ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE. No. 5611 52steJaarg, Donderdag 28 October 1875. Verschijnt DÏNGSDAG, DONDERDAG en ZATURDAG. De prgB per 8 maanden is 1,80, franco per poBt 1,00. ADVERTENTIÊN 10 Cts. per regel, kunnen uiterlgk tot des Maandags, Woensdags en VrjjdagB voormiddagB 10 ure bezorgd worden. Kennisgeving. De BURGEMEESTER van Zitrikzee brengt ter kennis van do Ingezetenendat er op Vrydag den 29 Oc tober o. k. des namiddags te 6yt uur, op het Raadhuis alhier, eene openbare Vergadering van den Gemeente- Raad zal gehouden worden. Zibeikzbe, den 27 October 1875. De Burgemeester, v. CITTERS. ZnUon ter tafel te brengen: Mededeeling van ingekomen Btukken Eervol ontslag aan G. I. H. de Vexes als hulponderwijzerBenoe ming Hoofdonderwijzeres a/d Openbare Meisjesschool Benoeming Leeraar a/d H. Burgerschool en Burgeravond school, in plaats van den Heer A. W. Steli/wagen Voor stel tot belooning der leerarenbelast met de lessen dier opene leeraars-plaatsVerslag van Burg. en Weth. omtrent de voorstellen van enkele raadsleden betref fende de uitgraving van Zelkaschenz.Behandeling Gemeente-begrooting 1876, enz. Algemeen Overzicht. In de dagelgkscbe samenleving worden wel eens geruchten uitgestrooid en praatjes gehouden die ieder een bespottelijk vindt en die toch naderhand blijken wel eenige waarheid bevat te hebben. Zoo gaat het ook in de politieke wereld menigmalen. Men vertelt het een en ander dat niemand gelooft en vindt het zelfs bespottelijk als er eenige wourdo aan gehecht wordt. En tochsoms leert de tijd dat het zoo Tlwaas niet wasen golukkig indien er dan maar niets ver speeld of bedorven is, dat had kunnen voorkomen worden, zoo men in tjjds geluisterd had. Wp brengen die oude waarheid nog eens te berde, nu men uit Frnukryu schrijft, dat iu do Bona- partistische kringen aan een coup d'état wordt gedacht om den keizerlyken prins weder op den troon te brengenmet bijvoeging dat prins Napoleon zich onderworpen heeft aan den loop der zaken en reeds een brief aan zjjnan keizerlijken neef schreef om hem daarvan te verzekeren. Niemand gelooft daaraan en men noemt hot couranten-praatjes die Blechts uit het brein der redacteurs of correspondenten kunnen voort komen. Maar men berekent daarbg nietdat moer dan oene omstandigheid voor het minst bewijzen kan, dat de Bonapartisten oven weinig stilzitten als wan hopen. Voegt men daarbjjdat het publiek met den tegenwoordigen toestand veel minder ingenomen ia dan sommigen dat doen voorkomendat de clericale richting van den tegenwoovdigen president en den invloed der geestelykheid op de regeering alles behalve in den volkssmaak vallendan moge men daaruit niet kuunen afleidendat de triomf van den vierden Napoleon aanstaande iamaar men acht eeno wending in de regeering niet onmogelijk en 7.00 het daartoe komon mochtzou het te bezien staan of niet de kans het best zou staan voor den keizerlgken prins. Het is waar, de paus heeft aan de bisschoppen gelaat om voortaan voor do republiek te biddenmaar dat zal wel meer een toegeven aan den drang dor omstan digheden zjjndan een bewg9 van sympathie voor een rogeeringsvormdie in het pauselijk systeem weinig strookt. Inmiddels zjjn de republikeinen druk in do weer om zich voor den aanstaanden parlementairen veldtocht voor te bereiden. Ongelukkig zjjn zjj het niet eens en laat het zich nu reeds aanzien dat, als altydook nu weder de inwendige verdeeldheid dor partijen veel goeds tegenhouden, zoo maar niet veel kwaads uitwerken zal. Eene goede tgdingschoon dan ook van geheel verschillenden aard kunnen wg nog uit Frankrijk modedeelon. Het isdat eerstdaags een begin zal worden gemaakt met don onderzeesobon kanaal-tunnelalthans de voorbereidende werkzaam heden zullen te Calais con aanvang nemon. Als er wat minder over