ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE. 3\o. 5612. Xaturdag 50 October 1875. 52steJaarg. Verschijnt DINGSDAG, DONDERDAG en ZATURDAG. De prjje per 3 maanden is 1,30, franco per post 1,60. ADVERTENTIËN 10 Cts..per regel, kunnen uiterlijk tot des Maandags, Woensdags en Vrijdags voormiddags 10 ure bezorgd worden. Kennisgeving Supletoir Icoliier der hoofdol\jke belastingdienst 1875. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie- rikzee maken bekenddat het suppletoir kohier van den hoofdeljjken omslag van deze gemeenteover het loopend dienstjaarop heden door hen voorloopig is vastgesteld en van den 25sten October tot den 8sten November e. k. ter Secretarie der gemeente voor een ieder ter lezing zal liggenzullende ieder aangesla- Smebinnen dien tijutegen zijn' aanslag by den aad bezwaren kunnen inbrengen by verzoekschrift op ongezegeld papier, ingevolge de wet. Zieuikzee, den 20 October 1875. De Burgemeester en Wethouders. C. J. FOKKER, Welh. IB. De Secretaris J. P. N. ERMERINS. Nieuwstijdingen. Surft ij e. Een treurige bijdrage ter illustratie van den toestand in de oproerige provinciën van Turkjje en van de grenzonlooze ellende, waarin de Christenbevolking aldaar tengevolge van de gebeurtenissen der laatste maanden vervallen is, levert een oproeping, door het lid der internationale commissie van onderstand voor de vluchtelingen van Bosnië en de Herzegowina, Von Bozidarowicz, aan alle Russische bladen gorigt. in die circulaire heet het: »Om 's Hemels wil, zendt ons zoo spoedig moge) jjk hulp! Eiken dag zien wjj honderden en duizenden arme menschendie bjjna van honger sterven. Hier is geen sprake van helpenmaar veeleer van redden. Yan Metkovich teruggekeerd zag ik by Slano hon derden huisgezinnendie op kale naakte rotsen hun woning opsloegenen in meer dan drie weken noch een beschermend daknoch warme spjjs en drank ge noten hadden. Helpt deze ongelukkigen Schry ft overal om hulp, doet een beroep op bet goede hart van het Russische volk Is dan de liefde voor het Slavische volk in het hart der Russen verkoeld Dit kan toch niot zjjn. Helpt daarom de naaktende hongerendende door willekenr ert onregb van hartzeer wegkwijnendenhelpt de van alle eigendommenja zelfs van hun vaderland beroofden die in hun verschribkeljjkon toestand slechts hulp van buiteumet name van Rusland verwachten een stagnatie is ontstaanligt het niet in de magt der regeering de ongunstige omstandigheden weg to nemenzeker is hetdat aan dit verschijnsel geen onzekerheid ten opzigte van de politieke betrekkingen en den vrede met het buitenland ten grondslag ligt. Sinds het vorige jaar en ook voor het oogenblik is het duurzaam behoud van den vrede naar menscheljjke berekening meer verzekerddan dit ooit in de laatste twintig jaren vóór de herstelling van bet. Duitsche Rijk het geval was. Daargelaten dat elke aanwijsbare grond ontbreekt voor de verstoring van den vrede is 't voor bet standhouden van den vrede genoeg dat de vaste wil daartoe bestaatterwjjl de Keizer zich vol komen bewust is van de overeenstemming met de bevriende Vorsten en die van de wonschen en belangen der volkeD, Verleende die eensgezindheid in een vroeger tjjdperk van onze eeuw aan Europa de weldaad van een langdurigen vredeook thans wordt zy gedragen door de instemming der volkeren. De hartelijke ontvangst van den Keizer door den Koning en de bevolking van Italië versterkt in de overtuigingdat de inwendige eensgezindheid en de yrionilscbap tusscben Duitscbland en Italië aan de vreedzame ontwikkeling van Europa een nieuwen waar borg geven. 