ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE. No. 5618. Xaturdaq 15 November 1875. 52steJaarg. AANBESTEDING. Verschjjnt DDSTGSDAG, DONDERDAG en ZATURDAG. De prjje per 8 maanden is 1,30, franco per post 1,60. ADVERTENTIËN 10 Cts. per regel, kunnen uiterlijk tot dee Maandags, Woensdags en Vrijdags voormiddags 10 ure bezorgd worden. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie- rilczee zullen op Woensdag* den 24 Novem ber e. It., des middags to 12 uur, ten Raadhuize, AANBESTEDEN: I Iet maken va»» eene K ADE of DAM iu de Oude Haven te»» Wes ten vu** de tweede houten bïunon- bruer- De aanwyziDg zal plaat9 hebben op Dingsday den S3 November e- Ie., des voormiddags te 11 uur, waartoo de gegadigden moeten bijeenkomen ten kantore van den Gemeentebouwmeester, by wien ook inmiddels de noodige inlichtingen te bekomen zjjn. Bestekken zjjn van Maandag den 15 dezer af ver krijgbaar ter Gemeente-Secretarie tegen betaling van 15 cent. Zibrikzbb", den 10 November 1875. De Burgemeester en Wethouders v. CITTERS, De Secretaris, J. P. N. ERMERINS. Algemeen Overzicht. De nationale vergadering in Frankrijk is eiu- delyk weder byeen en mot gespannen verwachting ziet men uit wat zjj zal opleveren. Te oordeelen naar de eerste zittingen kan alleen verzekerd wordendat er zeer weinig eeuatemmigheid heerscht en dat er weder duchtig zal gekibbeld worden. De gewichtigste onder werpen worden uitsluitend als partjjzaben beschouwd en het is niet de vraag wat het meest in 's lands belang ismaar welwelke party haren haan koning zal hooron kraaien. Het bureel is vry eenstemmig en zonder grooten strjjd samengesteld en een voorstel aangenomen tot behandeling van den ötaat van beleg en van de zoogenaamde maire-wet. By beide hopen Bonapartisten en welke -isten of -cinen er meer zyn hun slag te slaan. De voorstanders der republiek hebben in zeker opzicht daarby de slechtste kansen want het spreekt van zeiven dat allen die dit beginsel niet aanklevenonverschillig of zy legitimisten of Bonapartisten zynzich tegen de republiek aaneen sluiten. Wie aan het langste einde zullen bljjven is moeielyk te bepalenalleen leert heb gezond verstand, dat de voorstanders van den graaf van Chambord wol het minst reden hebben zich te vleiendaar zjj een beginsel voorstaandat weinig in onzen tjjd past. Het bljjkt ook al meer en meer, dat het ministerie weinig duurzamon steun vinden zal en dat hot weinig kracht toont om aan de partyen het hoofd te kunnen bieden. Voor het oogenblik schjjnt men echter alles te willen doenten einde eene miniatertéele crisis te voorkomen en zelfs willen eenige fractiondie anders tegenover elkander staandaartoe samenwerken. Maar het ligt voor de handdat eene regtferingdie alleen drjjft op do wisselvallige gunst der partjjen en van hare genade afhangt, een even machtelooze als ras ver gankelijke is. Ook do JL>uitHC*lie Rjjksdag heeft nog niet veel bjjzontlors opgeleverdzelfs zou men geneigd zjjn te vragen waarom zjj bjjeen gekomen iaala er niets mèor to behandelen was. Eenige kleino wetten werden aangenomen en men zegt dat er afgevaardigden zjjn die voornemens zjjn met voorstellen voor den dag te komenenkel om de zitting van het Staatslichaam eenigermato te rokken. Eerst als het strafwetboek in behandeling komt, kunnen er gewichtige discussion verwacht wordenmaar tevens bereid men er zieh op voor, dat de Ryksdag gewichtige veranderingen aan brengen zal. Vorst Bismarck is nog niet te Berlijn on schjjnt. ljjdendo te zjjn. Zyn zenuwgestel is geschokt, en zoo by al naar do hoofdstad komtzal hjjnaar men meont, toch niet in den Rjjksdag verscbjjnon. Er is echter geen twjjfel aan of hjj zalzjj het ook uit de vertezjjn invloed laten gelden en waar zjjn porsoon niet verscbjjnen kanzal toch zjjn geest wol zjjnen invloed doen gevoelen. De IQiijfel&iclie