ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE. No. 5605 52steJaarg. Zaturdag 9 October 1875. Veracbjjnt DINGSDAG, DONDERDAG en ZATURDAG. De prjjs per 3 maanden is 1,80, franco per post 1,60. ADVEHTENTIËN 10 Cts. per regel, knnnen uiterljjk tot des MaandagB, Woensdags en Vrjjdags voormiddags 10 nre bezorgd worden. Nieuwstijdingen. <$ngcl«n<>. Louden, 7 Oct. Hoden ib door do Ottomaan9ch« 1 Bank aan de beurs alhier bekend gemaakt, dat zij I een telegram heeft ontvangen van den directeur der Bank te Konatantinopel hot berigt inhoudende dat j de Regeering gedecreteerd heeft dat de coupons be- taald zullen worden de helft in geldde helft in schuldbrieven rentende 5 pCt. Dit besluit ia genomen voor den tyd van vijfjaren, te rekenen van 1 Jan. a. s. Op dit berigt ondergingen de Tursche effecten eene daling van 2'/a 9, 3 pCt. Omtrent de te Napels of te Rome gepleegde ge heimzinnige misdaad (in verband gebragt met het ljjk van een meisje, dat aao het spoorweg-station te Rome in een koffer werd gevonden) deelt de Italie het vol gende mede «Reeds eenigen tjjd geleden ontving de politie te Napels een klagtingediend door een monnik aldaar wonende, en die zich lang in Amerika had opgehouden. Deze monnik kwam vertellen dat men hem fr. 20.000 ontstolen haden daar men hem natnorljjk vroeg wien hy voor den dief hioldmoest hij bekennen dat hij niet stipt al de geboden van God en de Kerk in acht namdat het vleesch zwak was met andere woordendat hjj in innige betrekking stond met een meisje wier naam en signalement hy opgaf. Hy voegde er by, dat bedoeld meisje, van ziin zwakheid party trekkendehem de 20.000 francs had ontroofd. De politie ging de niet onbaatzuchtige vriendin van den monnik opsporenen kon weldra constateren dat zjj de vlagt genomen had in gezelschap van een student in de medicjjnen haren miunaarop wiens aanraden de diefstal zeer waarscbjjnljjk gepleegd was geworden. Ook wist de politie dat het meisje kort geleden de ouderljjke woning had verlaten om een liedcrljjk leven te leiden. Meer kon zjj niet vernemen en dus bepaalde zjj zich tot de lastgevingde twee vlugte lingen op te sporen en aan te houden. Dezer dagen kreeg e -n beambte, die papieren rang schikte ook do stukken in handen welke op deze zaak betrekking hebbentoen hy er een blik op wierp werd hy getroffen door het signalement der beschul digde. Dit luidde ongeveer: «Giuseppina B. oud 18 jaar, verdacht van diefstal ten nadeele van den monnik X.merkbaar teeken bult op den regterschouder". De onderstelling dat er verband kon zjjn tusschen de twee zakendiefstal en moordhad ten gevolge dat de moordenaar van Giuseppina by de politie ontboden werd. Tevens vroeg men per telegraaf inlichting aan gaande het ljjk dat om den vergevorderden staat van ontbinding niet kon gephotografiê'ord worden, en toonde nu den koffer aan de vrouwom te weten of zy dien herkende als den eigendom van hare dochter. Naar aanleiding van den uitslag van dat onderzoek werd de moeder van Giuseppina naar Rome gczondoD om met het ljjk geconfrontreerd te wordeD. Waar de stu dent zich ophoudt weet men niet." Een later berigt zegtDe indontiteit der vormoordo iB geconstateerd. Den 28sten September word op het kerkhof der basiliek van San Lorenzoin tegenwoor digheid van eone oude vrouw on twee napolitaansche priestersde groeve geopend waarin bet Jjjk