23clgt«. JFrtmftrijft P«r\is26 Oct In eene vergadering van houders van Turksche obligation is eene Commissie benoemd om zamen te werken mot den Council of foreign bond holders to Londen. Een brief van den Groot-vizier, Ontvangen door de agenten van Dent Palmer, Ï8 in de vergadering voorgolezon daarin worden de financieele maatregelen van do Porte gcregtvaardigd en verzot de Groot-vizier zich categorisch tegen het protest, on langs door de houders van Turksche fondson ingediend. ©uitsrftlstth. Volgens het algemeene landsregt in Pruissenkan eene trouwgelofte tegen den wil van den ander verbroken worden wegena onzedolyk gedrag van een der verloofden en in 't oog loopende leeljjkheid des ligchaams of van een ander gebrekdat walging on afkeer verwekt en hetwelk men vóór do verloving verborgen gebonden beeft. Hot oppergeregtsbof heeft naar aanleiding dezer voorschriften de volgende beslui ten genomen1°. Kaalhoofdigheidwelke vóór de verloving verborgen werd gehoudenis geen gebrek on ook niet een 't oog vallende leelykheid van 't lig- chaamwelke een van beide partjjen het regt geeft om de gelofte te breken 2°. ccn minder gourige adem is een reden tot het afbrekon van hot engagemont als hij het gevolg is van eene walgelijkeaanstekelijke of ongeneeslijke ziektedie eerst na de verloving ont dekt werd3°. een niet ongegronde verdenking tegen de kuiscbheid van de bruidvooral wanneer zjj nalaat de omhelzing en kus van een anderen man af te weren, ia een voldoende reden om van elkander te scheiden. Een zwijnenhoeder te Trutenau (Dnitschland) is door zijne eigene kudde verslonden. De man, Thomas genaamd en 70 jaren oud, kreeg op 't veld eene bloedstorting en bleef, oogeuschjjnljjk dood, op den grond liggen. De varkens, door bet bloed belust geworden, hebben het ljjk gansch en al opgegoten. De Sildd. lieichspost vestigt de aandacht op do allernadeeligsto gevolgen, die het huwen tusscben naaste bloedverwanten na zich sleept. In een dorp van Beneden- Frankenland, waar onder 400 zielen slechts 5 familie namen zjjn, vortoont zich naar aanleiding van dit hoogst betreurenswaardig misbruik de zoogenaamde »Icden- verstijving". De door die kwaal aangetasten blijven plotseling bewegingloos staan in de houding waarin zjj zich bevindende oogen zjjn strak op één punt gerist, de gezichtslyn is convergeevend, het gelaat, doodsbleek, de mond zamengetrokken; terwjjl de viDgers half gekromd zjjn, en hand en hoofd in schier niet merkbaar sidderende beweging verkeoren. Vooral doet zich deze toestand bjj verkoudheid voor. Meestal duurt de aanval ongeveer vjjf minuten. Meer dan de helft der gemeente is onderhevig aan de vreoseljjke kwaal. De keizer van Duitschland heeft het volgende telegram gezonden: >Belluno, 24 Oct. Op het punt van hot Italiaansche grondgebied te verlaten betuig ik den koning mijn dank voor de warme en barteljjke ontvangst Onze zamenkomst was een historisch moment, omdat wjj beiden aan het hoofd staan van een land, welks een heid bet resultaat is van een langdurigen strijd." De koning heeft hierop geantwoord dat hij 's keizers bezoek nooit zal vergeten, j-Beiden aldus gaat bet telegram vooi-t, »zjjn wjj door tie Voorzienigheid ge roepen tot vervulling eener geljjke taak, en beiden kunnen wjj ons