ZIËRÏKZËËSCHË MËUWSÖODË. I\o. 5617. Donderdag 11 November 1875. 52steJaarg. Verscbjjnt DINGSDAG, DONDERDAG en ZATUBDAG. De prjjg per 3 maanden is ƒ1,SO, franco per post ƒ1,60. ADVERTENTIËN 10 Cta. per regel, kunnen uiterlijk tot des Maandags, Woensdags en Vrijdags voormiddags 10 ure bezorgd worden. Bekendmaking. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie- rikzee maken bekend: dat op de Secretarie dezer gemeente ter visie is gelegd een verzoekschrift met bjjlagen van JAN van deb. JAGT, huurkoetsier, wonende in deze gemeente waarbjj vergunning wordt gevraagd tot oprigting van eene bewniirplauts van Petroleum, op het erf, achter het door hem bewoonde buis, uitko mende in de lange Sint Janstraat, plaatselijk gemerkt wjjk C no. 344, kadastraal bekend sectie B no. 1171; dat op Woensdag (leu 17 November nanstauude, te één uur des namiddags, op het Raadhais dezer gemeente in de Vergaderkamer van het Bestuur, gelegenheid zal worden gegeven tot het inbrengen vnn bezwaren tegen de oprigting van be doelde inrigting; en dat zoowel de verzoeker als zjj die bezwaren hebben in te brengeD, gedurende drie dagen vóór dien tjjdop de Secretarie dezer gemeente kuunen kennis nomen van de ter zake ingekomen schrifturen. ZrERiKZEKden 3 November 1875. De Burgemeester en Wethouders, v. CITTERS. De Secretaris, J. P. N. ERMERINS. Nieuwstijdingen. 2S«tïic. Bombay 8 Nov. De prins van Wales is ten 4 ure aan wal gostapt. Hjj werd ontvangen door do autoriteiten en 70 Indische vorsten en hoofden. Hjj is door een luisterrijken stoet naar het residentie-gebouw geléid. Er was een talryke menigte op de been. Men schat haar op 200,000 menschen. Er heerscht eene algemeene geestdrift. De stad is met acht eerepoorten en ook overigens prachtig versierd. Peiinng6 Nov. Tijdingen ntt Perak melden dat de Malejjcrs het huis van den resident belegeren. Het ljjk van Gustaaf Birch is nog niet gevonden. Er zün troepen van Penang te Perak aangekomen. De Malejjers bereiden zich voor tot een krachtigen tegen stand. Sultan Ismail heeft een aanzienlijke troepen- magt op dc been gebragt, ten einde do Engelschen uit Malacca te verdrjj ven. Siiigijpore, 6 Nov. De Gouverneur van de Straits Settlements is naar Perak vertrokken om on derzoek te doen betreffende den moord op Birch. LoikIcii, 6 Nov. De regering heeft een telegram ontvangen, waarin eenige bijzonderheden worden me degedeeld aangaande den moord, op den Britschen diplomatieken agent, don beer Birch, gepleegd. Do moord beeft plaats gehad te Passin Sola, tusschen Rhota en Durian, aan do rivier Perak. Do sluipmoor denaars overvielen den heer Birch terwjjl hjj een bad nam. Zjjn tolk, de heer Brint, is mede het slachtoffer der booswichten geworden, en vier personen van zjjn gevolg hebben wonden bekomen. Eene afdeeling troepen en verscheidene politieagenten zjjn van Singapore naar Perak gezonden, tot bestraffing der schuldigen. Do gouverneur van Malacca heeft zich naar de rivier Perak begeven om een onderzoek in te stellen. Londen8 Nov. Aan den T.imes wordt uit Alexandria van gisteren gemeld>De Kbedive heeft Engeland officiéél verzocht hom twee bekwame per sonen te zenden, ten einde de Egyptische financiè'n ter hand te nemen. De Khedive belooft alle inlichtingen en de noodige volmagten." De Engelsche weerkenners voorspellen allen een buitengewoon konden winter want een ouderwetscbo winterzeggen ze volgt steeds op oen najaarwaarin zoo veel regen gevallen isals gedurendo de laatste maanden in noordoljjk Europa viel. De Revue Britanniqne deelt eenige bijzonderheden mede omtrent de wijze, waarop sommige wilde volks stammen met hunne jonggeborenen omspringen. Do bewoners der Aleoeten dompelen hunne kinderen, wan neer zjj beginnen