was bjj- gezet. De vrouw herkende hare dochter en do twee priesters herkenden de maitrea van den napolitaanschon monnikvan welke deze gesproken had en diowegens diefstal ten nadeele van dien monnik gepleegdby verstek veroordeeld was geworden. De gewezen mon nik en de ex-student zjjn nog niet ontdekt. Wel wordt volgens do Gazzetta di Napoli een student E. P.in hechtenis gehouden doch de expediteur aan wien op het station te Napels de koffer ter ver zending gegeven werdheeft dien jongeling niet hor kend als dengenedie mot den koffer bjj hem ia gekomen." JFritnlirtjfe. In het departement Sarthe, ligt eene gemeente met name Luché. Die plaats heeft dezer dagen een tooneel aanschouwd van do uiterste wreedheid bjj een meisje van 13 jaren. Lérat, pachter in dat dorp, was vader van twee kinderenhet eene oud 20 maanden het andere 3'/t jaren. Maria Ouvrard, een meisje van 13 jaar, was belast met de zorg over die kinderen. Eenigen tjjd geleden stierf het jongste der kinderen door ver stikking. Iedereen dacht dat het kind in eenen aanval van griep bezweken was. Dezer dagen overleed het oudste kind in den stal en wel zonder oogenschjjnljjke oorzaak. Er ontstonden vermoedens. De overheid gaf bevel tot eene Ijjkschouwing. Het gevolg hiervan was dat Lérat en do jonge dienstbode voor den regter van instructie te Flècbe gedaagd werden. Maria Ouvrard ontkende alles, maar toen zjj naar de gevangenis ge bragt werd, bekende zij aan de marechaussée dat zjj de kinderen gesmoord had, door met haren zakdoek, neus en mond der kleinen dicht te stoppen. Toen het meisje daarop weder voor den regter van instructie verscheen, herhaalde zjj hare bekentenis, bevestigde de waarheid van hetgeen zjj aan de marechaussée gezegd had en werd toen in de gevangenis opgesloten. Wat de moeder der tweo gesmoorde kinderen betreft, deze is ontroostbaar, zelfs bestaat er vrees dat zjj öf hare droefheid niet zal overleven öf zinneloos zal worden. De feesten in de hoofdstad van Luxemburg, bjj ge legenheid van bet vjjf-en-twintigjarig stadhouderschap van Z. K. H. prins Hendrik, hebben Dingsdag een aan vang genomen. Te lO'/u ure verkondigden een salvo van het geschut, dat de prins op de grenzen van het grondgebied der stad was aangekomen. Daar werd hjj verwelkomd door een eerewacht van dertig jongelieden te paard. Door haar begeleid, hield hjj zjjnen intogt in een met vier paarden bespannen open rjjtuig. De prins trok door de prachtig versierde straten der stad. Onder de be volking heerschtte een onbeschrjjfeljjke geestdrift. Bjj het Park gekomen, las mejufvrouw Simonis, dochter van den burgemeester, in een daartoe opgerichte kiosk, een adres van gelukwensching voor, en meer dan hon derd ruikers werden door jonge meisjes in het rjjtuig geworpen, dat met bloemen bedekt was. De jonge dames Hastert en Godart boden den prins den eerewjjn aan. Nadat de prins dien had gedronken, sprak hij mejufvrouw Simonis vriendeljjk toe, en betuigde haar en al de overigen harteljjk dank. De stoet verliet daarna de kiosk en begaf zich naar het paleis, alwaar de prins receptie hield. Duitschland, Frankrjjk en België hebben zich officiëel doen vertegenwoordigeneerstgenoemd land door den graaf von Arnim, adjudant des keizers. De Nederlandsche maatschappij Nederland, Zeeland en de Koninklijke Ne derlandsche Stoombootmaatschappij zijn mede vertegen