GORINCHEMSCHE Paarden- en Beestenmarkten. Engelsche Haardstnkken, Inseete-poeder Vicat SOM IIPIEPLOIV materieel dor artillerie, welke post tou vorigea ja.ro op do gewone begrooting voorkwam, thans naar de veatingbegrooting ia overgebragt. Nergens bljjkt van pligtmatige zuinigheid. Menige wijziging in bestaande organisation scheen alleen te verklaren uit de zucht om bepaalde personen genoegen te doen. 5°. militaire organisatie. Al de hoofdgebreken onzer militaire organisatie bljjven bestaan. Meer geld uitge ven voor eenige rangen (ditmaal de soldjjen der onder officieren) is nog geen organiseeren. De organisatie van de verschillende wapens van het veldleger, vooral van de infanterie en cavalerie, laat te wenschen over; de troepen voor de vestingen, met name de vestingartillerie en de genietroepon, moeten eveneens en in verband met het vestingstelsel op nieuw georganiseerd worden de organisatie van het voerwezen is zeer onvolledig; eveneens die van de geneeskundige dienst, met het oog op de dienst te velde; de ambulance is niet georgani seerd. Ons stelsel van militaire administratie is geheel verouderd. Ons magazjjnstelsel berust op overal ver worpen beginselen. Vele wetten en reglementen zjjn óf verouderd, óf onvolledig, zoodat o. a. de regten en verplegingen der burgerlijke en militaire autoriteiten in tijden van gevaar en oorlog niet beboorljjk zjjn omschreven. >Zooals thans de zaken bjj ons leger zjjn ingerigt, zouden wij een zeer geruimen tijd behoeven om geheel strijdvaardig te velde te kunnen komen" »AUes te zamen genomen, kan onze militaire toestand niet andera dan zorgwekkend worden genoemd", 6°. militaire geest. In de rjjen van het leger heerscht zekere slaperigheid of onverschilligheidwat heeft de Minister gedaan om een anderen geest in het leger te brengen 7°. de maatregelen door den Minister genomen. Tot hiertoe zjjn nog slechts twee maatregelen door genomende reorganisatie der militaire afdeeli en de oprigting eener krjjgsschool. Door beide wo"rdt het bestaande uit zjjn verband gerukt en daarvoor iets in de plaats gesteld, dat niet beter schjjnt. 8U. vermeerdering der legersterkte. Waarom zegt de Minister niet, bij welke wapens hjj de 10,900 man, die hjj voor de militie te land meer noodig acht, wil indeelen 9°. secretaris-generaal. Waarom weder een generaal - majoor der artillerie tot secretaris-generaal benoemd Het moet op de artillerie-officieren, die effective dienst bjj de troepen hebben verrigt, een ontmoedigenden in druk makenwanneer zjj ziendat het beste middel om spoedig generaal bjj de artillerie te worden, hierin ia gelegen, dat men dat wapen verlaat en dienst gaat doen in de bureaux 10°. organisatie van den staf. Waarom wordt deze telkens gewjjzigd? Waarom zjjn al de bepalingen van het besluit van 1868, waardoor ons leger een generalen staf kon verkrjjgen, die op de hoogte van zjjne taak was, buiten werking gesteld? Door de oprigting der krjjgsschool is dus een groote stap achteruit gedaan. 