ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE. l\o. 5616. Dingsdag 9 November 1875. 535steJaarg. vüPiiif li© Verechjjnt DINGSDAG, DONDERDAG en ZATURDAG. De prjjs per 8 maanden is 1,80, franco per post 1,60. ADVERTENTIËN 10 Cts. per regel, kunnen uiterlijk tot dee Maandags» Woensdags en Vrijdags voormiddags 10 ure bezorgd worden. Door het POSTKANTOOR te ZIEIUKZEE zijn gedurende de eerste helft der maand October 1875, de navolgende brieven verzonden, geadresseerd aan personen, wier namen op het adres vermeld, ter plaatse van bestemming onbekend zjjn, als: J. WAARDENBURG, Amsterdam. J. H. HAVELAAR, Rotterdam. B. KLOOTEN, Zwartsluis. Van het Hulpkantoor te BROUWERSHAVEN. A. LABAN, Delft. ran de Grasmaaijing of Etling AAN DEN OOSTHAVENDIJK, op Woensdag don lOden November e. k. namiddags te 12'/j nur, TEN RAADHUIZE VAN ZIEIUKZEE. Nieuwstijdingen, ©ngvlaniï. Londen 5 Nov. De commission vertegenwoor digende de houders van Turksche obligation van 1854, 185S en 1871 hebben een onderhoud gebad met lord Derby. De minister gaf haar te verstaan dat het sedert eeDige jaren de onveranderlijke gewoonte van de Brit- sche regering wasniet te intervenieeren met betrek king tot buitenlandse he geldleeningen. Interventie van dezen aard zou slechts een niet-officieel karakter kunnen dragen. Volgens de laatste statistieke opgaven telt Londen 4 millioen menschen. Er zjjn meer Katholieken dan in Romemeer Schotten dan in Edinburgmeer Ieren dan in Dublin en meer Joden dan in geheel Palestina. In de haven ziet men dageljjks 1000 schepen met 9000 matrozen. Iedere vjjf minuten wordt er een mensch geboren en iedere 8 minuten sterft er een. Gemiddeld werden jaarljjka 28 Eugelschomjjlen nieuwe straten en 9000 huizen gebouwd. Jaarljjks worden door de post 238 millioen brieven afgegeven. In de politie registers staan 120000 misdadigers; meer dan 'J3 van alle misdaden in Engeland worden dan ook te Londen begaan. De herbergen en bierbuizen in London zouden, naast elkander geplaatst, een lengte van 73 Eng. mjjlen uitmaken. üualttnb. Eenige Russifcho bladen verhalen een voorval van zoo gruweljjkon aarddat het ongelooflijk scbjjnt. Op don verjaardag des Keizors zon hot leger by Luok een groote manoeuvro met illuminatie en vuurwerk uit voeren, zooals later bleek, alleen om een groote menigte toeschouwers zamen te lokken. In groote scharen stroom den vooral de r«k mtg edoste dames der Israëlielische bevolking toe, op welke hot in 't bjjzondor gemunt was. Men lokte de nieuwsgierigen door hot vuurwerk hoe langer hoe naderplotseling zagen zjj zich door troepen massa's omsingeld, en het komcn&ndo klonk: Nu, jongens, maakt je vroljjk. De wachtvuren werden onmiddellyk uitgedoofd, de BOldaten wierpen zich in de duisternis op de vrouwen beroofden haar sieraden en kleederen en mishandelden zelfs halfvolwassen meisjes. Verscheidenen vonden den dood in de vorwarring, de meesten vlugtten gewond naar hui9. Ook enkelo mannen keerden niet terug; waarschjjnljjk werden zjj by do verdediging der vrouwen doodgeslagen. Mon is over tuigd, dat hier een overlegd plan ton uitvoer gebragt werd. Een Russisch officierdie bjj een ryken koop man te Luck inwoondehad de dames des huizes te vergeefs afgeraden het feest te bezoeken. De bewoners van de plaats zonden den volgenden dag een deputatie naar den divisie-generaal, die zich niet in 't leger bevond. Der deputatie werd geen gehoor verleend. Ook een telegram aan den Keizer, die voor de revuo verwacht werdbleef zonder gevolgwaar schjjnljjk omdat hjj het niet ontving en do Czaarniot te Luck verscheen; de revue zou nu te Kiew gehou den worden. Kousitmititiopel5 Nov. De Ambassadeur van Rusland heeft een langdurige