NAAIMACHINES. NAAIMACH J. de JONG ZIJLSTUA, I IA E S. au nai TE koop: moskowa, mmm, m\m, duffels, uwrn, egt. G0EDK00PE, DOCH VASTE PRIJZEN. eene hofstede IEN WOONHUIS, w e i l a n D, Haard- en KagchelMen. WLBG$@IIKB$I. SCIII l'PFli -lOH.VYN DIJK don, en onder deze stond het Handelsblad bovenaan. Naardien echter dit blad voor den handelaar onmis baar is gaf de missie-prediker den handelaren vrjjheid tot het lezen van die courantmitsgedurende tien minuten en alleen op het kantoor." Kerlculeuws. Ds. E. J. v. d. Roemerpred. te St.-Kruisheeft het beroep naar Zwartewaal aangenomen. Gemengde berlgten. Eene dienstmeid te Herkingen moest geen ongefran- keerde brieven schrjjven aan haren ouden vrijer, daar hij toch niets meer van haar wil weten. De vrede tusscben Frans en Betje te N. kan maar niet geteekend worden trouwens ook niet wel mogeljjk want hjj is meest zwabberig en zy van ouds af kibbelig. Eeu uiterst vroom man te Z. heeft de gewoonte aan genomen omin navolging der monnikkeu zich uit godsdienstig beginsel te pijnigen en te slaan. Als die broeder nu niet »een mal figuur" slaat, dan weten we 't niet. Annekeetje, die by mevrouw V. dient, zei onlangs, toen mevrouw ongesteld was: »ik weet raad mevrouw ik haal gaauw een »gemaintineerde" haring voor uweDezelfde meid had onlangs oen kwaal, waarvoor de dorpsgeneesheer geen raad wist. Hjj ried haar aan een dokter in Rotterdam te consulteeren. Op do boot naar die stad vertelde Annekeetje aan bjjna iedereen »dat ze niet goed was en nu in de stad een dokter moest Cosumeeren." Te M. hebben eenige brave" lui een hoogst fatsoenlyk predikant die de plaats kwam bezigtigen en die niemand lastig viel op een echt vrome" manier beleedigd. Het »heb el kander lief" schynt daar ter plaatse voor hen te ver geefs geleerd te zjjn. Te Herkingen zigt men Zn zitten weer door 't raam te knikken Als zjj op tafel zitten prikken En spannen daarna hun strikken Als ridders van de naald te mikken Maar jongens wil dat niet meer doen Dan houden gjj toch nw fatsoen. Een timmermans-knecht te Oude Tonge heeft met de kermis een Herkingsche panharing gevonden, gewo gen maar te ligt bevonden. Met zyn broeder is dat ook hetzelfde geval. Eene oude vrouw te Oude Tonge, die op haar 75ste jaar, zulke bewonderings- waardige manajasjes heeft gemaakt, dat heel Dirksland daarvoor uitliepwordt verzocht by hare dochter te 's Gravenhage te komenom haar ook wat te komen helpen. Te W. heeft men thans een diaken met een groot hoofd en een klein verstand. Hy was van meening dat hy alle man te knap was en niemand hem kon derenmaar hy is gewogen on te ligt bevonden. Ook zouden vele ingezetenen wel willen dat hy zjjne plaats onder den preekstoel maar verlietdaar zulk eene be diening niet past voor zulk een man. Een oud man te Biggekerke wordt aangeraden zich eerst eens goed te bedenken eer hy in de huwelyksboot wil stappen want dat zal veel verwarring veroorzaken. Ingoxonden Stnlikcn. Mijnheer de Redacteur l Met de opneming van onderstaande in uw blad zult gy verplichten Haamstede eenige Veehouders. October 1875. Dinsdag 26 October a s. is de dag, waarop onze beestenmarkt dit jaar invalt. Ten vorigen jare noo- digden wjj HH. Veehouders