/lllllk/.IISdll NIEUWSBODE. No. 5606. Zaturdag 16 October 1875. 52steJaarg. Vorschgnt DINGSDAG, DONDERDAG en ZATURDAG. De prjjs per 8 maanden is 1,80, tranco per post 1,60. ADVEETENTIËN 10 Ots. per regel, Inmnen uiterlijk tot des Maandags, Woensdags en Vrijdags voormiddags 10 ure bezorgd worden. POSTER IJ EN. Met ingang van ÏO dezer zal het POST KANTOOR tjeopenrt zjjn Op WERKDAGEN: van S ure voor- tot ÏO ure namiddags. Op ZON- en FEESTDAGEN: van O tot IS, S tot 4, Y tot 'y/a en O'/a tot ÏO u. Voor postwissels on qtritanoiëu alleen op WERKDAGEN: van 9 tot 12 en S3 tot 5 ure. Zibrikzkb, De Directeur van het Postkantoor 13 October 1875. te Zierikzee, PILAAR. Door het POSTKANTOOR te ZIERIKZEE zijn gedurende de 2e helft der maand September 1875, de navolgende brieven verzondengeadresseerd aan per sonen wier namen op het adres vermeldter plaatse van bestemming onbekend zjjn, als Wed. BOAS, Amsterdam M. WAARDENBURG, 's Graoenhage.. P. K. de GRAAF, Leiden P. KROON, Uenesse. J. van KAMPENHOUT, Rotterdam van het Hulpk. te RAAMSTEDE, J. J. HOFFMAN, Groningen. Bekend making. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie rikzee maken bekend dat LEENDERT HUBRECHT van OEVEREN zjjn verzoek om vergunning tot op- rigting van eene bewaarplaats vut» Petro leum in zijn pakhuis, staande in het Korte Groe nendal plaatselijk gemerkt wjjk Ddo. 444kadas. bekendsectie Bno. 266 lieeffc ingetrokken. Zierikzee den 13 October 1875. De Burgemeester en Wethouders v. CITTERS. Dé Secretaris, J. P. N. ERMER1NS. Nieuwstijdingen. Hataviu8 Sept. De cholera neemt vooral te Batavia onder de Europeesche bevolking weder schrik barend toe. Het sterftecijfer is in den laatsten tjjd door die vreeseljjke ziekte dnbbel zoo groot als onder gewone omstandigheden. De jeugdige eerste chanteuse der opera is aan die ziekte bezwekenterwjjl o. a. in één huisgezin binnen weinige dagen vier personen daaraan overleden. Vooral in de laatste dagen ia het hier bjjna onuit staanbaar warm. Is de temperatuur voor hen die reeds lang in Indië waren reeds onaangenaamen niet zel den eene aanleiding tot zioktenhoeveel te meer moeten de kortelings uit Europa aungekomeneo onder eene warmte van 85° C gebukt gaan. ©ugclattïi. De Prins van Wales aanvaardde Maandag-avond zjjne reis naar Indie. Zjjne vrouw en zjjn broeder de hertog van Edinburgh vergezelden hem tot Calais. Do over- togt van Dover geschiedde aan boord van de Castalia, 't nieuwe tweeliogschip, dat, terloops gezegd, goed aan de verwachtingen schjjnt te beantwoorden. De Prins reist over Parijs naar Brindisi, gaat daar scheep naar Athene, waar hg een paar dagen do gnBt van koning George wezen zalen zet vervolgens over Kaïro den togt naar Bombay voort. De naam van 't weelderig ingerigte stoomschip, waarmede de Prins 't traject over zee aflegt, is Serapis. 's Prinsen uitstapje zal ongeveer zes maanden duren. De Times wijdt een hoofdartikel aan het Turksche staatsbankroethet gevolg eener reeks van verkwistin gen gevoed door woekerleeningen waarbij alléén de woekeraars voordeel behaald hebben. Do opstand in de Herzegowina heeft de beurs der Turksche en Euro- pesche bankiers oindeljjk geslotenen het onmisbare gevolgdat vroeg of laat komen moestis een ban kroet: nameljjk door half in geld en half in fonds te betalen. Reeds van alle kanten en ook van wege de Engelsche Regering was do Porte gewaarschuwd dat een staatsbankbreuk volgen moest. Alle pogingen om tot verbeteringen en hervormingen te geraken waren vruchteloos en ofschoon do sultan niet zoo als zjjn voorganger p. m. 3/mm. in 6 maanden doorbragtwas en is er denkelijk nog geen einde aan zjjne verkwistingen. Het nominale bedrag vereischt voor de hofhouding van den sultan is p. m. 2/mm. 