ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE. No. 5610 52steJaarg. Dingsdag 26 October 1875. Verechjjnt DINGSDAG, DONDERDAG en ZATURDAG. De prps per 8 maanden is 1,30, franco per pofit 1,60. ADVERTENTIËN 10 Cts. per regel, kunnen uiterlijk tot des Maandags, Woensdags en Vrjjdaga voormiddags 10 ure bezorgd worden. Bij dit No. behoort een Bijvoegsel. Door het POSTKANTOOR te Z1ERIKZEE zijn Ïedurende de maanden July, Augustus en September 875, de navolgende brieven verzonden, geadresseerd aan personen, wier namen op het adres vermeld, ter plaatse van bestemming onbekend zijn, als NOOED-AMERIKA. van de Hulpkantoren BRUINISSE. J. SON, Illinois. Ch. VREDERICKS, Newark. KERKWERVE H. RINGEL BERG, Lemond. DUIT SC HLAND H. van der MOOLEN, Gelderen, ENGELAND J. STREETEN Co.Londen. J. J. HARDEMAN, New-Castle. over ENGELAND L. KLOPPELissabon. FRANKRIJK P. L HOLTHUIJS Paris. Afkondiging. Supletoire besohrfjvfnff van de personele belasting. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie- rikzee Gezien de circulaire van den heer Commissaris des KoniDgs in deze provincie van den 9 September jl. (Prov. blad No. 77)houdende aanschjjving tot openbare afkondiging der bepalingen van de artikelen 27 en 42 der wet op de personele belasting van den 29 Maart 1833 (staatsblad No. 4), zooals die zjjn gewjjzigd bij de artikelen 7 en 14 der wet van den 9 April 1869 (staatsblad No. 59) omtrent de belasting naar tjjds- gelangen en de suppletoire aangifte, HEBBEN GOEDGEVONDEN de ingezetenon te herinneren aan de bedoelde wetsbe palingen luidende als volgt Art. 27. J. Die na den 15 Mei een perceel in ge bruik neemtis voor dit perceel de belasting naar de vier eerste grohdslagen voor den tjjd des dienstjaars die dan nog over is, verschuldigd. 2. Aan den belastingpligtigedie in den loop deR dienstjaars een perceel verlaatzonder daarin ecnige roerende goederen of iemand in zjjne dienst achter te laten, wordt ontheffing verleend van zjjn aanslag naar de vier eerste grondslagen voor den tjjd des dienstjaars, die dan nog over is, indien daarvan door hem, binnon den tjjd van eene maand, volgende op dio waarin hjj het perceel verliettegen bewjjsschriftelijk aangifto is gedaan ten kantore des ontvangersop een aldaar kosteloos verkrjjgbaar biljet. De ontheffing wordt ook verleend over het driemaan- deljjksch tjjdvak waarin het perceel werd verlaten, in dien de belastingpligtige daarna, doch in den loop van datzelfde tjjdvakeen ander perceelwaarvoor hjj belastingpligtig is, in gebruik neemt. Bjj overljjden van den belastingpligtige treden zjjne erfgenamen in dezelfde regten en verpligtingen. De aangiften volgens het eersto en derde lid inge diend, worden als gewone bezwaarschriften aangemerkt en behandeld. 3. De uitbreiding, vermeerdering, verwisseling of aanschaffing van beTastingvoorworpen der vier eerste grondslugenna 15 Mei, zal, behalve in de gevallen bjj 1 hierboven vermeld, geen grond geven tot eenen nieuwen of verhoogden aanslag in den loop des dienstjaars. 4. Ter zake van zoodanige voorworpen dervjjfde en zesde grondslagenals na 15 Mei in dienst of ge bruik genomen of aangeschaft wordenzal de belasting, naar gelaDg van den nog overigen tjjd des dienstjaars, zjjn verschuldigdmet dien verstandedat geene ver wisseling van dienstboden of paarden met andere waarvoor geene hoogere regten verschuldigd zjjn op zich zelvetot het nogmaals aanslaan van denzelfden belastingschuldige zal kannen aanleiding geven. 