ZIERIKZIESCHE NIEUWSBODE. IVo. 5602. Donderdag 7 October 1875. 52steJaarg. Verechjjnt DING8DAG, DONDERDAG en ZATÜRDAG. De prjjs per 8 maanden is 1,80, franco per post 1,60. ADVERTENTIËN 10 Cts. per regel, kunnen niter ljjk tot des Maandags, Woensdag en Vrijdags voormiddag® 10 nre bezorgd worden. Bekendmaking. Do BURGEMEESTER on WETHOUDERS van Zie- rikzee maken bekend dat op de Secretario dezer gemeente ter visie is gelegd een verzoekschrift met by lagen van LEENDERT HUBRECHT van OEVEREN, wonende in deze gemeente, waarbij vergunning wordt gevraagd tot oprigting van eene bewaarplaats van Petroleum in zijn pakhuis in het Korte Groenendalplaatselijk go- merkt wjjk D no. 444kadaatraal bekend sectie B no. '266, dat op Woeusdng den 90sten October anmstiiunde, te 12'/i uur des namiddags, op het Raadhuis dezer gemeente in de Vergaderkamer van het Bestuur, gelegenheid zal worden gegeven tot het inbrengen van bezwaren tegen de oprigting van bedoelde inrigting eti dat zoowel de verzoeker als zjj die bezwaren hebben in te brengengedurende drie dagen vóór dien tjjdop de Secretarie dezer gemeente kunnen kennis nemen van de ter zake ingekomen schrifturen. Zierikzee, den 6 October 1875. De Burgemeester en Wethouders, v. CITTERS. De Secretaris J. P. N. ERMERINS. Algemeen Overzicht. FrnuUrtflc, het land van vrjjheid geljjkheid en broederschapwie zou niet verwachten aat daar geene onderdrukking werd geduld dat alle onderscheid voor de wet weggenomen was en dat de uiteenloopende richtingen zich vriendelijk zouden verdragen. Men oor deels uit de berichten der laatste dagen. Een minis ter spreekt eene redevoering uit, die sommigen te republikeinsch in de ooren klinkt en men weigort die in hot officieels regeeringsblad op te nemen. Er dreigt dientengevolge eene ministerieel© crisis, maar de mi nisterraad besluit niot heen te gaandaar het te vreezen isdat de president zich dan onverwijld in de armen der clericalen zal werpen. Voeg daarbij dat allerlei plagerjjon en vervolgingen door de ultramon- taansche autoriteiten tegen andere gezindheden en bepaaldelijk tegen de protestanten worden ingesteld waarlyk dan wordt men geneigd te vragenwaar is het Frankrijk van vroeger dagen gebleven? Twee der genoemde zaken trekken vooral onze aandacht. De besliste voorliefde van Mac Mahon voor de clericalen en ultramontanon. Daaruit kunnen voor het land belangrijke gevolgen ontstaan en moge men zich ook voorstellen dat op den duur die richting in dat land niet kan boven dlqjvondo zucht naar bot gezag die den president even als de ultramontanen bezield, brengt tusschen dezen eene eenheiddie voor kortoren of langeren tjjd bekommerend kan worden. Nauw staat daarmede in verband de vervolging der protestanten Hunne bijeenkomsten worden op de meest willekeurige wjjze verboden zonder dat er recht te verkrijgen is. Dat is een bepaalde teruggang, dien wjj in dat land niet zoudon gewacht hebben. Eo zeker bevordert men er de goede zaak niet mede. W|j kunnen het begrijpen dat de aanhangers van Rome nooit hunne heerschzucht verloochenenmaar even vreemd komt het ons voor dat zjj nog niet genoeg geleerd hebben en meenen dat zjj door geweld en onderdrukking hunne aaak kunnen bevorderen. Men is, even als in België, ook al tegen de burgerlijke begrafenissen to velde getrokken. Maar daarbjj '3 geblekendat er weinig kans is de publieke opinie te