IfiS- NAAIMACHINES. Zeeuwsche Maatschappij van Landbouw. VERGADERING 1 Kabinet, 1 Hoekkastje, Eenig BEESTIAAL KOFFIEBOONEN niei&iH V E K KOOPIN G STRANDGOEDEREN, Een WOONHUIS en ERF Een WOONHUISJE En twee TUINEN OPENBARE VERKOOPING Bil G AS G O SCH E EPSIN V ENT ARIS een dubbele Schrijflessenaar J. de GRA AF Cz., de nieuwste HERFST- en W1NTER-8T0FFEN. J. de GRAAF Cz. PETROLECM TAFELLAMPEN, HANGLAMPEN EN KIIÖNEN, J. de JONG ZIJLSTRA. TEGEN HOEST EN VERSLIJMING RU KINDEREN. LEZENSWAARD. MlillllV LHBRIOF b ff., STR0 0SNIJDERS, TREDMOL E N S, IIÖItSMUIIIIMS, MAI-MlCllllS, Ml Voordeelige prijzen. tegen Brandgevaar, verzekert legen zeer billijke en vaste premiën: Verborgenheden en donkere plaatsen van Pommade Depurative. Een ongehuwd persoon STOOMBOOTDIENSÏ Middelburg en Zierikzee. CORRESPONDERENDE YAN EN NAAR ZIERIKZEE OP DEN SPOORWEG TE GOES. October 1875. Van MIDDELBURG: Zaturd. 16 'a morg. 6,30 u. 16 '8 nam. 3, Zondag 17 3, Dingsiï. 19's morg 10,30 Woensd. 20 6,30» 20 'a nam. 3,— Dond. 21 3,— Vvjjdag 22 3, Van ZIERIKZEE: Zaturd. 16 's morg. 10,30 u. Zondag 17 10,30 Dingsd. 19 6,30 19 '8 nam. 3,— Woenad.20 's morg. 10,30 Dond. 21 Vrijdag 22 6,30» Burgerlijke stand te Tliolen. geboren: 9 Sept. Eene dochter van M. de Bruine en J. van Strien. 11 dito. Eene dochter van K. Greep en J. van Djjke. 14 dito. Een zoon van P. Potter on J. Quist. 15 dito. Een zoon van C. J. Goedegebuure en E. K. Geluk. 17 dito. Eene dochter van C. Beve lander en D. Jopso. 22 dito. Een zoon van J. A. Geluk en W. van Daalen. 23 dito. Eene dochter van C. Bergers en M. Vroegop. Een zoon van N. P. Baajj en D. A. Lindhout. 24 dito. Een zoon van M. P. van Dalen en E. A. Joppe. 25 dito. Eene dochter van J. L. Jarman en J. A. G. M. G. C. Severjjn. 27 dito. Eene dochter van I. Cornoelje en M. Laat. 28 dito. Eene dochter van C. G. van der Werf en J. van Djjke. Een zoon van J. W. Fricke en A. M. W. de Bakker. 6 Oct. Een zoon van P. Janaen en K. yan der Linde. gehuwd: 17 Sept. J. L. Fortujjn Droogleever, jm. en M. J. Jarman, jd. overleden: 15 Sept. M. van Wij berg, oud 81 j. wed. van P. Klejjn. 16 dito. Adriana Baaii, d. oud 3 w. 21 dito. M. van Oeveren, z. oud 3 w. 24 dito. M. C. Deurlooz. oud bjjna één jaar. 26 dito. J. Gooaena, z. oud 3 w. 3 Oct. M. W. van den Berge, z. oud 1 m. 4 dito. P. G. van Aa, z. 2 m. Ondertrouwd M. C. PLEÜNE en Brouwershaven, W. van der HAVEN. 15 October 1875. Bevallen van een M©Ï!*ïe, M. P. OUTERMANSBoluijt Brouwershaven, 14 October 1875. Voorspoedig bevallen van een' Zoon, R. J. VAN KEMPEN—OciITMAN. Zierikzee, 15 October 1875. Heden overleed te Ilellevoetsltiis, rajjn geliefde Echtgenoot .TAN VERSCHOORna een langdurig en smartvol lijden iu den ouderdom van 34 jarenmjj nalatende twee kinderen te jong om hun verlies te beseffen. Brouwershaven, C. J. VERSCHOOR, 11 October 1875. geb. Braam. Voor de vele bewjjzen van belangstelling en innige deelnemingbij ons smartelijk verlieahier en eldersook vooral te Neuzen ondervondenbetuigen wij onzen oprechton dunlr. Zierikzee, F. MOUTHAAN, 14 October 1875. Echtgenotekinderen, bebuwd- kinderen en verdere familie. AFDEEL1NG ZIERIKZEE. op Donderdag den SI Oct. 