ZIERIK/Ë1SCHE NIEUWSBODE. Mo. 5619. Dingsduy 16 November 1875. 52sleJaarg. Verschijnt DINGSDAG, DONDERDAG en ZATURDAG. De prjjs per 8 maanden is 1,30, tranco per post 1,60. ADVERTENTIËN 10 Cts. per regel, kunnen uiterlpk tot des Maandags, Woensdags en Vrijdags voormiddags 10 ure bezorgd worden. H e k e n d 111 a k i 11 ALGEMEENE SCHOUWING OP DE VLOEDPLANKEN. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie- rikzee Gelet op art. 8 der Verordening, houdende maatre- gelen tegen de gevolgen van hooge vloeden binnen deze gemeente Maken bekend, dat de bjj dat artikel bedoelde al- gemeeue schouwing op <le Vloed- plnxUen met alles, wat daartoe behoort, zal worden j gehouden op Woousdug «lei» Novem ber attustaaude, aan te vangen te 12 uur des middags. Zjj herinneren de belanghebbenden aan het voorschrift der Verordening, dat de vloedplanken of kistingen als dan moeten zijn buiten gebragt en geplaatst. ZraaiKZEE, den 10 November 1875. De Burgemeester en Wethouders, v. CITTERS. Dc Secretaris J. fr. N. ERMERINS. P a t e n t - o p n e in i n g. De BURGEMEESTER van Zierikzee geeft by deze aan alle belanghebbenden kennisdat naar aanleiding van de artt. 35 en 36 der wet op het Patentregt van den 21 Mei 1819 (Staatsblad no. 34)eerstdaags de gewone algemeene opnoniingeu vuu liet Patentregt zullen plaats hebben; wordende der halve een ieder gewaarschuwd er op te letten of hij aan de verpligtingen bij gemelde web voorgeschreven voldaan heeftom door suppletoire aangiften te voor komen de onaangename gevolgendie daaruit anders zouden ontstaan. Ziekikzee, den 15 November 1875. De Burgemeester voornoemd, v. CITTERS. Nieuwstijdingen. Qlmtrtfeft. Virginia-City in Nevada, Vereenigde Staten van Noord-Amerikais door de vlammen vernield. De stad is de hoofdplaats der mijnwerkers en 5000 personen zjjn zonder arbeiddoordien de fabriekenwaarin de mijnprodncten werden bewerktin asch zjjn verkeerd. Het verlies wordt geschat op 18 millioen golden. De injjnon zgn onbeschadigdmaar toch zal hot eenigo maanden dnrenvoordat op don ouden voet goud en zilver uit de aarde zal kunnen worden gehaald. Virginia-City eerst een kamp van mjjnwerkors, telde voor den brand 10,000 zielen was liet' aangelegd had kerkenscholenhotels en een schouwburg. Do stad ligt op een hoogte boven de mjjnenen is des daags, als de manneljjke bevolking in het hart der aarde is bjjna verlatendaar er betrekkelijk weinig vrouwen zjjn. Het inwendige van de hoogten gelijkt veel op een honinggraat. De Com8tock-mjjn behoorende tot de vjjftig mijnen die in exploitatie zjjnheeft in vjjftien jaar tjjda 380,000,000 ahn goud opgeleverd. Men verwacht dat de Consolidated Virginia- en Californio mijnen gedurende de eerstkomende vjjf jaren 36 a 48 millioen aan goud zullen opleveren. Aan de aandeelhouders in eerstgenoemde mjjnis gedurende de laatste vier maanden 2,400,000 dividend per maand uitgekeerd. Bjjna al do fraajje gebouwen te San Francisco hebben aan de goudmjjnen in Nevada hnn oorsprong te danken, zoodat San Francisco dan ook alles doet om Virginia- City hulp te verleenen. Er komen in den jongsten tjjd in Europa nog al eens belangrüko bankroeten voorook hierin echter is Amerika weder de meester. In de 9 eerste maanden I van dit jaar kwamen in de Vereen. Staten 5334 ban kroeten voor, met verbintenissen tot een bedrag van 315 millioen gulden. Alleen de stad New-York komt in dit enfer voor met 546 bankroeten te zamen 72 millioen bedragende. De Staat New-York voegt er nog 24 millioen aan toe. In hetzelfde tydperk kwamen in 1872 3050 bankroeten voor, ten bedrage van 170 millioen gulden; in 1873 3887 bankroetenmet ruim 400 millioen guldenin 1874 4371 bankroeten, met