ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE. No. 5601. 52steJaarg. Dingsdag 5 October 1875. Verschijnt DINOSDAG, DONDERDAG en ZATURDAG. De prjjs per 8 maanden is 1,30, franco per post 1,60. ADVIRTENTIËN 10 Cts. per regel, kunnen uiterlijk tot\dee Maandags, Woensdags en Vrijdags voormiddags 10 Ure &3z$rgd worden. Door het POSTKANTOOR te Z1KRIKZER zijn gedurende de 2e helft der maand September 1875, de navolgende brieven verzondengeadresseerd aan per sonen wier namen op h£t adres vermeldter plaatse van bestemming onbekend zjjnals H. ZIGMONDT, Baambrugge. A. SOETENS, Nieuwerkerk. H. LOGMANS, in Gelderland. van de Hulpkantoren BROUWERSHAVEN S. OUDENHOVEN, Amsterdam. HAAMSTEDE JEMEY, 'a Gravenhage. Een totale dwaling. Sprekende van art. 1 der beruchte Rijnspoorweg overeenkomst, noemde tU» heer van der Heirn dit artikel »eene totale dwaling." Waarom dit artikel alléén? De gebeele overeenkomst verdient die qualihcatieals men (en dit beamen wjj ten volle) kwaad opzet uitsluit. Eene totale, cene ergerlijke, eone zeer treurige dwaling want, vraagt men zich mismoedig af, aJs ook duze ministers zulke dwalingen begaanen de hooggestemde verwachtingen zóó teleurstellen waar zal dan voortaan de regeerkracht schuilen? Nog een ander woord liet de heer van der Heim zichin het vuur der improvisatieontvallen. Hjj sprak van do Rynspoorweg-maatachappjj »die geene populariteit geniet." Enomdat zjj geene populariteit genietministers overlaadt gjj haar met weldaden Iaat gij haren wil zegevieren hoven dien der Wetge- gevende Machtontslaat gjj haar van eeno verplichting, die de opvolgende regee^iacende Staten-Goneraal steeds van dringend algemeen belang hebben beschouwd, belooft gij haar de teruggave van het waarborgkapi taal van één millioendat Rijkageld zou worden indien de Maatschappij de aansluiting bleef verzuimen, om straks misschien wanneer 't algemeen belang zich dringendet zal doen hooroneen nieuw millioen uit 'a Rjjks schatkist te puttenOmdat zjj geene popula riteit genietZóó werd niet allt»n het publiek belang miskendmaar ook de wil der Volksvertegenwoordiging geminachtde openbare meening getrotseerd. En welke redenen werden ter vergoelijking .bijge bracht De eene al ongeremder dan do andereeene aaneenschakeling van beweringendie tot de zaak zelve niets afdeden. Waartoe telkons gewezen op de tegenwerking, althans op de onverschilligheid van Rotterdam? Op de schoone toekomst, welke die koopstad wacht, onafhankelijk van de aansluiting? Daarbjj werd voorbijgezienwat hot algemeen belang vorderdewaarvoor de Regeering te zorgen had. Waartoe was het noodig te gewagen van vroegere onderhandelingen tot afkoop der verplichting door oplegging eenor andere Daarby werd verzwegen, dat de Staten-Generaal van dien ruilhandel1- nooit iota weten wilden. Waartoe steeds den misslag verscholen achter de aanneming van het amendement van den heer Tak? Zouden dan alléén deze beide ministers niet hebben ingezien watbuiten hen iedor inziet en erkent, dat de verandering in de richting der onteigening nooit do Maatschappij van do verplichting tot aansluiting zelve, kon ontslaan? De aansluiting, door de Maatschappij gewenschtwas onmogelijk geworden niet iedere. Het wu eene rechta-dwaling van dp Minister* dat zy ernstig meenden dat de Maatschappijoh de be slissing der Staten-Goneraaldoor overmacht weerhou den was hare vorplichting uit te voeren. Men behoeft