1875 des namiddags ten 12'/j ure, ten lmize van M. FRANKEN. Zierikzee 15 October 1875. Namens het Beatnur der Afdeeling voornoemd, De Secretaris H. G. MULOCK HOUWER. De Deurwaaider J. FRANSE zal publiek verkoopen Mnnndag IS October 1875, 's namiddags een urein het Hotel van OPPEN te Zierikzee, op drie maanden credfet: 2 antieke BUREAUXgroote- en kleine TAFELS 1 lederen KOFFERdito HOEDENDOOSverscheidene EENMANSLEDIKANTEN1 dubbele LADDER, l TRAP, IJZER-, KOPER-, TIN-, GLAS- en AARDE WERK, en andere GOEDEREN. Te /Jen op den verkoopdag van 'e morgens 9 ure. Woensdag SO Octobor 1875, 's morgens 10 ureaan de herberg van C. van den Hoek Jz te Schutje: van verschillenden leeftijd 2 LOOP VAR KENS, 1 GEIT, 5 KIPPEN, 2 MESTPUTTEN en andere GOEDEREN. Bnrgerl. Stand van Brouwershaven. geboren: 2 Sept. Een zoon van G. Brouwers e%,C. P. Meer man. 5 dito. Eene dochter van K. van Dongen en L. Bouwman. 7 dito. Een zoon van J. Bolken baas en R. Pannekoek. 10 dito. Eene dochter van Am. Vis en J. v. d. Zande. 11 dito. Een zoon van G. Flohiel en T. v. d. Sluis. 11 dito. Een zoon van J. M. Platteschor en B. Stoel. 15 dito. Eene doch ter van M. Duvalois en M. Westerweel. 17 dito. Een zoon van S. C. Hamel en P. A. v. Beuzekom, wonende te Dordrecht. 18 dito. Een zoon van P. Stoutjes- djjk en L. Viergever. 23 dito. Een zoon van M. E. v. d. Wall en L. de Kater. 24 dito. Een zoon van M. Verschoor en M. v. Gastel. oveblbden: 25 Aug. J. de Graaf oud 5 m.d. overl. te Alblaa- serdam. 1 Sept. A. M. v. d. Weel oud 10 w.z. 4 dito. W. Ringelberg oud 47 j. weduwu. van A. van Splunter. 5 dito. S. Vleeshouwer oud3m.,d. overl. te Haskerland. -- 9 dito. M. Arnold, oud 3 m., z. 16 dito. K. Kloet oud 32 j. vrouw van J. Bouw man. - 19 dito. L. C. v. d. Vliet oud 3 ra.d. 23 dito. M. Addeson oud 5 w.z. 23 dito. C. Bouwman oud 8 m.d. 25 dito. C. C. van Dongen oud 3 w.d. 26 dito, Corn. v. d. SlujjB oud 51 j. echtgenoot van J. van Verre. 30 dito. J. Platte- schorre oud 5 j.z. Prezen «lot* Boter ©n Eijcren. Zierikzee, 14 October 1875. Boter laagste koers ƒ0,75 en hoogste koers /0,82s per 5 hectogrammen. Kip-Ejjeren laagste koers 1,10 en hoogste koers ƒ1,25 per 25 stuks. De Notaris J. van dek BENT en de Griffier G. van WAGE te Brouwershaven zullen op Maandag den 18 Ootober IS75, des voorraiddags ten 11 ure, ten verzoeke van hunnen Principaalte Brouwershavenpubliek om contant jgelrt verkoopen Ongeveer GOOO Hectoliters of zooveel meerder als wordt aangebragt, 80 balen KAPOK, 1000 Kilogrammen losse TABAK, alles min of meer door zeewater beschadigd; afkom stig van het gestrande Engelsche stoomschip Thomas Sorby", gezagvoerder S. Jackson. Informatien te bekomen bij de Heeren J. de KATER, Jz.Scheepsagenten te Brouwershaven. Do Notaris J. van der BENT, zal op Woensdag «ïc-n SO October 1875, des voormiddags ten 10 ure, ten verzoeke van de erfgenamen van wylen den Heer J. A. VERTON, ten diens sterf huize te lireischor, publiek verkoopen Eone aaii/ieniyhc party ROERKNDE GOEDEREN, waaronder eiken KABINET, dito BUREAU, TAFELS, STOELEN, SPIEGELS, SCHILDERIJEN, drie veeren BEDDEN met TOEBEHOORENPornelcin-, Koper-, Tin-, Ijzer-, O las- on Aar«Ic- werk, BAROMETER, HAARD, BOEKEN, enz. De BURGEMEESTER der gemeente Haamstedezal op Woensdag <len '~iO October o. des voormiddags ten 10 ure, in het openbaar om coutuut ff el <1 verkoopen: EENE GROOTE PARTIJ I alles gelegen en twee dagen te voren te bozigtigen i nabjj de naven te Burghsluis, als 2 stuks eiken BALKEN, lang 5 M., zwaar 40 bjj 40 c.M. 4 3 40 10 80 van 2—5 M., zw. 28 bij c.M. 50 25 25 bij 25 c.M. 160 PLATEN, 3-7 van verschil- londo zwaarte. 