ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE. No. 5611. Donderdag 4 November 1875. 52steJaarg. Verechynfc DINGSDAG, DONDERDAG en ZATURDAG. De prjjs per 8 maanden is 1,80, franco per post f 1,60. ADVERTENTIÊN 10 Cta. per regel, kannen uiterljjk tot dea Maandags, Woensdags en Vrjjdags voormiddag» 10 ure bezorgd worden. Bekendmaking. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Z«'e- rikzee maken bekend: dat op de Secretarie dezer gemeente ter visie is gelegd een verzoekschrift met bijlagen van JAN van dek JAGT, huurkoetsier, wonende in deze gemeente waarby vergunning wordt gevraagd tot oprigting van eene bewaarplaats vau op het erfachter het door hem bewoonde buisuitko mende in de lange Sint Janstraat, plaatselijk gemerkt w\jk C no. 344, kadastraal bekend sectie B no. 1171; dat op Woensdag den 17 November aanstaande, te één uur des namiddags, op het Raadhuis dezer gemeente in de Vergaderkamer van het Bestuur, gelegenheid zal worden gegeven tot het inbrengen van bezwaren tegen de oprigting van be doelde inrigting; en dat zoowel de verzoeker als zy die bezwaren hebben in te brengen, gedurende drie dagen vóór dien tydop de Secretarie dezer gemeente kunnen kennis nemen van de ter zake ingekomen schrifturen. Zierikzee, den 3 November 1875. De Burgemeester en Wethouders, v. CITTERS. De Secretaris, J. P. N. ERMERINS. BKANDSCHOUWING. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie rikzee broügen ter kennis van de Ingezetenen, dat op Maandag den 8 November eerstkomende en volgende dagen eene ALGEMEKNE BKAND- SCHOIJWING door de Directie der Brandweer in de woningen der Iogezetenen zal worden gehouden, overeenkomstig de bepalingen der Verordening tot voorkoming en blusaching van brand, afgekondigd den 6 December 1855. Zierikzek den 3 November 1875. De Burgemeester en Wethouders v. CITTERS, De Secretaris, J. P. N. ERMERINS. Bekendmaking. Gonieento-V roedvrou w. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie- rikzee maken bekend dat de door den Raad benoemde gemeente-vroedvrouw, KRINA JOHANNA KASTELIJN, bare betrekking heeft aanvaard. Zierikzek den 3 November 1875. De Burgemeester en Wethouders, v. CITTERS. De Secretaris, J. P. N. ERMERINS. De aanneming der Spoorwegwet. De nieuwe spoorwegwet, die nu door do Tweodo Kamer schier onveranderd ia aangenomen, is zeker eene prachtige wetvoor de grooto koopsteden dos lands. Amsterdam, Rotterdam en Dordrecht worden by die wet op eene in het oog loopendo wjjze bevoor deeld. De spoorweg, die, van Dordrecht uitgaande, ovfir Gorinchem en Tiel, te Eist op de lyn van Arnhem naar Njjmegen zal uitkomen en de rjjksto en meest bevolkte streken in het hart des lands met hot spoor wegverkeer zal vereenigen, opent voor Dordrecht on Rotterdam den kortaten weg naar het midden van Duitschland. Bovendien ia de lijn van Rotterdam naar Maassluis tot den Hoek van Holland doorgetrokkon, zoodat eene nieuwe internationale verbinding aan do tweede koopstad des ryks is verzekerd. Do lynNyme- gon—- Amersfoort geeft aan do hoofdstad eene nieuwe verbinding in Zuid-Oosteljjke rigting mot Duitschland. De grootere koopsteden des lands hebben dus geen reden van klagen. Ja, men zou er haast toe kunnen komen deze wet eene wet te noemen van by uitstek Amsterdamsch belang. Waarom is aan de verbinding Zwolle—Almelo de voorkonr gegeven boven do verbinding Meppol Almelo, welke laatste door de Noordolyke provinciën zoo vurig werd begeerd Het was om geen© andere reden, dan omdat men het njjvere Twenthe nauwer met de hoofdstad des ryks en niet met Harlingen wilde verbinden En waarom is de Friesche lyn jnist in die rigting gekozen, dat Leeuwarden en Soeek in verbinding zjjn gebragt met het stedeke Stavoren, waar men noch huizen noch menschen aantreft: een der naaksto plekjes van ons land