te schreeuwen, in het'water zoolang tot dat de kleinen stil zjjn. Do Hazen en de Hondenribben in Amerika geven hunnon zuigelingen eerst den vierden dag na hunno geboorte conig voedsel om hen aan vasten te gewenneD. De Indianen in Colombia rollen hunne kinderen na de geboorte door de sneeuwop den leeftjjd van vjjftien maanden moeten do kleinen reeds te paard rjjden. De Roodhuiden in California werpen do kinderen, onmiddellijk na de geboorte, in het water. Als (1e kleine boven drjjft, wordt hij door den vader uit het water gereddrjjft hjj niet, dan laat men hem meedoogenloos verdrinken. De Nieuw- Mexicanen laten hunne kinderen al spoedig aan hun lot overzjjn de levensmiddelen schaarsch, dan worden zij geheel door de ouders verlaten of gedood. De Chinooks hebben de gewoonte do hoofden hunner kinderen een platten vorm te geven. Zij doen dit door middel van lederen banden, die zij iederen dag stijver toehalen. Moeders, die dit verzuimen, zdhden zich aan de grootste schande blootstellen en de kinderen zonden op lateron leeftijd door iedereen worden veracht, omdat zy een rond hoofd hebben evenals de Europeanen Eene den 30 October jl. te Konatantinopel uitgevaar digde verordening, betreffende de uitvoering der jongste financieele maatregelenbevat hoofdzakelijk de vol gende bepalingen Er worden voor 35 millioen pond obligatien ver vaardigd, welke 5 pCt. jaarlpksche rente dragon. Do rente zal elk half jaar in goud uitbetaald worden, zoo te Konstantinopel als in alle stedenwaar betalingen voor de 5 pCts. staatsschuld geschieden. De nieuwe 5 pCts. obligatien. worden a pari en in goud terugbetaald bij wjjze van eene jaarljjksche amor tisatie van 1 pCt.welke uiterlijk den 1/13 January 1887 aanvangt en door middel van uitloting zal plaats hebben. De bovenvermelde 35 millioen pond in 5 pCts. obli gatien worden in 5 serienieder van 7 millioen ver deeld zoodat elke serie beantwoordt aan elk der vijf jarengedurende welke de betaling der renten en ae amortisatie der binnen- en buitenlandsche schuld over eenkomstig de gonomene financieele maatregelen moet plaats hebben. Elke der 5 seriën wordt wederom in twee gedeelten gesplitstwaarvan bet eene van 1 Jan. het andere van 1 Julij af rente draagt. De betaling der renten van de by deze wet gecre- eorde obligatien wordt verzekerd door dezelfde waar borgen welke voor de voldoening der in klinkende munt te betalen helft der rente en amortisatie van de binnen- en bnitenlandsche schuld bestaan. Mnrlrivl 6 Nav. Volgens den Impartial zal de Hypothecaire Bank binnenkort eene uitgifte van obli gatien bewerkstelligen. Hetzelfde blad voegt er bydat een buitenlandsch bankiershuis aau Spanje 400 millioen realen beeft aan geboden waarvan */s betaalbaar in vervallen coupons. Op den Franz-Joseph-Spoorweg tusschen Weenen en Praag is een verschrikkelijke spoorwegramp voorge- j vallen. Reeds herhaaldelijk is het voorgekomen dat een mie- dadige hand een spoorweg beschadigdeteneinde een déraillement te veroorzaken en van de verwarring ge bruik to maken om te tooven. De waakzaamheid dor baanwachters of van het personeel hebben in den regel j het opzet weten te voorkomen. Men herinnert zich nog de poging by Zeist, waar een booswicht een rail op den spoorweg legde. Ditmaal is de misdaad maar al te zeer geslaagd. De volgende bijzonderheden zjjn tbans bekend geworden. De personen-trein, die Weenen des avonds verlaat, was ten 1 uur 15 oog vjjf minuten van Schwarzenau ver wijderd. Daar moest hjj een brug passeerendie 11 meter boven bet dal is aangelegd. Op dit oogenbtit werden de passagiers, ongeveer 140 in getal, die groo- tendeels sliepen, door een harden schok gewekt. Wat toen gebeurde, daarvan weet niemand zich rekenschap te geven. De geheeie trein, op den achtersten wagen na, was van den djjk gevallen. De machine was ontspoord en van de brug gestort13 wagenB sleepte zjj mede in de diepte. Op de locomotief stapelden zich tender, goederen- en postwagens en vervolgens de waggons. 