11°. Iractemenlen bij de plaatselijke staven. Waarom deze tractementen verhoogd V 12°. vei deeling in militaire af deelingen. Waarom het leger in vijf in plaats van in vier militaire afdeelingen verdeeld Het beginsel, dat de grootte der afdoelingen overeen moet komen met de sterkte der divisiè'n, is bjj deze organisatie geheel miskend. Door deze zamen- koppeling van liniön van denfensie, die met het oog op den Oorlog zjjn ingedeeld, en van militaire afdeelingen, wier hoofddoel ia een geregelden gang van zaken en eene goede verdecling van werkzaamheden in tjjd van vrede en op het oogenblik van mobilisatie te bevorderen, is bot gebeele begrip van militaire afdeeliog te loor nieuwe militaire inrigting brengt de geheelo militaire jurisdictie in verwarring. De Minister, die •telkens in slagvaardigen toestand één stap, een zoo grooten stap mogeljjk" wil doenheeft door dezen maatregel aan de slagvaardigheid een grooton stap achterwaarts laten verrigten. 13°. excercitiën in Noord-Brabant. Waar bljjft het schrifteljjk verslag omtrent het gebeurde bjj de oefe ningen \n Noord-Brabant, in de zitting der Tweede Kamer van 16 Augustus jl. toegezegd 14°. de generaal-majoor Weitzel. Waarom geeft de Minister aan dien generaal-majoorook na zjjne af treding als Minister zjjn volle tractementzonder dat voor dien oad-Minister eenige werkkring is aangewezen? 15°. de uitbreiding der veld-artillerie. Noemt de Mi nister dat uitbreiding der vold-artilleriewaar alles zich bepaald tot het aanstellen van 6 onder-offi cieren en korporaals per batterjj en het aanschaffen van 100 paarden Ik sta stil. Het zon mjj geene moeite kosten de ljjst der Kamer-grieven te vermeerderen. Zal het budget van Oorlog worden aangenomen Zal de Tweede Kn- mer voortgaan met ieder jaar het eindejjfer van bet Oorlogs-budget op zulk eene verregaande wjjze op te drjjven Voor het onderwjjs worden enkele duizenden meer gevraagdvoor verhoogde Oorlogs- nitgavon jaarljjks bjjkans een millioen meer. Zal daar aan nu nooit een grens worden gesteld? Zullon de Staten-öeneraal maar steeds en aanhoudend voortgaan zulke ontzettende sommen te besteden voor eene or ganisatie, waarvan wjj jaarljjks nooit iets anders hooren, aan dat zjj is gebrekkigonvoldoende en aan geen enkelen eisch beantwoordt. Nu eenmaal de Staten- Generaal, 'door den loop der omstandigheden gedwon gen, wat milder zjjn geworden voor Oorlogs-nitgavon, schjjnt het er niet meer op aan te komen. Wat doet het er toeof eenige tonnen meer of minder worden weggeworpen voor kazernen die later weêr afgebroken moeten wordenvoor nieuwe organisatiesdie straks weder vervangen moeten wordenvoor hooge bezol digingen aan generaalsdie geheel onnoodig zjjn en alleen worden aangesteld uit persoonlijke gunst?... De Staten-Generaal zijn nu eenmaal mild in Oorlogs- nitgaven. De Ministers van Oorlog worden afgebroken, maar het geld wordt verspild. Wanneer zullen de Ministers van Oorlog eens niet aftredenmaar zal het geld voor Oorlogs-nitgaven nuttig worden besfeed De tegenwoordige Minister van Oorlog bljjft zeer kalm, te midden van den vloed van beschuldigingen, die over zjjn hoofd wordt uitgestort. Het is eene phlegmatieke natuur, die het voorkomen heeft, alsof het hem onverschillig is, of hjj bljjft, of heengaat. Na mjj een ander!" is zjjne leus. En zoo gaat het jaar in, jaar uit. Met ieder jaar een ander, die, op het gezag van de heeren de Roo en Stieltjes, door de Tweede Kamer in de engte wordt gedreven tot den aftogt wordt gedrongen tot dat er geen hoofd officier meer te vinden zal zjjn, die niet reeds als Mi nister van Oorlog eene povere figuur heeft gemaakt. Zou bet niet tjjd worden