politiek word geredeneerd cn wat meer aan dergelijke zaken werd gedachtzou het voor land en volk beter wezen. De Duittscli*? bladen houden zich schier uitslui tend bezig met de reis des keizers naar Milaan. Van den aanvang af heeft men daaraan veel gewicht ge hecht en het spreekt van zelf, dat ieder woord door den keizer gesprokeniedere ontmoeting die hem to beurt valtbreed wordt uitgemetenofschoon er dan ook maar weinig waarde aan te hechten is. Alleen is het feit niet onbeteokenend dat do geestelijkheid te Milaan den keizer mot veel voorkomendheid rond- geloid heeft bg de bezichtiging van den Dom. Zonder nittemaken of het vrees dan wel vriendelgkheid was, moet men toch aannemendat die Eerwaarden niet onpolitiek hebben gehandeld. Voorts is in de laatsto dagen bericht, dat de Bondsraad zgne goedkeuring gehecht heeft aan een tweetal belastingwettendie in den aanstaanden Rgksdag zullen woiden ingediend. Men voegt er echter bg dat hoogstwaarschgnlgk deze laatsto daarmede weinig zal ingenomen zgn. De koning van Beteren heeft het ontslag van zgn Ministerie niet aangenomen. Niet onduidelgk gaf hg zgne afkeuring te kennen over de houding der meerderheid in de Kamer en vooral over de min gepaste taaldie te zgnen aanzien daar werd gehoord. Het adres, dat de tegenstanders van het kabinet hem wildon aanbiedenis dan ook door hem geweigerd. Uit EngolaiKl schrgffc mendat de vrees voor een oorlog met China nu voor goed geweken is. De Chinesche regeering wil aan alle eischen van Engeland toegeven en zoodoende is eene quaestie uit den weg geruimddie ten minste voor een oogenblik dreigend scheen te worden. De prins van Wales zet zgne reis voort en is in de laatste dagen in Griekenland geweest, waar bg met geestdrift werd ontvangen. Eindeljjk hebben wg weder iets uit Spanje te melden. Do regeeringstroepen hebben eenige voordeden behaald en onder anderen zicb meester gemaakt van Campredon, waardoor een. aantal gevangenon de vrij heid hebben terug gekregen. Overigens sebgnen de gelederen der Carlisten zeer te dunnen. Wat van hunne cavallorie nog overig was, heeft getracht Navarre te bereiken, maar is op do Spaansche grenzen door do grenswachten gevangen genomen. Ook daar te lande is men druk in de weer met de aanstaande verkie zingen. Naar het schgnt legt de regeeringsparty groote belangstelling daarin aan den dag, iets wat in Spanje een eenigzins ongewoon verschgnsel is. Als wg van verkiezingen spreken, denken wg vooral aan waar de gemeente-verkiezingen allo hoofden op hol brengen. Terwijl wg dit schrgvon is de uitslag nog onzeker, maar als ons overzicht onder de oogen van bet publiek komt, zal de beslissing ge vallen en bekend 7,gn. Wg willen daarvan alleen dit zeggen dat vooral in Antwerpen de strgd zeer levendig is. Daar vooral staan liberalen en clericalen scbeiT tegenover elkander en worden vele practgken aange won (1zoowel aan de eeno als aan de andere zgde, die den toets weinig kunnen doorstaan. Wat ons overigens in deze verkiezingen vooral belang doet stellen, is de zekerheid, dat wanneer de liberalen de ovevwinning behalen, de dogen van het clericale kabinet geteld zgn. Is de uitslag andersdan zal Belgie nog lang onder don looden scepter moeten bukken. Uit Turlcijo is geen oorlogsnieuws, maar wel berichten die aangenamer aandoen dan die van over winningen met de wapenen behaald. Het isdat de grootvizier steeds hoog in gunst bg den Sultan staat en reeds menige poging, om hem uit den zadel te ligten, vergdeld heeftwaardoor er kans bestaatdat de be- langrgke hervormingen, die door hem werden beraamd, tot stand zullen komen. Zoo zal reed9 spoedig eene belangrgke postwyziging haar beslag krygen, waaraan dringend behoefte bestondop menig ander gebied worden verbeteringen voorbereid, die met de ontwik keling van het