ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE. No. 5007 52steJaarg. Dingsdag 19 October 1875. POSTERIJEN. Nieuwstijdingen. <$ngeli*nfc. Sttitschlanfo. £l«tocrliwto> TEL KG BA 31. Verschgnt DINGBDAG, DONDERDAG en ZATURDAG. De prjja per 3 maanden ia 1,30franco per post 1,60. ADVERTENTIÊN 10 Cte. per regel, kunnen uiterljjk tot des Maandags, Woensdags en Vrijdags voormiddags 10 ure bezorgd worden. Met ingang van 1G «ïoasor zal het POST- KANTOÖll geopend zjja: Op WERKDAGEN: van ure voor- tot lO are namiddags. Op ZON- en FEESTDAGEN: van O tot IS, Si tot 4, tot T" »/4 en tot ÏO u. Voor postwissels eii qnitaudëu alleen op WERKDAGEN: van O tot 13 en li tot 5 ure. Zierikzee, De Directeur van het Postkantoor 13 October 1875. te Zierikzee, PI LAAK. Bekendmaking. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie rikzee maken bekend dat LEENDERT HUBRECHT van OEVEREN zjjn verzoek om vergunning tot op- rigting van eene bewaarplaats v»n Petro leum in zjjn pakhuis, staande in het Korte Groe nendal plaatselijk gemerkt wijk Dno. 444kadas. bekendsectie Bno. 266 Iieoi't ingetrolBien. Zierikzee, den 13 October 1875. De Burgemeester en Wethouders v. CITTERS. De Secretaris, J. P. N. ERMERINS. Het volgend vreeseljjk voorval bewijst weder aan welke gevaren men is blootgesteld in eene stad als Londen. De heer L een jong Duitscher, te Leeds woon achtig, zou voor zaken op reis gaan naar Dusseldorff en werd tot Londen vergezeld door zijn broeder, die voor een andere reis Londen eveneens moest passeren. Daar de trein te Londen arriveerde, had deze echter geen gelegenheid meer hem tot aan het station der East Rail way te vergezellen en moesten zij dus afscheid nemen. De heer L. kwam aan het stationdoch voor don trein van 1 ure 's nachts, waarmede hjj had willen vertrekken om zich per stoomboot van Harwich naar Rotterdam te begevenwas het reeds to laat. Hp be- sloot daarom in de wachtkamer te vertoeven om nu met den trein van ongeveer 4 ure te vertrekken. Hg zette zich neder en schreef aan zijn broeder dat hij te laat kwam, maar met den volgenden trein de steamer nog kon halen en hp in het station best bezorgd was. Eenige oogenblikken nadat hjj dezen brief in de bas fedaan hadwerd hem door den portier van de wacht- amer verzocht het station te verlaten daar dit moest gesloten worden. Aan zjjn verzoek om te mogen bljjven, daar hjj geen heg of steg in Londen wist, werd geen gehoor gegeven, tot lig eindelijk den portier verzocht een cap voor hem te bestellen om hem naar een ge schikt logement te brengen. Hieraan werd voldaan en eenige oogenblikken later reed hij weg waarheen weet niemand, doch niet naar het door den portier aangewezen logementdaar is hjj nimmer aangekomen. Dit geschiedde omtrent het laatst van Juljj. Alle pogingen door de familie sedert in het work gesteld om hem terug te vinden bleven vruchteloos. De portier van het station herkende dadeljjk 't portrot vaD den vermistedoch wist niet te zeggen welke cap hem gereden had. Een som van 2000 thlr. werd uitgeloofd aan den koetsier dier capzoo deze zich aanmelddedoch niemand verscheen. Geheel Londen is toen door de politio doorzocht, doch het leidde niet tot het minste resultaatalleen weet de politio te verzekeren dat bijhetzjj levend of doodbinnen Londen zjjn moet. Hoop om hem levend terug te vinden bestaat er bjjkans nietmen vreest het ergBto. Het meest waarachjjoljjke is weldat de koetsier nem naar een achterbuurt heeft gebragtalwaar men hem van alles beroofd en welligt vermoord heeft. Veel heeft men echter niet bjj hem kunnen vinden daar zjjn bagage aan het station gebleven is en hjj slechts weinig geld bjj zich had. --De West-Indische mailboot, in de vorige week te Plymouth gearriveerd, heeft met het verhaal ceuer