dat eens een burger-man met gezond verstand en nuchter hoofd, die voor niemaud boog of kroop, als Minister van Oorlog optrad Hjj zou althans de weelde der Oorlogs-uitgaven wat be- snoeijen en onder zjjn bestuur zou zeker het eindcijfer niet jaarlijks zoo ontzettend vooruitgaan Van dien vooruitgang ben ik geen vriond 1 V. Correspondentie. •Mededcelingen en wenschen in zake hot lager on derwjjs in onze gemeente" zullen in een volgend No. worden opgenomen. Burgerl. Stand vnnBrouwershaven. GEBOREN: 10 Oct. Een zoon van C. Botbjjl en J. Onasse. 14 dito. Eene dochter vau J. R. Outermana en M. P. Bo- lujjfc. 15 dito. Eene dochter van J. van 't Hof en K. v. d. Noot. 20 dito. Een zoon van C. v. Djjke en L. v. d. Velde. 27 dito. Eene dochter van R. J. Bakker en D. Stoutjesdjjk. gehüwd: 30 Oct. M. C. Pleune jm., on W. J. v. d. Haven jd. o verleden: 11 Oct. Joh. Verschoor, oud 32 j., echtgenoot van C. J. Braam, (overleden te Hellevoetsluis.) 23 dito. A. Bolujjt, oud 3 m., zoon. STOOM BOOTUÏEINST tus3chü n Zierikzee en Botterdam en tusschen gelegen plaatsen. Afvaarturen in November 1875. Van ZIERIKZEE: Zondag 14 's morg. 11,— u. Dond. 18 6,— Zondag 21 7,— Dond. 25 9,— Zondag 28 11,— Van ROTTERDAM: Dingsd. 16 's morg. 7,— u. Vrjjdag 19 8,— Dingsd. 23 9,30 Vrjjdag 26 6,— Dingsd. 30 7,— STOOMBOOTDIENST can Middelburg op Rotterdam. November 187 5. MIDDELBURG: Van ROTTERDAM: Vrjjdag 12 'e morg. 9,u. Vrjjdag 12 's morg. 8,u. Zaturd. 13 r Zatnrd. 13 Maand. 15 Woensd.17 Vrjjdag 19 Zaturd. 20 Maand. 9,— 10,- 7,- 7,- 7,— 6,30 t Maand. 15 Woensd.17 Vrjjdag 19 Zaturd. 20 Maand. 22 9,30 9,30, 9,30 9,30. 10,— DIRECT CORRESPONDERENDE WAGENDIENST: Van Zierikzee, Hotel van OPPEN, afrid 1 uur na af vaart van Middelburg en 2 uur na afvaart van Rotterdam. Afvaart van Zijpe naar Rotterdam nimmer vroeger dan 3 uur na afvaart van Middelburg. &fcb«rttntun. 35jnrlge Eolitveroenljflng S van k ADRIAAN KELLER en 2 DIRKJE VOGEL. Kbalingen, 11 November 1875. 3 Hunne dankbare kinderen. K ax ££$3*^X22:2:2.CÏ 2 SS XZZ 2X ztïÜQ u SSJarige Eclitvereeulglng van C. J. BIERENS S Ex M HELENA HAGE. 2 gj Bruinisse, 7 November 1875. Getrouwd: slttjansland, 5 November 1875. JOH.' DIJKMAN en B. ONDERDLJK Md. Volstrekt eenige en algemeeno kennisgeving. Bevallon van een* Zoon A. H. van der VALK—Bloppobl. Zierikzee, 8 November 1875. Heden nacht ten 1 uren overleed zeer zacht en kalmmijn geliefde Echtgenoot en onzen Vader en Behuwd-Vilder, de Heer JACOBUS te» HAAF, in don ouderdom van bjjna 80 jaren. Wed. CORN.* ten HAAF, gob. Lokaart. C. DORST, Lz. W. DORST, geb. ten Haap. A GILJAM. JAC. GILJAM, geb. ten Haap. G. ten HAAF, Wed. C. Dkooobndijk. Zierikzee, 6 November 1875. Algemeeno en bjjzondere kennisgeving. Heden trof mjj oen gevoelige slag door bot afsterven van mjjn geliefde Echtgenoot THON1S HAGESTEI.TN, in den krnchtvollen leeftjjd van 35 jaar en 4 maanden. Ieder, die dcrgeljjke verliezen geleden heeft, zal mjjno smart kunnen beseffen. Moge de Heer van leven en dood rojj in Zjjnen ondoorgrondeljjken wil doen berusten! Zierikzee, November 1875. H. C. WESSELS, Wed. T. Hagestïijn. Heden overleed ons dochtertje JOHANNA MAATJEin den ouderdom van 2 jaar en 12 dagen. Zierikzee, M. MOERMOND. 