regeering heeft nu de bewuste circulaire omtrent de slaven formeel ingetrokken. Van alle kanten werd zjj daarover aangevallen en men was er niet mede tevredendat zjj tjjdeljjk buiten werking gesteld werd. De volksstem beeft bot dus hier gewon nen en moge het in menig geval minder wonschelyk zyn dat daarvoor eene regeering wijktin dezen mag men het als eene weldaad beschouwen dat do regee- ring toegegeven heeft. Minder toegevend heeft hot ministerio zich betoond voor do Turkacho fondsenhou ders. Deze hadden gewenschtdat de minister tus- achenbeiden zou komen om de Turken tot hun plicht te brengen. Zjj ontvingen echter ten antwoord dat de regeering niot op officieele wjjze hier tusschenbeiden kan komen en dat, zoo de fondsenhouders bedrogen zynzjj dit aan hun eigen lichtgelovigheid moeten wjjten. Het schijnt wel dathoevele speculanten reeds de slachtoffers van trouwlooze schuldenaars geworden zjjnnog geene wijsheid genoeg geleerd isom hen betere wegen te doen kiezen. Uit Spanje ditmaal geen nieuws. Van het oor- logstooneel vernam men niets en de zaken bleven dus in denzelfden staat, terwjjl de regeering maar altijd nog in de weer is om zich tot latere krijgsbedrijven toeterusten. Als het op geene andere wijze tot een einde komen kanzou het zeker wenscbeljjk zjjn, dat men doortastte en zoo mogelijk het oproerig deel mot de wapenen tot onderwerping bragt Er is een praatjo geweestdat Spanje oorlogschepen naar Cuba wilde zenden en men was aanstonds in de weer daaraan veel te hechtenmaar 't is gebleken ook slechts een praatje te zyn. In Turkjje ziet het er niet heat uit. Alles is daar zoowat in de war en behoeftwat trouwens geen nieuws isdringend hervorming. Reeds lang hebben de mogendheden zich daarmede bemoeid en op verbe tering aangedrongen nu heeft de Russische minister bjj de Porte do zaak eens onder handen genomen en naar men beweert aan den Sultan duchtig de waarheid gezegd. Het beheer van bet landde finantieele toe stand vooral is in treurigen staat. Ieder is er van overtuigdmaar het radicale geneesmiddel schijnt niet te kunnen gevonden worden. Terecht heeft men den beheerscher van dat rjjk reeds lang als de zieke man voorgesteldmaar er staat geen geneesheer opdie hem van zjjne kwalen verlost. Niet lang geleden ging er een gerucht dat de tegenwoordigo grootvizier de zaken met krachtige hand aanvattemaar ook daar is hot als dikwjjls elderszy die met ernst aan her vorming beginnen vinden grooten tegenstand en hunne beste pogingen lijden schipbreuk op de tegenwerking van hen clie voor bijzondere belangen stryden. Van do verwikkelingen in de Herzoyowhm verneemt men geene andere tjjdingen dan die gunstig voor de opstandelingen luiden. Zi) hebben eene bezen ding wapenen ontvangenwaarmede zij den strijd kunnen voortzetten en nieuwe troepen wapenen. Ook werden bun dekens en winterkleederen toegezonden ten einde hen voor de ongemakken van den winter te vrjjwaren. Men zegt dat de Herzegowiners zich nu met de Bosniërs hebben verstaan en dat deze laatste eene nationale vergadering willen bjjeenroepenten einde eene nationale regeering in het leven te roepen. Als een proefje hoe in ZwitserliuiG de strijd met de ultramoutanen voortduurt, kunnen wjj medo- deolen, dat een pastoor tot gevangenisstraf en verban ning gedurende twee jaren veroordeeld werdwegens verzet tegen de burgerlijke macht. Hij had bovendien voorwerpen die aan de berk toebehoorden naar eene andere plaats overgebragt en toen men kwam om hem te arrestcerenbarricadeerde hij de deur der pastorie en vermaakte zich met uit een bovenvenster allerlei smaadredenen te doen hooren. Men kan daaruit opma ken hoe treurig de verhouding der geestelijkheid is met de burgerljjke regeeriogen meènt de eerste ook in haar goed recht te zjjnhet is tamelijk onverdedig baar dat de dienaren