jammerlijke zeeramp tevens de bemanning oangebragt van het afgebrande barkschip Aureliaeertjjds met bestemming van Liverpool naar Rio do la Plata en geladen met steenkolen. Op den 2den Augustus jl. werd in volle zee de bemanning een uit het laadruim opstijgenden rook gewaar en al spoedig bleek het, dat er brand in de steenkolen was uitgebarsten. Terstond werden al de luiken digtgespalkt en stroomen water in het ruim gelaten, echter zonder het zoozeer gehoopte gevolg. Zeven dagen woedde het vuur voort, gedurende welken tjjd de opvarenden, 14 in getal, met do vrouw van den kapitein, onder bekrompen leeftogt on te midden van verstikkenden rook, op het dek verbleven. Eiudeljjk moesten zy in tweo sloepen hunne redding zoeken; daarin bragten zjj tien dagen en nachten van slapeloosheid en nijpend gebrek doordo brandende zon des daags, met regen en koude des nachts vulden de maat hunner ellendete midden van welken ont zet tenden toestand de vrouw van den kapitein aan een kind het leven schonk. Maar toen de nood het hoogst gestegen wasbleek redding nabij te zjjnde twee sloepen, die bjj elkander gebleven waren, werden door het Engelscbe driemastschip Moonlight ontdekt, dat de schipbreukelingen opnam en te Barbadosin West- Indië, aan land zette. Uit de Herzegowina wordt melding gemaakt van kleine ontmoetingen bjj Dabra, waarby de opstande lingen de nederlaag leden. Peko Pavlovic en andere hoofden bevinden zich thans te Ragusa. Hunne aan wezigheid staat naar het schijnt in verband met onder handelingen die door tusschenkomst van eenige aldaar gevestigde consulaire ambtenaren gevoerd worden. Met de eerstvertrekkende Lloyd-stoomboot zullen zy zich naar Castelnuove begeven. Het gros der opstandelingen bevindt zich tegenwoordig in de nabyheid van Glavs- kisol. Hunne tegenwoordige wjjze van oorlogvoeren schynt de Turksche bevelhebbers te verontrusten daar zjj nu eens hier, dan weder dóór, plotseling in grooten getale komen opdagenom even spoedig we der te verdwijnenna een rust van eenige dagen op veilig gebied verzamelen zij zich weder en vertoonen zich op plaatsenwaar de Turken hen het minst ver moedden. Konstnntlnopel14 Oct. Server-bassa heeft uit Mostar, van gisteren, aan den Groot-vizier per telegram berigt gezonden, dat de opstandelingen bjj Grap, in de nabyheid van Ojoupitcha, door Chevket- bassa volkomen geslagen en naar het gebied van Montenegro gevlngt zjjn. De opgestane bevolking van 18 plaatsen in het district Poporo heeft zich onder worpen, en is door de overheid naar de plaatsen harer inwoning teruggevoerd. 15 Oct. De minister van financiën heeft aan de Ottomannische bank een brief gezonden, waarin haar gelast wordt zich te verstaan met de contractanten van leeningen in het buitenland, ten eiade cyndicaten te vormen, die moeten werken met de cyndicaten te Konstantinopel, ouder toezigt van de Banque Imperiale, en aan welke zulleü worden geconsigneerd de inkom sten, bestemd voor de betaling van den interest en voor de aflossing der schuld, overeenkomstig de op 9 Oct. jl. openbaar gemaakte besluiten. De Regering heeft verklaard dat de vermindering der intrest niet van toepassing is op de leening van 1855 die door Frankryk en Engeland gewaarborgd is. Een paar manuen waren onlangs des nachts in een Duitsch dorp er op uit een koe to stelen. Zo drongen daartoe een stal binnen en grepen de eenige koe aaD, die daar stond. Het beest verzette zich ongemakkelijk, zoodat de dieven vrjj wat moeite hadden het buiten de deur te brengenmaar toen wilde de koe in het geheel niet verder. In dit moejjeljjke geval kwamen zjj op den inval den boer te wekken, en hem te verzoeken de koe, die zjj op do markt gekocht heetten te hebbente helpen dryven, waarvoor zij hem een goede fooi beloofden. De