in deze en omliggende gemeenten woonachtig uitom van hunnen goeden wil in de medewerking tot behoud dier «aloude in stelling" haar ondergang zoo nnbjj te doen bljjken. Onze opwekking was niet te vergeefsintegendeel we vonden toen op den bepaalden dag p. m. 100 stuks groot en klein hoornvee aan de Ijjn aangespannen. En than9 komen we wederom met het dringend ver zoek aan allen die prjjs stellen op onzen schoonen veestapelom onze verwachting ook ditmaal niet teleur te stellen maar durven de hoop koestoren onze markt ruim bezet te zienten einde do zaak meer dere uitbreiding te doen verkrygenen misschien wel de aandacht van buitenlandsche kooplieden te doen trekkenhaar alzoo in bloei te zien toenemen. Naardien de plaats onzer inwoning de eenige plat telandsgemeente in dit eiland is, waar jaarljjks eene beestenmarkt wordt gehoudenen onze veestapel met ieder anderen in ons vaderland kan wedijveren zal het ons hoogst aangenaam zijn den 26 Oct. a. s. veel en puik vee aan de lyn te zien, ten bljjke dat onze tegenwoordige opwekking niet te vergeefs en de koop lust tot goede prjjzen voldoende is geweest. HONDSDOLHEID. We zijn er met den schrik afgekomen gisteren mor gen verspreidde zich het gerucht van hondsdolheid by een zeer jeugdig dier. Of het hondsdolheid wasr Niemand heeft het kunnen bowjjzen. Wenschelyk ware het geweest dat men had kunnen aanwjjzen of bet hondenziekte of hondsdolheid was. De hond iszoo wij vernemen nog niet gevondenen ofschoon nie mand door den hond werd gebetenieder zal toch constateeren die hond was dol. Wat nu ook waarheid zjjlaat de schrik ons tot leering strekkenen in de eerste plaats voor de Politie eene waarschuwing zyn, beter toe te zien op het plagen der honden want ergerlijk is het om aan te zienhoe die kleine diertjes door de kwa-jongens worden getergd en mishandeld en niemand, noch Politie noch andere menschen, die mishandeling tegengaan. Zierikzee, 19 October 1875. Middel tegen de DOLLEIIONDSBEETover genomen uit de N. R. Courant van Zaterdag 11 December 1852 No. 342. Men neme dadelyk warme azjjn of laauw water, wassche de wond uit en drooge ze; dan giet men eenige droppels mineraal zoutzuur in de wond. Daar mine rale zuren het speeksel vergift oplossen, zal men de rampzalige werkiDg er van voorkomen. 8TOOMBOOTDIENST mn Middelburg op Rotterdam. October 1875. Van ROTTERDAM: Dond. 21 'f Vrijdag 22 Zaturd. 23 Maand. 25 Dingsd. 26 Dond. 28 Vrijdag 29 Zaturd. 30 DIRECT CORRESPONDERENDE WAGENDIENST Van ZierikzeeHotel van OPPEN, afrid 1 uur na af vaart van Middelburg en 2 uur na afvaart van Rotterdam. Afvaart van Zijpe naar Rotterdam nimmer vroeger dan 3 uur na afvaart van Middelburg. STOOMBOOTDIEN8T tusschen Zierikzee en Rotterdam en tusschen gelegen plaatsen. Afvaartureii in October 1875. 6,— u. Vrijdag 22 morg. 10,30 u. 6,— Zaturd. 23 10,30 6,30» Maand. 25 6,30 8,— Dingsd. 26 8, 9,- Woensd. 27 8,— 10,— Vrjjdag 29 9,30 10,— Zaturd. 30 9,30 10,— THE SINGER MANUFACTURING Cf. ZIERIKZEE en OMSTREKEN, gevestigd bij waar dezelve uitsluitend te bekomen zijn. heeft haar HOOFDDEPöT voor Prijscourant der effecten. Amsterdam19 October. Nederland. Certific. Werkeljjke schuld 2'/j pCt. 63 '/16 dito dito dito 3 75 dito dito dito 4 99'/, Rusland. Obligatiën 1798/1816 5 103'/, dito Hope C.