ZIEffilKZEESGHE NIEUWSBODE. No. 5604. Dingsdug 12 October 1875. 52steJaarg. Verschflnt DINGSDAG, DONDERDAG en ZATÜRDAG. De prjjs per 8 maanden is 1,30, franco per poet 1,60. ADVERTENTIËN 10 Cta. per regel, kunnen niterlpk tot des Maandags, Woensdags en Vrgdags voormiddags 10 ore bezorgd worden. Kenn isgeving. De BURGEMEESTER van Zierikzee brengt ter kennis van de Ingezetenendat er op Dingsdag den 12 Oc- j tober e. k. des namiddags to 11/2 uur, op het Raadhuis alhier, eene openbare Vergadering vau den Gemeente- j Raad zal gehouden worden. Zibmkzbe den 11 October 1875. De Burgemeester, v. CITTERS. Zaken ter tafel te brengen Mededeeling van ingekomen stukkenAf- en over schrijvingen Eervol ontslag aan don heer A. W. Stbllwagen, als Leeraar aan de Hoogere Burgerschool en als Lid der Plaatselijke Schoolcommissie; Voorstel Raadslid Jhr. Mr. Macabé betreffende de Spoorwegljjn Brouwershaven—Zierikzeo Zjjpe—Steenbergen, enz. Nieuwstijdingen. SJntcrifta. De cycloon, welke den 16den September in Texas gewoed heeftschijnt onzettend hevig te zjjn geweest. De geheele kust van de golf van Mexicovan New- Orleans tot de grenzen van Mexico toe, heeft veel ge leden. Galveston is zwaar geteisterd, doch de stad ïndianola aan de baai van Matagorda had de zwaarste windstooten te verdragen en is in een grooten bouw val veranderd. ïndianola, een stadje van 2000 zielen, is de hoofdplaats van Calhoun County en ligt op de westkust van de Matagordabaaieen der inhammen van de golf van Mexico. De stad is niet door bergen of dijken beschermd en is blootgesteld aan de woede der golvenzoo de vloed, door een hevigen orkaan opgezweepttot een buiten gewone hoogte rjjst. Woensdag den 15den was de wind oostelijk, en wak kerde aan totdat het den volgenden dag een hevigen orkaan woei. De cycloon bereikte een snelheid van 88 Engelsche mjjlen in het uur en dreef het zeewater in de stad zoodat de straten zes voet onder water Btonden. Toen de geheele stad in een zee veranderd wassloeg de branding alle huizen te plettermet een snelheid van 15 mjjlen in het uur rolden reus achtige golven over de stad, tien mjjten ver het land achter de stad zeven voet onder water zettende. Tal van kleine dorpen werden vernietigden in den nacht van Donderdag op Vrijdag was de toestand der bevolking van Iadianola zoo ontzettend mogelijk. Om twee uur des nachts draaide de wind en blies de storm uit het N. W. de wind blies nu dwars tegen den vloed in en de golven werden gebrokenen op sommige plaatsen tot een buitengewone hoogte ge dreven. De huizen die tot nu toe weerstand hadden geboden, werden vernietigd door do draaikolken en maalstroomen welke do strjjd tnsschen de water- en windstroomen teweegbragt. Ten laatste overwon de wind, die naar het Noorden liep, en het water werd weder teruggedreven naar zee. .Toen het daglicht aanbrak", schryft een ooggetuige" konden wjj in betrekkelijke veiligheid hot ontzettende tooneol van vorwoesting aanschouwen, en wjj dankten God, dat wjj gered wa ren en dat ons Ijjden en ons gevaar schier Diets waren in vergelijking van de ellende on jammer onzer huren en medeburgers langs do baai. Wjj konden onze eigene stad niet herkennen. Een groote bouw val was de bloejjendo stad van gisteren. Dood on vernietiging was al wat wjj zagen. De huizen waren letterljjk verpletterd, enkele, die nog stonden, zwaai den en werden door den wind been en weder bewogen. De 1 jjken van mannenvrouwen en kinderen dreven en lagen waarheen men zich ook wendde. De zeventig Ijjkendie aanvankelijk govonden werden begroeven wjj Vele, zeer vele medeburgers worden op wonder dadige wjj ze gered. Vrouwen en mannen dreven mjjlen ver het land in door niets gesteund dan door huis deuren die door de golven uit hunne hengsels ge- Blagen waren. Enkele liedendie het gevaar bjjtjjds begrepen en groote voortvarendheid toonden maakten op