ZIËRIKZEËSCHË NIEUWSBODE. No. 5608. 52steJTaarg. Donderdag 21 October 1875. Verschijnt D3NGSDAG, DONDERDAG en ZATUBDAG. De prgs per 3 maanden ie 1,30, franco per post 1,60. ADVERTENTIËN 10 Cts. per regel, kunnen uiterlijk tot des Maandags, Woensdags en Vrjjdage voormiddags 10 ure bezorgd worden. Venezuela en Nederland. Ofschoon de troonrede op 20 September jl. gewaagde dat onze verstandhouding met de bniteolandsehe mo gendheden »zeer vriendschappelijk" ia, kwam de Minis ter van Bnitenlandsche Zaken ona op 11 October mededeelen dat er verwikkelingen met Venezuela be staan en dat de toestand wel niet zorgwekkend", maar toch ernstig genoeg is om de uiterste voorzig- tigheid in acht to nemen". Voor het oogenblik zjjn slechts de diplomatieke onderhandelingen tusschen beide Staten afgebroken»niets meer en niets minder." Dat wil met andere woorden zeggenalléén de oorlogsver klaring ontbreekt. Slechts één blad noemt dien toestand niet ernstig dat is de Standaardhet anti-revolutionaire orgaan dat over alle wereldlijke en niet-wereldlijke zaken zjjne bijzondere meeding heeft. Dit blad ziet met een superbe dédain op Venezuela neder. Zoo lang die republiek ten prooi is aan fractie- zucht en militaire wedjj ver moet de eeretitel van een serieuse mogendheid te zjjn aan Venezuela zonder be ding worden ontzegd." Jahet blad gaat zelfs zóó verre met het beweren »Er is nog minder oorzaak van be zorgdheid dan in de slotwoorden van den Minister doorstraalt." Maar de Standaard ia hier in tegenspraak met zich zelf. Waar het de eventualiteiten bespreektdie ons boven het hoofd kunnen hangen spreekt het 1° van eene overrompeling van onze Antillen 2° van kaapvaart en 3° van inmenging van derden. Al is Venezuela ook geene serieuse mogendheidhet komt ons voor dat die niet-serieuse mogendheid ons met serieuse gevaren be dreigt, In geval van eene overrompeling onzer Antillen, zal ons legertje van 254 man met zes officieren geen gemakkeljjke taak te verrigten hebben tegen 10», som migen zeggen 20 30 duizend Vcneznelanen. Wjj kunnen wel is waar dit leger aanvullen door onze marinemaar als wjj aan net bombarderen gaan staat ons het derde gevaar te wachten. Langs diplo- matieken weg zou eene inmenging kunnen komen die hoe vriendschappelijk ook aangebodenniet te haastig zon mogen worden aangenomen. Een bombar dement zou niet zeer in den smaak vallen der vreemde handelaren te Caracas gevestigd. Tegen koopvaart zouden wjj kaapvaart over kunnen stellen en een in zender in het Vaderland van den 13den zeide reeds: Blij ft er niets meer over om onze regten te be schermen? Vroeger wist Nederland wel de middelen te vindenen zou het nn zoo ongepast zjjn ota zich van de schepen en de bezittingen van ingezetenon van Venezuela meester te maken en die als waarborg te behouden, tot dat aan onze ingezetenen regt is ver schaft?" Laat ons kapen op onze beurt zegt in het Vaderland »een lid van het Vredebond." Maar daargelaten of een aanmoediging tot kaapvaart wel geschikt is tot begunstiging van den vrede mag men vragen of Nederland zich niet aangesloten heeft aan de Parjjzor declaratie die aan de beschaafde mogend heden den pligt heeft opgelegd de kaapvaart als afgeschaft te beschouwen Men schatte den toestand dus niet gering. Nimmer moet een vjjand ligt worden geteldmaar nog minder mag dit geschiedenwanneer die vjjand niet alleen een lastige maar een listige buurman is. Hot ongelnk heeft gewild, dat wjj op Curasao een buurman hebbenvan niet zoo