'e schok van den val was zoo sterk, dat de wagens in elkander werden gedrukt. Eenige waggons lagen met de raderen naar boven. Een oogenblik van ontzettende stilte volgde het ongeluktoen klonken hulpgeroep, angstkreten en gekerm door de lacht; de volslagen duisternis vermeerderde nog de verwarring van het tooneel. Aan een groot aantal passagiers gelukte het zich van onder de overblijfselen een weg te banen maar de gereddon wareu te zeer verbysterd om in 'teerste oogenblik hulp te bieden. Een der geredde passagiers, een Engelschman, zegt dienaangaande: Het jammeren der gewonden die ver geefs om hulp riepenhet reutelen der stervenden het schreeuwen van vrouwen en kinderen, maakten een vreesolyken indruk op do geredden die geen hulp konden brengen. Het vroor sterk en er was geen mo gelijkheid om licht aan te brengen. Een vrouw bragt een kind ter wereld en stierf toen aan een hoofdwonde; een andoro vrouw riep: myn mao is dood, red my in 's hemels naam Die ongelukkige bevond zich in een der opgestapelde waggonsen 't was onmogelijk by haar te komen. Do naburige wachter, die het ongeluk bemerkte bragt het noodsein over naar Schwarzenanen drie kwartier na het ongeluk kwam de eerste afdoende hulp. Een grooto ploeg arbeiders, allen met fakkolB voorzien, ging nn aan t werk om do verwonden en dooden uit den chaos te voorschjjn te halen. Twee geoeesheeren kwamen op bet terreinen van do kussens der wagens werdon bedden geïmproviseerd waarop de eerste hulp aan de gewonden werd ver strekt. Al spoedig kwam mon tot voldoende zekerheid dat verreweg het meereadeel der passagiers behouden was of slechts lichte kneuzingen bad bekomen. Van het dienstdoend personeel echter is slechts één gered. Do machinist en do stoker werden onder de locomo tief begraven. Do hoofdconducteur werd met vorbrjj- zold hoofd gevonden. Ook de postbeambten werdon allen gedood of zwaar gewond. Tien zwaar gewonden werden naar het slot van ba ron Pareira in Schwarzenan en elders in de nabijheid vervoerd. Ten 8 uur dos morgens kwam hulp uit Weenen. Een extra trein bragt onderscheidene art sen aan. Ook do directie van den spoorweg was nu aanwezig en stelde een onderzoek in dat reeds door den overste Benko uit Königgratz, die zich in don laats ten waggon had bevonden, en deD sectio-ingenieur was aan gevangen. Reeda dadoljik bleek dat hier aan misdaad moest worden gedacht. Een der rails was losgeschroefd en naast do andere rails neergelegd. De schroeven waren niet afgebroken maar los gedraaidzjj lagen naast de rails. Do spjjkers, die losgemaakt waren, ont- brakon en werden later onder een steen verborgen teruggevonden Do baanwachter verklaart dat hjj kwartier voor twaalf uur de baan is langs gegaan en alles in orde had gevondenhjj had ook niemand op den weg gezien. Er bleek, dat des nachts tusschen 3 en 4 uur twee personen, die naar htm kleeding to oordeolen tot den beschaafden stand behoordenin con herberg tc Schwarzenau waren aangekomen. Hnn «onderlinge hoo ding trok do aandacht. Zjj dronken een glas wjjn on verwijderden zich daarop spoedig. Deze lieden worden opgespoorder zjjn geheime agenten uit Weenen ont boden om hierin behulpzaam te zjjn. jDuitatftlanh. Na failliet te zjjn verklaard hoeft dr. Stronsberg uit de gevangenis naar BerJjjn den weDsch getelegra- pheerd om de onderhandelingen over eene schikking uit te stellen tot zjjne terugkomstdio spoedig aan staande isdaar door zjjne persoonlijke hulp eon voordeeb'ger schikking