D 111 Ml- II HilRlllini.HIHS. J. de JONG ZIJLSTRA, WINTERMANTELS. geschilderd Vloerdoek voor Haard- en Kagchelkleedjes, G0EDK00PE, DOCH VASTE PRIJZEN. J. JOPPE. ■••tl prijsvermindering FRANSCHE DAMES-HOEDEN, VORMEN, hooggeplaatste mormonenwegens deelneming aan den moord van landverhuizersdie in 1857 van Arkansas door Utah naar Californië wilden gaan. Hun aantal bedroeg ongeveer 150 personen van beider geslacht, waaronder vele bejaarden en zuigelingenzjj voerden 20 tot 30 wagens met zich820 stuks vee een deel huisraad en ongeveer honderd duizend dollars in klin kende munt. De autoriteiten in Utah besloten zich in het bezit van een en ander te stellenen allen te dooden met uitzondering der kinderendie nog te klein waren om den moord te verraden. Zjj gingen daarbij te werk als volgt. Een aantal mormonen ver kleedde zich eerat als Indianen overvielde karavaan op eene plaats in het zuidelijk gedeelte van Utah •Montain Meadow" genaamd en poogde hen neer te schietenmaar die lieden welke goed gewapend wa ren verdedigden zich achter hunne wagens en barri- kaden zoo dapperdat de mormonen list te baat moesten nemen en hen overhaalden om hunne wapens over te geven, onder belofte dat zjj hen tegen de zoogenaamde Indianen (die slechts verkleedde mor monen waren) zouden beschermen aldus kregen zjj hen spoedig in hunne inagt. Destjjds waren in Utah slechts mormonen met der woon gevestigd en het was onmogeljjk eene jury bjjeen te brengen om de moor denaars te vonnissen, ofschoon zjj wel bokend waren. Daarop heeft de Regering de voornaamste aanvoer ders van den moord doen gevangen nemenwaaronder John D. Lee. Deze bood aan tegen de overigen als getuige te willen optredenmits do Regering de ver volging tegen hem wilde intrekkenmaar dit werd niet aangenomen. Daarentegen hief men de vervolging op tegen Klingen Smith en den mormoonschen bisschop om hen als getuigen te gebruiken, daar hunne ge tuigenis van veel gewigt was. Do jury is echter onverrigter zake uiteen moeten gaan daar zjj het niet eens kon worden. De vermoorde ljjken werden niet begraven maar men liet ze ten prooi der wilde dieren liggen en ver scheidene getuigen hebben thans verklaard dat zjj die opeengehoopte ljjken gezien haddenwaaronder men kinderen aan de borst hunner moeders zag. De getuigenis van Klingen Smith bevatte onder anderen het volgende: >Wjj marcheerden den landverhuizers te gemoet. Bateman of Lee ging met een witte vlag vooruitwaarop hjj in de verschansingen der land verhuizers werd toegelaten. Na verloop van eenige uren kwamen zjj uit hunne verschansingen te voor- schjjn met hunne gewonden uit het gevecht der vorige dagen in de wagens, die vooruitgingen. Daarop volg den do vrouwen en kinderen en daarachter de mannen. Op een gegeven kommando werden allen onbarmhartig doodgeschoten; alleen de jonge kindoren werden ge spaard en naar Cedar City gevoerdwaar zjj opge nomen werden. Ik nam een zuigeling een meisje mede naar huis en mjjne vrouw voedde het op. Ik meen dat alle kinderen goed behandeld werden. La ter kwam ik op eene audiëntie bjj Brigham Young die mjj en den anderen hoofden het stilzwegen omtrent dit voorval oplegde." Ourgerljjlfe Stan<l te Zierlltxee. geboren: 30 Sept. Eene dochter van J. Wetting en J. J. Proost. 1 Oct. Eene dochter van J. van Strien en L. den Boer. Een zoon van G. Vingerhoed en C. de Looze. 2 dito. Eene dochter van J. van Beveren en E. E. Berwald. 3 dito. Een zoon van A. van der Jagt en A. de Waal. Een zoon van J. van der Valk en K. J. de Glopper. 