bjjna 300 millioen. Wat het aantal bankroeten betreftstaat dus 1875 boven aanterwjjl ook het bedrag het gemiddeld cjjfer overtreft, 't Ergste is, dat het uitzigt op ver- betering nog zeer gering is. Upanje. Mailrid 12 Nov. Tengevolge van het uiteen jagen der bende van Castellshebben 73 CarliBten do wjjk genomen op Fransch grondgebied. Gisteren hebben 548 Carlisten hunne onderwerping aangeboden. JFranftrijft, Voor de maritieme regtbank te Brest wordt dezer dagen behandeld de zaak der bemanning van het vaar tuig H. L. beschuldigd den kapitein in zee te hebben ge- geworpen. Onder hen bevindt zich eon Nederlander van der Noot genaamd. Aan de acte van beschuldiging ontleenon wjj het volgende Op 15 Oct. 1874 vertrok de brik van Hongkong naar Chefoo, met ecne bemanning grootendeels uit Engelschen bestaande. Naanweljjks was men iD zee of het volk begon te klagen over do slechte hoedanigheid van het voedsel. Hoewel de kapitein daarin eenigzins tegemoet kwambleef de ontevredenheid voortdurenen toen men zich in het gezigt van Manilla bevond, verlangde men die haven binnen te loopenom aan de over heden hun regt te doen gelden. Do kapitein weigerde dit ten stelligste. Van toen af ontstond er onder de equipage eene algemeene ontevredenheid, dio zich in bi-dreigingen lucht gaf. De bemanning der brik was verdeeld in twee groepen die zich voor de wacht aflosten. De eerste stond onder bevel van den kapitein, de tweede onder den stuur man van der Noot. Tusscheu 25 en 26 Oct. '9 midder- nachts werd do wacht van den kapitein afgelost. Ten half een ure verliet de kapitein zjjne hut en begaf zich aan stuurboodszjjde om aan eenenatunrljjkebehoefte te voldoenover het boord heen, dat voor het pavil joen slechts 57 centimeters hoog was, daarenboven lag het schip zeer overhellende, ten gevolge den hevigen storm. Een enkele stoot was genoeg om den kapitein het evenwigt te doen verliezen. De matroos die aan het roer stond sprong vooruit en stooto den kapitein in zee doch by werd bjjna zelf meegetrokken door zjjn slagtofferdie hem bjj het hoofd vatte. Eindelijk viel de kapitein in zee met de muts van den matroos in de hand welke laatste aan de buitenkant van het «chip aan de ballustrade bleef hangenen van daar door zjjne makkers gered werd. De kapitein was aldus *verdwenon en om zich te red den teebendo de goheelo bemanning in het dagboek eene verklaring dat de kapitein om half een ure op het dek was gekomen en later niet meer gezien was. Toen beproefde men de haven van Manilla te be reiken doch geen van allen de zeevaart kennende wist men niet beter te doen dan het schip op goed geluk af te laten drjjven. Acht dagen later stootte men op een zandbank. De brik raakte evenwel weder vlot en dreef tot voor eene groep eilanden op de Chi- nesche kustLieu-Chièn. Daar gaf de bemanning zich over aan allerlei brasseriën, liet vrouwen komen ea deelde levensmiddelen uit aan ieder wie aan boord kwam. De stuurman had zich evenwel te goed gedaauj hjj had vooreerst gezorgd zjjne goederen bjj elkander in een zak te doen en ook de portefeuille van den kapiteinwaarin diens geld zich bevondin beslag genomen. Van daar bestond onder de overigen eene j zekere achterdocht tegen hem. De braspartjjen verslonden voel gelden weldra moest men zjjne toevlugt nemen tot bet verkoopen van een ankereen kettinghout van de lading eu een verre kijker van den kapitein. Op dien voet konden de zaken evenwel niet bljjven gaau en men besloot e«ne bode naar Honkong te ze*.