ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE. No. 5605. Donderdag 14 October 1875. 52ste Jaarg. Verschijnt DINGSDAG, DONDERDAG en ZATURDAG. De prjjs per 3 maanden is ƒ1,30, tranco per post ƒ1,60. ADVERTENTIÈN 10 Cts. per regel, kunnen uiterlpk tot des Maandags, Woensdags en Vrijdags voormiddags 10 ure bezorgd worden. POSTERIJEN. Met ingang van ÏO dezer zal het POST KANTOOR (feopeurt zijn: Op WERKDAGEN: van ure voor- tot ÏO ure namiddags. Op ZON- en FEESTDAGEN van O tot IS, tot -L, -r tot Ten O1/, tot ÏO u. I Voor postwissels en quitanoiën alleen op WERKDAGEN: van tot 1£5 en S tot 5 ure. De ondergeteekende wyat nogmaals op de wensche- ljjkheid om geen brieoen met geldswaarde ounan- geteekeud te verzenden. De kosten van aauteekening bedragen slechts 10 cfc. Ondersoek naar onaangetevkende brieven die in kei ongereede zijn geraaktgeschiedt zelden met gunstig gevolg. ZjERltZEE, De Directeur van het Postkantoor 13 October 1875. te Zierikzee, PILAAR. Algemeen Overzicht. Zuster Anna, ziet ge noch niets komen? Zoo vragen de journalisten hier en elders, wanhopend dat er geen Solitiek nieuwa te verkrijgen is. Het publiek is ook in it opzicht wel wat overprikkeld en werpt de dag bladen met zekere minachting weg, omdat er eigenlijk niets nieuws is. 't Is een treurig verschijnsel. De gewone zaken van het leven gaan onopgemerkt voorbjj. Men zou byna een oorlog willen om wat te kunnen hoorea. Maar gelukkig dat het publiek onbevredigd blijft. Mis schien leert het langzamerhand meer belangstellen in het minder piquante, maar waarin toch zoo vaak de kiem opgesloten ia van toestanden die bjj toeneming belangstelling wekken. De "dagbladen in Frni.kryk slaan geen vroljjken toon aan, al is er dan ook niets bijzonders. Een deel van hen ziet het land aan den rand van een afgrond, omdat zjj een verbond van republikeinen met radicalen vreezen. Han eenige grond is echter dat eenigen van de laatsten aan een republikeinsch gastmaal hebben deelgeuomen en men zon das hunne verwachting wel wat zwartgallig kunnen noemen. Een ander deel vreest juist om tegenovergestelde redenen hetzelfde. Zjj zien met bekommering den toenemenden invloed van het clericale element en verzuimen niet er op te wjjzen dat de regering dezen veel in de hand werkt. In ver band hiermede wordt eene bijzonderheid medegedeeld, die wel tot nadenken stemt. In eeno vergadering van bisscboppen, die de zoogenaamde vrjje Universiteit te Parjjs ondersteunen, is een brief van den Paus voor gelezen, waarin over de inrichting dier Universiteit een en ander, bjj wjjze van voorschrift wordt gezegd. Men maakt terecht daaruit op dat de ultramontanen die vrye inrichting zullen beheerschen. Intusschen 19 de opening der colleges alreeds op 5 Dec bepaald. Verder houdt men zich bezig met eene circulaire door den minister Buffet aan de prefecten gezonden, waarin met betrekking tot de volksbibliotheken gezegd wordt, dat de gemeenteraden de boeken mogen aanschaffen, maar oltyd onder contröle van don prefect. Zeer juist merkt men daarbjj op, dat vermits de politieke richting der prefecten nog al verschilt, zeer waarschijnlijk de eeno bibliotheek eene geheel andere kleur zal dragen dan de andere. Hoe hetzjj, Frankrijk dat zich zoo gaarne het cachet van eene verlichte natie toeeigent, handelt al zeer wonderljjk in het stuk van volksverlichting en wel kan men zeggen, dat uit dit oogpunt do toekomst duister is. Voor den aanstaanden rjjksdag in Dnttsnhlnnd ligt reeds een twistappel gereed die weder heel wat woorden zal uitlokken. Het is de herziening en aan vulling van het strafwetboek, waarin do regering oene zeer nitgebreide macht wordt toegekend tot het be teugelen der woelingen van nltramontanen en socialisten. Ook de tegenstanders van deze beiden laten niet na op te merken dat die