fijne on beschaafde manieren als wjj zelve zjjn. Ala particulieren behoeven we met onze buren niet op goeden voet te staan. Wanneer wjj de overtuiging hebben dat zjj van minder fatsoen en van mindere zeden zjjn dan wjj dan bekom meren wjj ons niet over hen dan zjjn wij met hen op voet van onverschilligheid. Maar op internationaal gebied is die houding niet bestaanbaar. Wjj behooren met onze buitenlandsche naburen op goeden voet te staan en zoo onze buurman by toeval een roover of een schurk is, wanneer wjj door ondervinding hebben geleerd dat zyne goede trouw niets beteekentdat zjjne woorden geen geloof verdienendat de verbind- tenissendie hy sluit, door hem dadeljjk weder worden geschonden; dat hjj speculeert op onze misslagen om de Btraf te ontgaan welke zijne eigene hem moesten doen beloopendan moeten wjj dubbel voorzigtig zjjn dat wjj aan zulk een nabuur geene aanleiding geven om zich over ods te beklagen. Wat is er gebeurd? Met zekerheidknnnende feiten niet worden medegedeeld. De voorstellingen van ver schillende zjjden druischon tegen elkander in. Maar voor zoover de kennisneming der feiten tot op dit oogenblik reikt, waren wjj tol October 1874 do zwakke, de toegevendede mishandelde party. Nederlandeene koloniale mogendheid van den tweedon vangheeft zich, om de lieve vrede wil, en om den ongelukkigen oorlog in Atjehdie al onze militaire krachten ver slindt van Venezuela allerlei vernederingen laten wel gevallen. Aan een Nederlandsch handelhuis op Curasao gevestigd, werden door den roofstaat twee millioen ont nomen Nederland zag dit ljjdeljjk aan. De Neder- laDdsche gevolmagtigde Rolandus bewoog Venezuela te erkennen de geroofde waarde van twee millioen schuldig te zjjn en in termjjnen te zullen betalen: Venezuela liet die overeenkomst onuitgevoerd, eischte dat Rolandus teruggeroepen werden Nederland gaf aan dien eisch gehoor. In één woord, Nederland heeft zich door Venezuela laten misleidenmaar heeft die vernederingen rustig aangezienen tot 1872 verbod van uitvoer van oorlogsmunitiën uit Curacao streng gehandhaafd. In den zomer van 1872 werd om aan de dringende bezwaren van den handel te voldoen dit laatste verbod echter ingetrokken. Het is te gelooven, dat de handel op Curasao van die gelegenheid ruimschoots gebruik gemaakt heeft om met den opstand in Venezuela zjjn voordeel te doen. Inderdaad brak in October 1874 een opstand in Falcon uit, die aan den president Guzman Blanco veel werk gaf en welks onderdrukking 4 mil lioen Nederlandsche guldens zoude hebben gevorderd. Wanneer de president (zoo als hjj in zjjne openings rede heeft verzekerd) gelijk heeft, door te beweren, dat die opstand het govolg is van de handelingen der Nederlandsche onderdanen op Cura9ao, die den opstand in Venezuela hebben gevoed en aangeblazen, dan is het te vreezen, dat wjj de pligten van onzjjdigheid hebben miskend en dat wij van af dit oogenblik aan onze eigene aanspraken en regten nadeel hebben be rokkend. Zeer zeker, heeft Venezuela zich aan men- scheljjkheid en regt vergrepen, door op nieuw Neder landsche vaartuigen in beslag te nemen en Nederlandsche zeelieden te kwellen, te pjjnigen en gevangen te nemen maar het Gouvernement van Venezuela beweert dit slechts gedaan te hebben als represaille tegenover de opheffiog van het verbod van uitvoer van oorlogs behoeften. Uit dit weinige reeds kan blyken, dat de zaak werkeljjk zeer ernstig en gecompleceerd is. Breekt do oorlog onverwacht uit, dan kan deze voor onze