5. Het aanwenden tot belast baar gobruik van zoodanige voorwerpen van de vjjfde en zesde grond slagen als aanvankelijk tot onbelastbare einden aange legd of gebezigd waren zal met aanschaffing worden geljjk gesteld zoo medewat aangaat de paarden derzelver geheel verlies van het tweede viertal hunner melktanden in den loop des jaars 6. Naar gelang de omstandigheden eene belas tingschuldige, in den loop des dienstjaars, met be trekking tot deszelfs voorwerpen van de vjjfde en zesde grondslagen veraudorenzulksdatvolgens de tarieven van artikel 17 en 21 de opklimming der belasting te zjjnen aanzien toepasselijk zoude worden, zalook wegens de dienstboden en paarden aanvan kelijk gehouden die verhooging voor don nog overigen tjjd des dienstjaars zjjn verschuldigd. Deze bepaling is mede van toepassing in betrekking tot de paardenbij het opkomen van de omstandig heden aan het einde van 7 van artikel 20 der wet vermeld. §7. Paarden, bjj verschillende personon of gezinnen in gebruikzullenin geval die geljjktjjdig voor een zelfde rjjtuig worden gespannen hem die zulks doet, of wel den eigenaar of gebruiker des rjjtuigs, ter zake van het grooter aantal paardenhetwelk door hem alzoo mogt zjjn gebezigddan waren aangegeven, mede aan de opklimming der belasting naar 6 doen onderworpen. 8. Hooger belastbaar gebruik van dienst- en werk- boden of paarden aanvankeljjk minder belastbaar zal de verpligting tot eene evenredige verhooging der belasting voor den nog overigen tijd des dienstjaars ten gevolge hebben. 9. De tjjdwaarover de belasting looptzalin betrekking tot al de grondslagenworden berekend bij vierenaeelen jaars, op het dienstjaar overschietende zonder dat een vierendeel jaars zal kannen worden gesplitst en znllen als vierendeelen jaar worden be schouwd de tijdvakken aanvangende met primo Mei primo Augustus, primo November en primo February. Art. 42. De zoodanigewelkedoor eenige der omstandighedenvoorzien bij art. 27in den loop des jaars, komen te vallen onder de toepassing van het aldaar bepaaldezullen alvorensen naar gelang van het ontstaan dier omstandigheden en op de boete, bjj art. 35 en 39 der wet vastgesteldverpligt zijn tot het indienen van behoorljjke aangiften deswegein voege als bjj art. 30 der wet voorgeschreven; zullende zij daarvoor een biljet ter invulling bjj den ontvanger kunnen bekomen. Die aangiften kunnenin gemeenten waar geen ontvanger gevestigd is, ook gedaan worden bjj het gemeente-bestnnr, ter plaatse alwaar de belasting ver schuldigd isop biljettenaldaar tot dat doel ver krijgbaar gesteld. Afgekondigd van het Raadhuis te Zierikzee den 20 October 1875. Zierikzee den 20 October 1875. De Burgemeester en Wethouders C. J. FOKKER, Weth l. B. De Secretaris, J. P. N. ERMERINS. Nie u wstijdingen ©ngclttttï Londen22 Oct. In eene gisteren gehouden voreeniging van houders van Turkache obligatiën der leeningen van 1854, 1858 en 1871is een comité be noemd, om met den hertog Palmer en anderen deel te nemen aan onderhandelingen met de Britsche Re geering en den Sultan. Voorts is eene resolutie aan genomen strekkende om de onschendbaarheid en be- toogen dor voorwaarden welke tea opzigte van die obligatiën zjjn vastgestelden bepalende dat de Egyp tische schatting en andere speciaal aangewezen inkom sten elk half jaar moeten worden uitbotaald. De fondsenhouders verklaren zich overigens bereid om elk Tnrksch voorstel in overweging te nemen. Londen 23 Oct. Zwaro regens en stormen heb ben aanzienlyke overstroomingen in het middel- en westelyk deel yan Engeland veroorzaakt. Verscheidene menschenlevens zjjn hierdoor verloren gegaan; de schade is groot. Op de noordeljjke en oostkusten van Eageland en Schotland hebben vele Bchipbrenken plaats gehad. Static. Een koopman te Milaan