dwingen. Het volk heeft vooral op dit punt zijn eigen denkbeeldenwaarvan het niet zoo ligt afstand doet. En wil men het tegenwerken in die aangelegenheden die het heilig achtdan is men zeker op den weg om eene reactie op te wokkendie niet anders dan noodlottig kan wezen. De Knerolsiolie regeeriüg ia het nog niet met China eons en in sommige oogenblikken dreigt hot conflict een zeer ernstig aanzien te krjjgen. De Chi- nesche autoriteiten zoeken allerlei uitvluchten cn de Engol8che regeering stelt krachtige maatregelen daar tegenover. Het volk is zeer daarmede ingenomen en geeft zjjne goedkeuring duidelijk te kennen. Maar toch hoopt men dat het niet noodig zjjn zal tot de wape nen toevlucht te nemenwant gelukkig is men niet oorlogsgozind en berekent men dat het niet anders dan schadelijk ook voor de schatkist moet wezen. Dat de tegenwoordigo vegeering nog al sympathie bohoudt bjj do menigtekan onder anderen daaruit bljjken dat dezer dagen niet alleen een conservatief boven een liberaal gesteld werd by de verkiezing te Blackburn maar vooral dat hij gekozen werd met eene meerder heid van ruim 900 stemmen, terwjjl by eene vorige verkiezing de liberaal Blechts 13 stemmen boven zjjne tegenpartij had. Er wordt dezer dogen nog een strjjd in Jo Engelsche dagbladen gevoerddie niet zonder beteekenis is. Het geldt de uitlevering van slaven die gevlucht zyn op schepenvarende onder Engelsche vlag. De tegenstanders j der slavernij verzetten zich daartegen en vinden bondgenooten in hen die meenen, dat de Engelsche vlag zou bezoedeld worden wanneer tot zulk een maatregel werd overgegaan. Intusschon is eene circulaire door den minister van marine gezon den waarbjj de uitlevering wordt bevolen. De berichten uit Spanje gewagen van eene over winning door de Carliaten behaald. Moge daaraan al geen groot gewicht te hechten zijndaarzooals wjj wetenieder der partjjen altjjd hoog van zjjne over winningen opgeeftin dit geval schjjnt toch de waar heid bjj do Carlisten to zünwant do koninblyko troepen komen er voor uit aat zy geene overwinning verkregen wat wel de verzachte vorm wezen zal waarin eene nederlaag wordt erkend. Voorts schjjnt er weder eene verandering in het ministerie op til te zyn. Canovasdie reeds eenmaal aan het hoofd van het kabinet stondzou weder als zoodanig optredenen langs dien weg stelt men zich voor eene liberaal- conservatieve meerderheid in do Cortes te verkrjjgen wat hoe langer ho9 meer noodig wordt, zal de troon van koning Alfonsus eenige vastheid hebben. De jeug dige vorst ondervindt het aireede dat het niet gemak kelijk is over Spanje te regeerenjuist omdat de Spanjaarden zoo weiuig begrip schijnen te hebben van eene eenheiddie duurzaamheid geeft. Uit de Herzegowiim zjjn geene belangrijke tijdingen. Alleen spreekt men van een gevecht, waarin de opstandelingen zouden overwonnen hebben. Van de pogingen der mogendheden om een einde aan den stryd te maken verneemt men niet veel meer en hot is ook niet te denkendat daardoor iets zal worden uitge werkt zoolang de grieven der verdrukten niet zjjn weggenomen. De Dultsehe bladen houden zich schier uitslui tend bezig met de reis van keizer Wilhelm naar Italië. Men denke daarom niet, dat daaraan zoo groot poli tiek gewicht te hechten is. Er zyn van tjjd tot tjjd van die zaken die slechts onder bepaalde omstandig heden eenig belang kunnen hebben maar