volkswelvaren in hot nauwste verband staan. Alweder een bewjjs welk een zegen er in gelegen is, als geen oorlog alles in den weg staat en verwoest. Turkge moge op enkele zgner grenzen moeten strgdeu, het is daarbinnen rustig en het zgn verstandigo staats lieden die het oogenblik weten te gebruiken om in vredestgd te doeu wat den vrede bestendigen kan. Nieuwstijdingen. Smeriftit, Te Bellefontaine, in den Noord-Amerikaanschen staat Ohio, werd in het laatst van September een huisge- noote van den landbouwer Schel], miss Laugblin, vermoord, zooals aanvankelgk scheen door Sehell zeiven, die dan ook gearresteerd werd. Volgens do getuigenis van mrs. Schell bad de man miss Laughlin in een bosch gelokt, waar hg het meisje had vermoord, terwgl de vrouw op den weg bg het rütuig bleef wachten. Zg was niet onkundig van zgn plan, maar de bedrei gingen van haar man hadden haar belet den moord te verhinderen. De woede van het volk kende geen grenzen bg het vernemen der daad. Des nachts ten half 1 ure begaven zicb 300 mannen naar de gevangenis, braken de deuren stuk, sleepten Scbell uit de gevan genis en hingen hem op. Schell bleef zgn onschuld staande honden en beschuldigde zgne vronw als do moordenares. Do laatste berigten melden, dat men het thans voor zeker houdt, dat mrs, Scholl de moordenares is of minstenB een medeplichtige aan den moord. In do gesloten hand van het meisje waren verscheidene haren, die oogonscbgnljik uitgetrokken waren uit hot hoofd van haar aanvaller in die wanhopige worsteling. Hot haar van Schell was buitengewoon fijn cn kort en kwam niet overeen mot do haren in de hand van hot meisje. De baren waren lang van 12 tot 14 duim en bg onderzoek bleek, dat zjj in lengte en klonr over eenkwamen mot mra. Schell's haar. Zonderling het, dat het opgewonden gepeupel de leugenachtigheid van mrs. Schelf s bekentenis niet inzag od, zonder verder onderzoek en alleen op het getuigenis zgner vrouw, Scholl opgehangen beeft. Ongetwijfeld heeft bet gepou- pel een onschuldig persoon opgehangen Mrs. Schell was jaloersch op net moisjo en had nog andere redenen om hnro uit den weg ruiming to wenschen. Het meisje schoen vertrouwen te stollen in Schell en ging gewillig met hem en zgne vrouw mede. <Sng«lan&. Dezer dagen wordt in het Aloxandra-palois te Londen eene tentoonstelling gehouden van duiven, kippon, een den, ganzen enz 2566 vogel», in 148 klassen ingedeeld, zgn er to aanschouweu. Do duiven kosten gemiddeld 12 pond stori., en daar zgn er ook, dio eeno waarde vertegenwoordigen van 50 pond sterl. -- Te Londen wordt tegenwoordig een soort van leder tentoongestelddat niet uit huiden maar uit kurk vervaardigd on door zekeren Borski uitgovondon is. Het knrkledor bestaat uit ruwe bladen kurkaan beido zgdon gedekt door dun linnen en zoo bewerkt, dat het bg het vouwon of buigen niet breekt of borst. Het weegt drievierde minder dan een geljjke hoevool- heid gowoon leder en bost de helft minder. Het is oven lonig en niet zoo kleverig als gewoon waterproef leder. Do Fransche Regeering on do hertog van Cam bridge bovelhebber van de Engelschc Horso Guards, hebben roeds als proeve costnmen van knrkledor voor de soldaten besteld. Voor legortenten moet hot nieuwo leêr uitmuntend geschikt zgn omdat bot geen water doorlaat en hitte goed weerstaat. ©urfeijc. Koii<stniitiuo|jol23 Oct. De Porte heeft aan hare vertegenwoordigers in het buitenland eeno uit voerige circulairo gezonden, tot bevestiging van hare vroeger afgelegd 0 verklaringen met betrekking tot den coupon. Zij tracht de mogelgkheid aan tc tooncn, om bare nienwe verbintenissen na te komen, hetgeen met alle opregtheid 7,al geschieden. In elk geval hebben zg dit voordeel, dat het dogelyks toenemende gevaar ecner gedwongen schorsing van betaling wordt wegge nomen Bolerrnrlo25 