zou kunnen worden getroffen. Een paar voorname Duitsche industrieelen moeten naar St Petersburg zijn vertrokken om zjjne vrjjlating te bewerken. Daar op het oogenblik door den stilstand van nlle ondernemingen van Stronsberg 7000 menschen broodeloos zijn worden van verschillende zjjden pogin gen aangewend om de fabrieken weder in werking te brengen. Mevrouw Strousberg moot in Praag al haar kostbaarheden, tot een bedrag van 300,000 florijnen, hebben verkocht en de opbrengst ter beschikking van haar echtgenoot hebben gesteld. Evenzoo heeft zy een op haar naam staande mjjn voor 2,500,000 Thaler ver kocht en het geld in de ondernemingen van haar man gestoken. De secretaris van Strousberg, de heer Flatow, is uit de gevangenis te Moskou ontslagen en heeft zich naar Berljjn begeven. Nion wo<lie|>, 7 Nov. Heden ochtend verspreidde zich het berigt in de gemeente, dat er een schip op de Noordergronden was gezien waarvan kort daarna niets meer was opgemerktmen meende de masten te hebben zien vallen. Doordien er geen noodvlag van den vuurtoren was uitgestoken, (een sein voor de redding boot om ter kulpe te snellen), wilden velen het niet gelooven. Heden namiddag echter, omstreeks twee ure, zag men op Onrust een groot wrak zitten hetwelk later is gebleken eeu gedeelte van hot voorschip te zjjn. Het moet een groot schip zjjn geweest. Het is heden ochtend ten zes-en-een-half uur zeilende gezien bij de Noorder-gronden en omstreeks acht ure moet het verbrijzeld zjjn. Mogeljjk had de redding boot zoo zjj tjjdig ware gewaarschuwd, de schipbreuke lingen nog kunnen redden. Zwol If, 6 Nov. Gisteren morgen kreeg een land bouwer uit Mastenbroekin ©enigermate beschonken toestand, twist op de grooto beestenmarkt. De politie dacht goed, den dronken boer op de planken te laten uitslapen, en bevond, dat bij p. m. f 25,000 nominaal aan effecten in den zak had. Zulke logeergasten komen op het politiebureau niet dikwyls in den bak. Gravenbage, 9 Nov. De Eerste Kamer heeft de Spoorwegwet aangenomen en is daarna op re$ea gescheiden. De Prins van Oranje is Zuturdag in de residentie teruggekeerdna eene afwezigheid van ongeveer zes maanden. Rotterdam, 5 Nov. Naar men verneemt, waren de beide personen, die dezer dagen hier aan den weg stervende werden gevonden, geen inwoners dezer ge meente. De eene was eene vrouw uit Schiedamde andere kwam uit den Haag. Zy hadden zicb bij het burgerljjk armbestuur niet om onderstand aangemeld. Albln^iüerdiim 7 Nov. In de vorige maand ontving de kerkeraad der Herv. gemeente alhier van Mevr. de wed. Herfstgeb. Wisboom Ambachtsvrouw dezer gemeenteeen nieuw bewjja van hare belang stelling in de openbare godsdienstdoor een prachtig stel tafelgoed voor den Avondmaalsdiscb ten geschenke aan te bieden. Mfddo8 Nov. Een oude visscber, die de wacht hield op eene viachsloep buiten het haven hoofd alhier, had gisteren ochtend het ongeluk, dat zjjn been bekneld raakte tusschen een ljjn, welke van eeue voorbijvarende schuit was toegeworpen en door hem vastgemaakt Het been werd boven den enkel als 'tware afgesneden. De patient, die in een roeibootje naar Middelbarnis en verder naar zijne woning vervoerd werd, leed ook veel door bloedverlies en verkeert, na de amputatie van het been even beneden de kniein zeer bedenkeljjken toestand. u, 7 Nov. Gisteren middag is er op de Noorderrassen bjj Westkapelle een schip schoo ner gestrand. De ongelukkige equipage is hierbij geheel omgekomendaar het onmogelyk was door de hevige branding hulp te verleenen. Ook bjj het fort Rammekens is een roeiboot, waarin twaalf personen die een loods naar oen stoomboot moesten overbrengen omgeslagendoch allen zjjn met groote krachtsinspanning van de zjjde der stoom boot