ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE. No. 5609. 52sleJaarg. Zaturdag 25 October 1875. Vorsebgnt DINGSDAG, DONDERDAG en ZATURDAG. De prijs per 8 maanden is 1,80, franco per poet 1,60. ADVERTENTIÈN 10 Cts. per regel, kannen aiterlpk tot des Maandags, Woensdags en Vrijdags voormiddags 10 ure bezorgd worden. VERPACHTING, j De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie rikzee zjjn voornemens op Woenndatr <l«»n ÏO I November e. I<. des namiddags te half een uur, j ten Raadhuize in het openbaar te verpachten, met ingang van den dag der goedgekeurde verpachting i en eindigende den 11 November 1878 de OKA SM A A IJ IN O of RTTJNG van den Oost- havendijk, kadastraal bekend: gemeente Zierikzee Sectie F no. 5, 5bi» en Sectie E no. 545, ter grootte van vijf Hectares dertig Centiares, in pacht geweest bij wijlen Jac. Geelhoed; en zulks op dezelfde voorwaardenwaarop diegras- maajjing of otting 'den 27 October 1870 iB verpacht die her lezing liggen op de Gemeente-Secretarie. ZjQSmcüH, den 20 October 1875. De Burgemeester en Wethouders, C. J. FOKKER, Welh. IB. De Secretaris J. P. N. ERMERINS. Kennisgeving Supletoir kohier der hoofdelijke belastingdienst 1875. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie rikzee maken bekenddat het suppletoir kohier van den hoofdeljjken omslag van deze gemeenteover het loopend dienstjaar, op heden door hen voorloopig is vastgesteld en van den 25sten October tot den 8sten November e. k. ter Secretarie der gemeente voor een ieder ter lezing zal liggen, zullende ieder aangesla gene binnen dien tijdtegen zjjn' aanslag bij den Raad bezwaren kunnen inbrengenbp verzoekschrift op ongezegeld papier, ingevolge de wet. Zierikzee, den 20 October 1875. De Burgemeester en Wethouders. C. J. FOKKER, Weth. lB. De Secretaris, J. P. N. ERMERINS. Nieuwstijdingen. Rmetifta. Grand Kapid««16 September. Donderdag avond jongstleden ontstond er op bet meer Michigan een vreeaeljjke stormdie den geheelen daaropvolgen- den nacht voortduurde, telkens in hevigheid toene mende. Geen schip kon de haven bereikenen men rekent dat ruim 100 vaartuigen gedurende dien nacht gestrand zjjn en aanzienlijke schade hebben bekomen. 'ntzettend zijn echter de berigten van een aantal vaartuigen die door den storm geheel vernield werden en waarbij verscheidene menschen hun dood in de gol ven vonden. De schoener »Oneonta" van Buffalo werd van uit Chicago in hulpeloozen toestand gezien. Het schip had al zijne ankers verloren en trachtte de noor delijke pier te bereiken. Onmiddellijk ging een der sleepstoombooten naar 't in gevaar verkeerendo schip, en mogt het genoegen smaken de manschap te redden, behalve den kapiteinMr. Beandie in de golven omkwam. Het schip zelf, dat eeDe waarde van circa 35,000 dollars had, met de geheele lading, ging echter verloren. Vreeseljjker was het lot van do stoomboot »Equinox", die met een lading zout van Bay City naar Chicago ging en nog een ander vaartuig op sleeptouw had. Omstreeks twee uur in den morgen werd bet schip door den storm overvallen niet ver van Point au Sable, 280 rnjjlen N. O. van Chicago. Dadelijk gaf kapitein Woodworth van de Equinox bevel om do kabels, waar mede men aan het andere vaartuig verbonden was door te kappen. Naaaweljjks was dit bevel ten uitvoer gebragt of het schip helde over en zonk binnen een paar minuten, zonder dat een der opvarenden zijn leven kon