woordigd. Op de grooto landbouwtentoonstelling beeft Blechts één Nederlandsche firma geëxposeerd, namelijk de heereu Landré en Glinderman te Amsterdam. Hot nationaal geschenk, dat den prins-stadhouder is aangeboden, bestaat uit een allegorische voorstelling van de stad Luxemburg, ontdaan «van de knellende banden der vestingwerken, Ml «fc crlanti. Amstertlitni6 Oct. De boerenknecht, beschul digd van diefstal van vjjf koolplantjes, ter waarde van l/.l cent, waarvan wjj de vorige week melding maakten, is gisteren door het Prov. Geregtshof van N.-Holland veroordeeld tot drie maanden cellulaire gevangenisstraf. Amersfoort, 5 Oct. Gisteren-avond omstreeks zeven ure had hier eene vreeselyke ontploffing plaats, veroorzaakt doordien zekere F., in eene der achter buurten alhier woonachtigeene door hem in het na burige artillerie kamp onder Soesterber^ gevonden gra naat met den hamer trachtte te verbrjjzelen. De gra naat ontplofte onder die bewerking ep verbryzelde al de glasruiten aan de achterzjjde van het gebouw der Chr. Nat. school. Gelukkig hadden de leerlingen juist het schoolgebouw verlaten en heeft niemand bjj de ontploffing letsel bekomen. Ook de bewerker van het onheil is ongedeerd gebleven. ||Uti*ecl*t» 7 Oct. De hoofdredacteur van het Utrechtsch Dagblad is door de arrond.-regtb. alhier uit hoofde zjjner medcdeelingen betreffende de zaak van den bakker de Laat schuldig verklaard aan laster en mitsdien veroordeeld tot eene geldboete van f 25. Deze uitspraak is in strjjd met het requisitoir van het Openb. Ministerie, dat tot vrjjspraak geconcludeerd had. De veroordeelde heeft onmiddellyk hooger beroep aangeteekend. 'ts Gravcuhage6 October. Adv.-generaal mr. Smits heeft in de heden gehouden zitting van den Hoogen Raad zyn conclusie voorgedragen in do zaak van den machinist R.veroordeeld door het Hof van Zuid-Holland ter zake van hot veroorzaken van het bekende spoorwegongeluk bjj Warmond. Deze con clusie strekt tot verwerping van hot beroep, op grond, dat volgens den adv.-gen. do beslissingen door het Hof gegeven zeer juist zjjn. De requirant heeft niet gehandeld in overeenstemming mot art. 37 van het Dienstreglement en daardoor is de botsiDg ontstaan. De uitspraak is bepaald op 25 dezer. Slomtnols4<iyi£> 7 Oct. Het algemeon gebrek aan bulponderwjjzors doet zich ook hier zeer ton na deele van het onderwijs gevoelen. Sedert gcruimon tjjd toch is alhier een hulponderwyzersbetrekkiog vacant, die, in weerwil der herhaalde pogingen niet kon worden aangevuld, niettegenstaande de jaarwedde 625 be draagt. Het was echtor geen gebrek aan sollicitanten dat daartoe aanleiding gaf; zelfs bad er tot tweemalen toe een benoeming plaats en wol eerst van don heer H. Yroman te Rekken, gem. Eibergen en daarna van don hoor G. A. Schenkel, lsto hulpondorwjjzor aan de gevangenissen te Hoorn. Beido trokken zich echter terug, kort voor het tjjdstip voor do in functie treding bepaald de eerste wegens vorhooging zjjner jaarwedde en de laatste om redenen van gezondheid, nadat hein op zjjn ter elfder are gedaan verzoek was medegedeeld dat albier avondschool wordt gehouden. Een en ander heeft tongevolge dat er nog geen uit zicht bestaat op een aanvulling van het personeel, zoodat de hoofdonderwijzer zich met de aanwozigo hulponderwijzers belast met hot onderwjjs van die loor- lingen, welke door do