mm- m k i n dh-k l ekd isth k k e n. Zierikzee en Rotterdam Meubelen en Huisraad, Twee WOONHUIZEN, Een WOONHUIS en ERVE 7te AANDEEL J® iB GRAAF CZ. Zierikzee. Poststraat, C 103. VEEMARKT. MEUBILAIRE GOEDEREN, OPENBAREVERK00PING, WEI- en BOUWLAND, WEI- en BOUWLAND, EENE HOFSTEDE BOUW- en WEILAND, Uit de hand te Pachten BOUWLAND, Engelsclie Haardstukken, RUHR KACHELKOLEN, Insecte-poeder Vicat De Assurantie-Maatschappij LA BELGIQUE, IS V ERHUISD VERHUISD Kleermaker en Barbier, ÏÏMÏLII. SCHEEPSBEVRACHTER, B K B I N I) K I J llIiPiifOill, Zuinigheids-Vulkagchels SPEELKAARTEN lUMNVLËËSCHMÖ^ SCHIPPER JOH. VAN DHK GEVONDEN Gemeugrto berijften. Een schipper te Steenbergen wordt verzocht, niet meer oogonoodigd op oene bruiloft te komen by zeer voorname liedendie zich niet verwaardigden om hem aan te zien terwjjl al de bruiloftsgasten den spot met hem dreven Een kleermakers-zoon te Oude Tonge wordt aangeradengeen brieven meer te schrijven en zyn portret niet te zenden aan een meisje te Herkingen, daar zy niets van hem wil weten. Want mot zyne smalle beenen Loopt hy altyd blaauwe scheenen En nog voor een fiaauwe vent Staat hp overal bekend. »Ik zal nu maar ophouden om kwaad te spreken van anderen", zegt een dametje te Biggekerke, »daar ik nu toch zal gaan trouwenal is het maar met een knecht. Getrouwde menschen moeten zich fatsoenlek gedragen om wat te worden in de maatschappy." Te Grypskerke is iemand zoo goed om ayne dienst boden by na geen eten te geven, en kan dan ook maar slecht op zijn slag komen. Eene jonge dame te Herkingen is zoo verzot op een timmerman, dat zy er een arbeider voor laat loopen. Het meisje ziet ook zoo hoogdat zy nog laag zal vallen. Te S. wordt een kleermaker verzocht geen kwaad te spreken van anderendaar hy zoodoende nooit eene vrouw zal krygenen op het laatst zonder werk zal loopen. Eene jonge dochter te Ellewoutsdyk heeft zich zoo mooi opgeschikt op de kermis te Neuzen, in de hoop een vryer te zullen krygen, maar dat is mislukt. Nu hoopt zy met de kersmis er een te krygen met veel geld. In Britsch-Indie zyn 190 millioen menschen waaronder 30,000 goddienstdwepers, 50,000 bedelaars, 10,000 sterrekykers465 duivelbanners en maar 5 heksenmeestersdat niet veel is. Te Berlyn zullen de vrouwen dor schoonsteenvegers, na den dood hunner echtgenooten dit vak zelf gaan uitoefeneneD den schoorsteen zelf inkruipen. Dc gasthuisstraat te Amsterdam ia herdoopt in de Paleistraat. Nu heeft een handelsfirmadie deze straat bewoont, en op hare adressen heeft doen drukken Gasthuisstraat" er schade vanen zal om schadevergoeding vragenmaar het zal weinig helpen vreest men. De Amsterdammers hebben het zeshonderdjarig bestaan hunner stad feeste lijk gevierd, vooral door het uitsteken van vlaggen. Twee kerk-dametjes te Yerseke worden aangeraden, des Zondags avonds zoo laat niet gaan wandelen, want dat past niet als men van anderen zooveel te zeggen heeft Saartje te Poortvliet is nu gelukkig verpast, waarover hare moeder zoo verheugd is, dat