audiëntie gehad by don Sultan en dezen onbewimpeld verklaarddat de administratie van hot land slecht was en dat zjjne onderdanen er ontevreden over zjjndat de financiën in de war zyn en dat onmiddelljjko hervorming vol strekt noodig is. Volgens een particulier berjgt is graaf Andrassy door DuitschlandOostonrjjk en Rusland belast mot de rcdactio van voorstellen betreffende den waarborg dor mogendheden omtrent do hervormingon in Turkjje. Andalusië werd verontrust door een bende boos wichten t die zich meester maakten van leden van rjjke familiën, voor welke zrjdan een enorm losgeld eischten. Een der bernchtsten, Terron, is dezer dagen door do gendarmen doodgeschoten op 't oogenblik dat hy uit hantw banden zou zyn ontsnapt. Omtrent hem, die Andalusië van zyn senrik heeft bevrijd, leest men het volgende. Hp was regter in een dor kleine Rteden van Andalusië de roovors lichtten zyn eenig dochtertje een kind van 14 jaarop en eischten 3000 duro's losgeld. De regter kon dit geld niet bijeenbrengenen na verloop van drie maanden zonden de ellendelingen het kind terugna het eerst de beide ooren te hebben afgesneden. Het kind stierf spoedig tengevolge der mishandelingen, die het in die drie maanden had ondergaan. De ontroostbare vader legde zjjne betrekking neer en verkreeg van de Regeering zooveel ondersteuning, dat hy zich geheel kon wyden aan de vervolging dier onverlaten. Hy heeft buitengewone volmagt, cn overal waar bjj komt is de burgerwacht tot zijne beschikking. Hy is een zeer verstandig manvol energietrotseert elk oogenblik den dood, ja achjjnt dien zelfs te zoeken. Tot dusverre heeft hy het land reeds van 32 dier booswichten verlostde inwoners koesteren een diepen eerbied voor hem daar door zyn wilskracht het land weder tot herademing komt. JFVuwfttljfe, Te St. Gildas-des-Bois heeft een verschrikkelijke moord plaats gehad. Jean Pierre Uodignel werd gevreesd en veracht door allen dio hem kendenen zeker ook door zyn vrouw die hjj voortdurend mishandelde. Eenige dagen geleden was de laatste naar haar schoonvader gevlugt en meende na verloop van eenige uren weer naar de echtelijke woning terug te kunnen keoren en op zolder haar schuilplaats te kiezen geljjk ze meermalen deed. Haar man had haar eerst ver- 5eefs gezochtvond haar eindelyksleepte haar by o baren naar zijn kamersloeg haar herhaalde malen met een flesch en beval haar daarop naar het bed te gaan waar haar dertienjarig dochtertje reeds sliep. Bodiguel ging in een andere kamer slapen. Tegen zeven uur in den ochtend stond hy opwekte zyn dochtertje en zei tot haar »Ga naar beneden." Hierop greep hy een geweerhield den loop vlak voor zyn vrouw en schoot haar dood. Na het volbrengen van deze daad ging hjj op zyn bed liggen en schoot ook zichzelf dood. 1 ©uUstfclsinb In dezen tydzoo rjjk aan faillissemententrekt dat van den grooten industrieeldr Strousbergde algemeene aandacht in Europa. Zooals wjj reeds io ons vorig No. mededeeldenwas deze van joodsche en geringe afkomst, tot dat hy zich tot een der grootste industriëelen van Europa had opgewerkt. Na tal van wederwaardigheden in 1864 te Berljjn als agent voor eeno verzekeringsmaatschappij werkzaambegon hij er aan te denken zjjne fortuin te verbeterenknoopte zich in betrekking met Engelsche kapitalisten tot bet aanleggen van spoorwegen en had binnen zes jaren meer dan 100,000 werklieden in dienBt. Allengs stak hy zich in grootere ondernemingen te Hannover ves tigde hjj eene reusachtige machinefabriekte Dort mund en Neustadt had hjj smelterjjen en ijzerfabrieken te Antwerpen en te Berljjn bouwde hjj geheel nieuwe wjjkenin Pruissen kocht hjj 10 landgoedereniD Polen een geheel graafschapin Bobcmen betaalde bjj 