in een goed resultaat verheugen. Die geljjkheid van positie zal er nog meer toe bijdragen de banden der vriendschap naauwer toe te halen." In het Memorial Diplomatique komt een mededeeling voor uit Rome omtrent de zameDkomst van don Duitscben keizer met den koning van Italië De qnaestie door hen behandeld zou het aanstaande conclave betreffen. Het correspondentie-bureau van Havas neemt die medc- deeling over, zonder een woord er bjj te voegen. JESorltf n 27 Oct. De Rjjksdag is beden geopend door den Minister Delbrück. In de troonrede worden verschillende wetsontwerpen toegezegd. Een terugblik, zoo luidt het verderop de jaren die sedert den vredo van Frankfort zjjn vervlogengeeft recht tot oen ge voel van tevredenheid over den vooruitgang ten opzigte van de binnenlandsche ontwikkeling en de bevestiging van de goede betrekkingen met do buitenlandsche Mogendheden. Wanneer op het gebied van den handel Do correctioneele regtbank te Brussel heeft den 21 jarigen Jules Angus to Ha enen schuldig verklaard aan vervalsching van Brusselsche loten 1874. Op 563 stukken, deels rccepissendeels aandeden, van de in fonoemd jaar door de stad Brussel gesloten leening ad hji nl. deels de verklaring dat zjj volgefourneerd zjjndeels valscbe handteekeningen geplaatst. Hjj is veroordeeld tot vierhonderd vijf en tachtig gevangenis straffen elk van drie jaren f en even zoo vele geld boeten elk van zes en twintig fr., en wegens valsch- heid tot negen en veertig gevangenisstraffenelk van drie maandenbenevens negen en zestig geldboeten, elk van zes en twintig fr., wegens poging tot valech- heid te zamen dus: 1475 jaren opsluiting en 14,664 fr. boete, welke straftjjd en boete krachtens do wet gereduceerd worden tot tien jaren gevangenisstraf, zjjnde het dubbel van hot maximum van correctioneele straf, en tot 4000 fr. boete. JlcfccrianJ). Oroi»l»i£jr«»ti27 Oct. In November 1871 over leed alhier ten huizo van haren zwagerden koog» leeraar V.mej. A. J. C. G. Do overledenedat wist monhad een aantal effectenmaar in hare nalaten schap was geen spoor van dio papieren te vinden. Er bleef geen ander vermoeden over dan dat de effecten moesten zjjn ontvreemd een vermoeden dat inderdaad groote waarschjjnljjkhoid voor zich had on waarin men meer en meer werd versterkt. i Een en andermaal liep bet gerucht, dat de effecten j zonden zjjn teruggevonden, dat do dieven waren ont- i dekt, doen dit gerucht was ongegrond. Door den officier van jnstitio te Groningen werd kennisgeving verzocht, zoo men de effecten op 't spoor mogt komen. Hjj deelde daartoe het Ijjstje der stukken mede, waarvan gelukkig de oommora bekend waren. Dat lijstje be- vatte O. a oen effect van 1000 dollars 8t.-Vincent- 1 Br.iir.nrd, een dito Baltischo spoorweg10 certificuten 1000 Vereonigdo Ainoriknansehc fondsen enz. Aau den persoon die annwjjzing kon doon van deze ver miste papieren, word eene oelooning beloofd van ƒ200. Het baatte nietniemand deed zich op. Maar nn is oindcljjk dezer dagen do verloren schat op hot onverwachts te voorschjjn gokomen. Do hoog- leoraar had onlangs aan don heer K L. Dusseltim merman een secretaire verkochtdie door dezen met do zorgvuldigheid aan de mannen van zjjn vak oigon werd onderzocht En bij dat onderzoek kwamen do effecten voor den dag, die nagenoeg vier jaren in eeao geheime lado waren verborgen geweest. Do beer Dussel beeft de stukken tot eene waarde van moer dan 20,000naar mon wil ter hand gesteld aan do erfgenamon. Cool(Hilor|>. 