zelf9 geen rechtsgeleerde te zjjo om dat te beseffen. Onze wetten mogen onduidelyksoms onverstaan baar zjjn, ongerymd, belachelyk zijn zjj nittt. Zóó ongeqjmd zeker nietdat het welbehagen eenee par ticuliere maatschappij hooger zou moeten gesteld wor den dan do beslissingen der Wetgevende Machtzóó belachelyk zeker nietdat de Maatschappij het in hnre hand zou hebbenop grond dat in eenigerlei opzicht de Staten-Generaal haren zin niet wildon volgende op haar rustende verpligting niet na te komen. Ons staatsregt ia wèl gebrekkigmaar niet zóódat de Maatschappij zich zelve naar goeddunken van hare verplichtingen zou bunnen ontslaanals zjj maar mi nisters vindt, die onmogelijk noemen hetgeen ieder ander, do Maatschappij zolve (blykens den inhoud van haar contract) mogelijk achtals zjj maar staatslieden vindt, die haar behulpzaam zjjn in de best mogelijke verzorging harer bolangen. De rechts-diealing is zonderlingjammerljjk tevens want zy komt den Staat op een millften to staan. Maar ergerlijker is de constitutioneele dwaling. Daarover eene opmerkingdie wjj nog nergens aan troffen. Het valt moeieljjk over de zaak iets nieuws te zeggentoch is de stoffe lang niet uitgeput. De Nieuwe Rotterdamsche Courant beweertdat wraakzucht den heer Heemskerk bezielde toen hij de zaak beklonk, geheel buiten de Vertegenwoordiging om. Vertoornd over de aanneming van het amendement van den heer Takzou hjj het landsbelang hebben opgeofferd aan zjjne eigenliefde. Hoe rancuneus do heer Heemskerk zich betoondedit oordeel onderschrijven wn niet. Het vergrijp tegen de constitutioneele beginselen ligt wie weet het niet in art. 4waarby de Maat schappij pok ontslagen is, al verwerpt de Tweede Kamer de onteigenings-wet Leiden—Woerden. Daarin ligt eene onmiskenbare krenking van de rechten der Ver tegenwoordiging nooit geëvenaarddubbel laakbaar in eene zaak als dezewaarop zij voortdurend invloed uitoefende. Hoe kwam dit art. 4 in de wereld Onop gemerkt bleef, dat tusschen beide ministers, bij het debat in de Eerste Kamerdaaromtrent het grootst verschil bestond. Tot tweemalen toe hield do heer Heemsberk voldat het verleenen van concessie regee- rings daad was. «Goedkeuring door de Wetgevende Macht" zeide hij »is alleen noodig voor finan- tieele verbindtenissen voor aft tand van landseigendom en voor onteigening." Eene theorie, even willekeurig als het beroep op art. 190 der Grondwet misplaatst. Zeker i9 't waardat het verleenen van concessien bjj ons te lande het is diep te betreuren niet bjj de wet is geregeldmaar even ontwijfelbaar is het datal ontbreekt de concessie-wet, geen constitutioneel minister ooit eene kwijtschelding als deze, buiten de Wetgevende Machthad toegelaten. Constitutioneeler toonde zich in dit opzicht de heer van der Heim. Hjj gaf eone verklaring van de geboorte geschiedenis van dit art. 4. Aanvankelijk in de over eenkomst gemist, zou het or later zijn ifrgevoegd, om de Maatschappij gerust te stellen, die vrees koesterde, dat, wat Leiden Woerden betreft, het «algemeen nut" door de Tweede Kamer zou kunnen worden Ontkend. In de^ oogen van den heer van der Heim was deze bepaling, in hare bedoeling, de aller-onschuldigste. Jammer maar, dat zjj, in hare werking, de aller-nood- lottigste is geworden. Dit verschil tusschen do beide ministers maakt de zaak wel iets klaarder, maar niet beter. Wij mogen meer sympathie koesteren voor de constitutioneele