bepaliogen in strjjd zijn met hot recht van vereeniging en de vrjjheid van drukpers, en dat de maatregelen toch niot aan het doel zullen be antwoorden. In Boteren dreigt een conflict te ontstaan, dat ten deele reeds lang voorzien was. Het ministerie is aan de Kamer niet aangenaam en er i9 veel kans dat een voorstel zal doorgaanom in het adres van antwoord den Koning te herinneren aan een woord, eenmaal door zijnen vader gesproken, namelijk dit; »ik wil in vrede leven met rnjja volk." Daarom zon hij het ministerie moeten wegzenden. De Koning zelf is ook al in een nltramontaaDscben strjjd gewikkeld en heeft dezer dagen bjj eigenhandig schrjjven aan den minister van eeredienst, zjjn ongenoegen te kennen gegeven over de bandelwjjze der bisschoppen die in kenneljjken wederstand tegen de staatswet zjjn. In ons vorig verslag maakten wjj melding van eene circulaire die in Engeland veel beweging veroor zaakte. Zjj betrof het niet opnemen van vluchtende slaven op Engelsche schepen. Daarover zou eene mee ting gebonden worden in Hydepark,. omdat men ver- ontwaardigd was over deze bescherming der slavernjj. Do regering, zoo meldt men thansheeft echter ingezien dat zjj een dwaas paard bereed en nog voor de meeting gehouden werd, heeft zjj de circulaire ingetrokken. Men verwondert; zich dat do regering niet wjjzer was en zich aan eene daad waagde die in elk opzicht ondoor dacht kan worden genoemd. De berichten uit Spuiijo lniden ditmaal voor de Carlisten minder gunstig. Eene bende van hen zou met groot verlies verslagen zjjn. Tegen San Sebastian heb ben zij het vuur nog niet durven hervatten terwjjl deze plaats aanzienlijke versterkingen ontvangen heeft. To Santander zouden niet minder dan 70 Carlistische deserteurs zijn aangekomen en een hunner genoraals moet weder op Fransch gebied de wjjk genomen hebben. De zaken zjjn dus niet vooruitgegaan of in eenig opzicht veranderd en wat wij het treurigste achtende kans neemt niet toe, dat er aan den ellendigen burgeroorlog een einde kome. Wanneer zullen de vorsten wjjs worden Of zal men bet misschien als een bewjjs van toenemend verstand aanmerkendat te Madrid een aardrijkskundig genootschap, onder bescherming van den Koning wordt opgericht? Uit de Herzegowina is ook geen ander nieuws dan dat de opstandelingen in hun verzet volharden en vast besloten zjjn wanneer zjj door de Porte op den dnur worden tegengewerkt, den oorlog wel te staken, maar zich in henden te verdeelen en over het land te verspreiden, ten einde dit te verwoesten. Van de hoog geroemde bemiddeling der mogendheden komt du9 voorshands niet veel. In Serviö schijnt het uitzicht beter to wezen. De groote mogendheden hebben gedreigd hunne hulp te onthoudenindien de Turken het land bezetten en bjj de vorming van een nieuw ministerie heeft de vredepartjj gezegevierd. Nog een tweetal overwinningen door de ultramon- tanen behaaldhebben wjj te vermelden. De Paus heeft een gezant van don Schah van Perzië ontvangen, die hem de gelukkige boodschap bragt dat voortaan door geheel het rjjk de Roomsche godsdienst vrjj zou mogen beleden worden. En in de republiek Bolivia heeft de president zich in bisschoppelijke armen ge worpen ten einde zijn doel te hereiken. Verschrikt door de rampen van den burgeroorlogheeft bjj daarin eene straf van God willen zien on zich nu aan de geestelijkheid aangesloten. Zoo by v. heeft hjj den bisschop van La Parz verzocht alle biechtelingen van het manneljjk geslacht te vermaneD dat zjj toch aan do overheid gehoorzaam zullen zjjn. Voorwaar het is der godsdienst geene eer bewezen als men dien bjj wjjze van politie-maatregel aanwendt en eene regeering, die daartoe hare toevlucht nemen moetverraadt niet veel kracht. Maar aan den anderen kant mag men het ook een geluk rekenen als er dan toch één macht is die