boer was er toe bereid en bemerkte door de duister nis niet welke koe het wasdoch hot dier herkende zjjn baas wel en volgde dezen gewillig. Een goed eind verder oordeelden de dieven dat het genoeg wa9, gaven den boer een fooi en trokken verder. Toen de man t'huis gekomen was, ging hjj toevallig eens naar zjjne koe kjjken, bemerkte tot zyn schrik dat zjj ver dwenen was en moest wel tot de treurige overtuiging komen, dat hjj zelf geholpen had haar voort te drjjven. Het was onmogelyk de dieven nog in te halen, en daarom ging de manhoewel troosteloosmaar weC-r naar bed. Een paar uren had de man gerusttoen hjj gewekt werd door een luid geloei aan de staldeur; hjj sprong opsnelde er heen en vond er zjjne koe die uiterst vermoeid was en oen mantel op do hoornen had. Toen hjj het dier daarvan bevrjjd hadbevond hjj, dat hij niet alleen zjjn trouwe koo terug had, maar dat do mantel nog een dertig gulden aan gold bevatte, 't geen do man wol voor den schrik verdiend had. Snoek, 13 Oct. Hot volgende curiousogeval heeft zich hier voorgedaan. Zekere zeekapitein had vóór eene reeks van jaren zjjn vrouw verlaten wegons een voor- genomeno zeereis. Tot leedwezen der vrouw vernam zy in 12 jaar niets van haar man, zoodat zjj beweerde dat hjj overleden was on op grond der wet een tweede huwelyk aanging. Niet weinig werd echter do vrouw verbaasd, toen naar eerste man dezer dagen nrriveerde. Hjj was onder de zeeroovers ffovallen en had 12 jaar gevangen gezeten in een vreema land, gedurendo welken tjjd hy geen brievon had kunnen verzenden of couranten lezen. Dat de vrouw en de tweede man en ook de eerste man nu allo drio een vreemde positie hebben, laat zieh begrijpen, te meer omdat er uit beide huwcljjkcn kindoren zjjn. Naar men zegt, moet do eerste man zjjno vrouw opeischen. Mot belangstolling ziet men den verderen loop dezer zaak te gemoet. K|»c14 Oct. Gisteron avond tusschen 8 en 9 uren heoft in do buurtschap Zuuk, eon half uur huiten de kom van 't dorp gelegen, een manslag plaats gehad onder de navolgende omstandigheden: Sedert geruimen tjjd bestond er een in 't oog loo- pendo intimiteit tusschen zekeren J. K. en do vronw van P. v. Z. Beiden hadden zich vroeger al eens met achterlating van wcdcrzydsche cchtgeuooten on kinde ren to zamen naar elders begeven, doch na verloop van eenige dagen was vronw v. Z. door baar man achter haald en naar do ochteljjke woning teruggevoerd waarop J. K. ook spoedig tot zjjn vrouw en kinderen was wedergekeerd. Vóór een paar jaar stierf do vrouw van J. K.en van dion tyd kwam hein de vrouw v. Z. meermalen in zjjn woning bezoeken. Ook gisteren avond bevond zjj zich dtór en kwam haar man, die dit scheen te vermoeden, zich er van overtuigen. Zoodra J. K. die pas in min of meer beschonken toestand t'huis ge komen en zeer opgewoudon was, hem ontdekte, gelastte hjj hem oogonblikkelyk te verwijderen en toen v. Z. i- en zeide, dat hjj zjjn vrouw mee wilde heb ben greep J. K. een geladen geweer, dat hij om den hoek van de deur had staanen joeg v. Z. N bout- portant het volle schot in den buik. De burendie oogenblikkelijk kwamen toeschietenbespeurden nog eenig leven bjj v. Z. en bragten hem in de naaste woning, doch reeds als lijk. De dader heeft zichzelf omstreeks 10 uren bjj den burgemeester aangemeld. Hjj had toen oen snee over den regterwang en gaf voor, dat hem die was toege- bragt door v. Z. en dat bij alleen om zich te verde digen van zjjn geweer gebraik gemaakt had. Er zijn reeds verscheiden getuigen verhoord, doch geen hunner had gisteren avond onmiddellijk na den moord die snee op 't gezigt van J. R. gezienzoodat men vermoedt dat hjj zich die zelf hoeft toegebragt, ten einde zoo doende de justitie eenigszins op een dwaalspoor te brengen. 