fezindheid van den heer van'der Heim: de vraag lijft over, wat eone regeeridfc'meer verzwakt, eene inconstitutioneels theorie te verkondigen of de dupe te zyn geworden van wakkere onderhandelaren. De ministerieele crisis kon niet uitblyven. Politiek was de motieniet in hare bedoelingmaar in haar gevolg. Al trof zjj «slechts" het staatsbeleid, de bestraf- fiug kwam uit eene politieke vergadering. Het eenige, wat nu nog de beide interminaire ministers redden kan, is een nieuw contra-t met de Rijnspoorwegmaatschappij, voordeeligorvoor den Staatte sluiten en do onverwijlde indiening eener concessie-wet. Nieuwstijdingen. <Sngel»n&, Onder de zeerampendezer dagen tengevolge der orkanen uit het Z. W. voorgevallen behoort het ver gaan van het schip Helen Southardkapitein Woodworth, met eeno lading hout, van Quebec, en dat, evenals zoovele andere schepen, op do zoogenaamde Jordan Flutseen gevaarlijke bank ter hoogte van Tormby en Crosby schipbreuk leed. De grootste reddingbooteu van Liverpool en van New-Brighton staken zoodra tnogeljjk in zee om de schipbreukelingen, 15 in getal, te redden. Toon de eerste reddingboot do bank naderde, was het vaartuig reeds byua geheel vcrbryzeld. Nochtans geraakten allendie zich aan boord bevoudonin do. bootdie nu 32 menachen bevatte. Door een geweldige zee sloeg zjj omterwjjl men bezig was zeil te zetten en naar Liverpool te roejjen. De worsteling van de ongelukkige reizigers en van eenigen der bemanning van de boot, dio niet tot het gewone scheepsvolk behoorden en geene reddingsbuizen aan hadden, waren verschrikkelijk. Met de grootste inspanning gelukte het, onder bjistand der reddingboot van New-Brighton diebjj net bemerken dat de schipbreukelingen in de reddingboot van Liverpool opgenomen warenwas teruggekeerd maar weder op niouw verscheen toen zij zag wat er gebeurde, om de meesje-Do redden. Het bleek echter later dat twaalf persoiri&vérdronkon waren negen daarvan behoorden tot de rmen SSulhard en drio tot de Liverpoolsche reddingboot. Een der schipbreukelingen stierf van uitputting ju de boot. Ondor de negen bohooren do kapitein en ajjne vrouw, benevens de eerste, do tweede stuurman en de loods. De hofmeester van het verongelukte schip, die het afvaren der reddingboot van het wrak twee of drie minnten verhinderde, daar bjj, ondanks alle vermaningen, eon valies wilde medenemen, bleef in het leven. Dio-, fencn der bemanning der reddingboot, welke lrurkDa uizen droegen, bleven allen hierdoor behouden. De kapitein, Martin genaamd, bleef insgelijks in levert, ofschoon hjj in do baast zjjn buis achtergelaten had. Na tot op eene grooto diepte gezonkon te zjjn, kwam hjj vlak bjj de reddingboot boven en werd hjj het middel tot redding van anderen. was hartverscheurend. De vrouwen wildon do arme kinderen reddende mannen trachtten het brandende stroo te verwijderen, doch alles te vergeefs. Twee kin deren van elf jaren waren reeds onder vreeselük lijden bezwekenhuuo moeder is gevaarlyk gewond en ook andera persomm hebben meer of minder ernstige wonden bekomen. Do# wagen isop het jjzer naverbrand. Spanje. Men heeftzegt do Patrie in don laats ten tjjd veel gesproken van de volo stappen dio don Carlos gedaan heeft om zich geld te verschaffen. Wy deelen eenige bijzonderheden dionaangaande mede, voor wier waarheid wij moonen to kunnon instaan. De ultrnmontanen in de verschillende landen van Europa