der kerk tot zulke gedragingen komen en daarenboven de menigte opruien tot verzet tegen de gestelde macht. Als men zoo nagaat hoe overal de Roomsche priesters het vuur van twist en tweedracht aanstoken dan krjjgt men weinig eerbied voor een godsdienst die zoover van haren oorsprong ontaard. Aangenamer is wat men uit Italië schryft, dat de vriendschappelijke betrekkingen tusschen dat land en Duitschland steeds hechter worden. Vooral door uitbreiding van den handel worden de banden naauwer toegehaald en meu meent niet ten onrechte dat daarin waarborgen gelegen zijn voor bestendigen vrede. Ook de reis des keizers schjjnt in dit opzigfc eene goede uitwerking gehad te hebben en de vriendschappelijke verzekeringenbjj die gelegenheid gedaanzjjn in samenstemaiing met den wensch die door geheel Europa gekoesterd wordtdat wjj nog lang voor de rampen van eenen oorlog bewaard mogen worden. Binnen welke grenzen toch de strijd wordt gevoerdaltjjd doen zich de treurige gevolgen daarvan ook buiten die grenzen gevoelen. Op Siellie bljjven de roovers nog steeds hun schandeljjk bedrjjf voortzetten. Men zou wanen eene geschiedenis te lezenzooals die in bekende roover- romans voorkomtals men van hunne knevolarjjen hoort. De gewapende macht doet wol alles om zich van de roovers meester te maken maar hunne jjverige pogingen worden vorjjdeldomdat de inwoners door vrees weerhouden geene aanwjjzing durven doen. Het schjjnt wol dat dit bedrjjf in die oorden diep in het volk geworteld iB en niet geheel kan uitgeroeid worden. Zoo bljjven de menschen zich geljjk, ook by de wisse ling en vooruitgang der tjjden. Ook de gebreken hebben hunne voorstanders en daarin ligt een duchtigo hin derpaal voor de beschaving. Nieuwstijdingen. iSmcrifta. New-York, 9 Nov. Het stoomschip Pacific, van Victoria (Britscb Columbia) naar Sun Francisco bestemd, is hjj Kaap Flattery verongelukt. Van de 110 passagiers en 50 man der equipage is slechts één porsoon gered. Al do anderen zyn m do golven omgekomen. Te St. Louis in do staat Missouri in Noord- Amerika is don 6 Oct. uit de gevangenis oeno vrouw ontsnapt, die wel tot toonbeeld van ongehoorde wreed heid kan dionon. Zjj heette Fortmeyer en was beschul digd van moord op een jong meisje Lena Miller on haar kind. Na hare inhechtenisneming ging men tot een huiszoeking over en vond in haar slaapkamer vor- koolde beenderen van twee kinderen. Zij bekende dat een van dezo het gebeente was van hot kind van Lena Miller en sedert bleek het dat zjj minstens vjjftig kin deren deels levend, deels dood verbrand heeft. Na liaro inhechtenisneming dreigde zij nog met ongehoorde driestheidverscheidene aanzienlijke personen in 8t. Louisook hen te zullen beschuldigenzoo zjj buur niet hielpen op vrjjo voeten tc komen. Hoe vreemd dit ook moge schjjnen, deden toch vele aanzienlijke per sonen alles wat mogeljjk was, om baar te bevrjjuen. Evonwcl ia zjj in plaats van tot den galg, tot een tienjarige gevangenschap veroordeeld, waaraan zjj zich nu door do vlucht hooft weten te onttrekken. <Sngrl»nï>. Voor de regtbank te Londen ter beslissing van geschillen over nalatenschappen is thans oen merk waardig proces aanhangig. De bekende Isaac Singer, eigenaar van do beroemde noaimachinenfabriekis onlangs in den ouderdom van 68 jaren overleden in Engeland op zjjn landgoed in Hampshireen heeft eon vermogen van veertien inillioeu achthonderdduizend pond sterling (vjjf-en-dertig millioen gulden Nederl.) nagelatenmet en benevens drie lovende vrouwen (twee andere zjjn gestorven) en twee-en-twiDtig kinde ren. Singer begon te New-York als arm man en huwde in 1830 te Brooklijo gemalin No. 1met welke hjj tien jaren achtereen gelukkig leefde. Zjj schonk hem twee kinderen een zoon en eene dochter. Aan den zoon heeft de vader 100 p. st. gelegateerd; zijn legaat aan de