petroleé-taTellampen, hanglampen en kronen, nrnrn, lmmhof o co., VERIFICAT I E. VE R I F ICAT1E. Rente- en Hypotheekbank „Steunende op den Bijbel," AANBESTEDING. OPENBARE VERKOOPING URM CASCO SCHEEPSIN VENTARIS, Meubelen en Huisraad, Twee WOONHUIZEN, Een WOONHUIS en ERVE 7,6 AANDEEL Een WOONHUIS, OPENBARE VERKOOPING, WEI- en BOUWLAND, WEI- en BOUWLAND, Voorloopige aankondiging. Een WOONHUIS en ERF, ZINDELIJKE MEUBELEN Roerende Goederen, OP NIEUW ONTVANGEN: MOSKOWA, ESQUIMEHX, KATIME, DUFFELS, BUIJEN, ECT. G0EDK00PE, DOCH VASTE PRIJZEN. J. JOPPE. J. de JONG ZIJLSTRA. BELANGRIJK BERIGT. e B 0 0 f B PB IJ S V S BI I H B i 11 K O HAND- EN THAP-NAAIIHACH1NËS. J. de GRAAF Cz. Poststraat. EEN BUIL TE koop: Woon- en Winkelhuis, Een AVoonhuis en Heiberg, HOUTEN SCHUUR, eene eenvoudige Boekenkast, STROOSNIJBER. Bij de Wed. W. J. de Graaf, bij W. M A NNI 100 S ff IJ TREDMOLENS, DORST,IHWCnm. MAHUCIIIMiS, Ml, M. Kerpestein te Rruinisse Engelsche Haardstukken, RUHR KACHELKOLEN, DE LEESBIBLIOTHEEK legen Brandgevaar, verzekert legen zeer billijke en vaste premiën: VER Iv RIJG BA A R: RINIR ALE Het BESTUUR van het Bejyrtifonivi- IPonrfis»tot Nut van 't Algemeen" JliiHu'Jtej brengt ter kennis van belanghebbenden, dat tk' de gewone wekel|jksche con tributie, zoo van het Groot- als Kinderfonds van af Maandag den S5nten October a. s. voor een onbepaalden tjjd zal worden OPGEHEVEN, onder toepassing van de 3de zinsnede van Art. 11 van het reglement. Zierikzee, den 20 October 1875. Namens het Bestunr, de Boekhouder, A. G. KIJN. Krachtens bevel van den Edel Achtbaren ~Heer Regter-Commissaris in het faillisi- seiiieiit van JOSEPH ROSIER, koopman in steen kolen en koloniale waren te Zierikzee, worden de bekende en onbekende solmlrteissdiers-t in dat faillisse ment, de pand- of hypotheekhebbendo daaronder begrepen, OPGEROEPEN tot bjjwoning der eerste vergadering ter verificatie der schuldvorderingen welke zal gehouden worden in het gebouw der Arron- dissement-Regtbank te Zierikzeeop de Oude Haven op Maandag den 1 November 1875, des voormiddags te 10 uren. De Curator in genoemd faillissement, J. A. LEGEMAAT. De schuldeischers in het faillissement van JOHANNES LEMSON, koopman en winkelier, wonende te Zierikzee, worden OPGEROEPEN tot bijwoningin persoon of bjj gemagtigdevan de tweede vergadering tot verificatie «Ier schuldvorderiugen, welke zal gehouden worden in het Gerechtsgebouw te Zierikzee, op den 2',cn November e. k., 's middags ten 12 ure. De Curator, Mr. J. W. D. SCHÜURBEQUE BOEIJE. De schuldciscliers in het faillissement van MATTHIJS den HARINK, koopman en winkelier, wonende te Zierikzee, worden OPGEROEPEN tot bhwoningin persoon of bjj gomagtigdevan de eerste verjj:a«lorii»fir tot verificatie «Ier schuldvordering-en, welke zal gehouden worden in het Gerechtsgebouw te Zierikzeeop den 2den November e. k., 'a namiddags ten 12l/j De Curator, Mr. J. W. D. SCHTJURBEQUE BOEIJE. De ondergeteekende maakt bp deze bekend wdat hp als AGENT voor do ROTTERDAMSCHE FELIALE ALGEM. DUITSCHE is AANGESTELD; behalve lcoop en verhoop van alle soorten EFFECTEN zijn bij hem ook ver schillende STAATSLOTEN met COU PONS tegen maandeljjksche vooraf te bepalen ge deeltelijke betaling te bekomen. Prospectus en nadero inlichting worden op alle aanvrage franco per post toegezonden. Kantoor, Noordzijde Haringvliet No. 63 Rotterdam. P. 8LIEKENDREGT. VRIJHEID en GE WETEN. De KIESVEREENIGTNGVRIJHEID on GEWETE.Nheeft in hare vergadering van 12 October 11., de navolgende Heeren tot Candidnten gesteld, voor gemachtigden in het Kiescollcgie 1. H. J. BERG. 2. J. N. BROODMAN. 