nog geëerbiedigd wordt en een godsdienst die de orde in een burgermaatschappij bevordertkan niet anders dan als voorrecht aangemerkt worden. Jammer dat onder dien dekmantel zooveel twist wordt gestookt en zooveel kwaad wordt gesticht. Ni e u wstij d i ngen (Sttgelemb. Een Engelsche beul vierde onlangs in zjjn huiseljjken familiekring zijn zilveren dienstjublilé. Toen men in de vroljjkste stemming bezig was do kurken der cham- pagneflesschen to laten knallenstort een dienstmeisje bleek vaa schrik, de zaal binnen en deelt mede, dat drie heeren in de kamer der bovenverdieping den ju bilaris wenschen te sprekenniemand van het dienst doend personeel wisthoe zjj daar gekomen waren. De jubilaris begeeft zich met het geheele gezelschap, en gevolgd door meiden en knechtsnaar bovenen jawel, daar zitten de drie in het donker vertrek. Allen zjjn stom van ontzetting, die echter weldra plaats maakt voor koddige verbaziDg, nu een der drie heeren vooruit treedt en den feestvierenden huisheer, onder het aanbieden van een kleinen zilveren galg, op de volgende wjjze toespreekt: »Sir, ons is te beurt ge vallen door de vereeniging der spitsbooven te worden afgevaardigdom u op uw eervol jubilé geluk te wen schen onzen eerbied te betuigen en u te verzoeken ook in de toekomst met uwe lieftalige humaniteit en weêrgalooze behendigheid den armen slagtoffers, welke door de wreede justitie veroordeeld zjjn tot den strop, de onaangeDaame gewoarwordigen der laatste oogen- blikkon in deze wereld des jammers te verkorten en hen snel en zeker aan gene zjjde te doen aanlanden." Do zoo zeer gevierde jubilaris antwoordde terstond met waardigheid: Gentlemen! Diep getroffen daar dit tecder bowjjs uwer lieve oplettenaheidontbreken mg de woorden, om u rayn gevoel geheel te vertolken. Gent lemen noemt de vei zekering met u mede, dat, wan neer een uwer mjj in banden mogt komenom ge hangen te worden ik mjjn werk met de grootste be hendigheid en kieschheid verrigten zal." Er word wjjn gebragt on gedronkeneu ten slotte verzochten de heeren spitsboeven allerhoffelijkst om verlof, zich, zooals zij gekomen waren, weder te ver- wjjderenten eindo de wetten hunner vereeniging niet te schenden. Natuurljjk werd dit verzoek ingewilligd. Onder de beleefdsto buigingen namen do hceron hunnen weg door het venster, terwjjl hot gezelschap nog een poosje onder jok on scherts hot aardige gelag bleef bekjjkcn; vervolgens keerdo men lagcheod naar de eet zaal terug enalles was inmiddels opgeruimd, m. a. w.gestolen. Londen 12 Oct. Een telegram van den lldon nit Weenon aan do Times meldtdat omtrent de financieelo maatregelen van Turkjje eene wisseling van gedachten tusschen de verschillende kabinetten plaats had, en dat alle, met uitzondering van Frankrjjk hetwelk zich nog niet over do quaestio uitliet, geen redenen aanwezig achten om daartegen vertoogschrif ten of protesten in to breDgen. KoiiMtnntinopol10 Oct. In eeno kennisge ving geteekend door den voorzitter van het beurs comité komt het volgendo voorDaar do verklaring der Porte van 6 dezermot do toelichtende nota in verschillenden zin wordt uitgelegdbrengt de Regee ring ten einde elk misverstand te vermjjdenter openbare kennis datte rekenen van heden, de interest en de amortisatie der binnen- en der bnitenlandscho schuld gedurende vjjf jaarmet de helft zjjn vermin- dord. De betaling der coupons zal als volgt geschieden voor de eene helft in geld, voor de andere helft in nieuwe obligatien, rentende 5 pCt.betaalbaar in specie. De waarborgenzoowel voor betaling van de eerste helftals voor die van den bedoelden interest, bestaan in de opbrengsten der in- on uitgaande regtendo inkomsten van tabak en zont en de belasting op de schapen. ijjpesen. Naar mon te Posen verhaalt, is de tegenwoordige chef van den generalen staf, die