'sjaars, doch de ministers kunnen niet aanbljjven zonder den sultan te geven wat hij eischt, zoodat er geen grenzen bestaan om paleizen te bouwende grillen van den harem te be vredigen, enz. De bereidwilligheid waarmede kapita listen en bankiers de Porte steeds van geld voorzagen tegen woekerinterest, onder eenigerlei vorm, werd ruim schoots beantwoord, want in 20 jaren klom do Turksche buitenl. schuldwelke met p. m. 4/mm. begontot p.m. 189/mm. Behalve ijzeren schepen die niet dengen, heeft Turkije voor de gelden, welke het ontving en waarvoor bot minstens van 10 tot 15 pCt. interest be taalde weinig of niets duurzaams verkregen en is het geld zoo goed als verteerd. Dit alles is echter geen nieuwsen iedervan een redelijke mate gezond ver stand voorzienmoest bjj het beleggen van geld in Turksche fondsen hot uitzigt op eene niet-betaling van interest in zjjne berekening opnemen. Londen, 13 Oct. Heden heeft eene particuliere vergadering plaats gehad van houders van Turksche fondsen der leeningen van 1858 en 1862. Een der sprekersde heer Bennock zeidedat het doel der bijeenkomst was het Turksche gouvernement te dwin gen tot intrekking van zijn decreet van confiscatie en zich te houden aan den firman en de verpligting, geteekend door Ali-pachaonder belofte van het in stellen van een syndicaat voor de leening aan 1858. Verscheidene redenaars verklaardenmet het vaste voornemen bezielt te zjjn om de regten te doen gel don op de gehypothekeerde goederen voor den dienst der leeningen en voornemens te zijn eene openbare meeting te beleggen. Naar men verzekert, heeft Mus- suru8-Pacha zijne sympathie te kennen gegeven voor de houders der obligatiën en beloofd om ben met al zijne magt te helpen. De vergadering nam met alge- meene stemmen het voorstel aan 1°. om te protesteeren tegen bet decreet van den Groot-vizier2°. om bet comité der houders van obligatiën van 1858, bij de benoeming van het syndicaat ontbonden, te herstellen. Een resident der Fidji-eilanden Engelsche bezit tingen schrjjft het volgende over do verwoestingen aangerigt door de mazelen het getal overlijdens in eene helft van het district Cakaudrove, beloopt 2.839. Hetzelfde middencjjfer voor de andere helft aanne mende komt men tot een getal van 5.678 overledenen voor dit district alleen, dat ongeveer de helft is van Vanna-Levu. Als men nog eens het middencjjfor voor de andere helft van het eiland neemtdat BnaDreketi en Macuata bevat, dan vindt men 11.356 sterfgevallen. De borigten uit Macuata zjjn verschrikkelijk. Er zjjn i dorpen waar er niemand gevonden wordt om de slacht- j offers te begraven. De dooden zijn zoo talrjjk dat men ze in de hutten iaat liggen en het vuur aan de woningen heeft gestoken. Volgens de verslagenzjjn er gedurende de maand Mei een nagenoeg geljjk getal 1 dooden geweestwat een totaal geeft van ongeveer I 23.000 op het eiland Vanua-Levu alleen