15 Oct. J. K. heeft zjjne misdaad reeds volledig bekend en is gevankelyk naar Arnhem overgebragt. Hertogenbosch16 Oct. Heden ochtend ten 7'/j ure brak in het geneeskundig gesticht voor krankzinnigen op het landgoed »Coudewater", gelcgon onder de gemeente Rosmalen, op een uui afstand dezer stad, een brand uit, die een dreigend aanzien had. Verschillende brandspuiten ran hier zjjn derwaarts ver trokken. Eerst ten twaalf ure was men den brand meester. Naar men zegt zjjn de lokalen der 3de klasse voor vrouwen uitgebrand. De verwarring onder de krankzinnigen was groot. De schade is zeer aanzienlijk. 'sGravenhnjje, 18 Oct. De Hooge Raad heeft heden verworpen het beroep in cassatie van H. Ringelhergdoor het Hof van Zeeland veroor deeld tot één jaar eenzame opsluiting, wegens diefstal van geld hem als voerman toevertrouwd. De commissie van rapporteurs voor het voorstel van de heeren Gratamaldzerda en van Kerkwjjk tot intrekking van de bijzondere bescherming over dejagt en het jagtbedrijf, heeft kennis genomen van het ant woord van 3 Sept. 11. op het verslag wegens het laatste te dezer zake gehouden afdeelingsonderzoek. Vermits bij dat antwoord de heeren voorstellersniettegen staande do gemaakte of nader aangedrongen beden kingen tegen liet laatst voorgestelde wetsontwerp geenerlei wijziging in dat voorstel hebben gebragt ook niet wat den vorm betreftbeoft de commissie gemeend, dat de schriftelyko gedachtenwisseling des wege als gesloten moet worden beschouwd zoodat de beslissing aan de openbare beraadslaging kan worden overgelaten. Aan het Dagblad wordt aangaande do strijd krachten, waarover de republiek Venezuela beschikt, van goed ingeligte zjjdehet volgende medegedeeld: De legermagt, waarover de president in den jong- sten opstand van dit jaar beschikte en die in veertien dagen tyds onder dc wapenen was geroepen en naar het oorlogstooneel kou worden verzonden, bedroeg 30,000 man goedgewapende en geoefende troepen. De jaarljjksche ligting is 3000 man. Bjj de jongste bood schap van president Guzman Blanco aan het Congres, op 29 April van dit jaar uitgesprokenwerd medege deeld dat in de arsenalen 30,000 geweren1,500,000 patronen en 2,600,000 fulminanles voorhanden waren Sedert die boodschap zyn met het oog op te voor ziene gebeurtenissenin Frankrijk batterjjen van de nieuwste vinding en van groot kaliber, tot bewapening der kustenaangekocht. De Republiek heeft zich voorts in Duitschland van Krupp-kanonnen in Engeland en Noord-Amerika van een aanzienlyke hoeveelheid Rom- mington-geweren voorzien, terwjjl in laatstgemeld land nog dagelyks nieuwe aankoopen voor oorlogsmaterieel worden gedaan. De zeemagt der republiek bestond in 1874 uit de oorlogstoomschepen Bolivar, Guzman Blanco, Liberal en Mapari en de schoeners Estrelle en General Ferrez. Naar de Tijd verneemtzal binnen kort in hooger beroep worden behandeld een hoogst bel&ngrjjke regts- zaakwaarover door de regtbank te Tiel voor eenigen tyd in eerste vonnis is beslist. Deze zaak komt in korte trekken neer op de vraag: of het den voogd, die door den kantonregter te Wjjk bjj Duurstede is benoemd over minderjarige kinderenvan welke de tweo oudste in de katholieke kerk zjjn gedoopt en door de overledene ouders katholiek zyn opgevoed vrjj staat om deze beide kinderen te besteaenof toe te laten dat zü besteed wordendoor de hervormde diaconiemet den bepaalden lastom te verhinderen dat zjj in den katholieken godsdienst zouden worden onderwezen en de katholieke kerk bezoekenzonder dat deze handelwjjze des voogds regt geeft aan den toezienden voogdom de ontzetting van eerstgenoemde uit de voogdjj te eischen. Hotterdam 16 Oct. Omtrent het Dingsdag jl. aan het kantoor van de Bjjbank der Ned. Bank alhier voorgevallene, kunnen wy thans het