de bewegingen van de Turksche troepen in de Herzegowina leidt, een geboren Duitscher en uit Posen afkomstig, waar hjj Jozef Borsetzky heette en pater in de Dominicaner- Orde was. In 1849 legde hjj het geestelijk gewaad af, ging naar Turkjje, werd Mohammedaan on nam dienst in het Turksche leger, waar hjj door Omer-bassa onder protectie genomen werd, zoodat hjj reeds in 1868 den rang van bassa bekleedde. Hjj heet thans Moestafa- Dsjellala-bassa. fljongaeijc. Te Pesth heeft zich het in het Oostenrjjksch-Hon- gaarsche leger nooit voorgekomen geval voorgedaan, dat een officier in actieve dienst, met alle daarbij behoorende plegtigheid, tot do Israëlietische godsdienst is overgegaan om mot een joodsch meisje in hot hu- weljjk te kunnen treden. SDuttaehlawb. Dat in dit Rijk de post veel gebruikt wordt voor de verzending van geldis bekendmaar bjjna ongeloo- felijk i9 het echterdat in 1874 aldaar per post is verzonden aan bankbiljetten en zilveren en koperen specie voor eene som van 8844 uiillioen. ^itfrerlnttïr, Amsterdam. 11 Oct. Aan de fundering voor het Thorbecke-monument wordt thans jjverig gewerkt. De escozijnsche steen, voor het monument benoodigd, is geheel afgewerkt uit België hier aangekomen en naar het terrein op het Reguliersplein overgebragt. Hot zjjn twee kolossale blokken die tot voetstuk moeten dienen en een dekstuk. De zjj stuk ken, waarop aan don voorkant van wit marmer do naam van den staatsman in gulden letteren zal prjjkeu, worden zorg vuldig voor het oog van nieuwsgierigen verborgen fehouden. Naar wij vernomen, zullen aan de achterzijde et geboorte- en Bterfjaar, aan beide zjjden kernspreuken en een vers op den staatsman toepasseljjk gebeiteld worden. Het monument zal echter volgens don wensch van de Commissie op 2 November a. s., den 27sten verjaardag der grondwet, niet onthuld kunnen worden, aangezien met de fnodamentwerken, waarvoor minstens 6 weken vereischt wordt, niet vóór de Amsterdamsche kermis een aanvang is kunnen gemaakt worden. Cwruvenliatre, 12 October. De Tweede Ka mer heeft heden de verkiezing van den heer van Heemstra onwettig verklaard eu mitsdien de conclusie tot toela ting van genoemden heer verworpcu met 53 tegen 16 stemmen. Er zal alzoo in de Haarlemmermeer eene nieuwe verkiezing moeten plaats hebben. OSk*iv«», 10 October. Maria van der Linden is eergisterenmorgen naar 's Hertogenbosch getranspor teerd. Het vervoer geschiedde in een rijtuigom haar voor de woede van het volk te beveiligen. De luite nant der maréebaueeée Quadekker, dia op den dag der ontdekking van den moord te 's Hertogenbosch voor het Hof als getuige diende, tegen zekere Panders uit Hapsbeschuldigd van kindermoordspoedde zich onmiddolljjk naar Grave en wist in den avond het jeugdig monster tot bekentenis te brengen. Zjj heeft den volgenden dag aan hem de plaats aangewezen waar zjj de portemonnai had weggeworpen en het geld had begraven. Het schjjnt ook dat de muren der ge vangenis een grooten invloed hebben uitgeoefend op haar geest. Zoolang zjj onder den vrjjen hemel stond, ontkende zjj alles hardnekkig. Het kind der heide was daar nog in haar element. De gevangenis bragt haar tot nadenken. Zij schjjnt gisteren ook eenige teekenen van droefheid te hebben gegeven. Toen zjj echter hedenochtend vervoerd zou worden en zjj de kreten van 't volk hoordekwam haar dierljjke ge aardheid wêer boven en sprong zjj lagchende in het rjjtuig, brutale blikken op het volk werpende. Gisterenochtend zjjn de vermoorde kinderen ter aarde besteld. Alle kinderen uit het dorp en uit den omtrek volgdenonder het luiden der klok de draagbaren. Bovengenoemde Panders heeft te 's Hertogonbosch teregtgestaanbeschuldigd van het pasgeboren kind van zjjn ongehuwde schoonzuster, die bjj hem inwoonde zjjn vrouw was overleden op 13 Juni te hebben