zy het overal loopt vertellen. Maar anderen denken dat er niet veel van zal komen, en dan is het nog gekker. Ingezon«léu Stukken. d gauw Nodor- Meneer de Redacteur! Als je in Nederland van »vrieheid" hoort spreken, en de mooie liedjes hoort zienge waarin komt van »vrieheid"; en as je dan de knappe lni hoort vertelle hoe diep de vrieheid in de Nederlanders hun harte zit en hoe hun voorvaoders daorvoor tachtig jaer lang gevochten hebbedan zou je wel zegge dat in Ne derland de vrieheid zoo mar van de atraete op te roepen is, en dat ieder daer zoo mar alles kan doen wat ie wilas ie mar oppast dat ie een ander geen schaedo of overlast andoet. En tochas iemand dat dochtdan zou ie al f leelik op zen nouze stae kieke; wantje kunt in land alles doen wat goed ismarje mot er voor betaolo. Zet je een raera of een deure an je huus of bouw je een schouwehou je een meid of een knochtj rie je in een rietuig met voeren of op riemen of een paerd met een zael; Zet je een wienkel op of begin je een ambacht; koap je een stik vastgoed of schrief je oen huurkontraktmaek je woesto grond vruchtbaer of maek je plassen droage slacht je een rund of gebruuk je zoutbier of azien schiet je een haos of vang je een vischdat mag je alles doenmits dat je eerst nao 't Ontvangers- kantoor gaet en de Vriohoid gaet koape. Je mag zelfs je gezicht wassche met zeepejo mag suuker cete en wien drienkeje mag nieuwe sokken on een nieuwen broek antrekke en nog wel honderd andere diengon meermar altyd jo mot er voor betaele. Zoodoende leit de Vriehoid in Nederland niet op straete voor 't oproepen, mar de vrieheid is er te koop. Noe is er bienao op de gansche wereld geen volk dat meer gewend is om belasting te betaelen as junst een Nederlander; van geslachte tot geslachte is ie 't betaelen gewend 't betaelen zit em in zen bloed. Een Nederlander gaet nog eer bankroet of wordt nog eer een diefals dat ie zon belasting niet zou betaele. Dat was al zoo voor 300 jaeronder Karei do V, die had aan Nederland een groaten bokelmor ie hield et an omdat et oen lekker molkkoetje was. Hoe prompt een Nederlander dan oak de koappenningen voor zen vrieheid stortdat zon je kunnen vroege an do Deur waarders bie de belastingondie ja nog als eens dikkels oen »woete" van een dubbeltje motte brionge, mar toch zelden een boeltje motte verkoapo voor achter stallige belasting. De Nederlanders zouden oak roar op stae kieke as zo eens hun vrieheid niet meer op 't Ontvangers-kantoor raoste koape; ik zou geloave dat ze dan meenen zouden, dat de wereld op zen einde liep. Ja onze na tuur is zoo lammerachtig in dat opzigtdat we niet eens blieje bin as er een belasting afgeschaft wordt. In Enschedé hebben ze nog eens gevlagd toen de zegel rechten op do dagblaoden afgeschaft waere, en som mige schepen te Rotterdam vlagden toen onderlesten het tonnegeld op de zeeschepen was afgeschaft, mar voor de rest weet ik niet dat er een enkel voetzoekertje, vierpieltje of zwermpotje voor afgestoken ia even zoo min as voor de