die ook in andere oogenblikken breed uitgemeten wordenalleen omdat zjj de leemte aan stof aanvullen en aanleiding geven tot politieke beschouwingenzjj het dan ook zonder vrucht. Ook in Italiëwaar men dit trouwens wel aller eerst verwacht, tiaebten de ultramontanen hot verloren terrein te herwinnen. Onlangs werd te Florence een j Catholiek congres gehouden waarop men besloot aan de regeering vrjjheid van on dot wjj s te vragen. De vraag verwondert zeker niemand maar men weet niet of men i medelijden hebben moet of glimlagchen zal als men leest, dat zy die vraag doen met de bijvoeging: »wjj verzoeken dit niet als eene gunst, maar wel als ons goed recht." Met veel belangstelling hebben velen kennis genomen van een toespraak door den President der Verco- uigde Staten gehouden, waarin een hoogst bo- langrjjk beginsel op den voorgrond werd gezet. Het fold namelyk de scholen. President Grant verklaarde at men de neutrale scholen ondersteunen moest en dat geen enkele dollar moet gebezigd worden voor sekte-scholen. Staat en Kerkbeweerde bymoeten voor altjjd gescheiden bljjven en de natie mag alleen de gemengde school ondersteunen, waar alle dogmatisch onderwjjs geweerd wordt. Deze verklaring is daarom te belangry'keromdat in den laatsten tjjd de Room- sche kerk in Amerika zeer het hoofd opsteekt en even als eldersvan het onderwjjs zich zoekt moester te maken En al mag men hopendat die pogingen schipbreuk zullen ljjden op den gezonden zin van het volkis het niet zonder beteekenisdat de president zich in dien geest heeft verklaard, waaruit men kan opmakendat de regeering geen voet zal geven aan de eischen der nimmer rustende woelgeesten. Misschien zullen onze Ultramontanen het eens gaan beproeyen in de nieuwe wereldnn zjj in Europa zoo weinig succes hebben. Trouwens er zjjn helaaslanden in ons werelddeel, waar men de elders verdrevenen zich laat nestelen. De uitkomst zal wel leeren dat men daar mede een dwaas paard berjjdt. Maar er zyn van die zaken die niemand gelooven wilvoor dat men met schade en schande wjjs geworden is. Nieuwstijdingen. fSitgeltutlr De vrijmetselaars hebben in Londen en zijne talrjjke voorsteden meer dan 200 loges, en geheel Engeland ruim 1500 met 170,000 leden. In Schotland telt de orde 100,000 leden. De gebeurtenissen in de Herzegowina trekken al minder en minder de aandacht. Nu het publiek op officiëele wjjze gewaarschuwd is (en wel door eon Fransen Minister) tegen de vervalschte depêcheszal mon het hoogstwaarschijnlijk gaan opgeven om eenig gewigt te hechten aan de verzonnen verhalen omtrent de dui zenden die verslagen zouden zjjn en de voordeden die door doze of gene party zouden zyn behaald. Het is met geen mogoljjkhoid uit do jonguto berichten op to maken hoe de ware stand van zaken isnoch omtrent den staat tusschen do beide partjjen in het oorlogsveld, noch omtrent do pogingen die in het werk zjjn geste ld om de Törken en de fierzegowiners met elkander te verzoenen. Aan een brief aan den Temps uit Ragusa ont- leenon wy hot volgende aangaande do ellende die do opstand in de Herzegowina reeds heeft gebragt over do bewoners van het land »Men schatdat er op dit oogeobltk dertig A vnf en dertigduizend vhigte- lingen met meer dan vierhonderd duizend stuks vco uit de Herzegowina naar Montenegro zyn uitgeweken, on die thans voornamelijk in het district Grahovo vorbljjvenbehalve