LEVERTRAAN, Ioilium ijzer- Lofodinsche Levertraan, van S. DRAISMA van VALKENBURG, te Leeuwarden. Villi, RiliflifiiBlg Engelsche Haardstukken, Insecte-poeder Vicat LSfBBTBAlV. Uur^criyiie ËCuüd te Tholun. geboren: 7 Oct. Een zoou van P. Blaas en J. P. Hoogervorst. 9 dito. Eene dochter van M. J. Joppc en J. van Splunter. 14 dito. Een zoon van F. J." den Ouden on J. J. de Korte. 14 dito. Een zoon van J. van Hogerhuis en A. M. van Akkeren. 14 dito. Een zoon van A. Weasels en K. Carnouille. 14 dito. Eene dochter van J. Meerman en J. K. Verhagen. 1 Nov. Een zoon van J. J. Geluk en L. C. de Later. GïHüffn: 21 Oct. J. Bal w., en A. J. Smits jd. overleden: 5 Oct. C. M. Denrlo, oud 1 jaar, z. 7 dito. G Boom, oud 15 jaar, z. 8 dito. L- van Oeveren, oud 5 weken, d. 13 dito. C. van Schilt, oud 5 jaren, d. 13 dito. I. Notelseirs, weduwe van A. Kievits, oud 75 jaren. 1 Nov Chr. Slaager, weduwnaar van T. van Lin- donk, oud 76 jaren. 1 dito. Geertje Baajj, ond 2 maanden, d. 1873/74. Rotterdam, 8 November. Meekrap. De handel in Onberoofdezoowel als in Racijn onveranderd. De prjjzen waren vrjj ge regeld. prijscourant 1875. Prima fijne Krapƒ24 A 25 Goede dito dito22 >23 Ordin. dito dito>20 21 Kleine Krap17,50 19 Prima Onberoofde16,50 17 Goede dito 15,50 16 Ordin. dito 14,50 15 Kleine dito Gemeene9 11 Verstampte Onberoofde Dito Muilen Racjjn 3jarige 1875 11,25 11,50 Muilen3 5 Garancine per 100 kilo 90 k f 125. ƒ25 5 23 21 18 17 16 15 24 22,50 19 17,50 16,50 15,50 12 &fcb«rt«nttën. f>Ojnrlg;e Kclitveroenigiii{j 5» ISABELLA van den HOUTEN. >3 Zierikzee, 7 November 1875. Hunne dankbare kinderen. 30jurig<> Eolitveroi'iiiKin^ van JACOBUS GILIJAMSE en KRINA BAKKER. Renksse, 8 November 1875. Hunne dankbare kinderen. ÜSjnrijje Eclitvcr<M>nig;in{; van C. J. db VULDER van NOORDEN E. W. de VULDER van NOORDEN, van der Burcht van Lichtenbergii. tholen 7 November 1875. -ca -Q3C2. Omlertrou wd J. R. KOEVOETS ZlERIKzEE, 5 November 1875. E. M. KENTERS. Greti-oii w«l sliuansland, 5 November 1875. Volstrekt eenige en JOH.' DIJKMAN B. ONDERDIJK Md. Heden nacht ten 1 uren overleed zeer zacht en kalm, mjjn geliefde Echtgenoot en onzon Vador en Bohuwd-Vader, de Heer JACOBUS ten HAAF, in den ouderdom van bijna 80 jaren. Wod. CORN, ten HAAF, geb. Lukaart. C. DORST, Lz. W. DORST, gob. ten Haaf. A. GILJAM. JAC. GILJAM, geb. ten Haaf. G. ten HAAF, Wed. C. Droogendïjk. Zierikzee, 6 November 1875. Algetoeene en bjjzondoro konnisgeving. De KERKERAAD der Herv. gemeente van IVoordwellemaakt er met hnrtfljjUon dunk melding van, dat er in de collecte van Zondag namid dag jl. 7 Nov. gevonden is een bankbiljet groot f «O. Rbnessb, Namens den Kerkeraad, 7 November 1875. N. J. TELDERS, pred. WAARSCHUWING. De wed. JOH. NELISSE, geb. Elizabeth SoeteNs, wnarselinwt bjj deze een ieder, zoo landbouwers als kooplieden, GEFN CUEDIBT te ver- leenen aan haar zoon JACOB NELISSE, als zullende door haar voor d< betaling niet worden iugg-e- gtaan. Tevens berigt zjj, dat haar zoon CORNELIS door haar belast is met de rtitsjaven en ontvang- steh van haar bedrjjf. St.