- den met een briefjegeschreven door den stuurman waarin gemeld werd dat de kapitein op het onver- j wachts verdwenen wa9 en men behoefte had aan een sleepboot. De daartoe door het lot aangewezen matroos I kwam te Hongkong en stelde aan den consul een brief ter hand van den stuurmanwaarin het ongeluk van den kapitein en de ramp van .het schip gemeld werd. Toen men te Hongkong vernam dat de bedoelde ka- i pitein als een gierigaard bekend stond en men reeds meermalen voorspeld had dat hjj dit met zjjn leven j zou moeten bekoopenwerd bedoelde matroos streng in het verhoor genomenwaarop hjj de geheeld toe- dragt der zaak mededeeldedie de verdere vervolging veroorzaakte. I^uitsrklaub. De geregteljjke inventarisatie van den faillieten boedel-StrouBberg voor zooverre Berljjn betreft, heeft j in het licht gestelddat de bate van de aldaar aan wezige goederen niet zeer belangrjjk mag genoemd j wordenal zjjn de posten op zich zelf genomen, vodf" eene particuliere huishouding zeer groot te noemen. Zoo wordt bjj voorbeeld het meubilair der woning van den gefailleerde op ruim 70,000 th. geschat en de boekerjj op eene waarde van 80,000 th. Ia verband genomen met den verbazenden schuldenlast, noemt men dit alles slechts con geringe bate. Te Leipzig is een credietkaa voor vrouwen en meisjes geopend, waar zjj onder zekere voorwaarden rontolooa leenen kunnen, om zich zelf een middel van bestaan of hot geld tot opleiding voor 't een of ander vak to verschaffen. Drie IxrnClieten hebben 45000 Mark geschonken om dezo zaak tot stand to brengon. Do 67jarigo geestelijke Anton Hungari van Lödel- boimsindH 36 jaren pastoor to dier plaatseen een zestienjarig meisje zjjn wegens onpassende handelingen, dos avonds in do kerk gepleegd, veroordeeld, de eerste tot 5 maandendo laatste tot acht dagen gevangenis straf. 33clgtc. Woensdag-avond zjjn in eono kolennjyn to 8e- rningten zuiden van Luik ten govolge van eene ontploffing een anntul werklieden omgekomen Den volgenden morgen werden zeven Ijjkcn gevondenon naar men duchttezonden nog zeventien of achttien andoren het leven verloren hebben. Het schip Lennie, kapitein Hatfeld, van Yarmonth, verliet Antwerpen op 23 October mot bestemming naar New-York; den 31sten, tcrwjjl hot schip zien ter hoogte van Cleron bevondsloeg oen deel der beman ning aan het muitendo kapitein stuurman en bootsman werden afgemaakt. De overigen dor bemanning vroc- zendo een geljjk lot te zullen ondergaanwierpen twee flesschen overboordwaarin zich papiertjes bevonden. In de Franscho en Engehche tanl smookten dc onge- lukkigen om hulp. Dit beroep bereikte golukkigerwjjzc do Fransche kn9t en onmiddellijk werd een Fransch schip uitgezonden en dit was gelukkig genoeg do Lennie meestor te worden. Men vond vjjf man en een jongen aan boord vier hunuer worden verdacht van mcdc- pligtighcid; zes anderen (Grieken) zjjn met een boot ontsnapt. Do Lennie zal naar St. Nazaire wordon ge bragt. ilckcrlanb. AinHtet'dnm18 Nov. Woen9dag-avond om streeks 11 uro, is in perceel 3, in de Rateïwachtssteeg alhier, een begin van brand ontstaan ten gevolge van het omverwerpen eener brandende petroleumlamp. Do brand is spoedig met behulp der brandweer, zonder dat een spuit water behoefde te geven gebluscht mnar desniettemin znllen hierby waarschjjnlyk twee slagtoffers te betreuren zjjn. De toedragt dor zaak is nagenoeg de volgende. De man en vrouw, die in on- eenigheid leefdenkregen gisteren avond wederom twistdie weldra zoo hoog liepdat de man de brandende petroleumlamp opnam en daarmede zjjn vrouw naar het hoofd wilde werpen. Natuurljjkerwys werd de petroleum bjj deze manoeuvre over zjjn klee deren uitgegotenwaaraan zich do vlam onmiddellijk mededeelde, en hjj plotseling in een gloed van vuur stond. D.» vrouw schoot, zegt men, toe om den brand te blus9chcn doch ook haar kleed geraakte in brand en niet dan met groote moeite werden de bran dende kleederon uitgedoofd. Met zware brandwonden werden daarop man en vrouw naar het gasthuis per vigilante ocergebragfcwaar de man gisteren morgen aan de bekomen wondenonder de hevigste pjjnen is overleden. Ook de vrouw verkeert op dit oogonblik in hoogst bedenkelijke toestand. 