volgende mede- deelen Den vorigen dag was daar een aanvrage van dis conto gepresenteerd voor twee promessen tot een ge- zamenly k bedrag van ruim 13,000. De handteekening op die aanvrage kwam niet volkomen overeen met de op de Bjjbank gedeponeerde handteekening der firma en er bestond dus vermoedendat een valschheid in aantogt was. Dit was te meer waarechjjnljjkomdat het schrift dier aanvrage eenige gelykheid vertoonde mot het rchrift eener dezen zomer aangebodeu en be taalde promessewelker valschheid later was gebleken, zonder dat men tot dusver, niettegenstaande de vele nasporingen, in het uitvinden van den dader geslaagd was. Toen na de aanvrage eenige uren nadat ze gebragt was werd teruggehaaldwerd zona door de directie der Bank gefiatteerd te zynaan den jongen die er om kwammedegegeventerwjjl een inspecteur van politie dezen naging, zoodat ae justitie 's avonds wist wie hjj was. Den volgenden dag wachtte men de dingen, die komen zouden. Ten 12 uur gaf een der bedienden in het disconto- kantoor het afgesproken teekendat de verwachte stukken werden aangeboden n.l. de gefiatteerde uan- vrago, twee promessen en de quitantio van disconto. Dat zo valsch warenwist mon door inmiddels inge wonnen information mot zekerheid. De persoondie ze presenteerde was een ander, dan die er den vorigen dag met de aanvrage geweest was. De stukken werdoii nu behandeld alsof alles in ordo wns en de brenger ontving de quitantie van disconto, gefiatteerd voor betaling terugom aan do kas het bedrag te ontvangen. Iotusschen waren de buitendeuren van het gebouw geslotenen stonden justitiepolicie en directie te wachten voor do deur van het lokaal der kas. Een oogenblik later kwam de verwachte persoon er uit met de 13,000 bjj zich. Dadelyk gearresteerd eu in verhoor genomen, ontkende hjj iets van de valschheid te weten en gaf hy opde stukken in een aangewezen straat te hebben ontvan gen van tweo onbekende heerenwier signalement hjj uitvoerig beschreef, en aai wie hjj het geld in een aangewezen koffiehuis moest afdragen. Ofschoon die hoeren natuurljjk geen onbekenden" voor hem kondon wezenbegaf de justitie zich toch dadelyk met den aangehoudene naar het genoemde koffiehuis. Hy verklaarde er de bedoelde heeren niet to zien. Doch naar de namen gevraagd van twee per sonen die druk met elkaar in gesprek aan een tafeltje zatengaf do aangehoudene opdat een hunner zjjn broeder wasdoch dat hjj den ander niet kende. Later moest hy hierop terugkomen en noemde hy ook dezen. Beide namen waren bjj de justitie maar al te goed bekend. Do beide heeren werden uitgenoodigd zich naar het policie-bureau te begeven en de jonge menschdie aangehouden waswerd inmiddels in verzekerdo bewaring gebragt. Intusschen was nog de jongen gearresteerddie den vorigen dag de aanvrage gebragt had en deze verklaarde onmiddellyktoen hjj de beide in het koffiehuis aan gehoudenen zagdat hij de aanvrage van hen bad ontvangendat zij hem als jongsten bediende hadden gehuurddat zjj daarbjj als den naam hunner firma hadden opgegevenden naam die onder do valsche stukken geschreven stond en dat zjj hun kantoor hiel den in een kamerwaar de inspecteur van politie hem ook den vorigen dag had zien binnengaan. 