ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE. No. 5615, 52steJaarg. Zaturdag 6 November 1875, VERPACHTI NG. ^BRANDSCHO U WINGT Algemeen Overzicht. Nieuwstijdingen, üttslnnk. ■dfranferijti, jDuttsrivlitniir. Hekcvlitnk, TELBGBA M M EE 3frbc*tcntuti» Verschijnt DINGSDAG, DONDERDAG en ZATURDAG. De pry's per 8 maanden is 1,80, franco per post 1,60. ADVEETENTIÊN 10 Cts. per regel, kunnen niterJjjk tot des Ma&ndagB, Woensdags en Vrijdags voormiddags 10 ure bezorgd worden. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie rikzee zjjn voornemens op WoentMlHR: <len lO November o. It. des namiddags te half een uur, tea Raadhuize in het openbaar te verpachten, met ingang van den dag der goedgekeurde verpachting en eindigende den 11 November 1878: de QRASMAA1J1NG of ETfING van den Oost- havendijk, kadastraal bekend: gemeente Zierikzee, Sectie F no. 5, 5bis en Sectie E no. 545, ter grootte van vyf Hectares dertig Centiares, in pacht geweest bij wijlen Jac. Geelhoed; en zulks op dezelfde voorwaarden, waarop diegras- maaijing of etting den 27 October 1870 is verpacht, die ter lezing liggen op de Gemeente-Secretarie. Zierikzee, den 20 October 1875. De Burgemeester en Wethouders, C. J. FOKKER, Weth. IB. De Secretaris, J. P. N. ERMERINS De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie rikzee brengen ter kennis van de Ingezetenen, dat op Maandag den 8 November eerstkomende en volgende dagen eene ALGEMEENE BRAND- SCHOUWING door de Directie der Brandweer in de woningen der Iogezetenen zal worden gehouden, overeenkomstig de bepalingen der Verordening tot voorkoming en bluaaching van brand, afgekondigd den 6 December 1855. Zierikzee den 3 November 1875. De Burgemeester en Wethouders v. CITTERS, De Secretarie, J. P. N. ERMERINS. Ala wjj ditmaal de oogen allereerat naar Duitsoh- laud richten, dan ia bet niet omdat daar zooveel belangrjjka is omgegaanmaar omdat de parlementaire veldtocht daar geopend is en dus dit deel van het politiek leven opgewekt ia. De Duitache rjjksdag werd geopend en de presidenten benoemd. De bekende Forckenbeck werd aanstonds met 197 van 201 stommen herkozen terwjjl ook de vice-president Stautienberg met aanzienlijke meerderheid weder in die betrokking kwam. Of er nu aanstonds gewichtige zaken zullen behandeld wordendurven wjj niet bewerenmaar al aanstonds wordt ons berichtdat men de werkzaamheden zoo wil inrichten dat de zittingen kunnen gesloten worden tegen Kerstmis of terstond na Nieuwjaarterwijl dan in April eene korte zitting tot behandeling van do rechterlijke wetten volgen zou. Mon ziet dat het in Daitachland al hetzelfde ia als overal elders. *t Is of mon vreest te veel te doen en begint met een korten tijd voor werkzaamheden te bepalen. Er zijn intua- achen belangrijke zaken genoeg af te doen en hoe kort de parlementaire veldtocht moge daren hij zal lang genoeg zjjn om veel te laten twisten en te haar kloven. De keizer heeft op zijne Italiaanache reis eeno verkoudheid opgedaanmaar wij weten dat kleine ongesteldheden van groote heeren ver klinken. Men behoeft zich dan ook nog niet te ontrusten.want Z. M. maakt al plan om deze week eene groote jacht partij bp te wonen. De koning van Beieren ontvangt nog steeds adressen van dankbetuiging uit de voornaamsto steden van wege zjjne gedraging b|j de jongste crisis. Het is een gelukkig verschijnsel dat men