hebben officieel bcrigt gekregendat zonder de hulp van verscheidone milliooncndo kansen van «den heiligen oorlog", die voor den triomf der Katholieke eenheid was .onderno men zeer hagcholjjk stonden. Ten gevolge van deze laatste waarschuwing is te Rome eon leening van 20 millioen frnnc of ÏOO tsiilioen re*l««i goopomL Ovaif gifto geschiedt by aandeelon van 250 fr.die 8 pCt. interest geven en bjj do troonsbestijging van den pre tendent met 500 fr. zullen worden afgelost. Ondanks dezo vooriloelige voorwanrdenvervolgt do Patrieis de Carlistischo leening tot nog toe meer dan moeyelyk te plaatsen, en de aangeboden waarborgen schijnen de geestdrift der inschrijvers niet bovenmatig op te wokken. To Napels is een misdaad gepleegd, die om haar ongewoon karakter zeer de aandacht trekt. Eenige dagen geleden kwam to Rome per trein een koffer aan, die onbestelbaar was. Een eigenaardige lucht deed tot de opening van den koffer overgaan Hjj bevatte het ljjk van een jeugdig meisje. Onmiddelljjk werd nagespoord wie de afzender kon zyn, wat intusschen slechts met groote moeite gelukte. Het bleek, dat de koffer te Napols op den trein was gekomenterwjjl de naspo ringen da&r don sjonwer deden kennen die op een kruiwagen den koffer naar den trein had gobragt. Het gelakte nu door middel van dezen sjouwer den ver- moedelyken afzender op te sporen. Het was een stu dent in de medicijnen. De volgende geschiedenis meende mendat een schakel was in dit drama. In het begin van September was plotseling uit Salerne de zeventienjarige dochter eener deftige familie verdwenen. Men kwam woldra te wetendat zij door een Napolsch student in do geneeskundedie eenigen tijd haar het hof had ge maakt, geschaakt was. Het meisje nam eeno som van 21,000 franc mede. De beide geliefden zijn daarop naar Napels gegaandaar het den Btndont evenwel alleen om hot geld was te doenheeft hjj zichna tien dagen met haar geleefd te hebben van het on gelukkige meisje ontdaan door vergiftiging. Het ljjk hoeft hij van de ingewanden ontdaan, ten einde spoe dige ontbinding er van te voorkomen en het in een koffer naar Rome gezonden. Die vreoseljjke misdaad belette den onmensch niet, in Napels to blijven wonen op den dag zelf evenwel dat de koffer te Rome geopend werd, is hij verdwenen. Nader wordt, gemelddat de verdwenen student te Napels gearresteerd is. Het bleek echter reeds bjj het eerste verhoor, dat de publieke opinio gedwaald had en men het spoor van de misdaad geheel bjjster was. De student zelf was niet het minst verbaasd. Op ver langen toonde hjj hot geschaakte meisjedat niets liever wilde dan haar minnaar huwen. De justitie heeft thans haar onderzoek een anderen kant uit geleid. De koffer met het lijk is uit Rome in een verzegelden waggon naar Napels teruggezonden. jDuitariitank. Berljjii, 1 Oct. By het Ministerie van Bnitenl. Zaken is een depêche ontvangen van den Dnitschen consul tc Amoy dd. 29 Sept. meldende dat de kapi tein Gerwitz en de stuurman van den Duitschen schoener «Anna" op zee in de nabijheid van Foochow door de Chineesche bemanning van het schip vermoord zjjn. Wat er van het vaartuig geworden is, was nog onbekend. De kanonneerboot «Cyclop" iB gisteren naar Foochow vertrokken. In den omstrek van Borne, by Maagdenburg, viel dezer dagen een ijselijke gebeurtenis voor. Twee huisvaders maakten met hunne gezinnen, te zamen elf personen tellende, een rjjtoertje in