N A AIMACH J. DE JONG ZIJLSTRA, I J\ E S. APOTHEEK o Ni h a a y o h h a i I I K i 1 MEUBILAIRE GOEDEREN, V B I L A I ii DAMES- EN KINDERIIOEDEN, stmoSimdebs, EUNICE VOORSTELLING Engelsche Haardstukken, moet Regeering en Vertegenwoordiging overtuigd zyo dat die spoorweg eene levenskwestie voor die eilanden is. Na de aanneming der spoorwegwet zyn oouige kleine wetten afgedaan en is de Tweede Kamer tot 9 No vember a. s. op re9es gegaau. Eerst was nog sprake dat vooraf de Indische begrooting zou behandeld worden, doch dit kon niet alvorens de Commissie van Rappor teurs het eindverslag had uitgobragt. Gy zult u herinneren, dat de Eerste Kamer onlangs heeft verklaard, dat de Ministers Heemskerk en van der Heim in de zaak van de aansluiting der Rijnspoorweg te Rotterdam 's lands belang niet behoorlijk hebben behartigd. In de Tweede Kamer zjjn de stukken op deze zaak betrekkelijk in handen eener Commissie gesteld, waarvan de meerderheid eeue soortgelijke con clusie heeft voorgesteld, als die der Eerste Kamer. Deze conclusie zat vermoedelijk in December a. s. by de Twoede Kamer in behandeling komen en zeer waar schijnlijk met eene kleine meerderheid aangenomen worden. De Min. Heemskerkdie wel bekwaam maar zeer onhandig is, zal waarschijnlijk bjj de behapdeling zyner begrooting een felle strjja ontmoeten. Hoe het af zal loopen, is nog niet te zeggen. De Katholieken helpen hem trouw, waarvoor de Min. hen dan ook zeer dank baar is, hetwelk hjj wederom heeft getoond door in zjjn spoorweg-ontwerp een ljjn van Njjtnegen naar Venlo en een van 's Bosch door de Langstraat over Oosterhout naar Breda op te nemen. De eerste ljjn is door de Kamer aangenomen, doch de tweede op voorstel van den heer van Wassenaar veranderd in eene ljjn van 's Hertogenbosch naar de Zwaluwe, welk voorstel is aangenomen met 57 tegen 22 stemmen. Deze 22 tegenstemmers waren bjjna allen ultramontanen, want door dit voorstel loopt de spoorweg door eene land streek meerendeels door Protestanten bewoond, terwjjl door het voorstel -Heemskerk alleen de Catholieke streek zou geholpen zjjn. De Kroonprins is nog steeds incognito te Parjjs waar hjj veel omgang heeft met de aanhangers van Napoleon tot groote ergernis der Duitschers. Prins Alexander is zeer zwak en moet den winter iu een zacht klimaat doorbrengen. Eerstdaags vertrekt hjj naar Algierssommigen vreezen dat wjj den Prins niet meer zullen terugzien. Prinses Marianne is voor het eerst sedert vele jaren voortdur end op haar buitenverblijf te Voorburg. X. STOOMBOOTDIENST tusschen Middelburg en Zierikzee. CORRESPONDERENDE VAN EN NAAR ZIERIKZEE OP DEN SPOORWEG TE GOES. October-November 1875. Van MIDDELBURG: Zaturd. 30 's morg. 10,— u. Zondag 31 Dingsd. 2 Woensd. 3 3 Dond. 4 Vrjjdag 5 Zaturd. 6 's morg. 10,3( 10,- 10,— G,3( s nam. 2,31 2,3( Van ZIERIKZEE: Zaturd. 30 's morg. 6,— u. 30 's nam. 3, Zondag 31 3, Dingsd. 2 2.30 Woensd. 3 's morg. 10,30 Dond. 4 Vrjjdag 5 Zaturd. 