MEUBILAIRE GOEDEREN TE K o o P: "mantels, chalks. PELTERIJEN. KLEEDJESSTOFFEN. COSTUMES en MANTELS NARDTEN, LUCKERIIOF m C», DOR&cn-iucniis. mi-MAcmis, mi Down's Paehter's vriend, YI88I- IngezoDden Stukken. Inwoners van Schouwen en Duiveland! Wanneer men oen blik slaat op de kaart van ons Vaderland, dan valt het in het oog, dat bij de vele waterwegen die de Natuur aan dat kleine ryk heeft feschonken, hetzelve nog bovendien doorsneden wordt oor tal van Spoorwegendie naar luid hunner ge schiedenis over het algemeen zoo krachtig bjjdragen tot de ontwikkeling van Landbouw, Handel en Nij verheid. Doch datzelfde overzicht geeft echter niet minder de leemten aandie tot op dit oogenblik nog over blijven aan de voltoojjing van het Nederlandsche Spoorwegnetleemten welke den bloei van de streken waar zij voorkomen, zoozeer in den weg staan. Onder do stiefmoederlijk bedeelde streken van ons landbehooren ook voornamelijk de eilanden Schou wen en Duivelandhetgeen te meer te bejammeren iswanneer men let op de bewjjzen van energie en zucht tot vooruitgang, periodiek door hunne bevolking gegevenmaar waarvan het betreurenswaardige nog toeneemt bij de bekendheid van het feit, dat eene Spoorbaan aldaar, vooral ook voor den landbouw eerste levensbehoefte wordtnu de cultuur van het voor naamste landbouw-product in haar hartader is aange tast en de eigenaardige ligging der los- en ladings plaatsen aan den buitenrand der eilanden belet om aan de teelt van andere gewassen op ruime schaal te beginnen. Te verwonderen was dan ook de ingenomenheid niet, waarmede men hier in der tjjd kennis nam van het wets-ontwerp Cappyne van de Coppello tot aanleg van Spoorwegen, voor rekening van den Staatwaar dat ontwerp ook de lijnen BrouwershavenZierikzee Steenbergen ZevenbergenSteenbergen Bergen-op- Zoom in zich bevatte en zeer te regtvaardigen waren de vele adressen welke toen van alle zjjden aan de 2de Kamer der Staten-Generaal werden opgezonden tot ondersteuning van dat wets-ontwerp, adressen even rpk aan verscheidenheid als degelijkheid van bewijs gronden. N Maar evenzeer waren de teleurstelling en het leed wezen gegrond bij de bekendheid, dat genoemd wets ontwerp had moeten plaats ruimen voor dat, hetwelk later van Regeringswege is ingediend en waarin de straks genoemde ljjnen niet zijn opgenomenzoodat de hoop tot uitredding uit onB isolement weer is ver vlogen, doch daarentegen het niet bemoedigend uitzigt bestendigd, om vooralsnog van onze naburen te bljiven afgesneden, een toestand dubbel onaangenaam, dubbel lastig en nog eens dubbel nadeelig in den winter, wanneer felle vorst belet zelfs zjjne gedachten geregeld naar over de grenzen te zenden. En nu rjjst de vraagKan die toestand zoo bljjven Kan de bevolking dezer eilanden zich verantwoord achten met de handen in den schoot te bljjvennu een kwjjnende landbouw en handelin één woord eene algemeene malaise een omzien naar middelen die tot verbetering daarvan kunnen strekken meer dan noodzakelijk maakt? Neenen nogmaals noen 1 Dan liever toegejuicht de pogingen die door de Burgemeesters der gemeenten in deze eilanden b}j herhaling zullen worden