waardighoid als koloniale mogendheid en voor den handel op Cu- ra9ao zeer nadeelig worden. Daarom scharen wjj ons gaarne aan de zijde van hen, die hopen dat de oorlog niet moge uitbreken, maar dat al de geschillen tusschen Nederland en Venezuela gerezen, aan het onderzoek van scheidsregters zullen worden opgedragen. Eene minzieljjke beslechting van dit geschil komt ons voor oneindig meer in 't belang van het vaderland to zjjn dan een nienwe, mogelyk zeer langdurige guerilla- oorlog. De aard der geschillen schjjnt deze voor eene internationale berechting volkomen geschikt temaken. Het eenige, dat men aanvoert om arbitrage in dit geval te ontraden, is hierin gelegen dat er geene zeker heid bestaat, dat een rooverstaat als Venezuela zich aan de uitspraak van het scheidsgeregt zal onderwerpen, i Het is mogeljjk dat zjj, die dit beweren, geljjk hebben. Maar wat zou daaruit volgen Dat het dan tjjd zal zjjn om Venezuela den oorlog aan te doendat ona goed regt dan nog meer algemeen zal zjjn erkend terwijl het wel geen betoog zal behoeven dat eene uitspraak van een internationaal scheidBgeregt, dat door een der partjjen niet is uitgevoerd, aan de andere, I die op grond dier niet-uitvoering tot oorlogvoeren wordt genoodzaakt, geen band oplegt, maar ook haar hare volkomene vrjjhoid van handelen teruggeeft. Algemeen Overzicht. Als we zeggendat er eenig leven begin* te komen in de politieke werelddim neme men dat niet in al te ruimen zin op. Men zou toch teleurgesteld zjjn als de hoop op iets nieuws of iets belangrjjks daaraan ontleend werd. Toch zeggen wjj dat met vol vertrou wen omdat wjj het oog hebben op de oproeping van den Duitigclii'ii Kjjksdag tegen den '27n van deze maand. Zoo toch moet het beginnen. Wel weten wjj dat parlemunts-zittingen niet altjjd gewichtig zjjn en niet zelden doen zeggendat een tjjdperk vau rust te verkiezen ismaar als de kamers onverschillig in welk landte zamen komen dan komen de politieke onder werpen ter sprakedan worden do gedachten der regeeringen openbaar en uit de discussien ontwikkelt zich vaak een lange reeks van gevolgendie voor geruimen tyd stof leveren. Of die Duitscho rjjksdag nu veel belooft Reeds weten wjj dat een nieuw strafwetboek gereed ligt en terstond zal worden inge diend geljjk het ook bekend isdat daarover heel wat zal gehaspeld worden. Intusschon verheugt men zich over die indiening, daar er groote behoefte aan bestaat. De geest van insubordinatie schjjnt zich in het Duitache koizerrjjk steeds dreigender te openbaren en zonder nu de vrjjheid aan banden te willen leggen wil men toch een dam opwerpen tegen zooveel, dat aan de ware vrjjhoidaan haar genot althans in den weg staat. Voorts bericht men dat prins Bismarck den keizer niet vergezellen zal op zyne reis naar Italië. Afkeer van eenige Italiaanscbe staatslieden zegt men, dat daarvan de reden is en de rykskanselier verdraagt zich niet zoo gemakljjk met zjjne tegenstander». In is de Lunddag geopend met eene troonrede, die niet veel beteekent. Althans zoo luidt het oordeel der Duitsche persalsof troonreden altjjd belangrjjk moesten zjjn. Dat ze het zjjn kondenzul- leu wjj niet betwistenmaar 't is een foitdat ze doorgaans niet veel anders inhouden dan wat men reeds weet of op minder omslachtige wjjze zou kunnen te weten komen. De koning van Beioron zwerft in de Alpen rond, terwjjl zjjne ultramontoanscho onderdanen hem zoeken om een adres hem aan to bieden waarvan zjj te voren weten dat het niet veel zal