gewurgd. Hjj heeft het feit bekend. De eiech ie 12 jaren tuchthuisstraf. Gedurende dit jaar heeft het aan het korps der maréchaussée niet aan bezigheid ontbroken. Moord, kindermoord, verkrachting, brandstichting, hevige vecht partijen diefstallen komen op het zondenregister van de bevolking dezer streken voor. Het valt dus niet to loochenendat een dusdanig bereden en bewapend korpsonder aanvoering van flinke chefs in deze streken lang niot overbodig is. Axel, 10 Oct. De strooper Fr. v. d. Broek, die den SOsten September jl door een karabjjnschot in het hoofd werd gewond, is aan de gevolgen in het huis van bewaring te Hulst overleden. S£i<»ril<%oe, IS October Door do Staats-commissio voor het geneeskundig examen te Leidenis tot arts bevorderd do heer G. Flohil van Oosterland. Velen prjjzen den stoomwijl men daardoor in korten tjjd zulke groote afstanden kan afleggen. Maar voor ons Nederland is dio stoomkracht nog op eene andere wjjze t°n rijken zegen. Zonder haar zou de Haarlemmermeer nog een meer zjjnen aan de droog making der Zuiderzee zou niemand denken. Vele polders zjjn er op te noemendie in vroegere jaren door watermolens slechts inet moeite en gebrekkig van het overtollige water konden bevrjjd worden en die thaDs een keur van producten opleveren.Waren er ia 1861 nog slechts 28 stoomgemalen met 2892 paardenkrachten, in 1873 waren er reeds 149 mot 7930 paardenkrachten. Beteekendo vroeger onze landbouw betrekkelijk weinig, thans is hjj een bloejjende tak van welvaart. Zou het ook eenig8zins daaruit te verklaren zjjndat er zoo weinig ambitie meer is voor do zeevaart? Bljjkens een bjj het Departement van Koloniën ontvangen telegram van don Gouverneur-Generaal van Nederlandech-Indië, heeft do tjjdoljjko militaire en civiele bevelhebber in Atchin den 6den dezer aan de Indische Regering bcrigt, dat de gezondheidstoestand gnnstig was en aat do vorst van Rigas stappen deed tot de erkenning der Nederlandscbe souvereiniteit. Naar wjj vernemen is in de vorige week te Rot terdam door zekere v. V een ontslagen veroordeelde die uit medeljjdcn en hoop Op zedeljjke verbetering door den heer L aan de Schie was in dienst genomen, een belangrjjke diefstal van effecten (men spreekt van 100,000 glden gouden voorwerpen gepleegd. Deze laatsten moeten door bemiddeling van zekere Q. reeds in de bank van leening beleend zijn bjj wicn ook het pakket met effecten is in beslag genomen Den 25sten Bept. 11. werd te Rotterdam in het notarishuis de 47ste jaarvergadering gehouden van het Algemeen meisjes-, vrouwen- en weauwenfonds. Uit de rekening en verantwoording bleek, dat in het afgeloopen fondsjaar aan nagelaten vrouweljjke be trekkingen is uitbetaald ƒ37,477,21. welke ljjfrenten gedekt zjjn door een reserve van ƒ362,195,25. Daaren boven is nog voor loopende contracten, buitengewone sterfte enz. gereserveerd ƒ139,623.60 met een saldo van voordeelig dekkingfond9 van ƒ12,290,49. Het geheele kapitaal ad 875,000 nomin. 2'/, pCt. N. W. S. is belegd in inschrijvingen op het Groothoek. Do rekening van fondsjaar 1874/75 sluit met een batig slot van 14,931,23boven en behalve een som ƒ8778,28 die aan de leden als korting om hun contributio is uitgekeerd. Het gewijzigde reglement en de tarieven zjjn bjj be sluit van 10 Augustus 1875, no. 57, goedgekeurd door Z. M. den Koning. Tot de voornaamste wijzigingen behooren a. dat de verzekering dadeljjk van kracht isb. dat de contri butie gedurende do verzekering dezelfde bljjft; c. dat in de winst niet alleen de leden deelen, maar dat ook in dezelfde verhouding een aandeel wordt uitgekeerd aan de weduwen en andere vrouweljjke betrekkingen boven de haar verzekerde jaarwedded. dat do be zittingen der Maatschappij niet meer uitsluitend worden belegd in inschrijvingen op het Grootboekmaar ook in hypotheken op vaste goederenin beleening op effecten en in effecten van den Staat. Aan do leden wordt, zoolang zij lid bljjvcn, de ge noten korting per jaar gewaarborgdonverminderd hun aandeel in do winst over elk fondsjaar. Een extra dividend van 10 k 12 pCt. der contributie wordt over het laatstverloopen jaar aan de leden uitgedeeld. Kerknieuwe. De van Brielle beroepen predikant Ds Geelhui)sen werd jl. Zondag voormiddag bij de Evang. Luth. gemeente te Middelburg bevestigd door zjjn ambtgenoot nit Vlissingen Ds. Bakkermet eene rede naar aan leiding van Philipp. 