hunne kudden dio het lot wach ten tegen olkon prjjs verkocht te wordonof om voor hun eigen onderhoud te dienonbezitten de ongeluk- kigen letterljjk niets. Komen do eerste koude dagen, dan zal hot er daar onbeschrijfelijk ellendig en naakt uitzien. By de acht duizend personen zjjn naar Dal- matië getrokkenwaar talryke comité's hun knip ver- leeoendochdie welke ik te Ragusa gezien heb opgehoopt in een oud fourrage-magazynverkeeren in zulk een staat van onreinheid en zoo ontbloot van alles, dat het niet is om aan te zien. In bat noorden hebben volgens de kroatische dagbladen dertig dui zond Bosniërs do Oo9tenrykscbe grenzen overschreden, en minstens acht i\ tienduizend hebben naar Servie de vlugt genomen. Ziedaar dan vier en twintig dui zend ongelukkigen voor het meercndeol grijsaards vrouwen cn kinderendie bij bun terugkeer voor zooverre althans gebrek en ziekten die armen niet zullen hebben weggesleept hunne huizen verbrand, hunne volden verwoesthunne mannen en broeders gedecimeerd zullen vinden door den oorlog. Reken nu nog de Muzelmanacbe dorpendie de opstandelingen hebben verbrandde moorden die men zegt dat zjj allerwego begaan hebben en gjj zult u tenaastebjj' een denkbeeld kunnen vormen van betgeen een op stand van strjjders voor de onderdrukten kosten zal aan die arme provinciën terwjjldie opstand mis schien hoogstens een overpleistering der wondeplekken zal ten gevolge hebben den toestand eigenljjk latende zoo als hjj was tot do eerstvolgende losbarsting. Hoe een oplossing te vinden voor een land zoo ver schillend ia rassen en godsdienstdat de o vecheersching van den een onvermydeljjk de onderdrukking van den ander schjjnt te moeten zjjn. ■JFrttnftrijjft, Een Duitscher, die gernimen tjjd te Parjjs heeft doorgebragt, scbrjjft over de verbonding tusschen Fran krijk en Duitschland het volgende De Fran8che Regering doet ongetwijfeld baar best, om de «vriendschappelijke" betrekking tusschen Fran- krjjk en Dnitschland te doen voortduren het is haar gelukt de schimptaal in de pers tot zwjjgen te brengen. Maar men zon zich zeer bedriegen zoo men dacht dat bet denkbeeld der revanche is verdwenen. Integen deel, een nieuwe oorlog tegen Dnitschland is een axioma, over hetwelk alle discussie overbodig is. Men kan niet zeggendat de Parysche bevolking vervuld is van wraaklust. De herinnering aan de gebeurtenissen van voor vjjf jaar is nog levendig; in de omstreken der hoofdstad kan men nog dageljjks hooren spreken over de «gruweldaden" der Pr nissen. Maar dit belet den beschaafden Parjjzenaar niet, zoodra hjj u als Duitscher of als Pruis leert kennen, de verhouding tusschen beide landen met verrassende bedaardheid te besproken. Men verheugt zich in den vredeomdat hy noodzakelijk is om «de wonden van 't land" te heolenmen wenscht vooral onder den handelsstand den vrede zoolang mo gelijk te behoudenja men declameert over de onge lukken van een nieuwen kryg tusschen twee volken die te zamen de groote vraagstukken dor beschaafde wereld hebben op te lossen. Toch komt in al deze gesprekken een oogenblik, waarin de Franschman den Duitscher verklaard: «vroeger of later moet de oorlog komen". En waarom Omdat Frankryk zyn vroegcron rang in Europa weêr innemen moetomdat het niet leven kan in zijne tegenwoordigo gedaante. De Duitscher wijst dan in den loop van zulk een gesprek op den in- wendigen toestand van