opleveren. Deze laatsto partjj laat zich ook daar to lando al meer golden cn gaat zelfs zooverdat con afgevaardigde in ccno open bare zitting zich allerlei bnteljjkheden op don persoon des konings veroorloofde. Do Kamer daar heeft over eene hondenbelasting beraadslaagd. Indien daarbjj ook sprake was van bonden bedwingendan kwam dit juist van pas, nadat van zekere zjjde zoo groote los bandigheid was getoond. In FrnnUrjjk weet men van niets dan van hetgeen misschien gebeuren zal als de Kamer bjjccn- komt en bijaldien hot plan dan niet weder verandert is. Zoodrn de Kamer bjjeenkomt maar dat heeft den tjjd nog dan zal men het ministerie interpel- leerenzoo zeggen sommigen. Andoren daarentegen verzekeren dat daarvan geene sprake is. Wjj kunnen niet anders zeggen dan hoe gelukkig dat de menschen het niet altjjd eens zjjn dat geeft nog eens wat leven, althans prnatatof. De meest belangrjjkc bijzonderheid uit dat landstaat wel met het parlement in verband, maar zonder daarom politieke bcteekenis te hebben. Men wil een spoorweg maken van Parjjs naar Ver sailles eenig en alleen om den afgevaardigden het reizen gemakkeljjk te maken. Er komt echter eene leeljjke zaak bjj. Men is het niet eens over de plaat sing van het station en verwacht daarover processen. Hot gevolg daarvan zal zjjn, zooals reeds door belang hebbenden opgemerkt isdat het tegenwoordig go- slacht weinig nut van don spoorweg hebben zal. En als er een3 eene wending in do zaken kwam, dan zou het best kunnen zjjndat de gansche weg overbodig werd. Of zou iemand denken dat do zetel der wetge vende macht altjjd te Versailles zou bljjven? Die dat meent, moet de Franachen niet kennen. Het voornaamste dat uit geschreven wordt is de wegneming van de vrees voor een oorlog met China. Het hemelsche rijk wil aan do eischen der Engelsche regeering toegeven en een Engelsch afgezant zal China doorreizen tevens om het onderzoek naar den op een Engelschman gepleegden moord voort te zetten. De minister van koloniën in Groot-Brittannië doet zjjn best een Zuid-Afrikaanschen Statenbond tot 3tand te brengen en heeft daaromtrent bij enkele staten nog al sympathie gevonden. Anderen daarentegen en vooral do ministers der Kaapkolonie zjjn daarmede minder ingenomen. Zij willen er nu eene pailements- zaak van maken en zullen dan wel hun best doen om daartegen te adviseeren. De werklieden in Engeland hebben in een adres verklaard hoogeljjk ingenomen te zjjn met de maatregelen in het belang der zeevarenden en hot Parlement verzocht de daaromtrent gedane voorstellen zooveel mogeljjk te bevorderen. De Turkselie regeering heeft voortdurend de handen vol. Allereerst met de opstandelingen, die nog maar niet tot onderwerping willen komen en die zich vleien dat zij nieuwe plannen zullen kunnen beramen, terwijl de Turken door het saizoen in hunne operatien belemmerd worden. Voorts gaat de Sultan voort met belangrjjko hervormingen en het is op zjjn last dat de minister van finantien met groote zorg de belangen der crediteuren van den staat behartigd. Voor de hou ders van Turksche effecten is dit een zeer geruststellend bericht, vooral daar in de eerste plaats gezorgd wordt de rentc-betaliDg geregeld te laten geschieden. De Kussen, die nogal eens van die kleine oor logen voeren, waarin geene andere natiën gemoeid zjjn omdat zjj tegen enkele volksstammen gericht zyn maken zich nu weder gereed den Vorst van Bokhack tot zijn plicht to brengen. Voor de handhaving van hot gezag zal eene