afschaffing van de accijns op het var kens- en schaepenvleis op de graonen of op de steen kolen. Daer bin Nederlanders genogt dieas je iets zeit van de drukkende belastingen, zegge: >'t land mot toch gehouwe wordeeon bewies dat ze niet het minste zigt hebbe op do onevenredigheid waermee ons belastingstelsel drukt en van al 't geld dat ver kwanseld wordt an vestingen gepantserde schepen soldoaten en andere nisten. Ik hou het er bie dat een volk nooit slechter of beter bestierd wordt dan het verdient, en dat is met ons volk aok zoo. Twee honderd jaer hebben wy ge- toand dat we ons eige niet bestiere kondeen noe ons volk een vrieje verkiezing heit, toant bet dat het dat nog niet kan. Was dat niet zoodan zouden we zeker de vrieheid om te arbeiden niet meer behoeven te koapen deur een patent te nemen dan zou er niet meer gespikkeleerd worde op onze hebzucht, deur een staetsloterie en dan hadden we onze vrieheid om vast goed te koapen zeker niet meer te betaelen met 6 a 7 percent enz. Noe zou het zeker ondankbaer weze as we niet er kenden dat er in de leste 30 jaer nog al wat gedaen is om onze vrieheid terug te geven. Hoeveel klachten we oak tegen de liberaolen hebben't mot gezcid wordo dat ze niet altied stil gezeten hebben. In een volgend artikel zal ik het doapceel van de liberoalen eens lichtewant die motte toch oak zoo af en toe eens wefce hoe de Ncdorlandsche lammertjes over hun dienke. De Zeeuwsche Komophiel. STOOM B OTDÏËN ST en tusschen gelegen plaatsen. Afvnnrturen In November 1875. Van ROTTERDAM: Dingsd. 9 '8 morg. Vrijdag 12 Dingsd. 16 Vrydag 19 Dingsd. 23 Vrydag 26 Dingsd. 30 Van ZIERIKZEE: Zondag 7 's morg. 7,— u. Dond. 11 10, Zondag 14 11, Dond. 18 6,— Zondag 21 7,— Dond. 25 Zondag 28 11,— i 6,— 7,— 8,— 9,30 6,— 7,— «TOOMBOOTDIENST van Middelburg op Rotterdam. November 1ST' 5. Van MIDDELBURG: Van ROTTERDAM: Vrydag 5 Zaturd. 6 morg. 7,— u. 7, Vrydag 5 Zaturd. 6 8 morg. 10,— u. 10,- Maand. 8 7,— Maand. 8 10,— W oensd.10 8, Woensd.lO 6,30» Vrydag 12 9,- Vrydag 12 8,— Zaturd. 13 9,- Zaturd. 13 8,~» Maand. 15 10,— Maand. 15 9,30 DIRECT CORRESPONDERENDE WAGENDIENST: Van ZierikzeeHotel van OPPEN, afrid 1 uur ua af vaart van Middelburg en 2 uur na afvaart van Rotterdam. Afvaart van Zijpe naar Rotterdam nimmer vroeger dan 3 uur na afvaart van Middelburg. Prijscourant «lor effecten. Amsterdam, 2 November. Nederland. Certific. Werkelyke schuld 2pCt. dito dito dito 3 dito dito dito 4 Rusland. Obligatiën 1798/1816 5 dito Hope C.° 1855 6de b. 5 dito 1000 1864 5 dito L. 100 1872 5 dito L. 100 1873 5 Loten 1864 5 f Loten 18665 Oblig. Hope C.° L. 1860 4pCt. Certific. dito 4 Inscr. Stieglitz C.° 2 a 4 L. 4 Obligatiën 1867-69 4 Certificaten6 Aand. Spoorw. G. Maatsch. 