hun erf vlotten waarop het den meesten hunner gelukte hunne gezinnen te reddenofschoon ze den geheelen nacht op de onstuimige wateren doorbragten en slechts door groote behendigheid en buitengewoon geluktu8schen de toppen der huizenboomenenz. doorkwamen. Al de kerken zjjn vernietigd. Ook de vuurtoren, waarop 55 personen een toevlucht zochten, werd door de golven tegen den grond geslagen en overstroomd. Behalve kapitein Brown en twee zjjner kinderen vonden alle 55 den dood in de golven. Brown is de eenige loods van ïndianola en andere plaatsen aan de baaidie in het leven is gebleven. De stad Saluria, die ten zuiden van ïndianola aan de baai ligtis geheel weggespoeld en op twee huizen na ia hetzelfde het geval met het stadje Matagorda dat zjjn naam aan de baai geeft. Des morgens werd eeno stoomboot naar ïndianola ge zonden, van waar per telegram aan de voornaamste steden der Unie levensmiddelen en kleeding werden gevraagd. De burgemeesters van enkele steden gaven een na volgenswaardig voorbeeld. Die van New-Orleans en Boston seinden onmiddellijk tot antwoord.trek op mjj voor 5000 dollars. Wjj zenden stoomboot met voedsel en bleeding." Die snol helpthelpt het best dachten zjj. De bur gemeesters waren overtuigd, dat hun weldadige Rtad- fenooten zeker een som van dat bedrag zouden bjjeen- rengen en liepen gaarne de risico van de 5000 dollars onmiddellijk beschikbaar te stelleD. Te New-Orleans bragt de bevolking den eersten dag voor 3000 dollars aan voedsel bijeenen verzond het des nachts per stoomboot naar de geteisterde streek. De boot bragt bij zjjn terugkeer de tijding, dat het onheil in geen enkel opzigt overdreven was, Sleepbooten waren hoog en droog van zee op het land geworpenen al de stoommoddermolens der regeering lang3 de baai waren öf gezonken öf eveneens op het land geworpen. Tusschen Morganspoint en Lynchburyis geen enkel huis langs de geheele kade bljjven staan. De kapitein der Btoomboot vond overal menschendie van woning en alles beroofd warenen dien bjj vaten meel en anderen levensvoorraad kon schenken. In Crystal Palace te Londen is de zevende katten tentoonstelling gehoudenen zjj overtrof alle vorige van dien aard. In 49 klassen waren deze zachte huis dieren ingedeeld. De heer Wilsonde directeur van de afdeeling Natunrljjke Historie in 't paleisvormt tot aanmoediging van de fokkers elk jaar twee nieuwe klassenen zoo worden er voortdurend nieuwe ver scheidenheden van soorten tentoongesteld. Het Paleis stelt voor deze expositie 100 p. st. beschikbaar, en kattenliefhebbers voegen hier het hunne bjjzoodat er ruimschoots geld is om dezen edelen wedijver te bevorderen. En wie een kat heeftkan ze gerust zendenwant de geduldige dieren hebben het er uit muntend. Eiken morgen wordt er 100 gd. paardevleesch gekookt en behalve deze boaillion krygen ze tweemaal per dag melk. De meeste eigenaars zjjn hiermee te vredenslechts een enkele voelt zijn hart onrustig kloppen bjj de gedachte dat z{ja kat niet voldoende verzorgd zou worden. Ditmaal was er een heerdie 'a morgens vroeg aan 't paleis kwam met een déjeuner voor zyu beestje, bestaande uit een spiering, gebakken in eieren en met broodkruimels, gevolgd door een vleugel van een geroosterd kuiken. De twee hoofdindeelingen der tentoonstelling bestaan uit kort- en langharige katten. Een aantal onderindeelingen volgen naar de kleuren en soorten. Verscheiden Manxkatten zonder staart en een Siameesche worden aanschouwd. No. 1 is een schildpadkleurige mot zulk een in 't oog loopend guttegom-kleurtjedat de jury de veelbetekenende opmerking bij haar uitspraak voegde: >zeer slecht ge verfd". Men vroeg de bescheiden som van 120 p. s. voor dit diertje. Het allermerkwaardigste exemplaar is no. 202; de eigenaar van dit poesje bezit een bo- hoorljjk gewaarmerkten stamboom van zes geslachten. Deze gelukkige poes vertegenwoordigt