een wagen met ban ken, waarvan de kussens niet stroo gevuld waren. Op de terugreis ontstond er brand in den wagen. Vol ont- steÜéfh's wilden de mannen het vnur blusschendoch lieten daarby, ongelukkigerwijze, de tengels glippen. Het paardverschrikt door het tumultsloeg op hol waardoor de luchtstroom sterker werd. Nu tastten de vlammen met kracht om zich heen en deelden zich ook aan de kleederen der vrouwen mede. Het tooneel Eenige maanden geleden werd te Antwerpen een diefstal gepleegd ten nadeele van het huis van Gend en Loos; 40,000 frs. werden vermist. Twee jonge be dienden waren met den buit gevlugt en spoorloos verdwenen. Verleden Woensdag echter heeft men één hunner gevonden. Een der klerken van 'thuis, die zich naar Brussel begeven had, ontmoette op straat een der dieven, met name Anciot. Onmiddellijk waar schuwde hy de politie, die den schuldige aanstonds vervolgde. De laatste echter, die bemerkte dat men hem achterna zat, vlugtte in den kelder van een huis, dat nog niet afgebouwd was. Toen hjj den volgenden ochtend die plaats verliet, werd hy in hechtenis ge nomen. Men vond niets bjj hem dan eenig kleingeld. Het schjjut, dat hjj op zjjn beurt door zyn metgezel, die naar Amerika gevloden is, bestolen was. De feestenwelke onlangs te Doornik werden ge vierd, hadden tweo befaamde zakkenrollers uit Brussel naar die stad gelokt. Op hot oogenblik echter dat zij in den trein stapten om zich daarheen te begeven, werd do politie van Doornik per telegraaf verwittigd, zoodat bjj do aankomst der beide reizigers een paar agenten aanwezig waren, die hen vervolgens zorgvuldig nagingen. Zjj betrapten <de dieven dan ook weldra op heeterdaad en noodigden ze uit hen naar oen ,politie-bureau te volgen, 't Waren"echter geen gewone dieven; de heeren waren zoo door en door fatsoonlyk van uiterljjkzoo wellevend en welbespraakt, dat de agenten onmogelijk konden weigeren te voldoen aan hun verzook, om in een nahjjgelegen koffiehuis een paar beefsteaks te be stellen. Zoodra men bediend waslieten de heeren zakkenrollers eonige flosschen wyu komen, waarop zy de agenten onthaalden. Na het derde glas overviel don bewakers" een onweerstaanbare slaap, waarvan do ge vangenen gebruik maakten om zich uit de voeten te maken. Den volgenden dag schreven zjj een brief van dankbetuiging aan het gemeentebestuur van Doornik vol erkentelijkheid voor de zorgen, waarmede het hen omriDgd bod. Do ongelukkige agenten zjjn ontslagen. Itolswurd, 30 Sept. Een hevig onweder woedde lieden nacht in dezo omstreken. Eene boerenplaats, tusschen deze stad en Wommols, voor twee jaren ook afgebrand, werd nu weder door den bliksem getroffen. Gelukkig waren do bewoners niet te bed gegaan om het weer. Daardoor kon de inboedel gered worden doch het huis en de schuur met hooi gingen verloren. Te Uithuizormeeden ia don 28sten Sept. de bliksem ingeslagen en hoeft eene boerenplaats vernield. Even buiten St Jacobi-parochie is. de bliksem ge slagen in een arbeiderswoning, terwjjl do bewoners zich reeds ter rust hadden begeven. Er is oen begin van brand ontstaan en eenige schade veroorzaakt aan het huisraad. Een korenmolen te Dalentoebehoorendo aan den heer W. Gaspers te Coevorden, is in den nacht tusschen Woensdag en Donderdng door den bliksem getroffen cm geheel afgebrand. Aan blusschen viel niet te denken; de molen was tegen brandschade verzekerd. Nlciiwedlop, 30 Sept. Hedennacht