Het was al wederom om goono andere reden dan omdat men Noord-Holland en Fries land wilde verbinden en daarom de havens van Enk huizen en Stavoren in zulk een goeden toestand brengen, dat de afstand tusschen de beide brokstukken van het oude West-Friesland merkbaar werd verkort. Maar wat heeft Zeeland van dezen buit verkregen Het antwoord op die vraag is minder bemoedigend. Wat hebben al de adressen van de Zeeuwsche gemeente besturen, de Zeeuwsche Kamers van Koophandel gebaat Nog den 6den October jl. zond de Kamer van Koop handel en Fabrieken te Zierikzee een krachtig adres aan de Tweede Kamer ten behoeve van meerdere spoorwegen in Zeeland. Men vond in dit adres het nadeel dat industrie en landbouw lyden door het isolement van Schouwen en Duiveland uitnemend aan getoond. Er werd op gewezen, dat men in die streken, wegens den geringen prjjs der meekrap, zich genoodzaakt ziet om de teelt van andere gewassen, waaronder de suikerbiet en verschillende groenten, te beginnen, maar dat door de eigenaardige ligging der los- en lading plaatsen aan den buitenrand der eilanden en het verre vervoer dientengevolge aan de teelt van suikerbieten gewichtige bezwaren zyn verbonden, die geheel zonden verdwynen, indien deze eilanden door eene spoorbaan werden doorsneden wat heeft dit alles gebaat De afgevaardigden uit Zeeland, de heeren van Eek, de Jonge en van Kerkwjjk waren op bun post. Vooral de laatstgenoemde gaf zich byzonder veel moeite om de Kamer te overtuigen van de noodzakelijkheid van een spoorweg van Brouwershaven over Zierikzee naar Zovonbergen. Zelfs werd gretig gebruik gemaakt van hot Engelsche stoomschip, de Thomas Sorhywelke thans in het zeegat van Brouwershaven op den Ooster ligt met eene lading ter waarde van ongeveer twee miilioen guldenen men verzuimde niet op te merken, dat, was er van Brouwershaven een spoorweg, de natto goedoren dadelyk per spoor van Brouwershaven aan de markt zonden kunnen worden gebragt waar mede veel geld ware uit te winnen. By stranding toch is aan spoedige lossing en verkoop der gestrande goe deren alles gelegen. Al deze vertoogen hebben niets uitgerigt. Ja, indien het ontwerp van de heeren Kappeyne c. s. in behan deling ware gekomen 1Maar dat mogt niet gebeuren. Eninderdaader is veel voor te zeggen dat eene spoorwegwet door de Regering worde voorgesteld en verdedigd. Spoorwegen moeten niet alleen worden aan gelegd maar ook geëxploiteerd. Envermits men by ons in 1860 en in 1862 heeft goedgevonden dat de staat wèl spoorwegen aanlegge maar niet explcritere, i moet de staat overeenkomsten sluiten met de exploi- tatie-maatschappyen, bestaande overeenkomsten herzien. Dat alles ligt niet op den weg van het Kamer-initiatief. Eene zaak van zooveel omvangwaarvan de uitvoering aan den staat wordt opgedragen behoort ook eigen aardig van don staat uit te gaan. Reeds om die reden zouden vermoedelijkindien het ontwerp van de heeren Kappeyne c. s. in behandeling ware gekomenvele leden zich daartegen hebben verklaard. Andere leden zouden zeker amendementen hebben voorgesteld om i die lynen door te halen welke niet met het regerings- J plan overeenstemden. Enals dan die amendementen vermoedelijk waren aangenomenwat zou Zeeland dan 1 met dat ontwerp gevorderd zyn? Zeeland is dus zeer teleurgestelden toch is zjjne teleurstelling niet onvermengd. Zeker ia één spoorweg in de hand beter dan tien in de lucht, als wy die beeldspraak mogen bezigen. Doch er valt toch in deze langdurige spoorweg-discussie ééne zaak op te merken, die ons bemoedigt en hoop geeft. Waarom is Zeeland ditmaal uitgesloten geworden? Is het omdat de Re gering of de Staten-Generaal aan Zeeland een minder warm hart toedragen 'i Is Zeeland wat spoorwegen betreftstiefmoederlijk bedeeld omdat de Nederland- eche maagd voor Zeeland eene