Frankryk, op den partijstrijd. En de Franschmandie op dit punt veel openhartiger ia dan een goed Duitscher zjjn zou, klaagt over de magtelooshoid van de vergadering te Versailles, die de republiek maar niet kan of wil «organiseren." Zelfs betwist hjj niet de mogeljjkheid van een gewelddadig conflict tusschen de partyen. Maar hij voegt er on middellijk bjj: «ah bet er op aankomt de Pruissente beatrydenzyn wy 't allen eens." IDuitsrkianb. De gemeenteraad te Mainz heeft met 20 tegen 14, en die te Keulen met 16 tegen 7 stemmen, besloten de zoogenaamde confessionele scholen te vervangen door neutrale, en in stede van aan de kerk het school- toezigt aan een daartoe benoemde commissie op te dragen. De redacteur van het Katholieken Vertin, dr. Hagen te Breslau, doet daarin de mededeel iug, dat vóór 20 jaren in Duitschland slechte 6 a 7 Katholieke dagbladen waren en thans 345. ilekrrlituk. Iïarderwijlt3 Oct. Gedurende hetloopende jaar zjjn thans reeds naar Iodië van hier geëxpediëerd 17 detachementen suppletietroepen der gezamelyke sterkte van 8775 onderofficieren en manschappen. IV oiiaiseïi4 Oct. Gisteren morgen had op deze reede een zeer droevig ongeval plaats. Schipper A. Moulhaan voerende het tjalkschip de Vrouw Cristina, kwam met eene lading suikerpeën van den Margaretha- polder onder Zaamslag, naar deze haven, met bestem ming naar Saa-van-Gent. Nagenoeg halverwege geko men begon het schip te zinken; onmiddelljjk werd zjjne vrouw met twee kinderenalsmede eene zuster van de vrouw en de knecht, met achterlating van alles, in de boot geborgen. Een zoontje van ruim 5 jaren was echter nog beneden op de kooide schipper ging daarom nogmaals aan bqprd door het water naar benedenom ook nog dat kind te reddenmaar helaas I mogt met hetzelve niet wederkeerendaar door de kracht van het invloejjende water de val werd digtgeslagenhet schip in de diepte zonk en voder en kind reddeloos verdronken. Laterby laag water, heeft men het ljjk des vaders uit het schip kunnen halen doch dat van het kind niet kunnen be reiken. Men zal trachten het vaartuig te ligteu en hier binnen te brengeD. VlmNlngcii4 Oct. Eergisteren avond is alhier een werkman in een der sluizen gevallendieware hjj minder goed zwemmer geweest, thans zeker niet meer tot het rjjk der levenden zou behoorendaar or geruimen tjid vcrljep eer men zjjn hulpgeroep hoorde en do sluiskuechts hem een reddingboei konden toe werpen. De booze wereld is alligt geneigd dergelyke ongevallen aan dronkenschap te wjjten, doch hier was daarvan volstrekt geen sprake. De gebrekkige petro leumverlichting aan de zuidzjjde der sluizen beeft het ongeluk veroorzaakt. Wie weet wat men in den aan staanden winter bjj ruw en donker weêr daar nog meer te duchten heeft! Men spreekt, wel van gasverlichting in do toekomst, maar wanneer zal die toekomst aan breken? Men zegt als de dam voor do te maken sluis fereed is, maar wanneer zal dat zjjn? Moppera&ts lagen d it hot werk vooruitgaat als zeker beestje op een teerton. 