229 en deed des avonds zijne intrede tot tekst nemende 1 Sam. 3 4 laatste gedeelte. Jl. Zondag-avond herdacht Dr. R. A. S. Piccardt, pred. bjj de Herv. gemeente te Goeszjjne 25-jarigo ambtsvervulling bjj die gemeente met eene rede naar aanleiding van Joh. 7 12b, Sommigen zeiden: hij is goeden anderen zeidenneenmaar hij verleidt de schare Deze rede maakte op de talrijkeuit alle rigtingen opgekomen menigte een diepen indruk. Gemengde tx-rigteii. Als men Koosje vraagtof zij weer met Kees ker- j mis heeft gehoudendan zegt zjj»Jamaar ik 1 had hem met de Poortvliefcsche kermis ook wel gehad, als zjjn dochtertje niet op de kermis was geweest." Men zegtdat vele gemeentebesturen, wauneer zjj bjj I het stellen der advertenties tot het verkrjjgeu van I een hulponderwijzer25 50 gld. beloven na een-of tweejarig verbl jjfof uitzigt op verhooging of mogel jjk verhooging bjj zoet zjjnof ruime verdiensten door privaatlessen voorspiegelen zeker denken Veel beloven en weinig geven Doet de gekken in vreugde leven. Te B. zingt men: Een wagenmakers-zoon Loopt blaauwtjes keer op keer, Geljjk gebleken is Nu in de Noordstraat weer; Maar eer het hem gelukt Moet hjj twee dingen laten Dan is bet geestrjjk vocht En van geen meisjes praten; Want ziet hierdoor wordt men Gewis altjjd veracht En afgewezen bjj Het vrouweljjk geslacht. I Het bevalt mjj niet te huiszegt Kees bitter te X.in de gelagkamer hoor ik geen gepiep van dat jonge goed. Een onnoozele sul te N. ontvangt meer slaag dan eten van zjjne lieve vrouw en dito mama. jongen 1 neemt de broodspaan rammelt er op en toont dat gjj man zjjt. Twee zusters te Herkingen moe sten zoo gek niet zjjn naar een jongenwant die eonB bjj die meisjes is geweestdie komen niet meer terug door haar gedrag. Nu, de appel valt niet ver van den boom. Eene boerin te Herkingen wordt aangeraden, hare dienstmeid zoo lceljjk niet weg te zettennu zjj niet wil bljjven. Zjj kan ook niet veel krjjgen, want het mensch is niet gemakkelijk. Zjj slaapt te lang, en dan moet men haar nog altjjd wakker maken. Te Yersoke wordt eene boeien-meid aangeraden, zich wat fatsoenljjker te gedragen op de kermis daar zjj zoodoende nooit meer zal gevraagd worden, want men komt met haar maar in schande. Eene koopvrouw te Driewegen heeft eene verkeerde rekening gemaakt, wegens de nalatenschap van hare oudersen nu is huilen geen gebrek. To Grjjpskerke is een kastelein zoo schraapzuchtig dat hjj denkt dat hjj tekort zal komen maar hjj zal zich wel eens beklagen als het te laat is. Een jongmensch te Herkingen moest zich niet verbeelden dat hjj eene boeren-dochter kan krjjgen, want dat zal misloopen. Te Siut-Aonaland wordt iemand aangeradenwanneer hjj van eene bakkers dochter komtdan niet naar eene andere te gaan want zoodoende zal hjj in plaats van twee op niets uitkomen. Ingezomlt-n Stukken. Hot vergelijkend examen "voor Hoofdonderwijzeres aan He Open bare Meisjesschool alhier en de aanstaande benoeming. »Dit examenvan zoo hoog publiek belang is niet in 't openbaar gehoudenmaar wjj vernemendat zelfs geen enkel privaat persoon ook niet die in zaken van onderwjjs bet best op de hoogte zjjntot de bjj- woning er van zjjn uitgenoodigd. Vitters beweren ook dat do Schoolopziener zich meer van