stiefmoeder wil zyn? Is er iemand die in de Tweede Kamer beweerd heeft, datomdat Vlissingen al zooveel gekost heefthet overige Zeeland niets moet bekomenen beel Zeeland afhankelyk zou zyn van den bloei en de grootheid van Vlissingen Niets van dit alles werd by deze disenssiën verno men. Zeeland werd uitgeslotenniet omdat Zeeland niet in den smaak viel, maar omdat vier honderd vyftig kilometers nu eenmaal het maximum voor de exploitatie zou zyn en de Regering ditmaal niet meer dan vijftig miilioen voor de spoorwegen wilde besteden Die cijfers zijn geheel willekeurig. Ieder geeft dit toe. Niemand ziet eigenlyk inwaarom die grenzen werden gesteldwaarom de noodzakelijkheiddie voor alle gedeelten des lands gelykelyk bestaatmoet op geofferd worden aan den luim der Regeringdiege heel stelselloos hier en daar een bestaande lyn verlengt of een nieuw brokstnkje aanlegt. Maar er moest dan toch ergens een grens worden gesteld. Men kon de schatkistheet hettoch niet op eenmaal uitputten om het ganache land mot spoorwegen te begiftigen Alsof, zoo voor eenige dan toch voor deze zaak, het sluiten eener geldleening niet geoorloofd on wonschelyk ware geweestNu de staat eenmaal in Nederland spoorwegen aanlegten de golden daarvoor uit de opbrengst der belastingen worden gekwetenklinkt het eonigzins onregtvaardig dat de staat geheel in den blindo greepen doet om deze of gene localiteit to bc- voordeelenwaar de staat by den bloei van alle loca- liteiten een gelyk belang heeftEn wy golooven toch dat het eenmaal tot eene goldleoning voor spoor wegen komen zalals maar eerst hot geweten dor Regering zal zjjn ontwaakt Maar ookal bloef dit geweten sluimeren, wy hebben voor Zeeland goedon moed. De Minister Heemskerk bljjft wol niet altijd Minister, maar zjjne verklaring dat over vjjf jaren eene derde (eigenlyk eene vierde) spoorweg-wet de Staton-Genoraal bereiken tal, is door niemand tegengesprokendoor de mecsten beaamd. Wjj hebben goeden moed. Do aandrang om spoor wegen te erlangon zal steeds moer klimmennaar mate meer algemeen het land mot spoorwegon zal worden begiftigd. Do niet begunstigde stroken tfillen zich steeds luider doen hooren on bunno stem zal by de Volksvertegenwoordigers weerklank vinden. Gcljjk in Genesis geschreven staat»cr zij licht", zoo zal ook in iedero gemeento dio niet aan het spoorweg-net is aangesloten, do kreet steeds luider ryzon, »cr xjj een spoorwegDie kreet zou op oon krachtig regts- bowustzjjn gegrond zjjnwant er bestaatwjj moeten dit herhalen geon onkolo reden waarom do staat goed gunstiger zon zjjn voor Alkmaar dan voor Hoorn, voor Zutphen dan voor Deventervoor Dordrecht dan voor Gonnchem voor Vlissingen dan voor Zierikzee. Wjj moeton dus nog maar slechts wcinigo jaren geduld oefenenen ook wjj zullen geholpen worden. Het is do pligt dor Regering do harmonie te bewaren. Verbeeldt nheel Nederland zirart van lynenmaar alleen Zeeland bjjkans geheel wit 1 Maar dat contrast ware al te snijdend I De Regering heelt aanhoudend te zorgen (de heer Tak van Poortvliet wil do Rcgoring zelfs geon oogenblik verademing schonken) voor de harmoniovan de lynen, en ook van do belas ting betalende burgers. Tcgon do gelijkheid van lasten moot gelykheid van lusten overstaan. Nu nog een woord van dank aan onze afgevaardigden. Van de vjjf-en-twintig of dortig amendementen, wclko op do spoorweg-wet waren ingediend, zal men geen enkel amendement aantreffen, met een Zeeuwsch cer tificaat van oorsprong. Noch Breskens—België, noch Brouwershaven—Ziorikzeo—Steenbergen word voorge steld. Do heeren do Jong en van Eek hebben de redenen voor hunne onthouding bygebragt. Zjj vreesden dat een amendement, dat toch vermoedelijk verworpen zou worden, aan de zaak, die zy voorstonden, meer kwaad dan goed zou doen. Het was te voorzien, dat do meeste