redden. Er waren 22 personen op 't vaar tuig waaronder twee passagiersdie allen hun graf in de golven vonden. Nog bragt de telegraaf uit Milwaukee het berigt van het vergaan van de stoomboot »Mendota" ovor, waarbij van de 20 personen 13 een graf in de golven vonden. Onder de aanwezigen aan boord bevond zich ook de zoon van den eigenaar van het schip. Toon de reddingsboot neêr was gelaten sprong hg daarinden kende dat zjjne vrouw reeds in de boot was. Toen hjj echter bemerkte dat dit niet het geval wassprong hjj weder op 't schip, riep den kapitein vaarwel toe en vond met zjjne vrouw den dood in de golven. Ver scheidene andere ongevallen worden medegedeeld ter wijl men omtrent het lot van een aantal schepen nog in onzekerheid verkeert. Volgens de verklaring van oude en ervaren zeelieden was dit de vreesseljjkste stormdie ooit op het meer gewoed heeft en de schade, voor zoover die bekend is, overtreft reeds die, welke gedurende het geheele jaar 1874 door stormen of an derszins op het meer veroorzaakt is. Londen 19 Oct. Eene bijeenkomst van houders van Tnrksche obligaties van alle leeningenheden onder voorzitterschap van het parlementslid don oud- miniBter Childera gehoudenheeft eene resolutie aan genomen waarbij verklaard wordt dat mot het oog op de maatregelen, door de Ottomanische regering ten aanzien van de betaling der coupons genomen aan den Raad van vreemde fondsenhoudersin ver- eeniging met tot dit doel benoemde gedelegeerden der houders van de verschillende Tnrksche fondsen, wordt opgedragen de noodige stappen te doen ter waarne ming der belangen van de fondsenhoudersen geene overeenkomst met de Porte te sluiten dan op den grondslag dat de houders der obligation van alle ver schillende leeningen de voorregten ongeschonden be houden welke door de Ottomanische regering gewaar borgd zjjn. Den Raad van vreemde fondsen houders wordt tevens verzochteene memorie aan de Engelsche regering in te zendenmet het verzoek om hare Londen 19 Oct. De Glasgow Herald bevat een brief van den heer Gladstonewaarin het berigt wordt tegengesprokendat hjj van de Porte een voorstel zou hebben ontvangenom zich met de regeling der Tnrksche financiën te belasten. Een correspondent van de Timesdie in de ge legenheid is geweest in aanraking te komen met verschillende aanvoerders der insurgenten in de Herze- gowina berigt aan zjjn blad uit Ragusadat hu een zeer interessante verklaring heeft ontvangen van de bij de opstandelingen heerschende gewoonteom de in den oorlog gevallen Turken het hoofd of den neus af te snjjden. De aanvoerders verklaardendat geen enkel Muzelman naar 't geloof der Mahomedanen in het Paradjjs toegelaten wordtals hem een of ander deel van zjjn ligchaam ontbreekt. Om nn dubbelen schrik voor 't leger der Tnrken te verspreiden wordt van alle ljjken die in do handen dor insurgenten vallen het hoofdof als de tjjd het niet anders toelaatden neus afgesneden. Deze handelwijze herinnert die der Engelschen tjjdens den laateten opstand der Sopoyers, toen zjj de gevangenen zoo voor de mondiag van het kanon bondendat door het ecbot do ruggegraat volgens de Indiërs de zetel der ziel verpletterd werd. SWben, Een Zweedsche stoombootdienst doende tusBchen Kopenhagen en Lübeck, is eenige dagen geleden ver brand in volle zee. De brand ontstond door het plot seling vlam vatten van den inhoud van eenige flesschen, die als glycerine waren