in het buitenland gunstig bekende weezen- inrigtingen, door den heer J. van Lindenhoul, zonder eenige middelen, vóór omtrent 12 jaren in 't klein begonnen, breiden zich zoodanig uit, dat het aantal verpleegden aldaar thans tot 432 geklommen is. Deze inrigtingen worden geheel uit vrijwillige bjjdragen on derhonden, welke steeds van alle zijden inkomenzoodat, gedurende den tjjd van haar bestaan, alleen aan kleine giften, de som van ongeveer 416 duizend gulden is aangebragt. De kosten van het onderhoud der weezen beloopen thans elke week circa 1200 gulden. Dezer dagen werd aan de diaconie der Herv. gemeente te Wissekerke in N.-Beveland gelegateerd de som van ƒ200, vrij van successie-regt, door wijlen den heer Thomax de Lange, in leven landbouwer en djjkgraaf te Camperland. TEIEGRA M. Middelbufgr, 17 November. De op 9 dezer nit het Huis van Arrest alhier ont- vlugtte gevangene Auguxt de Vos is gevat in zjjne geboorteplaats Stekene (Belgie) en is overgebragt naar de gevangenis te Dendermonde tot het ondergaan vau eene maand gevangenisstrafwaartoe bjj vroeger aldaar yeroordeeld was Gemeugde berlgten. Ingezonden StuUlien. Te Wemeldinge wordt een zwierbol aangeraden zoo dikwjjls niet te komen in het Molenzigt, want hjj is er niet meer in trek. Twee dames te Wemeldinge zjju er op uit om iemand die nog wat geld heeft zoo kaal te pluimen dat bjj nog arbeider zal moeten wor den. Een peoweger te Oude Tonga moest zulke verbeelding niet van zich hebbenwant dat staat maar leeljjk. Een ambachtsman te C. heeft op Maan dag avond 8 dezer zooveel genoegen gebad op zjjne wandeling met zjjne Mariedat er twee menscben vau schrikten. Dat zjju nu de gevolgen van den kinderdoop. Iemand te Z. ie zoo verliefd op eene witte roos, dat hjj zegt. Roosje'k wil u Zondags plukken Bjj het uitgaan van de kerk In de week wil "t niet gelukken Want dan zjjt gjj aan het werk. Een dametje te N. is zoo bl jj dat zij een vryer heeft dat zjj het overal rond loopt vertollen. Hp blaast goed op den hoornzegt zjjon ik houd veel van muziek en dan komen wij overal voor niet bjj. Te C. wordt eene kasteleins-dochter aangeraden zoo verbljjd niet te zjjn, nu zjj een boereu-zoon bjj zjjn slippen heeft, want b\j zal haar wel eens laten zitten. De man is wel goed, on hjj heeft de lengte goedmaar de breedte niet, en boe of het met de rondte gesteld isdaar weet men weinig van. Een SmidB-zoon te Coljjnsplaat moest zoo in zjjn schik niet zjjnomdat hjj met Franjee aan den gang iawant dat beteekent nog niet veel. Janntje t© Kamperland wordt aangeradenzooveel verbeelding van zich niet te hebbendaar zjj zich toch maar moet behelpen met een bakkers-kneebt. Te Wissenkerke moest Leentje des Zaturdags avonds zoo voor spot niet loopen over de straat, want dat. past voor haar nietzjj is te fatsoeuljjk om zich zoo aan te stollen. - Onder Biervliet wordt een boeren-zoon aan geraden om zich af te wennen om precies iederen avond voor dat do lamp aangestoken is, bij de vrouw van Jan eon bezoek to gaan brengen. Twee jonge dames te Poortvliet worden verzocht wanneer hunne vrjjers des Zondags nog meer komen, hen op geen dorschvloer moer te zetten, en geen ton voortafel, te gebruiken. Mededeelingen en wenschen in zake het lager onderwijs in onze gemeente. XI. Wij hebben in onze vorige mededeelingen" gezegd, dat ae to lage jaarwedden der hulponderwijzers oorzaak waren niet alleen van toer langdurige vacaturesdie allcrnodeeligst op het onderwjjs moeten werken maar ook van do omstandigheid, dat. wjj hier in den regel de beste krachten verliezen en do minder