mistte eenige jaren ge leden eene som van 450 lire en vermoedde dat een zyner bediendenzekere Gasparini Risoltade dief was. Ofschoon deze standvastig ontkendewerd hjj voor den regter gebragt en tot twee jaren gevangenis straf veroordeeld. Toen hjj do gevangenis verlietwas zjjne gezondheid zoozeer geknakt en de schande drukte hem zoo ter neerdat hjj er onder bezweek. Niemand zou ooit meer aan den ongelukkige ge dacht hebben, wanneer de koopman dezer dagen niet verhuisd ware. Hjj ontdekto toen toch dat de geldsom, welke hjj vermistte, achter een bast gevallen was. 't Was voor den onschuldig verdachte te laat, geen berouw kon hem meer in het leven terugroepen, maar de koopman spoedde zich naar diens zuster, die in kommervolle omstandigheden leefdegaf haar hot ge vonden geld en nam op zich vorder voor haar te zorgen en don goeden naam van haar broeder te herstellen. Voor den regter was hot geval een ernstige waar schuwing om niet overjjld te handelen. JSclgie. St. Omer was dezer dagen getuige van een even pynlyk als zonderling schouwspel. Een oud soldaat, Leprêtro genaamddie aan vlagen van waanzin leed ontsnapte uit het hospitaal en wierp zich in de rivier. Men haalde hem er uit en niet zonder moeite namen de gendarmen hem in verzekerde bewaringdoch on gelukkig ontsnapte hjj op nieuw Ditmaal vlugtto hjj op het dak van oen huishardnekkig weigerende naar boneden te komen. De krankzinnige vernielde een schoorsteen en wiorp allendie hem naderdenmet steenen. De brandspuit werd gebaald en tegen den vlugteling in werking gebragtte vergeefs. Daarna nam men zjjne toovlugt tot hot aanbieden van eenig voedsel aan den ongelukkige, dat vermengd was mot oen sterk verdoovingBmiddelook dit echter mogt niet batende man brnaktc hot weder uit en gedurende twee dagen en twee nachten bleef hjj op zjjn post. Het wachten eindeljjk moedegaven de autoriteiten van St. Omer bevel op don waanzinnige te schieten. Nadat de ongelukkige door drie schoten in den schonder aan het hoofd en in de knie gewond wa«, gaf bjj zich over. Velen zjjn teregt verontwaardigd over hot laatste bevel der autoriteitenin aanmerking genomen dat men hier met een waanzinnige en niet met een mis dadiger to doen had oordeelon zjjdatwaar men alleen gednld behoefde, schieten onverantwoordeljjk was. De bekendo Cornildie een half jaar geleden in tegenwoordigheid van de directeuren eener gevangenis Eroeven zijnor behendighoid in het opeDcn en verbre- en van sloten gafheeft op nieuw aan do verzoeking geen weerstand kunnen bieden en is dezer dagen weder uit de gevangenis te Leuven ontsnapt. JtcfccthutV, 'aGrnvenliage, 23 Oct. In deze residentie is aangekomen en in hot logement do Toelast afgestapt een wedono (inlandsch hoofd) uit do residentie Samn- rnng op Java. Hjj wcnscht Nederland en ecnige ge deelten van Europa te zien, en keert daarna over Mekka naar Java terug. Dezer dagen heeft hjj in gala-costuum zjjn opwachting gemaakt bij den Minister van Koloniën op het departement. Op Javaanscho wijze buigende, naderde hij den Minister, plaatste zich bjj de voeten van den Minister op den grond, en verliet, na conigo woorden inet den Minister gewisseld te hebben, al buigende diens kabinet. Genoemde wedono spreekt slechts zeer weinig Nederlandscb. De commissie uit de Tweede Kamer, in wier handen gesteld waren de inlichtingen van den minister van Binnenlandsche Zaken betreffende de aansluiting van den Rjjnspoorweg te Rotterdam, heeft haar rapport uitgebragt De conclusie van de meerderheid is goljjk- luidend met de door de Eerste Kamer aaugenomeno motie van afkeuring, terwjjl de minderheid voorstelt