26 Oct. Heden werd door hot R. K. Kerkbestuur, bjj cnkelfe inscbrjjving, publiek aanbesteedhet bouwen van eonc kerk met toren en pastorie, onder beheer van den heer IJ. Bjjvoets Gz., architect te Amsterdam. Van de zes ingekomen bil jetten was minste inschrijver do heer L. van der Ploeg, to Zierikzce, voor ƒ20,980. AnisttM'dam 27 Oct. Met do behandeling van een belangrjjke zaak werd Dingsdag der vorige week door het Prov. Gcregtshof in Noord-Holland een aan vang gemaakt. Do persoon van H. J. B.in 1861 gehuwdverliet 5 jaren later zjjne woonplaats A. en vertrok met vrouw en kinderen naar Brussel. Toen bjj aldaar één jaar had vertoefd, ging zjjne vrouw met één kindhet andere bleef bjj haar zuster te Brusselop aanraden van bescb.daar deze geene verdiensten had naar bare schoonouders. Door brieven blevon de echtgenooten op de hoogte van elkanders toestandtotdat de vrouw door don onaangenamen inhoud van bcsch. brieven het schrjjven staakte. Bcsch. liet tot July 1871 gedurig van zicb booren. Na aan den Fransch-Dnitschen oorlog te hebben deelgenomen huwde hij in Oct. '71 met cone Fransche dienstbode. Om het huweljjk te doen sluitenhad hjj drie valscbe stukken vervaardigd namelijk een extract uit hot geboorteregistervermeldende de inscbrjjving van besch. bjj den burgerl jjken standen twee extracten ver meldende het overljjden zjjner ouders. Alle stukken Waren geteekend met den naam van een Wethouder en Ambtenaren van den Burgerljjken standterwjjl een stempelmerk was nagebootstbevattende do woor den Stadhuis AmsterdamDoor een vervolging tot echtscheiding door besch. eerste vrouw ingesteld, kwam alles aan het lichtwaardoor de uitlovering van besch. van Frankrijk gevraagd en verkregen werd. Besch. erkende bovengenoemde feiten maar ontkende bjj het aangaan van zjjn tweede huwelijk met het nog bestaan van het eerste tc zjjn bekend geweest. Het stilzwijgen zjjner vrouwde kennisname eener advertentie, waar uit hem bleekdat deze een eisch tot echtscheiding had ingesteldhad hem doon mcenen dat het eerste huweljjk ontbonden was Mr. J W. Tydcraan Jr., met de verdediging van besch. belast, droeg vóór het ge tuigenverhoor een conclusie voordaartoe strekkende dat het Hof zich onbevoegd zou verklaren om van deze zaak kennis te nemen op grond dat 1°. besch. het Nederlanderschap heeft verloren wegens zjjn vijf jarig verbljjf in Frankrijkkenneljjk met het doel om niet meer in Nederland terug te keeren 2.° bosch. zonder 's Konings toestemming zich in vreemden krijgs dienst heeft begeven 3.° het misdrjjf waarvoor bescb. is uitgeleverd gepleegd is toen hjj geen Nederlander meer was4 n genoemd misdrjjf niet een zoodanig is waarvoor Nederlandersdie zich buitenslands tegen vreemdelingen of deze buitenslands tegen genen bobben schuldig gemaaktgestraft kunnen worden. Bovendien wees do verdediger in de conclusie er nog opdat alleen voor gepleegde valscbbeid in openbare geschrif ten was uitgeleverd en besch. dus niet voor bigamio zou teregtstaan. Deze conclusie werd uitvoerigtoegclicht. Heden bestreed het O. M. bjj monde van Jhr. Mr. Backer de conclusie van den verdediger. Het gediend hebben in vreemden krygsdienst was volgens ZE.Gest. niet bewezen door de overgelegde feuille de route die niet volledig isbovendien is de naam en hoedanigheid van den onderteekenaar niet gelegaliseerd en niet be wezen dat bescb. de