9,600,000 voor het prachtig staatsdomein Zbirow waar hjj eene fabriek van spoorwegrjjtuigen oprigtte welke aan 5000 werklieden arbeid verschafte. Inmid dels bouwde hjj voor zich te Berljjn een paleisdat door versiering, weelde en gemakken dat van den Keizer zelfs overtrof. Zjjne weldadigheid was op niet minder groote schaal aangelegd. Des winters liet hjj dageljjks 10,000 portion soep aan de armen uitdeelen en schonk hjj bovendien voor eene waarde van 24,000 aan brandstoffen. En toen do hongersnood in Oost-Pruissen uitbrak, zond hjj gansche treinen met granen en aardappelen beladen naar zjjne ongelukkige landgenooten. En thans is de groote man doodarm, zelfs zoo dat zjjn vronw niet het roisgeld voor haar en hare dochter had, terwjjl hjj daarenboven in den kerker kan nadenken over het onbestendige van aardschen roem en glorie. Zjjne gchuldeischers hebben dezer dagen eene verga dering gehouden, waarbjj zjj don onaaugonamen indruk hebben verkregen dat er van hun geld niets zal teregt komonwant bot bedrag der schuld is niet minder dan 27 millioen th., terwjjl er slechts voor 10 duizend th. aan waarde voorhanden is. In oen der kolenmijnen bjj Pilson baande het water zich dezer dagen een weg. Deze govreesde vjjand der mjjnwerkers heeft reeds menig slagtoffer in do ondemardsche gangen gemaakt. Op het oogenblik dat het water binnenstroomde het was vier nur in don morgen waren gelukkig niet veel personen in do mjjn. Een opzigter, zeven werklieden en twee jongens waren aan 't werk. Do jongens, die in hot voorste gedeelte vertoefden, hadden nog tjjd den uitgang te bereikendo overige acht personen drongen, .toon zij 't water hoorden ruischon, naar voren, maar zü kondon do schacht niet meer be reiken; do weg daarheen was door het wntor afgesneden. De opzigter beval daarop don torugtogt naar een hoo- ger gedeelte. Hier nam hjj terstond do arbeiders bet brood, dat zjj bjj zich hadden, af en verdeelde bet in kleine rantsoenen. Intnsschen had men boven terstond maatregelen ge nomen. De pompen werkten dag cn nacht. Na vier en twintig uren doodsangst, ontdekten do ingeslotenen tot bunne onuitaprokeljjke vreugde dut het water cenig- zinR gedaald was; dit gaf een straal van hoop on ver vulde hen met nieuwen moed. Dertig uren later peilde men van boven nog slechts vjjf voet water. Kort daarop daalden een zestal moedige mannen in de mjjn af en door het water wadende bereikten zjj oindolyk de ongelukkigcn die nu reeds twee on zestig uren in doodsangst hadden verkeerd. De ontmoeting tusscben redders en geredden was aandoenljjk. De lnatsten waren zoo uitgeputdat zjj naar de schacht moesten gedragen worden. Onbeschrjjfcljjk woa de vreugde toen do kostbare lading het daglicht bereikte. Vrouwen en kinderen, die dag en nacht in de grootste opgewondenheid en angst bjj den ingang der mjjn hadden vertoefd, eiken slag van de pomp bespiedonde waren buiten zich zelf toen het»allon loveDals juichtoon door do lucht weergalmde. Sommigen moest men mot do geredden wegdragen. Er waren door do directie reeds alle maat regelen getroffen om do ongelukkigcn, zoo zjj nog leefden, bchoorljjk te verzorgen daaraan had men te danken, dat al de geredden in betrekkelijk korten tjjd zoo ver waren hersteld dat zjj huiswaarts konden keoren. Vooral aan de tegenwoordigheid van geest en de ferme houding van den opzigter, hadden de 8 personen hun behoud te danken. Tc Berljjn is eene beweging op het getouw gezet ouder de huisvrouwen. Men is allerbitterst ontevreden over do vrouwelijke dienstbodendie steeds boogor loon eischenvan dag tot dag brutaler worden on letterljjk niets konnen. Do Berljjnscbe damos wenschcn dat een soort van aanBluitingsschool aan do lagere