Oct. Van officieuso zgde wordt medegedeelddat do vertegenwoordigers der waarbor gende Mogendheden hebben te kennon gegevendat do Kabinetten wegens do schending der Servische grenzen door de Turken te Konstantinopel stappen hebben gedaan. Do porte heeft een gestreng onderzoek en bestraffing der schuldigen beloofd. Watde»Levant Herald" dienaangaande heeft gemeld strookte niet met de feiten. ri«123 Oct. Volgens de Correspondencia is do Carlistische generaal Dorrcgaray, tegen wicn een onderzoek door den krijgsraad is ingesteld, te Durango in don kerker opgesloton en van elke gemeenschap mot de buitenwereld afgesneden. Een casionaf correspondent van de 7'imes ergert zich over het barbaarsche karakter dat de burgeroorlog heeft aangenomen. Do weg uit Frankrgk over Irum naar San Sebastiandio door een fraage landstreek vroeger bezaaid met boerdergen boomgaardenmaïs velden en boschjes op lagchende heuvels looptloopt thans door een wildernis; de oogsten werden vertrapt, do boomen vernield de hofsteden verbrand Navarra biedt hetzelfde troostelooze schouwspeldaar zgn de wyngaarden onder de bylslagen der regeringstroepen bezweken. Wel wil geen der beide partyeo het er kennen maar men geeft ter naauwernood kwartier meer. Om het bombardement van Hernaoi, Guctaria en San Sebastian te wrekenheeft Trillo bevolen Usurbil, Lasarte, Urniëta, Ergobia cn AstigaiTaga te bombar deren wel heeft Trillo lang genoog vooraf gewaar schuwd wanneer deze wraakoefening begiunen zou en hoelang zy zou durenwel verontschuldigt hg zich door de bewering dat de carlisten nimmer de steden, die zg bombarderenzullen kunnen innemen en dus louter aan hun vernielzucht botvieren or is nog een onderscheid dat Trillo's handeling moegelijk verdedig baar maakt. HernaniGuetaria en San Sebastian zgn versterkte plaatsen met militaire bezettingendaaren tegen zgn do plaatsen die Trillo wil beschieten open vlekkendie niet eons door carlistische troepen bezet zgn. Uit Madrid verneemt dezelfde correspondentdat door hot departement van Oorlog groote bodryvighoid ontwikkeld wordtdat uit alle militaire districten de noodige krachten en hulpmiddelen bgeengezameld wor den om den grooten veldtogt tegen de carlisten in het noorden te kunnen volvoeren. De minister van Oorlog spoort in zeer hoffelgko dépêches Martinez Campos aan om in Catalonie zoo spoedig mogelyk de zaken te regelenen deelt hem mede dat de koning met on verzwakte belangstelling zgne bekwaam uitgevoerde operatiè'n gadeslaat en de beste verwachtingen koestert. Voor de butgerlgke regtbank te Rome werd dezer dagen een zeldzaam geval behandeld. In 1870 verliet oen monnik een van de Italiaanscho kloosters, wierp de pg weg en trad weldra in het huwelgk met een jong meisje, doch na twee maanden was hg haar moede en wilde een beter leven leiden. Hg sprak zgn schoon vader aan, doch deze kon hem niet helpen en de voor malige monnik was te lui om te werken, tengevolge waarvan het jeugdige paar weldra tot armoede verviel. Nu herinnerde de man zicb met weemoed het goede leventje dat hg in het klooster had geleden, en besloot weder monnik te worden. Op een goeden morgen Bet hg zgne vrouw in den steek en ging naar bet klooster, waar hg verzocht weder te worden opgenomen. Zgn gec-Btelyke broeders wisten zeer goed wat met hem was voorgevallen, maar het betrof hier een verloren schaap, een berouwhebbende afvallige en een kleine wraakneming op de moatscbappg. Hg werd dus opge nomen, maar naar een klooster in het buitenland ge zonden De verlatene, bedrogene vrouw werd ziek en verviel tot diepe armoede, en terwgl haar echtgenoot in zgn geestelyk gewaad de mis las en door de ge- loovige schare werd vereerd, was zg de wanhoop nabg. Toen zg kort daarna ook haar vader verloor, raadden hare vrienden haar aan haar echtgenoot om levens