-Maartensdijk 6 November 1875. Sociëteit ~^CÖNCORDÏAJ BALLOTAGE DONDERDAG 11 NOV., '8 avonds 8 ure. Sociëteit: Ons Genoegen."' BALLOTAGE op DONDERDAG den llden NOV. 1875, des avonds ten 8 ure. O P R O E PING tot reclame van STRANDGOED. Te Brouwershaven aangebracht uit zee: Een partjj TTJN in schuitjes, ruiin 300 stuks, gemerkt B. h Eon STUK van een looden pomp, ongemerkt. Een ANKER met ijz-eren «itok, zwaar p. m 700 H. G. en circa 30 Nieter Kottiug, ongemerkt. Een oud ANKEU zonder stok, zwaar p. m GOO K. O., ongemerkt. Alles in zee op den Oosterbank gevischt. Zij die vermeenen regt te hebben op die goederen worden voor de derde maal opgeroepen tot reclame. Brouwershaven, den 8 September 1875. De Burgemeester van Brouwershaven, J. M. LOCKER de BRUIJNE. Verkoop STAAL. De BURGEMEESTER STRANDVONDER te Btou- wershauenzal op V»*\j<l«j- clou 1~ Novem- ber 's namiddags 12 ure, in het hotel Bouman" aldaar openhaar Verkoopen: Circa 10000 KG. STAAL in staafjes, met «luilcer-toestel op den Ooster gevischt. De Deurwaarder J. FRANSE zal Vi*U- «lay m November 1875, des voovmiddags te 11 ure, aan de Kaai to Brouwershaven, en UoiKlerduj; 18 Novemher 1875, des voormiddags te 11 ure, aan de Oude Haven te Zierikzee publiek verkoopen EENE PA11TIJ nieuwe HOUTWAREN. alsPLANKEN, LATTEN, RIBBEN, enz. De Notaris \VAGTHO te Tholen, zal op i!'i.7!uiHnlag 13 November 1875 aÏU» voor den Inzet en op Ziiturrlne: J30 November 1875 voor de toewijzing, telkens des avonds ten 7 urein natemelden herberg publiek verkoopen: Een WOONHUIS, ingerigt tot HEEiBERG, genaamd »Markt- zicht", mot S8TA.L eu EltF te Tholen, kad. sectie F no. 380. En op Maaiidatf 2"^ November 1875, des raorgenB ten 10 ure, vóór gemeld te verkoopen perceel: MEUBELEN, HUISRAAD en verdero HOEH ENDE GOEDEREN in de gedreven HERBERGS-AFFAIRE gebruikt. De Notaris J. M. BOUVIN, zal op WoeitN<lag ilen 17 November des voormiddags ten 10 ure, vóór het woon huis van wjjlen den Heer P. C. LANDSKNEGT, op do Nieuwo Haven te Zierikzee, publiek presenteren te verkoopen Eene partij zeer netto en zindelijke MEUBILAIR E- MAINTIt.Nl'B^Ï Daar in den tegenwoordigen tjjd aan het gebruik van Stnaltrauii over het algemeen groote waarde wordt toegekend, vestig ik de aandacht op mjjn praeparaat, dat, behalve Ijzer, ook L>dium bevat in bepaaldeconstante verhouding en wel als iodetum ferrosumeene combinatiewaarop de geneeskundigen vooral hongen prijs stellen. Het wordt bereid onder toezigt van den heer E. A. van der BURG, ph'l. Kat. fr pharm. Doctor, Zeeraar aan