in het werk gesteld om door het ter teekening leggen in elk hunner gemeenten van adressen aan 'a Lands Verte genwoordiging van onzen nood kennis te geven. Maar dan ook als één man opgekomen on door onze handteekening op die adressen getuigt van onze in stemming met die pogingendoor dat handschrift •esproken van de diep gevoelde behoefte om te mogen eelen in de voorregten van andere streken in ons landvoorregten waaraan ook wjj ons geSvenredigd aandeel bijdragen en waardoor ons verzoek niet min der regt van bestaan krjjgt. Ook bjj de boekhandelaars de Loose en Lakeman bestaat voor de ingezetenen van Zierikzee tot a. s. Woensdag gelegenheid ter teekening van een adres te dezer zake. Dat dan elk burger zich van zjjn pligt kwjjtte 5' di 8TOOMBOOTDIENST Middelburg en Zierikzee. CORRESPONDERENDE VAN EN NAAR ZIERIKZEE OP DEN SPOORWEG TE GOES. October 1875. Van MIDDELBURG: Zaturd. 9 's nam. 3,u. Zondag 10 3, Maand. 11 's morg. 10,30 Dingsd. 12 Woensd. 13 Dond. 14 Vrjjdag 15 10,30» 6,30 6,30» Van ZIERIKZEE: Zaturd. 9 's morg. 6,30 u Zondag 10 10,30 Maand. 11 6,30» Dingsd. 12 6,30» 12 's nam. 3,— Woen8d.l3 3, Dond. 14 3 Vrijdag 15 Retoiirknnrteii uitgezonderd Wolfaarts- dijksche veer tot de helft der stoombootvracht voor de terugreis, geldig gednrende eene maand. Dito vrjj van stoombootvracht voor do eerstvolgende terugreis. Prijzen der Boter on Ejjeren. Zierikzee 7 October 1875. Boter laagste koers 0,70 en hoogste koers ƒ0,78 per 5 hectogrammen. Kip-Ejjeren laagste koers 1,10 en hoogste koers ƒ1,30 per 25 stuks. Correspondentie. Het artikel over Meisjes-Onderwjjs zal in een volgend No. worden opgenomen. Rfcbcrtenttëu. Ondertrouwd Tholen, 7 October 1875. A. J. SMITS. Voorspoedig bevallen van eene Docliter, W. M. GERRITSEN—van Schaverbeke. Rotterdam, 6 October 1875. Heden overleed tot diepe droefheid van ons en onze kinderenonzen geliefden Vader, den Heer JAN van de ROOVAART, in den ouderdom van ruim 85 jaren. Middelharnis, I. J. van GENT. 5 October 1875. a. van GENT, van de roovaart. Eenige kennisgeving aan vrienden en bekenden. Heden overleed mjjn zoon CORNELIS BOOM, vroeger leerling op de Hoogore Burgerschool te Zie rikzee, in den ouderdom van by na 16 jaren. Titolen, Dr. J. M. BOOM. 7 October 1875. Volstrekt eenige kennisgeving. Bjj vonnis der Arrondissement-Regtbank te Zierikzeevan den 5 October 1875, is JOSEPH ROSIER, koopman in steenkolen en koloniale waren te Zierikzeeverklaard te zjjn in STAAT VA IV FAILLISSEMENT, met ingang van den 5 October 1875 en is benoemd tot Regter-Commis- saris de Edel Achtbare Heer Jbr. Mr. P. J. F. RETHAAN MACARÉ, Regter in voormelde Regtbank en tot Curator J. A. LEGEMAAT, candidaat-notaris te Zierikzee. De Curator J. A. LEGEMAAT. Heden overleed ons jongste kindje LENA JAKOBAin don ouderdom van ruim zeven weken. Capklle gem. Nieuwer kerkP. BOOT, Jz. 8 October 1875. M. BOOT, Lodewijk. VERGA DERN G LANDBOUWSOCIETEIT NOORl) WELLE, op Woensdag 13 October 1875, 'savonds om 6'/- uur, bjj J. A. Franken. Namens de Directie, de Secretaris, W. de BRUIJNE Jz. OPROEPING tot reclame vn.ii STRANDGOED. Te Brouwershaven aangebracht uit zee: Een