worde in het leven geroepenwaar de meisjes iets meer zullen leeren dan lezenschrjjven en rekenen. Wat moet er van do toekomstige buishondingen wor den als do jonge dames al hun tijd wjjdon aan studie en vermaak en de meisjes uit aen mindereu stand evenmin als zijiets hoegenaamd van het huishouden leeren Als bet zoo voortgaatdan wordt bet huiseljjk leed van den man niet te overzien zoo althans redenoren de Bcrljjnsche huisvrouwenleden van bo- vonbedoeld bond. Uit BruRsel wordt gemeld dat het onderzoek, hetwelk jaren geduurd heeftin het bankroet van Langrand - Dumonceau thans is gesloten en reeds een bovel tot inhechtenisneming tegen den voortvlugtigen zeer cleri- calcn graaf is uitgevaardigd Hjj wordt daarin van valschheid en bedrog beschuldigd. Onder zjjne mede- pligtigen en bestuursleden van zijne talrijke krediet maatschappijen zijn, zooals bekend is, de voornaamste leden der clericale partjj in den Senaat en do Kamer van Vertegenwoordigers aan beide colleges zullen dus eerlang de voreischte magtigingen worden gevraagd om bedoeldo heeren in regten te vervolgen. Het bankiershui* van der Hoffstadt te Brugge een huis, dat hot algemeen vertrouwen genoot, is failliet gegaan. Utreolit, 6 Nov. Heden zjjn alhier in het go- bouw voor Kunsten en Wetenschappen gelijktijdig do buitengewone algemeene vergaderingen gehouden van het Volksonderwijs en van het Schoolverbond om over de grondslagen van zamensmelting te beraadslagen. Met 44 tegen 12 stemmen besloot Volksonderwijs en met 33 tegen 4 het Schoolverbond hot regt van amen dement op hot. concept-reglement te laten varen. Na warm debat in beide vergaderingen over de grondbe- palingen heeft het Schoolverbond, het concept-reglement met algemeenehet Volksonderwijs met 52 tegen 4 stemmen aangenomen. Daarna is een langdurig juridiek debat gehouden, over de door sommigen beweerde on wettigheid der voorgestelde wyze van ontbinding. Ten slotte is het met algemeene stammen op 8 na aangeno men. Het Hoofdbestuur zal bjj de ontbinding op het juridioke bezwaar letten. De zoo wenschelyke zamen smelting der beide vereenigingen is du9 tot stand geko men. Te Utrecht zjjn door den heer B. twee vierjarige vossen verkocht voor den prjjs van 3000. Grnvenhuge6 Nov. De Eerste Kamer heden alle aan de orde gestelde ontwerpen aangeno men alleen over de goedkeuring der overeenkomst tot verkoop van grond aan Amsterdam had eenige discussie plaats. De discussie over de drie regterlyke wetten is op a. s. Maandag bepaald. De »St. Ct." bevat hot volgende bulletin »Hare Majesteit de Koningin is den 3den dezer plot seling door eene zoo hevige koorts aangetast, dat eene herhaling daarvan levensgevaar zoude daarstellen. De koortsaanval heeft zich niet dan gedeelteljjk herhaald, maar de bestaande borstbezwaren doen toenemen. In den jongstverloopen nacht heeft eenige slaap en de herstelde transpiratie verligting aangebragt, die het gevaarwaarin Hare Majesteit verkeerdeeenigzins verminderen. 's Gravenhage6 Nov. 1875. Dr. Vinkhuyzen." Rotterdam, 4 Nov. Dat de liefde niet steeds bestendig van duur is weet elk en wordt ook bewe zen door de vele echtscheidingen, die door den regter bjj voortduring worden uitgesprokendat door eeno ontbinding van het gehaat geworden liuweljjk de be geerte om opnieuw een huwelyk aan te gaan niet wordt vernietigd, daarvoor vindt men in de registers van den Burgerlijken Stand tal van voorbeelden, maar dat gescheiden echtgenooten met hunne nieuwe uitver korenen op een en denzelfden dag in banden van den ambtenaar van den Burgerljjken Stand van dezelfde gemeente geloften van liefde en trouw afleggenzoo iets zou men meenen zal wel nimmer voorkomen en toch dit heeft op gisteren alhier plaats gehad. Twee wettig gescheiden echtgenooten zjjn ieder met het voorworp zjjner en harer keuze in den echt verbonden. 