'ia Gravenhuge, 13 Nov. Do Commissie voor het Middelbaar Onderwys heeft heden toegelaten voor de Staathuishoudkunde de heer G. de Bruijne Pz. van Zierikzee. De HH. KappejjneTakde Roo en Mackay hebben berigtdat zjj hun voorstel tot aanleg van Staatsspoorwegen intrekken. De regterljjke wetten en de wet tot aanleg van Staatsspoorwegen zjjn, naar men verneemt, reeds door den Koning bekrachtigd. Men verneemtdat de Koning in de volgende week weder naar hot Loo vertrekt. Waarschjjnlyk zal binnen niet zoor langen tyd een nieuw model voor muntbiljetten worden vastgesteld. Binnen zeer korten tjjd zal een maatregel bekend worden gemaaktwaarbjj de postkantoren ook tot het ontvangen van spaarpenningen worden ingerigt. VlissMiifyon, 12 Nov. De kolossale dam, die hier in de monding van de Marinehaven is aangelegd om de werkzaamheden aan do nieuwe haven en zeesluizen voor te bereiden hoeft bjj do aanhoudende stormen in do laatste dagen groot gevaar geloopen van te wor den doorgebroken. Nog beproeft de geweldige zee door haar verschrikkelijke golfslagen to vergeefs den dam te verbrjjzelen, en ziet men met angstige bezorgdheid j het tjjdetip tegemoet, waarop het a. s. Zondag hoog- getjj zal worden. Reeds heeft men in een oogenblik van gevaar alle materialen, dio het spoedigst te krjjgen waren zooals zware balkenspoorstaven zeildoek enz. moeten aankoopen om den dam te versterken. Dat er groote krachtsinspanning wordt aangewend om het gevaar af te keeren, zal wel niet behoeven gezegd te worden. Zlot*llcase«*15Nov. Naar wjj vernemen, zjjn de gebouweD der voormalige Bank van Lecning alhier aangekocht, yoor een Roomsch Eatholieko school. Ti. M. heeft aan C. A. van Klink, gew. hulpon derwijzer te Middelharniseen pensioen verleend van 126 's jaars. Benoemd tot hulponderwijzer te Krabbendjjke op eene jaarwedde van ƒ575, de heer J. F. Haas te Hoofdplaat. Tot voorzitter van de thans zamengesmolten Ver- eenigingen Volksonderwjjs eu School ver bqnd is gekozen de Heer Dr. H. E. J. van Hoorn, te Hoorn; tot secre taris do Heer Mr. A Kerdjjk, te's-Hage; tot penning meester de Heer J. P. Vladderackente Delft. Daar de tnaaltjjden in sommige streken bij vei lingen algemeen gebruikeljjk, den minister van finan ciën noch onvermjjdeljjk noch wenscbeljjk voorkwamen, heeft hjj laat gegevenom by verkoopingen en ver pachtingen van domeinen de gebruikelijke maaltyden en gelagen achterwege te laten. Volgens een gedetailleerden staatindertjjd in den Financier openbaar gemaaktwas het totale be drag der buitenlandsche schuld van Turkye op 1 Ja nuary 1874 3,629,121,209 frankenwaarvan eene jaarljjksche rente van 190,552,153 franken betaald moest worden. -- Het Prov. Geregtshof van Gelderland heeft inde bekondo voogdyquaestie zich vereenigd met de beslissing van de Arr. regtbank te Tiel eu alzoo uitgemaakt, dat de voogddie zjjne pupillenaanvankelijk Roomsch Katholiek geweestdoet opvoeden in een Protestantsch weereDgesticht, zich niet schuldig maakt aan ontrouw in de waarneming der voogdjj. Men leest in de Maasbode het volgende Naar wy vernemenhebben de vry metselaars te Edam eon vereeniging opgerigb, waarvan allen lid kunnen worden die beloven de katholieken van allen handel en nering zooveel mogeljjk uit te sluitenen zelfs te trachten katholieke werklieden te weren of uit hunno betrekkingen te dringen. Enkele logemannen hebben aan de