3. J. van DIJKE, Hz. 4. M. van den ENDE. 5. MACH. FRANKEN. (Oude Haven). 6. A. GILJAM. 7. J. A. van der HALEN. 8. L. KARREMAN. 9. W. van KEMPEN. 10. C. van SCHELVEN. 11. A. TUIJT KL. 12. W. van WESTEN. 13. C. J. van ZANDIJK. Zierikzee, 13 October 1875. ITet Bestuur der Vereeniging, J. OCHTMAN, Johz. J. D. STETTEROGGE. B. C. CAU. A. G. KUN. J. E. MULOCK HOUWER. DE KIESVEREENIGING heeft in hare Algemeene Vergadering van den 19 October 1875de onderstaande Stemgerechtigde Lid maten der Hervormde Gemeente te Zierikzee als Can- didaten verkozen voor gemachtigden in het kies-collegie alhier, zijnde de navolgende Heeren in alphabetische orde gesteld te weten 1. J. M. BOUVIN. 2. J. BUIJK. 3. P. A. EXEL. 4. W. GAST. 5. Jhr. J. L. de JONGE. 6. T. C. KAMMINGA. 7. C. L. KLOEK. 8. G. KOK Jr. 9. P. de LOOZE. 10. Mr. P. PAULUS. 11. L. C. RIBBENS. 12. C. TIMMERMAN. 13. P. C. van der VALK, Lz. Zij geeft aan de stemgerechtigden in ernstige over weging om bjj opgemelde verkiezing hunne keuze op die personen te bepalen. Namens het Bestuur der genoemde Vereeniging Jhr. J. L. de JONGEVoorzitter. J. M. BOUVINSecretaris. Op Vrijdag; den SO October des middags ten een ure, zal in het gemeentehuis te Wissenkerke worden AANBESTEED: Het VERNIEUWEN van 4ÖO M.a RIJSBESLAG aan den Sophia- poklor, en het LEVEREN en VERWERKEN van 70 sclieepe- ton "Vil voor«1.scli e STEEN. Op den dag der aanbesteding des voormiddags ten 10 ure, zal or locale aanwijzing worden gedaan. Het bestek ligt van heden af ter inzage van belang hebbenden ten kantore van den Ontvanger-Griffier te Wissenkerke. Namens het bestuur van den Sophia-Polder VADER van 'S GRAVENPOLDER, Ontvan ger-Oriffier. Eonige LEDEN der Nederlandsch Her- vormdo Kerk te Zierikzee verzoeken hunne mede-stemgeregtigde leden beleefd »om hun stembil jet ter verkiezing van 13 leden, als gemagtigdeu in het kiescollege alhierin te vullen met de namen die door de kies vereeniging »Steünendk op den Bijbel" zjjn opgegeven." van en SC HEEPSIN VENTARIS. De Notarissen Mrs. J. MOOLENBURGH en J. C. van der LEK de CLERCQ zullenten verzoeke van de heeren M. C de CRANE ZOON op Woonsilaar '^7 October 1875, des voormiddags om elf uur, in de Concertzaal te Zierikzee, publiek verkoopen: mm® (Biisu© van het op de Onrustplaat gestrande Barhftchf p DUE AMI Cl," zooals het thans is liggende in de Nieuwe Haven te Zierikzee, alsmede den bestaande in eene aanzienlijke partij ZEILEN, ANKERS KETTING EN, TOUWWERK, RA'S, STENGEN, PLAN KEN en 2 SLOEPEN en daarna: SI pakken TABAK; 3 balen KAPOK OS hossen BINDHOTT1NG afkomstig uit de lading van het op den Ooster ge strand Eogelsche stoomschip THOMAS SORBY", kapt. S. Jackson. De Notaris Mr. J. C. van der LEK nt CLERCQ zalten verzoeke van de erven van wjjlen Mejufvrouw F. L. BROEKSMIT, wed. den heer D. Labrijn, op Woeiwlag 3 November 1^75, te Nieuwerkerk publiek verkoopen: Des voormiddags 10 uur aan het storfhuis der over ledene EENE PARTIJ als TAFELS, STOELEN, SPIEGELS, SCHILDERIJEN. BUREAU, BAROMETER. KLOK, VLOERKLEED, KA BINET, BEDDEN met toobehooren, LINNEN, POR SELEIN, KOPER-, BLIK-,AARDE- en GLASWERK enz. Des namiddags 1 ure, in de herberg van A. van der Vlugt, met regterljjko magtiging: SCHUURTJES, TUIN on ERVK, in de Woststraat te Nieuwerkerksectie MNos. 305 306 en 311. in de