'J Nor. In do Raadszitting van Za- turdag 80 October deelde de voorzitter o. a. mede dat overeenkomstig do bepaling van Gedeputeerde Staten welke verlangen dat allo verschuldigde gelden zooveel mogoljjk worden geïndby den hoer Jhr. ran Nispen, beslag gelegd was voor de som van ƒ1,15 met inbegrip dor onkosten voor het houden van een bond. Daar genoemde hoer beweerde betaald te hebbendoch do quitantio niet bon vindenzoo is dewjjl dio heer telkens op jagt of niet te huis wrr, op regterljjk bevel de deur opengebroken waarna do verschuldigde gelden met de bjjgckomen onkosten circa 19 zjjn betaald. Dicnsvolgens heeft genoemde jonkheer de zaak in handen der regtbank gesteld en is de Burgemeester gedagvaard tegen 5 November tv s., in het paleis van justitie te 's Bosch. Jhr. vin Ni'ptn beweert dat in etrjjd mot de wet gehandeld is by het openbreken zynor huisdeur en dat de bewaarders zich aan zynen vrjjn te goed gedaan hebben ei.vchende van de ge meente voor schadevergoeding ƒ2000 en de onkosten ruim 18. De voorzitter verklaart dat do autorisatie van dat proces aan Gedeputeerde Staten gevraagd is. Door 14 jagers zjjn in 4 dogen in Noord-Brabant geschoten 167 hazen 43 konjjnen 4 patrjjzcn e.n 1 vos. Het getal geschoten bokken wordt niet gemeld. Oostburg, 5 Nov. Alhier heeft zich een jon geling van ongeveer 19 jaren verdronken. Do onge lukkige was lid van do Christelijke jongelingsvereeni- ging. Dit is in een kort tjjdsFerloop reeds bet tweede geval van dien aard in dat district. Ook de vorige jongeling, die zich verdronk, was lid van een Christeljjko j ongelings veroeniging. To Oostburghet middelpunt van den handel in Zeouwsch-Vlaanderens weatoljjk deelkomen minder telegrammen dan te Sluis. In het weekblad voor Z-Vlaaudcrens westeljjk doel van jl. Maandag wordt eenigermnte duidelijk gemaakt hoe zulks mogelyk is. Uit 's Hago werd een telegram afgezonden naar Oost- burg om per bode bezorgd te worden to Aardenburg. Toch verzeilde die telegram naar Sluis. Ra, ra, wat is dat? Het is bekenddat liet verkrjjgcn van medailles van het hoofdbestuur dor Maatschappij f-0** Nut van 't Algemeen op laug na niet gemakkelijk gaat. Zulke is zeker niet af te keuren. Het hoofdbestuur moet do zekerheid hebben, dat de medaille verdiend is, of het mag die niet geven. Met bevreemding zal men daarom het volgende geval vernemen. Pieternella Kos is door de afdeeling Utrecht van do Maatschappij tot Nut van 't Algemeen begiftigd met de medaille voor trouwen en langdurigen dienst gedurende een tijdvak van 25 jaren bjj den overleden predikant S. v. d. Plasacbe te Aardenburg en later bjj diens weduwe, thans gehuwd met den heer Neistcr te Utrecht. Bedoelde Picternolla Kos is echter nog geen '24 jaar in dienst der familie Plassche, volgens hot schrjjven van een lid van het departement Sluis der Maatschappij tot nut van 't Algemeen. Te IJzendjjke zijn niet minder dan 50 gezinnen waarin do mazelen heerschen. Tot nog toe is er niemand aan bezweken. De tongblaar is in diezelfde gemeente ook uitgebroken onder het rundvee van drie landbouwers en vele varkens zjjn tengevolge van die ziekte gestorven. 