de Rijks Hoogere Burgerschool te Leeuwardenen bevat op 100 deelen1pet. lociium-Uïcet-, derhalve méér IJzer dan eenige andere 8taaltntan. In onderscheiding van de jjzerhoudende traansoorten van den handel, die, wegons hun hoogst onaangenamen smaak schier niet geschikt zpn voor inwendig gebruikovertreft het in reukdoch vooral in smaak, de fijnste levertraan, zoodat zelfs voor hen, die gewone traan niet kunnen nemen, het gebruik geen bezwaar oplevert. De kurk der flacon is bedekt met een strook papier, voorzien van mjjne handteekening. Op elke flacon bevindt zich eene door mjj geteekendo etiquette met den prijs en de gebruiksaanwijzing. V E II I£ It IJ G B A A R: in de meeste depöts mjjner LofodInsolie Levertraan en in vele Apotheken. Proefkistjes zjjn voor Geneeskundigen en Apothekers, op de gestélde voorwaarden, voortdurend te bekomen. ÖNTV AN Gr ENT" Winterbrouw van eehte ENGELSCHE BIEREN. {STOUT, PORTER, SCHOTSCHE- en PALE ALE.) ZIERIKZEE, J. WA ALE. m LOFODINSCHE van S. Draisma van Valkenburg, t«* LEEUWARDEN. KOERENDE GOEDEREN, bestaande in BEDDEN mot TOEBEHOOREN, mahonie houten en andere KASTEN. TAFELS. STOELEN, SPIEGELS, SCHILDERIJEN. VLOERKLEEDEN, KAR PETTEN KOPER-, TIN-, GLAS- en AARDEWEBK en vele GOEDEREN meer, bjj uit te zetten biljetten breeder omschreven. Daags vóór de verkooping van 9 tot 12 ure alge- meenc en van 2 tot 4 ure particuliere KIJKDAG. des morgens to 10 uren, te XVilhelminodorp, ten verzoeke van don heer G. J. v. r> BOSCH aldaar, zal de Notaris Mr. LIEBERT, te Goes, verkoopen 166 ESSCHEN, waaronder de meeste gesohikt voor werkhout, benevens 20 dito Canadaboomen, staande aan de oostzjjde van den havondjjk, achter do Mcestoof Zeeland". 17 zeer zware Populieren en 4 dito dito Canadaboomen, aan den Achterweg op het dorp; en daarna in het Gemeentehuis 7 OLMEBOOMEN, van 1,65 Meter omtrek, staande op do hofstede »Wa- i tbrloo", bjj J. OKKER Uit de hand te Pachten 1 Hectare 40 A res 20 Centiares of olron 3'/, GEMET Deze levertraaji, onderzocht en aanbevolen door de Professoren van de Leidsche, Utrechtsche en Groningscho Hoogescholen en bet Amsterdamsche athenaeum, alsmede door verschillende buitenlandsche geleerden, is steeds verkrijgbaar in de bekende depóts. Elke etiquette is voorzien van mijne handteekening en wordt daarop de bijzondere aandacht gevestigd, door dien er Levertraan in den handel wordt gebragt met de bijvoeging „Opvolger var» «lcu Apotheker !r' P"lls,nu T"" y«lkenbiirg." Deze Levertraan is niet van mij afkomstig; de persoon die zich dit veroorlooftis wel mjjn opvolger als Apotheker, doch hem is niet overgedragen mijn Specialiteits- hnndel in Lofodinsche Levertraan. Geen Levertraan wordt in den handel gebragt, tenzij door Dr. E. A. van der BURG onderzocht e i goedgekeurd. FABRIliK VAN GEPLAKTE ZAKKEN