Kerkstraat aldaar, sectie M, No. 340. in de NI l'.FSTOOF en GEVOLGEN »DE CA PEL" te Capelle, aldaar, sectie L, No. 358. De Notaris Mr. J. C. van der LEK de CLERCQ zal, ten verzoeke van P. van der Srtfl.irB WERVE en K. CAPELLE, op dag O IVvemhor 1W7r», des nam. 1 ure, in do herberg van de wed. van 't Hop aan de markt te Brouwershaven publiek verkoopen TIMM EKMANS-WIN K EL ERVE en GEVOLGENstaande op het dorp te Kerkwerve, sectie D, no. 276, groot 06 Aren. Drie Woonhuizen en Erven staande en gelegen op den djjk te Brouwershaven, Sectio C. no. 838, 839, 840, 841, 842 en 843, groot 02 Aren 40 Centiaren. op Mnnurlag den 15 November 1875 'snamiddags 2 ure, in het logement »De Patrijs", te Colijnsplaatten overstaan van den aldaar residcrendcn Notaris L. van der MOER, van eene party in den polder Oud-Noord-Beveland, onder Cats, on bjj het kadaster bekend in Sectie A, No. 56, ter grootte van O Hectaron 9T Aren. En van eene party in gemelden polder, onder Colijnsplaat en kadastraal bekend in Sectie B, N03. 59 tot en mot 67, tor gcz. grootte van 11 Hectaren 33 Aren 30 Centiaren. Iedere partij eerst in perceelen en daarna, des goed gevonden wordende, in massa te veilen. Zjjnde alles te aanvaarden bij de betaling der koop penningen. Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore van genoemden Notaris. De Notaris J. M. BOUVIN zal, op nader te bepalen dag, plaats en uur, ten verzoeke LU3LIXB& van do erfgenamen van wijlen den Heer P. C. LANDSKNEGT, publiek presenteren te verkoopen staande on gelegen te Zierikzee, op de Nieuwe Haven, wjjk C, no. 199, kadastersectie B, no. 653. EENE PARTIJ bn andere bjj latere te plaatsen advertentiën en uit te zetten biljetten breeder te omschrijven. Uit de blind te hoop Een WOONHUIS en ERVE, zijnde eene zeer florissante Broodbnkkcrij en WinluJ-AnViire, staande en gelegen op den dorpe van Kapelle. Te bevragen bjj den eigenaar F. STEVENSE en ten kantore van Mr. P. J. A van DAM te Goes. Kooien- en Turfbakken. Haardstellen, Vegertjes, Staanders Plaatdoek en Haardkleedjesgroole sortering bij HANDMACHINES, dubbele stiksteekf 30, TRAPMACHINES- 50,—. Voor wordt 3 J«ar „e^unraudefrd. Otulerrlfft gratis. Prijzen A comptuut, l>y HOEDEN, PETTEN EN wordt te hoop aangeboden voor huis houdelijk gebruikte bevragen bjj den Boekhandelaar S. OCHTMAN. Jz. EEN NET DOORTIMMERD op den besten stand der Oude Havenmet annex PAKHUIS en ERVE. Tevens worden te hoop aangeboden: 2 Toonbanken en 2 Winkelkasten. Te bevragen bjj den Boekhandelaar S. OCHTMAN Jz DOOR VERANDERING VAN WOONPLAATS TE KOOP of TE HUUR: waarhij met goed succes de SC 11ILDEHS- AFFAIRE wordt uitgeoefend. De kooper kan op het gebrnik komen met 1 November a. e. Inforuiatiën te bekomen by den eigenaar C. J. van SPLUNTER Lz.Schilder en Logementhouder Haamstede. TE KOOP GEVRAAGD: EEN NIEUW GEBOUWDE ter grootte van 16 ft 20 voet, zeer geschikt voor Wagenhuis. Te bevragen bp P. SANDEE to Cortgene. To hoop g<svraag«l hoog 2,20 on breed 1,25 Meter, liefst zonder deuren. Adres Boekhandelaar van D1SHOECK te Zierikzee Kon gebrulhto STROOSNIJDER nieuw model, liefst C. C. 7C. wordt TE KOOP GEVRAAGDaanbiedingen franco te zenden onder letter H. by den boekhandelaar S. OCHTMAN, Jz. te Zierikzee. in de Meelstraat zjjn te bekomen: puike Grauwe en Capucjjner ERWTEN uit Noord-Holland, Witte en Bruine BOONEN, Groene ERWTEN. GERST. HAVER, VOGELZAAD. KRUIDENIERSWAREN. POTTEN, PANNEN en wit AARDEWERK. in het Korte Groenendaal