gered en behouden aan wal gezet. Middelburg9 Nov. Het door mej. Mina Kruse- man vervaardigde tooneelstuk, getiteld »Een blik in do kunstenaarswereld", zal ook hier worden opgevoerd en wel op Zondag en Maandag 28 en 29 dezer. Naar ik' met zekerheid verneem zal de opvoering in Zeeland zich uitsluitend tot Middelburg bepalen. De mede- deeling hiervan kan welligt strekken om belangstel lenden en nieuwsgierigen reeds by tjjds het plan to doen vormen om zich op een dor beide genoemde dagen hierheen te begeven. Zooals men weet treden in bet nieuwe stuk behalve de scbrjjfster ook do dames Eliza Baart en Helena Gerritsen op. Verschillende episodes uit het leren van mej. Kruseman schjjnen do bouwstoffen voor deze pen- nevrucht geleverd te hebbea. Aan de Chr. Burgerschool alhier is tot eerste hulponderwijzer benoemd de hoer Al. J. Spaan van Zierikzco. Htaveulhi«e, 10 Nov. Heden -morgen ie uit ©on sloot even buiten deze gemeente, levenloos op gehaald, zekere weduwe Jacobu Hoek, welke vrouw veel aan toevallen leed. Zooals men beweertmoot zy voornemens zjjn ge weest op autorisatie van do Arrond. Regtbank eerst daags met baren schoonbroeder J. de li. in 't huweljjk te treden. Zlerlkxeo, 9 Nov. Gisteren ontving de justitie alhier berigt dat in de gemeente Oud-Vosscmoer, in een welput een kinderlijkje was gevonden. Heden vertrok ken derwaarts do boeren jbr. Mr. Rethaan Macaré, waarn. regter-commissaris, Mr Pttpe, subst.-officier, Mr. H. A van Adrichem, waarn. griffier, on Dr. A. W. van der Slarp, ten einde een onderzoek in loco in te stellen. Naar wji vernemenheeft de ongehuwde moedor dienende als noodhulp bjj den predikant aldaarbe kend dat zij het kinawaarvan tg Zaturdag vóór 14 dagen bevallen isdon volgenden dagdoor de liand op het mondje te houdenheeft gesmoord en alstoen in de welput heeft geworpen, waarin hot jl. Zondag is gevondendientengevolge is zjj in arrest genomen en naar do gevangenis alhier overgebragt. Voor den bouw oencr nieuwe pastoriebjj de Tlerv. gem. te Sirjansland, den 14 8cpt 1874 aanbesteed, is ocne Rijkssubsidie van 1400 gulden verleend. Op do staatsbegrooting voor 1870 is, wat de prov. Zeeland betreftuitgetrokken aan trac tem enten voor 115 predikanten der Hervormden ƒ104,238; voor 4 fircdikanteu der Ev. Lntherschen 2850, en 59 gecste- jjken der R. Katholieken 20,575. Naar wjj vernemen circuleert te dezer stede een adres aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, ter ondersteuning van het adres der Vcreeniging van Sui- kerfabrikanten te Rosendaal, houdende bezwaren tegen de aanneming der nieuwe Suikerconventie, welker aan neming huns bcdenkens een nationale ramp zoude zjjn, daar het meer en meer bljjkt, dat de landbouwer (ook in onze streken) zonder de beetwortelcultuur niet meer kan bestaan. Wij gelooven op dit adres dc aandacht van HH. Landbouwers te moeten vestigen. Z. M. hoeft belast met de visitatie van vee te Vlissingen voor de inlading in een schip naar buiten 'a lands bestemd de veeartsen G. J. W. Berghui}* te Middelburg en E. L t>an Mervennée to Goes, en is hun den titel toegekend van gouvernemcnts-kcurmeester van veeterwjjl laatstgenoemde tevens als plaats vervanger is aangewezn van den districtsveearts wien Barendrecht als standplaats is aangewezen. Als een bijzonderheid wordt uit 's Heer-Hendriks kinderen gemeld, dat op 4 Nov. jl. op de hofstede van den landbouwer M. Vermeulc een zwartbont stierkalf geboren is, dat bet buitengewone gewigt had van 63 kilo of 126 oude ponden. TEL E G R A M M E N. 