5 Oblig. dito 41/- pCt. dito dito 4 Aand. Kiew-Brest5 dito Baltische spoorweg 3 Oblig. spoorweg Poti-Tifiis 5 pCt. dito dito Jelez-Griasi5 dito dito Jelez Orel5 pCt. dito dito CharkowAzow 5 Oostenrijk. Oblig. metal, in z.Jan./July 5 dito dito April/Oct. 5 dito in papier Mei/Nov. 5 dito dito April/Oct. 5 dito dito Febr./Aug. 5 Aand. Nation, bank 3 Loten 18605 dito 1864 Spanje. Obligatiën Buitenl3 pCt. dito Binnenlandsche 3 Portugal. Obligatiën3 Turkije. Inachryving Alg. schuld 5 Obligatiën 1869 6 f Egypte. dito 1868 7 pCt. dito 1873 7 Amerika. dito Vereen. Staten 1904 5 dito dito dito 1882 6 dito dito dito 1885 6 dito Central Pacific 6 Certific. Chic. N. W. 7 Obi. St. Paul k Pac. Sp. I a. 7 dito dito dito. 2 s. 7 63 75'/, 99rle 103 99*/. 99*/. 352 93 $4»/. 54'/, 150 140 100'/. 236 101 64'/, 64*/. 61'/,. 592'/. 143 147, 52'/. 24'/. 77 66 62U/u 100'/. 99'/, 877. 44»/,. 34 16 rlg» Echtvcroeiiiglng van G. GOOSEN M. HOLLANDER. Nieuwerkerk, 1 Novorabcr 1875. Hunne dankbare kinderen. Heden mogton wo het zeldzame voorregt ge nieten dat onze geachte Moeder, Behnwd- en Groot moedor TONA HENDR1KSE, Wed. L. Tigchon, haar OOsto g.fboortedng vierde. Ouwbrkerk, Hare dankbare kinderen, behuwd' 3 November 1875. en kleinkinderen. Bevallen van een' Zoon E. FRIDERICHS, geb. de Wildb. Oüd-Vossemerr, 31 October 1875. Heden overleed tot mijne diepe droefheid, mync geliefde Echtgenooto MARTHA CORNELIA MARIA BOUTERSE, in den jeugdigen loeftyd van 25 jaar en 9 maandenmjj nalatende 3 jeugdige kinderen, allen te jong om dit verlies te beseffen. Baarland, A. J. A. HOOGVLIET. 1 November 1875. Zy die iets te vorderen hebben I van of versahtll«ll|g«l zyn aan de boedelB van wylen MARJNUS en JACOBUS GEEL HOED, in leven Landbouwers te Zierikzee. worden verzocht, voor zoover dit nog niet is geschied, daarvan opguvo of bctnlinir te doen ten kantore van den Notaris Mr. J. MOOLENBURGH te Zierikzee vóór of op Mnumlng 8 «lezer. De SCHULDEISCHERS in het f«ill!(■»- Kement van JOSEPH ROSIER, Koop man in Steenkolen en koloniale waren te Zierikzee worden OPGEROEPENom te verschynen in persoon of by gemagtigdein het Gebouw dor Arrondissemeut-Regtbank to Zierikzee, op de Oude Haven, op Maandag den 15 November 1875, den voor middag* te 10 urentot by woning van de tweede ▼ergnderitig tot verificatie «lor 8cahnldvor<1<M'ingon on «lellberatie over een tutti te l,ie«let» ACCOORD. De Curator, J. A. LEGEMAAT. De Notaris Mr. J. C. van der LEK de CLERCQ zalten verzoeke van de erven van vylen Mejufvrouw F. L. BROEKSMIT, wed. den heer D. Larrijn, op VIJ I.JDAO* r> November te Nieuwerkerk publiek verkoopen Dea voormiddags 10 uur aan het sterf huis der over ledene EENE PARTIJ als TAFELS, STOELEN, SPIEGELS, SCHILDERIJEN, BUREAU, BAROMETER, KLOK, VLOERKLEED, KA BINET, BEDDEN met toebehooren, LINNEN, POR SELEIN, KOPER-, BLIK-,AARDE- en GLASWERK enz. Duflff» te voren I<yk«lng. DeB namiddags 1 ure, in de herberg van A. van der Vlugt, niet regterlyko magtiging: SCHUURTJES, TTJ11N en EHVE, in de Weststraat te Nieuwerkerksectie MNos. 305 306 en 311. in de Kerkstraat aldaar, sectie M, No. 340. in de MEESTOOF en GEVOLGEN DE CA PEL" te Capelle, aldaar, sectie L, No. 358. Oudergoteekende berlgt in bovenstaande urtikolen oen uitgcbreble sor tering: voorhanden te Itel>ben tegen zeer civiele prijzenalsmede den ONTVANGST «Ier NIEUWSTE WINTERSTOFFEN. IN HOEDEN en PETTEN. St.