dochter bedraagt 2000 p. st. Na ëen huweljjks- genot van 10 jaren bevond mevrouw Singer plotseling dat haar man haar ontrouw waszij bewerkte echt scheiding en deze had krachtens de Amerikaansche wetten de onaangename zijdedat een gescheiden echtgenoot niet een tweede huwelijk mag aangaan zonder toestemming van de andere ex-wederhelft. Sin ger vereenigde zich echter met haar, die de oorzaak der echtscheiding was geweesten leefde met baar tot dat de dood van gemalin no. 1 hem in staat stelde haar tot gemalin no. 2 te verheffen. Deze verheugde hem mot tien kinderenvan welke acht in leven zjjn, die door den vader met 350,000 p. st. zjjn bcdaobt. Ook aan gemalin uo 2 werd bjj ontrouwzij volgde het voorbeeld van hare voorgangster en liet zich scheiden. Dezen keer evenwel stoorde Singer zich niet aan wat in Amerika regfc en wet is, maar hij trad dadeljjk in den echt met gemalin no. 3 bij welke hij vjjf kinderen verwekte; ook aan deze heeft hij 350,000 pd. st. vermaakt. Nu de gewoonte van te huwen eens bij hem was geworteldwachtte Singer niet tot dat scheiding of dood hem van gemalin no. 3 zou bevrjjden (zjj stierf veel later,) maar na een kort tijdsverloop sloot hij een nieuwe echtverbindtenis, zoodat hij in het bezit kwam van gemalin no. 4die zjjn kinderen-getal met eene dochter vermeerderde voor wolke bij in zyn testament 100,000 p. st. beeft aangewezen. Gemalin uo. 3 stierf; aan de gemalinnen no. 2 en no. 4 keerde hij den rug toehjj verliet Amerika en vestigde zich in Engeland. Daar stapte onze trouwlustige naaimaehinenfabrikant voor do vijfde maal in bet huwelijksbootjeen deze leverde bom zcb kinderen op. Alleen het laatste huweljjk verklaart Singer in zijn testament voor wettig en echt, en aan zjjne weduwe hoeft hij levenslang het vruchtgebruik van zijn vermogen geschonkenzijne vjjf kinderen van femalin no. 5 krijgen later ongeveer 2,000,000 p. st. ndien hij niet zjjne vrouwen no. 2 en no. 4 ten oenon- male vergeten had in zjjn testament, dau zou dit geen aanleiding tot verzet gegeven hebben maar nu komen dezo veronachtzaamde dames met hare aanspraken voor den dag. Hoe de regtbank tusschen de vjjf huwelijken regt sprekenen de nalatenschap onder de 23 regt- hebbonden verdeelen zalis nog een raadsel. Het zal een mooi boutje voor de advocaten zjjn ©eitcmavfeew. In een berigt uit Kopenhagen van den 5den dezer aan de Belgische fnde'pendance wordt verzekerd, dat men aan het Ministerie van Buitenlandsche Zaken slechts wacht op een formeel verzoek van de reeders van het stoomschip »Phönix", om hunne belangen te behar tigen. Volgeus dezen berigtgever hebben de Doensche couranten het regt der Nederlandsche regering om dat schip in beslag te nemen deels verdedigd, deels bestreden, maar overigens vry algemeen geoordeeld, dat de wijze, waarop zy van dat regt gebruik heeft gemaakt, te eigendunkelijk is geweest. Spanje. De Parjjsche correspondent van de Kölnische Zei- tunff meldt als uit authentieke bron afkomstig dat de Spaansche gezant, markies de Molins, aan koningin Isabella heeft aangezegd dat de Spaansche regering hare belofte terug neemt, haar in Januanj e. k. toe te staan naar Spanje terug te keerenzoodat do wet van 1868 waarbij zy uit Spanje gebannen wordt, van kracht bljjft. Dit zou om de volgende redenen geschied zjjn Reeds vroeger had de koningin gedreigd met de uit vaardiging van een manifestwaarby zy haar afstand doening van den troon terug nemen en zich met don Carlos verbinden zon. Nu haar intendant Marfori, die vermoedelijk intrigues tegen de Spaansche regering gesponnen heeftin Madrid gearresteerd en onmiddel lijk verbannen werd, is hare boosheid op nieuw aan gewakkerd en heeft zij hare bedreiging herhaald. Wat de koningin thans zal doen is niet bekend. Slefceriattir. Texel 9 Nov. Do schelpenvisschers, die alhier van Onrust