party TIN in schuitjes, ruim 300 stuks, gemerkt b. e-« Een STUK van een looden pomp, ongemerkt. Een ANKER met |J«eren Htok, zwaar p. m 700 K. Gr. en circa 30 Motor Ketting, ongemerkt. Een oud ANKERzonder stok, zwaar p. m SOO K. G., ongemerkt. Alles in zee op den Oosterbank gevischt. Zjj die vermeenen regt te hebben op die goederen worden voor de t -w o o <1 o in u u 1 opgeroepen tot reclame. Brouwershaven, den 8 September 1875. De Burgemeester van Brouwershaven, J. M. LOCKER de BRUIJNE. TIEND Haamstede en Burgh. Maaiwlug 11 October 1875, des voor middags ten 10 uur, zal in do herberg te Burgh en des namiddags ten 3 ure, in de herberg te Haamstede ZITTING gehouden worden, ten einde de AKTEN «lor ufkoop uit to reiken. AANBESTEDING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Nieuwe Tonge zullen, onder goedkenrig van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, oj> Dinghdag lO October 1875, des namiddags te 1 ure, in het Raadhuis der gemeente Nieuwe Tonge, by enkelo inschrijving AANBESTEDEN: Hot vorgrooten «lor bestuuiulc openbare school in «lio gemeente, door danrnan te bouwen zijvleu gel on verdere daarmotle lu ver band staande werkenniet alle «laai-toe bonoodigde lcverautlCn, transporten arbcklalooiien enz. Het bestek ligt ter lezing op do Secretarie dier ge- meento en is aldaar tegen betaling van ƒ1,50 ver krijgbaar. De aanwjjzing geschiedt op den dag der aanbeste ding, des voormiddags te 9 ure. Nibüwe-Tonge, 6 October 1875. De Secretaris, db WILDE. De Burgemeester, ELAND ANEMAET. De Deurwaarder J. FRANSE, zal Woengdng 13 October 1875 s morgens 10 ureaan het huis C 457 in de Nienw- stad te Zierikzeepubliek vorkoopen waaronder2 TAFELS. 1 UITTREKTAFEL, 1 BLOE MENTAFEL mot BLOEMEN, STOELEN, SPIEGELS, SCHILDERIJEN, IJZER-, KOPER-, TIN-, PORCE- LEIN-, GLAS- on AARDEWERK1 LATAFEL1 antieko KAST met SNIJWERK, voorts 1 PLUIMEN- BED met toebohooren, eene pat tij BORSTELWERK een WINKEL-OPSTAND en WINKELGEREEDSCHAP PEN koperen SCHALEN en BALANSEN en andere goederen meer. De WINKEL-INVENTARIS is nlt do liand to lioop. De Notaris Mr. J. A. BOLLE te Renesse zal op Zuturdng den 13 October 1875, des namiddags ten vijf ure, ten verzoeke van JANNA DAM BRUINE, Wed. van J. L. van der Lindbn en modeëigenarenin de herborg van L. J. Kappers te llenesse, publiek presen teren te verkoopen Een WOONHUIS, bevattende kelder, welput cn regenbak, benevens een Schuurtje met Erve en Tuin, ter gezamentlyke grootte van -L Aren S>2 Centiaren, staande en gelegen op bet mooiste gedeelte van hot dorp Renesse. VERKOO PING van De BURGEMEESTER der gemeente Haamstedezal op Wocnsdng «Ion fiO October n. j-s., des voprmiddags ten 10 ure, in het openbaar om contant g<'l<l verkoopen: EENE GROOTE PARTIJ STRANDGOEDEREN, alles gelegen en twee dagen te voren te bezigtigon Dabjj de haven to Burghsluisals 2 stuks eiken BALKEN, lang 5 M., zwaar 40 bjj 40 c.M. 4 3 40 40 80 van 2—5 M., zw. 28 bjj 28 c.M. 50 25 25 by 25 c.M. 160 PLATEN, 3—7 van verschil lende zwaarte. 