IN ALLE FORMATEN. S. OCHTMAN, Jz. Z I U II I K Z H K MAGAZIJN VAN PAK-, WINKEL-, TABAKS- STBOO- EN GRAUW PAP1EB. zeer digt gelegen bjj Sirjansland, te bovragen bjj J W. B. van NIEUWLAND. T K KOOF»: Een bruin Merriepaard, otid lO jiuir; te zien aan den stal van den Heer R. KOOLE. TE KOOI? of IN RXJIL mot oen VAAKS of KOE: Een goed WERKPAARD, bj J. LEIJDEKKEKS te Zlerilaee. TTToTrT Een Biljart met toe be hoor en; te bevragen bjj den Boekbandelaar S. OCHTMAN Jz. te Zierikzee. TOT UITERST GERINGE PRIJZEN Finale Uitverkoop WEGENS LIK WIDER ING VAN ZAKEN, VAN ALLE VOORRADIGE LAKEN, CASTOR, MOSKOWA, DUFFEL, BEVER, VRIES, BAAr, BROEKSTOFFENWITTE FLA NELLEN, enz Zierikzee. J. HOUBAER -7r., Oude Haven, Wijk D, No. 410 lBmTKMHUIM MWOlLliN SajettenGebreide goederen WOL-ARTIKELEN. Dam. Wed. .J. VOOKBE1TEL, ZUIVER GEZEEFDE ƒ1,15 jier mud, pet* i«ehiinl 3,35. RUHR KACHELKOLEN, puike grove kwaliteit, oortt por mud, bjj W. BAARS te Zierikzee. ER WORDT GEVRAAGD een «rebruilcte nog itt goeden ntmit zjjiule VEEBASCUL E. Adres letter A. Bmreau dezer Courant. P aa r deu s c h o k b r eke r s, f O,(zei» gulden) liet pimi*. Verkrijgbaar bjj J. PKiGNAT C°. Warmoesstraat No. 10, Amsterdam. Handelaren genieten ruimt bjj bestelling van min stons 3 paar. T HEE HANDEL! .JAN VAIN REES Sc, ZOON, Thee handelaren te Zwolle, stellen bunne THEEEN, uitmuntend door krneht, g<-ne cn lioudondlirid, in verzegelde pakjes van l/3, 1, 2'L en 5 ons, voorzien van stempel, prijs en nommer, vcrlcrjjgbaar bij »T. BAL te Zierikzee, (St. Domus- straat, naast de bewaarschool), alwaar cru tin prys-couranten te bekomen zjjn. Prachtige zwarte Schrijfinkt 45 cents per wjjoflcscb met inbegrip van flescb, alsmede uitmuntende KEIZEU-, AI.IOPI'O-, ALI- ZABIN- en SALON INKT uit de beste fabrieken tot uitornt lusro- prijseru verkrjjgbaar bg A. .7. do LOOZE te Zierikzee. —MtVLEHO UDERS'föjffi tfcvi het ïx£\y*m. is een zeker en onschadelijk middel om uwe dieren van ongedierte te bcvrjjdcn het toenemend gebruik pleit voor de deugdzaamheid, ik beveel bet u bjjzonder aan, cn geef bet geld terug als het niet voldoet, te bekomen bjj A. C. DAGEVOS, ZierikzeeMeelstraat. J. P. van der DOES, verkoophuis, Goes. ER WORDT GEVRAAGD Bjj M. P BROEKES, depöthouder te Wissenlerke Noord-llevelandis verkrjjg baar -1 soorten van lilaerhoudeijuc én Lof' »d i nmel» DK ZriCHIKZEESCHlO COMMANDIET KAS, DIRECTEUR M. C. DE CRANE JR. tl oo Ui t gelden A déposito. 8 dagen zicht 4 °/<t I 1 maand dato 3'/, °/0 1 maand 4'/j 3 4 I 6 4'/j KOOPT en VERKOOPT EffectenCou pons biiitenlpndHchc Witsselis. Sluit beleèntiigen en tfeett gelden uit onder borgtocht. Het KANTOOR is geopend des voormiddags van ÏO tot 1 uur. Rotlerdamsche Hypotheekbank voor Nederland. Do BANK geoft PANDCKIEVEN uit, rentende -J pCt. 