oprigting dezer vereenigiog, die Phi- lacteria heetniet mede willen werken. Zy vonden het schandaal te ergerljjk." Dat men niet altjjd te naauwgezet is in 't aangaan van een huweljjkbleek weder dezer dagen toen een man van 63 jaren zich te Haarlem in den echt begaf met zjjn dorde vrouw, een meisje van 32 jaren, terwjjl zjjo twee eerste vrouwen van wie hjj wettelijk geschei den isnog in leven zjjn. By het thans gesloten hu welijk werden door don ouden bruidegom 4 (zegge vier) kinderen van do 32jarige bruid erkend. Als eene zeldzaamheid kan worden vermelddat in don tuin van H. Locht te Deventer een appelboom, dio reeds in dezen zomer rjjpe vruchten heelt opgele verd thans weder half volwassen appelen draagt terwjjl in denzelfden tuin een andere boom in bloei staat. Kerlculeu ws. Ds. Ph. J. Wettel», pred. bjj de Chr. Geref. gem. te Zierikzee, is ton tweeden male beroepen by die ge meente to Haarlem. Bedankt voor het beroep naar Poortvliet door Ds. Teljerpred. te Nieuwe-Tonge. Beroepen bjj do Herv. gem. te Sluis Ds. van V Hooft, pred. to Brninisse; - to Goes Ds. E. A. Gewin, pred. to Abcoudeto Noordwjjkerhout Ds. C. B. Oorthuis, pred. te Waarde. Het l'rov. Kerkbestuur van Zuid- Holland heeft bekend gemaaktdat do heer P. R. Laandie indertjjd wegens redenen van krankzinnigheid eervol ontslag hoeft bekomen nog altjjd onbevoegd is tot uitoefening dor Evangeliebediening. Gemengde herlgten. Eene weduwe te Biggekcrke is er op uit om een boeren-knecht by zjjn slippen te krjjgen, dan kan hjj gaan werken voor hare kinderendoch of het ge lukken zalis niet te donken. »Wat bon ik toch bljj zegt Wilhelmientje te Wilhelminadorp>dat ik mjjn Marinnsjo weer vast hobwant ik ben er des Zondags avonds al zoo dikwjjls voor naar do stad ge weest en kon hem maar met oploopen. Nu zal het toch gelukken". Mientje en Be(jo te Oude Tonge worden aangeraden zooveel snaps niet te hebben van anderendaar zjj zelf zoo vol gebreken zjjnmaar Die een ander' wil bespieden Moet zjjn eigen tuin eens wieden Waar toch zooveel Vuil in staat, Eer men van een ander praat. Leentje van onder Biervliet is zoo vlug dat zjj zelf een boeren-zoon heeft weten op te vrjjen. Maar zjj moet op hem zoo stellig niet rekenendaar hjj wel eens naar een ander kan gaanwaar hjj beter mede wezen zon. Op de groote najaarsveemarkt te Hoorn gehouden op 7 en 8 dezerwaren aangevoerd 9000 stuks veeen werden allen verkocht. Te Vorden vierden een echtpaar hun 85jarige echtvorcemging en genieten nog eeno goede gezondheid. Een getrouwd man te Wemeldinge moest zoo geen party trekken voor eeno getrouwde vrouw omdat' hy er zoo dikwjjls komten als er dan anderen zjjn dan weet hjj die menschen zoo netjes buiten de deur to krjjgen dat hjj weer baas is. TELEGRAM. "h Grnvenhnge, 15 November. In de Memorie van Antwoord op Hoofdstuk I dor Staatsbegrooting verdedigt de Regering zich tegen de verwjjten en beschuldigingenin de afdeolingen der Tweede Kamer tegen haar ingebragtvooral tegen die van gemis aan onpartijdigheid in net Regeringsbeleid. Wat bet Lager Onderwys betreft, heeft de Regering herhaaldelijk uiteengezet welke hoofdbeginselen zjj bjj herziening der wet van 1857 niet wil loslaten. De vertraging der behandeling van de wet op het Hooger Onderwys is niet aan de Regering te wijten. De Minister van Financiën hoopt zeer spoedig de aangekondigde voorstellen omtrent de belasting-herzie ning aan de Kamer in te zenden een nieuw voorstel tot schulddelging is evenwel niet te wachten. Inge%on<len Stukken. Mededeelingen en wenschen in zake het lager onderwijs in onze gemeente, i. Als iemand durfde beweren, dat onze gemeente niet genoeg doet in het belang van 't openbaar onderwys te