tot 1 Juni. j Langs de rivier Labasa werden de ljjken in hot wa- ter geworpen, en de stroom heeft ze op de oevers I geworpen waar de honden en de roofvogels er komen op azen. Niemand voorziet wanneer deze schrikkelijkheden zullen eindigen. De ziekte is ingevoerd door de zorge- loosheid der Engelsche bedienden. Het is bjjna onge- I looflijk hoe het mogeljjk is dat men de helft eener j bevolking laat bezwijkenzonder dat er pogingen i gedaan worden om de ziekte te keer te gaan. Als de hongersnood op de ziekte volgt, geljjk bet te j vreezen is, dan zullen de Fidjianen weldra een uit- geroeid volk zjjn. Jbpaitje. Don Carlos [heeft een wetboek van strafregt uitge geven. Het voert ten titel: »Codigo penal de don Carlos VII, par la gracia de Dios rey de Espana. Edition official." In het afkondigiDgspatent, gedateerd Estella, 2 Maart, wordt gezegd, dat ait wetboek slechts voorloopig ingevoerd wordt, maar de tekst is zóó gesteld, alsof het voor geheel Spanje bedoeld is. Merkwaardig zjjn de volgende bepalingen: art. 124. De poging, in Spanje de kathoHek-apostolisch-roomsche godsdienst af te schaffen of te veranderen wordt met tjjdeljjke kettingstraf en daarop volgende eeuwige verbanning gestraft. Art. 125. Wie openljjk een andere dan de katholiok-apoatolisch-roomsche godsdienst beljjdt, wordt met tjjdeljjke verbanning gestraft. Art. 132. Do Span- I jaard, die openljjk verklaart, niet meer tot genoemdo j godsdienst te bebooren, wordt met eeuwigdurende ver- banning gestraft. Art. 141. Wie zonder de door de wetten voorgoschreven voorwaarden in het koningrijk i bullen, breves, rescripten of depêches van bet pauseljjk hof ten uitvoer logt of in omloop brengt, wordt met correctionele gevangenisstraf en eene boete van 300 tot 3000 dooros gestraft. Ten aanzien van den stoat van Spanje'» finantien schrjjft do correspondent van 'het Hhl. >De staat van ontvangsten en uitgaven gedurendo July U. is in de Gaceta verschenenbeloopende de eerste 20'/, millioon gulden en de laatste 33 millioen. De oorlog verslind even als altjjd het geheele budget 17'/j millioen voor 't ministerie van oorlog en 2'/j voor dat van marinein 't noorderleger bljjven ateeas reusachtige sommen achterstallig, waaruit bljjkt dat do geldelyko toestand zich hopeloos voordoet «Het huis des konings komt voor 306 duizend gul den op de ljjst van uitgaven voor."' Oorlogsnieuws deelt hjj niet mede>eene volmaakte I rust, zegt bjj, heersebt sedert vele dagen aan dezo zjjdo van het oorlogstooneelen ware 't niet dat de Carlisten nu en dan eenigo granaatjes van den berg San Cristobal tegen Parapelona wierpon, we zouden ons in do zalige werkolooshoid van verleden jaar terug gezonken kunnen wanon." ilc&critttïfc. Kiischcilé, 13 Oct. Nadat eergisterenavond de trein van den staatsspoorwegdie te ruim vier uur uit Enschedé naar Gronau vertrektoven de grenzen was gepasseerdwerd door een der wachters het halt- sein gegevenomdat het signaal van het station, bot binnenrjjden nog verbood. Toen de machinistanti dat sein gehoorzamendede vaart van den trein zeer ver minderd hadontdekte hjj een stuk jjzer op de rails Hjj kon nog tjjdig genoog stilhoudenom ongelukken te voorkomen doch niet voordat locomotief en tender reeds met hevige schokken over het stuk waren heen gereden. Bjj de gewone snolheidzoude het gevaar zeker te laat zjjn bemerkt en do trein zjjn gederailleerd, omdat het jjzer, eeo klein stuk spoorstaaf, met veel overleg was geplaatst. De wachter had nog kort te voren de weg nagezien en in orde bevonden. 