30 vuren van verschillende lengte en zwaarte. Voorts eenig WRAKHOUT en een partijtje ijzeren en koperen BOUTEN. De Burgemeester voornoemd, C. M. BOLLE. De Notaris J. SIPKES, zal. ten verzoeko van de erven DROOGENDIJK, op Don- derdag SI October 1875, 's na middags om 6 ure, in do herberg van D. Hagb to St-Maartensdijkpubliek verkoopoD to St.-Maartensdijk op do Markt, nevens do Koaistraat sectie G No. 190 van hot kadaster, groot 2 Ares. aldaar aan de Vest, acctie G No. 550. aldaar, aan de West-Vest, Sectie G No. 369 en 751. van en een SC HEEPSIN VEN TA li IS. De Notnrissen Mrs. J. MOOLENBURGH en J. C. van der LEK de CLERCQ tc Zierikzeezullen ten verzoeke van de heeren W. C. de CRANE ZOON alduar, op Woensdag W7 October e. 1c., des voormiddags om elf uurin de Concertzaal te Zierikzeepubhek presenteren te verkoopen mmw 3 cd van het op de Onrustplaat gestrande Barlrselilp „DUE AMI Cl" zooaR het thans is liggende in de Nieuwe Haven te Zierikzee, alsmede den bestaande in eene oanzienljjke party ZEILEN, ANKERS, TOUWWERK, KETTINGEN en 2 SLOEPEN. Wordt te koop unngoboden met eikenhouten blad, broed 1,70 meter; te bevragen by den Boekhandelaar van DISHOECK te Zierikzee. Poststraat. Iilccrinaker. ONTVANGEN Fraaije sortering van af ƒ3,— tot ƒ10,— per El. A T T E N T I E! Ondergeteekende heeft de eer het geachte publiek kennis te gevendat hjj door ruim debiet en voor- deelige Contracten in staat gesteld is de zoo gunstig bekende MACHINES van af heden met 5fllO GULDEN in prjjs te verminderen. Kooien- en Turfbakken, HaardstellenVegerljes, Staanders Plaatdoek en Haardkleedjesgroote sortering bij HE ERE N L A N DB O U W ER S! Het proefondervindelijk bewezen VOORBEHOEDMIDDEL tegen SMET IN DE TARWE en om dezelve direct gereed te hebben voor het zaaijen hetwelk de laatste jaren door de meeste heeren landbouwers in Schouwen en Duiveland met het beste gevolg is gebruikt gewordenzal weder ver krijgbaar zijn met gebruiksaanwijzing bij M. J. de LOOZE en ZOONApothekers op den Dam die het ook in depöt hebben gesteld by J. M. GASILLE te ZierikzeeC. van BLOIS te DreischorJ. van NIEÜWENHUIJZEN te St.-MaartensdijkL. E. de JONG te StavenisseA. KARREMAN te ColijnsplaatP. PHERNAMBUCQ te KamperlandA. van LEERSUM te ZonnemaireM. L. KERPESTEIJN te Bruinisac; J. van LEERSUM te Scharendijke, J. ENGEL VAART te St.