's jaars, aflosbaar pari bjj jaar- lpksche uitloting. Zjj verstrekt gelden onder eerst hypotlieenir verband van goederen, uitsluitend in Nederland gelegen. Aanvragen om Hypothecaire Voortsoliot- tes* eu PandbrSeven kunnen dageljjks geschie den bjj de volgende AGENTEN: Te Tholen, de Heer Jhr. S. O. de CASEMBROOT. Middelburg, de Heeren J. A. TAK C°. Goes, do Heer J. A. A. FRANSEN van de PUTTE. Zierikzee, de Heeren van der STARP BERG. J. C. BAL, St. Domusstraal beveelt zich aan tot het KOOP IC IN en VER KOOPEN van Effecten, Coupons, enz. De ondergeteekende geeft bp deze kennis aan zjjne Stad- en Landgenooten dat hjj de K UIP E R IJ aan de noordzijde der Nieuwe Kerk gelu-el voor r«»lt«M»Ius: uitoefent, beveelt zich als zoo danig bjj bet geëerde publiek aauonder belofteèener goede en solide bediening. Van heden af F» 17IJS»- VER MI IN 17 KB IN G. Zierikzee, 8 November 1875. J. GELIJNSE, Kuiper. Bjj A GELUK J.Az., grondeigenaar op Cerkshof bjj Tholenmet 1 DECK Al BEIi a. s. een tweede SCHAAPHERDER buiten kost en inwoning benoodigd. Uit Silezic. Hirscbberg 1 Maart 1872. Den Heere W. H. ZICKENHEIMER. In den laatsten tjjd was er aanzienlijke navraag naar uwen Druiveu-Borstboning en heb ik ook van j do patiënten de iuderilaiul bijzonder genezende kracht bij longziekte en dcrgeljjke kwalen vernomen i waarom ik U verzoek mij onmiddelljjk een groo- 5 tere bezending te doen toekomen. PAUL SPEHR. Alleen echt verkrijgbaar in flos- 8chen met nevenstaand fabriek- stempel, te Zierikzee, bjj M. J. de LOOZE ZOONApoth. Goes, bij J. P. van der DOES; St. Maartensdijkbij JOH. POT; I Middelburg, bij W. P. v. d KAMER; Kruiningen, j C. de MUNCKTholen, bij C. J. de BRES; j Oiiltgensplaatbjj GORDON; Vlissingenbij JAC. DOMMISSE Cz.; Middelharni<bjj' A. TEEPE; Brouwershavenbp J. W. van BRABAND; Zaam slagbjj de Wed. A. van TRAEIJENHOVE. TEGEN MEI a. s. twee BOERENKNECHTS benoodigd bjj A. van der HAVE, te Ooslerland. TEGEN MEI AANSTAANDE een gehuwde BOFl<EiN-liNECHT benoodigd bjj A. LIEVENSE Iz. te Nieuwerkerk. MET MEI BENOODIGD oen gehuwde BOEREN-KNECHT, die zijn werk goed verstaat, bjj JOH. van POORT VLIET te Nieuwerkerk. L. de GLOPPER vraagt met MEI twee gehuwde HNKCHTS ou oen ABBEIDKK met een fliulc maiineljjli gezin. Brieven worden ingewacht aan zjjn adres te Spaarndam. TERSTOND benoodigd een ongehuwde KORENMOLENAARS-KNECHT, van de Hervormde Godsdienstbjj J. df, GRAAF te St. Anna/and. Brieven franco doch liefst in petêoon. TERSTOND eene DIENSTBODE benoodigdadres Uitgevers dezes. TERSTOND ooi,o flinke DIENSTMtob benoodigddie goed met de pot. en wnseh kan omgaan, loon Daar bekwaamheid, bjj J. C. v. WESTEN, in het Goessciie Veerhuis. Uitgevers: DE LOOZE WA ALK. Snelpersdrukkerjj van OCHTMAN, PIETERSE VAN DISHOECK. MeolstrAat B, 65.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 2