amendementen zouden verworpen worden. By de Kamer bestond blykbaar de gezindheid om de wet, liefst onveranderd, aan to nemen. Wat hebben nu al dio leden gewonnen, die eene lyn voorstelden, welke met vyftig of zestig stemmen werd verworpen Zjj hebben slechts een argument verschaft aan de bestrijders hunner lyn by de behandeling der eerst volgende spoorweg-wet. De Zeeuwsche afgevaardigden toonden zich ditmaal fijne politici. Zij hebben den uitslag voorzien en zich tot protesten in hunne rede- vooringen bepaald. Zy hebben hunne lyn niet in gevaar gebragt van ongunstig te worden beoordeeld door bet votum eener verpletterende meerderheid. Daarvoor is Zeeland hun dank verschuldigd, terwyl het hun aan beveelt over de spoorwogbclangeu van Zeeland gestadig een waakzaam oog te houden, gedachtig aan do onder vinding die leert dat die streken en gemeenten het krachtigst vooruitgaan, die aan spoorwegen zyn ge legen Nieuwstijdingen. 2wbi«. De mailberigten uit Indiëloopende tot 23 Sep tember, bevatten ditmaal weinig nieuws van belang uit Atchin althans niets dat niet reeds langs telegra- fischen weg bekend is. De patrouilles troffen over het algemeen doel. Do gezondheidstoestand was gunstig. Volgens een te Soerabaya ontvangen berigt van den gouverneur van Celebes was het aan een kleine pa trouille gelukt om Daeng Pasolezoon van den voort- durenden opstandeling Kraeng Bonto-Bonto te wonden en te arresteeren. Op vele plaatsen in Indië was do gezondheidstoestand ver van bevredigend. Te Batavia begon echter de cholera in den laatsten tijd te verminderen. Dit wordt eensdeels toegeschreven aan de sedert éenigen tjjd ge vallen verfrisschende regens en ten anderen aan de voorzorgen der inwoners zelve, die zich wat meer in acht beginnen te nemen en tydig den raad van een geneesheer inwinnen. Met Sir Brooke, den radja van Serawak, op Borneo's Westkustschynt een geschil to zyn ontstaan over het, naar zjjne opvattingniet behoorljjk satueeren zyner vlag. Uit het anders zoo rustige Menado werd berigt ont vangen dat een gewapende bende aldaar alles in het resiaentiehuis heeft vernield. De daders zouden ge deeltelijk gedood gedeelteljjk gevat zyn. Sommige bladen wilden wetendat generaal Pel eerlang zjjn commando in Atchin zal hernemen. Het Amerikaansche renpaard >Giri" genaamd en wereldberoemdzooals een correspondent van de Times zegtis bjj een weclstrjjd dood neergestort. De waarde van het dier was 30,000 dollars die nog den morgen van dien dag er voor geboden waren. Het paard is begraven op de plek waar het dood viel. Of er ook eene lijkrede gehouden is, weten we niet, maar men verzekert dat er een monument op het graf zal worden opgerigt, waartoe 1000 dollars werden byeen- gebragt De lage prjjzen van het slagtreeinde Vereeaigde Staten van Noord-Amerika en de voortdurende sty ging der vleeschpryzen in Engeland hebben reeds verschei dene malen doen beproeven levend ree over den Oceaan naar Europa te brengen. Herh&aldelyk mislukte het, maar de Amerikanen gaven het niet op en de laatste resultatendie de te Chicago gevestigde »Live Cattle importation Company" Verkreeggeven hoopdat de oplossing van het vraagstuk eindeljjk gevonden is. Die Maatschappij heeft een maand geleden de eerste lading levende ossen te Liverpool ontscheept. De dieren hadden het transport over den Oceaan goed doorgestaan en werden dadeljjk naar Londen gezonden, waar zy goed betaald werden. De schepen der maat schappij zijn opzetteljik voor het transport van vee ingerigt. In een soort hangmatten worden de dieren staande gehouden en wordt verhinderddat zy door elkander geworpen worden. Deze hangmatten kan men ophalen en laten zakkenzoodat de dieren zich kannen nederleggen. De voedering en drenking is zoo ingerigtdat het vetmesten gedurende de reis geen stoornis ondervindt. De