den koning steunt in zjjn bandelen tegenover de woelzieke ultramon- taanscho partydie ook daar te lande zoo gnarne het verdeel en heersch" in praktijk zou willen brongen. Do minister Lutz, die luide verkondigddat hjj den invloed der geestelijkheid op de verkiezingen verder felijk achtweigerde dezer dagen rondweg den naam van den geestelijke te noemendie hem de werkingen der party had ontdekt, niettegenstaande door den bisschop daarop zeer word aangedrongen. Do staats man begreep terechtdat by door de geëischte open hartigheid een individu aan gcduchten haat zou bloot stellen en zichzelven den pas afsnydea om achter menig geheim te komen. Toen de keizer van Duitschland te Milaan was werd hem door eene katholieko jongelingsvereoniging een adres aangeboden in het belang der zoogenaamd vervolgde priesters in Duitschland. De keizer heeft daarop geantwoord: »Ik vervolg do kerk en de pries ters nietmaar verlang gehoorzaamheid aan de wetten. Reeds nu beginnen wjj beterschap te bespeuren en hot zal my zeer verheugen wanneer de geestelijkheid zich onderwerptniet aan de willekeur der regeering of de wenschen der partijen maar aan het gezag van de wet." In Fraultryk is men steeds bezig zich voor do aanstaande zitting voor te bereiden. Gambetta heeft een manifest uitgegevenwaarin hg de aanhangers der grondwet aanspoort zich bjj de aanstaande ver kiezingen te vexeenigen en over het algemeen is dat stuk goed ontvangen. Het is nu bepaald dat de lin kerzijde de regeering bij den aanvang der nieuwe zitting niet interpelleeren zalvoor dat over het ont werp van de kieswet zal beslist zjjn. Dufauro heeft een ontwerp van wet op de drukpers gereed dat reeds de goedkeuring van den vice-president-minister Buffet heeft weggedragen. Overigens houden de woelingen der partjjen aanen de Bonapartisten geven den moed niet opterwyl de republikeinen van hunne zjjde de zekerheid der overwinning verkondigen. Het zal te bezien staan of zij die zich stil houden ten slotte bet niet nog verder brengen dan zjjdie ten allen tjjde met groote woorden schermen. In Engelaiul bepaalt men zich tot redevoerin gen die meestal tegen het tegenwoordige ministerie gericht zjjn. Zoo heeft dezer dagen een der leden van het vorige kabinet zich vrjj hevig nitgelaten tegen den minister d'Israëli on onderscheidene regeeringsdaden scherp gegispt. Niet het minst blijft men tegen de bekende slaven-circulairedie wel geschorst maar niet geheel ingetrokken is. Voorts wordt de premier be schuldigd dat hjj zich meer door het parlement leiden laat, dan zelf als leidsman daar op te treden. Het zjjn intusschen niet veel anders dan woorden die als zoo vele pjjlen tegen de regeering worden gericht, om haar 7,oo mogeljjk impopulair te maken. Het voornaamsto dat zjj opleverden is de aankondiging dat de liberale party voornemens is in de eerstvolgende parlements- zitting eeoe wet in het leven te roepen waarbjj aan dissenters wordt vergund hunne dooden op de openbaro kerkhoven te begraven met de plechtigheden van hun eigen eeredienst. Overalzoo ziet menworden de godsdienstige hartstochten voor depolitiekgeëxploiteerd. De verkiezingen in Beige zyn over het algemeen in liberalen geest uitgevallen. Vooral in Antwerpen is de overwinning schitterend geweest. Men had er zich wel mot eene liberale meerderheid gevleid, maar zulk eene uitkomstals nu verkregen is, had