dergelijke onderneming noodig wezen, maar de noodzakelijkheid daarvan bewjjst, dat er aan de beschaving dier aan Rusland onderworpen volken nog veel ontbreekt. Uit Zwitserlitnfl ontvangen wij het niet onbe- teekenend bericht, dat de kantonnale Katholieke Synode te Bern, met nagenoeg algemeene stemmen heeft afge schaft, het priesterl jjk cadibaatde verplichte oorbiecht en het dragen der fontane. Opmerkelijk vooral is dat dit door eene Katholieke Synode geschiedt, waarin zij zitting hebbenwier prestige met dergelijke zaken sfaat of valt. Daarbjj wordt tevens gemeld, dat een oud-katholiek geesteljjke in de plaats van een der afgezette pastoors is gekozen. De laatste mededeelingen uit Italië zeggen dat er meer toenadering komt tusschen dc regeering en de oppositie. Zulks moet vooral gebleken zjjn bjj gelegen heid van een banquetaan een bekend opposant aan geboden en niet het minst uit de wjjzewaarop dezelfde persoon tot den Koning gesproken heeft. Spanje leverde in de laatste dagen niets bijzon ders op. Gelukkig misschienWy zouden ons toch alleen over berichten van daar verbljjden kunnen wanneer ze ons de tjjding brachtendat de hoop op het einde van den burgeroorlog op goede gronden vermeerderd was. Nn durven wjj het oude spreekwoord geene tijding goede tijdinghier niet toepassen. Nieuwstijdingen. De zaak der verbetering van hot openbaar onderwjjs maakt in Engeland groote vordering od het tegen woordige ministerie zet krachtig voortwat zyn voor ganger in dezen heeft begonnen. Onder de mannen die zich deze zaak aantrekken en er voor jjveren behoort vooral de Anglikoan6cbe bisschop van Exeter, die aldus de traditie voortzet, dat het verbeterd on derwjjs aan niemand meer verpligtiDg heeft, dan aan de godsdienstleeraren in de Protestantsche kerk welke in bjjna alle landen van Europavooral ook in Neder land aan die verbetering den stoot heeft gegeven Overal wordt geklaagd over de vele eischen die tegenwoordig de dienstboden stellenzoodat het een rerschrikkeljjk kruis is ze te moeten hebben. In Enge land schjjnt het bjjzonder erg te wezen. Er zjjn wer keljjk gevallen voorgekomen waarin de dames die zich als keukenmeid, kamermeisje of binnenmeid wilden verhuren, inlichtingeu omtrent de meesters en meeste ressen verlangden en eenige avonden in de week vrjj moesten hebbon om voorlezingen ter beschaving en ontwikkeling bjj te wonen, wat zjj als een condito sine Cnon beschouwden. Thans worden onder de dienst en van West-End pogingen aangewend tot oprigting cener Servants Rights Society, met not doel om openljjk voor de regten der dienstboden te strjjden. Het dena- beeld van een strjjd voor de regten der dienstboden bjj de aristocrat)scbo familiën to Londen is de dwaasbeia zelve, daar de heeren en dames dienstboden het grootste gedeelte van den dag niets te doen hebben en daarbjj wat voeding en verpleging betreft een leventje hebben, zooals menig burgerman hen zoü benjjden. Driemaal daagB goed vleesch en wat er naar den tjjd van den dag bjj hoort, zoodat de tafel van de dionstuoden bjjna evengoed is al» die van de meesters. Daarmede zjjn zjj die ue nieuwe vereeniging in het leven willen roepen nog niet tevredenzjj verlangen moer voorregten en daaronder minstens drie avonden per week voor »we- tenBcbapneljjke uitspanning en ontwikkeling" en behalve don Zondag minstens nog een vrjjen dag per weck. Dit alles is natuurlijk zeer aanlokkend, maar do medaille beeft eene keerzjjde nl. eene contributie van 1 shilling per