8 Nov. De heeren Olie, directeur, Hufnagol en Hofland, onderwijzers aan de Amster- damsche Ambachtsschool, hebben eergisteren en gisteren de haven- en kanaalwerkcn te Vlissingen en alhier in oogenschouw genomen, en zich bereid verklaard tot de vervaardiging eener afbeelding en relief dier wer ken voor do tentoonstelling to Philadelphia. Voor dit werk is, zooals men weet, door de Provin ciale Staten eene som van ƒ900 beschikbaar gesteld. Naar wjj vernemen bestaat er geen vrees dat het niet tjjdig genoeg gereed zal zijn. Vllssïnjren, 6 Nov. De vele scheeve en on juiste voorstellingen dio er ton aanzien van bet ge beurde met do »Phenix" in binnen- en buitonlandscho kranten worden aangetroffen, geven mij aanleiding een dor, maar getrouw verhaal van het gebeurde te geven. Zooals men weetwerd door de »Phenix" op don 25sten Maart II., des morgens to halfacht uren, op de Schelde voor Ylissingen een tjalk over- of aange varen waardoor laatstgenoemd schip onmiddelljjk in de diepte wegzonk. Op de tjalk bevond zich schipper M. de Bruin met vrouw, vjjf kinderen en hun knecht, die zich allen na de aanvaring met groote krachts-inspan- j ning met hun eigen roeiboot zelf redden niet door de »Phcnix", zooals de firma do Leeuw en Pbi- lippscn beweert. De bemanning van de tjalk roeide daarop naar de »Phenix", die haar opnam en te Neuzen weder aan land zette, waarna zjj de »Phenix" haar reis naar Antwerpen weder vervolgde. Door den gezagvoerder van de »Phenix" was aan den schipper van de tjalk duizend gulden »als schade vergoeding" aangebodendieofschoon de tjalk niet geassureerd wasop de meest stellige wyze werden geweigerd. Schipperde Brain, die even wel geen middelen bezat om in deze een geregtelyke vervolging in te stellen wist geen uitweg en zjjn toestand met vrouw en vjjf kinderen was verre van benydenswaarding. De heeren Mr. Van Hoek en Mr. Brieve, eerstgenoemde rjjksadvocaat en de laatste procureur bjj de regtbank te Middelburgtrokken zich de zaak aan en namen alle kosten voorloopig voor hun rekening. Door hun bemoejjing werd door de regtbank te M. last gegeven om op de »Phenix" beslag te leggendesnoods met gebruikmaking van den sterken arm. De kommdt. van het wachtschip gestationeerd alhierwerd tot dat einde geregtelykgerequireerddoch alvorens daar toe zijn medewerking te verleenenwendde hy zich per telegraaf tot den M. v. M. om te vernemen, in hoeverre hy aan deze requlsitie mocht uitvoering geven. Met aanbeveling van eenige voorzichtigheids- wenken antwoordde Z. Ex. toestemmend. Als toen werd onmiddellyk overgegaan om de »Naerobout" met twee getrokken stukken te bewapenen om daarna op de terugkomst van de »Phenix" te wachten. Van al deze maatregelen was de gezagvoerder van de »Phenix" te Antwerpen zeer goed ingeligt. Hjj toch wist, dat door den chef van het Nederlandsche loodswezen alles wat de »Phenix" te Antwerpen deed onmiddellyk naar Vliasingen geseind werd. Ook dat er langs officiëelen weg aan de Belgische autoriteiten verzocht is aan de »Phenix" een loods te weigereniets dat evenwel niet toegestaan werd Toen nu de »Phenix" te Antwerpen geheel geladen en gereed was te vertrekken, bleef het schip nog volle vier dagen werkeloos liggen, alvorens de terugreis naar Kopenhagen te ondernemen. Bjj het aanhouden van het schip merkte men op, dat zoowel de gezagvoerder als zyn overig personeel buitengewoon netjes gekleed waren, waaruit men de conclusie trok dat hjj op alles voorbereid was. Op verzoek van de verdedigers der reedery is de behandeling der zaak voor de Middelburgsche regtbank zes weken uitgesteld waarschjjnljjk zal de zaak in der minne geschikt worden. 4 Nov. Heden middag sloeg nabjj Zjjpe ten gevolge van een hevige uitschot van zuid westen-wind eeu vaartuig om. De opvarenden werden door de spoedig aangebragte hulp van eenige schippers uit deze gemeente gered, waarna ook het vaartuig in de haven werd gebragt. TE L EG 11 A MM EN. 