is door den bovigen Noordwesten storm net Engelsche schip «Pre sident", kapt. Barker, over de Haaks heen tegen den eteenen djjk van het Marsdiep geslagen, met dat gevolg dat het vaartuig totaal verbrjjzeld werd. Dit Bcbip be hoorde te Nova Scotia te huis, was geheel nieuw, 874 ton groot en deed zjjn eerste reis, komende van New- York en nnar Hamburg bestemd. Van New-York had het tot hier slechts 26 dagen reis gehad. De lading bestond uit walnoothout, fijn timmerhout, dat voor het meerendeel tegen den djjk aangespoeld en opgevisebt wordt. Van do 18 opvarenden hebben 17 van het wrak den djjk kunnen bereiken alleen de stuurman, die ziek in zyn hut lag, is verdronken. Utrecht, 2 Oct. Gisteren werd voot de arrond.- regtb. alhier behandeld de aanklagt gedaan dóór den bakker de Laat tegen Mr. L. E. Bosch, hoofdredacteur van het Utr. Daghlad. De zaak zelve is bjj onzen lezers bekenddaar ook wij inderljjd hebben medegedeeld dat. genoemde bakker door de publieke opinie beschul digd werd zjjne dochter, die verkcering had aange knoopt met een Protestantschc knechtnaar een R.-Cath. gesticht te hebben vervoerd. Het Utr. Daghlad had uitvoerige berigten omtrent deze zaak medegedeeld en genoemde bakker beweerde dat daarin veel onwaars waswaardoor bjj schade had geleden in zyn bedrjjf. De heer Mr. Bosch verklaarde, hoewel hjj de bedoelde artikels niet geschreven had de verantwoordelijkheid op zich te nemen. Het Openbaar Ministerie eischte vrijspraak, omdat volstrekt geen bewjjs van laster aanwezig was. Evenzoo de verdedigerdio daarby wees op het onhandige van den klager, die thans de zaak op niouw ter sprake bragt, getuige het groot aantal aanwezigen ter teregtzittiug en alzoo zelve de oorzaak isindien hij nog meer nadeel ondervindt. Uitspraak Donderdag a. s. Volgens het Utr. Daghlad kan aan de vervolging van bovengenoemden bakker, ter zake van mishande ling zijner dochter geen verdei gevolg worden gegeven omdat het wettig bewjjs daarvoor niet kan worden geleverd. Den 29en en 30en Sept. jl. werd alhier gehouden de 38ste algemeene vergadering der Ncderl. Vereeniging tot Afschaffing van Sterken Drank, den 29n onder voorzitting van jhr. J. L. de Jongo, den 30n van dr. G. A. van i.imburg Brouwer, eere-voorzitter der Ver- eeniging. Het jaarverslag werd rondgedeeld, de rekening van 1874 onderzocht, die, dank zy onderscheiden bui tengewone ontvangsten, nog met een batig saldo niogt sluiten. Tot leden van het hoofdbestuur (voor de niet her kiesbare aftredenden) werden benoemd ds. J. Brouwer te Zwolle en ds. Joan de Moer te Amsterdamtot lid der commissie van redactie de heer G. B. 't Hooft, te Rotterdam. De beraadslagingen Hopen uitsluitend over het ontwerp eener herziening van bet alg. reglement der Vereeniging. In beginsel is uitgemaakt, dat de onderteekening eener afzonderlijke verklaring omtrent het niet drinken en niet schenken van sterken drank, zooals art. 2 van het alg. reglement van 1842 voor schrijft, voortaan niet meer zal zjjn een vereischtc voor de aanvaarding van het lidmaatschap. In een volgende algemeene vergadering zal de be handel iug van het ontwerp worden voortgezet. Er waren 40 a 50 afgevaardigden en correspondenten bij afwis seling aanwezig. Arnhem, 30 Sept. In de volgende maand zul len in den omtrek dezer stad vyf groote jagtpartjjen te paard worden gehouden. Als eeno bijzonderheid deelt men men mede, dat in een naburig dorp