-Philipsland en J. HORDIJK te Brouwershaven. Certificaat uit Alphen a/d Rijn bij Leiden. Het kindje van den heer W. PERK, inslituleur alhier, leed sinds geruimen tijd aan hevige hoest en j versljjming in de keol en na hot gebruik der Kyul:iii4l>solio Druivcn-Borsf.lioning van 1 W. H. ZICKENHEIMER volgde al spoedig eene volkomen genezing. Alphen a/d Rijn 2 November 1874. L. VAROSSIEAU ZOON. Alleen echt verkrijgbaar in flesschen, voorzien van een rood tinnen capsule met nevenstaand fabriekstempel te Zierikzee, bij M. J. de LOOZE ZOON", Apoth.Goesby J. P. van der DOES St. Maartensdijkby JOH. POT Middelburgby W. P. v. d. KAMER Kruiningen, by C. de MUNCKTholenby C. J. de BRES; Ooltgensplaat, bjj GORDON; Vlissiugen, bjj JAC. DOMMISSE Cz.Middelhamisbjj A. TEEPE; Brouwershaven, by J. W. van BRABANDZaamslagby de Wed. A. van TRAEIJENHOVE. RUIMK KEIZE. GROOTE VOORRAAD. J. de ORAAL Cz. Poststraat. Dames en Heerendaar ik de gewoonte heb de on gevraagde getuigschriften te plaatsen zooals ik ze ont vang, zoo ware hot onverstandig indien ik van den roem injjncr properatcn geen melding maakte. 3SO Gf'tni^schril'ten ontvangen van HH. Doctoren en Particulieren wegens hergroei van Hoofd haar. Mynheer, ge kunt gerust aan het Publiek melden, dat het boter is uw preparaat (Aincclc&n.Balm.) aan te wondon dun een pruik te dragen. Een ieder ten myneut, weet dat ik gedurende 8 jaren eon pruik gedragen heb. Ik maak er geen geheim van om ieder te overtuigendat ik door u genezen beu van mjjne kaalhoofdigheid, duB alle respect voor uwe vinding noem ik mjj to Hoogcveen 1875. UEd. Dw. Dienaar, (Prov. Drenthe.) (Geteekond) J. de VRIES. Uitval van HilarBoom of* Soliil- vere, dun Hoar, l<nle Plekken, pyn in <le Sclicdolluild Haarwormvroeg1- tjjdi(j a;ryM wordenal deze onaangenaam heden worden verbannen door do Ainericuii- Balm. Binnen korten tjjd verkrygt de bebaarde Huid baar vorige groeikracht weder. Franco aanvraag il ƒ2 do Flacon (gemakshalve 42 Blauwe Postzegels of Postwissel alsook op Rembours) bjj THEOPH1LE, Kerkstraat by de Vijzelstraat, 238 te Amsterdam. BERIGTEN DEN ONTVANGST VAN EENE PA R T I.J waaronder met groote vlugtwielon. HAND-B ORSCHMACHINES met en /onder ZEEFT enz. LEVEREN STEEDS TOT CONCURERENDE PRIJZEN. nieuwe modellen. J. de GRAAF. Poststraat. Voor het uitvallen van holle tanden, i9 er geen werkzamer en beter middel dan de TAND- PLOMBE van den kk. Hoftandarts Dr. J. G. P O P P, te Weenen, Stadt, Bognerstraat n°. 2, welke ieder zich zeiven zeer gemakkelijk en zonder pyn in den bollen tand brengen kan, die zich dan vast met het overschot van den tand en het tandvleesch verbiudt, den tand voor verdere verwoesting beschermt en de pijn stilt. ANATHERIN MONDWATER van Dr. J. G. POP P, kk. Hoftandarts to Weenen Stadt, Bognergasse n°. 2, in flacons van ƒ1,75, is het beste middel tegen rheumatische Tandpijn, tegen ont steking, gezwellen en zwerenhet lost den aanwezigen Tandsteen op en belet dat er nieuwe gevormd wordt, maakt losse Tanden weder vast door versterking van het Tandvleesch en terwijl hot de Tanden en het Tandvleesch van alle schadclyke stoffen reinigt, deelt het den mond eenen aangenamen smaak mede, en doet reeds zeer spoedig den kwaden reuk verdwijnen. Dr. .J. O. POPP's PLANTAARDIG TANDPOEDER, reinigt de Tanden dermate, dat door zijn dagelijksch gebruik niet alleen de gewooulyk zoo lastige Tandsteen verwijderd wordt, maar ook de glazuur der Tanden altijd schoon wordt. ANATHERIN-TANDPASTA, van Dr. J. G. POPP, kk. Hoftandarts. Dit preparaat bevordert