9 November 1875. M. MOERMOND-Leedw. De soliuldelsoliers in het Fnil- liswment van MARINÜS FRANKEN, Fz7, timmerman te Zierikzee, worden uitgenoodigd om te verscbjjnen in persoon of bjj gemagtigde ter 3de verffiuloring van NohuldolGnhersi, te houden op Woensdag den I7d,n November 1875 de* voormiddag* ten 11'uren, in het gebonw der Regtbank te Zierikzee, ten einde de verifii-ntic van m-Iiulil- vorrlet*liier««u zoo noodig voort te zetten en te beraadslagen en beslniten op een nader door den gefailleerde aangeboden en ter griffie gedeponeerd ACCOOKD. zrerikzee, 10 November 1875. C. J. FOKKER, Curator. Tweede aankondiging. PHO DEO. Bjj vonnis der Arrondissements-Regtbank to Zierikzee uitgesproken ter openbare civiele teregtzitting van den 21sten September 1875, behoorlijk geregistreerd en bij verstek gewezen, is bet huwoljjU tusscbon QURIJN STEVENS, arbeider, wonende te Tholen, Eischer, en WIMPHNA de WIT, gedaagde, verklaard te zjjn ONTBONDKN «loor echtaohohling, en wel op grond van kwaadwillige verlating. De procureur des eischers J. W. D. SCHÜURBEQÜE BOEIJE. Algemeene Vergadering van het Waterschap SCHOUWEN op Dinsdag S3 November 1875, '8VOORMIDDAG9 lO'/j UUR, OP 'S LANDSKAMER TE ZIERIKZEE. ZrERiKzEE, 8 November 1875. De Voorzitter B. C. CAU. J J. F. Dll ONT, PROVINCIAAL VEEARTS, heeft zich te KRVININGEN gevestigd. Heden overleed na een Ijjden van slechts 14 dagen, onza geliofdo Dochter JANNA, in den ouder dom van 24 jaar en 4 maanden. De Heer deed alzoo naar Zjjnen wjjzen Raad! Dat die gedachte ons doe berusten in Zjjnen ondoorgron deljjken wil. Ouwerkerk, H. van KOOTEN. 8 November 1875. A. van KOOTEN, van Zumbn. Heden overleed tot onzo droefheidons jongste kindje PIETER CORNELL'S. zlerik7.ee, J. van der VALK. 8 November 1875. K. J. van dek VALK, de Gloppbr KENNISGEVING. u tTt**m Ter gelegenheid der groote GORIN- ll\D CHEM8CHE PAARDEN- JmrlJmL en BEESTENMARKTEN, op 14, 15 en 16 November 1875, zal de 's Hertogenbossche Stoomboot de volgende buitengewone reizen doenals Zondag 14 November, van Rotterdam des namiddags ten 12 ure, van Dordrecht naar Qorinchem des namid dags, 2.15 uur. Dienzelfden avond terug naar Dordrecht. Maandag den 15den en Dinsdag den löden November, van Dordrecht naar Gorinchem des morgens ten 6 ure van Gorinchem naar Dordrecht des namiddags circa 2'/j ure, in correspondentie met de diverse Stoom booten naar Rotterdam, alsmede de Stoomboot naar den Moerdijk en Antwerpen, en de Staatsspoor die van Dordrecht vertrekt naar Breda en Tilbury, enz. Dinsdag den 16den vaart de boot door naar Rotterdam. Nadere inlichtingen eu plaatsbiljetten zjjn te be komen te Dordrecht bjj den heer H. W. MAST, kantoor der Stoombooten aan de Merwede-kade, als ook te Gorinchem bjj den heer L. de BEER, Agent aan de Waterpoort. Aanlegplaats te Dordrecht aan de Merwede-kade. De Notaris Mr. J. MOOLENBURGH te Zierikzeezal, op Visi IV o- vember Ir. ten verzoeke van het BESTUUR der BANK van LEENING aldaar, publiek presenteren te verkoopen: 1.° 's Voormiddaga om 10 ure, aan het Gebouw der Leenbank, eenige Roerende Voorwerpen tot de uitoefening dier Inrigting gediend hebbende. 2°. 