'a Avonds werden ook de beide heeren naar de ge vangenis overgebragt, waar de jongere broeder van een hunner reeds van 's middags af was gehuisvest. De jongen die de aanvrage had gebragt, werd op vrjje voeten gelaten en het schynt dus, dat deze te goeder trouw is geweest. Denzelfden avond hadden in de woningen van allo verdachten huiszoekingen plaats. Wjj mogen nog vermeldendat het jonge mensch die met de valsche stukken werd aangehouden, geble ken is dezelfde te wezendie dezen zomer de andere toen betaalde valsche promessenaan de Bjjbank had gepresenteerd. De ontdekking van het gebeurde is van buitengewoon belang. Niet alleen is daardoor ook de valschheid van dezen zomer aan het licht gekomen maar de aange houdenen staan bekend als dezelfden die reeds lang onder verschillende valsche firma's bestellingen aan buitenlandsche huizen dedendie zy nooit betaalden. VHssSngen, 17 October. De gemeenteraad al hier heeft gisteren eene zitting gehoudendie nog al belangryko punten te behandelen gaf, vooral in verband met den niet schitterenden financiëelen toestand dezer gemeente. Vooreerst word de gemeenterekening van 1874 vast gesteld waaruit bleek dat de ontvangsten hebben bedragen ƒ338,760.021/» en do uitgaven ƒ341,702.11, zoodat het jaar 1874 een kwaad slot van ƒ2,942.081/» heeft opgeleverd. De begrooting voor 1876, welke weder werd overgelegd draagt gelukkig de sporen van een ernstig Btreven naar bezuinigingdaar zy in ont vang en uitgaaf slechts ƒ158,525.66 bedraagt. Onder de inkomsten komeu o. a. voor hoofdelyke omslag ƒ34,000, belasting op de dranken 10,130 en belasting op het gemaal ƒ36,410, -r- vrjj eerbiedwaardige cjj- fers! De opbrengst der sohoolgelden is op 4460 ge raamd. Daartegenover staan onder de uitgaven als posten voor leeraarsonderwyzers enz. 14,500en kosten van middelbaar en lager onderwjjs ƒ3590, als mede ƒ22,284 voor armwezen. 't Valt evenwel te betwjjfelen of de post voor onder wijzers wel voldoende zal zjjnwant nu reeds kan men voor ƒ500 geen hulponderwijzers krjjgeD zoodat men in deze zitting reeds heeft moeten besluiten om het minimum der jaarwedden voor de vaceerende hulponderwijzers-betrekkingen op 550 te brengen daar zieh voor ƒ500 geen enkele liefhebber heeft aangemeld, 't Moet tegenwoordig wel pleizierig wezen voor heeren onderwyzers van het oude régime als zij zich herinneren hoe zjj indertyd als ondermeester met den derden rang" op zyn hoogst een elfde ge deelte van ƒ550, nameljjk vijftig gulden verdienden! Dat men tegenwoordig niet al te ligtvaardig met het geld uit de gemeentekas omspringt is zonneklaar gebleken uit het besluit om aan een politie-agent eerste klassewegens betoonden buitengewonen jjver tydens eene poging tot inbraak by den heer Polak, eene gra tificatie toe to kennen tot een bedrag vanvijf gulden De welbekende heer M. Pot, de geprononceerde kampioen voor alles wat maar met eenige mogelykheid gerekend kan worden tot vooruitgang en bevordering van volkswelvaart te behoorenheeft een échec geleden dat hem, naar men wil, Bchier wanhopend heeft gemaakt. In vereeniging met zyn medelid de Kruijff had hjj nameljjk een voorstel ingediend, strek kende om een nieuwe badinrigting in het leven te roepen en eene commissie van onderzoek daartoe te benoemenmaar de raad heeft de wreedheid gehad dat voorstel met algemeene stemmenop die der beide voorstellers na, te verwerpen. Het aardigste van 't geval wasdat de bondgenooten het zeiven oneens waren over de bedoeling van het voorstelwaardoor het voor hunne medeleden onmogelyk werd de juiste strekking er van te weten te komen Zierikzee, 18 October. De nieuwe verkiezing voor een lid der Tweede Kamer ia het district Haarlemmermeer is bepaald op Woensdag 8 Nov. a. s., de herstemming, zoo noodig, op Dingsdag 16 Nov. Een telegram van Lloyd berigt uit Penang, dat j het Nederlandsch schip Willem Poolman (reederjj van Zejjlen Dekker), gezagv. J. P. Peetere, geladen met kolen, op 27 Sept. jl. in brand geraakt en geheel ver- j nield is. De bemanning is gered en te Padang aangebragt. Het schip was een klipper fregat en 1546 ton groot. Buiten de Tolsteeg te Utrecht sprong eenhuis- vader in den Singel, tengevolge van onophoudelijke i oneenigheden met zyn vrouw. Toen de huisvrouw haar man in het water zag, begon zy zoo vreeselyk te schreeuwendat onmidaelyk hulp toeschoot. De mis moedige echtgenoot werd op het arooge gehaaldmaar i verkeerd in zorgwekkenden toestand. 