aangegeven, maar ten laatste bleken naphta te bevatten. De kapitein, die op de brug stondhoorde een doffen slag en keerde zich on middellijk tot den man die aan het roer stondom de oorzaak te weten te komen. Maar voordat een onder zoek kon worden ingesteld, stegen de vlammen tot halverwege de masten opzoodat de gemeenschap tus8chen het voor- en achtergedeelte van het schip onmiddelljjk was verbroken. De tweede klasse passa giers kwamen dadeljjk in de vlammen om van de beide hofmeesters meent men nog een gesmoord geschreeuw te hebben gehoord. Eenige paarden hinnikten even en daarna was alles in het voorgedeelte stil. Achter waren de passagiers op dek gestormd, maar do pogingen om hen te redden werden bemoejjeljjkt door do groote ver warring die er heerschteen toen eindeljjk een boot werd afgelatensloeg deze omdoor de wilde wijze, waarop de ongelukkige passagiers er insprongen. Eén passagier werd gereddo kapitein twee officieren en eenige mannen der equipage behielden, hoewel deerlijk gebrand, bet leven. Vier on twintig passagiers, onder welke bjjna de helft vrouwen, kwamen om. De moeder van een achttienjarig meisjehare eenige dochter werd waanzinnigbjj het vernemen van de noodlottige tjjding, dat haar kind tot de slagtoffere behoorde. Een krachtige enquête is ingesteld, om te zien wie do fiesschen met naphta van Lübeck heeft verzonden. De veront waardiging tegen den ellendeling, die dit gedaan heeft, is onbeschrjjfeïjjk groot. Static. Op den Sden Nov; zal te Milaan het lijk van den ridder Albert Kellereen man die zich in Italië aan het hoofd der beweging voor de lijkverbranding bad gesteld, verbrand worden. De familie heeft, volgens don wensch van den overledeneeen crematie-oven doen plaatsen op het groote stadskorkhof en zaI dien aan de stad Milaan cadeau doen. De crematie zal met alle moge lijke plegtigheid, hoogstwaarschijnlijk ook mot kerkelyk ceremonieel, plaats hebben. üFrattftrtjft. Uit Grenoble wordt van den 15don geschreven, dat de sneeuw reeds in groote hoeveelheid op de om liggende bergen is gevallen. Nooit heoft de natuur zoo vroeg reeds den hermelijnen omgeslagen. Men vreest poor een zeer strengen winter. Van allozjjden komen ook berigten in omtrent het verdwjjnon der trekvogels eenden, wilde ganzen enz., die gewoonljjk eerst later do streek verlaten. jflcbcrlanli. Nlouwediepi 20 Oct. Onlangs is op onze kust het Engelsche schip President", kapt. Barker, ver brijzeld. Omstreeks 10 uur was bet op do Haaks gekomen en ten 12 ure Bloeg hot uiteen. Als door een wonder bleef de bemanning bjj elkander op een stuk van het dek en dreef binnenwaarts. Zoo werden zjj des morgens, ten 6 uur ongeveer, door eenige vlot terreden ontdekt, die er dadeljjk, zonder zich om ge vaar of moeite te bekreunen, op af roeiden en allen op één na, -- een zieke stuurman, hebben gered. Een nieuw bewjjs werd hierbjj gegeven van do edel aardigheid, zoo vaak in den zeeman opgemerkt, die onder een ruwo schors meestal een hart van gond bezit. De vlet was te klein om alle schipbreukelingen van het ellendig wrak, waarop ze dreven, in eens aan den vasten wal te brengen. Een deel dus moest bij de eerste reis achterblijven. »Weet je wat", zegt een van de vletterlui, »die kerels hebben het van nacht al hard genoeg gehad. Ik bljjf bjj bet zootje dat geduld moet hebben. Dan kan er vost een man meer op de vlot, en de achterblijvers houden wat meer koerage". De