zyn teruggekomen, rapporteren, dat er op die bank twee groote wrakken logen, waarvan zjj eenig koper, touw en zeildoek hebben gesloopt en alhier aaugebragt. De geheele bank was met wrakhout bedekt. Op eenigen afstand stak een ra boven water, die aan iets scheen bevestigd te zjjn. Het lijk, dat men aanbragt, was slechts met één bovonkleedingstuk gekleed, zoodat men vermoedt, dat de verongelukte zwemmende Onrust heeft bereikt. De drenkeling was oogenachjjnljjk nog geen 20Jaren oud. Het verongelukte schip was hoogst waarschjjnljjk een Italiaansche brik, met Ijjnzaad beladen en naar Amsterdam bestemd. Men heeft echter niets zekers hieromtrent kunnen vernemen. Het ruwe weër laat overigens niet best toe, een nader onderzoek op de plaats zelve in te stellen. NicMtwtMlïei», 9 Nov. Onder een grooten toe vloed van nieuwsgierigen werden heden ochtend de vier van hier met een vlet gevlugte kolonialen van bet Noordscho barkschip Haahet, kapt. J. Sörensen, gede- barkeord en onder sterk politic-geleide naar het fort Kjjkduin gevoerd. Kapt. Sörensen bad ben den 18 Oct., daags na hunno ontvhigting van hier, ter hoogte van do Haaks opgcvischt. Hun vlot was half vol water en zjj waren meer dood dan levend van koude en gebrek nadat zjj van hot noodige voorzien en van hunne ver moeidheid uitgerust waren verlangden zjjvoor het geval do Haabet naar een Holl. haven ging, met hun vlet bet schip weer te verlaten-, zjj wilden dan een ander schip tegenzeilen. Kapt. Sörensen, die uit hunne militaire klccdmg en uit hunno tegenstrijdige verkla ringen dadelyk begreep, dat by met deserteurs te doen had, gaf voor, dat hjj naar Christiania vertrok en hen daar aan wal wilde zettenbjj voorbaat schonken zjj den kapitein de sloep, die zij voorgaven hier gekocht te hebben. Door aanhoudenden tegenwind kon de kapi tein deze haven niet bereiken en was hjj genoodzaakt drie weken lang deze ongenoode gasten aan boord te houden cn van het noodige te voorzien Eindeljjk liep hjj het Vlic binnen om zich van provisie te voorzien, maar had bevorens zjjne vier reisgezellen, onder zeker voorwendselbeneden in het schip opgeslotentotdat lijj hier binnen was gesleept. Almelo, 9 Nov. Eergisteren had in de nabu rige gemeente Tubbergen een zeer treurig ongeval plaats. Twee broeders, B. en H. Kokhuis do een van 16 en de andere 13 jaren oudwaren den geheclen namiddag op het wildstroopen uitgeweesttoen by het naar hui9 gaan over een greppel springende, het ge weer van den jongs ken afging en het schot zjjn broeder zoodanig in de zijde trof, dat deze na een ernstig ljjden van zes uren aan do gevolgen is overleden. Uit een ingesteld onderzoek is gebleken dat hier niet aan moedwil maar aan een ongeluk moet gedacht worden. Gisteren heeft zich de Heer Officier van Justitie, be nevens de Regtercommissaris en de Griffier der Regt bank alhiervergezeld van eenen geneeskundige naar de plaats des onhcils begeven ten einde in loco een gercgtelijk onderzoek in te stellen. 'n Grnvcïiliagc10 Nov. Met leedwezen ver nemen wjj het overlijden van den heer J Fransen van de Puttelid van de Eerste Kamer der Staten-Gene- raal in bijna 77jarigen ouderdom. De ontslapene om zyn degelijk en bnrnaan karakter zjjn helderen geest en zijn veelzijdige kennis algemeen geacht, had sedert 1859 onafgebroken zitting in de Eerste Kamer, waarvan hij een dor sieraden mogt heetcn. Voor de liberale partij is zijn verscheiden een groot verlies. Maar ook voor de provincie Zeeland waar hij veel goeds en nuttigs hielp tot stand brengen, is zjjn over- ljjden een zware slag. De overledene was ridder der orde van den Nodor- landschen Leeuw. Do leden van de Tweede Kamer waren heden in do sectiën vergaderd tob het onderzoek vau de laatste lijk bjj de Kamer ingekomen 14 minder belangrjjke wetsontwerpen. Vllj-tufugre»»9 Nov. Heden zjjn