wettige houder van dat stuk ia. Het meer dan vjjfjarig verbljjf met kennelijk doel om niet terug te keeren is ook niet gebleken daar besch. tjjdens het plegen der hem ten laste gelegde feiten nog geen 5 jaur in Frankrijk bad vertoefd en zijn verbljjf in Brussel niet kan medegerekend worden daar niet gebleken is dat de besch. toen reeds den wil had om niet meer in Nederland terug te keeren. De niet-uitlevering wegens bigamie is niet bewezen want het decreet waarop deze heeft plaats gevonden, is niet in regten. In het tractaat is niet gemeld bi gamie als redeD van uitlevering, maar daaruit volgt niet dat bet Hof niet bevoegd zou zjjn om daarvan kennis te nemen als een persoon voor een ander mis- d» jjf reeds is uitgeleverd. Op denzelfden grond betwistte ZE.Gestr. de niet ontvankeljjke verklaringen der straf vervolging. Het Hof zal Dingsdag a. s. uitspraak doen. Breda 27 Oct. De plegtige begrafenis der over blijfselen van do gesneuvelde onderofficieren en min deren in 1830/32 is, volgens programma, ten 12 uur aangevangen en in de beste orde afgeloopen. Vele oude krjjgersook van Bronbeekwaren voor deze plegtigheid herwaarts gekomen. De onafzienbare stoet en de fraajje treurmuziek maakten op de menigte toeschouwers een tredenden indruk. De overblijfselen waren in 36 kisten verzameld en in vjjf lijkwagens gerang-chiktdaar men niet op zoo'n groot aantal kisten scheen gerekend te hebben, was alleen de voorste lykkoets prachtig versierdde overige waren bedekt met verschillende vaandels der oude krjjgsvereenigingen 28 Oct. Morgen zal voor bet provinciaal geregtshof in Zeeland behandeld worden de zaak van P. K., oud 25 jaren, leurder en broodbakkers knecht te Biezelinge (gemeente Kapelle), thans gedeti neerd alhier, beschuldigd ter zakedat hy tusscben 3 en 15 Juujj jl. ten nadeele van den predikant A. J. Westhoff, uit diens woning onder Biezelinge verschil lende voorwerpen arglistig zou weggenomen en zich toegeëigend hebben, on alvorens de deur eener linnen kast te hebben opengebroken, tengevolge waarvan het slot. waarmede die deur was gesloten, aan den binnen kant gedeelteljjk is afgebroken en afgeweken. Hjj heeft zich toegang tot de woning verschaft, door te klimmen over een heg, dienende tot afsluiting van den tuin, welke 1 mitste met dat woonhuis op oen van rondom afgesloten terrein ie gelegen, zjjnde hjj daarop eene in den tuin uitkomende, doch destjjds niot gesloten achterdeur der woning binnengetreden. Hjj wordt mits dien beschuldigd van diefstal, gepleegd in een bewoond huis, door middel van overklimraing en b'mnnebraak. Acht getuigen zjjn in deze zaak gedagvaard Mr. A. W. van Hoek zal als verdediger optreden. Van 1 November tot en mot 81 Maart aanstaande zal aan de bogt van Klcverskerkeop den oostelyken wal van het kanaal door Walcheren, in het verlengde van do as van hot kannalvan zonsonder- tot zons opgang een wit licht brandendienende tot goleide- licnt. ffHHmHtode, 26 Oct. Heden had alhier do gewone najaarsbeci ten markt plaats. Ongeveer 65 stuks hoornveezoo groot als kleinmaar waaronder van puike qualitoit waren aan de ljjn aangespannen. By goeden kooplust werden er verscheidene beesten tot voldoende prjjzen verkocht. Ziorlkzeo, 28 Oct. In eene gisteren avond alhier gebonden vergadering der Vereeniging •Volks onderwijs" werd medegedeeld, dat do heer Mr. A. Kerdijk op 9 Dec. a. s. alhier zal optreden, en dat die lezing ook voor