30 vuren van verschillende lengte en zwaarte. Voorts eenig WRAKHOUT en een partijtje jjzeren BOUTEN. De Burgemeester voornoemd, C. M. BOLLE. TE HU TJ It Een flink PAKHUIS, anex een flinke ZOLDER, in het Seraneslop, voor per week, bjj Mejufvrotiw O M. ROOTHAERT. en koperen BÓ T E KOOP: 200 Ares (Boed.) Suikerpeeën, bjj W. KOOMAN te Duivendijke. PETHOLEljM-TAFELLAMPENHANGLAMPEN EN KRONEN, Kooien- en Turfbakken, HaardstellenVegertjes, Staanders, Plaatdoek en Haardkleedjesgroote sortering bij J. de JONG ZIJLSTRA. HEEREN LAND BOUW ERS! Het proefondervindelijk bewezen VOORBEHOEDMIDDEL tegen SMET IN DE TARWE en om dezelve direct gereed te hebben' voor het zaaijen, hetwelk de^ laatste jaren door de meeste heeren landbouwers in Schouwen en Duiveland met het beste gevolg is gebruikt gewordenzal weder ver krijgbaar zijn met gebruiksaanwijzing bij M. J. de LOOZE en ZOONApothekers op den Dam die het ook in depöt hebben gesteld by J. M. GASILLE te ZierikzeeC. van BLOIS te DreischorJ. van NIEUWENHUIJZEN te St.-MaartcnsdijkL. E. dk JONG to StaoenisseA. KARREMAN te Colijnsplaat P. PHERNAMBUCQ te KamperlandA. van LEERSUM te 'ZonnemaireM. L. KERPESTEIJN te Bruinisse J. van LEERSUM te Scharendijke, J. ENGELVAART te St.-Philipsland en J. HORDIJK te Brouwershaven. BTE KOOP: een breedc nieuwe HOOGAART8, bij den Scheepsbouw meester JOH. van DUIVENDIJKE te Zierikzee. te KO o P: 150 Ares MANGELS, bjj B. van STRIEN te Nieuwerkerk. 450 manden Mangelwortels bjj JOHAN van de KASTEELE te Noordgouwe. JOH. OCHTMAN. ONTVANGEN: EEN NIEUWE SOKTEEHING DAMES- en HEEREN GLACÉ HANDSCHOENEN, ALSMEDE EENE RUIME KEUZE GARNEERSELS, KNOOPEN en alles wat verder tot het Mo«levolt behoort. Ook beveelt de ondergeteekende zich beleefd aan tot het MAKEN van DAMES- t'u KINDEK- voor liet it. M. Hnitaocu. M. A. BOW BY ES, OUDE IIA VEN. BERIGTEN DEN ONTVANGST VAN E E IN E PART I. J SNIJDERS, waaronder met groote vlugtwielen. HANjD-D orsghmaghines met en zon «lor ZEEFT e nz. LEVEREN STEEDS TREDMOLENS, TOT CONCURERENDK PRIJZEN. VOORHANDEN EENK NETTE SORTEEKING VEREAKTE HAARDEN EN KAGGHEL8. M. KERPESTEIN. Bruinisse. LET WEL! Door de groote prijsvermindering zonde er somwjjl misverstand plaats kunnen hebben en daarom berigt ik aan HH. verbruikers dat het dezelfde kwaliteit KOLEN zjjn die ook door mjjno concurrenten worden aangevoerd. De prijs van prima kwaliteit ENGELSC11E KOLEN van af ƒ1,13 tot 8»f5 cent per mud naargelang. W. BAARS, Zierikzee. ONDER DE BIJZONDERE BESCHERMING VAN HARE MAJESTEIT DE KONINGIN VAN ENGELAND. Het eenig zeker middel tot verdelging van Iropcr- wornmnsilnkkeii cn nnril vlooien. 216 Liters graan kunnen in een kwartier uur worden toebereid en tot zaajjen gereed gemaakt. Door dit middel vervalt het gebruik van pekel of kalkwater. De pakjes voor bewerking van 216 Liters kosten Td Cents. FabriekWoburn Beds. ENGELAND. Voor THOLEN en omstreken verkrjjgbaar bjj Ia:, van GORSEL, Hz THOLEN, Hoogstraat. In eiken boekwinkel te bekomen: Verborgenheden en donkere plaatsen van Door een Dilettnnt Vngeboiul. In dit boek heeft men niet te doen met zoogenaamde verborgenheden door den eersten den besten brood schrijver uit den duim gezogenmaar met werkcljjk bestaande toestanden door den Schrijver reporter van een dor groote Amerikaanscbe