de frischheid van den adem en dient daarenboven nog om aan de Tanden een ver blindend wit aanzien te geven, het bederf er van te beletten en tevens om het Tandvleesch te versterken Verkrijgbaar te Zierikzee bij M. S. POLAK, Drogist Nieuwe Haven, wijk C, no. 203; te Middelburg by W. P. van de KAMERApotb.te Vlissmgen bjj J. GASILLEte Goes bij .T. P. van der DOESte Bergen-op-Zoom bij P. F. APPELBOOM, Apoth.; te Breda bij A. P. JANSENte Rosendaal bij M. D. van LEEUWEN te Rotterdam bjj T. van SANTENKOLFF, Apotb. en A. SCHIPPEREIJN Co., Verkoopbuis: te Amsterdam by F. v. WINDHEIM Co., Verkoophuis. TERSTOND e e ii I, O O P ML E ISJ F benoodigd bjj Mejufvrouw Wed. A. A. STMONS. De Belgische Maatschappij van nlgemeeuc assurantiën WOONHUIZEN 60 Cents per ƒ1000 'sja&rs. MEUBELEN 75 - WINKELHUIZEN 75 - KOOPWAREN ƒ1,- - Information bjj de Agenten C. van der VLIET Dz te ZierikzeeJ. C. M. van RHEE, te Haamstede en L. BOOGERD Az. te Brouwershaven en G. A. AVÉ te Tholen. In eiken boekwinkel te bekomen Door een Dilettant Vagebond. In dit boek heeft men niet te doen met zoogenaamde verborgenheden door den eersten den besten brood schrijver uit den duim gezogenmaar met werkelyk bestaande toestandendoor den Schrijver reporter van eon der groote AmerikaanBche bladen in ver schillende vermommingen waargenomen en op hoogst boeiende wijze ingekleed. De prjjs voor 234 bladz. druks ia slechts ƒ1.60. Het Amerikaansche boek kost ongeveer tienman! zooveel. Onfeilbaar middel tegen schilvers of roos. Deze POMMADE bevordert zeer den groei van het Haar, maakt bet glanzend, krachtig, vol en belet het vroegtijdig grjjs worden en uitvallen; de roos of schilvers neemt zij bjjna onmiddellijk weg, bevat niet het rainBt schadelijke bestanddeel, en wordt door voorname Geneesheeren zeer aanbevolen. Prjjs T'ö ct met gebruiksaanwijzing. Verkrijgbaar bjj de Heeren J. E. THEEWIS, Coiffeur te Zierikzee; J. P. van der DOES, te Goes, en J. A. BROUWEN AAR, Coiffeur te Middelburg. Donderdag 23 September jl. is op het plein van W. KASHOEK een /warto PAR VPliTJIE met 12 balynen en bruine stok in een verkeerde wagen gelegd. Diegene die hem in zyn bezit mag hebben, wordt vriendelijk verzocht dezelve terug te bezorgen bjj W. KASHOEK. van beroep SCHILDER, zag zich gaarne ge plaatst als mi'ostorliuech t. Hjj is een reeks van jaren bjj één patroon werkzaam geweest. Do beste getuigen staan hem ten dienste. Reflecteerenden gelieven zich franco te adresseeren onder hot motto Schilder" bjj den Boekbandelaar S. OCHTMAN, Jz. te Zierikzee. BENOODIGD MET 1 MEI AANSTAANDE oen gehuwden tweeden LANDBOUWEBS-KNECHT, by C. van OEVEREN onder Nieuwerkerk. TERSTOND Een SMIDSKNECHT benoodigd, die goed paarden kan beslaan, P. G., brieven franco by Wed. M. van der WEELE te Wilhelniinadorp. Tegen 1 NOVEMBER aanstaande een bekwame GBOF-en HOEFSMIDSKNECHT benoodigd bjj J. HOLLESTELLE te Goes. TERSTOND of met NOVEMBER eene DIENSTMEID benoodigd, by J. BOLIJN, in de NieuweMeestoofte Capelle in Duiveland. Uitgevers: DE LOOZE «te WA ALE. Snelpersdrukkery van OCHTMAN, PIETERSE ft VAN DTRHOF.CKMoolstmat, B. «5.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 2