bestaande vacature anders geheel daarvan veratoken zouden zjjn. Als tegemoetkoming voor deze vermeerdering hunner werkzaamheden heeft do gemeenteraad besloten do jaarwedde der vacante hulponderwjjzorsbetrokking onder het aanwezigo personool te verdoelen. Axel5 Oct. Uit een nader onderzoek naar het voorgevallene in de Fordinands-poldcr is ons gcblokcn, dat de atrooper, die door een schot van de maréchaus- sées getroffen werd, nog niet overleden is. De wondo in den rechterslaap van het hoofd is echter zeer ge vaarlijk. Do strooper heete van den Broek en was woonachtig in Belgisch Klingo. VllKsiiiiiJon4 Oct. Door de stoomvaartmaat- schappjj Zeeland zal alhier oen groot hotel gebouwd worden, in do nabjjheid van hot haveostation. De afstand van het daartoe benoodigdo terrein (rjjksgrond) is reeds aan de regering aangevraagd. Middelburj;6 October. De vorige week is alhier beslag gelegd op hot den heer Wibaut uit Vlissingen toebehoorende schip Nella, hetwelk cono lading hout voor rokening der firma J. de Broekert hier ter stede uit Sundsvall heeft aangebragtwelke lading door die firma is aanvaard en opgeslagen zon der dat zjj in 't bezit was van een cognossement. Daarentegen waren de heeren J. Vriesendorp te Dor drecht wel houders van cognossementen, en deze beweren nu dat de lading hunen niet don heeren de Broekert toekomt. Vandaar hot beslag op hot schip, 't Is een leeljjke quae9tie afgescheiden zelfs van de 4000 die do firma de Broekert en Co. vermoedoljjk kwjjt zal zjjn. Zooals het in dergelijke gevallen gaatver neemt men allerlei praatjes gegrond en ongegrond, 't Gerucht spreekt van boo9 opzet, en verbindt daar aan vooral den naam van den leverancier van hot hout, Joh. Möller to Sundsvallwiens zaken op niet al te besten voet zouden staan. Daar geruchten echter geen bewijzen zjjnbepalen wjj ons tot de bloote vermelding er van. 8 Oct. Heden deed het prov. geregtshof in Zeeland uitspraak in de zaak van J. Courtin, C. Walraven en F. Courtin van Heinkenszand, beschuldigd do eerste van bedriegeljjke bankbreuk, do beide anderen van medepligtigheid daaraan. Het hof heeft allen schuldig verklaard en onder aanneming van verzachtende omstandigheden veroor deeld de eerste beschuldigde tot eene cellulaire ge vangenisstraf van een jaar en de beide anderen voor den tyd van drie maanden De Notaris Vermandei te Sas van Gent heeft hooger beroep aangeteekend tegen het vonnis van het prov. geregtshof in Zeeland van Maandag jl Wemeldingre 7 Oct. Jl Maandag avond werd hier een schandeljjke mishandeling begaan aan J. Erom heen knecht bjj J. Allaard molenaar. Eerstgenoemde moest den gewonen togt maken met het gemaal naar Vlake bjj Schore. Op zyn terugtogt tusschen de spoor brug on den postweg werd hj) aangevallen door vier personen die hem onmiddellyk uit de kar trokken en hot geld dat hy bezat afvroegen hetwelk hij weigerde af te geven. Daarop hebben de aanvallers hem ver scheidene slagen toegebragtzoodat hjj aan rug en been gekwetst werdeindelijk hebben zij zjjn zakken gevisiteerd en hem zijn portemonnaie outnomen die slechts 90 cent inhieldgelnkkig had hjj het geld van zijn meester op de kar gelegd. De aanranders wareu hem onbekend. Br«uiworsbnven7 Oct Het stoomschip Thomas Sorby, van Batavia naar Rotterdam is op den Ooster gestrand. Door de Brouwershavenscho loods- kotter is een gedeelte der