- M AAR TENSDIJK Woensdag ÏO Nov. THOLEN Donderdag 11 a.s. De Notaris Mr. J. C. van der LEK de CLERCQ zal, ten verzoeke van den WelEd. Heer J. T. van BORRENDAM en ten zynen woon- huize aan de voormalige Kraan te Zierikzeeop Maandag 8 November 1875, des voor middags 10 ure, publiek verkoopen: als: TAFELS, STOELENKASTEN, MANGEL, PERS, HAARDEN, KOPER-, BLIK- en AARDEWERK, KRIS TAL en GLASWERK, SCHULPEN en ZEEGEWASSEN; mitsgaders een netten WINHELOP8TAN O met Toont >«n Ir on enz. Alles te bezien op Zaturdag te voren, van 's middags 12 tot 4 ure. De Notaris Mr. J. C. van der LEK de aiifiiih CLERCQ zal, op Dingt»<lujr O IVo- hvfxk'aaö vcmticr 1875, des namiddags 1 ure, in de herberg van de wed. C. van 't Hof aan de markt te Brouwershaven, publiek verkoopen Ten verzoeke van P. van der WERVE: KEN K BLO PIJ PND10 T/MMERMANS-AFFA/RE, welke gedurende 39 jaren een goed burgerlijk bestaan heeft opgeleverd en. nu 6 jaren geleden, geheel nieuw is gebouwdstaande te Nieuwerkerkgemeente Kerk- werve, Bectie D, no. 267, groot 06 Aren. En ten verzoeke van P. van der WERVE en K. CAPELLE: Twee Woonhuizen en Erven, staande in de Zuiddykstraat te Brouwerehavensectie C. nos. 838, 839, 840, 841, 842 en 843, groot 02 Aren 40 Centiaren. Eerst in poiceoleo en daarna in massa. op Mimmlag den I5Nov«Miiberl875, 's namiddags 2 ure, in hot logement »Dï Patrijs", te Colijntplaatten overstaan van den aldaar residerenden Notaris L. van der MOER, van ©ene p u r t U in den polder Oud-Noord-Uevelandonder Cats, en by het kadaster bekend in Sectie A, No. 56, ter grootte van O Hectaren OJ Aren. Eh van ©one partij in gemoldcn polder, onder Colijntplaat en kadastraal bekend in Sectio B, Nos. 59 tot en met 67, ter gez. grootto van 11 Hectaren 33 Aren 30 Centiaren Iouere party eerst ia pcrceeleu en daarna, des goed gevonden wordende, in massa te veilen. Zynde alles te aanvaarden by de betaling der koop penningen. Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore van gonoomden Notaris. Door expiratie dor huur, by in schrijving voor don tyd van 14 Jaren TE HUUR: »»««*t Ö5 H. OH A. 80 C. alles staande en gelegen onder de gemeente Ooslerland, thans bewoond on in gebruik by Jon. Visser Adr.zoon. Gegadigden vervoegen zich ter inlevering hunner inschrjjvingen by besloten billetten hondende som per jaar per tO A.. 33 O- met opgaaf hunner namen en die hunner borgen ten kantore van den Notaris J. M. BOUVTN te Zierikzee, op l)«»i»«lerrlae: den 118 IVuvMinbcr 118'J'Ó, 'b namiddags ten twee uro, alwaar inmiddels informatiën te bekomen zyn. 1 Hectare 40 A res 20 Ceiitiares of cil-cn 3'/, GEM15T zeer digt gelegen by Sirjanelandte bevragen by J. W. B. van NIEUWLAND. MEN VRAAGT TERSTOND TE KOOP: Een WERKPAARD ,van 7 tot 14 jaar. Opgave van prys en j ui «ten ouderdomzoomede waar to zien wordt inge wacht onder lett. B. B. aan den Boekhandelaar van DISHOECK to Zierikzee. T F K 0 0 P! 90 (1100 mud