te verklaren dat het verkicsljjker ware geweest da overeenkomst te sluiten, onder voorbehoud van goed keuring door de wetgevende magt. «Voor November", zoo meidteen particulier schrjj- ven uit Indie«zjjn reeds drie complete bataillons aangewezen om van Java naar Atchin te worden over- govoerd; zjj zullen aldaar tot vliegende colonnes wor den geformeerdom alle vjjand's versterkingen en schuilhoeken rondom den Kraton en onze andere for ten en sterkten te vernielen en verder den vjjand afbreuk te doen. De bezettingzooals zjj thans is zal daarom niet worden verwisseld. Ons koloniaal leger zal aldus in de gelegenheid worden gesteld een einde te maken aan bet werkdoor generaal Van Swieten zoo luisterrjjk begonnen." Uit het van Regeringswege uitgegeven «Overzigt van het Gevangeniswezen" bljjktdat in 1873 ruim 40,000 personen kotter of langer tjjd in onze gevange nissen doorbragten, zjjndo ruim 1000 meer dan in 1871. Voor logies; onderhoud en bewaking van deze be volking is over 1873 betaald een millioen zeven duizend guldenof zeventig cents per gevangene per dag. Tiel, 22 Oct. Bjj do rogtbank alhier zal binnon kort een zeldzaam voorkomende zaak worden behandeld. Zjj betreft een beschuldiging wegcuB bigamie. Vóór eenige jaren huwde de dochter eener weduwe alhier met een boekbinder uit U., die (natuurlyk buiten haar weten) geschoiden van zjjn vrouw leefde. Deze vrouw, die nog in leven is, schjjut van het tweede huweljjk van haar man niets te hebben vernomen, althans van de goheole zaak is niets uitgelekt, totdat vóór eenige weken een knecht, door den boekbinder uit den dienst ontslagen, die in 't geheim scheen te wezen, bjj wjjze van wraakneming by den officier van justitie alhier van bet geval aangifte deed. Weiiieldinge, 22 Oct. Eergisteren bad in den vooroever van den polder de Breede Watering bewesten Yerseke, tusscben djjkpaal 24 oa 26, een val plaats over eene lengte van niet minder dan 90 meters en slechts 20 meter uit den djjk. Deze calamiteit is vooral daarom zorgwekkendomdat de val plaats had ten Oosten en dus buiten het vak, dat gewoonljjk als het meest bedreigde punt wordt beschouwd. SSierllczee, 25 Oct. By de dezer dagen te Middelburg gehouden akte-examens voor het lager onderwjjs hadden zich voor de akte van hoofdonder wijzer aangegeven 17 aspirantenwaarvan 2 niet zijn opgekomen en 1 zich heeft teruggetrokken bjj den j aanvang van 't examen8 zjjn geslaagdwaaronder j de heeren W. K. Kuiper Boone en II. J. te Boveldt, beide hulponderwjjzera aan de Byzondere School alhier. Naar wjj met genoegen vernemen heeft de Coui- I mi8aie voor de te houden Verloting ten voordeele van 1 bet te yerbouwen Herv. Diaconie Armengesticht alhier van H. M. de Koningin de toezegging ontvangen van oen gesohenk voor die Verloting. Bij Kon. besl. is het ingesteld eereteeken tot belooning van eervollenlangdurigenwerkelyken dienst bij de schutterjjen o. a. toegekend aan den heer C. J. Be themuz. bjj de dd. ach. alhier. Benoemd tot hoofdonderwjjzeres aan de bewaar school te Enkhuizen Mej. V. Schoenmakers van Zierikzee. Do Eerste Kamer der Staten-Generaal is bijeen geroepen tegen Dingsdag 2 November e. k. Door de centrale kiesvereeniging «Nederland en Oranje" (anti-rev.)te Haarlemmermeeris voor de Tweede Kamer candidaat gesteld Mr. F. J. J. baron van Heemstra. Kapitein Möllerup, gezagvoerder van de Deensche stoomboot Phönixdie den I9den dezer op de Schelde werd aangehoudenheeft een rapport opgemaakt, dat in do Köln. Zeitung wordt medegedeeld Toen we op vier Engelsche mjjlen afstand van Vlis- singen op de Schelde warenechrjjft de Kapitein zagen we een