bladen in ver schillende vermommingen waargenomen en op hoogst boeiende wjjzo ingekleed. De prjjs voor 234 bladz. druks is slechts ƒ1.60. Het Amorikaansche boek kost ongeveer tienmanl zooveel. De Belgische Maatschappij van algemeene assurantiën tegen Brandgevaar, verzekert tegen zeer billijke en vaste premiën: WOONHUIZEN 60 Cents per ƒ1000 'sjaars. MEUBELEN 75 - WINKELHUIZEN 75 - KOOPWAREN ƒ1,- Information by de Agenten C. van deb VLIET Dz te ZierikzeeJ. C. M. van RHEEte Haamstede en L. BOOGERD Az. te Brouwershaven en G. A. AVÉ te Tholen. o p i.i s Spanje Binnenlandsche Schuld. Do vjjf verschenen COUPONS kunnen worden ingeleverd bjj de Makelaars VAN DER STARP BERG. Heeren LANDBOUWERS! De zoo gunstig bekende VLEESCIIMEST, aangevoerd van Fkay-Bentos in Zuid-Amerika, bestaan de uit afval van geslogt veegedroogd en tot poeder gemalenwelke de vereisebte bestanddeelen bezit voor een goede bemestingen zich aanbeveelt door bil- l|ïlt«- prymalsmede door het gebruik in den landbouw in België en in Nederlandwordt geleverd door de Heeren v. SCHAFFERS C.-te Antwerpen. Informaties bjj D. HOCKEIz. te Zonnemaire. HH. LANDBOUWERS! De door verschillende proefnemingen reeds gunstig bekende NOORWEEGSCHE is weder, zoolang de voorraad strekt, of andere door zjjne tusecbenkomBt verkrjjgbaar bjj Bruinisse, JAN van POPERING Mz., 28 September 1875. eenig Agent voor Schouwen en Duiveland. Degene die een grjjsbont stiertje VERMIST, ongeveer een jaar oud, kan hetzelve terug bekomen tegen de betaling 'der kosten, ojj MARINUS BAKKER te Zierikzee. Bij wien tcvenR uit <le Imn«l te koop is een MESTPUT, van ongeveer 14 15 voer koemest. MARÉCHAUSSEE gevraagd, om voor iemand in de plaats te tredenop eene aannemelyke voorwaarde. Vereischten zjjn: lang 1,674 Meter, lezen en schrjjvenoud tusschen de 20 en 40 jaren. Brieven franco of in persoon adres E. JONKER, Maréchaussée te Alem, N.-Brabant. Met 1 MEI aanstaande een eerste BOEREN-KNECHT benoodigd, liefst met een groot gezin, bjj P. van WESTEN onder Nieuwerkerk. KORENMOLENAARS - KNECHT gevraagd bij F. van HOEK te Hoogt Zwaluwe Noord-Brabant. TERSTOND BENOODIGD eon uiinkoinorHlo GARE ELM AKERSKNECHT, of een die op het schoenmaken werkzaam is geweest, bjj P. PAPEVELD te Zierikzee. Aan hetzelfde adres te koop eene goede gebruikte TILBURIE. Te CAWÉRLAND met 1 NOVEMBER aanstaande ccn SMIDS KNECHT benoodigd bij M. JOHANNISSE. Brieven franco liefst in persoon. Ken SMIDSKNECHT benoodigd, die goed paarden kan beslaan, P. G., brieven franco by Wed. M. van der WEELE te Wilhelminadorp. TERSTOND eene MEID-HUISHOUDSTER benoodigd in oen klein gezin, die met de melltervj kan omgaan, bjj J. van SLUTJS te Burgh. MEN VERLANGT TE BREDA eene bekwame WERKMEID tegen NO VEMBER a. s. Adres bjj d$n Boekhandelaar S. OCHTMAN Jz. MET NOVEMBER eene BÓEREN-DIENSTMEID benoodigd by C. L. KLOEK. Tegen 1 NOVEMBER benoodigd eene DIENSTBODE dio met de wasnh kan omgaan, tegen hoog loon, bjj JOH. PADMOS, Veerhuis, Bruinisse. Ultsrevors: DK LOOZE Ac WAALE. Snolpersdrnkkory van OCHTMAN, PIETERSE ft VAN DISHOECK, Meolstroat, B, 65,

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 2