'gGravenhage, 18 October Twrcde Kamer. Ingekomen de wetsontwerpen, hou dende nadere bepaling omtrent de heffing en de ver zekering van den accyns op de binnenlandsche suiker en houdende bepalingen omtrent den suiker-accyns. Do beraadslagingen over het wetsontwerp tot aan leg van Staatsspoorwegen zyn aangevangen. De heeren van Baar van Kerkwijk en Hingst hebben de noodza- j kelykheid betoogd der opneming van meerdere lynen, waarvaD hot nut algemeen erkend is. De heer Tak, I het ontwerp toetsende aan de beginselen van spoor weg-aanleg heeft het gemis aan leidende gedachte waarop later voortgebouwd kon wordenaangetoond. De heer Smidt heeft voornamelyk aangedrongen op regeling der exploitatie. Morgen voortzetting. Kerknieuw». Dr. W. C. van Manen, beroepen van Winkel, werd jl. Zondagvoormiddag bjj de Herv. gem. te Zierikzee bevestigd door zynen ambtgenoot, Ds. W. Bax, met eene rede naar aanleiding van Joh. 3 30. Des namid dags hield de bevestigde zjjne intreê-rede, tot grond slag nemende 1 Joh. 1 3. Na het uitspreken van den zegen werd door het Kerkelyk Koor van Gezang 213 het 2de en 3de vers en door de gemeente het 4de vers den nieuwen leeraar toegezongen. Beroepen te OoBtkapelle, Ds. Lauts, pred. te Eemnes- buiten. Beroepen by de Chr. Geref. gem. te Steen wjjk Ds. H. Brinkpred. te Neuzen. Gemcugdo berigten. Met 1 January zal in de uitrusting der artillerie eene belangrijke verandering worden gebragt. De draagban den nameljjkwaarmede de manschappen hun broek ophouden, zullen verbeterd worden. Nu de portret ten van Jut en zjjne vrouw in den handel zyn gebragt, zullen ook de portretten van hunne honden en katten ter verkoop worden aangeboden. Ook de jutteperen zullen een anderen naam krygen, omdat die maar moejje- lijk in den Haag te verkoopen zyn geweest. Te Broek in Waterland zjjn dertig personen door het eten van leverworst zoodanig ongesteld gewordendat men ge neeskundige hulp heeft moeten inroepen. De soldaat die te Arnhem zyn kameraad heeft doodgeschoten toen hjj op schildwacht stond, is vrijgesproken, niet omdat hij zyn pligt vervuldemaar wegens zyne bekrompen verstandelijke vermogens. Eene moojje zaakhalve gekken soldaat maken. Te Wissembach heeft een i man zijn vrouw en een kind vermoord van 23 dagen. Voor 25 jaar heeft hij zjjne toemalige vrouw en twee kinderen om het leven gebragt. De man heeft zich nu opgehangen. Door een veehouder te Utrecht zyn I zes stuks vette koeyen verkocht voor 475 per stuk. Dezer dagen kwam er een Vlaamschen boer binnen Axel, die zeide»Zie nu daar even: Axel sluit geljjk een witte koolen ik kom hier en zie er geen stads poorten." >Welzeide men hem, »merkt gij niet dat de bedoeling wasliever de kool op straat te gooijen dan aan de arme menschen te geven". Iemand te C. heeft in weerwil van zjjne vrouw en tot aanstoot van het algemeeneene vrouw in zyn dienst genomen maar nu kan hy zyn doel bereiken Nu zegt men »Man blijft liever by uw zaak, of gij zult zonder werk raken en dat past niet voor een man van eer. Joost te N. moest zooveel snaps niet hebben op koop dagen en vooral zjjne kameraden niet in den weg zjjn. Ook zou by bet meisje van een kameraad wel willen hebben, maar dat zal niet gelukken. V erscheidenheden Do Mormone n. Een Deenin Illinois gevestigdwaarschuwt zijne landslieden tegen de mormonenwier agenten nog steeds vele proselieten in Denemarken weten te ma ken en over te halen hem naar Amerika te volgen. Hy deelt daarover het volgende mede Alle Noord-Amerikaansche bladen zjjn thans vervuld over eene aanklagt die is opgemaakt tegen een aantal

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 1