4 Oct. Do gemeenteraad alhier heeft op het gebiod van hot onderwjjs een besluit ge nomen, dat aUeen bjj krachtige zamonwerking van allo gemeentebesturen resultaat kan hebben, maar dan ook ongetwjjfeld veel nut kan stichten. Vaak wordt er geklaagd, en zeer zeker teregt, dat do hulpondcrwjjzers bjj do lagere scholen elkander zoo dikwjjls afwisselen tot nadeel van bet onderwjjs, vooral wanneer die verwisseling niet bjj het begin of het eindo van een cursus, maar niet zelden midden in een cursus plaats heeft. De gemeenteraad alhier heeft nu besloten hot minim'im der traktementen van de hulponderwyzers te verhoogen tot ƒ500, en voorts aan eenige hulponder wyzers en hulpondcrwjjzcressen eenige vermeerdering van jaarwedde toe te kennen, voor do eersten tot een maximum van ƒ850, voor do laatste tot een maximum van ƒ900. Om nu aan het bovengenoemde kwaad het gestadig tusschentjjds afwisselen van het onder- wjjzend personeel, zooveel mogelyk paal en perk to stellen, heeft de raad met 10 tegen 5 stemmen be sloten dat bet onderwjjzend personeel niet in het genot dier verhooging jan traktement treden zal, tenzjj het zich verbinde geen verzoek om ontslag te zullen indienen dan tegen hot einde van een cursusuitge zonderd in het geval van benoeming tot hoofd eener school. Zeer aardig gevonden, doch als de andere ge meenten in Zeeland niet een geljjk besluit nemen en zoodoende de handen ineenslaanzal dit besluit ver- moedeljjk weinig meer zjjn dan eenwassen neus I 't Is daarom zeker goed er de algemeene aandacht op te vestigen. JBiesEolingf©, 4 Oct. Gisteren had in het nabjj gelegen Schoro bjj den eenzaam wonenden landbouwer A. een diefstal met braak plaats. De dader of daders hebben eenige bankbiljetten medegenomen. Naar men zegt, wordt nog beden de justitie uit Goes verwacht. Het is te hopen dat hunne jjverige pogingen om de daders te vinden met even gelukkigen uitslag mogen bekroond worden, als bjj het onderzoek naar den eenigon tjjd geleden plaats gehad hebbenden diefstal ten huize van den predikant. Goes5 Oct. Men is hier op onderscheiden gebied niet zeer gelukkig. Sedert vele maanden is or eene predikantsvacature, die men maar niet vervuld kan krjjgen en nu gaat de muziekdirecteur, die ons har- moniegczelschap zoo goed in orde gebragt heeft, ons ook verlaten. Men ver wondere zich niet, dat wij dc beide zaken in eenen adem noemen, want in ieder geval hebben zjj deze overeenkomst, dat zjj beiden voor eene flnantieele moeilijkheid plaatsen die niet zoo gemakljjk te overwinnen is. Voor geen der beide betrekkingen kan men een voldoend salaris beschikbaar stellen en daarom wordt de eene niet vervuld en do andere ver laten. De vraag is of voor beiden geen voldoend inko men zou kunnen gevonden worden, wanneer men de handen ineensloeg en iets wilde opofferen. Tot dit laatste is men echter weinig gezind. Men zou alles wel naar den zin willen hebben, mits het maar om niet kon verkregen wordeD. De geldquaestie beheersebt alle9, niet alleen op stoffelyk maar ook op geestcljjk gebied en in het rjjk der toonen. En het is niot te ontkennen, dat ook de heeren van de geesteljjke dingen nog al aan het stoffeljjke hechten. Wjj kunnen hun dat niet euvel duiden bjj de behoeften die onmisken baar zjjn, maar het is ook waar, dat zjj wel eens wat veel werk maken van hetgeen zjj overigens zeggen gering te schatten. Wjj hebben er niet tegen dat de arbeider zün loon vraagt, maar hjj kome er dan ook voor uit, aat hjj om dat loon arbeidt en schame zich niet, als hjj eene biUjjke verhouding tusschen beiden vraagt. 5£l©rilxzee, 6 October. De gemeentebegrooting voor 1876, door Burgemeester en Wethouders ingediend en die weldra in openbare discussie zal komen be draagt in ontvang en uitgaaf 119,636.76». De kosten der verschillende takken van onderwijs zyn geraamd op ƒ30.000 of bjjna gedeelte der gebeeïe begrooting. Oj» Hoofdstuk IIIafd. 