week, die door de vereeniging wordt gevorderd, en daar nog zeer weinig shillings zyn ingékomen vreeBt men dat do poging niet zal slagen. Door een verschrikkelijke overstrooming is do stad Ahmedabad (Engelsch Indië) geteisterd. Verschei dene gobouwen spoelden weg. Zelfs de innsnive muren van Suaibag, waar de Prins van Wales zjjn verbljjf zou houden20,000 personen zjjn van dak boroofd. Omtrent dezelfde stad zegt do Bombay Gazette, dat deze oudste eu tevens een der fraaiste steden van Indië volgens de uitspraak der gezondheids-commissie sinds vele eeuwen verpest is. De grond is zoo be zwangerd met faecale stoffen, dat geen droppel drink baar water binnen de stad kan geput worden. Zelfs do planten in de tuinen sterven, als zjj met bet stads- water besproeid worden. ©tiriUje. De Rutkimir bevat een mededeeling van Peter Petroff, betreffende do poging door den consul in het werk gestold om do quastie tusschen Tutkjje en de Herze- gowina bjj te leggen. Hij zegt daarin dat zjj niemand spraken en zelfs niemand zagen met wien zjj zouden hebben kunnen onderhandelen. Zjj trokken een paar dorpen door, zonder echter aan hunne zending gevolg to kunnen geven. Bljjkbaar ratten zjj hunne taak gemakkelijker op dan zij was. De hoofden redeneerden »a!s wjj toegeven dan zullen zjj zeer zeker een wel sprekend rapport opmaken en zoo spoedig mogelyk terugkeeren. Maar wat zal er middelerwijl van ons worden Wat wjj willen en wenschcn is een waarborg van de Mogendheden en zonder dat leggen we de wa penen niet neör." Er ligt iets geheimzinnigs over die interventie. Dit moge blyken uit de volgende feiten. Geen van do Europeesche Mogendheden is b.v. meer op de hand van do Turken dan Oostenrijk, en die zelfde Staat neemt den acbjjn aan nu en dan te heulen met de insurgenten. Toen de opstand uitbrak, ont vingen de opstandelingen allerlei beloften van gene zjjde van de Leitbaamunitie geldwapenen aan niets zou 't falenOostenrijk zon bovendien een veilig territoir zjjn voor de vlugtelingen. Geen dezer beloften werd echter gehouden, zoodat men veilig de vraag mag stellen wie eigenljjk hier de dupe is. De schrjjver wjjst daarna op het feit dat 50,000 vrouwen en kinderen uit de Herzegowina een schuil plaats hebben gezocht op Montenegrjjnsch grondgebied, 30,000 bevinden zich in Dalmatië25,000 in Servië en 40,000 in Croatië. Alle dorpen in de Herzegowina zjjn verbrand, zoodat geheel het terrein van den op stand ontvolkt is. Wat er van de geëmigreerde» in den ophanden zjjnde winter moet worden, is een raadsel. iOuttsritianfr. Het getal R. Katholieke geestelijkendie do ver klaring afleggendat zjj Bieb weoschen te onderwerpen aan de kerkelijke wetgevingneemt met den dag toe. Het bljjktdat de maatregelom de namen dier gees telijken niet publiek te makenalvorens eon zeker getal bjj het ministerie de verklaring van onderwer ping had afgelegdgoede vruchten draagt. Do Bank- und Hand. Zeitung deelt mede, dat het Kreisgerigt te Lobsens ter algemeene kennis heeft ge- bragt dat de heer Wiese, eigenaar van vaste goederen ter waarde van 2,400,000 m., in gemeld kanton gelegen, is overleden zonder bekende erfgenamen na te laten. Regthebbenden worden opgeroepen, om hunne aanspra ken op die bezittingen te doen gelden voor 30 Junjj e. k. Het zonderlinge van dit geval is, dat niemand eenige naastbestaanden van den erflater kent. In de Wiener Pr esse leeBt mendat van de zjjde van eenige personen die in nnmiwo betrekking staan tot den pauswordt, beweerd, dat het plan zou bestaan, het concilië van 1870 weder bjjeen te roepen, ten einde de taak, welke onafgedaan is bljjven liggen, geheel at te werken. Ofschoon dit bericht zeker nadere be vestiging noodig heeftis het evenwel opmevkeljjk dat ook de Neue Presse tijdingen uit Rome ln-eft, welke op de mogeljjkheid der byeenroeping van het concilië zinspelen. ^IcfccrlanV. 