6 7,- 6,30» Itotourkaurten uitgezonderd Wolfaarts- djjksche veer tot de helft der stoombootvracht voor de terugreis, geldig gedurende eene maand. Dito vrjj van stoombootvracht voor de eerstvolgende terugreis. Skbertenticn. Huvveljjl<Hbck«m'linnItiiig vak W. VLAANDER en A. WILLE MS E. Dreischor, 29 October 1875. Algemeene kennisgeving. Getrouwd Zierikzee, 27 October 1875. JOH.' KARREMAN A. VERSCHUUR. Voor do volo bljjken van belangstelling, zoo van hier als elders ondervondenop mjjn f80»to gchoortedagbetuig ik, ook namens mjjne Echtgcnoote, mjjnon opregten vln.iilr. Nieuw erkerk in Duiveland, JOH. MULDER. 26 October 1875. Do ondergeteekenclen betuigen door dezen ook namens wederzjjdscho familiën, bunnen luirtc- ljjlcoii «lnulr voor de menigvuldige bewjjzen van belangstelling, bjj hun huweljjk ondervonden. Tholen, J. BAL, Horlogiemaker. 29 October 1875. A. J. BAL—Smits. De ondergeteekende zicb verpligt ziende om redenen van gezondheid met 1 IV o- v omber e. Ir. zjjne TE SLUITEN, geeft daarvan bij dezen zjjnen nachten begunstigers en verdere Stad- en Landgenooten enniatevens zjjnen welmeencnden dunk betuigende voor het vertrouwen dat hjj gedurende de 39 jaren, die bjj als Apotheker werkzaam washeeft mogen ondervinden. J. T. van BORRENDAM. De onderget6ekenden betuigen hunnen «laiilr aan de Bra.ii<l*vnnrt>o«-|sjr maatschappij Zutphenvoor de loyale vergoeding van de schade door hen ondervonden bjj den brand op 20 Mei jl. Nieuwerkerk, J. ELENBAAS. 28 October 1875. 0. STOUTJE8DIJK. Allen die iets te vorderen hebben "van - of ver»<?lml*liöT'1 zyn aan den boedel van wjjlen den heer J. van DAMMEgelieven daarvan opgave of betaling te doen vóór 15 November 1875 aan den heer L. MATTHIJSSE te Haamstede. Sociëteit»D E GOEDE VEREENIGIN G", BALLOTAGE op Zondag; 31 October e. k. bjj W. KANAAR. ■j,30A3uuaa 'o ■aonuiAi O} ut ue^eoq op ntja (oopiniu anq opme ao? 'HSHJLS -ptSn[i| no)i|00]|oSnmi avhoju nop at aoraoa o^ [Oop uoqosuoM oip jo sjoqqoqjoop uba 'anzMaitooK si SÏJSÏSJ sntQ 01 sovaaiHNooA ra a '»13HWaAON I OVaNVVW <*o LET WEL!!! Velen keuren het af, dat zoo maar bijna iedereen in een MOENJEl?OELJE van Strwncl- -verboopïiicren wordt opgenomen. W. B. THE SINGER MANUFACTURING C». ZIERIKZEE en OMSTREKEN, gevestigd bij waar dezelve uitsluitend te bekomen zijn. heeft haar HOOFDDEPÓT voor De gewone jaarljjkscbe DAN IiD AG staat door de CHR. GEREFORM. GEMEENTE gehouden te worden op WotuiKdng 3 November a. Ook alle belangstellenden worden hiertoe opgewekt en vriendelijk verzocht de dienstbaren hiertoe zooveel mogelijk vryheid te verleenen. Zierikzee, 29 Oct. 1875. DE KERKERAAD. Prjjzeu der Boter en Eijeren. Zierikzee, 28 October 1875. Boter laagste koers 0,70 en hoogste koers 0,75 per 5 hectogrammen. Kip-Ejjeren laagste koers ƒ1,45 en hoogste koers ƒ1,50 per 25 stuks. DANK- en BEDEDAG. De CHR. GER. GEMEENTE te Oosterland hoopt op Woensdag «Ion 3 November ft. met alle belangstellenden DANK-en BEDEDAG te houden. Dringend en vriendeljjk wordt verzocht om aan ondergeschikten die dit begeerengeheel of ge- deelteljjk daartoe gelegenheid te geven. De voorganger vertrouwt dat aan dit verzoek