's Middags om 12 ure, in het »H6tel van Veen," op de Oude Haven alhier, Pakhuis en Erf metgrooten Tuin, zjjnde do GrICDOUWEIV der Ilmilr van staande en gelegen in de Minnebroer straat te Zierikzee, wjjk B No. 335, kadaster soctie A no 954, groot 1 Arem 3 l Centiurew, eerst in perceelen en daarna i ÏM HOFSTEDE Paar deus c hok brekers, O,(«os gulden) hot puur. Verkvjjgbaar by J. PE1GNAT C°. Warmoesstraat No. 10, Amsterdam. Handelaren genieten i-i»l>nt bjj bestelling van min sten s 3 paar. 3°. Ten verzoeke van den heer C. van der LINDEN te Zierikzee, als onherroepeljik gemagtigde van wijlen M. TIMMERMAN, Een WOONHUIS en ERF, staande en gelegen in den We verskoot te Zierikzee, kadaster sectie C no. 55, groot 1 Ara 54 Centiaren. De Gebouwen der Bank van Leening zjjn te bezig- tigen 8 dagen vóór de verkooping op toegangsbewjjs van den Heer Mr. C. J. FOKKER. De Notaris J. M. B O U VINzal op Dlugnditg don Kt N.»vcmber 1K7T». des voormiddags ton 10 ure, vóór het woon huis van wjjlen den Heer P. C. LANDSKNEGT, op de Nieuwe Haven te Zierikzee, publiek presenteren te vetkoopen Eeno party «eer netto en zindeljjlie MEUBILAIRE- en andere ROKKENDE GOEDEREN, bestaande in BEDDEN met TOEBEHOOREN, mahonie houten en andere KASTEN, TAFELS. STOELEN, SPIEGELS, SCHILDERIJEN, VLOERKLEEDEN, KAR PETTEN KOPER-, TIN-, GLAS- en AARDEWERK, eenig C5ou«l cn Zilver en vele GOEDEREN meer, bjj uit te zetten biljetten breeder omschreven. Zatnrdag vóór de verkooping van 12 tot 4 ure parti culiere en daags vóór do verkooping van 9 tot 12 en van 2 tot 4 ure algemeene KIJKDAG. iiïïIfBlIJSf. Oj> Dinderdug «1 «»zi 18 Nov. 1875, dr>8 morgens te 10 uron, te Wilhelminadorp, fvirr'' ten verzoeke van den heer G. J. v. n. BOSCH aldaar, zal de Notaris Mr. LIEBERT, te Goes, verkoopen 166 ESSCHEN, waaronder de meeste geschikt voor werkbout, benevens 30 dito Canadaboomen, staande aan de oostzjjde van den havondjjk, achter de Meestoof •Zeeland". 17 zeer zware Populieren £n 4 dito dito Canadaboomen, aan den Achterweg op het dorp en daarna in het Gcmecntohnis 7 OLM EBOOM EN, van 1,65 Meter omtrek, Btaande op de hofstede •Wa terloo", bjj J. OKKER Door expiratie der huur, bjj in schrjjving voor den tyd van 14 jnron TE HUUR: mot S5 H. Oï> A. SO C. BOUW- en WEILAND, alles staande en gelegen onder de gemeente Oosterland, tbans bewoond en in gebruik bij Joh. Visser Adr.zoon. Gegadigden vervoegen zich ter inlevering hunner inschrjjvingen bij besloten billetten houdende som per jaar per t O A. 33 O. met opgaaf hunner namen en die hunner borgen ten kantore van den Notaris ,T, M. BOUVIN te Zierikzeeop Dondorilag den 18 Novoinbor U^TT», 's namiddags ten twee urealwaar inmiddels informatiën te bekomen zjjn. Tlïfc de hand te koop Een partijtje Aardappelen, lij P. J. HÜBREGTSE te Rmme. f DORSCHMACHINES, f ZAAIMACHINESVLASBOLLENBREKERS, O A WANMOLENS, PLOEGEN, EGGEN, STROOSNIJ- s« ft DERS, enz. I VETH en Cft., Dordrecht ZUIVER GEZ EEFDE ƒ1,115 per mud, j>er schaal S,35. RUHR KACHELKOLEN, puike grove kwaliteit, 85 c<mt per mud, bjj W. BAARS te Zierikzee. VEEHOUDERS tfjjjfitl HET fTjjp.lop, is een zeker en onschadeljjk middel om uwe dieren van ongedierte te bevrijden het toenemend gebruik pleit voor de deugdzaamheid, ik beveel bet u bjjzonder aan, en geef het geld terug als het niet voldoette bekomen bjj A. C. DA GE VOSZierikzee, Meelstraat. J. P. van der DOES, verkoophuis, Goes. N. H. SPIER is en Vi'ijdiig te ontbieden in het Hotel de WEERD, tot het aannemen van GOE- DEKEN voor zjjne Vcrwerjj. Men kan ook goederen bjj Mej. Wed. POLAK bezorgen. Bij JMUUSSES C°. te Purmerende is II^P* verschenen en alom verkrijgbaar WALCIIERSCHE som i vuxm door HE IN S. TV1J8 0,90. vaart aanstaanden ZONDAG naar de steden Rotterdam eu Dordrecht. Voor het uitvallen van holle tanden, is er geen werkzamer en beter middel dan de TAND- PLOMBE van den kk. Hoftandarts Dr. J. G. P O P P, te Weenen, Stadt, Bognerstraat n°. 