'h Gravonhago19 Oct. Heden werden in de Tweede Kamer de beraadslagingen over het ontwerp tot aanleg van Staatsspoorwegen voortgezetwaarby de heeren Bredius, Cremers, van Harinxma, v. d. Hoe ven Corner HooftTeiling van Berkhout en de Jonge het woord voerden. De laatste spreker wenschte meer Ijjnenvooral in Zeeland en zjjne stem zou afhangen van de toezegging der Regeering om «poedig eene aanvullinggwet voor te dragen. De Minister van Binnenlandsche Zaken verdedigde breedvoerig het ontwerp; de Regeering kan niet alles op eens doen en men behoort ook rekening te houden met de bestaande spoorwegen. Bjj het afdeelingsonderzoek van de begrootipg voor Justitie is ook de vraag ter sprake gebragt, in hoeverre het wenschelyk en mogelyk is het Bnel toe nemen van onroerende goederen in de doode hand, ook niet het oog op de overkomst van honderdo Duitsche kloosterbroeders en kloosterzusters, tegen te j gaan. O. a. werd aangeraden de onroerende goederen I in de doode haod door een successiebelasting te treffen. Aan den Minister van Justitie is een opgave gevraagd I van al de aan de regering reeds bekende kloosters en dergelijke instellingen. Zou men niet practischer I gehandeld hebben door aan te dringen op een ernstig onderzoek? Zou dit vraagstuk niet bjj uitstek geschikt zjjn voor een enquête. Biervliet» 18 Oct. De heer Cornelis, in Zeeuw6ch- Vlaanderen bekend om zyn prachtige verzameling van kruiden en heestergewassen heeft op de tentoonstelling van vrachten enz. te Syseele in België drie prjjzen i verkregen. Jl. Zondag trof, bji het gaaischieten alhier om prjjzen, een persoon uit IJzendjjke den hoofdvogel. Ook bjj een concours te Hoofdplaat (zie een vorig nommer) werd IJzendjjke in bet boogschieten zoo room- rjjk vertegenwoordigd. In het weekblad van Z.-Vl. westeljjk deel leest men, dat in den tuin van den heer BI. te Aardenburg dit jaar een reuzen-komkommer gegroeid is. Deze vrucht toch weegt niet minder dan 16 KG. en heeft eene lengte van 80 centimeters en een omtrek van 87 centimeters. Hoe ongeloofljjk 't ook schjjnt, toch staat de inzender voor de juistheid van dit berigt in. VlisHlugon19 Oct. De Deenscbe stoomboot Phoenixgezagvoerder P. Mullerupbeden ochtend van Antwerpen gekomen is op de reede alhier aan gehouden krachtens een bevel door de regtbank daartoe verleend. Naar men verneemt heeft dit stoomschip in het voorjaar op do Schelde een tjalk in den grond ge- loopen en zou nu de betrokken assurantie-maatschappij een eisch tot schadevergoeding tegen het stoomschip hebben ingesteld. Ten einde de aanhouding mogelyk te maken was de stoomschooner Frans Naerebout" gewapend en heeft deze het Deensche stoomschip gesommeerd om bjj te draayen of te stoppen. Na het derde schot werd aan de sommatie voldaan. 