zal worden voldaan. De Godsdienst zal op de gewone uren plaats hebben. Oosterland, De Voorganger, 29 October 1875. Ds. P. SIM EN SE. Us Notaris J. van der BENT, zal, op Woensdag di-ti 3 November 1875, des voorraiddags ten 11 ure, ten verzoeke van den heer J. de KATER Jz. qq., t© Brouwer shaven publiek verkoopeu E011 party geborgen SCHEEPSINYENTARES en andere ROERENDE GOEDEREN, afkomstig van het gestrandde Engelsche Stoomschip „THOMA8! SORRY",kapitenS. JACKSON, bestaande in ZEILEN, BLOKKEN, TROSSEN, ANKER met STOK. STUURRAD. 2 REDDINGBOOTEN, 1 GIEK, COMPASSEN, WATERKETEL, verscheidene stukken eener LOSMACHINE, SCHEEPSPROVISIEN enz. Informatiën te bekomen bjj genoemdeu heer de KA TER en bovenvermelden Notaris te Brouwershaven. Do Notaris Mr. J. A. BOLLE, zalten verzoeke van A. van BURG, opWocns- dag 3 Novcnilxu* 1875, des voormiddags ten 10 uur in een bosch onder Westen-Schouwen, publiek presenteren te verkoopen Ongeveer 25 VOER DROOGE KNODSEN. De Notaris Mr. J. C. van der LEK de CLERCQ zal, ten verzoeke van den WelEd. Heer J. T. van BORRENDAM en ten zjjnen woon- huize aan de voormalige Kraan te Zierikzeeop Maandag >8 November 1875, des voor middags 10 ure, publiek verkoopen: als: TAFELS, STOELEN, KASTEN, MANGELPERS, HAARDEN, KOPER-, BLIK- en AARDEWERK, KRIS TAL en GLASWERK, SCHULPEN on ZEEGEWASSEN; mitsgaders een netten VV DN KELOP8TAN D met Toonbanken enz. Alles te bezien op Zaturdag te voren, van 's middags 12 tot 4 ure. De Notaris Mr. J. C. van nsn LEK de jvj. CLERCQ zalop Dliigrculiiur IVo- rtWI vember 1875, des namiddags 1 ure, in do herborg van de wed. C. van 't Ho? aan de markt te Browcershaven, publiek verkoopen Ten verzoeke van P. van .per WERVE EEN IC BLOEIJENDE TIMMERMA NS-AF F A IRE welke gedurende 39 jaren een goed burgerljjk bestaan hooft opgeleverd en, nu 6 jaron geleden, geheel nieuw ia gebouwdstaande to Ntonwerkerkgemeente Kerk- werve, sectio D, no. 267, groot 06 Aren. En ten verzoeke van P. van der WERVE on K. CAPELLE: Twee Woonhuizen en Erven, staande in do Zniddjjkstraat te Brouwershavensectie C. nos. 838, 839, 840, 841, 842 en 843, groot 02 Aren 40 Centiaren. Eerst in pcrceelen en daarna in massa. a Do Notaris J. van der BENT zalop Maandag den 15 Nuvvmber des middags ten 12 ure, in do Sociëteit CONCORDIA" van don Heer H. o. Boudier te Zierikzeeten verzoeke van den Heer J. H. C. HEIJSE aldaar, qq., publiek verkoopen 1 Hectare» 19 Arcs gelegen in het Poort-Ambacht van Zierikzeeaan de Gasthuis-dreefsectie D No. 6768 en 69eerst in 3 perceelen en daarna in massa. Verpacht tot 11 November 1880 aan den Heer J. J. Hocke Iz., om ƒ201,05 'sjaars den hoop. Daarna ten verzoeke van genoemden Heer HEIJSE, als onherroepelijk gevolmagtigde van C. SENSEN te Zierikzee: Zes WOONHUIZEN met TUIN en ERVEN, staande en gelegen in de BreestraatVerbornobuurtBagijnestraat en Nieuwe Boogerdstraat te Zierikzee, sectic B No. 1369, 1370, 601, 1371, 1372, 776, 1575 en 1576. En na afloop daarvan ten verzoeke van den Heer C. BOOM J.Nz. qq.: Een WOONHUIS en ERVE, staande en gelegen aan de Varremarkt te Zierikzee wijk B No. 485kadastraal bekend sectie A No. 55 ter grootte van 4 Aren 68 Centiaren. Alles breeder bjj plakbiljettcn omschreven. Nadere informatën te bekomen bjj de Heeren Ver- koopers en genoemden Notaris. 