2 (aanleg of vernieuwing) art. 1 is uitgetrokken oene som van ƒ275 tot het vervangen der openliggende goton in de Meelstraat aan de zjjde van den Dam tot het Maarstraat je, door rioolbuizenwelke zouden moeten worden gelegd in het midden van de straat. Dit werk wordt wenschelyk geacht ten einde te beproeven in hoever het vervangen der opene gooten door rioolbuizen zal strekken tot wegneming van de meer of min hinderlyke stank die meermalen op straat wordt waargenomen. Bjj art. 6 is uitgetrokken eene som van ƒ300 voor het afbreken van den steenen beer bij de Zoute gracht, die thans een grooten misstand geeft en waarvan de gemeente tegenwoordig hoegenaamd geen nnt heeft terwjjl de afbraak daarvan zeer goed kan worden ge bruikt bjj de gedeelteljjke vernieuwing der Westbrug, welke dringend herziening behoeft. Voorts i3 uitgetrokken eene som van ƒ2000 tot het uitdiepen der Versche Gracht. Daar het zelfs meer malen herhaalde uitdiepen dier gracht weinig of niets heeft gebaat om de zeer onaangename uitwase mingen die waarschyolyk een gevolg zjjn van de tot ontbinding overgaande plantaardige Btoffen tegen te gaan, wordt voorgesteld de goheele gracht uit te diepen. De uit de gracht komende specie zou moeten worden geborgen by de Nobelpoort en bjj de Noord havenpoort en alzoo worden gebruikt om een gedeelte der gracht te dempenterwjjl het in de bedoeling ligt later dit gedempte gedeelte met houtgewas te beplanten. Op de welput in de St. Domusstraat wordt voor- 1 gesteld een pomp te plaatsenwaarvan de kosten worden geraamd op 75.— zoomede om de welput aan de Fontein op dezelfde wjjte te verbeteren als met die in de Verrenieuwstraat heeft plaats gehad i de kosten daarvan worden geraamd op ƒ250. Bjj de heden plaats gehad hebbende aanbesteding der levering van Steenkolenten behoeve van de ge- meento-inrigtingen alhierzyn dezelve aangenomen door de HH. J. C. Bal Co., voor 79'/j Cent per hectoliter. De Kamer van Koophandel en Fabrieken alhier heeft zich heden bjj gemotiveerd adres tot de Tweede Kamer gewend in zake de aansluiting van Schouwen en Duiveland aan het spoorwegnet. Plaatsgebrek verbiedt ons thans reeds dat adres in zjjn geheel optenemen. Z. M. beeft herbenoemd tot plaatsverv. kantonregter alhier Mr. J. M. Jsebree Moenten benoemd tot ryks-ontvanger te Hillegersberg de heer K. Boudewijn, thans te Dirksland. Het Provinciaal blad van Zeeland no. 85 bevat een besluit van gedeputeerde staten, waarbjj, met intrekking van bet besluit van 24 December 1872, de standplaatsen en dionstkringen van de provinciale veeartsen in dit gewest worden aangewezen. Daarop komen o. a. voor: den provincialen veearts 2de klasse Chr. Mazurede gemeente Zierikzee als standplaats, en als dienstkring i de gemeenten ZierikzeeKerkwerveNoordgouwe DreischorOuwerkerk Nieuwerkerk Oosterland en Bruinisse den provincialen veearts 3de klasse C. M. Mazure, Cz., de gemeente Brouwershaven als stand plaats en als dienstkring die gemeentebenevens de gemeenten ZonnemaireSerooslcerke DuivendykeEi kerzee EllemeetRenesseHaamstedeBurgh en I Noordwelleden provincialen veearts 3de klasse P. J. Vermastde gemeente Scherpenisse als standplaats i en als dienstkring de gemeenten in het eiland Tholen en de