men niet durven wachten. Gelukkig is alles er rustig afgeloopen en aan dat verschjjnsel mag daarom vooral waarde gehecht worden omdat het bewjjstdat bij de meer derheid der bevolking zich langzamerhand al meer de overtuiging vestigtdat de liberale gemeenteregeerin- gen het goede voor do gemeente bedoelen en zoeken. Voor bet ministerie is de uitslag doodeljjk. De R4 paan sol» o regeering schjjnt te willen door tasten. Zij heeft belangrijke versterking gezonden aan het noorderleger en men zegt dat dit zich weldra in beweging zal stellen, om de slot-operatien aan te vangen, 't Is te hopen dat het werkelijk slot-operatien zullen zyn en dat er eindelyk een einde aan den ramp zaligen burgeroorlog komen moge, al moet die dan ook door bloed verkregen worden. De verkiezingen voor de Kamer zjjn nu bepaald op 15 December en men is druk in de weer om alles daartoe voor te bereiden. Het bevestigt zich dat er ditmaal meer belangstelling in die aangelegenheid zal getoond worden. In OoHtenrijlï hondt men zich met den aanleg van nieuwe spoorwegen bezig, waarvoor door den minister een crediet van 23 millioen aangevraagd wordt. In de Herzegowlna hebben de Turken weder eene nederlaag geleden en er zal nu een roorloopig bewind optreden. Ook op de Servische grenzen blijft de opstand in vollen gang. De Zwoe»lsclie Noordpool-expeditie iz geëin digd en men vleit zich op grond der opgedane ervaring met de openstelling van een nieuwen handelsweg. Dal is wat beter dan opstanden en oorlogen en politieke twisten. Het officieele Russischo Regeeringsblad bevat een hoogst belangrijk artikel, betreffende de gebeurtenissen in het Oosten. Niet onduidelijk wordt daarin de houding aangegevenwelke Rusland in bet conflict tusschen Turkjje en zjjn Slavisoh-Christeljjke bevolking ten slotte denkt aan te nemen. In naam der drie Noordscho Keizerrjjken wordt nl. aan de Porie een soort van ultimatum gesteld, terwyl de overige mogendheden worden uitgenoodigd zich daarbjj aan te sluiten, opdat aan de christelijke onder danen van den Sultan de vervulling worde gewaarborgd der hun gedane beloftenwelke Turkjje nog onlangs heeit hernieuwdmaar tot dusver nog zoo gebrekkig heeft nagekomen. Berigton uit Herzegowina, die allo vertrouwen ver dienen bevestigen ten volle wat de Servische bladen over het onbeduidend krygvoeren dor Turken vermeld hebben en schetsen do ellendodie onder de ineur- genten beerscht, met zwarte kleuren. Zjj verzekeren tevens dat geen enkoio der insurgooton in de beloften van Turlqje ook maar het geringste vertrouwen stolt. Ooder deze omstandigheden wordt do jongste nota in het officioele blad van Sint Potersburg als ocno zaak van groot gewigt en hoogen ernst beschouwd. Men felooftdat de mogendhedenmot Rusland vooraan e middelen zullen vinden om mot den moest moge lijken nadruk Turkjje tot herstel van eon ordeljjkcn toestand op zjjn gebied to dwingen. rviml 1-1*1, 30 Oct De 600 Carliston onder aan- j voering van Boet, door do Alfonsistcn naar Frnnsch randgebied verdwenen, waren de laatste overblijfselen cr bonden van het centrumwie het gelukt was in Cataloniu en van daar in Arragon te komen. Van de nieuwe lotelingen zyn er thans 51,000 onder de wapenen. De afkoopen en vrijstellingen van den militairen dienst hebben 64 millioen realen opgebragt, welke in de schatkist zyn gestort. Toen de Magenta Zondag te Toulon