maatschappij stelt zich voor, veo uit Texas direct naar Engeland over to brengen. Conrttautiuopol, 31 Oct. Eeno wet, gedateerd 30 Oct., beveelt do vervaardiging van 35 miilioen 5 pets. schuldbrievenaflosbaar a pari door eene jaarlykBcho amortisatie van 1 pet. der geheele leening, te beginnen met 31 Jan. 1887. Deze schuldbrieven zullen strekken tot de betaling van de halve coupon. Het gerucht be treffende de vervanging van den Groot-Vizier wordt niet bevestigd. JFruttftrqft, Ton Ion, 31 Oct. Gisteren morgen was onze haven het tooneel eener verschrikkelijke gebeurtenis. Op het gepantserde schip Magenta ontstond brand, ton gevolge waarvan het schip tegen half vier in de lucht vloog, daar men, naar hot schynt, geen genoegzamen tyd heeft gehad om al het buskruid onder water te zetten. Bjj deze ramp zyn geene persoonlijke ongelukken te betreuren. Ton gevolge van de ontploffing der Magenta, viel oen stuk hout, tweo a drie meter lang, op do Victorieuze, waardoor een begin van brand werd ver oorzaakt. welke echter spoedig word onderdrukt. Ook op de Eclaireur bespeurde men oen begin van brand, veroorzaakt door een weggeslingerd stuk hout der Magenta, maar ook hier had men geene ernstige go- volgen te betreuren. Do Magenta was een der oudste schepen van do gepantserde vloot. De pantserplaten, slechts 12 cM. dik, waren slechts voor een gedeelte aangebragt, na melijk boven water en aan een deel der battery. Het schip liep in 1861 to Brest van stapel. Hot deed zjjn laatste campagne en zou binnenkort ontwapend wordon, om bjj het eskader te worden vervangen door de Ri- chelien, naar een nieuw stelsel gebouwd. Den dichter Jan van Beers, lccraar aan 't Athenaeum to Antwerpen, word na zyn benoeming tot lid van don Gemeenteraad een aangename verrassing bereid. Om acht uur vereenigdc zich zyn oude en nieuwe leer lingen in bet Café de l'Univers, van waar zjj in optogt met muziek aan 't hoofd naar het huis van van Beers trokken om hem een adres van golukwensching mot zjjn verkiezing aan te bieden en om zich door dit huldebewys te wreken op dc beleedigingen, die hy van do clericalen als candidaat te verduren beeft gehad. Het adres werd hem aangeboden in zyn familiekring. Do leden van den optogt bleven voor het huis staan, maar riepen den dichter op 't balcon. Toen hy zich daar met zyn dochtertje aan do hand vertoonde, was de geestdrift onbeschryflyk. Wyu nan Zee, 1 Nov. AU een bewjjs hoe overvloedig hier het wild is en o. a. de faisanten moge dienen, dat alhier midden in het dorp een zoo danig dier bjj het krieken van den dageraad gevangen is. Het had zich op eone heining onder een boom ter ruste gezetwaarscbjjnlyk reeds den vorigen avond mogeljjk by toeval door een hond of iets anders uit een der naburige bosscben naar do zjjde van het dorp verjaagd, en liet zich zoo gemakkeljjk vatten als eene slapende kip. Dorrlreeb t1 Nov. Zaturdag-namiddag is in het hotel Boudier alhier, door zekeren Vcommissionair te Rotterdam, op diens aanstaanden zwager v. O. een revolverschot gelost, hetwelk, zoo niet op hetzelfde oogenblik de arm des daders ware afgewond, doodelyk zou getroffen hebben; het schot kwam thans in de glasruiten teregt. V., die vermoedelijk aan verstands verbijstering lydt, is voortvlngtig en thans nog in het bezit van den revolver met een aantal gevulde patronen. Helvoetslois1 Nov. Door een ingezetene dezer gemeente is aan den Minister van Marine ver zocht, aan twee duikers der Marinewerf verlof te ver- leenen, om het in het op den Ooster gestrande Engelsche stoomschip Thomas Sorby nog aanwezige gedeelte der lading te reddendaar particuliere duikers niet te verkrjjgen waren. Naar men verneemt, is het verzoek door den Minister toegestaan. 