dezer stede, dan zon hjj zeker als een ontevreden uiensch aan de stadspoort worden gezet. Toch wageu wjj het een en ander ter spraak te brengenwat wellicht aan de aandacht der onderwjjsvrienden pleegt te ontsnap pen, maar dat niettemin slechts gekend behoeft te worden om op eene spoedige verbetering te mogen rekenen. Wjj bedoelen de te geringe jaarwedden dei- onderwijzers. Aanleiding tot de navolgende »mededee- liugen en wenschen" geeft het feit, dat er nu, misschien drie of vier jaren lang, altjjd eene of meer vacatures ouder 't hulppersoneel zijn geweest. Op dit oogenblik zjjn er weer twee, eene aan de school voor minvermo genden en eene aan die voor on vermogenden. Voor beide betrekkingen worden thans sollicitanten opge roepen tegen eene jaarwedde van vierhonderd gulden eu eene toelage van hoaderd gulden voor het geval, dat de te benoemen sollicitant de hoofdacts mocht i bezitten. Ons dunkt, dat men onder deze voorwaarden wel adverteeren kan, maar geen lief hebbers moet ver wachten. Terwjjl overal elders in ons land 500, ƒ600, ƒ700 wordt uitgeloofd, komen wjj met 400 ter markt. Misschien mogen wy zeggen, dat het onder deze om standigheid voor de school nog maar beter is, indien er geen sollicitanten komen, opdagen dan dat er een tweetal lief hebbers worden gevonden, die 't voor 400 wel doen willen. Wjj houdèsa niet byzonder veel van waar, die onder den gemiddelden marktprjjs wordt geleverd. Wy zjjn toch al van de meening, dat ons openbaar lager onderwys jaren lang heeft gezucht onder de liefhebberij om tegen geringe jaarwedden hulpper soneel te vinden onder de jongelieden, welke te Zierikzee thuis behooren. Wellicht is die liefhebberij ook niet geweest iu 't belang der hulponderwijzers, die zich voor een koopje lieten vinden. In elk geval, de besten onder hen hebben reeds of zullen nog naar elders een goed heenkomen zoekenwat er over blyft moeten I wjj houden, zjjn het dan uitstekende of minder goede elemeuten. Doch wat het ergste isdat zijn do I voortdurende vacatures. Hoelang heeft de heer Bast- myer eene vacature gehad? Hoelang heeft de heer Oostermau naar de benoeming van eeu hulponderwijzer voor zjjne school uitgezien En de heer Rensen, heeft j die niet bjjna een jaar alleen gewerkt Op den duur kan dat zoo niet bljjvener moet verbetering komen of ons lager onderwys kan niet bloeien. Dat de examens voor de burgeravondschool bedroevende resultaten geven is toch bekend genoeg om niet eens met ernst aan de lagere scholen te gaan denkenWjj spreken nu vau eene enquête, maar er zjjn gebreken zóó in 't oogloo- pend, dat een onderzoek tamely k overbodig mag geacht worden. Als 't onderwys op de lagere scholen, bljjkens de examens voor de burgeravondschool, onvoldoende is, aan wien de schuld, zoo die scholen haar personeel nooit voltallig hebben. Men zegge wat men wil, hulpper soneel moet er wezen. De hoogst onvoldoende eischen, welke de wet van 1857 stelt, ten opzichte van 't getal leerlingen voor één ouderwyzor, maken een voldoend I onderwys toch reeds onmogelijk, wat kan men dan klagen, als er nog bovendien voortdurend vacatures j zün V De beide scholeu voor min- eu onverinogenden I zjjn toch reeds zóó bevolkt, dat men den hoofdonder wijzers niet wel den oisch kan stellen zelf voortdurend eene klasse voor hunne rekening te nemen en togeljjk toozicht te houden over 't geheel. En daar bomen nu de voortdurende en langdurende vacatures byDat de toestand ongezond is in hooge mate Btaat vaster moet dus verbetering komen. Maar die zal geld kosten Dat zal ze ook. Maar Zierikzee heeft geld en voor 't onderwjjs moet geen geld gespaard worden. Eenige dagen geleden heeft de Raad besloten op de