een kat is, die niot slechts ko nijnen maar ook hazen vangt. De vorige week maakte hy zich meester van twee konijnen en drie hazen. r>i*-li«Iau<11 Oct. Den 30 September was voor Dirksland een ware vreugdedag. Onze algemeen ge achte Burgemeester, do Heer Pieteb Zaaijeb, herdacht zjjn 25jarig burgemeesterschap. Allen en alles zag er recht feestelyk uit. Voor vlaggenguirlandes ©erepoortenvolop groen en fraaije bloemen was met kwistige hand gezorgd. Midden op de voorstraat prjjkte een kolossale prachtig gedecoreerde muzijktent, waarin 't muzykgezelschap «Amioitiae" concerten gaf. En voor do Uefhebbers van «broeders" was een kraam opgeslagen waarin dat gebak «voor deze gelegenheid expresselyk vervaardigd", door velen met gretigheid werd geconsumeerd. De zaal van 't gemeentehuis was hoogst smaakvol en fijn gedecoreerd. Ten half een ure werd door de femeentehjj monde van den Heer C. W. Werner, en Burgemeester een fraai en kostbaar geschenk aan - geboden bestaande uit eene fijn bewerkte pendule met 2 kaudelabres. Hoogst aangedaan aanvaardde de jubilaris ook dit stoffolyk bewjjs van sympathie zyner gemeeutenaren. 't Gemeentehuisook van buiten prach tig gedecoreerd dank Lebbe Dirksland'e lieve achoonen en de leden der feestcommissie! was des avonds tot aan den top geïllumineerd. Des namiddags werd nog door de dames decoratrices met een kort maar harteljjk woord van mejtfvrouw Ca- la Porte den Burgervader eene schoone lauwerkrans op een hoogst smaakvol bewerkt kussen geoffreerd. Daarna bracht de schooljeugd den jubilaris eene ovatie met lieve zangstukken. Tot proeve diene dit enkele couplet: «Onze Burgemeester level Spaar, o Godl zyn leven lang. Dat hem Uwe gunst oinzweve! Dat Hjj ieders liefde ontvang! Wijsheid zy Hem mild gegeven, vKracht van boven stuur zijn hand Opdat Dirksland zy verheven Tot een kroon in Nederland! Na do Sereuade werd de jeugd op 't gemeentehuis op cadetjébkoekjeswjjn enz. onthaald, 't Was een lust die bigde kindergezichten te zien 't Feest werd besloten meteen schitterend vuurwerk. Was 't weder zooals meestal by dergelyke feesten aanvankelijk vry bar, tegen den avond werd het echter beter. Van daar dat dan ook de illumina tion met vetglazen en lampions a la Qiorno uitste kend gelukte. De dag van 'e Burgemeester's 25jarig jubilé zal niet ligt vergeten worden door Dirksland's ingezetenen, en zeker meenen wy de tolk te zyn van allenals wy ons gebrekkig verslag eindigen met den vurigen weusch, dat nog tal van jaren Pieteb Zaaueb's flinkheid, strikte rechtvaardigheid en onvermoeide jjver de steun zjj en bljjve van onze gemeentedie haar Burgemeester lief heeft II ui hit,2 Oct. Gisteren is door de marechaussée in den polder AbBdale in dit kanton een wildstrooper, die zich daar mot nog zeven andere Btroopers bevond, en dien de marechaussée mot hun geweer hadden be dreigd, door een geweerschot dooaoljjk gewond. De gewonde strooper iB naar deze gemeente vervoord en was by zjjne aankomst alhier nog in leven. VliM&IiiBTon 2 Oct. Door de oprigtere der naatnlooze vennootschapdie de exploitatie der voor malige marinewerf alhier van den heer A. Smit zal overnemenzjjn benoemdtot directeur de heer van Raalten te 's Gravenhagetot commissarissen de heeren R. Tüitman hoofd-ingenieur te AmsterdamJ. P. 1. Buteux te Middelburg en F. Wihaut alhier. Tot taxateurs voor do gebouwen enz. der werf zijn benoemd de beer N. A. van Goetlicm