goede aan werven en houden. Wjj zeggen met opzet aanwerven, omdat wjj ons niet herinneren dat ooit tot tractemcnts- verhooging werd overgegaan dan nadat eene der scholen of allo te gel jjk eerst do nodeelige gevolgen der vaca tures bad ondervonden. De bewjjzen voor deze barde woorden vinden wjj in het officieele gemeenteverslag; wat wil men meer. Daar toch lezen wij ')-. »In het onderwjjtend personeel zjjn de volgende ver anderingen voorgevallen. AaD den hulponderwijzer bjj de eerste schoolvoor gewoon- en racer uitgebreid lager onderwijs, D. Vooren werd, op zjjn verzoek, met ingang van den lsten Februari eervol ontslag verleend, wegens vertrek naar elders. Tot ons leedwezen bleef die betrekking het geheele jaar door onvervuldToenna herhaalde oproepingen, geen enkel sollicitant opdaagde, werd de jaarwedde met ƒ200 verhoogd en eindelyk kon men tot eeno benoeming overgaan. »De hulpondorwjjzercs aan de tweede school voor gewoon- en meer uitgebreid lager onderwijs J. D'liuy verkreegop haar verzoekeervol ontslag, met ingang van den lsten Juli 1874". Na gedane oproepingen meld den zich geene sollicitanten aan en toen besloot men do jaarwedde met ƒ100 te verboogen. >Bij het einde van het jaar was ook in die betrekking nog niet voorzien Ieder weet., dat wij het aan eene zeer toevallige om standigheid moeten dank weten, dat genoemde be trekkingen thans vervuld zjjn. De schoolcommissie zelve klaagt dan ook »de langdurige vacaturehebben natuur lijk niet voordeelig gewerkt op hel onderwij* Nietvoor- öeelig? Wil dat misschien zeggen in 'toogloopend na- deelig Eéne uitdrukking in 't verslag der schoolcommissie heeft ons vooral getroffen. Onder de hulponderwijzers", zegt het verslag, waren er, over wie wjj minder te vreden warenWat beduidt zulk een los daarheen geworpen woord Wat moet do lezer van zulk eeno algemeene terechtwjjzing beduiden? Lezen de hulpon derwijzers 't verslag der schoolcommissie niet Waarom berusten zjj er dan in Wie iets te zeggen heeft, moet den moed hebben ronduit te sprekenalgemeenheden treffen schuldigen en onschuldigen. Wanneer zullen de officieele verslagen toch eens ontdaan worden van de frazen Nu wij toch aan het verslag der schoolcommissie toe zjjnwillen wjj ook nog zeggen, dat door de bemoeiing dier Commissie de toelagen voor de kweekeliugen zjjn verhoogd. Als men echter die zaak goed in de oogen kjjfetdan blijkt ook hier de lust om 't voor een koopje te hebben. «Het bleek ons"zegt do Commissie«dat het getal jongeliedendie zich voor kweekelingen aan meldden meer en ineer verminderdewaardoor ook het getal minder wordt van hen, die hier voor de betrekking van hulponderwijzer in aanmerking konden (leeswilden komen". Nu zou 't wel een weinig naief zijn, als wjj nit deze woorden lazendat de Commissie de vrees niet kan onderdrukken over de vermindering van 't hulppersoneel in algemeen. Zjj heeft wel degel jjk be doeld dat de kans kleiner wordt om hulponderwijzers te krijgen, die hier zjjn gekweekt, die hier thuis hooren en die voor lage tracteuienten zijn te krjjgen. Wjj vervolgenomdat nu de hoofdonderwijzers van die Scholen (do scholen voor min- en on vermogenden) me dedeelden, dat zich wel kweekelingen zouden opdoen, als maar de toelagen werden verhoogd, achtten wy (de Com missie) het noodig, dat tot die vorhooging iwerd over gegaan om daardoor, zoo mogeljjk, het kiezen van de Bladzijde 5 cn vervolg van 't Verslag der Plaatselijke Schoolcommissie over 1874. onderwijzersloopbaan bjj de jongelieden hier te bevor deren." Nu zal 't een ieder in de Commissie prjjzen, dat