subsidie voor de eventueele landbouwschool alhier terug te komen. Men wil dus die schoolen wil dus ook de uitgaven doen, die de gemeente zal moeten offeren om het te kort aan te vullendat er na af trek der subsidiên overblyft. Een paar duizend gulden zullen daarmee zeker gemoeid zjjn. Wy begrjjpen ech ter niet volkomen hoe de gulheid aan den eenen kant te rjjmen is met de onvoldoende bezoldigingen aan de andere zyde. Het lager onderwys zal toch het stief kind der gemeente met mogen zjjn Als er gehaast moet worden, dat het dan zy om de jaarwedden der hulponderwijzers zóó te steilen, dat bjj vertrek van een hunner terstond een ander in zjjne plaats kan treden. Laat die zaak een paar duizend gulden kosten, er is geen ander middel om te eischen, dat het lager on derwys voldoende zjj. Doch niet alleen de tractementon der hulponderwijzers zijn te laag, ook die van de hoofdonderwijzers eischen dringend verbetering. Wjj zullen een volgende gelegenheid daarop terug komen Voor wy dezen sluiten doen wjj nog mededeeling van 't gerucht, dat de schoolcommissie bczwaarmaakt om een voordracht te doen ter vervulling der vacature in dat lichaamontstaan door 't vertrek van den Heer Stellwagen. Ons dunktdat de keuze byzonder gcmakkcljjk is. Wy hebben drie onderwjjzersm&unen in ons middendie 't lager onderwys door en door kennen en zich eene benoeming zeker zouden laten welgevallen, leder weet, dat wy bedoelen de Heeren G. Kokdirecteuren Dr. P. Schuringa en C. Hofman leeraren aan de H. B. School alhier. H. Mijnheer de Redacteur I Do strekking van onderstaande regelenwaarvoor ik UEd. beleefdelijk een plaatsje in Uw veelgelezen blad verzoek, is, om de Vereoniging «Oefening en Beschaving" te Noordgouwe in haar streven en werken te doen kennen en waardeeren. Aanleiding daartoe gaf rnjj de by woning van het feestop den avond van den lOen dezer door genoemde Vereoniging gegeven ter eere van den Schaapherder J. H. Hanson. Dezo toch mocht in den verloopen zomer het voor recht genieten van gedurende een tijdsverloop van 25 jaren in genoemde betrekking te zijn geweest bjj de familie de Vlieger onder Noordgouwe. Bjj 't vernomen hieivan besloot gemelde Vereeniging in de eerstvolgende wintervergadering den Jubilaris te doen bljjken van hare sympathie in deze zeldzame gebeurtenis. Daaraan werd op genoemden avond ge volg gegeven op eene wjjzedie met recht navolging verdienten zoowel op de leden met hunne dames als op de genoodigden uit de volksklasse een aange- namen en bljjvenden indruk moot verwekt hebben. Als spreker voor dezen avond trad op de heer Chr. Gr. de Kaler te Noordgouwe met eene degelijke Volks lezing getiteld«Plichtsbetrachting", waarin ZEd. in zeer toepasselyke bewoordingen uitweidde over de plichtendie de mensch in de maatschappij heeft te vervullenzoowel omtrent zichzelven als met betrek king tot anderen. De toepasselyke dichtregelenwaar mede deze rede was doorvlochtenwerden gezongen door de oudste leerlingen der gemeenteschool. Na eene kleine pauze, ging do Weleerwaarde heer van Lamsweerde Schalierpresident der Vereeniging onder het uitspreken eener kernachtige toespraak, over tot de uitreiking van hot den jubilaris toegekende ge schenk bestaande in een zilveren tabaksdoos met inscriptie. Hierop werd door alle aanwezigen een Huidelied" aangeheven, waarna ook nog door de kin deren eenige toepasselijke dichtregelen werden gezongen. Blykbaar geroerd bracht Hanson in korte eenvoudige woorden dank aan de Vereeniging voor de eer en hot genoegen hem bewezen. Daarna verzocht de heer de Vlieger Jz. het woord. Deze bracht uit naam zyner geheelo familie hulde aan

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 1