° 1855 6de s. 5 93' dito f\000 1864 5 102'/, dito 'L. 100 1872 5 100 dito L. 100 1873 5 99'/, Loten 1864 5 Loten 1866 5 Oblig. Hope C.° L. 1860 4'/, pCt. 94»/, Certific. dito 4 Inscr.Stieglitz&C.°2a4L. 4 78 Obligation 1867-09 4 843/4 Certificaten6 54'/* Aand. Spoorw. G.Maatsch. 5 261 Oblig. dito 4'/j pCt. 89 dito dito 4 Aand. Kiew-Brest5 159'/j dito Baltische spoorweg 3 145 Oblig. spoorweg Poti-Tinia 5 pCt. dito dito Jelez-Griasi 5 238 dito dito Jelez Orel5 pCt. dito dito CharkowAzow 5 Oostenrijk. Oblig. metal, in z.Jan./July 5 64"/,, dito dito April/Oct. 5 65'/« dito in papier Mei/Nov. 5 607/g dito dito Febr./Aug. 5 61'/, Aand. Nation, bank 3 974 Loten 18605 dito 1864 143 Spanje. Obligatiën Buitenl3 pCt. 17'/,, dito Binnenlandsche 3 14 7» Portugal. Obligatiën3 53'/,, Turkije. Inschrijving Alg. schuld 5 26 Obligatiën 1869 6 88'/, Egyptb. dito 1868 7 pCt. dito 1873 7 62'/, Amerika. dito Vereen. Staten 1904 .5 dito dito dito 1882 6 dito dito dito 1885 6 99s/, dito Central Pacific 6 89s/,, Certific. Chic. N. W. 7 42'/, Obi. St. Paul Pac. Sp. 1 s. 7 dito dito dito. 2s. 7 15 Rfcbcrtentiën. Voorspoedig bevallen van eene welgeschapene Dochter, M. A. van DIJKE, geliefde echtgenoote van W.» CORN. Vax NIEUWENHUIJZEN. St. Pjiilipsland, 17 October 1875. Van ZIERIKZEE: Zondag 24'smorg. 9,30 u. Woensd. 27 10,— i Vrjjdag 29 11, Zondag 31 's midd. 12, Van ROTTERDAM: Dingsd. 26 's morg. 6,u. Dond. 28 6,— Zaturd. 30 6,— m Heden ontvingen wy het treurig berigtdat onzen geliefden zoon en broeder LAMBERTUS JOHANNES KEIJ ZE R, in don ouderdom van 37 jaren, op 30Sept jl. te Boston in Amerika isoverleden. J. T. KEIJZER. Zierikzee, J. K. KEIJZER, Mulder. 18 October 1875. Ook namens kinderen cn béhxacd- kinderen en verdere familie. Voor de vele bewjjzcn van deelnemingont vangen bjj het overljjden van myn' zoon betuig ik rajjnen linrtciyiicu «lunU. Tholen, Dr. J. M. BOOM. 19 October 1875. VOLKSONDERWIJS. VERGADERING op Woenmlng October, 's avonds te 8 ure. Benoeming van afgevaardigden, enz. HEUSE, President. SCHURINGA, Secretaris. DE KIESVEREENIGING „Steunende op den Bijbel," heeft in hare Algemeene Vergadering van den 19 October 1875do onderstaande Stemgerechtigde Lid maten der Hervormde Gemeente te Zierikzee als Can- didaten verkozen voor gemachtigden in het kies-collegie alhier, zjjndo de navolgende Heeren in alpbabetinche orde gesteld To weten 1. J. M. BOUVIN. 2. J. BUIJK. 3. P. A. EXEL. 4. W. GAST. 5. Jhr. J. L. de JONGE. 6. T. C. KAMMING A 7. C. L. KLOEK. 8. G. KOK Jr. 9. P. de LOOZE. 10. Mr. P. PAULÜS. 11. L. C. RIBBENS. 12. C. TIMMERMAN. 13. P. C. van der VALK, Lz. Zy geeft aan de stemgerechtigden in ernstige over weging om bjj opgemelde verkiezinghunne keuze op die personen to bepalen. Namens het Bestuur der genoemde Vereeniging Jhr. J. L. de JONGEVoorzitter. J. M. BOUVINSecretaris. De Notaris J. M. BOUVIN, zal op 4^1 WoensOnjr den 3 November Ka3||gft5 1875, 'smiddags ten 12 ure, in de ajöJilJGH Sociëteit»Ons Genoegen," in de Poststraat te Zierikzee, publiek presenteren te verkoopen MET DAARIN STAAND Tuinhuis en verdere Gevolgen gelegen aan de gesloopte stadswal by de