in de oogen van haar eigenaar eene waarde van 10000 p. s. De zwaarste kat is »Dick" van miss Huntsmanze weegt 18 pond Nog trekt de attentie een zwarte kortbe - rige waaraan do eervolle onderscheiding te beurt vïoï in zeven jaar tjjds de kattenwereld met 64 exemplaren verrjjkt te hebben. Een grootsch plan zal door de Engelschen in loco onderzocht worden. Het geldt niets meer of minder dan om een aanzienljjk deel der bekende zandwoestjjn Saharain Afrikatot eene binnenzee te maken. Wordt het plan uitvoerbaar bevonden, dan zal dit ten rijken zegen voor het menschdom worden. Zoo wenscheljjk het in Nederland is, om onzo binnenzee in vruchtbaar land te herscheppenzoo wenscheljjk is hetdie dorre en waterlooze gewesten onder water te zetten. Niet slechts om daardoor de communicatie te vergemakkelijken maar ook om het vormen van regenwolken in de hand te werken en alzoo de aan grenzende landen vruchtbaar te maken. We leven in eene eeaw van wonderen. Niets bjjna staat den mensch meer in den weg Te Liverpool is een poiicieagent ontslagen en tot een boete van ƒ12 veroordeeld, omdat hij een getrouwde vrouw niet zjjn eigene op straat had gekust. KoiiHtantiuopel, 7 Oct Het TurkBche blad Batsiret bevat de volgende officieele mededeelingHet is bekend, dat het budget een tekort aanbiedt, hetwelk vjjf millioen pond te boven gaat. Teneinde de coupons der buitenlandsche schuld geregeld te kunnen betalen was de Regeering gewoon oene nieuwe leening te sluitenderhalvo eone Oudo schuld betalende door eene nieuwe aan te gaan. Het gevolg van dezo han delwijze was eene vermeerdering van het tekort en eeno vermindering van het vertrouwen dor houders van Turkscho foadsengetuige de dageljjlocho waarde vermindering der Tnrksche schuldbrieven. Dicntenge- volgo beeft de Regeeriog definitief besloten omtot volkomen herstel van het evenwigt op de stoatsbe- grooting, van heden af de volgende maatregelen in toepassing te brengen. In do speciaal daartoe aange wezen kassen zullen gestort worden de ontvaogsten der in- en uitgaande regteoalsmede do inkomsten voortspruitende uit den verkoop van tabak en zout de schatting van Egypte en zoo noodig een gedeelte dor belasting op de schapen zonder dat daardoor eenige inbreuk worde gemaakt op de regteo, bjj con cessie aan do Keizerlijke Bank verleend. Voorts is bepaalddat gedurende vjjf jaar do interest op do TurkBche waarden zal betaald worden voor de helft in geld, voor de helft in obligation, betaalbaar in vjjf jaar en rontende 5 pCt. 's jaars. Na verloop van die vjjf jaar zullen de coupons weder voluit en regelmatig worden betaaldzooals vroeger het geval was. Konntsi ii tiuopo) 8 Oct. De Keizerljjke Bank heeft geprotesteerd tegen de maatregelen over do couponbeteüng genomenin afwachting van hetgeen do comité's to Parjjs en Londen zullen besluiten. JFrawfttljft. De wjjnoogst is dit jaar buitengewoon gunstig in Frankrjjk. In de omstrekon van Orleans heeft men zelfs geen vaten genoeg om den wjjn te bewaren. In Bour- gondie is om dezelfde reden de wijnoogst op verscheidene plaatsen gestaakt. Uit Dyon wordt gemeld, dat men daar op hot denkbeeld is gekomen, om in plaats van honten vaten knipon van cement te bezigen. De feoornmoleoaars worden in hun bestaan be dreigd door eene nieuwe uitvinding van den ingenieur Cécil. Deze toch heeft het middel uitgedachtom graan zonder het te malengeschikt te maken tot het bakken van brooden wel door de buitenhuid derwjjze van de korrel to scheidenmet een en van binnen ruwendraaijendo cilinderzoodat alleen de hesto bestanddeelen behouden bljjven. Door het pellen ontstaat slechts een verlies van 4 it 5 pet. der voed zaamste stoffenterwjjl bjj het malen ongeveer 20 pet. verloren gaan. Volgens deze nieuwe methode leveren 100 kilo graan 140 it 150 kilo broodhetgeen tot hiertoe slechts 112 kilo kan opbrengen. Deze methode, door