brave zeerob stond zjjne plaats in do vlot vrolijk aan nog een schipbreukeling af, en deelde met de rest op het wrak welgemoed het doodsgevaar, totdat de vlet gelukkig do eersto reis had volbragt en de anderen kon afhalen. middelburg1 21 Oct. Onlangs werd doornw blad mededeeling gedaan van het besluit van onzen gemeenteraadwaarbij bepaald werd dat alleen die hulponderwijzers in hot genot zonden treden der ver hoogde jaarweddewelke zich naar het heette •vrij willig", verbinden om geen verzoek tot ontslag in te dienen dan tegen het einde van een cursus. Thans schijnt te bljjken dat heeren hulponderwijzershoezeer de liefderijke bedoelingen van het zorgzame gemeente bestuur natuurlijk op hoogen prjjs stellendemet die bepaling niet sterk ingenomen zjjn. Met uitzondering van enkele ouderendie sinds lang »kotvast" zjjn geven de meesten er den brui van om zich voor eene verhooging van slechts weinige guldens 's jaars (voor het meerendeel 25)als het ware aan kop en staart te laten binden. Zjj bedanken plegtstatig voor de verhooging onder zoo'n belemmerende voorwaarde en bljjven op het onde traktement toter wat beters voor hen open komt f Gisteren evenwel heeft, ongetwijfeld tot onuit sprekelijke zelfvoldoening van het raadslid op wiens voorstel die prachtige bepaling in het leven geroepen werdde benoeming van een hulponderwijzer voor de lagere school E plaats gehad, voor welke betrek king zich slechts één sollicitant op de verhoogde jaar wedde van ƒ500 had aangemeld. Die sollicitant was de benoemdede heer Sandersdie zijne eigene vaca ture alsnu vervallen zalwant eerst met I October jl. is hp nit dezelfde betrekking op verzoek eervol ont slagen waartoe hjj nu weder op zjjn verzoek benoemd is I Het gevraagde ontslag berustte op zjjne benoeming tot hulponderwijzer te Koudekerkewaarheen hjj op 1 dezer vertrok. Deze hulponderwijzer nu heeft zich de bovengenoemde verbintenis tot het einde van den cursus laten welgevallenvermoedelijk omdat hg ten volle instemde met de doeltreffendheid van den maat regel neenvermoedelijk omdat bjj te Koude kerke geen woning kon vinden en hg dus hier weêr wel »onder dak" wilde zijn, al is hot dan ook •gekort wiekt", liever dan gedoemd te wezen minstens een paar keeren daags de wandeling van hier naar Koude kerke vice versa te maken. Hoe middelen en wegen toch samen kunnen gaanHier een nieuwe maatregel die nog vlotten moet, en te Koudekerke gebrek aan woningen f De hoop op navolgingof sterker noghet besef der noodzakelijkheid tot samenwerking der verschillende gemeentebesturen in onze provincieschjjnt nog niet veel te beloven. Uit het verslag der zitting van den Ylissingschen gemeenteraad van jl. Zaturdag is althans niets gebleken van gezindheid tot navolging en mede werking. Wel werd het minimum der hulponderwijzers- traktementen voor drie vacaturen tot ƒ550 verhoogd maar van het wenschelyke om den hulponderwijzers voor een geheelen cursus aan een vergulden halsband" te leggen, schjjot geen sprake te zjjn geweest. Booze tongen, maar die mag men niet vertrou wen fluisteren reeds dat eerlang een prjjs vraag ter beantwoording door de verschillende Zeeuwsche ge meentebesturen zal worden uitgeschreven, speciaal voor de tien leden van den Middelburgschen raad, die zich voorstanders van bet behoud van hulponderwijzers ge- duvendt) minstens oen geheelen cursus hebben betoond. Die prjjsvraag zou luiden »Wat