'ts GrQTenhng;c14 Oct. De Tweede Kamer beeft heden de discussie over de regterljjke wetten voortgezeten wel allereerst over dat tot vermindering van het getal geregtshoven van elf op vjjf. De heer Smidt heeft als araondemont voorgesteld, om Groningen in plaats van Leeuwarden als zetel voor de drie noordelijke provinciën aan te wjjzen. Door de heeren Idzerda, Bergsma en den Minister werd dit amendement bestreden dat daarentegen door de heeren Cremers en van Routen word verdedigd. Ten slotte is 't amendement verworpen met 35 tegen 31 stemmen. Art. 60 (omtrent de zetels en hun regtsgebied) is daarna zonder verdere discussie goedgekeurd. Rotterdam, 13 Oct. Gisteren zjjn alhier aange houden drie manspersonen, zoogenaamde heeren, die zich hebben schuldig gemaakt aan valscbheid in ge schrifte en het des bewust gebruik maken daarvan, van welke valscbheid zjj de by batik der Nederlandsche bank tot een bedrag van ruim 13,600 dupe hadden willen maken. Dordreebt, 12 Oct. Van goederhand vernemen wjjdat het geschil tusschen den heer Do Broekert te Middelburg en de firma Jacob Vriesendorp Zonen alhier Vrjjdag 11. in der minne is geschikt, zoodat van het ingewikkeld proces, waarvan uit Middelburg mel ding is gemaakt, niets zal komen. Neuzen, 14 Oct. Het tjalkschip de vrouw Chris tina" dat don 3den dezer nabjj dezo haven gezonken is, werd gisteren gelicht en op het Othensche schor gezet. Het ljjk van het vijfjarig zoontje van den schipper dat bjj het ongeluk verdronken is, werd gisteren tevens aan wal gebragt. Muldelburg, 15 Oct. Het driejarig onderhond der aanleg- en losplaats voor visschers in don Braak man bij do Isabellasluis is aangenomen door D. Tholcns te Hoek voor ƒ1530. De gemeenteraad heeft benoemd aan de meisjes school voor meer uitgebreid lager onderwjjs als eerste hulponderwjjzeres Mej. M. Brons Boldingh te Hoorn en als tweeae hulponderwjjzeres Mej. J. Af. Droste te Haarlembeiden op eene jaarwedde van 900. Veere, 13 Oct: Naar wjj vernemen, is door ons gemeentebestuur weder aanzoek bjj de Regeering gedaan om aan de kolossale militaire gehouwen alhier, die sedert jaren ongebruikt staan eene bestemming tc geven en zou het uitzigt geopend zijndat een gedeelto van het koloniaal werfdepöt van Harderwjjk naar Veere werd overgobragt. SSierlkxee, 15 October. Door het hoofdbestuur der maatschappjj tot be vordering van landbouw en veeteelt in Zeeland is een adres gezonden aan de Tweede Kamer der Staten- Generaal, houdende verzoek tot goedkeuring van den post, ad ƒ25,000 op de hegrootmg voor 1876 uitge trokken, ten behoeve van de oprigting eener rjjks- landbouwschool met proefstation. Uit Zeeland schrjjft men o. a. het volgende aan het U. D.: »De stoombootdienst op Engeland heeft nog met groote bezwaren te kampeoook doordat zjj nog niet met haar personeel op orde is. Dat van de stoomboot Stad Middelburg moet geheel zijn afgedankt, met inbegrip van den gezagvoerder en den admini strateur. Ten aanzien van die boot hoorde ik beweren voor de waarheid sta ik volstrekt niet in dat de langzame vaart en het groote kolenverbruik van de