het Ministerie vau oorlog onderzocht, zal bjj het legerom do gunstige resultateninge voerd worden. üvbevlanb, A.mster<1nm8 Oct. Gisterenavond omstreeks 10aren is onder de gemeente Weesp een allerdroe vigst ongeluk voorgevallen. Een gezelschap van 11 personen nameljjk had zich gisterenmorgen in een open rijtuig met twee paarden naar Weesp ter kermis begeven en keerde van daar omstreeks 10 uren in een vrolijke stemming naar Amsterdan hun woonplaats terug. Op ongeveer een halfuur van Weesp is waar schijnlijk een der paarden schichtig gewordenwaardoor beide met het rytnig en bet geheele gezelschap in de Nieuwe Weesper Vaart geraakten met het noodlottig gevolg, dat de grootste helft, 6personen, verdronken. Twee zoons en een dochter van don stalhouder H. de vrouw en het kindje van den kastelein L. en de heer S.allen woonachtig in de Pieter-Jakobstraat alhierkwamen noodlottig om 't leven terwjjl mede een paard is verdronken. 9 Oct. Heden morgen zjjn de Ijjken der ongelukkigen, die bjj Weesp omkwamenop de Westerbegraafplaats ter aarde besteld. De treurige stoet, bestaande uit vjjf ljjkkoetsen benevens een ljjkslede voor het kind had duizenden belangstellenden op de boen gebragt. Grnve, 8 Oct. Gedurende een paar dagen werden uit het naburige dorp Reek twee kinderen vermist. Toen gisteren de brigadier der maréchausséo vernam, dat in het hakhout te Velp het ljjkje van een dier kinderen gevonden was, begaf hij zich onmiddellijk naar de aangewezen plaats. Onderwjjl wa3 niet ver van daar het lijkje gevonden van het tweede kind, liggende in een greppel, waarin ongeveer twee palm water stond. De inwoners van het dorp Reek en de bewoners van de omliggende hoeven waren op het gerucht van den moord op de plaats zamengestroomd. De brigadier maakte uit eenige geruchten op, dat men het voor een verdacht teeken hield, dat zeker meisje uit de buurt niet op de plaats van het onheil tegen woordig was. Dit meisje stond zeer ongunstig bekend. Op dit gerucht afgaande, gaf do brigadier onmiddellijk last aan een veldwachter en een maréchaussée, haar op te sporen en haar, desnoods met geweld, op het terrein van den moord te breDgen. Zy werd onmiddellijk bij de lijkjes gebragt, en, hoewel haar gelaat kalm bleef, gaf toch eenige aarzeling in haar houding den brigadier aanleiding haar te visiteren. Hij vond in haar bezit een knipmes, bevlekt met bloed, en een zakdoek even eens met bloed bevlekt. De oorzaak daarvan wist zjj niet op te geven. Zjj bleef echter alle schuld hard nekkig ontkennen. Zjj had zelfs den moed, op last van den brigadier, hetljjkje van het jongste kind 53 passen ver te dragen. Zjj werd daarop naar Grave vervoerd, waar zjj lachende onder een grooten toeloop van volk door de straten ging. Toen 't kind der wildernis zich achter de muren der gevangenis bevond, kwam het spoedig tot bekentenis. Het meisje, Marie vau der Linden gebeetenis 15 jaar oud. Zjj is klein van gestalte met een tanij gelaat, dat reeds hevige hartstogten aanduidt door de Bcherpte der ljjnen. Zjj beeft woesteflonkerende oogen. Zy bekendedat zjj, bezig zjjnde eikels te rapen, de kin deren in een laan (straat zegt men hier) had gezien. Zjj had uit wrokomdat de kinderen haar wel eens hadden uitgescholden, toen het plan opgevat hen te vermoorden. Beiden wist zjj ze naar een afgelegen boschje te lokken, waarop ze het oudste kind aangevat en met haar knipmes een steek in den hals toegebragt hadhet arme kind had zich toen met allo magt verweerdwaarop het door haar op den grond werd geworpen en zjj het in woede de oogen uit het hoofd boorde. Een paar sneden over den hals voltooiden den moord. Volgens haar verklaringhad zjj er heel veel sspul" meé gehad. Daarop heeft zij 't jongste kind echandeljjke gewelddadigheden aangedaan en het vervolgens in een greppel met het hoofd onder 't water gehoudentot dat het gesmoord