in de lucht was gevlogenregende het een tjjd lang in de straten der stad die het djgtat bjj de baven zyn gelegeD, stukken brandond houtpapierlaken en jjzer. Een van de platen van het schip viel op bet plaveisel cn drong achttien duim diep in den grond. Geen enkele gas lantaarn bleef branden. De vensters van do winkels cafó's en particuliere huizen langs de koajjen werden vergruizeldalle deuren en poorten sprongen open. Er 19 bjjkans geen huis in de stad dat niet in meer dere of mindere mato is beschadigd. Men hoopt hot geschut van het vaartuig weer boven water te brengen. Onmiddellijk na do ontploffing van do kruidkamer zonk de Magenta en alleen do punt van den bezaansmast steekt nog boven water. Omtrent Strousberg, den spoorwegkoning, geldman, Maecenas en wat al niet meerdie thans failliet is verklaard en gevangen zit, deelt do Preste de vol gende bijzonderheden mede. Hjj werd in 1823 uit laraelietische ouders geborenen op twaalfjarigen leeftjjd, na den dood zyns vaders, op verzoek zjj nor familieleden te Londen waar hjj zich toen bevond gedoopt. Te Londen arbeidde bjj als parlements-repor- ter-, in 1848 trok hjj naar Amerika waar bjj als taal meester zjjn brood verdiende en eene goede speculatie deed met beschadigde goederen. In 1850 was hjj weer te Londen, in 1852 plotseling doctor in bet een of anderen van 18521855 redacteur van het London Magazine. In 1856 vindt men hem te Berljjnwaar hij een blad uitgafdat slechts eenige nummers beleefde. Zeven jaar achtereen was hjj daar ter stede agent van de Engelsche verzekering-maatschappjj Waterlooen als ex-bewoner van Londen gelukte het hem verbindingen aan te knoopen met het Engelsche gezantschapdoor wiens tusschenkomst hjj Engelsche kapitalisten leerde kennen. Tien jaren waren genoeg om hem aannemer te doen worden en concessionaris van een aantal Duitsche, de Rumeensche en eenige Russische spoorwegenhem te maken tot een der weldadigsten van Bcrlyn tot don bewoner van een paleis met millioenen schatten aan kunstvoortbrengselen. Hjj schiep industriëele onder nemingen werd eigenaar van fabrieken en verwierf zich zooveel grondeigendom o. a. een Oostenrjjksch Staatsdomein voor negen millioen guldendat de wereld er van verstomd stond. Sedert 1871 is de ster van Stronsberg aan het tanen en thans is hg arm en gevangen. 'mGravenlinge, 3 Nov. Ten gevolge van het afbreken der diplomatieke betrekkingen met de Nc- derlandsche Regering door den Vvnezuelaanschen gezant by het Nederlandsche Hof, ia de vertegenwoordiger van Zr. Ms. Regering uit Caracas teruggeroepen. Hjj heeft Venezuela bereids verlaten. De Eerste Kamer heeft gisteren avond hare werk zaamheden hervat. De wetsontwerpen, door do Tweede Kamer aangenomenwaaronder aie betreffende do wjjzigingen in de regterljjke organisatie en de spoor wegen zjjn ingekomen en tot onderzoek naar de afdeelingen verzonden. Er zyn velo adressen ontvangen uit Groningen Drenthe en Limburg, houdende bezwa ren tegen het ontwerp tot opheffing der Provinciale Geregtshoven. Heden is door het Ministerie van Financiën aan het domeinbe8tuur van Zeeland den last verstrekt om een daartoe aangewezen gebouw te Vlissingenten dienste der aldaar gestationeerde marine af te staan. Daarin zullen verschillende lokalentot den dienst benoodigdworden in gereedheid gebragtwaartoe een som van p. m. ƒ500 is aangewezen. Mn a» tri