Noordhaven poort der 8tad Zierikzeekadastraal bekend sectie A No. 648, groot 2 Aren 40 Centiaren. Toebehoorende aan den Heer ANTHONIE HOOG- STRAATEdie uithoofde van zjjnen zeer hoogen ouderdom zich daarvan wenscht te ontdoen. Nadere information te bekomen ten Kantore van genoemden Notaris; daags vóór de verkooping van 's morgens 10 tot 's namiddags 2 ure voor een ieder te zien. EEN PARTIJTJE EIKEN Heestergewassen zeer geschikt om to vorplnntcn. Brieven franco aan de Draineerbuizenfabriek van M. W. VERKOUTEREN te Wouw. OP NIEUW ONTVANGEN: J. JOPPE. PETR0I11M-TAFFILAMPEN, IU\GL\M\ E\ KRONEN, Kooien- en Turfbakken, HaardstellenVegertjes, Staanders, Plaatdoek en Haardkleedjesgroote sortering bij J. de JONG ZIJLSTRA. Te Pachten bij Inschrijving: met ruim 34 Hectaren BOUW- en WEILAND, FABRIEK VAN GEPLAKTE ZAKKEN IN ALLE FORMATEN. gelegen onder Nicutcerkerk in Duivetandthans in pacht bjj D. BERREVOETS, tot het rooven van den oogst 1876. Biljetten worden ingewacht M]tiui«lai&; ilen Aclit.stiMi November n. des voormiddaga, ten kantore van den Heer D. Q. MULOCK HOUWER te Zierikzeebjj wien tevens de noodigc inlichtingen te verkrjjgen zjjn. S. OCHTMAN, Jz. ZIERIKZEE. MAGAZIJN VAN PAK-, WINKEL-, TABAKS- STROO- EN GRAUW PAPIER. pii '""F publiek prei De Notaris Mr. J. MOOLENBURGH te Zierikzee, zal, op VrJjjclny: 1~ No vember Ic.ten verzoeke van het BESTUUR der BANK van LEENING aldaar, publiek presenteren te verkoopen: 1.° des voormiddags om 10 ure, aan het Gebouw van genoemde Bank eenige Roerende Voorwerpen tot de uitoefening dier Inrigting gediend hebbende en 2°. des middags om 12 ure, in het Hótel van Veen, op de Oude Haven te Zierikzee: Pakhuisen Erfmelgroolen Tuin, zjjnde de G UI SOU WEN dor ISfttiIr vjm Xjcciiiiifrstaande en gelegen in de Minnebroer- straat te Zierikzee, wjjk B No. 335, kadaster sectie A no 954, ter grootte van 12 Ares 34 Centiares, eerst in perceolon en daarna in massa. De Gebouwen zyn f.«» 8 dagen vóór den verkoop op toegangsbewijs van don Heer Mr. C. J. FOKKER. MDo Notaris J. van per BENT, zalop IVIiiiitMliiir «let» ir» November IKTT», des middags ten 12 ure, in do Sociëteit *CONCORDlAvan den Heer H. U. Boudier te Zierikzeeten verzoeke van den Heer J. H. C. HEIJSE aldaar, qq., publiek verkoopen: 1 Iïeotnrow 1S> Ares» gelegen in het Poort-Ambacht van Zierikzeeaan de Gasthuis-dreef, sectie D No. 67, 68 en 69, eerst in 3 perceelen en daarna in massa. Verpacht tot 11 November 1880 aan den Hoer J. J. Hocke Iz., om ƒ201,05 'sjaars den hoop. Daarna ten verzoeke van genoemden Heer HEIJSE, als onherroepelijk gevolraagtigde van C. SENSEN te Zierikzee: Zeven WOONHUIZEN met TUIN cn ERVENstaande en gelegen in do BreestraatVerbornebuurtBagjjncstraat en Nieuwe Boogerdstraat te Zierikzee, sectie B No. 1369, 1370, 601, 1371, 1372, 776, 1575 en 1576. En na afloop daarvan ten verzoeke van den Heer C. BOOM J.Nz. qq.: Een WOONHUIS en ERVE, staande en gelegen aan de Yarremarkt te Zierikzee wjjk B No. 485kadastraal bekend sectie A No. 55 ter grootte van 4 Aren 68 Centiaren. Alles broeder bjj plakbiljetten omschreven. Nadere informatën te bekomen bjj de Heeren Ver- koopers en genoemden Notaris. E E li O O P: I Een Paard (Schimmel). I Te