4 dito. Eene dochter van M. Aleman en P. van der Weel. 5 dito. Eene dochter van J. Ejjeriks en A. K. Korzilins Een zoon van C. van Schelven en J. van Setten. 7 dito. Eene dochter van N. K. van den Berge en A Hagesteijn. 8 Oct. Eene dochter van A. E. Berrevoets en J. van Strien. Een zoon van J. M. Verbeke on M. Corzilius. 9 dito. Eene dochter van M. Verbeek en J. C Over- beke. 10 dito. Eene dochter van J. Th. Hofman en C. Proost. Een zoon van S. Lochmans en T. den Blejjker. 12 dito. Eene dochter van H. J. Koevoets en A. Hejjeriks. Eene dochter van T. F. Wisse en W. P. Hopmans. 13 dito. Eene dochter van C. Ver- meule en W. de Voogd. Eene dochter van L. M. van den Ende en J. Majjs overleden: 7 Oct L. Weitz, oud 56 j., jm. 5 dito. J. Boo- gevdoud circa 1 jaarzoon. G. Aleman ond 10 maanden, zoon. 11 dito. E Jagt, oud 65 j.echt genoot van G C. Bethe. 12 dito. J Paisoud 80 jaar weduwe A, Botbjjl. 13 dito P. L. van Strien oud 13 m z. T E L E GRAM. Rotterdam18 October. Meekrap. De omzet was heden niet groot, tot geheel onveranderde prjjzen werden eenige partjjtjes verkocht. Racjjn niet aangeboden. prijscourant 1875. 1873/74. Prima fijne Krapƒ24 a 25 25 i\ 26 Goede dito dito>22 23 >23 >24 Ordin. dito dito20 21 >21 22,50 Kleine Krap17,50 >19 18 19 Prima Onberoofde>16,50 >17 >17 17,50 Goede dito >15,50 >16 >16 16,50 Ordin. dito >14,50 >15 .15 >15,50 Kleine dito Gemeene9 >11 9 12 Verstampte Onberoofde Dito Muilen Racjjn 3jarigo 1875 11 11,50 Muilen3 5 Garancine per 100 kilo 90 a 125. &kbett«ntiën. t Heden overleed onze geliefde zoon en broeder MARINUS, in den jeugdigen leeftgd van 22 jaar en 4 maanden. P. EVERSE. Haamstede 15 October 1875. N. EVERSE, overdulve. Zeeuwsche Maatschappij van Landbouw. AFDEEL1NG ZIERIKZE E. VERGADERING op Donderdag clou £ïi Oct. des namiddags ten 12'/j ure, teu lmisee vnn M. FRANKEN, Zierikzee 15 October 1875. Namens hot Bestuur der Afdeeling voornoemd, De Secretaris H. G. MULOCK HOUWER De Deurwaarder J. FRANSE zal publiek verkoopen WocnNdng SO October 1875, 'smorgens 10 ure, aan de herberg van C. van den Hoek Jz. te Schutje: Eenig BEESTIAAL UL van verschillenden leeftjjd 2 LOOPVAR KENS, 1 GEIT, 5 KIPPEN, 2 MESTPUTTEN en andere GOEDEREN. IS AAIMACU THE SINGER MANUFACTURING C° ZIERIKZEE en OMSTREKEN, gevestigd bij waar dezelve uitsluitend te bekomen zijn. I S E S. heeft haar HOOFDDEPÓT voor De Notaris J. van der BENT, zal op Woensdag den MO October des voormiddags ten 10 ureten verzoeke van de erfgenamen van wjjlen den Heer J. A. VERTON, ten diens sterf huize te Ureischorpubliek verkoopen Eene aanzienljjke pnrtjj ROERENDE GOEDEREN, waaronder eiken KABINET, dito BUREAU, TAFELS, STOELEN, SPIEGELS, SCHILDERIJEN, drie veeren BEDDEN met TOEBEHOORENFor*eleii»-, Koper-, Tin-, I-Jasor-, Glas- en Aarde werk, BAROMETER, HAARD, BOEKEN, enz. T E K 0 O P! 15 manden Paardepeeën, bjj B. DALEBOUT onder Zonnemaire. T 11$ f 1 N §B Booailtwei'kcr te Biezelinge, gem. Kapelle, Z.