18 Oct. Op de werf »Middel- burgach welvaren" van de firma van Zeylen en Decker alhier, is heden een aanvang gemaakt met de beheying voor eene aldaar te maken scheepshelling, waarop naar men met grond mag verwachten spoedig de kiel gelegd zal worden voor een te bouwen koopvaardijschip voor de groote vaart, het eerste dat sedert verscheidene jareD, van die grootte, alhier te water zal gelaten worden. Goes, 18 Oct. De gemeenteraad heeft een begin gemaakt met de behandeling der begrooting. Als men voortgaat, zooals in de eerste vergadering en vooral, als men redevoeringen gaat voorlezen, zooals de heer van Renterghom, daD kan het nog wat duren, alvorens de zaak wordt ten einde gebragt. Genoemd lid heeft eens willen vertellen waarvoor hjj wil gehouden zyn, maar wjj zjjn door zjjne redevoering niet veel wjjzer geworden. Alleen hebben wy hem leeren kennen als een groot voorstander van fecalienwaarin hjj de redding der gemeente ziet. Wjj gelooven onbepaald aan de goede bedoeling van het raadslid, maar twyfelcn bescheidenlyk of by de zaken goed inziet en zouden eerder gelooven dat de leden van het dageljjkech bestuur, die hem beantwoord hebben de zaak aan het regte eind vatten. Wjj naderen zoo langzamerhand aan het einde des joars en hebben nog onze aanslag- billetton voor den hoofdeljjken omslag niet ontvangen. Borgen is echter geen kwjjtsohelden en het iB te wen- schen, dat nu men door omstandigheden daarmede zoo laat moet komen, er ook een middel zal kunnen bedacht worden, om hen, die gaarne in gedeelten betalen en groote sommen niet kunnen gevendaarin te gemoet te komen. Er zyn er die vermoeden dat ons raadslid Quist, die tot hiertoe bjj de begrootingediscusBien in diep gepeins verzonken bleef, over een dergelyk middel nadenkt en daarmede als een reddende engel zal optre den, daar men zich anders niet vorklaren kan, waarom dit welsprekende raadslid zich nog niet in de discussie heeft gemengd. Drlewefgen 16 Oct. Heden is alhierjuist op haren 90ston verjaardagoverleden Cornelia Janse Bosruim 64 jaar gehuwd geweest zjjnde met haren nagelatenen echtgenoot Machiel Steketee. Zioriltzee, 20 October. Bjj de Provinciale Staten van Zeeland is inge komen een adres van Kerkvoogden der Hervormde Gemeente te Brouwershavenom geldelijke onder steuning uit de Provinciale fondsen tot herstelling van het kerkgebouw aldaar. Door den Koning is, op voordracht van den mi nister van justitie, een nieuw reglement op de pistole in de gevangenissen vastgesteld, dat met 1°. January 1876 in werking zal treden. Volgens dat reglement, zal op verzoeken om toe lating tot de pistole voortaan worden beslist ten aanzien van onveroordeelden door de commissie van admini stratie of het college van regenten en met opzicht tot veroordeelden door den minister van justitie. De uiteenloopende wjjzen, waarop het tot dusverre het genot der pistole in de verschillende gevangenissen geregeld was, schjjnt het stellen van meer beperkende bepalingen ten deze noodig te hebben gemaakt. Op Urk had dezer dagon een kind van nog geen drie jaar het ongeluk een draadnagel door te slikken. De geneesh'-er gaf de moeder den raadhet kind overvloedig vet te laten gebruiken en dientengevolge is hot kind den nagel vier dagen later langs den natuurljjken weg kwjjt geraakt. De zoogenaamde Rozen-aardappelen, circa twee jaren geleden uit Noord-Amerika door iemand in de nabjjheid van Assen ontboden, hebben ook dit jaar het viervoud opgeleverd van andere soorten, zoodat vele landbouwers in Drenthe die soort thans pooten. Het V4 HL. pooters wordt betaald met ƒ1,50. Bjj gelegenboid eener missie in de Roomscbe kerk, dezer dagen in een onzer steden gehoudenwaar veel handel isheeft de geesteljjke zyne hoorders ernstig gewaarschuwd tegen het lezen van verkeerde dagbla-

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 1