onderhoud aan te spreken. De advocaat Centola belastte zich met hare zaak en eischte dat de monnik zou worden veroordeeld, züne vrouw maandelgks 150 fran ken te geven. De regtbank echter besliste, dat hg met 60 franken maandelgks kon volstaan. Toen de monnik deze uitspraak vernam, verliet hg andermaal het klooster en ging weder naar zgne vrouw, met wie hg zich verzoende. diFrunferijft. Dezer dagen zgn eonigo portiers le Pargs bet slachtoffer geweest van een behendig opligter. Een persoonbehoorlgk gekleedmet een grooto gevulde portefeuille onder den arm en een potlood achter het oormeldt zich aan bg concierges van huizonwier eigonoars schadeloosstelling zullen ontvangen voor do beschadiging hunner eigendommen in 1870 en 1871. Hg zoektonder een massa andere documentendo stukkon die betrekking hebben op hot perceel waar hg zich bovindt.en zoekt daaruit een papier waarop eon gedrukte formule mot het hoofd der registratie staat en laat den concierge zien dat er 99 franken 95 centimes regUtratieregten betaald moeten worden. Do concierge zegt dat ae eigenaar of niet in 't huis zelf woontof afwezig is. Do opligter weet dat zeer goedmaar houdt zich alsof 't hem erg spgtdaar uio regton nog dionzelfden dag moeten betaald wor den daar anders de eigenaar zgn aandeel in de scha deloosstelling zal mooton missen. De concierge meent in 't belang van zgn patroou te handelenen verschaft op eeno of andere wgzc 100 fr. De nagemaakte klerk der registratie geeft doftig vgf centimes terug en geeft eon re$u met eeno onleesbare handteckcning af. Men zoekt deze behendige opligters te vergeefB. Ehtitscliliittïr. Do Berlgnsche 1'ollu'Zeitung dringt met ernst aan, I om voorzigtigheid te gebruiken bg hot branden van Ectrolenm-lampen. Vooral bg do zoogenaamdo rondo renders dient eiken dag grooto reinheid in acht ge- I nomen te worden, aangezien zich anders onder do zwarte korst gas vormt, dat ligtclgk ontploffen cn tot 8cbromelgko onheilen aanleiding geven kan. u. Brussel26 Oct. De uitslag der gemeenteraads verkiezingen iadat do liberalen ae zege behaalden te Antwerpen mot meer dan 600 stemmen meerderheid voorts te Leuven en te Verviers. Wel is waar hebben do clericalen overwonnen te Mecholen, Brugge, Kortrgk en Nivelleemaar deze nederlaag wordt door de over winning der liberalen te Antwerpen ruimschoots opge- I-Tnarloin 25 Oct. Vó<5r cenigcn tyd werden 1 hier ter atedo door een handelshuis twee soorten of monsters zoogenaamd »kunstineer' don bakkers aange boden. Door belangstellenden werden deze in banden gesteld van de Vereeniging tot bevordering der Volks- 1 gezondheiddie aan de 2de sectie opdroegde mon ster» aan een chemisch onderzoek te onderwerpen. Het 1 bleek daarbgdat de beide monsters zoogenaamd skunstmeel" boofdzakelgb bestonden uit zwavelzure I kalk en koolzure kalk, of gips en krüt. Het is zeker van belangde bakkers voor don aankoop en het ge- 'i bruik van dit vervalschingsmiddel te waaTschnwen daar het broodmet deze stoffen bedeeldzonder I cenigen twgfel beiangryk in voedingswaarde vermindert j on bg gebruik nadeeligo gevolgen moet na zich slepen. Grnvonlifigo 25 Oct. Aan het verslag der Commissie van Rapporteurs over de hervorming der kiestabel, door de vorming van drie nieuwe districten Apeldoorn, Loenen en Bergen-op-Zooinontleenen wg 1 bet volgende Ten aanzien van de districten Apeldoorn en Loenen I en vooral van het district Borgen-op-Zoom was groot j verschil van gevoelen, daar inzonderheid bg laatstge meld district volstrekt niet op natuurlgke verbindingen was gelet. In het algemeen word gevraagd of het wel constitutioneel was de kiezers wederom en alzoo twee- maal in één jaar bgeen te roepcDeenigen wilden dan liever eene gcheele ontbinding der Kamer. De Commissie van Rapporteurs stelt daarom een amendement voor om de drio nieuwe districten anders zamen te stellen, zoodat bet district Bergen-op-Zoom zou bestaan uit: Bergen-op-Zoom, Wouw, Woensdrecht, Steenbergen, Oasendrecht, Putten Nieuw-Yossemeer, Halstereo, St.