-Beveland, beveelt zich beleefde]jjk aan tot het leveren van alle Hourten van VRUCHTBOOMEN, HRESTEItS, STAMROZEN EN PLANTSOEN voor Bosschen, Wogen en nieuwe M»orten van AAIfcOBEZli-LNPLA-IVTlOIV en al wat tot het vak behoort. {£25=* Bjj aanvraag worden pi*i,jn-eou«*ftnteu gratis toegezonden. Heeren LANDBOUWERS! Do zoo gunstig bekende VLEESCHMF.ST, aangevoerd van Fray-Bentos in Zuid-Amerika, bestaan de nit afval van geslngt veegedroogd en tot poeder gemalen welke ae vereischte bestanddeelen bozit voor een goede bemestingen zich aanbeveelt door t»il- ljjkc p*"Uh, alsmede door het gebruik in den landbouw in België en in Nederlandwordt geleverd door de Heeren v. SCHAFFERS C. te Anttcerpen Informaties bjj D. HOCKEIz. te Zonnemaire. Plaatsing ran Advertentiën IN BINNEN- EN BCITENLANDSCHE DAG-en W EEKBLADEN. A. O. DU MOOIJ Boekhandelaar. GunBtige vermelding over do werking van hot C. W. BULLHICH'S Universeel-Zuiverings-Zout,#~) bjj maagpjjn. MjjnheerHoorn Van de onderscheidene Ijjdors die hot O. W. JBII1 rlob'M UNIVERSEEL-ZUIVERINGS-ZOUT gebmiken, is er een die mjj het volgende verzekerd hooft: D. Vlaarkamp, wonende te Wngmeer onder Obdam verklaard dat zjjn Echtgenoot, Aaltje Ligtbart, sedert meer dan twintig jaren ljjdende aan hovigo maagpijn en vruchteloos allerlei gcnce-middolen gebruikt heeft, door het gebruik van bet UNIVERSEEL-ZUIVERINGS- ZOUT van hare maagkwaal genezen en ook in krachten zoodanig is toegenomen, dat zjj haar gewone bezig heden als vroeger verrigten kanterwjjl hjj UEd. tevens vrjjhoid geefthiervan na goedvinden in nieuwsbladen gebruik to maken. UEd. Dte. Dienaar C. SCHUIT Iz. Alleen echt en onvervalscht verkrjjgbaar in verzc- felde pakjes van '/s kilo a 25, kilo 48 en ilo 5 90 Cents, te Zierikzee bjj M. J. de LOOZE ZOON Brouwershaven J. W. van BRABANT; Goes J. P. van der DOES Middelburg W. P. van de KAMER; St.-Maartensdijk JOHs. POT Tholen A. O. GREEP. Voor liet uitvallen van holle tanden, is er geen werkzamer en beter middel dan de TAND- PLOMBE van den kk. Hoftandarts Dr. .J. G. P O P P, te Weenen, Stadt, Bognerstraat n°. 2, welke ieder zich zeiven zeer gemakkelijk en zonder pijn in den hollen tand brengen kan, die zich dan vast met het overschot van den tand en het tandvleesch verbindt, den tand voor verdere verwoesting beschermt en de pijn stilt. ANATHERIN MONDWATER van Dr. J. G. P O P P, kk. Hoftandarts te Weenen Stadt, Bognergasse n°. 2, in flacons van ƒ1,75, is het besto middel tegen rheumatische Tandpijn, tegen ont steking, gezwellen en zwerenhet lost den aanwezigen Tandsteen op en belet dat er nieuwe gevormd wordt, maakt losse Tanden weder vast door versterking van het Tandvleesch en terwjjl het de Tanden en het Tandvleesch van alle schaaeljjke stoffen reinigt, deelt het den mond eenen aangenamen smaak mede, en doet reeds zeer spoedig den kwaden reuk verdwjjnen. Dr. J. G. POPl"^ PLANTAARDIG TANDPOEDER reinigt de Tanden dermate, dat door zijn dageljjksch gebruik niet alleen de gewoonlijk zoo lastige Tandsteen verwijderd wordt, maar ook de glazuur der Tanden altjjd schoon wordt. ANATHERIN TANDPASTA, van Dr. J. G. POPP, kk. Hoftandarts. Dit preparaat bevordert de frischlieid van den adem en dient daarenboven nog om aan de Tanden een ver blindend wit aanzien te geven, het bederf er van te beletten en tevens om het Tandvleesch te versterken Verkrjjgbaar te Zierikzee bjj M. S. POLAK, Drogist Nieuwe Havenwijk Cno. 203 te Middelburg bjj W. P. van de KAMERApotb.te Vlissingen bjj J. GASILLEte Goes bjj J. P. van oer DOES; te Bergen-op-Zoom bjj P. F. APPELBOOMApotb.te Breda bij A. P. JANSEN te Rosendaal bjj M. D. van LEEUWEN te Botterdam bjj T. van SANTENKOLFF, Apoth. en A. SCHIPPEREIJN Co., Verkoophuis; te Amsterdam bjj F. v. WINDHEIM Co., Verkoophuis OP NIEUW ONTVANGEN: bij Wed. A. GUDDE, Schuithaven, Zicrikz.cc. Een tweede assortiment der nieuwe modellen ontvangen. G. ROBIJN, Oude Haven. OP NIEUW ONTVANGEN: IIOSKOM, ESQUIMAUX, B4TIÉE, DUFFELSBAMJFA, ECT. B. HËNNING, Langendelft