2£iii<Unm1, 1 Nov. Onze gemeente is gisteren avond door een zwaro ramp getroffen. Omstreeks 7 ure barstte in eene vlasschuur eene hevige brand uit, die weldra zulk een omvang kreeg, dat zeven of acht panden geheol of gedeeltelijk ver woest zyn. Ook eene groote hoeveelheid vlas en andere roerende goederen zyn vernield. Volgens voorloopige opgave zjjn 16 huisgezinnen van huisvesting beroofd, terwyl daarenboven meer dan 40 arbeidersdie mot de bewerking van vlas hun brood verdienen, voor den I aanstaanden winter van werk verstoken zullen zyn. j Zes brandspuiten zjjn er werkzaam geweest. Ten l ongeveer 12 uur in den afgeloopen nacht was mon den brand meester, zoodat men er geregeld toe kon over gaan de groote hoopen smeulend vlas te dooven waarmede men den geheelen nacht werkzaam is geweest. Neuasen 2 Nov. Aan den polder Ossenisse waren jl. Zaturdag namiddag vyf arbeidersdie be hulpzaam waren geweest bjj het zinken van een rys- stuknog bezig op stroom in eene boot eenige werk zaamheden te verrigten toen door het onklaar worden van een tros en den feilen stroom de boot omsloeg en de vyf daarin aanwezigen in de golven verdwenen. Slechts oene boot van den schipper P. van de Velde van Neuzen daar aanwezig zijnde, ging diens knecht, Martinus Leuuis genaamd alleen op de drenkelingen af en had het geluk door ongeloofelijke krachtsinspan ning en groote tegenwoordigheid van geestdrie van de iu doodsgevaar verkeerenden in de boot te halen en hun het leven te redden, terwyl de twee overigen heiden huisvaders met een talryk gezindoor den stroom werden medegevoerd en verdronken. De drie geredden hebben het behoud van hun leven alleen aan genoemden M. Leunis te danken daar het ongeval te ver van den wal plaats vond om eenige hulp van daar te knnoen verwachten. MidAelburCj, 1 Nov. Heden morgen is op de werf »Middelburg8 welvaren" de kiel gelegd van een schip groot 1000 Java-lasten, dat den naam zal voeren van Burgemeester Schorer". Dit schip zal gebouwd worden voor rekening der reedery i>an Zeylen Decker, volgens de laatste methode, nl. uit jjzer en hout. Genoemde firma heeft ook aangekocht het fregat Californiagroot 1000 Java-lasten, thans te Antwerpen liggende dat binnen eenige dagen hier wordt verwacht. De persoon van A. V.die onlangs door den heer J alhier belast was met het op de post bezorgen van een brief met twee bankbiljetten van ƒ1000, welke brief is zoek geraakt, tengevolge waarvan .4. V. in voorloopige hechtenis werd genomen is heden op bevel der arrond.-regtbank op vrye voeten gesteld. Middelburg, 2 Nov. Gisteren avond werden de werkzaamheden der alhier opgerigte Coöperatieve Voorschot-vereeniging en Spaarbank geopend, daar door het bestuur een eerste zitting werd gehouden voor het ontvangen van stortingen op aandeelen, het inbrengen van spaargelden, enz. Aanvankelijk ondervindt de ver- eeniging reeds zooveel sympathie dat aan haar wel slagen geen twjjfe! meer bestaat. De nestor der Zeeuwsche notarissen, de heer H. G. Tfammacher te Groede, hoopt thans voor de 25ste maal de zitting der Prov. Staten van Zeeland bj) te wonen, in welk collegie hy sedert 1850 onafge broken zitting heeft. Ten aanzien van het verzoek van de kerkvoogden der Hervormde gemeente van Brouwershaven houdende verzoek om geldelyke ondersteuning voor de herstelling van het in bouwvalligen toestand verkeerende kerk gebouw dier gemeentestellen Gedeputeerde Staten aan de Provinciale Staten voor aan de adressanten te kennen te gevendat bezwaar moet worden gemaakt aan hun verzoek te voldoen. Dit voorstel steunt voor eerst op de onzekerheid welke geldelyke hulp van de provincie verlangd wordtmaar bovendien op den financiëelen toestand dezer provincie, van wier inge zetenen reeds zeer belangrijke offers geëisebt worden, zoodat het bedenkelijk schynt die nog te vermeerderen voor uitgaven welkehoewel zjj eene belangrijke zaak zouden