f-• J« t2 Nov. Gisteren avond kwam een werkman in hoogst beschonken toestand te huis. Bjj het openen zijner deur viel hij tegen de nog bran dende kagcheldie hy mede tegen den grond Bleepte. Hjj schjjnt niet meer de kracht gehad te hebben zich op te rigten, of zelfs zich van de brandende massa te verwijderen. Men vond hem heden ochtend door den kolendamp gestikt en gedeeltelijk verkoold. Kotterdara, 3 Nov. Binnen een paar dagen zyn hier twee personen van honger en gebrek gestorven. Welke middelen al niet beraamd worden om het geld van anderen magtig te wordendaarvoor strekt de volgende, dezer dagen te dezer stede uitgeoefende, industrie ten bewijs. Twee opligters, die het voorkomen van heeren hadden (hun namen zijn onbekend), huurden aan het Haringvliet aldaar een kantoor, en meubileerden dat naar de behoeften des tjjds, terwyl zjj ook een brandkast kochten. Nu hadden zjj ook nog een boek houder en een bediende noodig en weldra boden zich hiervoor personen aan. Men kwam spoedig overeen dat beiden een nanzienljjk loon zouden verdienen, doch als borgtogt ieder een zekere som moesten storten. Toen de bedienden kwamen om in dienst te treden, waren de patroons echter verdwenen en zyn nog niet bomen opdagen. Zjj hebben alles achtergelaten, bene vens een schuldbekentenis aan de bedienden. Yaseu«iyi<c», 2 Nov. Bjj den landbouwer C. in deze gemeente zjjn al do koejjen, 10 in getal, onver wachts ziek geworden en reeds 4 daarvan gestorven. Men schrjjft dit zonderlinge geval aan moedwillige vergiftiging toe, met zegt met arsenicum. Heden wordt de justitie alhier verwacht om het schandelijke feit te onderzoeken. Vll>*!3iue:oii. 3 Nov. De heer Pot, lid van den Gemeenteraad alhierdie zich onlangs met kracht verzette tegen beweerde onregelmatigheid", die bjj de stemming van een wethouder (den heer Kleynhens) zou hebben plaats gehadheeft zich na door de Ged. Staten van Zeeland deswege in het ongelijk ge stold to zjjn met diezelfde klagt tot Z. M. den Koning gewend. Z. M. heeft den heer Pot heden in overeenstemming met het advies van den betrokken Gemeenteraad en Ged. Statengeantwoorddat zyn kiagten niet vatbaar voor overweging en ongegrond werden beschouwd. Do Antwerpscho Précurteur meldt, dat de Bel gische regeering zich do zaak van de Phönix zal aan trekken. Ml«l<lell>urar4 Nov. In eeno heden alhier gchoudeno vergadering der Maatschappij tot bevorde ring vau Landbouw cn Veeteelt is de provincie Zeeland ia de heer Mr. C. J. Picki. met algemeenc stemmen herkozen als voorzitter. Noordgou wo 5 Nov. Woensdag 11. had onder deze gemeente een droevig voorval plaats. Zooals ge- woonljjk ten platten lande het geval is, was het 7jarig dochtertje in een arbeidersgezin, ter wjj 1 de ouders op het veld waren, met het toezigt op do jongere kinderen belast. Het scbjjnt dat de kleedercn van het meisje door een of ander toeval hebbon vlam gevatalthans in licht laajje vlam kwam zy naar buiten geloopen waarop een paar arbeiden» toeschoten en den vorderen voortgang stuitten. In den afgeloopen nacht is het kind aan de bekomen brandwonden bezweken. Zicril<%oc, 4 Nov. Z. M. heeft benoemd tot lid van het dag. best. van het Waterschap Schouwen de heer J. Schalkwijk en tot gezworen van den polder Oosterceban-Scbouwen de heer P. J. Hubregtse. Naar wjj vernemen is aan den polder Bruinissc een dykval ontstaan tusschen de palen 60 