nict-lcdcn zal toegankelyk gesteld worden. Voorts werden behandeld do ontwerp-statutcn dor nieuw op te rigtcn Vereeniging, welke zal ontstaan uit do combinatie der thans bestaande Verecnigingen Volksonderwijs" en School verbond", welke statuten behoudens enkele opmorlyngen werden goedgekeurd terwjjl besloten werd om deze afdeeling op de eerst daags te Utrecht te houden algemeene vergadering te doen vertegenwoordigen. Eindeljjk word aangenomen een voorstel van het bestuur, om het. voorbeeld der te Arnhem naar den toestand van hot lager onderwjjs gehouden enquête alhier daardoor na te volgen dat alle leden onzer afdeeling (waaronder vele ouders van schoolgaande kinderen) worden uitgenoodigdhunne klagten en opmerkingen over den toestand van het openbaar onderwjjs in te zenden bjj de leden van het afdelings bestuur, door hetwelk dan daaruit naderhand een volledig en openbaar verslag zal worden zamcngcsteld. Naar wy vernemen is ook te Ouwcrkerk eene afdee ling van »Volksvereeniging" opgerjgt. Het gestrandde schip »Due Arnici" is gisteren alhier in publieke veiling gekocht met inbegrip van den inventaris, voor ƒ8343 voor rekening van den heer 1'. Bingham te Rotterdam. By de dezer dagen to Middelburg plaats gehad hebbende akte-examens voor lager onderwijs is als onderwjjzer in het teekenen toegelaten de heer F. C. Jacobi van Zierikzco. Zooals bekend is, worden vele averjjen en stran dingen van schepen toegeschreven aan misgissingen in het bestek, doordien de jjzeren masten, ra's en want hunnen invloed op do kompasnaald doen gevoelen cn dezo minder zeker den koers aangeeft. Maar vooral groot is de onregelmatigheid van de afwijking van het kompas op jjzeren schepen, waardoor de naald op die bodems geen vertrouwbaren boers aangeeft en alzoo daardoor reeds schatten en mcnschenlevens aan de zee zjjn prijsgegeven. Hoogst aangenaam is het ons daarom te kunnen medetleelen dat door onzen vroegeren landgenootde heer L. Jansc Brthans leeraar aan de Kweekschool voor Zeevaart te Amstevdameen werktuig i9 uitge vonden dat «onafhankelijk van den invloed van mag netische en aanverwante krachten der aarde en van bet scheepsijzerden waren bezeilden koers van het schip aanwijst en dat daarbjj nog op alle plaatsen der aarde met. even groote naauwkeurigbeid -werkt. Eenige belangstellenden in de Zeevaart hebben ge noemd instrument bczigtigd en verklaren dat het doel bereikt en bet instrument, voor het gebruik in de praktijk zelfs zeer gemakkelijk en doelmatig is. In eeue dezer dagen bjj den hoer Sythoff te Leiden uitgegeven brochure geven zjj eene naauwkeurige be schrijving van dit instrument, zoodat wjj de lezing daarvan aan elk belangstellende in de zeevaart met vertrouwen aanbevelen. Maandag jl. is te 'sGravenhago in 67jarigen ouderdom overleden jonkheer H. Steengracht van Oon- torland, wiens verzameling van schilderijen, in zjjn huis op den Vijverberg te 's Hagc, eene Europecsche vermaardheid bezit. Zierilcasec, 29 Oct. Wjj vestigen de aandacht onzer lezers op achterstaande annonce der voorstelling van den Perziaan Slol-Taï. De proeven zjjner behendig heid, maar vooral van zijn buitengewoon sterk geheugen, die overal, zoowel in het buitenland als to Amsterdam, 's Gravenhagc, Rotterdam enz. de grootste bewondering opwekten zullen voorzeker ook hier ter stede een groot publiek naar de Concertzaal lokken. Het opmaken van een plan, bestek on begroot ing voor de