Middelburg te wjjten is geweest aan schaudcljjke handelingen van het personeel der machinekamer tengevolge van omkooperjj. Nu de boot nl. in Engeland in reparatie is moet zijn gebleken dat de luchtpijpen waren volgestopt met oude vodden enz.zoodat de vuren Diet konden trekken. Als 't waar i»is 't een schandaalmaar er wordt dikwjjls zooveel verteld. Hoe het zjjmen kan doen wat men wilomkoopen en intrigeeren zooveel men kando Vlissingsche haven zal toch wel tot haar regt komen." In het huis van burgerlyke en militaire verzeke ring te '8 Hertogenboscb, waarheen Maria van der Linden, de moordenares uit Grave, 11. Zaturdag, is overgebnigt, zou volgens de Pr. N. Br. Cl. gebleken zyu, dat het zoogenaamde meisje een jongen is. Te Gorinchem doet zich het curieuse geval voor, dat twee broeders zich in het huwelyk begevende oudste 71 jaar oud met eene verloofde van 61 en de andere van 61 jarigen leeftjjd met een verloofde van 71 jaar. Alzoo eenen gezamenlijken leeftjjd van 264 jaar. Een heer uit Kerkrade las onlangs in een Duitsche courant dat een zekere firma to Leipzig tegen inzen ding van 2 thaler of 6 Reichsmark een recept zou toezenden, om onaangename droomen te voorkomen. Do man zond dadeljjk per post do 2 thlr. on ontving Zaturdag uit Leipzig een smal strookje papierwaarop gedrukt was «Ga niet slapen." TELEGRAM. 's Grnvonhiige 15 October. Tweede Kamer. By do voortzetting der behandeling van de Regterljjke Ontwerpenis het amendement van den heer Bredius, om de procureurs bjj de ontbonden Provinciale Geregtshoven ook als aangesteld te be schouwen bjj het nieuwe Geregtshof dat 't regtsgebied van het ontbonden hof omvat, uaiigcnonieu met 63 tegen 8 stemmen. Daarna is het geheele ontwerp tot vermindering van bet getal Geregtshoven op vjjf aangenomen met 58 tegen 12 stemmen. Kerknleuws. Toezegging van beroep is gedaan naar Dirksland aan Ds. J.J. A. Ploot van Amstel te Hilversum. Gemengde berlgten. Bjj het viBschon naar tin in hot op den Ooster ge strande stoomschip «Thomas Sorb}-" hebben drie duike laars onder water om een schuitje tin gevochten. Een arbeider te Melissant wordt aangeraden, zich wat fatsoenlijker te gedragenals zjjn vjj&nd niet t'huis is. Het vrjjen zal hjj ook beter moeten loeren, als zjjn vriend naar het kamp is. Te Borssole is een dametje zoo jaloersch op een timmermanomdat zjj hem niet kan krjjgenzooals gebleken is op de kermis, hoeveel moeite zj) er ook voor heeft gedaan. »Die boog klimtkan laag vallenzegt men wol eens. Ook dat is gebleken aan een dametje met de kermis te Sint-Maartensdijk. Hot meisje had gehoopt dat er iemand met gold op haar zou afgekomen hebbendoch dat is tegengevallendaar zjj zich heeft moeten behelpen met een arbeider, die haar tot overmaat van-smart alleen beeft laten staan. Dus meisje, leer hier nu uit, om in het vervolg burger-jongens wat fatsoenlijker te behandelen, waar niets van te zeggen valt, dan dat zjj geen geld genoeg hebben naar uw zin. Iemand te Biezelingo moest zoo hard niet blazen als hjj op een gezelschap is. Beter ware het dat hjj zjjne vrouw wat meer geld gaf en geen boter moet leencn. Wat minder slokjes drinken zou daar voel aan kunnen doenwant 10 cent per dag ie 36 gulden in een jaar. Te Yerecke wordt een meisje aangeradenhaar fatsoen wat boter te kennen op een kermisen met geene