zjj zulk een loffeljjk doel, als het helpen lenigen van den toekomstigen onderwjjzersnood is, nastreeft. Maar als de critiek opmerkt of er behalve dat doel ook nog niet een streven in ligt om bjj het lager onderwjjs de kweekelingen als werkkrachten te gebrui ken, dan vraagt menhoe is het toch mogelijk, dat in eene zoo verlichte gemeente, als de onze ontegenzeggelijk is, nog altjjd zooveel heil wordt gezocht in dat armzalige kweekeliagea-stelse]dat onding! Naar.'fc Noorden de blikken gericht, daar weet men hoe 't hoort, daar waagt men geen klassen aan knapen van twaalf, veertien jaar. Op de school voor onvermogenden zjjn 6 hulponder wijzers en vier kweekelingen. Roe oud zjjn die jongelui dwalen ze gedurende den schooltijd als helpers door 't lokaal rond kunnen zjj zeiven reeds zonder toezicht wezen? Men versta ons wel, wjj zien gaarne, dat er onder do jongelui zjjn. die lust en aanleg toonen, om als onderwjjzer te gaan etudeeren, maar om die jongens voor een prjjaje als werkkracht aan te werven en aldus èn de leerlingen èn de kweekelingen zelf te benadeelen, dat vindt in ons de meest heftige bestrijding. Er moet aan dat misbruik een einde komen en eene enquête is noodig. Dan zal er meer geld moeten zjjn, maar zoo de burger ooit op billjjker manier in zjjue belasting een paar gulden koD worden verhoogd dan voor 't lager onderwjjs, dan achte men dit geschrjjf zonder waarde. H. Haagsche Brieven. Den Haag, 15 November. De Koningin is geredofschoon nog zeer zwak terwjjl zjj zich dezen winter bjjzonder zal moeten in acht nemen. Nu wordt natuurlijk uitgestrooiddat hare geneesheeren het donkerder hebben ingezien dan noodig wasen niet al de leden van het Vorsteljjk Huis, die per telegraaf naar den Haag zjjn ontboden, zjju eveneens ingenomen geweest met dio oproeping. Zelfs is Z. M. de Koning voornemens de volgende week naar het Loo terug te keeren om aldaar zeer bedaard de uitkomsten der begrootings-discussiën af te wachten. Doch in deze zaken is bet beter wat te voorbarig dan te luchthartig to zjjn. Omtrent de ziekte van H M. zjjn allerlei anecdoten in omloop, die ik niet alle als waar zou durven aannemen. Men verhaalt van vrouwen uit de volksklasse, die des morgens vóór het paleis de deugden der Vorstin zjjn komen uitbazuinen en zeer misnoegd waren over de soberheidwaarmede hare belangstelling door den portier bevredigd werd. Wat er vod al die verbalen moge waar zjjndit staat vast, dat wederom bjj deze gelegenheid is geblekendat geen lid van het Vorstel pk Huis zóó algemeen bemind is als de Koningin. Ieder weet hier trouwens hoe vaak de Koningin op hare wandelingen de lieve jeugd aanspreekt, en d&arbjj nooit eenig onderscheid maakt tusschen m aatsch appe 1 jj ken stand. Wat juist in de Koningin het meest bewonderd wordt, is dat zjj nooit party kiest. Aon schry verskunstenaven staatslieden van iedere rigting bewyst zjj gel jj kei jjk eer. Alle Haagscbo leverancierskoninklijke en niet- koninkljjkehalen vrjjer adem nu dit gevaar is geweken. Intusschen gaan deze leveranciers toch reeds zeer ge drukt. De mode om de keurigste wintertoiletten regt- strecks uit Parjjs te ontbiedenneemt hand over hand toeniet alleen in de groote maar ook in de kleine wereld. Zoo hoordo ik deze week van eene rjjke dame, die direct uit Parjjs een fluweelen wintermantel voor f 18 had besteld waarvoor zjj bier minstens het drie dubbele zou hebben moeten voldoen. Gansche toiletten, ja zelfs tot regenschermen toe (en die zjjn in de laatste dagen gebleken noodig te zjjn) worden voor een prjjs afgeleverd, driemaal lager