30 of 40 Moederschapen TE KOOT», gekruist ras, voor een civielcn prjjs. Adres bij de Uitgevers dezes. TJifc do hand to koop of in ruil over to nemen i Een Rijtuigtje op riemen, bjj P. J. HUBREGTSE tc Rcncsse. DB tiiiri lüOiiB van KRAEPELIEN HOLM, Apothekers te ZEIST, is het volkomenste aller Kina-bereidingenvan een aangenamen smaakhaar doeltreffende eigenschappen zjjn algemeen door HH. Geneeskundigen erkend tegen algemeene zwakte, zoowel bjj kinderen als volwassenengebrek aan eetlust, slechte spijsvertering, zenuwziekte en vele barer gevolgen, als hoofdpijn, aangezigtspijn enz.; in het tijdperk der herstelling na zware ziekte of kraambed, koorts en hare gevolgen enz. In de Geneeskundige Courant van 20 Sept. '74 wordt deze bereiding ten zeerste door de Redactie aan HH. Medici aanbevolen, alsook de IJZERHOUDENDE QUINALAROCHF,', tegen chlorosis of bleekzucht, teringachtigheidgroote zwakte, bloedsgebrek, kioalen van critischen leeftijd enz. Prijs per flacon ƒ1,00, bjj de volgende HH. Apothekers: Hoofddepót voor Zeeland bjj H. S. KROL van den HOEK te Goes, ZierikzeeJ. M. GASILLE. Middelburg, A. A. NONHEBEL. Vlissingen,A J. van OCKENBURG. Verder in de meeste Apotheken te bekomen. PETROLEMFELLM, HANGLAMPEN EN KRONEN, Kooien- en Turfbakken, Haardstellen, Vegertjes, Staanders, Plaatdoek en Haardkleedjesgroote sortering bij J. de JONG ZIJLSTRA. Het verzuim van verkoudheden is meestal de oorzaak van keel- en longontsteking enz. Als voorbehoedmiddel bjj verkoudheden is de sinds een reeks van jaren met roem bekendebijzonder welsmakende rjjnlandscbe iiilfEl-i®üfi®nlKD Fabriek van W. H. ZICKENHEIMER te Mainz J van onschatbare waardedaar door tjjdige aanwending daarvan een dikwjjls langdurig ljjden of een snel f verloop vermeden en een spoedige genezing bereikt wordt. Deze zegenrjjke drank, door vele duizenden .1 genczenen ten warmste aanbevolenis steeds in dezelfde voortreffelijke qualiteit en alleen echt verkrijgbaar flesschenvoorzien van nevenstaand fabriekstempelte Zierikzee, bjj M. J. de LOOZE ZOONApoth.Goesbjj J. P. van df.r DOES St. Maartensdijkbjj JOH. POT A/ ^VTt Middelburg, bjj W. P. v. d. KAMER; Kruiningcn bjj C. de MUNCKTholenbjj C. J. de BRES-, Oultgensplaatbjj GORDON; Vliesingen, bjj JAC. DOMMISSE Cz.; Middtlhamix by A. TEEPE; Brouwershavenbp J. W. van BRABAND; Zaamslagby de Wed. A- van TRAEIJENHOVE. üe Belgische Maatschappij van algemeene nriwuraiitiCn tegen Brandgevaar, verzekert tegen zeer billijke en vaste premiën: WOONHUIZEN 60 Gents per ƒ1000 'sjaars. MEUBELEN 75 - WINKELHUIZEN 75 - KOOPWAREN ƒ1,- - Informatiën bjj de Agenten C. van der VLIET Dz te ZierikzeeJ. C. M. van RHEEte Haamstede en L. BOOGERD Az. te Brouwershaven en G. A. AVÉ te Tholen. fabriek van g ep lak t e 7, akk en in alle formaten. MEN VRAAGT TERSTOND TE KOOP: Een WERKPAARD ,van 7 tot 14 jaar. Opgave van prys on juiston ouderdom zoomede waar te zien wordt inge wacht onder lctt. B. B. aan den Boekhandelaar van DISHOECK te Zierikzee. Dot twee BAKKERS te Zierikzee wordt IEMAND gevraagd dio genegen isom iédere week bjj elk, 1000 maatjes MELK en If50 |>on(l ccslifc 8CHOUW8CHB BOTEK te leveren, ton ciudc allo concurrentie het hoofd te bieden. Brieven iranco onder letter M. en B. Uitgevers dezes. 