equipage en de passagiers gered en alhier aangebragt; het ander gedeelte dor equipage is te Ouddorp aangebragt en zal van daar ook alhier aankomendo kapitein alleen is aan boord gebleven, daar hij het schip niet wilde verlaten. Vaartuigen hebben heden getracht bjj het schip te komen, doch door de hooge zeo was hetzelve niet te naderen. Er was nog veel van de romp boven water, terwjjl het geheele tuig er nog op stond. De lading bestaat uit 10,000 balen koffij uit suiker en 250 kisten indigo. Zierik'/ee, 7 Oct. Ter teregtzitting der arrond.- regtbank alhier van don 5 dezer werd als kantonregter alhier beëedigd Mr. J. II. L, van Burensedert 1868 als zoodanig te Tholeu. Het Dagblad van Zuid-Holland zegtdat het eskaderhetwelk tegen het einde dezer maand uit Nieuwediep naar de Amerikaansche wateren zal steve nen aan de Venezuelaanscbe regering genoegdoening zal vragen voor de mishandelingen welke de bemanning der Midaa van de autoriteiten aldaar ondervonden heeft. Naar men meldt, hebben de grondboringen in de Zuiderzee zeer gunstige resultaten opgeleverd en heeft men bevonden dat behalve op de kusten en enkele zandplaten, minstens 50 centimeter kleigrond wordt aangetroffen. De plans en teekeningen van het regeringsplan tot droogmaking van het zuidelyk ge deelte worden, onder leiding van den ingenieur Leemans te Kampen, gereed gemaakt en zullen binnen een paar maanden aan de regering worden aangeboden. Volgens het Dbld. zouden by de financiëele voor stellen, welker Bpoedige indiening door den Minister van Financiën in zyn begrootingsrede werd beloofd en dio thans bjj den Raad van State aanhangig zyn o. a. worden voorgesteld de afschaffing der uitvoer- regton op de lompende afschaffing van den accjjns op het vleesch en de invoering eener belasting op de tabak. Een Italiaansch barkschipgesleept wordende door een schroefstoombootis met zulk een vaart tegen de S taatsspoorbrug tusschen Dordrecht en Zwjjn- drecht geloopendat aan deze een schade van p. m. 2000 berokkend is. Uit den wjjduitgestrekten polder bjj Mastenbroek (Overjj3sel) meldt men het volgende gunstig oogstberigt Men heeft hier een vroeger ongekende hoeveelheid hooi geoogst; ook de weiden waren zoo vruchtbaar als niemand heugde. Algemeen verheugt men zich in do verbetering door het stoomgemaal teweeggebragt. Vóór dien tjjd lag Mastenbroek van November tot Maart grootendeels onder water, en hoe men ook vreesde voor het steeds droog houden der gronden met botrokking tot het gewastoch hooft de uitkomst de boste verwachting verre ovortroffoD. Niet alleen de quantiteit van 't gros en hooiook de qualiteit is aunzieniyk verbeterdzoo zelfsdat thans puik han- delshooi in massa wordt uitgevoerdwaarvan 't bedrag in dit jaarmot inbegrip van den overvlocdigen naoogst, dio op sommige plaatsen mot de eerste snede geljjk stondop ruim één milliocn KG. mag geschat worden. Ook de aangrenzende polders KamperveenZalk enz. inogten zich in een ovorvloedigen oogst verheugen. De hoofdgewassen tarwe en rogge loverden een gooi boRchot. Do veestapel hield zich uitmuntend; jammer maar dat zich thanB de tongblaar meer cn meer ver toont 't welk oorzaak zou kunnen wordendat het voo vroeger dan gcwoonljjk op stal komt. In do laatste 10 jaren breidde zich de reestapel in deze streken minstens '/4 uit, zoodat do aanfok oodo belangrijke tak van hot boerenbedrjjf is geworden. 