-Philipsland, Koowacbt, Oveislag, Zuid- dorpe, Hulst, Clinge, St.-Jansteen, Stoppoldgk, Hengst- dgk, BoschcapelleGrauw en Langendam, Hontonisse en Ossenisse. 26 Oct. Heden zgn do discussien over de spoor wegwet in do Tweede Kamer afgeloopen en is de Kamer overgegaan tot stemming over do amendementendie voorgesteld zgn op de Ignen der Reegering. Van de heden behandelde amendementen is alleen dat van de commissie van Rapporteurs (om in plaats van do Regeeringslgn te stellen van Rotterdam of Schiedam langs VJaardingen en Maassluis naar den Hoek van Holland) aangenomen met 42 tegen 31 stemmen. I3r*«»«1n24 Oct. De ovorhlgfselen van de ge sneuvelde onderofficieren on minderen op do citadel van Antwerpen zullen reeds Dingadag namiddag alhier uit Antwerpen worden overgebragtterwgl gedurende den nacht vau Dingsdag op Woensdag eene wacht, onder bevel van een kapiteinaan het station geplaatst zal worden. De plegtige begrafenis zal Woensdag a. s. des mid dags ten 12 uur aanvangen. De stoet zal samengesteld zgn als volgt: Een piket cavalerie tot opening van den trein; een divisie schutterg met vaandel en muziekkorps het scherpschutterskorps Godevoert Montens"; de cadetten der Koninklgke Militaire Academie; een bataljon van het 6de reg. infanterie roet het vaandel en de staf- muziekde kolonel plaatselgk commandant van Breda de president en verdere leden van de commissie voor het Citadel-monumentde rouwwagende slippen van het rouwkleed worden gedragen door oud-militairen versierd met de Citadel-medaille bg ontstentenis van hen door onderofficieren of minderen met de Militaire Willemsordede generaals-majoor Engelvaart en van Exterdeel uitgemaakt hebbende van ae bezetting van de Citadel tgdens het beleg iu 1832; de oud-militairen versierd met de Citadel-medaillede oud-strgders ver sierd met het zilveren Kruis de oud-strgders versiord met het Metalen Kruis; de generaal-majoor comman dant. der le divisie infanterie; de Burgemeesters van Breda en van Ginneken de officieren van de dd. schut terg en van het garnizoen (die niet ingedeeld zgn) korpsgewyzede veld- en vesting-artillerie een piket cavalerie tot sluiting van den trein. De Justitie alhier heeft een onderzoek ingesteld omtrent de oorzaak van bet overigden van een zes jarig knaapje, dat volgens gerucht gestorven zou zgn tengevolge vau een slagdien het kind met een stok op het hoofd zou zgn toogebragt door een der kwee- kelingen aan de tweede openbare school aldaar. Het lgkje is naar het garnizoensbospitaal vervoerd om door deskundigen de oorzaak van den dood te doen opsporen. Middelburg 25 Oct. Jacobus Johannes Klippel, 20 jaren oud en arbeider te Staveniesedie in den avond van 28 Jung jl. op de kermis aldaar den in be schonken toestand verkeerenden schippersknecht Matt/iys van Oeveren aangreep en zoodanig op de straat deed neërvallen dat hg eeno hersenschudding kreeg, waaraan hg bgna onmiddellgk stierf, is thans te dier zake door de arrondissements-regtbank tc Zierikzee naar den procureur-generaal bg het provinciaal geregtshof in Zeeland verwezen. <3«»<-*. 