is een cursus? Wat is een hulponderwijzer die zich voor een geheelen cursus verbindt? Kannen de verschillende gemeentebesturen van steden en plattelandby de best mogelyke ge zindheid tot medewerking, er ooit in slagen om on derling uit te maken waar een cursus begint en eindigt, hg het bestaande verschil van leermethoden en bjj de bonte mengeling van ondorwyzers en schooljeugd?" Waarin do prjjs voor het te bekronen antwoord zal bestaanie ons nog niet ter oore gekomen Bath 20 Oct. Eene zeeboot, naar Antwerpen bestemd, liep heden namiddag met volle kracht op een de Schelde opvarende vischsioepwaardoor deze onmiddellijk naar de diepte ging. Een gedeelte van den mast komt nog boven in de nabjjheid der eerste witte boei. De opvarenden zjjn waarschynlyk door een sleep boot juist daar aanwezigopgenomen en naar Belgio gebragt. Do namen der schepen on de oorzaak van het ongeluk zjjn onbekend. ZtorlH'-eee, 22 Oct. Naar men vermeent is door de Arondissementg-Regtbank alhier, ter voorziening in de vacature van kantonregter te Tholen, ontstaan door de benoeming van Mr. J. H. L. van Buren in dezelfde be trekking te Zierikzee, opgemaakt de volgende voordragt Mr. W. A. DollemanJ. Yosmaer en J. W. C. de Jonge van Ellemeot, Griffiers, respectiveljjk hjj de kantongeregten te BehagenIJsselstein en Woerden. De door Burgemeester en Wethouders dezer ge meente opgemaakte voordragt, ter benoeming van eene Hoofdonderwijzeres aan de openbare Meisjesschool bestaat uit: 1°. A. J. van der Beektoed. A. fiesta te Geertuidonberg2°. C. van den Bogert te Oldenzaal, 3°. A. de Koning te Haarlem4°. II. F. Veniette 's Gravenhage. Z. M. heeft op verzoek eervol ontslag verleend aan J. D. B. Abaron van Heecktren van Beverwaard, als buitengew. gezant en gcvolm. Min. bjj het Hof van Weenen en in diens plaats benoemd Mr. J. P. J. A. graaf car» Zuijlen van Ntjevelt, thans als zoodanig bjj hot Hof van St.-Petersburg. De gemeenteraad van Wemeldinge heeft besloten met ingang van 1 Jan. a. s. de schoolgelden in die gemeente op te heffen. De Centrale liberale Kiesvereeniging in het hoofd- kiesdistrict Haarlemmermeer heeft met algemeene stem men tot kandidaat voor de Tweede Kamer gesteld Jhr. Mr. J. W. Rutgers van Rozenburg. Bjj de politie te Amsterdam is aangifte gedaan dat bjj een winkelier een vergulde halve gulden in be taling is gegeven voor een tienguldenstuk. Een ieder zjj gewaarschuwd 1 In den inboedel van eon overleden landbouwer te Noordeloosheeft men behalvo nog andere kostbaar heden in een blikken busjeonder oudekleedoren verborgen gevonden100 gouden tienguldenstukken (oud model.) Naar aanleiding van de door den heer Mr. J. de Witt Hamer in de Coöperatie geschreven opwekking aan oudere van ambachtslieden om hun kinderen toch gebruik te doen maken van de te Goes opgerigte a m- bachtschool, heeft een werkman in dat weekblad geantwoord met het gewone bezwaar, dat de ouders het loon, dat hunne kinderen verdienen, niet missen kunnen. De heer de Witt Hamer antwoordt hierop door uit te rekenen hoeveel een jongen van 12 tot 16 jaren verdienen kan, Hjj stelt het hoogstens op een gulden per weekwaarvan dan nog de kosten voor het aan schaffen der gereedschappen betaald moeten worden. Al neemt men nu aandat de vader dit geheele loon gebruiken kan en de jongen geen cent zakgeld behoeft te houdenzou hot dan nog niet mogelyk en niet beter zjjn vraagt hjj dat het huisgezin