Hollandscbe kanonneerboot met bet signaalHeave toI will send a boat"en onmid- deljjk daarnaHeave to or I will fire on you". Eer die signalen beantwoord konden worden, kwam een roeiboot met gewapende en in marine-uniform gekleedo mannen die in naam des Konings verlangdendat de Phönix stoppen zou. «Maar zegt de Kapitein hiermede liet ik my niet in". De kanonneerboot praaide het stoomschipdat het stoppen moestgaf een schot met los kruid en toen daarna niet oogenblikkeljjk ge hoorzaamd werd een scherp schot. De Phönix werd toen onmiddelyk gestopt. I)e roeiboot kwam langs zjjdo en 13 of 14 manschappengewapend en in uniform enterden het stoomschip. Een politiebeambte en een tolk tradon te voorschyn. De eerste las het bevel tot arrest voorde tweede vertaalde het in het Engelsch. Door den kapiteinden stuurmanden eersten ma chinist en onderscheiden matrozen werd die vertaling verstaan. De kapitein werd uitgenoodigd het schip in de haven van Vlissingen te brengenmaar bjj vond, dat hjj daartoe tegenover zjjn bevrachters geen regt bod. Men antwoorddedat men beslag legde op het schipniet op do ladingwaarop de kapitein hernam, dat schip en lading onafscheidolyk waren. Toen men bom zeidedat de stoomboot naar Vlissingen tnoest, vroeg hjj of hjj dan geen kapitein meer was en de brug moest verlaten. Herhaalde malen werd hem ge antwoord dat als Ixy bot schip niet naar Vlissingen bragt, de kanonneerboot Frans Naerebont het doen zou. De kapitein gaf zich onder protest overriep al zijn manschappen van hun posten af on de Frans Naerebont sleepte den Phönix naar Vlissingen. Een matroos van het oorlogschip kwam met een Holland scbe vlag onder den arm op het achterdek van den Phönix en wilde de Decnscne vlag, die al dien tjjd onder den gaffel gewaaid hadstrjjkenmaar op protest van den kapitein werd do Deensche vlag boven gelaten. Kapitein Möllerup stelt in zijn protest allen, die het aangaat en bjj zonder de Nederlandscho regee ring aansprakelijk voor reeds beloopen en nog te be- loopen schadeoponthoud enz. De kapitein van de bovengenoemde schoener heeft, onder protest, een borgtogt van ƒ12,000 gesteld; het [schip is daarop vertrokken. Wjj deelden onlangs onzen lozers mededat ook bij het Provinciaal Geregtshof in Zeeland in hooger beroep eene procedure aanhangig was over de vraag, of beetwortelen tiendpligtig zjjn in Zuid-Beveland. De Rcgtbank te Goes had deze vraag in eersten aanleg ontkennend beantwoord. Dezer dagen heeft de heer Procureur-Generaal in deze procedure zjjne conclusion genomenstrekkende om het vonnis der Rcgtbank te Goes te vernietigen en aan het appelleerend kroondo mein alsnog zijn cisch toe te wjj zen op grond dat beetwortelen wél tiendpligtige vruchten zijn. Te Zwolle is door den kantonregter voor het eerst krachtens de nieuwe wet op de hondsdolheid een jongen tot eene geldboete van 5 of gevangenisstraf van een dag veroordeeld, wegens het mishandelen van een hond. De Arrond.-Regtbank te Hoeren veen, heeft den S., raadslid te Engwinden, wegens het stuk slaan van het been van den hoofdonderwijzer R. tot één jaar eenzame opsluiting, 150 schadevergoeding en in do kosten veroordeeld. Naar wjj vernemen, heeft het «Algemeen Beurs comité voor pnblieko fondsen te Amsterdam" een krachtig protest tegon de jongste financiëelc maatre gelen van Turkije naar Konstantinopel gezonden. Een dame te Rotterdam heeft gewenscht dat haar ljjk gebalsemd en, van prachtig kapsel voorzien, naar Java zou worden vervoerd om daar te worden begraven. In de vorige week is aan haar wensch voldaan. De nationale tentoonstelling van kunst en ny ver heid te Amsterdam