waB. Toen is zü terug gegaan naar bet lyk van het eerst vermoorde kinden heeft dit een portemonnai afge nomen, waarin acht centen. De portemonnai heeft zjj weggeworpen on do centen begraven onder een Siszodo bjj haar woning. Hoewel er geruchten loopen t zjj idioot isschoot dit niet t geval te zjjn doch zy is niettemin zoowel lichamelijk als geestelijk een monster. Opgevoed in een buurt van de gemeente Reek die teregt »de Wildernis" heet heeft zjj misschien nooit het goede van het kwade leeren on derscheiden. Zjj kan lezen noch schrjjven en was reeds gedurende langen tjjd om haar kwaadaardig karakter door iedereen in het dorp gevreesd. Men schryft ook aan haar de branden toe, die in den laatsten tjjd in de gemeenten Reek en Velp hebben gewoed. De officier van justitie en do regtcr-coniuiissaria uit 's Hertogen bosch hebben heden in loco een onderzoek gedaan en do moordenares verhoord. Het krachtig optreden en met doorzicht handelen van den brigadier der maré chaussée wordt door iedereen geroemd. Ml(l<1elbur|f, 9 Oct. Gisteren stond voor het prov. geregtshof in Zeeland teregt de 21jarige dienst bode C. v. O., beschuldigd van in haren dienst te Vlisjingon uit eene gesloten linnenkast een rijksdaalder te hebben ontvreemd. Uit do debatten bleek dat door haren meester reeds meermalen geld vermist waswaarom hjj in overleg mot do policie 7 rijksdaalders en 2 guldenstukben van een merk voorzag en in een kistje in de linnenkast achter slot plaatste. Op 22 Junjj 11. mistte hjj een rjjksdaaldor deed onmiddellyk aangifte bjj de politie die een onderzoek insteldeen do verdachte dienst bode op het politie-bureau bragt, waar zjj spoedig bekende. De beschuldigde herhaalde ook ter teregtzitting hare bekentenis, onder bjj voeging dat zij den diefstal had gepleegd om weggezonden te worden uit haar dienst die zjj verlaten wilde. Zjj verzocht, evenals haren verdediger, om eeno genadige straf, zoo mogeljjk in eenrame opsluiting te ondergaan. Het hof veroordeelde haar, onder aanneming van verxachtondo omstandighedentot eene correctioneelo gevangenisstraf van 4 maanden in eenzame opsluiting te ondergaan. Woensdag 11. stelde een aannemer alhier aan een zjjner bedienden een briefdie twee bankbiljetten, ieder van 1000bevatte en voor Amsterdam was bestemdter hand om dien in do postbus aan het spoorwegstation alhier te bezorgen. Tevens moest do bediende op het telegraaf-bureau een berigt. brengen waarvan de inhoud was dat een brief met geldswaarde was verzonden. Gisteren ontving de aannemer uit Amsterdam de tjjding dat de brief aldaar niet was aangekomen. De jongelingonmiddelljjk door zjjn patroon onder vraagd, gaf allerlei ontwakende antwoorden. De zaak is daarop in handen der policie gesteld die zich heden met een streng onderzoek bezig houdt. Naar men zegt moet die jongeling niet byzonder goed bjj zyn ver stand zjjn. WolFanrtssdijle 9 Oct. In den nieuw be dijkten Schongepolder worden reeds woningen gesticht. Voor zooveel het grondgebied dezer gemeente aan gaat, staat er reeds een huis voor den sluiswachter, een voor den marktschipper en een in aanbouw voor winkel- en tappers-nering. SCieriUsEe©11 Oct. Men schryft ons uit 's Hago, dd. 9 dezer: •Heden morgen ten 11 ure is de gezant van Vene zuela met zjjn secretaris van hier vertrokken nadat hjj aan den Min. van Buitenl. Zaken eene nota had overhandigdwaarbjj zjjn Gouvernement verklaart alle diplomatieke betrekkingen met Nederland af te breken. Dit besluit is genomen nadat de Nederlandsche rege ring heeft afgewezen den eisch van Venezuela om schadevergoeding (ten bedrage van 4 millioen gulden) wegens inmonging van inwoners van Cura9ao in de aangelegenheden der Republiek. •Tot mjjn leedwezen moet ik zeggen dat do Neder landers in Curasao zich schandelijk hebben gedragen. Sedert jaren ontstaat er in Venezuela telkens eene revolutiede overwonnen