getrouwde vrouw en een jongen uit te gaanen dan die man t'huis te laten, die toch voor het verteerde geld zwaar heeft moeten werken. Een bakkers-knecht te Biervliet zit geheele dagen bjj een meisjeom haar te krjjgen maar hjj zal zich lateu vaDgen want er zal niet goeds van komen. Te Biervliet was een timmermans-knecht mot de kermis zoo verheugddat hjj van zjjn meisje afliep in de hoop van beter te krjjgen. Een timmer mans-knecht te Biggekerkc wordt aangeradenals hjj op een ander jaar zjjne aardappelen uitdoet, zjjn volk niet te verrassen met witteboonen. Betje veelpraat tc Sint-Maartensdjjk wordt verzochthaar spraakdeel dat veel te lang is wat in toom te houdenwant, zoodoende zal zjj nooit verpast raken dat zjj hoopt. Een boeren-knecht aan den prinsendyk wordt ver zocht zjjn tong wat in toom te houden, en zoo niet te babbelen van anderen. Hjj moest Kootje maar trou wen, dat zou hem moojjer staan. Een valk en een spreeuw bobben te N. jogt gemaakt op een kneutje, zonder vracht echter, dan alleen dat do valk eenige pluimen heeft verloren. De meid van den smid te Cortgene moest zoo hoogmoedig niet zjjnwant zjj moot toch maar denken, dat de schrepel ook haar lot zal zjjn. Leentje te Biervliet is in haar schik ge weest met de Watervlietsche kermisdat zjj overal loopt vertellenwant zjj heeft ondervondendat nog al aardig is. Te Goes is eene nieuwe fabriek aan gelegd van engagementen. Men verwacht dat er weder menig paardje dozen winter zal gekoppeld worden en ziet verlangend uit welke iougokeeren of jonge juf vrouwen in de fuik zullen loopon. Ingezonden Stukken. Het vergeljjkend examen -voor Hoofdonderwijzeroü aan de Open bare Meisjessehool nlhlor en de aanstaande benoeming. ÏL Indien wij nugeljjk wjj beloofd hebbenonzo ver dere critiek eerlyk gaan uitsprekendan berinneren wjj nog eens aan ons vorig verzoek om toch vooral niet te visschen naar den naam des scbrjjvers. Giste ren en heden hebben wjj nog door anders allerbeleefdste raenscben aan diergelijke nieuwsgierigheid de hand zien reikenen boorden wjj allerlei «schrjjvers in den Nieuwsbodeéén voor één noemen 1 Met het meeste genoegenkunnen wjj echter de verzekering geven dat X. de onbekende is geblevengeljjk dat aan zjjne functie past. »De schoolopziener had zich weer van bevoegde spe cialiteiten moeten (kunnen stond ermaar men heeft moeten bedoeld I) voorzien klaagde de schrijver van >Meisjes-onderwjjs" in den Nieuwsbode van den 12en October jl. Eigenljjk liet hjj de «vitters" dien klaag toon uitenmaar dat zal slecht» eene manier van spreken geweest zyu. Inderdaad de heer schoolopzie ner is in dezen niet vrjj te pleiten van wat al te groot vertrouwen in de omvangrijkheid der kennis van zijne «deskundigen". Wjj hebben al 't mogeljjke gedaan om van het vergeljjkend examen alles te weten; zoo wjj echter in een of ander opzicht verkeerd zjjn ingelicht, nemen wjj reeds bjj voorbaat iedere onnauwkeurigheid terug, maar toch»men" zegt, dat er te weinig deskundigen warenen dat het examen daarvan wel degeljjk de bljjken heeft gedragen. Zoo zouden wjj willen vragen, waarom de heer Kok, Directeur onzerH. B. School, niet is gevraagd om in 't Duitsch te examineeren? Die is de heer examinator, die bjj 't vergeljjkend examen deze taak op zjjne schouders heeft genomen is de eerste om het te