herstelling der kerk te Brouwershaven is op gedragen aan den heer E. Margrjjarchitect te Rotter dam, onder toezicht van den bekenden bouwkundige P. J. H. Cujjpers te Amsterdam, van wien eerstgenoemde een gewezen kweekeling is. Zooals bekend isword in de jongste zomerver gadering der prov. Staten van Zeeland door den heer Vis voorgesteld om op de provinciale begrooting een post van 1500 te brengen als toelage aan onder wijzers, bevoegd eD bekwaam tot bet geven van onder was in de landbouwkunde en aan ben die zich verbinden openbare voorlezingen over den landbouw te houden. Dit voorstel werd gesteld in banden van Gedep. Staten, die het op hunne beurt toezonden aan bet hoofdbestuur der Maatsck. tot bev. van landbouw en veeteelt, in Zeelandmot verzoek om voorlichting. Thans is ingekomen een voorstel van Gedep. Staten, om voor gezegd doelbjj wjjze van proef800 uit. de prov. fondsen beschikbaar te stellen voor Gedep. Statenten behoeve van het hoofdbestuur der Maat- echappjj van landbouw en veeteelt in Zeeland. Twee jaren geleden werd uit Scherpeniaae berigt dat zekere ongehuwde moeder K. W. op aanvraag in eene advertentie haar 2jarig kind had afgestaan aan een onbekenden heer, die per rijtuig het meisje af haalde, verklarende dat haar een schoone toekomst wachtte en vervolgens met haar naar Bergen-op-Zoom en verder per spoor vertrokzonder eenig narigt te geven waarheen. Sedert dien tjjd verdiepte men zich in gissingen wat van de kleine zou geworden zijn tot dat eenige weken geleden onverwachts een ander vreemd heer per vigilante arriveerdeonderzoek deed waar bovengenoemde moeder woonde en deze daarna haar kind terug gafzonder te zeggen wie hy was of van waar hjj kwam. De kleine is nu een lief meisje van 4 jarente oordeelen naar de kleeding is zij niet bjj rjjke lieden woonachtig geweest. Zy antwoordt op de vraagwaar ze gewoond heeft»te Amsterdam en ook te Haarlem." Of dit echter zoo is of wel dat men der kleine deze woorden heeft in den mond gelegd is moejjeljjk uit te maken. Gemeurde borigten. Een paartje dat Vrijdag te Antwerpen trouwde, kreeg reeds des nachts erge twist met elkander, zoo dat do jonge vrouw Zaterdagmorgen roet een blaauw oog opstond. Een mooi beginTc Neuzen moesten drie personen wat minder op herbergiers letten. Boter ware bet dat men die mannen niet moest zoeken als mon ben noodig heeft, om twisten te voorkomen. Iemand to Dirksland wordt aangeraden, zich niet meer in te laten met protestantscbe meisjesdaar zjj een grooteD tegenzin in hem hebben. Met den toondag te Goes zal er aangevoerd worden een grooten bok, komende van Wemeldinge, en als Johannes zjjne vrouw belooft des avonds good t'huis te komendan mag hjj den bok daar bezorgen. Een dametje in de wijn gaardstraat te Goes moest zooveel Bnaps niet hebben tegen eene getrouwde vrouw, want zy kan toch den we duwenaar mot zjjne kinderen niet krggen, hoeveel moeite zjj cr ook voor doet. De man was met haar ook be dorven met haar mond is zy te rap en met hare handen te traag. Een gek to Grjjpskcrke is zoo verzot op een meisjedat hjj een gouden Willem be schikbaar heeft om haar te spreken. Hjj kon die tien gulden wel beter bezorgen op den hoek. Twee boeren zoons te Grjipskerke worden aangeraden zich zoo be spottelijk niet aan te stellen in de kerkdaar dit niet past voor zulke fatsoenlijke menschen. Verscheidene leden te Nonzen uit de vereeniging »De Hoop" te Mid delburg zjjn