geele Eetrapen, A ƒ1 por mud, by M. BLOM Jz. to Haamstede. ZUIVER GEZEEFDE f 1,145 por mud, per schaal /S,35. puike grove kwaliteit, t8£> cent per mud, by W. BAARS te Zierikzee. ets9*. VEEHOEDERS lüUüy HET fKSifen» is een zeker en onschadelyk middel om uwe dieren van ongedierte te bevrijden het toenemend gebruik pleit voor de deugdzaamheid, ik beveel bet u byzonder aan, en geef het geld terug als het niet voldoet, te bekomen by A. C. DAGEVOSZierikzee, Meelstraat. J.«P. van der DOES, verkoophuis, Goes. juisten oudere verzekert tegen zeer billyke en vaste premien WOONHUIZEN 50 cent. MEUBELEN 60 WINKELHUIZEN 60 KOOPWAREN 70 Informatiën te bekomen by Q. MULOCK HOUWER, Hoofd-Agent voor SCHOUWEN en DU1VELAND. Procureur Mr. J. M. ISEHRPE MOENS naar de Zuidzijde van «Ie Oude Haven W ült E> IVo. -413. De ondergeteekende bericht by deze «lat hy ia verhuisd van den hoek der Zevenbuisstraat naar het huis over de aniilig;- plaate «Ier tstoomboot (Nieuwe Haven); zich voortdurend in iederB gunst aanbevelendeheeft hy de eer te zyn UF.d. Dw. Dienaar, J. de DOES. KOFFIJHUIS 't KLOOSTER, ROTTERDAMSCHE KAAI, MIDDELBURG. Beveelt zich aan t>y den Haudel. S. OCHTMAN Jz. Vervnnrdlg;linf van bindwerliin allo formaten en banden. Regiisters on Sclirijtboelien. Curtoimngeg, Etui- en Lederwerlf. Winlcel- en Kan* toordoozen. Encadrement van por tretten, platen en gravures. Op- ■milieu van «lames-linndwerken enz. TOT UrniitóTGKiaVGE I'RLJZEN Einale Uitverkoop WEGENS MKWIDEB1NG VAN ZAKEN, VAN ALLE VOOKKADIGE LAKEN, CASTOR, MOSKOWA, DUFFEL, BEVER, VRIES, BAAI, BROEKSTOFFENWITTE FLA NELLEN, enz. Zierikzee. J. HOUBAER .Jr., Oude Haven, Wyk D, No. 410, V E R H ET E R T> F van geheel nieuwe vinding (voor Cokes en Steen kolen) uit do fabriek van VE'i'H en C0., Dordrecht. Lage pry zen. Bewpnring van Braml- «tof. Vulling éénmaal per dag. Gemnkltelijlt© en zindelijke be- Jiandeling. In enkele weken werden Ö50 etuks door ons afgeleverd, i Prospectus en Prys-courant op aanvraag franco. 1 FIJNE EN ORDINAIRE GLADSCHUIVENDE van af tot 40 Cts. het boek, in grooten voor raad voorhanden by den Boekbandelaar van DISHOECK te Zierikzee. HH. Societeits- en Koffijbuishouders genieten RABAT. DIRK L. BROEDER, Middelburg. vaart aanstaanden ZONDAG naar do steden Rotterdam en Dordrecht. tus8chen Capelle en Nieuwerkerkeen zwartbont OSJE, bles, ruim een jaar oud. De eigenaar kan het tegen betaling der kosten terug bekomen by JACOBUS van HOEVE onder Sirjansland. Er wordt 5 gidden uitgeloofd aan diegene die het VERMISTE zwart bonte jnrltr«* VAARSJE te huis bezorgd by Cs. van OEVERENonder Nieuwerkerk. TERSTOND GEVRAAGD: Eene W A S C H V R OUW, die de wasch droog en gestreken te buis bezorgt Te bevragen by den boekbandelaar S. OCHTMAN. ER WORDT GEVRAAGD eene MEID-HUISHOUDSTER die met Itiiuleren om kan gaante bevragen by de Uitgevers van dit blad. Uitgever» DE LOOZE AVAALE. Snolpersdrukkery van OCHTMAN, PIETERSE VAN DISHOECK, Meelstraat B, 65.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 2