bevoegde speci aliteiten ter assistentie had kunnen voorzien doch in allen gevalle is het zekerdat althans bjj die keUB en dus bjj dit examen op de hierboven door ons aan bevolen vakken niet is gelet." Aldus de schrijver in den A'ieuwxbode van Dinsdag den 12 Oct. j'I. Om ook j '4 onze bjj te dragen tot eene juiste waardeering van 't gehouden examen en tevens om een woordje in liet midden te brengen over de aanstaande benoeming wenschen wjj zonder eenige bjjbedoelingmaar dan ook zonder eenige terughouding de quaestie te behandelen. Misschien is 't niet overbodig te zeggendat de even- tueele lezers van dit stukje wel zullen doen met hunne ontdekkingstochten naar den schrjjver van 't geen volgen zal na te laten. Het komt er volstrekt niet op aan te weten wie do schrjjver isals men leest en overweegtwat hjj te zeggen heeftdan is 't reeds meer dan genoeg. Zoo is dus afgesproken. In de eerste plaats waarin is *t examen afgeno men En zou de schoolopziener beter gedaan hebben door aan meerdere vakken van 't lager onderwjjs eene beurt te geven In antwoord op deze vragen deelen wjj meêwat ons is gezegd door hendie 't weten kondonomdat zjj bjj 't examen tegenwoordig zjjn geweest Het examen heeft geloopcn over de theorie en de praktjjk der rekenkundeover de geschiedenis (monde ling) en de aardrijkskunde (schrittel jjk)over de Ne- derlandsche taal en de drie moderne talen. In elk der talen werd een opstel gemaaktterwjjl voor de vreemde talen nog een dictée werd gegeven, 't Lezen van proza en poezie in de moedertaal gaf aanleiding tot eenige spraakkunstige vragen enz., terwjjl van de vreemde talen mede lectuur werd geè'ischt in ondicht en dicht, en eenige zaken uit de letterkunde werden genomen. Ons dunktdat men in billjjkheid wel niets meer van dit examen zou kunnen eischen. Misschien ware bet heter, indien zoo er dan toch literatuur-geschie denis wezen moest de letterkunde der moedertaal vóór die van 't FranschDuitBcb en Engelsch ware gekozen. Wellicht ook had de geografie.op eeno mon delinge behandeling gerekend en heeft de Schoolop ziener niet wel gedaan door aan de pedagogiek eene zeer ondergeschikte rol te gunnen. Maar te eischen dat b v. de vormleer de kennis der natuur (natuurlijke historienatuurkunde wat wil men ook op de ljjst van werkzaamheden ware geplaatst, dat verraadt zeggen deskundigen die wjj er over hebben geraad pleegd minst genomen niet veel kennis van den toestand, gelijk die thans bjj 't lager onderwjjs is. Over 't geheel genomen willen wjj dus aannemen, dat het examen wat de vakken waartoe 't onderzoek zich bepaaldebetreftgeen of weinig recht geeft tot af keurende critiek. Eijievehet komt er nog al op aan hoe 't examen in die vakken werd afgenomen, 't Is niet de zaakwat vitters er van zeggenmaar wel wat eene billjjke critiek recht heeft te eischen. Het examen is niet in 'f openbaar gehouden I Maar vergelij kende examens voor dames zjjn immers nooit publiek En wie begrjjpen wildat zulk een examen toch al tot de minder prettige dingen behoort eener onderwij zeres die zal ook wel zoo goed willen zjjn te erkennen dat de Schoolopziener wel deed zich aan de gewoonte te houden. Of echter dit te verdedigen isdat geen enkel privaat persoon werd uitgenoodigdwen schen wjj ditmaal eens niet in 't midden te laten. Waarom b. v. werd de heer Dr. Androie, oud-school opziener een manwiens hart warm klopt voor het onderwjjs en zjjne belangeneen man wiens oordeel on8 bedunkens ook wel iets beteekenfc, niet uitgenoo digd? Waarom de hoor Top niet, die 't uitgebreid lager onderwjjs door eene levenslange ervaring kent? Waarom niet de Directeur en leeraren der hoogere burgerschooldie zeker ook wel eenige kennis van 't uitgebreid lager onderwjjs hebben? Wat baat held*

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 1