zeer ingenomen met hunne prjjzen, al ware het maar alleen met de botervlootjes, omdat er cezegd was, dat de laagste prjjs de waarde had van ƒ1,25. Omdat de verkiezing van leden voor den gemeente raad to Antwerpen zoo schitterend is uitgevallen voor do liberalen, zullen er 10,000 brooden gebakken worden voor de armen. Liberaal en milddadig, zjjn twee deugden dio de Antwerpenaren tot eer strekken. Het komt nu uit dat de paus vroeger vrijmetselaar is geweest dat zeer kwalyk wordt genomen. Te Antwerpen deed een pastoor verloden Zondag de catechismus voor meisjes en na de los stelde hjj voor een gebed te doen, opdat God op deD dag der verkiezing(voor leden van den raad) een grooter bezem zou nemen ten einde de stad er mede van de geuzen te zuiveren. Maar een meisje roept: *Daar zal ik niet voor bidden" terwjjl een ander meisje riep »Lcve do liberalenDe pastoor stond verbaasd, cn beval de geuzinnen dat zjj boven op den bank moesten gaan staan dat de meisjes echter niet hebben willen doen. Nu is men nieuwsgierig hoe het aanstaanden Zondag zal afloopen. Ingezouden Stultlien. Haagsche Brieven. 27 October '75. Behoef ik U te zeggendat wij in do laatste dagen hier van niets anders dan van spoorwegen hoorden spreken De discussion over de spoorwegwet bobben lang geduurd doch (zooals reeds door u is medgedceld) is de wet ton slotte met 65 tegen 7 stemmen aange nomen. Tallooze amendementen zjjn voorgesteld on op eoue kleine uitzondering naallen afgestemd. Dezo uitkomst was vooruit beleendde oudste en meest invloedrijke leden der Tweede Kamer waren bjjeon geweest, Om te beraadslagen wat te doen. Eenigcn stolden voor een monster-amendement in te dienen cn daarin de meest besproken ljjnen op te nemen. Toen men evenwel aan bet tellen der neuzen giDg, bleek dat de mimsterieele leden tegen zulk een amendement waren omdat de Minister Heemskerk by aanneming daarvan zjjn wetsontwerp zou intrekken. Onder de liberale leden der Kamer waren ook veel tegenstanders, omdat men meende, dat er volgens het regeerings- ontwerp reeds spoorwegen genoegeer te veel dan te weinig, zonden komen. De bezadigde Kamerleden besloten alstoen om geen amendementen te stellen zy wisten dat de voorgestelde allen afgestemd zouden worden en vreesden datals zjj later op bet maken van een spoorweg aandrongen, men hun zou toevoegen hoe kunt gij nog om die ljjn vragen daar do Kamer die reeds heeft afgestemd. Daardoor zou men dus do zaak benadeeld hebben en dat alleen om eenige onna denkende lieden te believen. Bjj dezen stand der zaken moest men trachten het aantal spoorwegen in de wet zoo klein mogeljjk te makenton einde daardoor het aantal van hen die om een spoorweg vragen zoo groot mogeljjk te houden cn alzoo des te meer kans te hebben dat spoedig een nieuw spoorweg-ontwerp zou aangeboden worden. Het deed my zeer veel genoegendat niet is voor gesteld een amendement om een spoorweg naar Brou wershaven te maken nadat de Min. Heemskerk had gezegd, dat die lijn even duur zou zjjn als de Vlis- singsche ljjn zouden behalvo de Zeeuwsche afgevaar digden geen andere Kamerleden daar voor nebben gestemd en de zaak zou benadeeld zijn geworden. Do bewoners van Schouwen en Dniveland moeten echter geen gelegenheid voorbjj laten gaan om een spoorweg naar Brouwershaven te vragen. Binnen enkele jaren komt oon dorde spoorwegwet en togen dien tjjd

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 1