B 153, Middelburg bericht den ontvangst van een Ruime sortering Heeren VILT FANTASIE-HOEDEN, DITO voor Jongens cn Kinderen, alsmede van een zeer grooten voorraad nieuwe modellen PETTENvoor dit saizoen. HELA N G RIJK BER IGT. HANDMACHINES, dubbele stiksteekf 30, TRAPMACHINES50,—. Voor (Iciigdciyiilioid wordt 3 luar nrcguurmulocril. Oudcrrigt tri-utici. Prjj««»n A oomptunt. j de GRAAF Cz. Poststraat. HOEDEN, PETTEN EN a. 3 3 a ,3 s 3 -i a a a. 3 a. Imou-TMM, UMUim BI KR01», Kooien- en Turfbakken HaardstellenVegertjes, Staanders Plaaldoek en Haardkleedjesgroote sortering bij J. de JONG ZIJLSTRA. M D 21 B. HENNING, MiddelburgLangenburchtC 105. ONTVANGEN een buitengewone sortering Diverse Linten, Bloemen en Veeren, Zijden- en Katoenen Flnweelen. Dames-Hoeden worden naar de Nieuwste Modellen VERVAARDIGT Ook worden Dames-Hoeden naar het Nieuwste Model VERMAAKT. ©ütiiiilif |i. Do ondergeteekende bcrigt voorhanden te hebben alle soorten Fngclsclie PEPERMUNTEN, gesteld voor HH. Winkeliers per vjjf ons ttO oent, bjj meerdere hoeveelheden vermindering van prjjzen. Bcrigt tevens den ontvangst van Poeder-, Bittere- en Zoete CHOCOLADE, benevens prima CACATJ, alle soorten SUIKER- en LIKEUR-WERKEN BRUIDSUI- KERS van af Oo eent en hooger. Hjj maakt zijne geëerde afnomers attent dat in het begin der volgende maand bcrigt zal worden gegeven van de fijnste a a.*a a (s m u a m m si waarvan prjjs-couranten op franco aanvraag gratis te bekomen zijn. Onder aanbeveling mot hoogachting, Poststraat. M. DOELEMAN. HEEREN LANDBOUWERS! Het proefondervindelijk bewezen VOORBEHOEDMIDDEL tegen SMET IN DE TARWE en om dezelve direct gereed te hebben voor het zaaijen hetwelk de laatste jaren door de meeste heeren landbouwers in Schouwen en Duiveland met het beste gevolg is gebruikt gewordenzal weder ver krijgbaar zijn met gebruiksaanwijzing bij M. J. de LOOZE en ZOON, Apothekers op den Dam, die hot oób in clepöt hebbon gesteld bg J. M. GASILLE te Zierikzee; C. van BLOIS te Dreiechor3. vak NÏEUWENHUIJZEN te St.-Maartemdijk; L. E. df, JONG te StaelnieteA. KARREMAN te Galijn,plaatP. PHERNAMBUCQ te KamperlandA. va» LEERSDM te ZonnemaireM. L. KERPESTEDN te Jlruinirte J. van LEERSUM te Scharendijke, 3. ENGELVAART te St.-Bhilipsland en J. HORDIJK te Brouwerehaven. e alom bekende C. BECKER'S Balansen en Bascules, worden alleen vervaardigd en zjjn te be komen bjj de Fabrikanten BECKER en BÜDDINGH, bes» Mede eontaut verkrjjgbaar bjj -W. van SCHELVEN Az., in Ijzerwaren op den Dam te Zierikzee. Sedert Vrjjdag 11. is tusschen do ge meenten St.-Anna tand en Stnvenisse een zwm fe HOND VERMISThalf spit. Die inlichtingen kan geven of hem bezorgt bjj den Veldwachter te Stavenisse, kan des- verkiezende beloond worden. Men vraagt TER LEEN, op billjjke voorwaarden, /ISO om in lermjjnen «f* te lossen. Brieven franco onder letter Z. aan de Uitgevers dezer Courant. Met 1 MEI een gehuwde BOER KN-DIENSTKNECHT benoodigd bjj ANT. GELUK, te Nieutverkerk in Duiveland. J. L. van VESSEM te Ooslerland VRAAGT tegen 1 MEI aanstaande twee bekwame KNECHTS. Daar mjjn knecht zich aau 's Rijksdienst verbonden heeftwordt ZOO SPOEDIG MOGELIJK door mjj gevraagd Een ongehuwde SMIDS-KNECHT. J. BEENS Mr. Smid, Haamstede. TERSTOND een LOOPMEISJE benoodigd bjj Mejufvrouw Wed. A. A. SIMONS. Uitgevors: DE LOOZE Jc WAALE, Snelporsdrukkerjj van OCHTMAN, PIETERSE VAN DISUOECK, Meelntroat, B, 65.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 2