dan men ze hier bjj don winkelier verkrjjgt. Op deze wyze trachten do Franschen de oorlogsbelasting terug te halenmaarindien men do boeki n der marchands en marchandes de modes van den Haag kon nagaandan zou men voor dit jaar eene aanmerkeljjke inkrimping aan de crediet-zjjde ontwaren In de politiek heerscht op dit oogenblik de grootste bcwegeljjkbeid. Alle persen zweeten van de welspre kendheid van twee Kamers der Staten-Generaalge zwegen nog van Provinciale Staten eu gemeentelijke Parlementen van koloniale-industriëele en letterkun dige genootschappen. Wjj zjjn, met den regen-mousson, de vochtige periode van het spreken en schrijven inge treden. De Vertegenwoordiging spant de vierschaar over het Ministerie, maar of die vierschaar ook de schaar zal bezigen om den levensdraad van het Ministerie af te knippenmag betwjjfeld worden. Het Verslag over Hoofdstuk I der Staatsbegrooting voor 1875, dat wil zeggen niet over het Huis des Konings, maar over de algeineene politiek, die aan dit Hoofd stuk wordt vastgeknooptwas bjjzonder ongunstig. Dat bet Ministerie niet werkte kan men niet beweren. Ledigheid is wel het geringste verwjjt, dat tot den Minister van Binnenlandsche Zaken kan worden gerigt, maar men meende, dat hjj te zeer tot de klerikalen over helde en dat het hem aan constitutionelen zin zou ontbreken. Zjjn beleid gaf bjj zeer velen «stof tot bedenking." Maar dat is nog geene opzegging van vertrouwen. Wat er van dit toegeven aan de kleri kalen waar is zal eerst bjj de behandeling der Staats begrooting kunnen bljjken en uit 's Ministers houding by de afdoeling: Onderwijs kunnen worden afgeleid. En wat het gemis aan constitutionelen zin betreft, ook dit is nog niet gebleken in zoodanigen graad te bestaan, dat daardoor het leven van het Ministerie wordt in gevaar gebragt. Hoe men over 't Kamer-Verslag oordeele(er moet nu immers alle jaren een Verslag zijn, waarin de «politiek" wordt besproken) de Arnhemxche Courant bad bepaald ongeljjk zich te ergeren aan dien volzin in het Verslag waarin gezegd wordt dat een kabinet van zaken anders had moeten zijn zamengesteld dan het tegenwoordige. De Arnh. Cour. zag daarin de strekking, dat de liberalen ook wel een paar zetels in dit Ministerie zouden hebben begeerd. Maar het Arnhemsche orgaan heeft die zinsnede bljjkbaar mie- verstaan. Welke der corypheën van de liberale partjj zou gezind zjjn in een Ministerie-Heemskerk zitting te hebben Bovendien ook zelfs kabinetten van zaken behooren homogeen te zijn omtrent hoofdbeginselen. Ik heb daarvoor één redenmaar zjj is afdoende. An - dors kunnen zjj geen zaken verrigten en een liberaal- kleriale spoortrein zon gevaar loopen telkens uit het spoor te geraken. Het Kamer-verslag draagt veeleer do ondubbelzinuigste blijkendat de liberale partjj nog niet hare vroegere eensgezindheid heeft terug be komendat zjj er niet aan denkt, thans de teugelsin handen te nemen. Zoo zjj dit gewild hadzou zjj 't duidelijker te verstaan gegeven hebben. «Controleren thans" heeft do heer Kappeyno in 't vorige jaar gezegd. Welnu? Waarom mag het Verslag dan geen «beden kingen" behelzen Ben ik wel onderligtdan zjjn verscheidene leden der liberale party (tenzjj de om standigheden in de naaste weken daarin wjjziging inog- ten brengen) bepaald voornemens ook het budget van den Minister Heemskerk aan te nemen. De heeren Blussó, Dullert, Godefroi, van Naamen, Jonckbloet Sandberg en de Vries schjjnen in de Kamer eene zoo genaamde centrum-party uit te makenen niet onder

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 1