erkennen de aangewezen man voor zulk een examen die is wezenljjk speciali teit. Wjj zeggen volstrekt nietdat het Duitsch thans niet tot zyn recht is gekomenwjj zouden alleen willen opmerkendat het beste de vjj&nd is van het betere. Wjj hebben ook hooren zeggendat de heer Kok bepaald zou uitgeuoodigd zyn gewordenindien hjj bjj 't vorig examen niet met vacantie uit de stad ware geweest, en dat hjj thans niets van de zaak beeft gehooidomdat men den vorigen examinator wel moei lijk kon paaseeren. Alsof de heer Hofman niet gaarne zijne plaats zou hebben afgestaan aan den mandie even gemakkeljjk zich van 't Duitsch als van 't Hol- landsch bedient? Maar wjj hebben ook gehoord, dat op een ander gebied de vrees voor paaseeren niet zoo heel groot is geweest. De heer Stellwagen bjjv.die den vorigen keer in de Nederlandsche taal en de aardrijks kunde beeft geëxamineerd, werd tbanB niet uitgenoo- digd. De Nederlandsche taal werd aan den heer Oos terman toevertrouwd en de aardrijkskunde alleen schrifteljjk behandeld. Indien wjj nu meedeelenwat er van 't «niet publieke examen" onder zooveel en zooveel maal twee, of drie of meer paren oogen is gesproken dan zegt de critiekdat het examen in de letterkunde der yier talen (of eigenljjk der drie talenwant de Hollandsche letterkunde is bjjna niet ter spraak gekomen) een wassen neus is geweest en niets meer. Een hoop of een hoopje titels van boeken met een weinig tijdrekenkundige wetenswaardigheden omtrent de Bchrjjversdie de eer hadden bun naam te hooren noemendat is alles. Geen enkel stuk is wezenljjk besproken, zegt «men", en ia dit inderdaad zóó, dan ware het toch beter geweest den kostbaren tjjd aan wat nuttigers te bestedenbyv. aan een onderzoek naar de psedagogiscbe inzichten der kandi daten omtrent de verschillende vakken van onderwjjs. Wat nu 't examen in de geschiedenis en aardrijkskunde betreftover 't eerste hebbeD wy verschillend hooren spreken. De een zegtdat het meer eene aardigheid was om al die gravinnen en andere beroemde regee- ringspersonen van de vrouwelyke kunne ter spraak te brengenen een ander beweertdat de behandeling der Fransche revolutie hem niet naar den zin ging. Misschien zyn wy 't naast by de waarheidals wy bewerendat het moeiljjk is allen te voldoen en een verstandig examinator ieder onderwerp dienstbaar kan maken aan oen grondig onderzoekVan den anderen kant willen wy dan wol toegeven, dat wy de gravin nen present mogen doenals onze meisjes in de ge schiedenis van de 17de en volgende eeuwen geen vreemdelingen zyn. De aardrykskunde is alleen schrifte ljjk behandeldzeiden wy. De opgaven zyn on9 mee- fedecld en wy hebben bovendien dezen en genen over e zaak hooren spreken. Vitters zyn wy niet, maar wjj kunnen toch ook niet inziendat de gegeven schriftelijke opgaven hooge waarde hebben ter beoor deeling van de aardrijkskundige kennis der kandidaten of hare meerdere of mindere geschiktheid om deze gewichtige wetenschap te onderwyzen. Wat beduidt het nu nog als eene onderwjjzeres ons spoorwegnet met al de stations en al de halten or by weet op te noemen en is het wel moge ljjk eene natuurkundige en staat kundige aardryksbeschrjj ving van Java te geven in betrekkeljjk korten tijd? Wjj vragen maar; wy kunnen 't best by 't verkeerde eind hebbenwij weten ook niet of do ingekomen