bevragen bjj den Heer Jhr. Mr. JAC. S. BOEIJE. TOT UITERST GERINGE PRIJZEN Finale Uitverkoop WEGENS I.1KWIDERING VAN ZAKEN, VAN ALLE VOORRADIGE iiNüiifiili, LAKEN, CASTOR, MOSKOWA, DUFFEL, BEVER VRIES, BAAI, BROEKSTOFFENWITTE FLA- NELLEN, enz. j Zierikzee. .J. HOUBAEU .Jr.. Oude Haven, Wjjk D, No. 410. O N T V A N G E N: EENE GROOTE SORTERING FIIAOTE DM-BOEDEN, VORMEN. H I "V J! R, S JO LINTEN, BLOEMEN, ZIJDEN, KATOENEN eu FLUWEELEN EN ALM SOORTEN VAN WOLLEN GOEDEREN. Rijtuigen te koop waarbjj 1 BAROUCHET niets minder als nieuw, 1 nieuwe TILIïURlJ in den olie, met blauw Laken bekleed, 1 «II to klaar van wagenmakers en smidswerk, een SARKTTE3, RIEMWAGENö, erot>ruil<te TIL- BUKIJS.TENTWAGENTJE en meer ander GERIJ. Voor alle soort van GERIJ wordt minstens 1 jaar gegarandeerd. Te bevragen bjj A. PLAUMWagenmaker. JOH. ENZ LI N, horlogemnUt^ Dnm Zierikztto, VERKOOPT EN REPAREERT ALLE SOORTEN van RUHR Pullte grove kwaliteit. IN LÜSSING: het schip ALLEGONDACapt. de BULTZER, voor rekening van M. E. O. de KATER. Zierikzee, October 1875. Gez. van WF.LY. TE KOOP: Haardblokjes en Blokkeelhout bjj .J. SCHILLEMANS. THE F^S OO BTËN uit iiet magazijn van VAN HOUWENINGE VISSER, welke zich zoowel door goede kwaliteit als lagen prijs bjjzonder aanbevelen. Afgewogen in verzegelde pakjes van vijf, twee en een half en een ons, waarop hot nummer en de prys, van af 0,90 tot ƒ3,00 zjjn vermeld. Bjj hoeveelheden van minstens 15 Ned. ponden wor den dezelve desverkiezende in met lood bekleede kistjes afgeleverd. Prijs-Couranten zyn gratis verkrijgbaar Axel, Joh. Voenhnizen. Brouwershaven, W. J. van Brabant. Hontenisee, T. Fassaert. Neuzen, J. C. van Sprang. Neuzen, A. Versluie. St. Annaland, J. de Graaf. Sluis, J. C. A. Mets. Sinis, P. E. Mets. Stavenisse, Job. de Jong. Middelburg, J. A. Goethale. Sas van Gent, Wednwe J. Stubbe. Zierikzee, J.b Ochtman Jz. Heeren LANDBOUWERS De zoo gunstig bekende VLEESCHMEST aangevoerd van Fray-Bentos in Zuid-Amerika, bestaan de uit afval van geslagt veegedroogd en tot poeder gemalen welke de vereischte bestanddeelen bezit voor een goede bemesting, en zich aanbeveelt door t>il- lijl<<> prijs», alsmede door het gebruik in den landbouw in België en in Nederlandwordt geleverd door de Heeren v. SCI1AFFERS C. te Antwerpen Informaties bij D. HOCKEIz. te Zonnemaire. flj vnnrt aanstaanden ZONDAG l.MfflS&k. naar steden g Rotterdam en Dordrecht. Op Dingsdagmorgen 11. is weggeloopen een gitzwarte HOND, met ^^jvier witte pootenwitten band om den halszwarte staart met witte puntook bjjzonder kenbaar aan den koperen halsband waarop den naam van den eigenaar gegraveerd is; beleefd wordt een ieder verzocht die eenige aanwjjzing of teregt be zorging van bovengenoemden hond kan doen hiervan kennis te willen geven aan do Uitgevers dezer Courant, alwaar men een goede belooning zal ontvangen. J. L. van VESSEM te Oosterland VRAAGT tegen 1 MEI aanstaande twee bekwame KNECHTS. MET NOVEMBER eene KEUKENMEID benoodigd. Adres franco Mejufvrouw NELISSE, hotêl St. Joris, Groote Markt te Middelburg. Uitgevers: DE LOOZE Ac WAALE. Snelperedrukkery van OCHTMAN, PIETERSE VAN DTSHOEOK, Meelstraat, B, 65.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 2