hier terstede een groot aantal woningen iu huur genomen, teneinde een veertigtal arbeiders in dienst der Maatscbappjj pSchelde" voormalige marinewerf die nog in den loop dezer week hier zullen aankomen, te huisvesten. "VTis»»t«i«r<?»i, 11 Nov. Heden namiddag heeft een werkman, bezig met bet laden vau ijzeren rails in het Noordduitsch stoomschip Fried-Krupp, het ongeluk gehad ruggelings in het ruim te vallen op het reeds geladen jjzer. In levensgevaarljjben toestand is hjj naar het gasthuis gebragt. Met 1 Mei a. s. wordt het garnizoen van Neuzen naar Vlissingen overgeplaatst, en daarentegen de 3e en 4e compagoiën van het Vlissingsche garnizoen naar Neuzen. jMïriklfH.Tur-gr, 9 Nov. In de gisteren namiddag alhier gehouden najaarszitting van den geneeskundigen raad iu Zeeland is een uitvoerig en zeer belangrjjk rapport uitgobracht van den in do vorige vergadering daartoe gecommitteerden heer dr. A. P. Fokker, te Goesbetreffende de vraagof het wenscbeljjk en zoo ja mogeljjk zou zjjn iu Zeeland een krankzinnigenge sticht op te rigten. Die vraag werd in alle opzig- ten bevestigend beantwoord. Het ligt in den aard der zaak, dat in eene zoo hoogst gewigtige aangelegenheid niet aanstouds oene beslissing kon genomen worden I vandaar dat besloten werd eene commissie van drie leden uit don raad te belaston met een onderzoek van bedoeld rapport, om in een volgende vergadering een praeadvies uit te brengen. Een ander niet onbelangrijk besluit was dat, waarby bepaald werd dat door het bureau voor scheikundige onderzoekingen voortaan op kosten van den genees kundigen raad ten behoeve van minvermogenden voor werpen zullen kunnen onderzocht wordenwier analyse door de gemeente-geneesheeren in het belang van den openbare gezondheidstoestand wenschelyk geoordeeld wordt. Eindelijk verdiend vermelding de aan eene commissie van drie leden verstrekte opdrachtom te onderzoeken en te rapporteeren omtrent de gewigtige vraag: »Hoo geschiedt de afvoer van faecaliè'n in Zeeland en v Welke waarde hecht de landbouwer in Zeeland aan die faecaliën?" 11 Nov. »Dankbaar, maar niet voldaan," klonk ons gisteren avond in ons Concert gebouw tegenuit het flaauw, zeer fiaauw applaus waarmede een spreker gehuldigd werd. Mogen we nit het zeer klein auditorium dat opgekomon was, eene gevolgtrekking maken? Welnu, de ervaring gaat ter biecht, niet in de handen des priesters, maar in het openbaar! 't Bestuur van 't Middelburgsch departement der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen wil maar niet leeren dat het onzin is te gelooven >dat een profeet in zjjn vaderland niet geëerd wordtmet andere woorden dat het dwaas is in de verte te zoeken wat men in eigen nabyheid bezit. Of wordt niet een slag in 't aangezicht gegeven van zoovele letterkundigen historicidichtersschildersnatuurkundigen enz. als telkens en telkens weder »uit den vreemde" wordt gevraagd wat »de vreemde" op enkele uitzonderingen naniet beter geeft en geven kandan we zeiven bezitten. De heer Mr. J. D. Veegens uit 'sHage, was, om met Cats te sprekengisteren »het biggetje dat het ontgelden moest." Die glim- en grimlachtjes der dames nog erger - die geloken elaapwillige oogleden van enkele vertegenwoordigers der schoone seksewa ren zjj niet een goud vertegenwoordigend zwjjgen welsprekender dan het zuiverste zilveren woord? De revolutie van 1795, belangrjjk onderwerp, zeer belangrijk maar nieuw Figuren van TallierBar ras TouchéSimon de bankierla belle Theresia en zoo vele meer nogzeer interessantmaar wie keDt ze niet die er belang in stelten moet men in '75 19e eeuw uit de residentie komen om duideljjk geïn- toneerd jaft was eene verdienste 1) maar overigens met stelselmatig opgevouwen armen cn een min beha- geljjk tonggeklepperzonder eenige bewegingzonder een enkel moment van emphase episoden der '95 18e eeuw te verhalen, die men (ontdaan van de twijfel achtige jacht op eigen vinding, die »mcn" bij den spreker meende op te merken) Bchier in zyn easy-chair veel prettiger kan lezen dan in de zaal van hot »Nut" hooren De heer Veegens is historicus, al schjjnt hjj bij voorkeur, getuigen de Vragen des tjjd", zich op genoemd revoluiionair tydvak van 1792 en volgende toe te leggen. Maar een historicus is nog geen »Nuts- lezer" en presence de damesook al herinnert by de tafereelen waarby zolderingen opengaan en met duiven bespannen wagens schoone vrouwen zich in fabelachtig costuum van eene Venuseene Diana etc.aan het oog vertoonon. Enfinde wereld is boos. Vandaar wellicht dat die «booze wereld" zich gisteren avond eonigszins malici ous uitte in de door eene lieve dame niet al te zacht gedane vraag: »Is die meneer Veegens niet de zwager van een uwer bestuursleden, Nuts-man Het antwoord kon ik niet hooren, toch dacht ik: »hy is raak!" Moge het: »Men leert met schade of Bchande" toch eindolyk eens door ods Nuts-departementsbestuurik zeg niet begrepenmaar metterdaad bewezen worden 12 Nov. Heden is aan het gebouw van het Ge westelijk bestuur van Zeeland aanbesteed a. Het herstellen dei boorden langs bet Kanaal door Zuid-Boveland. Laagste inschrjjver de heer J. Kraaijvelt te Hansweert, voor ƒ16400. b. Het driejarig onderhoud der ryks-waterleidingen bewesten en beoosten het Kanaal van Neuzengedu rende de jaren 1876—1878. Laagste inschrjjver do heer D. Tholens te Neuzen voor ƒ8963 per jaar. Zierikzeo, 12 Nov. Gisteren en eorgisterwas alhier de barometerstand zoo laag, als we hem in lange niet gekend hebben. Ze was n. 1. tot 0 graden I C. herleid als volgt Woensdag 9 uur 's morgeus 730,06 millimeter. 1 's namidd. 728,5 Donderdag 9 's morgens 727,57 Neemt men in aanmerking dat de gemiddelde baro meterstand voor hier is 762 mm.en dat over tydvakken van vele jaren als minimum geldt 725 mm. (slechts ééns, op den 19 Julij 1843, vindt men 715 mm op gegeven) dan mogen de boven opgegevene wel als zerr lage aanwijzing beschouwd worden. Gisteren en heden is de kwikzuil weêr voortdurend stjjgende. Door den Minister van Financiën zynin overleg met het Muotcollegede noodige maatregelen genomen om den stempel der gouden tienguldenstukken te ver beteren. Reeds sedert twee maanden ia de arbeid voor oen gewjjzigden stempel aan den gangen men hoopt dat, uit een oogpunt van goeden smaak, die wijziging eene verbetering zal zjjn en dat dan ook de klacht dat de stukken zich niet laten opeenstapelen, geheel zal verdwjjnen De 9poorweg ZevenbergenZwaluwe zal waar schijnlijk in December voor het publiek verkeer worden geopend. Volgens officieele berigten omtrent Atcbin i9 de vijand over 't algemeen bijzonder rustig; het hoofd van Langsar op de Oostkust heeft stappen gedaan tot toenadering, de spoorweg is ter lengte van 1200 meter voltooidde gezondheidstoestand is gunstig. Do gene- raal-majoor Pel heeft zyn functiën als militaire en civiel-bevelhebber hervat. Te Driewegen zijn benoemd tot gemeente-secre taris de heer W. Lotsy, commies ter secretarie to j Oegstgeest, en tot gemeente-ontvanger do heer J. Pru- j mers, ontvanger der gemeente Ellewoutsdyk. Kerludenws. Beroepen te Cats (N.-Bev.) Ds. H. Schouw Sandvoord., em. pred. te Utrecht Bedankt voor het beroep naar Middelbarnis door Ds. Cordeste Vorden. Bedankt voor bet beroep naar Middelburg door Ds. G. Doedes te Vclzen. Gemengde berigten. Een dik boerinnetje te Wemeldinge moest zoo laag niet nederzien op eene arme dienstmeid, als zjj naast haar in de kerk zit. Haar man is dan ook maar knecht geweestin plaats van boer. Dus vrouwtjemaak zoo geen geweld Al hebt gij geen gebrek aan geld Maar hoogmoed komt eens voor den val Dat men toch ziot meest overal

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 1