antwoorden al of niet de bljjken droegen van deze minder gelukkige opgaven. Dat eene beschryving van den loop dos Rjjns enz. eene betere vraag iswillen wy op 't gezag van deskundigen wel gcloovendoch wy bljj ven altjjd maar de meeste betoekenis hechten aan de manier van onderwijzen in eenig vak. Of de cjjfers, die voor bedoeld vak zyn ge geven, omtrent dit punt veel of weinig zekerheid geven, laten wy door iederen belanghebbendedie lust he-ft beantwoorden Bjj 't examen in 't rekenen moet, naar ons is meege deeld, zeer veel gelet zjjn op de wjjze van behandelen, en dit verheugt ons. Maar 'tbljift toch altjjd onze overtuiging, dat öf de heer Dr. Scnuringa, öf de heer Leupen, de aangewezen man voor 't onderzoek naar de kennis der dames in dit gewichtig vak was geweest. Vooral blyven wjj op dit punt staandat wjj gaarne hadden gezien, dat ook die heeren bjj 't examen waren geweest. Wjj hebben er tc veel belang bjj om niet te zeggen, wat we er van denken. Egoisten zjjn zelden spoedig te vreden en egoisten voor hun hoogste belang, 't onderwjjs hunner dochtersmisschien wat veel eisehend. Dit heeft ons doen sproken, nadat wjj hadden geluisterd, wat er alzoo werd gezegd over 't gehouden examen. Dat wjj dwalen kunnen erkennen wjj eerder dan iemand het ons herinnert, maar dat wy het geheel mis zouden hebben, is niet aan te nemen. Ons blyft nog eene zaak overig. Wjj moeten nog zeggen, wie de kandidaten zjjn naar de bestaande be trokking. Met veel genoegen vernamen wjj, dat alle vier de dames een gunstigen indruk hebben gemaakt en aan de bekwaamheden en geschiktheid der onder wijzeressen, voor zoover dit examen daartoe een oordeel verguntniet mag getwijfeld worden. Als de benoeming dus van daag of morgen geschiedt, zyn wjj eene goede onderwjjzeres rjjker. Maar de beste dient ons 't meest. Ons eigenbelang gaat zelfs zoover, dat wy de hoofdzaak in dezen bljjven in 't oog houden, dat is: in de eerste plaats letten op onze kinderen en die onzer medebur gers. Wy hebben gehoord, dat aan de dames is gevraagd of zjjbjj eventueele benoeming, 't schoolhuis wilden betrekken en kostmeisjes houden. Goed als het er bjjkomt; maar onze stadsmeisjes hebben 'teerste rechf. Meisjes van buiten kunnen ook wel bjj de burgers een onderkomen vinden, dat is geen bezwaar. Als x onder wjjs uitstekend iskomen de buitenmeisjes van zelf. Om nu eene onderwjjzeres, die bezwaar maakt tegen de kosten voor 't meubilair van een schoolhuis benoo- digd, achter te stellen voor oeno andere, die de bedoelde belofte wel wilde doen dit achten wy niet wenscheljjk. Maar wjj rekenen op de eerljjkste trouw, en weten dat er infovmaties worden genomen naar 't onderwjjs der dames in do gemeenten, waar zjj werkzaam zjjn. Dat bevalt ous en dunkt ons oen goed beginsel. Nog eene vraag moet gedaan. Als de keuze staat tusschen dames van dertig en veertig jaar en de andere omstan digheden zjjn gelijk, zon dan de onderwjjzeres van dertig jaar onze kandidaat niet moeten zjjn Mogen wij nu deze opstellen sluiten met het verzoek aan aen lezer onze zooveel mogeljjk eerljjke critiek alleen aan belangstelling toe te schrjjven èn in 't meisjes onderwijs te dezer stede èn aan 't egoïsmedat voor onze eigene dochters het beste hoopt r, Ziebikzrb. X.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 1