van wege den Staat en de heer J. Verkuijl Qaakkeiaar van wege den heer Smit. Middelburg2 Oct. Gisteren werd voor het prov. geregtshof in Zeeland behandeld do zaak van J. Courtin, C. Walraven en F. Courtin allen wonende te Heinken8zandbeschuldigd de eerste vjm bodriege- lijke bankbreuk, door het als gefailleerd koopman verdnisteren of aan den boedel onttrekken van goederen tot zyn boedel behoorendoen de beide anderen van medepligtigheid daaraan. Uit den loop der debatten bleek dat de eerste beschuldigdeop 1 April 11. failliet verklaardvoor eene waarde van f 155,25 aan manu facturen had aangegeven als tot zijnen boedel behoo- rende. Spoedig evenwel verspreidde zich het gerucht, dat hy kort vóór zyn failissement hjj anderen onder Heinkenszand goederen zou gebragt en verduisterd hebben. Uit een door de justitie ingesteld onderzoek bleek al spoedig dat dit gerucht waarheid bevatte daar op het erf van den tweeden beschuldigdo werden gevonden drie groote kisten bevattendo allerlei ma nufacturen, ter gezamenlijke waarde van 624,05, ter- wyl later in de nabjjheid der woning van den derden beschuldigde nog werd gevonden voor eene waarde van 85,62. Do eerste en tweede beschuldigden erkenden de hun ten laste gelegde feitendoch meenden zonder kwade trouw gehandeld te hebbendaar het vervoeren der goederen vóór de faillietverklaring had plaats gehad. De derde besch. bleef alle medepligtigheid ontkennen. De proc.-gen. hield evenwol ae schuld der beklaag den vol en requireerde tot hunne veroordeeling in eene tuchthuisstraf van 5—15 jaren. De verdedigers concludeerden tot vryspraakop grond dat de feiten niet voldoende waren bewezen. De uitspraak is bepaald op Vrydag 8 Oct. a. s. 4 Oct. Het Prov. Geregtshof heeft heden met aanvulling der qualificatie het vonniB der arrond.-regtb. te Goes bevestigd, waarby de Notaris Vermandei van Sas van Gentwegens misbruik van vertrouwenis veroordeeld tot eene cellulaire gevangenisstraf van ééne maand. Yerseke, 1 Oct. De uitslag van de eergisteren gebondene aanbesteding van het vergrooten van de haven alhier is als volgt: Ingeleverd zes biljetten, als van L. v. d. Ploeg te Zforikzooƒ7400,—. D. Boller Cz. te Kruiningen - 9999,99. P. J. Visser te Hansweert -9450, F. H. Volleer te Wemeldinge - 7950, C. D. Klos te Yerseke- 6970, en .7. Koole to Hansweert -8500, zoodat de minste inschrjjver is C.D. Klos te Yerseke voor ƒ6970,aan wien het werk is gegund. Zierilcazee4 Oct. Naar wy vernemenzal op Donderdag a.. s. alhier eene byeenkomst gehouden worden van HH. Burgemeesters der verschillende ge meenten iu de eilanden Schouwen en Duiveland, met. hunne ambtgenooten van St.-Philipsland en Steenbergen, ter bespreking van eon in te dienen adres aan do Tweede Kamer der Staten-Generaal, betreffende de Spoor- weglyn Brouwershaven—Zierikzec—Zype—Steenbergen. Ook de Kamer van Koophandel en Fabrieken alhier beeft besloten zich te dier zake aan de Tweede Kamer te wenden. Zooals reeds kortelijk door ons is medegedeeld, heeft de Minister van Binnenlandsche Zaken by het indienen der Staatshegrooting van 1876 het voorstel gedaan om de subsidie voor do op te rigten landbouw school te Zierikzee in te trekken. Wij verwachten dat ons Gemeentebestuur een krachtig protest zal in dienen tegen deze hoogst onbillyke handelwjjze van den Minister Heemskerk. De vorige Regering heeft

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 1