zich gedurende dien tjjd nog wat meer bekromp en de jongen daardoor later een knap werkman werd Intusschen heeft do heer H. voor die enkele ouderevoor wie hot gemis van het loon hunner kinderen gedurende drie jareneen ernstig bezwaar oplevert om deze op do ambachtsschool te doen gaaneen fonds beschikbaar dat hem is toevertrouwdteneinde hun daaruit eene jaarlijkacho bjjdrage te verleenen. Oudersdie daaraan behoefte hebben kunnen zich dus tot hem wenden hunne namen zullen onbekend bljjven. Inmiddels hobben zich weder twee leerlingen voor de ambachtsschool aangemeld. Het bestuur heeft beslo ten met het thans aanwezige vgftat den cursus te beginnen daar het aantal leerlingen wel zal toenemen. Tevens is het ontwerp-rcgloment voor do school goed gekeurd en bepaald dat leerlingendie niet in staat zjjn zich gereedschap aan te schaffen, dit van de school in bruikleen kunnen bekomen. Kerlcuieuws. Beroepen te Vlissingen Ds. EW. Seineckente Renswoude. Ds. J. Kromsigl te Cortgene heeft bedankt voor het beroep naar Amersfoort. Ds. J. Hulsebosberoepen te Wissenkerkepredikte 10 dezer te Blauwkapel afscheid met Matth. 28 20. Het Kiescollegie der Ned berv, gem. te Middelburg heeft uit het vroeger samengestelde viertal van pre dikanten bestaande uit do heeren D. II. Telgen te Nieuwe TongeW. J. Jorissente Apeldoorn Dr. J. Bicmens, te Driebergen, en G. Doedes, te Vel- zenberoepen den heer Doedester vervulling der vacature, ontstaan door het vertrek van Dr. G. J. Vos naar Amsterdam. Gcmeiiffde berigten. Te M. moet Keetje wat voorzigtig zijn met baar tongandere zal ze nog eens moeten brommen. In een klein weekblad las men dezer dagen »een ver- moedoljjk dolle hond heeft in deze gemeente de ont vanger en nog drie andere honden gebeten." 't Gaat met onze jonge dameBzelfs in den burgerstand helaasal9 met de vogelen des hemels ze spinnen en werken niet en toch zgn ze nog moojjer dan Salomo in al zijne heerlijkheid. Een dametje te Ooltgensplaat wordt aangeraden haar babbeltong wat in toom te houdenals zjj voorbjj menschen gaat die veel fatsoen lijker zjjn dan zjj. Maar kwaad van anderen spreken Gaat voor een keer wel goed Docb liet zjjn lage streken Die zjj toch laten moet. Zwart Wimpje te B. moest zooveel snaps niet hebben van een ander. Zjj moest maar op hare dochter zien die wel weet waar zjj moet wezen om een vracht te lossen. Eene boeren-meid te Yerseke wordt aange raden zich wat fatsoenlijker te gedragen op de kermis, want zoodoende zal zjj niet meer worden gevraagd. Tot groote spjjt der dames uit de herberg »de drie sneetjes," te G. is P. vertrokkenzonder afscheid te nemen en beginnen zjj nu te vreezendat hji niet meer zal terugkomen, daar zn sedert zgn vertrek nog niets van hem vernomen hebben. Te Wissenkerke worden eenige arbeiders aangeraden, zooveel snapB niet te hebben als zjj op bun werk zjjn, daar zjj hun onfc- Blag zullen krjjgen. »Welwel!" zegt Saartje te Poortvliet, »wat ben ik bljj dat ik een kleermaker in de fuik heb gekregenmaar bet is jammer dat ik er niet van kan slapen". Twee jonge heeren te Poort vliet worden aangeraden als het nog meer kermis is te Sinfc-Maartensdükdan niet kroeg uit en kroeg in te loopen met arbeiders-dochters, daar men dat niet verwachten zou van zulke heeren. Te Melissantzal nu een jongmenach zjjn fortuin gaan beproovon aan den waterkanten heeft nog al moed dat het goed zal gaan, dat nog zal moeten uitkomen, Eene schoen makersdochter en bare buurvrouw worden aangeraden, zoo druk niet te praten om vleesch aan den man te brengen voor veel gelden dat er een diaken van heeft geproeften het goed heeft bevonden. Op den dorpe K. in N.