bevorderen nogtans niet kunnen geacht worden van dien aard te zyndat het zich onder deze om standigheden laat regtvaardigen daarvoor lasten aan de ingezetenen op te leggen. Goes, 1 Nov. Onze Hoogere Burgerschool lydt weer een verlies door het vertrek van den heer P. Conradi naar Zierikzee. Het schynt wel dat de leeraars do positie hier niet begeerlijk genoeg vinden om lang te vertoeven, althans do veranderingen in het leeraars- fjersoncel zyn menigvuldig. Dat het onderwys daaronder ijdt, ie wel te begrypen en in het belang daarvan zou het zeer wonschelyk zjjndat men een middel vinden kon om de leeraars hechter aan de school to verbinden, 'tls niet, dat de school niet bloeit; het tractement is ook niet zooveel minder dan elders. Er sebfinen dus andere redenen te zjjndie wij meenen in de omgeving to moeten zoeken, maar zeker is het jammer dat die voortdurende verwisselingen dikwjjls storing geven in den gang van het onderwys en voor de leerlingen den gewenschten voortgangzooals die alleen by eenheid van leiding te verkrijgen is, belemmert. Het ergste is, dat natuurlijk het beste hot eerst weg genomen wordtterwyl wat men misschien gaarne verwisseld zag meerdere stabiliteit heeft. De kerkeraad onzer Hervormde gemeente zet met onvermoeiden yver het beroepingswerk voort. Men is nu met het zevende beroep bezig. Het schynt dat hij het werk nog al vermakelyk vindt en daarom telkens de oogen rigt naar personen, wier kerkelijke en finan- tieelo positie verwachten doet, dat zy Goes niet zullen verkiezen. De hoer A. P. Fokker, geneesheer alhier, is als zoo danig benoemd aan het badhuis te Laag-Soeren. Benoemd tot hulponderwijzer te Hansweert. de heer 5. C. Coenraads Pieterse. Zifriltzrr*, 3 Nov. De Maandag avond jl. alhier gegeven voorstelling door den Perziaan Stot-Tai was goed bezocht. Onder zjjne goocheltoeren waren velen niet nieuwhoewel alleB van behendigheid ge tuigde. De Perzische Spelen werden met groote vlug heid uitgevoerd doch vooral wekten zjjne proeven van byzonder sterk geheugen de algemeene bewondering. Z. M. heoft benoemd tot officier van gezondheid lste klasse bjj de zeemagt, den officier van gezondheid 2de klasse P. C. Buy ze, arts. De Amstordamscbe Gemeenteraad heeft met alge meene stemmen besloten afwijzend te beschikken op het adres van eenige ingezetenen, om terug te komen op het besluit tot afschaffing der kermis aldaar. Do Minister van Financiën herinnert belangheb benden aan de bepalingen, dat »de huwelijksgiften, •ingesteld door Clara Jansdochter van Sparwoude, voort- »oan slechts zullen worden uitgekeerd aan die familie- gleden, welke zich vóór of op 15 Nov. van ieder jaar aan het Dep. van Financiën, onder overlegging hunner •bewijsstukken, zullen hebben aangemeld, met. dien verstande evenwel, dat de uitkeering slechts plaats •beeft ten behoeve van personen, wier huwelijk sedert 1 Nov. van het onmiddellyk voorgaande jaar is vol trokken". Dientengevolge zullen, mits aanvrage vóór of op 15 November a. s. gedaan wordon, thans slechts uitkeoringen geschieden aan die familieleden, wier hu welijken zyn voltrokken van af 1 Nov. 1874 tot 15 Nov. 1875. De Vereoniging voor Volksgezondheid te Rotter dam waarachuwd het publiek en voornamelijk de brood bakkers daar ter stede, tegen het gebruik van eene stof, die onder den naam van kunstmeel of kunstwit door eene firma aldaar in den handel wordt gebragt. Bij chemisch onderzoek is geblekendat dit zoogenaamde kunstmeel bestaat uit gipseene geheel onverteerbare stof. Wordt het meel met deze stof vermengd, dan bezit het daaruit gebakken brood niet alleen minder voedingswaarde dan onvervalscht brood maar het zon ook by voortgezet gebruik een nadeeligen invloed op de gezondheid dor gebruikers kunnen uitoefenon.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 1