party wjj kt dan naar onze West-Indische Koloniënvooral naar Curasao Daar beginnen de uitgewekenen dan zamen te spannen tegen het nieuwe bestuur van Venezuela; schepen met oor logsbehoeften worden te Curasao in gereedheid gebragt en trachten in hun oud Vaderland eene landing te doeD. Gelukt ditdan ontstaat er oproerde president wordt verjaagd en de oproerlingen kiezen uit hun midden een nieuw bestuur. De overwonnenen vlugten op hunne beurt naar Curasao en beginnen even als hunne voorgangers zich uit te rusten om het dan be staande bestuur omver te werpen. •In die handelingen worden allen trouw geholpen door de kooplieden van Curasao die de oorlogsbehoef ten aan hen leveren en mot Hollandsche schepen naar Venezuela vervoeren. Door dezen handel wordt veel geld verdiend. Niet te verwonderen is het evenwel dat zulks een groote grief voor het bestuur van Venezuela is en dat dit onlangs één of twee Hollandsche schepen heeft genomen en een paar havens voor Nederland heeft gesloten. Door die handelwijze toch zjjn de op- roerlingen in staat het wettig gouvernement het hoofd j te bieden en zooals de gezant mededeelde eene groote landstreek te verwoesten. •Het gouvernement van Venezuela eischtte thans van onze Regering schadevergoedinghetgeen deze (zooals boven gezegd is) weigert. Een oorlog met Venezuela ie dus op handen en naar men zegt zal een eskader van vjjf oorlogschepen daarheen gezonden worden. De Tweede Kamer ie met haar sectio-onderzoek j gereedzoodat weldra de openbare beraadslagingen j een aanvang zullen nemen en wel met de Regterhjke Organisatieterwijl daarna vermoedelijk het wetsont- j werp tot aanleg van Staatsspoorwegen in behandeling I zal genomen worden. »Met genoegen zie-ik dat men zich ook uit Schou wen en Duiveland over het spoorwegplan laat hooren. Ik vrees echter dat dit thans nog niet veel gevolg zal hebbendaar de bedoelde ljjn veel tegenkanting in de j Kamer ondervinden zal. Men vreest dat die lyn evenals de lijn naar Vlissingenveel geld zal kosten en weinig zal opbrengen. »De zaak der Rijnspoorweg zal spoedig by de Tweede Kamer in behandeling komen. De heer Heemskerk is er nog niet af en ik vrees dat hjj er door genoodzaakt zal worden om er door af te treden. Ik denk dat zjjn aftreden door weinigen zal worden betreurd omdat men hem algemeen niet vertrouwt." TBLE6B AM. 's Gravenhage, 11 October. Tweede Kamer. Het Spoorweg-ontwerp is aan de orde gesteld na de Regterljjke Organisatie- De heer uan de Putte heeft den Min. van Buitenl. Zaken gein- i terpclleerd over de actuele betrekkingen met Venezuela, j Do Min. heeft daarna zeer uitvoerig de geschiedenis 1 der zaak van de geschillen met Venezuela uiteengezet. Nederland wilde niet terugnemen zyn eisch tot open stelling der twee havens van Venezuela. Daarom is do gezant vertrokken. De tegenwoordige toestand is die van onderbroken diplomatieke betrekkingen, niets meer en niets minder. De toestand is niet zorgwek kend doch ernstig genoeg om zeer groote voorzigtig- i heid aan te nemen. De Regering is overtuigd dat zjj daarin zal ondervinden den steun van de vertegen woordiging De beraadslagingen ovor de interpellatie zyn hierop verdaagd tot later, i Het voorstel Viruly tot wyziging van het Reglement j van Orde is anngenoine»! met 37 tegen 20 6t. Gemengde berigten. Een smids-dochter onder Poortvliet moest de dochter van een timmerman zoo niet uitlagchenwanneer zjj op de kermis te Sint-Maartensdyk eens vroljjk is, want van haar is toch niets te zeggen. De veld wachter te X. wordt aangeradenwanneer hy op de stroopers moet passsenwat heter uit zjjne oogen te zienwant hjj zal zelf nog gevangen worden. Onder de o^ftfapoz meisjes te N. is do begeerte naar een vryer zoo sterkdat men 's nachts over de daken heen uitbreekt, om by de kanonniers te komen. Blonte Mario te Goes is zoo verblyd dat zy toch eindeljjk