-B. is indertijd eene bewaarechole op- gerigt voor kinderen van 3 tot 5 jaar. Die kindertjes kennen, bjjna zonder uitzondering, de twee-en-veertig lettersals ze naar de lagere school gaan. Bovendien leeren ze daarop een gegeven kommandolagchen en schrejjeu. Is het wonder, dat in die gemeente de huicheling toenemende iB De Vader geeselt met riemen ea de Dwarskijker zalft de woudentot dat de eerzuchtige Piet Hein van Lissabon alle partyen schaak mat speelt. De knecht onder den djjk te Wissenkerke moest wat beter zjjn fatsoen kennen, als hjj eene vracbtryders-dochter vraagt om mede te verkeeren, en zoo niet Opspelen als hjj van de hand wordt gewezen Te Biervliet moest de kleindochter van Z. S. zooveel niet praten over een jongmenschomdat hjj weer een blaauwtje heoft geloopen voor dat zjj het heter weet. Het zal met haar ook wel tegengevallenwant zy is niet in trek. 8TOOMBOOTDIÉNST tusschen Middelburg en Zierikzee. CORRESPONDERENDE VAN EN NAAR ZIERIKZEE OP DEN SPOORWEG TE GOES. October 1875. Van MIDDELBURG: Zatord. 23 's morg. 10,30 u. Zondag 24 's nam. 3,— Maand. 25 3,— Dinged. 26 's morg. 10,80 Van ZIERIKZEE Zaturd. 23 's morg. 6,30 u. Zondag 24 10,30 Maand. 25 6,30» Dingsd. 26 6,30 26 's nam. 8, Woensd.27 3,— Dond. 28 3, Vrjjdag 29 's morg. 10,30 Woensd. 27 6,30 Dond. 28 6,30 Vrjjdag 29 6,30 29 's nam. 3, RetourUnnrten uitgezonderd Wolfaarts- djjksche veer tot de helft der stoombootvracht voor de terugreis, geldig gedurende eene maand. Oi to vrjj van stoombootvraent voor de eerstvolgende terugreis. I'rjjicen «lor Boter en Eljeren. Zierikzee, 21 October 1875. Boter laagste koers ƒ0,80 en hoogste koers ƒ0,876 per 5 hectogrammen. Kip-Eüeren laagste koers 1,25 cn hoogste koers ƒ1,50 per 25 stuks. V ""ïfl K BETE R I TV G. In de advertentie »Volk80nderwys" (zie ons vorig No.) staat 20 Oct. moet zgn 37 October. 35jurigo Eclitvereeniging M. de WITTE. Noordwelle, 19 October 1875. Sanne dankbare kinderen. Ondertrouwd JOH.' DIJKMAN en Sirjansland, B. ONDERDIJK Md. 21 October 1875. Volstrekt eenige en algemeene kennisgeving. Ondertrouwd Pa. van AKKEREN met Kapblle, E. SMIT. 22 October 1875. Getrouwd JAN WILLEM SLAGER, Hoofdondenoijzer, HELENA BRUIJNZEEL, die, ook namens hunne betrekkingen, dnnlion voor de blijken van belangstelling, uit deze gemeente zoo wol als van elders ontvangen. St. Annaland, 21 October 1875. Getrouwd: Tholen, 21 October 1875. J. BAL en A. J. SMITS. Algemeene kennisgeving Voorspoedig bevallen van eene welgeschapene Donliter, M. A. van DIJKE, geliefde echtgenoote van W.» CORN, van NIEUWENHÜIJZEN. St. Philipsland, 17 October 1875. Heden overleed tot onze diepe droefheid onze zeer geliefde eenige zoon PIET ER, in den ouderdom van 18 jaar en bijna 8 maanden. Elkerzee, C. van WOUWE. 20 October 1875. M. BOOGERD. Algemeene kennisgeving. Het BESTUUR van het Begrnfeiiis- Fonds »de Herstelde Belangen" brengt ter kennis van belanghebbenden, dat de stilstand van con tri bu tlvoor de daartoe geregtigdo leden zoowel hjj het Grootfonds als by het Kinderfonds, wederom zal aanvangen op Mnnndng aanstaande, S5 Oct. 1875. De Boekhouder, P. O. OLIVIER.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 1