en 61 ongeveer midden tusschen den Zjjpschen- en Zocters- bout, in den mot rjjsbeslag verdedigden schorrand. De val strekt zich uit tot 4 Meters binnen den kop van genoemd ryBbeslag en is 25 M. lang. Aan belanghebbenden wordt bekend gemaakt dat van wege do afdeeling Hydrographie van het Ministerie van Marino wekelijks wordt uitgegeven een berigt aan Zeevarenden, inhoudende de bjj dat Departement ge durende do afgeloopen week ontvangen berigten nopens het plaatsen van kustlichten, de ligging van baken- schepen en do veranderingen in dezelve. Deze berigten, van zoo groot belang voor de Zeevaart in het algemeen, liggen voor belangstellenden ter in zage ook ten kantore van den Heer Commissaris der Loodsen te Zierikzee. By de verkiezing voor een lid der Tweede Kamer in het district Haarlemmermeer is op nieuw gekozen Mr baron van Heemstra met 648 stemmen Op de liberale candidaat de heer Rutgers van Rozenburg werden 415 stemmen uitgebragt. Door den Gouverneur van Curasao is den len Oct. jl. het verbod van uitvoer van oorlogsbehoeften geschorst, doch den 5en daaraanvolgende, op last van de regering in Nederland, weer hersteld. Benoemd tot hulponderwijzer te Rilland, op een traktement van 600 de heer A. J. dc Vetj te Arne- muiden. Onlangs ontvlugtten van een schip dat te Nieuwe- diep zeilklaar lag 4 kolonialen met eene vlet, waar mede zjj de Noordzee in staken. Volgens een thans ontvangen berigt zijn bedoelde kolonialen thans te Antwerpen gearriveerd waarna zy de vlet de Schelde hebben laten afdrjjven. Kerkn ien ws. Beroepen te Sirjansland Db. A. C. Kamerman te Oud- Gastel. Bedankt voor het beroep naar Arncmuiden door P. Deékman to Nykerk. Db. E. W. Ileinekenpred. te Renswoudeheeft bedankt voor het beroep naar Vlissingen. Bedankt voor het beroep naar do Chr. Geref. gom. te Wi9senkerkedoor Ds. W. Doornbos te Meliskerke. Middelburg, 5 November. De Provinciale Staten van Zeeland hebben besloten tot verwerping van het verzoek HH. Kerkvoog den der Herv. gom. te Brouwershaven om eene subsidie tot do herstelling van het kerkgebouw. Toegestaan zijn ƒ800 voor wandelleeraars in den Landbouw en ƒ900 tot vervaardiging van gipsafbeel dingen der havenwerken te Vlissingen en te Middelburg voor do tentoonstelling te Fbiadolphia, 's Gravenlmge, 5 November. Met leedwezen vernemen wjj, dat H. M. onze Koningin Bedert een paar dagen door eene ongesteldheid is aan getast, die gisteren eene ernstige wending nam. Aanval van koorts heeft zich niet herhaald. Niettemin heeft H. M. een onrustigen nacht doorgebragtzoodat Hare toestand zorgwekkend is. Tweede de'pêche.) Met het oog op den zorgwekkenden toestand van H. M. de Koninginzyn Z. M de Koning en de Prins van Oranje per telegraaf daarmede in kennis gesteld. Z. M de Koning retourneert heden avond 6 ure van het Looterwyl de Prins van Oranje spoedig wordt verwacht. De reis van Prins Alexander naar Algiers is voorloopig uitgesteld. Gemengde berigten. Twee zusters te Herkingen worden aangeraden, voor eerst Diet te Oude Tonge te komenwant zjj zullen overal met vingers worden aangewezen. Een metse laars-knecht te Nieuwe Tonge moest Truitje op Zondag zoo niet op zjjne pantoffeltjes naloopen en zich zoo gek niet aanstellen. Het kleine Pietje te S. wordt aangeradey haar spraakdeel wat digt te honden van haar buurmeisje, waar niets van te zeggen valtdaar zjj andere in moeite