te Zierikzee is dagelyks versch voorhanden Puik best Siiit-NlcolniiN ii 55 <!ent pet 5on8. Middelbest 4 £3 5 Ordinair 3£> 5 Kc-R" Winkeliers genieten ruim rabat. BERIGTEN DEN ONTVANGST VAN K K NE PA RTIJ a I mi W W «p ra if u b n waaronder met groote vlugtwielen. HAND-D ORSCHMA CHINES, niet on zonder ZEEFT onz. LEVEREN STEEDS TOT CONCIJRERENDE PRIJZEN. LEVERT Saxonia Handnaaimachines h 45. OOK TE BEKOMEN HAARDEN, KAGCHELSetc. tot lage prijzen. ZUIVER GEZEEFDE 1,1 £5 per mud, p«»r schaal ƒ3,35. puike grove kwaliteit, Cent per mud, by W. BAARS te Zierikzee. van A. M. F. vn n DlSHOEClt ie Zierikzee is weder zeer belangrijk met NIEUWE BOEHEN vermeerdert. Voor do bezitters van de Catalogus is een nieuw vervolg gratis te bekomen. De complete Catalogus kost ÏO Cent.». Abonnementen worden dagelyks aangenomen. De Belgische maatschappij van algemeene assurantiën WOONHUIZEN 60 Cents per ƒ1000 's jaare. MEUBELEN 75 - WINKELHUIZEN 75 - KOOPWAREN 1,- Informatiën bij de Agenten C. vak der VLIET Dz te ZierikzeeJ. C. M. vak RHEEte Haamstede en L. BOOGERD Az. te Brouwershaven en G. A. AVÉ te Tholen. Rotlerdamsche Hypotheekbank voor Nederland. De BANK geeft PANDBRIEVEN uit, rentende 4 pOt. 'e jaars, aflosbaar pari bjj jaar- Ijjksche uitloting. Zy verstrekt gelden onder eerst hypothecair v<'rl>itn«l van goederen, uitsluitend in Nederland gelegen. Aanvragen om Hypotlie^olre Voorschot tan en Pand brieven kunnen dagelyks geschie den bjj de volgende AGENTEN: Te Tholen, de Heer Jhr. S. O. de CASEMBROOT. Middelburg, de Heeren J. A. TAK C°. Goes, de Heer J. A. A. FRANSEN vak de PUTTE. Zierikzee, de Heeren vak der STARP BERG. /16.50 per ÏOO Kilo, bjj JACOB ZOETER te Oosterlandbij wien tevens TE KOOP is 1000 bossen ROGGESTROO. SS" De ondergeteekende maakt aan zijne geëerde begunstigers bekend dat bij hem is gestald een ovnr- jnrijro HOKalsmede zjjn by hem te bekomen een aanzienlyke party beste MANGELWORTELS civiele prjjs. JOH. FOLMER, Schuddebeurs. MARÉCHAUSSEE. Er wordt een MARÉCHAUSSÉE TE, VOET GEVRAAGD om tegen zeer voordeelige voorwaarden de plaats te vervangen van een in dienst zjjnde IMLai'ëciinufeiiséo. Zjj die kunnen lezen, schryvon en rekenenen vroeger gediend hebben kunnen in aanmerking komen. Adres met franco brieven lett. D. by den Boekhan delaar H. J. MOONEN te Oosterhout. Met 1 MEI a. s. twee bekwame LANDBOUWERS-KNECHTS benoodigd, by F. vak dek BOUT Cz. te Zonnemaire. Daar mjjn knecht zich aan 's Rijksdienst verbonden heeft, wordt ZOO SPOEDIG MOGELIJK door my gevraagd Een ougehnwdc SMIDS-KNECHT. J. BEENS, Mr. SmidHaamstede. TERSTOND of met 1 JAN UAR IJ 1876 gevraagd EEN AANKOMENDE WAG EN MAKERS-KNECHT, loon naar bekwaamheid. Adres met franco brieveu bjj H. GROOTENBOER, wagenmaker te Melissant. Flakkee. BENOODIGD in de Meekrapfabriek »de Twee Gezusters" te Bruinisse, een LEERLING-MACHINIST. Loon naar bekwaamheid. Adres in persoon bjj den Heer L. J. van VESSEM aldaar. Bjj Mevrouw DOMINICUS te Kruiningen, is door sterfgeval, TERSTOND of tegen NOVEMBER, eene MEID benoodigdgeschikt om met de wnscli om te gaan, en van goede getuigschriften voorzien. Op Grootferhé onder Tholen benoodigd: Eeno vronweljjhe DIENSTBODE. Loon naar bekwaamheid. Met 1 MEI een gehuwde BÓEREN-DIENSTKNECHT benoodigd bjj A. GELUK, te Nieuwerkerk in Duiveland. Ui tereversDE LOOZE WAALE. Snolporsdrukkery van OCHTMAN, PIETERSE *r VAN DISHOECK, Moolstraat, B, 65.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 2