gemeente St. Pnilipsland. Z. M. heeft benoemd tot havenmeester van het kanaal door Zuid-Beveland de heer W. F. Meijer thans slnismeester aan het kanaal door Vooroe, en zulks in plaats van den hoor A. D. Brinkerink, die benoemd is tot havenmeester op het kanaal van Yoorno te Hellevoetsluis Ter vervulling der vacature van kantonrechter te Hcusden, zyn door de arrondissements-regtbank te 's Hertogenbosch op de voordragt geplaatst1°. mr. F. J. A. Walter, kantonregter te Hulst, 2°. mr. Th. F. A. Slingeland, id. te Heinkenszand, 3°. mr. F. A. de Monchy, advokaat en plaatsvervangend kantonregter te Amsterdam. De Minister van Financiën brengt ter kennis van belanghebbenden, dat ter opleiding voor telegrafist in de maand December a. b. een tiental leerlingen bjj de Rijkstelegraaf kunnen wordon toegelaten, aanvankeijjk op een daggeld van óén gulden. Deze leerlingen kunnen, na voldoende blyken van geschiktheid gegeven te hebben, dingen naar de betrekking vaD telegrafist 2e kb, aan welke betrekking aanvankeijjk oone bezoldiging van negon honderd gulden 's jaavs is verbonden. De verdere voorwaarden deelt de St.-Ct. No. 233 mede. By besluit van Gedep. Staten van Gelderland van 14 Sept. jl. no. 42, is aan M. Enuma, laatst hulpon derwijzer te Beemte, gemeente Apeldoorn, en bevorens te Wolfaartsdjjk, de bevoegdheid tot het geven van onderwjjs ontnomen. Met de stoomboot Caland zyn te Rotterdam tal van behoeftige passagiers van New-York aangekomen, vooral Duitschers, welke door het Amerikaansche gou vernement waren afgewezen, of na langer of korter vorbljjf werden teruggezonden, als geene genoegzame middelen van bestaan hebbende. Onder de passagiers was een pokljjderes, waardoor de stoomboot de qua rantaine vlag voerende, nog eenige oponthoud heeft gehad. Te Amsterdam is eene vrouw uit de Willemstraat, die voor ongeveer 9 weken door haar destjjds ziekelijk hondje in de hand werd gebetenvoor eenige dagen ljjdendc, eerst naar het binnen- en kort daarop als krankzinnig naar het buitengasthuis ovorgebragt, aldaar jl. Donderdag in den slaap overleden. Ofschoon zjj aan vankeijjk geen pjjn aan de hand ondervond moet zjj ten gevolge van den beet zjjn gestorven. Volgens het Handelsblad bevindt de vrouw van Jut zich in zwangerschap. Kerknieuws. Dr. J. Groenewegen, pred. te Fort Bath c. a., heeft de toezegging van beroep naar Almkerk c. a. aangenomen. Ds. TV. Petri, nam 26 Sept. jl. afsch. te Otterloo, als beroepen naar 't Woud. Den 11 Aug. 1873 vertrok hjj van Wemeldinge derwaarts. Dr. W. C. van Manen zal, als beroepen naar Zierikzee, den lOden dezer te Winkel afscheid prediken en den I7den daaraanvolgende te Zierikzee zijn intree doen. Ds. Geertsema Beckering pred. te Kleverskerkeheeft bedankt voor het beroep naar Seroosker ke (Schouwen). Bij de Chr. Geref. gem. te Wissenkerke in (N.-Bevel.) is beroepen Ds. O. C. Doornbos, pred. te Meliskerke en bevorens te Axel. Beroepen bjj de Chr. Geref. gem. te Yerseke, Ds. M. Boon, pred. te Oud-Vossemeer. Gemengde berlgten. Een wagenmaker en zoon te Schore, worden verzocht des 's avonds niot te loopen luisteren aan deuren en ramen wat er binnen gepraat wordt, anders zal hun rug met rottingolie gesmeerd worden. Voor reke ning van eon koffij- en rjjetkantoor te X. is onlangs een schip gelostwat echter het eigendom der lading

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 1