gehuwd is met Jan de Smitdat zy er niet van slapen kan. Ze zegt dan ook, dat ze hem wel veel achterna heeft moeten loopen om hem in de fuik te krygenmaar hot ie toch eindeljjk gelukt. Te G. hoeft eene pas getrouwde vrouw veel spijt dat zy niet beeft kunnen trouwen in zwarte zjjde, omdat de winke liers haar niet meer wilden borgende lei was vol er kon nietB op. Maar zjj zegtdat ze wel zien zal een zwarte zjjde japon geborgd te krygen tegen dat haar kind gedoopt wordt. Eene dienstmeid te B. zal nu wel zwaar in de rouw gaan, omdat haar vryer is overleden. Zjj heeft er veel spjjt van, want nu kan zjj zo niet meer kraken. Te W. wordt een boer aan geraden zjjne plaats onder den preekstoel maar te ver laten, daar de man zjjne gedachten meer gevestigd zyn Op do vrouw van een timmerman, dan op den dominé. Ook moest hjj het loon van zjjne arbeiders niet onthouden, dat hem ook al niet geloerd wordt in de kerk. De vrouw van een veehouder onder Tholen zegt tegen haar zoon »Het spjjt mjj zeer dat gjj u altjjd zoo slecht gedraagt op alle kermissen, daar gy anders zulk een fatsoenlijken jongen zjjten zeker wel fortuin zon kunnen maken." Ingezonden Stukken. Meis j es-On derwijs. II. Wanneer men de programma's der (niet openlyk af to nemeneactcn-examens voor hnlp- en hoofd onderwijzeressen naziotdan krygt men den indruk dat de vrouw niet als een ander maar als een minder soort vau measch wordt beschouwd. Wjj betwijfelen do juistheid hiervan. Alvorens don verstandelyken aanleg der meisjes geringer te schatten neme men eerst de proef en geve haar goed doelmatig onderwjjs. Men beweert, dat bjj de vrouw het >gevoelsleven" het verstand overschaduwten dat het onderwjjs dezen toestand DOg moet bevorderen. Wjj zouden veeleer zeggenmaak dien toestand niet nog erger door eene broeibasachtige opvoedingen tracht liever des te meer het oordeel te ontwikkelen. En is dat gevoel dat thans zonder genoegzame verstands-ontwikke- ling de vrouw öf tot dwingeland, öf tot slachtoffer maakt, is dat gevoel echt en natuurljjk, heb dan ook maar geene vreesdat het door de ontwikkeling der denkkracht ooit zal worden verstikt of uitgedoofd. Evenzeer alsja meer dan de jongens hebben de meisjes behoefte aan het Middelbaar onderwys. Ho! zal iemand zeggende meisjes behoeven toch in den regel geen beroep te leeren 1 Met uw verlofmjjn conservatieve vriend, ook de jongens worden aan de hoogere burgerschool niet opgeleid voor een beroep, 't Is daar slechts te doen om eeno breede basis van algemeene ontwikkelingzonder iets meer. En hebben op die ontwikkeling de meisjes niet evenzeer aanspraak Hebben wjj niet behoefte aan eene levensgezellin wier verstand zoodanig geoefend, wier blik zoozeer verruimd zjj dat zjj in staat is om ons te verstaan over zaken die ons belang inboezemenen boven den kring van het alledaagsche gaan? Indien zjj instaat ware om met ons van gedachten te wisselen over zaken van openbaar belang en groote maatschappe lijke vraagstuKben zouden deze dan niet oneindig spoediger eene goede oplossing nabjj worden gebracht door den zochten huiselyken invloedden (door ont wikkeling voorgelichten) tacten de aangeboren recht vaardigheid der vrouw Maar nu Men bedenke wèl de woorden van Mill: »gjj kunt haar onkundig laten in de politiekmaar gij kunt haar niet verhinderen zich in bet laagste deel der politiek te mengen in persoonlijke quaesties". De voorbeelden van dezen laatsten invloeddozen invloed door kuiperijzijn he laas legio. Om bjj het onderwjjs te blijven, herinneren wjj ons een gevaldat bjj zekere vacature al vooruit werd gezegddat geene dor sollicitanten de gelukkige zou zynomdat de mevrouw van de voornaamste autoritieit ze allen zoo affreus vond. Bekrompenheid en gebrek aan ontwikkeling by de vrouw doet ook des mans karakter dalenen beweegt

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 1