is 18 dezer gesloten. In het geheel waren de ontvangsten f 12,309.40 en de uitgaven ƒ11,126.85. De tenstoonstelling is bezocht door on geveer 40,000 personen. Den 19 Nov. treden de dames Kruseman, Baart en Gerritsen op in den stads-scbouwburg te Amsterdam in een nieuw tooneelstuk. getiteld «Drie Poesjes". Volgens de Nouvelliste de Rouen is de oogst van appelen en peren grooter dan sedert 20 jaren het geval was. De appelen worden aangeboden voor 60 4 120 cent de mud terwijl men voor de peren te ver geefs tegen 3272 cent de mud koopers zoekt. Naar men uit Limburg verneemt, zullen wederom drie kloosters in de gemeente Kerkrade gevestigd wor den, cn wel twee van de orde der Frauciscanen in hot gehucht Bleijerhejjdeen een van Zusters van Liefde nabü het dorp Kerkrade. Do bevolking dezer kloosters zal bestaan uit Duitsche uitgewekenen. In het Vaderland geeft de heer van Zjjll de Jong, laatstelijk commandant der artillerie in Atchin, een zeer merkwaardig overzigt van den stand der zaken aldaar. Hij toont aan, dat de onderwerping afhangt van hot bezetten der vjjf monden of lagunes der Afcjeh-rivier, van welke reeds drie in onze magt zjjn, en het op werpen van werken aan de twee hoofdwegen, die uit Pedir (Oostkust) en lang9 de Westzjjde naar Groot- Atjeh leiden, en die beiden digt ergens de kust nade ren. Als men die plekken tegeljjkertjjd bezet on er versterkingen aanlegt en van die wegen uit naar Kotta- Radja marcheert, zal de kracht van het verzet worden verbroken. Bovendien zal het bezetten dier vier pun ten allen toevoer van buiten afsnjjden. Hij merkt ver der op, hoezeer het wilde vei zet der Atchineezen reeds is afgenomente Garouw en Soerian, die in Juni en Juli 1874 bezet zijn wilden zy van geen overgeven weten thans trekken zjj by een krachtigen aanval zich terug. Hjj geeft voorts een opsomming der Staatjes die zich reeds hebben onderworpen en daaruit ziet men, dat verreweg het meerendeel (40) ons gezag reeds er kend en dat slechts 9 zich nog handhavenvan welke alleen Pedir en Simpang Olim eenige beteekenis heb ben. Als wij de vier genoemde punten in het met November beginnende gunstige saisoen bezetten, dan acht hjj den tijd van volledige onderwerping niet ver af. In den aanhef wjjst hjj er op dat de groote oor logen in Indiè' altjjd lang hebben geduurddat Frankrijk hetzelfde in Algiers, Rusland in Azië en de Vereenigde Staten tegenover de Indianen hebben ondervonden. Kcrknieu ws. Beroepen te Sluis Da. de Gaaij Fortman te Eedea; te Axel Ds. H. J. den Boer te Ouddorp; te Middelharnis Ds. Cordes te Vorden; te Poortvliet Ds. Teljer te Nieuwe Tonge. Ds. P. C\ Wan der Horst te Gorinchen heeft bedankt voor het beroep naar Goes. Bedankt voor het beroep naar de Chr. Geref. gem. te Yerseke door Ds. M. Boon te Oud-Vossemeer. Het beroep bij do Chr. Geref. gem. te Klundert. is door Ds. C. IV. Jacobs, pred. te Haamstede, aange nomen. Gemengde berigteu. In het Ilaagsch Advertentieblad van 15den dezer vraagt een oude jufvrouw iemand om des nachts bjj haar te slapenvan des avonds 8 tot des morgens 9 ure Prot. Gocisd.tusschen de 40 en 50 jaren oud. Die man kan dus een redelyk nachtje maken, als hjj 13 uren slaapt. Eene dochter van een hoedenmaker te Biervliet had zoo gerekend op een kermis-vrijer dat zy het wel vier weken van te voren heeft loopen rondvertellenmaar het is tegengevallen, Te Epe heeft iemand een man doodgeschoten omdat hij in ongeoorloofde betrekking stond met zjjne vrouw. De dader heeft zich zelf bjj den burgemeester aangegeven. Een speelman uit Akkrumdie nit een naburig dorp laat in den nacht huiswaarts keerde, is in een sloot