zal komen. Een boeren-zoon onder Kruiningen moest wel eens naar zjjn kind gaan zien anders zal het zelf al gaanw naar zyn vader gaan. De man heeft geld genoegdus waarom niet goed wat gegevendat die jongen weg bljjft. Te elder malse n hebben twee heeren drie dagen in een logement gelogeerd geweest en nog al groote vertering gemaakten zjjn 's nachts heimelyk vertrokken. Van bedlakens hadden zjj een zoogenaamde touwladder ge maakt en zich op straat laten nederzakken, en zoo zyn de vrienden vertrokken. De veldwachter te St-Anna- land beeft een moojje vangst gedaan. Hjj heeft een jongmensch van 24 jaar in handen gekregen die zeer gevaarljjk wasdie nu vooreerst niet veel kwaad zal aoen. In Engeland is een man die rjjker is dan al de Rothschilds. Hjj heeft te Londen een vorstelijk paleisen zes groote villa's, die wjjd en zijd verspreid liggen. Van zjjne kolenmynen alleen trekt hy meer dan vyf miljoen pond per jaar. Zjjne vrouw beeft op het jongste feestdat door den keizer van Oostenryk gegeven werd door hare diamanten alle andere dames overtroffenwaaronder keizerinnen en koninginnen waren. Dezer dagen is weder een heer op een spoor weg schandelijk bestolen geworden Een dief, die een gesprek met hem aanknooptebood hem een sigaar aanen presenteerde hem een teug uit een reisflesch. Onniiddeljjk daarna was de man bewusteloos geworden, en de dief beroofde hem van alles. Toen de man wakker werdwas de dief vertrokken en is nog niet teregt. Do wjjnoogst is dit jaar in Frankryk zoo overvloedig, dat een grondeigenaardie slechts een gedeelte van zjjn oogst binnen had en al zjjne kuipen had gevuld, geen lust meer had om de druiven te laten plukken, omdat hy nieuwe vaten zou hebben moeten aanschaffen Nu heeft de man vrjjheid gegeven aan een ieder die wilom voor 5 francs per dag in zyne wijnbergen zooveel druiven te laten plukken als hjj maar wil. Te Londen zal dezen winter eene zweminrigting van warm water geopend worden. De 50,000 galons water, welke het bevatworden op een temperatuur van 80 graden gehouden. Men kan dus te Londen in den winter zwemmenen in den zomer schaatsen rjjdcn. PrUzon «lor Boter on Ejjeren. Zierikzee, 4 November 1875. Boter laagste koers 0,80 en hoogste koers 0,85 per 5 hectogrammen. Kip-Eyeren laagste koers ƒ1,15 on hoogste koers ƒ1,50 per 25 stuks. STOOMBOOTDIEN 8T TUSSCHEN Niddelburg en Zierikzee. CORRESPONDERENDE VAN EN NAAR ZIERIKZEE OP DEN SPOORWEG TE GOES. November 1875. Van MIDDELBURG: Zaturd. 6 's morg. 10,30 u Zondag 7 10,30 Maand. 8 'snam. 2,— Dinged. Woensd. 10 's morg. 10,i Dond. 11 Vrjjdag 12 6,30 i 7,— s Van ZIERIKZEE: Zaturd. 6 's morg. 6,30 u Zondag 7 6,30 Maand. 8 10,— Dingsd. 9 7,— Woened.10 6,30 10 's nam. 2,— Dond. 11 2,— Vrjjdag 12 2, Jw5jm*ige Echtvereeniging van JAN van LOO CORNELIA va» der HAVE. Zwijndrecht, 6 November 1875. Hunne dankbare kinderen en behuwd-kinderen. ÖS Q22g*8S222222228$22&2£2&822232229 w VAN JOHANNES SIMONSE 2 en ELISABETH MONNAI. |j Zierikzee, 6 November 1875. C *j* 95jarige Eohtveroeniglng van k CORNELIS LOKKER X EN f€ JACOBA MERLIE. p Zierikzee, 6 November 1875. Hunne dankbare kinderen. 3£»jiirige EohtveroenigSng van 1* J. LEGEMAAT en 5 W. B U IJ Z E. ic Zierikzee, 6 November 1875. Ondertrouwd: A. VENDEVILLE en Colijnsplaat, D. BRAAMSE. 5 Novombor 1875. Algomeeno kennisgeving.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 1