2Sier!l<z«M-, 8 Oct. Hot adres dor Kamer van Koophandel cn Fabrieken albier, waarvan wjj in ons vorig No. molding maaktenis vnn den volgenden inhoud Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Do Kamer van Koophandel en Fabrieken te Zicrikzeo heeft met teleurstelling gezien dat in het Ministerieel Wetsontwerp tot aanleg van Spoorwegen voor rekening van den Staat, in Uwo Vergadering aan de orde ge stold niet zjjn opgenomen do Ijjnen Zevenbergen Steenbergen—Bergen-op-Zoom en Steenbergen—Zierik- zee—Brouwershavenzooals dio sub litt. A en f voor komen in het vroeger aan Uwo Vergadering aangeboden ontwerp van de heeren Kappoyne van de CappeTlo, c. s. De belangen van handel cn njjverheidlandbouw en scheepvaarteischen zoo dringend do aansluiting aan het algemeen spoorwegverkeerdat de Kamer zich op nieuw tot Uwe Vergadering moet wenden met het verrook omindien het aanhangig ontwerp tot wet wordt verhevenhet zoodanig uittebreidendat daarin ook worden opgenomen de boven omschreven lijnenof wel, bjj verwerping van het ontwerp9het oorspronke lijk undcerp van de heeren Kappeyne van de Capello, c. s. te behandelen en aan tc nemen. Hoewel de Kamer bjj haar vorig adres te dezer zake, even als zoovele gemeentebesturen en particulieren, do gronden heeft aangegeven waarop do verbinding aan het spoorwegoet voor do eilanden Schouwen en Duive- land gewenscht-, ja onontbeerljjk geacht wordt, ver meent do Earner, dio zjj het dan bjj herhaling aan Uwo overweging to moeten onderwerpen. Zjj zjjn de volgende1.° Hel belang van den handel. Deze wordt hoofdzakeljjk gevoed door den Landbouw. Vol gens officieele verslagen loverden Schouwen en Duivc- land in 1874 circa 150,000 H.L. granen, zaden en peulvruchten. 1,750,000 K.G. Moekrap. 23,000,000 Suikerbieten oo Mangelwortels. De Veestapel bestond uit 2,500 stuks paarden 10,000 hoornvee 3,000 schapen 4,500 varkens. Indien men hierbjj voegt den handel in de verbruiks- artikelen voor de twee eüanden met eene welvarende bevolking van 25,000 zielendo producten van njjver- heidden te Bruinisse bestaanden handel in Oesters Mosselen en Garnalendan laat zich reeds den aan drang van Schouwen en Duiveland verklarenom, even als de overige gedeelten dezer provincieaan het spoorwegnet te worden verbonden. 2.° Het belang der scheepvaart. Aanzienljjt is het aantal schepen die jaarljjks te Brouwershaven en Zie rikzee de zeegaten bevarenwaaronder noodwendig die van het grootste charterwjjl deze in andere zee gaten geen water genoeg vinden. Gemiddeld zjjn over de 10 laatste jaren te Brouwershaven 678 schepen Zierikzee 145 in- en uitgevaren. Het uitmuntende zeegat van Brouwershavenwaar schepen mot een diepgang van 77 decimeters veilig binnenkomenhet minder betonde en verlichte vaar water van Zierikzee (de Roompot)waar schepen onverschillig van welken diepgang, volledige diepteen ruimte, eene uitgestrekte reede en eene binnenhaven met 50 decimeters water vindenzullen wel immer de schepen van de groote vaart tot zich trekken. Is de geïsoleerde toestand onzer eilanden in hooge mate ten nadeele der bewonersniet minder is zjj dit voor de scheepvaart. Van onberekenbaar nut zoude de spoorweg zyn bjj het beladenlossen en ligten der groote schepenen niet het minst voor het verkeer van tehui9komendo of uitgaande passagiersdie thans in do wisselvalligheden van do communicatiemiddelen moeten deelen. Vooral dringt het belang der scheep vaart by ijsgangwanneer meD zich op de buitenrivie ren nog veilig kan bewegendoch het verkeer naar bin nenslands als geheel afgesneden moet worden beschouwd. 