's Grnvenliage, 10 November. De toestand van H, M. de Koningin is beden zeer bevredigend. MCïcl«lelt>urg'10 November. Gisteren avond is uit de gevangenis alhier ontsnapt en nog niet ontdekt August de Vos, onlangs doorliet Prov. Geregtshof in Zeeland veroordeeld tot negen maanden cellulaire gevangenisstraf, Kerkniou \vw. Da. A. C. Kamermanpred. te Oud-Gastel, heeft het beroep naar Siijansland -aangenomen en hoopt aldaar op 23 April a. a. zjjn intrede te doen. Ds. G. O. W. van Geijtenbeekdie den 24 Oct. te Scberpcnisse afscheid predikte met Phil. 1 27, is den 31 dito te Sleeuwjjk bevestigd door den consul, da. J. P. Kcrkhoff, pred. te Werkendam c. tl., met Rom. 1 -.16, intr. doende met 1 Cor. 4 21. Gemengde berigteu. Een dametje te Biggekerke heeft haar doel niet kan nen bereiken om een boeren zoon in de fuik te krjjgen, al heeft zjj gedacht dat zy erfgenaam was van hare bazinne. Op Zondag 7 dezer heeft de zoon van eene fijne weduwe te Y.zich volgens gewoonte weder zoo aan den drank te buiten gegaan, dat hij des avonds by zjjne tehuis komst zich zoo schandeljjk heeft ge dragen dat de buren er aan zijn te pas gekomen terwjjl de oude vrouw het op hare zenuwen kreeg. Eene boeren-meid te Yerseke wordt aangeraden haar babbeltong wat stil te houden en zooveel kwaad niet te spreken van hare burendie niemand kwaad doeD. Te Poortvliet zal eerstdaags ten tooneele worden gevoerdTwee kleine Petermannekens, kluchtspel met zang. De opbrengst zal dienen om eene koe te koopen. Iemand te Sint-Annaland wordt aangeraden zoo lang niet te zitten praten bjj eene vrouw, daar men wel weet wat er op dat praten volgt. Vooral past dat niet voor iemand, die aan het verkeeren is met een fatsoenlijk meisje. Een boeren-knecht te Yerseke moest des avonds zooveel niet op straat loopen met Betje, want dat begint gezien te worden. Waardoor kan een menseh zich 't best boven de aarde verheffen antwoord Door de wjjsbegeerte, door een luchtballon of door een Btrop. Waarom zegt men >moedertaal" en niet vadertaal?" antwoord: omdat men wel weet, welke taal zjjne moeder, maar niet welke zyn vader spreekt 1" >Ocb docter," zei jufvrouw L. tegen den geneesheer »onze arme Kees heeft een gat in zyn been gekregen." »Wel nou," zei de docter, >dat is beter dan als het juist andersom was!" O meneer," zei een jufvrouw tegen een heer die een kamer kwam haren»o 1 u heit hier zoo'n mooi uitzicht, vlak op 't paardenspoor en er gebeurt haast eiken dag een ongeluk." Ingezonden Stukken. Haagsche Brieven. 13en Haag7 November. Hot is gelukkig niet erger met H. M. de Koningin Het bericht vap hare ernstige ongesteldheid heeft hier algemeen groote verslagenheid te weeg gebracht. Onze Koningin is niet alleen eene der begaafdste vorstinnen, maar eene der beschaafdste vrouwen van Europa. Het gansche volk draagt haar de meest on geveinsde hoogachting en liefde toe. Ook de jongste nacht is niet ernstiger geweestde hevige koorts-aanval van Donderdag nacbtdiebjj herhaling, het ergste deed vreezenis gestuitmaar toch schjjnt alle gevaar nog niet geweken. Zelfs indien de koorts overwonnen wordt, zjjn de geneoBhceren bevreesd voor ernstige ongesteldheid van borst cn longen, zoodat de toestand, ofschoon op dit oogenblik merkbaar verbeterd, nog zeer zorgerljjk blijft. Het zou my niet verwonderendat nog heden avond eene extra Ataats-Courant met oen bulletin werd uit gegeven. Zonderling! Vroeger pleegde het eene con stante gewoonte te zündat iederdie van zjjne belangstelling in de ziekte van een lid van bet vorsteljjk huis wilde doen blykenin eene der kamers van den concierge van bet paleis het bulletin van de geneesheeren kon nalezen. Ditmaal is van deze gewoonte afgeweken. Dc bulletins liggen niet ter lezing en ieder, die, hetzjj hjj tot do aanzienlijken of nederigen in den lande behoore, zjjne belangstelling wil aan den dag leggen, wordt naar de Staats-Courant verwezen. Z. M. echjjot ditmaal zyne vermoedelyk