2, welke ieder zicb zeiven zeer gemakkelyk en zonder pijn in den bollen tand brengen kan, die zicb dan vast met het overschot van den tand en bot tandvleesch verbindt, den tand voor verdere verwoesting beschermt en de pjjn stilt. A NATHERIN MONDWATER van Dr. J. G. P O P P, kk. Hoftandarts te Weenen. Stadt, Bognergasse n°. 2, in flacons van ƒ1,75, is het beste middel tegen rhcumatische Tandpijn, tegen ont steking, gezwellen en zweren; het loet aen aanwezigen Tandsteen op en belet dat er nieuwe gevormd wordt, maakt losse Tanden weder vast door versterking van het Tandvleesch en terwjjl het de Tanden en het Tandvleesch van alle schaaeljjke stoffen reinigt, deelt hot den mond oenen aangonamen smaak mede, en doet reeds zeer spoedig den kwaden reuk verdwjjnen. Or J. G. POPP's PLANTAARDIG TANDPOEDER reinigt de Tanden dermate, dat door zijn dageljjksch gebruik niet alleen de gewoonljjk zoo lastige Tandsteen verwijderd wordt, maar ook de glazuur der Tanden al tjjd schoon wordt. ANATHERIN TANDPASTA, van Dr. J. G. POPP, kk. Hoftandarts. Dit preparaat bevordert de frischheid van den adem en dient daarenboven nog om aan de Tanden een ver blindend wit aanzien te geven, het bederf er van te beletten en tevens om het Tandvleesch te versterken Verkrijgbaar te Zierikzee bjj M. S. POLAK, Drogist Nieuwe Havenwjjk Cno. 203te Middelburg bjj W. P. van he KAMERApoth.te Vlissingen bjj J. GASILLEte Goes bjj J. P. van der DOES; te Bergen-op-Zoom bjj P. F. APPELBOOMApoth.te Breda bij A. P. JANSENte Rosendaal bij M. D. van LEEUWEN te Rotterdam bjj T. van SANTENKOLFF, Apoth. en A. SCHIPPEREIJN Co., Verkoophuis; te Amsterdam bjj F. v. WINDHEIM Sc Co., Verkoophuis. Bjj A. GELUK J.Az., grondeigenaar op Cereshof bjj Tholenmet 1 DECEMBER a. s. een tweede SCHAAPHERDER buiten koet en inwoning benoodigd. Tegen MEI aanstaande oen BOEREN-KN ECHT en een bekwumc ARBEIDER, benoo digd liefst met een talrjjk gezin werkende personen bjj J. van der HAVE te Nieuwerkerk. L. de GLOPPER vraagt met MEI twee gehuwde KNECHTS en oen ARBEIDER met een flinli manneljjk gezin. Brieven ■worden ingewacht aan zjjn adres te Spaarndam. TERSTOND GEVRAAGD oen ROEREN-ARBEIDER, geschikt met woo om te gaan. Adres Uitgevers dezes. TERSTOND benoodigd een ongehuwde KOR ENMOLEN AARS-U IN KOUT, van de Hervormde Godsdienst, bij J. de GRAAF to St. Anna/and. Brieven francodoch liefst in persoon. VAN STONDEN AAN een SMIDSKNECHT benoodigd bjj de Wed. W. C. VERHAGE te Haamstede. VAN STONDEN AAN GEVRAAGD een bekwame SMIDSKNECHT, loon 1ÖT> rt ÖOO gulden met kost en inwoning, bjj C. GELOK to St. Philipsland. T E R S TOND eeno DIENSTBODE benoodigdbjj Mcjufvrouw J. van GORSELOude- landschestraat te Tholen. Loon naar bekwaamheid. TERSTOND eene fllnUe DIENSTMEID benoodigddie goed met de jiot en wnseh kan omgaan, loon naar bekwaamheid, bjj J. C. v. WESTEN, in bet Goessciie Veerhuis. Uitgovorg: DELOOZE& WAALE. Snelpersdmkkerjj van OCHTMAN, PIETERSE VAN DISHOECK, Meelstraat B, 65.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 2