gevallen en verdronken. De beide personen die hem vergezeldenwaren niet in staat hem te redden, omdat ze dronken waren. Twee jongelui te Cortgene worden aangeraden, zoo niet te Schreeuwen op Zondag avond, daar zjj in moeite zullen komen. Te Coljjns- plaat wordt eene vrouw en hare dochter aangeraden, des Zaturdags avonds wat in huis te bljjven en geen pchandaal te komen maken bjj een ander in huis, want er zal over geklaagd worden. Een djjkwerker en een kasteleins-zoon te Bmoesten eens bedenken hoe leeljjk het staat om er een huis op na te houden, om des Zondags daar van menschen kwaad te spreken. Het ware beter dat zjj naar de kerk gingen want de menBchon kunnen het niet uithouden. Vier meisjes te Hcinkennzand moesten zooveel snaps niet hebben van een meisje waar niets van te zeggen valtwant zy zullen in moeite komen. De burgers van Hoedekene- kerke zullen nog verpligt worden bet kleine straatje te vergrooten voor de passage van eene 'sGravenbaagscbe keukenprinseswant door de breedte van hare kleeren waagt het niemand om haar voorbij te gaan. Te Cwordt eene vrouw aangeraden nare oogen te openen die zoo lang zjjn digt geweestdan zal zy do schandalen zien die hare wederhelft met Mario uit de" achterbuurt. De doop van het kind zal daarvan bljjken geven. Betje onder Sint-Maartensdijk kan maar niet. begrijpen waarom zy met de kermis zoo slecht is uitgevallen terwjjl hare moeder zegt Wel kind, gy moet naar alle schyn, Toch wel niet van de mooiste zjjn Want al zjjfc gjj nog al vet Gjj krijgt Jaap toch niet in 't net. De meid van den dominé to Ywordt aan geraden, als zjj nog meer op eene kermis is en met zulk eene malle jongen uitgaatzulke gekke sprongen dan niet te doen op den achterweg. Een boeren-zoon onder Kruiningen moest niet meer naar Schore gaau naar zeker meisje, daar hjj toch getrouwd is. Te Biervliet wordt een timmermans-zoon aangeraden, zich voortaan van die kwajongens-streken te onthouden, om zonder grond iemand belagcheljjk te willen voorstellen. Hjj moest op zjjne eigene dwaasheden maar letten dan zou hjj van anderen wel zwjjgen. Ingezonden S tule Icon. In den loop der vorige week heeft er te Ouddorp en Goeree een publieke veiling plaats gehad van gestrande koffij mcerendeels doorweekt door zeewater en ver mengd met indigo. Door het broeijen begon de koffij reeds te ontkiemen. Zou die koffij tot huishoudeljjk gebruik gebezigd worden Zoo jahad dan de Com missie van geneeskundig toevoorzigt de koopers niet moeten waarschuwen. Want indigo is vergift. Indigo is eene blaauwe verfstof en komt uit Oost-Indië Mexico en West-Indië. In giften tot 2 grw, werkt het als een braakmiddel. Soberheim noemt Indigo plantaar dig koper. Wjj hopen dat door de stranding van de Thomas Soiby geen grootere ongelukken op den vas ten wal zullen plaats hebben. A. B. Burgerljjlte Stand te Zierikzee. geboren 15 Oct. Een zoon van W. van Kempen en R. J. Ochtman. -- 21 dito. Een zoon van J. van Graafeiland en J. Berkhoudt. overleden: 16 Oct. M. D. Ermen, oud circa 66 j., wed. L. C. Vermunt. M. Geldhof, oud 2j.d. H. C. Stam men, oud 3 j., d. Rotterdam25 October. Meekrap. De handel was over het algemeen iets levendiger' In de puike soorten werden versohilende partjjtjes verkocht. De handel in Racjjn was vrjj levendig, prijscourant 1875. 1873/74. ƒ24 4 25 ƒ25 4 26 22 23 23 24 Ordin. dito dito «20 «21 21 22,50 17,50 19 »18 19 16,50» 17 f 17 17,50 15,50» 16 16 16,50 14,50 15 15 15,50 »- «9 «11 9 12 Verstampte Onberoofde Dito Muilen Racjjn 3jarige 1875 1125 11,50 «3 >5 Garancine per 100 kilo 90 4 125.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 1