's Gruvenluiüfo, 8 November. De toestand van H. M. de Koningin ie sinds gisteren niet verergerdhoewel tengevolge van hoestaanvallen de afgeloopen nacht onrustig doorgebragt is; er bestond volgens de Genoesheeren over den toestand in het alge meen reden tot tevredenheid. Z. M. heeft benoemd tot Rijksontvanger te Zie- rikzee, de heer J. J. Blankertthans in die betrekking te IJsselstcin. De Eerste Kamer heeft heden de drie regterlyke wetten iiutiifciiomeii1° de wet bepalende net aantal Geregtshoven mot 31 tegen 42° de wet tot verhooging der bezoldiging der leden van den Hoogen Raad met 34 tegen I en het voorstel tot intrekking der wet van 1849 (het getal Raadsheeren) met 28 te gen 7 stemmen. Kerknieuws. Ds. B. van Schelven, pred te Souburg, hoeft bedankt voor het beroep naar 's Heer Hendnkskinderenen Ds. A. Brink, pred. bjj de Chr. Geref. gem. te Neuzen, voor dat naar Steenwjjk. Bedankt voor het beroep naar Oostkapello, Db. Lauts te Emnes-Buiten. Gemengde berigten. Eene zekere vrouw te Poortvliet wordt verzocht hare schulden te komen betalenzoowel bij bakkers als winkeliersdaar zjj niets meer op haar gezigt kan krjjgen. Als zjj dat gedaan heeft, dan mag zjj wat praats hebben. »Wel meisje, wat ben ik met u bedrogen zegt eene vrouw te Stavenisse, »dat 'gij u gaat ophouden met een varkensstouwer. Wat zal de schipper daarvan wel zeggen hji zal er niet om lagchen en hy kwam altjjd dadeljjk als hjj van de reis kwam". In Neuvada woont een photograaf, dieals hy een goed portret wil maken, de persoon op zjjn plaats zet, dan een revolver voor den dag haalt, de haan spant, op het hoofd van den te photogra- feeren persoon aanlegt, en zegt: »Nu, gjj blyft heel bedaard zitten en beweegt, geen haargeef aan uw gezigt een vriendelijke uitdrukking, kijk regt in do loop van den revolverof ik jaag u een kogel door de hersens. Mjjne reputatie als kunstenaar staat op het spel en ik weDScb geen onzin op uw portret." Of de man bjj gelegenheid ook werkeljjk losbrandtwordt niet vermeldevenmin of zyne offers bjj toepassing van dit krachtig middel altoos een vriendelyke uit drukking op hun gelaat te aanschouwen geven. Te Saint-Etienno is een meisje van 2^ jaar met een aan genaam uiterlyk en een welgevormct-fcovenlijfmaar overigens dubbel, nameljjk twee onderljjven en vier beenen, waarvan er drie goed ontwikkeld zyn. Dezer dagen werd te Ambt-Vollenhoven op eene publieke veiling een stuk weiland, groot 90 aren, verkocht voor de buitengewoon boogesom ƒ3600. Twee arbei ders te Sint-Maartensdjjk worden aangeraden zich wat beter te gedragen en niet aan den djjk leggen slapen met een flesch jenever bjj zichdaar zjj anders aan den djjk zullen worden gejaagd, en dan zal armoede troef zyn. Iemand te Sint-Maartensdijk moest wat boter oppassen, en zich niet laten vangen door een schaapherder, anders zullen zjj een mandenmaker noodig hebben. Keesje te Sint-Maartensdjjk wordt verzocht, zooveel snaps niet te hebben in de schuur van een ander, daar bjj toch niet veel in de melk te brokken heeft. Iemand te Noord, heeft eene verkeerde reke ning gemaakt; hy had gedacht de dochter van zijn baas in de fuik te krjjgenmaar dat is mislukt.. Do schipper is er beter achterdie zegt niet veelen zal het meisje wel aan boord krijgen. »Wat bon ik nu toch weer met Hannis teleurgesteldzegt een dametje te Sint-Maartensdijk»ik had gedacht oen vrijer te krjjgen met veel goldmaar ik zal mjj maar moeten .behelpen mot een arbeider. Maar het is mjjn verdiende loon." Bnrgerljjlte Stnnd te Zierilizee. GEBOREN: 28 Oct. Een zoon van J. Sies eu A. J. Peute. Eene dochter van P. Lemson en L. Biesheuvel. 30 dito. Eene dochter van J. Schults en L. Kandel. overleden: 29 Nov. C. Lenard, oud 90 j., wed. K. Leeuwe. 30 dito. J. M. Verwest, oud 2'/s j., d. 1 Nov. P. Hagesteynoud 60 j.man van P. Verseput. C. Beneker, oud 18 m., d.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 1