3.° Het personen verkeer. Ten opzigte hiervan wordt de tegenwoordige toestandzachtst genomen voor de bevolking van bedenkelyken aard. Verplaatsing is wel mogelykdoch kost to veel tyd. Alleen het bezoek der Rotterdamsche beurs strekko tot voorbeeld. Om des Maandags te Rotterdam(het centrum van den handel uit deze eilanden) te zynmoet men in den regel des Zondags vertrekken om des Dingsdags eerst te kunnen terugkeeren Dit zelfde tjjdverlies doet zich bjj iedere verplaatsing naar buiten do eilanden gevoe len en moet noodlottig worden voor den handelde algemeene ontwikkeling en den welvaart. Niettegen staande dezen toestand echter zyn te Zierikzee en Zjjpe gedurende het jaar 1874 niet minder dan 40,957 per sonen met de verschillende stoombooten aangekomen en vertrokken. Mag dit cyfer reeds op beduiuendheid aanspraak maken, het getuigt hoezeer de behoefte aan reisgelegenheid bestaat en het doet een aanzienlyk verkeer verwachten wanneer eene aansluiting aan den spoorweg tot stand zal zyn gekomen. 4.° Het Postverkeer. Ontegenzeggelijk laat dit in vergelyking met andere plaatsen van denzelfden rang, dio aan den spoorweg zyn gelegenhier veel te wen- schen over. Des winters vooral, bjj storm, mist of jjsgang, is de loop der posten hoogst onzeker, wat op zich zelve reeds voor den handel een beletsel kan zijn om de concurrentie met andere streken vol te houden. In het algemeen is het isolement der heide eilanden reeds nu van hoogst nadoeligen invloed op de industrie, j die hier weinig bloeit en bljjft de tegenwoordige toe stand voortdurennog ongunstiger toekomst tegemoet gaat. Daarentegen zou de fabrieksnijverheid zich hier I nieuwe hulpbronnen kunnen scheppenals deze streek met een spoor doorsneden was. I Een bjjzonder belang verkrijgt de landbouw by den spoorweg voor de beetwortel-cultuur. De ongunstige loop der meekrapmarkt vordertdat onze landbouwers dit eertjjds zoo belangrjjk artikel verlaten en zich op den verbouw van andere producten toeleggen. De sui- kerbiet echjjnt daartoe als het ware aangewezen te zyn j voor die landeryenwelke niet te ver van de havens i verwjjderd liggendoch in de meeste gemeenten kan die cultuur niet tot ontwikkeling komenwegens het i bezwaar om de wortels aan de loasingsplaatsen te leverenin de periodewaarin alle zorgen worden geëischt om de uitzaajjing van het wintergraan voor 1 te bereiden. Waren echter ook deze eilanden met een spoorweg doorsnedendan kon de aflevering zonder bezwaar aan de stations plaats vinden. Tegenover al deze belangen vermeont de Kamer er op te mogen wjjzendat voor do gewenschte spoor- wegljjnen betrekkelyk geringe offers en geen buiten gewone kunstwerken worden gevorderd. Zjj wendt zich derhalve mot vertrouwendoch tevens j met gepasten aandrangtot Uwe Vergadering met het verzoek om in het belang van handel en nyverheid landbouw en scheepvaartden staat van isolement j waarin zich Schouwen en Duiveland nog steeds bevin den te doen ophouden door de aanhechting dezer eilanden aan het spoorwegnet op de wyzeals in den aanvang van dit adres is omschreven. KorUnieuwH. Te Berkenwoude werd op 