zeer geldige redenen te hebben, om geene enkele uitzondering toe te laten. Nooit kwam deze ongesteldheid voor de leden van het Vorsteljjk Huis onverwachter. Do Koning en de beide Prinsen waren afwezig. Z M. had zich juist op hot Loo ingekwartierd on hooptevan politieke be slommeringen bevrjjddaar eenige weken te verbljjven Prins Alexander zou zicb, om herstel vaD gezondheid, naar Algcrië begeven en de Prins van Oranje vermeide zich nog steeds te Parjjs met vurige belangstelling in do gebeurtenissen van den dag en in de slingeringen der Fransche politiek 1 Heden is in al do Christen-kerken alhier voor het herstel van H. M. gebeden en wie verlangt niet dat die gebedenuit oprechte gemoederen opgezonden spoedig volledig mogen worden verhoord Kwam de Koningin te vallenhet zou een vreeselyko slag zyn voor ons Koninklijk HuiBmaar ook een ware ramp voor het vaderland. Van de Koningin zegt men hier gewoonljjk »dat tij hare positie weet op te houden" en dat zy het is »die de dynastie representeert". Zy weet zich uitnemend te plaatsen boven alle richtingen en partyenen waar zij op de ruimste schaal welda digheid uitoefentmaakt zjj geen onderscheid tusschen gezindten. Bij iedere richting in den lande is zjj even geëerd en gezien en ofschoon zjj dc Koninklyke Ma jesteit nooit verloochendweet zjj tot in de minste woning af te dalen om het goede te doen. Werden de hofkringen door deze bedroevende tyding het meest bewogen, ook in de staatkundige kringen heerscht thans groote gisting. Het regent thans voor- loopige verslagen over alle mogelyke begrootings-stuk- ken, wier grondtoon geheel overeenstemt met de tinten van onzen dampkring. Een dikke miBt spreidt zich over deze ljjvige folianten uit. Wel worden in al die verslagen barde gezegden aan de Ministers toegeduwd, bytende beschuldigingen uitgesprokenmaar, door al de >enkele" en meerdere" leden heenen door al de met elkander bruischende men's" weet men waarlijk niet wat uit dien dikken mist zal te voorschjjn komen. De meerderheid" heeft steeds stof te over voor be denkingen en verdenkingenmaar zeer omzichtig is zjj met het uitspreken vau haar wantrouwen", en men gelooft vry algemeendat bet zulk een vaart niet zal loopendat do meeste begrootingen er nog wol zullen doorgaan alleen het budget van Oorlog Bclijjnt het te zullen misgelden. Het voorloopig verslag over het budget van Oorlog (rapporteurs de boeren de Casembroot, Heydennjck, Nierstrasz, Stieltjes en de Roo van Alderwerelt) is een stuk, 17 bladzjjden groot. Ik lees daarin de volgende vijftien beschuldigingen 1°. trage indiening der vestingbegrooting. Zjj heeft eerst in den avond van 9 October (dus nadat de gehecle staatsbegrooting reeds in de afdeelingen was onder zocht) de leden der Kamer bereikt. Waarom zoo laat ingediend 2°. inhoud der Memorie van Toelichting. In deze Me morie wordt eene heldere uiteenzetting gemist van de punten, waarop bet aankomt. 3°. inhoud der begrooting. In de geheeie begrooting straalt de gedachte door, dat. de vertegenwoordiging slechts heeft goed te keuren wat de Minister voordraagt. De nieuwe posten worden zelfs niet toegelicht. De memorie-post, ten vorigen jare door de Kamer aange nomen, ten einde eene zekere schadevergoeding te kun nen geven aan de aannemers van de posten in den Bjjlinertnecr-polder en bjj Pannerden, wordt, zonder opgave van eene enkele reden, eenvoudig weggelaten. 4°. eindcijfer der begrooting. Algemeen was de klacht over de aanzienljjke opdrjjving van dit eindcjjfor. Het bedraagt., zonder te rekenen de uitgaven voor de vol- toojjing van bet vestingstelsel, ƒ18,045,000, cigenljjk ƒ19,022,000, omdat een bedrag van 977,450 voor het

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 1