25 Oct. De begrootings-discussien in dezen gemeenteraad hebben niet veel bolangryks opgeleverd, ver kleine posten is eeno grooto beweging gemaakt, maar ten slotte is er niet voel verandering door go- komen. Het voornaamste is, dat men gezorgd beeft fondsen to hebben wanneer het tot de oprigting van eene Hoogere Burgerschoool voor meisjes komen mogt. Wanneer dus do Staten-Goneraal zoo goed zjjn de voor gedragen subsidie goed te keurendan zullen wg spoedig in bet bezit van die 7,eer noodige inrigting kunnen geraken. Met do Ambachtschool gaat het nog niet voorspoedig. Vroemd genoeg willen onze lagere stan den maar weinig daarvan gediend zgnniettegen staande zg tot geringe opoffering geholpen worden ja zelfs zonder kosten daarvan gebruik kunnen maken. En toch is er zoo groote behoefte aan eeno goede opleiding van den ambachtsman. Dikwyls klagen zjj, dat velo particulieren liever bjj vreemden ter markt gaanzonder rekening te houden mot het gebrekkige van bet werk dat naar dat van elders doet vragen. Nu zou men kunnen opgeleid wordenten einde met alle anderen te concurreeren en men wgst het hulp middel af. Waarschgnlgk zal het er mede gaan, als met zoovele andere zaken. Eerst wil men resultaten zien en dan heeft men wel eens spgt dat raen niet aanstonds medegingmaar eindigt toch mot het vroe ger veronderstelde goed te keuren. Daarom is het gelukkig dat het bestuur de school daarmede wil aanvangen al is het getal leerlingen geringuit het kleine begin zal wel iets goeds voortkomen. Als men maar voor goede onderwgzers zorgen kan. Daardoor alleen kan de school nog eenmaal tot bloei komen. Oml-Vossemeer26 Oct. Door de mildheid van een onzer gemeentenarenis de kerkeraad der Hervormde gemeente alhierin Btoat gesteld om een fraai orgel in do kerk to plaatsen. Binnen kort zal de inwgding daarvan plogtig plaats hebben. Moge dit edele voorbeeld in meer gemeenten navolging vinden, 8tnvpuliiif«o24 Oct. Sedert een paar weken heerscben hier do mazelen in zeer hevige matetot nog toe echter alleen onder do kinderen. Geer. huis bgna blgffc verschoond. Do school is sedert acht dagen gesloten. Het karakter der ziekte is niet kwaadaardig, zoodat zich dan ook nog geen gevallen met doodelgken afloop hebben voorgedaan. ZierilxKc-o27 Oct. Bg de Maandag en Dings dag jl. te Middelburg plaats gehad hebbende akte- examens voor lager onderwga is 0 a. de akte als hoofdonderwijzeres uitgereikt aan Mej. JM- Sielof, hulpondcrwyzeres aan de Byzondere school alhier. Door den Min. van Justitie zjjn bg de Rgksveld- wacbt bevorderd tot brigadier-majoor titulair de bri gadier P. Verdouw te Heinkenszand en C. H. van der llorst te Tholen; tot brigadier titulair de rgksveldwachter 3de klasse J. Bakker te Burgh. Burgemeester en Wethouders van Amsterdam heb ben eene circulaire uitgevaardigd aan de hoofd-onderw. en onderwyzeressen der openbare scholen aldaar, waar bjj als algemeene maatregel wordt ingevoerd, dat tgdens do schooluren aan de leerlingen geen verlof meer zal gegeven worden tot hot verlaten der scholen voor bot bgwonen der catcchisatiën. Deze maatregel zal definitief over drie maanden worden ingevoerd, zoodat bg be- hoorlgke en tijdige regeling op het godsdienBt-onderwgs geen inbreuk behoeft te worden gemaakt. Aan dezen maatregel zal riqourent de hand worden gehouden. De belasting op de suiker zalmet 1 Maart 1876 behoudens goedkeuring van de Staten-Generaal worden verlaagd van ƒ27 tot ƒ20 de 100 kilogv. broodsuiker en ruwe suiker. Deze verlaging staat in verband met de jongste internationale regeling en maakt een onderdeel uit van een dor beide wetsontwerpen dezer dagen op dit stuk ingediend. Van wege het Ministerie van Oorlog is aan do regimenten inianterie opgavo gevraagd van 2de luite nants die genegen zgn tegen een gratificatie van vgftienhonderd guldenvoor drie jaren naar Curasao gedetacheerd to worden. TELEGRAM. 's Gravonlmgo 27 October. Tweede Kamer. Na verwerping van alle amende menten op art. 2 is het voorstel der Regeering tot aanleg van Spoorwegen uangenomen met 65 tegen 7 stemmen. Kerknieuwe. ZierilcsEoo, 26 Oct. Gisteren had de verkie zing plaats van 13 gemagtigden in bet kieacollegio der Herv. gem. alhier, waarbjj 375 geldige stembil jetten worden ingeleverd. Bg de opening op boden

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 1