3 Oct. de beroepen pre dikant J. A. Prins bevestigd door zyn vader J. J. Print, hoogleeraar te Leiden, terwjjl aan de plegtige hand- oplegging ook deelnam de grootvaderIsaak Print j van Amsterdamde 94jarige nestor der Ned. Herv. I predikanten. Vóór 73 jarenop Pinksteren 1802 had j deze, toen proponent, eene liefdebeurt vervuld te Berkenwoude, alwaar hjj nu zyn kleinzoon kerkeljjk mede-inzegende, i Beroepen bjj de Herv. gem. te Goes, Ds. P. C. v. d. Horst te Gorinchem. Viertal te MiddelburgDs. D H. Telgen, te Nieuwe Tonge, Ds IV. J. Jorissen, to Apeldoorn, Dr. J. Riement, te Driebergen en Ds. G. Doedet te Velzen. Op 20 dezer zal het beroep worden uitgebragt- Gemcngde berljften. Onder Wissenkerke wordt eene dienstmeid aange raden zooveel praatjes niet te maken van hare buur vrouw, wegens hare boter, waar zy niets mode te maken heeft. Te Borsele is een dametje zoo jaloersch op haar buurmeisjeomdat zjj altjjd een vrjjer heeft en zjj er nooit een kan krjjgen. Maar meisje als gy wilt vorkeeren, Dan zult gjj nog moeten leeren Want uw tong is veel te rap En gjj zjjt volstrekt niet knap. Eene arbeiders-vrouw te Bheeft goed weten j te zorgen om het goed van haren overledene moeder 1 in te rekenenwaarover haren ouden vader zit te i zuchten. Kaatje te Hwordt aangeraden als zij weer melk verkooptdo melk zoo dun niet te j maken waar de menschen schande van spreken. Maar j zoo moot zjj het halen by de vrouw met harepluim- i strjjkerjjdat zjj nog al goed kan. Eene slimme Ouderling to B. ziet in de tegenwoordige wjjze van preken geen voordeel meer, en nu heeft de man voorge slagen een Catechiseermeester te benoemen, dan konden zjjne beide schoonzoons daar naar soliciterenen zoo doende stak de man honderd gulden in zjjn zak, dat voldoende zou zyn om van zjjne grootmoeder af te komen en nu zegt men Manals gy die zaak kunt winnen Dan zjjt gjj dit jaar weer binnen En dan zyt gjj uit den nood, Door het bidden voor uw brood. Een boeren-knecht te Bwordt aangeraden, zooveel niet met een getrouwd mensch aan te houden, anders zal hjj met dezelfde maat waar hjj mede meet, ook gemeten worden. Hjj is een schrale boeren-knecht Die heel den boel regeert, Hy is voor honderd menschen slecht, Daarom gaat het verkeerd. »Dc heb toch mjjn ouden vrijer weer in de fuik," zegt eene boeren-dochter onder Kamperland. Haar volkje is daarover regt in hun schikwant zjj was een tjjd lang niet om aan te raken en haar hoofd is nu wat gekrompen. Eene schippers-dochter te K. wordt aangeradenhaar babbeltong wat in toom te houdenwant nu zjj hare eer op straat gooit, wil zij de eer van een ander ook ontnemen. »Ik moet nog al wat doen om een stulge brood te verdienen," zegt eene vrouw te SerooBkerke, in Walcheren, want: 'k Loop heele dagen 't dorp rond Om nieuwtjes op te loopen En dan reis ik met spoed naar stad Om die dan te verkoopen. Zoo heb ik al mjjn levensdagen Met praten zoo al doorgebragt Doch ik zal 't zeker eens beklagen Maar daaraan heb ik nooit gedacht, Twee zusters te Cats moesten hun babbeltong wat in toom houden en zooveel kwaad niet van andere menschen spreken, waar niets van te zeggen valt. Lientje te Wissenkerke wordt aangeraden, als zjj des Zondags avonds nog meer een boodschap bij den docter moet doendan zoo hard niet te bellen dat alle van schrikken.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 1