0 0 i S ONTVANGEN by de Wed. HARINCK—PhnlT, VTSCHSLOr, D 391. Gezusters LOEWER, Zierikzee, Postutraat B, 384 berichten den ontvangst der nieuwste modellen van Veeren, Bloemen, Linten enz., tot welker bezichtiging zjj UEd. belcefdelyk uitnoodigen. NARDTEN, LURBOE m C0., BERIGTEN DEN ONTVANGST VAN waaronder met groote vlugtwielcn. EAND-DORSCHMAGHINES, iet on z o 11 d c ZEEFT enz. LEVEREN STEEDS TREDMOLENS, DORSMACHINES, ZAAI-MACHINES, ENZ.. TOT CONCUR ERENDE PRIJZEN. iiffSS li si -o b ibi ia n b m i ui voor een en twee paardenkrachten voorradig van Engelsche, Duitsiche en Hol lilndNelie fabriUontcn. Levering geschiedt op proef door J. PFJGNAT C". Warmoesstraat, Amsterdam. Concertzaal. Zierikzee. MAANDAG 1 IVov. n. s. 'sav.Snre. van de Perzische Spelen DOOK DEN BEROEMDEN Perziaan STOT-TAI. 5000 gulden worden uitgeloofd aan den Europeaan, dio hem zjjne Perzische spelen cn proeven van geheugen in de PER ZISCHEJAPANSCHE, LATIJNSCHEENGELSCHE, SPAANSCHE, PORTUGEESCHE, FRANSCHE, ITA LIAANSCUE cn DUITSCHE taal kan nadoen. ENTRÉEvoor eon heer Cents voor Dames en kinderen SO Cents. Plaatsen zjjn te bespreken op den dag der uitvoering van 11 tot 12 ure, iN 10 Cents extra. S. OCHTMAN, Jz. ZIERIKZEE. magazijn van pak-, winkel-, taraks- stroo- en grauw papier. FIJNE ENGELSCHE KAGCHELKOLEN tot 8ö 00111 por mud, verkrjjgbaar bjj MOOLENBITRGII Co. ZUIVER GEZEEFDE ƒ1,15 per mii<1, per solmnl ƒ52,30. RUHR KACHELKOLEN, puike grove kwaliteit, f8£5 cent per mud, by IV. BAARS te Zierikzee. Voor de Openbare School te Oosterland (Zeeland)wordt zoodra mogelyk verlangd eene Hulponderwijzeres, op eene jaarwedde van 500om nevens den hoofd- en hulponderwijzer in de dagschool werk zaam to zjjn. Stukken ter sollicitatie te zenden aan den Burgemeester. Tegen MEI aanstaande benoodigd een getrouwde FAN DBOUW ER8-KN ECHT, by A. van der STOLPE onder Ouwerkerk. TERSTOND EEN BEKWAME KORENMOLENAARS-KNECHT benoodigd, ongehuwd, Hervormde godsdienst, loon naar bekwaamheid. AdreB A. B. Uitgevers dezes. Met 1 MAART aanstaande ooit WAGENMAKERS-KNECHT benoodigd, P. G., by P. de VOS te Oosterland. SMIDSKNECHT. TERSTOND benoodigd ooit Smidsltneclit, van de P. G., by A. OELE te Camper land, (gemeente Wissenkerke). Brieven franco. Een bekwame SMIDSKNECHT benoodigd tegen MEI a. e., bjj M. HUNTERSMARKT, Smid te Nisse. DIENSTMEISJE. A. van den BERGlandbouwer op bet Oudeland bjj Tholen, VRAAGT ZOO SPOEDIG MOGELIJK oen BOEREN-DIENSTMEI8-JE. UitgeversDE LOOZE Ac WAALE. Snelpersdrukkere) van OCHTMANPIETERSE VAN DISHOECK, Mcelstraat B, 65.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 2