ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE. No. 5600. Zaturdag 2 October 1875. 52steJaarg. Verschijnt DING8DAG, DONDERDAG en ZATURDAG. De prjjs per 3 maanden is 1,80, franco per post 1,60. ADVERTENTIËN 10 Cts. per regel, kunnen uiterlijk tot des Maandags, Woensdags en Vrijdags voormiddags 10 ure bezorgd worden. Bekendmaking. Wijziging der Gemeeute-begroo- ting voor 1875. Do BURGEMEESTER en WETHOUDER8 van Zie- rïkzte maken bekend: dat de Raad dier gemeentein Zjjne Vergadering van den 14 September 1875zich heeft voreenigd met hun voorstel tot wijziging van de Gemeonte-begrooting voor 1875en het ontworpen Raadsbesluitvoorko mende in het Gemeenteblad van 1875 onder no. 18 onveranderd heeft vastgesteld en dat dit Raadsbesluit is goedgekeurd door de Gedeputeerde Staten van Zeeland, by besluit van den 29 September jl., no. 54. Zierikzee, den 1 October 1875. Do Burgemeester en Weihouder», v. CUTTERS. De Secretaris, J. P. N. ERMERINS. LIJST van benoembaren b(j den dienst «Ier Brandweer. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie- rikzee maken bekend, dat door hen is herzien de lyat van ingezetenen dezer gemeentedie voor den dienst by de brandweer benoembaar zjjn en dat die lyst van Maandag den 07 September e. k. af, gedurende veertien dagen op do Secretarie dezer ge meente voor een ieder ter inzage zai nederliggen. Zy, die meenen redenen van vrijstelling te hebben, op grond van de bepalingen, voorkomende in het nieuw art. 45 der Verordening tot voorkoming enblnssching van brand, kannen binnen gemelden termjjn van veer tien dagen, die redenen schrifteljjk indienen by Burge meester en Wethouders, en bn afwjjzende beschikking in beroep komen by den Raad. Die bepalingen luiden als volgt Benoembaar zyn alle mannelyke ingezetenen van >18 tot 45 jaren oud, wonende binnen de bebouwde >kom der gemeente en op de Dijken tot aan het Sas, behoudens deze uitzonderingen >Niet benoembaar zyn de leden van den Gemeente- >raad, behoudens het in art. 43 bepaalde; de leeraars »der onderscheidene godsdienstige gezindheden; de >leeraars en onderwijzers der openbare en bijzondere »Bcholenmilitairen, uitgezonderd gepensioneerden en »zjj die hebben geremplaceerdschutterpligtigen, uit gezonderd zy die tot de reserve zjjn overgegaanhot «personeel aangesteld tot bediening der gemeente- vloedplanken de Ryks- en Gemeente-ambtenaren voor «zoover de aard hunner ambtsbediening hunne vry- «stelling noodzakelijk maaktde leden der regterlyke «magt; geneesheeren, en zy die door ligchaamsgestel «voor den dienst by de brandweer ongeschikt zyn." Zikrikzee den 22 September 1875. De Burgemeester en Wethouder» v. CUTTERS. De Secretaris, J. P. N. ERMERINS. Nieuwstijdingen. Inïiic. Uit den Kraton van Atchin wordt het volgende geschreven dd. 27 July In de laatste dagen was de vjjand zeer onrustig, waarvan hy blyken gaf door onze zuidelijke linie meer dan gewoonlijk te beschieten. Zulks had ook op 24 July plaatstoen tegen den middag ongeveer 2 en een half uur de 2de luitenant der artillerie 8chröder den last kreeg, eenige schoten te doen, teneinde het hevige vuur des vjjands, dat vooral ge- rigt was tegen het zuidelijkste punt Longbatta-mis- sigittot zwygen te brengen. Op deze lastgeving ging hy naar het baationliet het stak (12 c.M. getrokken voorlaad) laden en rigtte het, zooals hy Bteeds deed persoonlek. By het rigten voor het tweede schot trof hem een vyandelyke kogel vlak voor het hoofd. De kogel kwam by het regter- oor er weder uit. Dadeljjk was Schröder bewusteloos. Onder het geleide van een officier van gezondheid en een gewapend detachement werd hij naar Kotta Radja overgebragtalwaar hy omstreeks 4 nor aan gekomen den volgenden morgen tegen 5 narzonder tot bewustheid te zjjn teruggekeerdoverleden is. Tegen 5 uur 's namiddags werd hy naar zijn laatste rustplaats Kotta Petjocd gedragen. Alle hoofd- en verdere officieren de veldpredikerbenevens de majoor- kommandant der zuiderlinie en de officierenwelke aldaar voor het oogenblik konden gemist worden waren tegenwoordig. Hoe jong ooken pas kortelings aangekomen, werd hij door een iederdie hem leerde kennen als kame raad bemind en hooggeacht Hy was een nitmnntend artilleristdie de stukkenterwjjl de kogels om hem heen vlogen met de meeste kalmte en bedaardheid rigttewaardoor hy de tevredenheid zyner chefs weg droeg en zich kenmerkte als een flink en moedig officierdie zyn pligt jegens Koning en Vaderland op de meest eervolle wjjze volbragt. De gezondheidstoestand is hier veel verbeterdde troepen zien er goed uit en kunnen de goede verzorging dan ook niet genoeg roemen. Ook twyfelen wjj er niet aanof het werken aan de wegen door de manschappen heeft een gunstigen invloed. Daardoor wordt veel van de alles doodende verveling weggenomen. Aan onderofficieren hebben wy hior groot [gebrek. €htgelanfc, De evennachts stormen zyn losgebroken over Noord westelijk Europa en het Metereologisch Instituut van Engeland voorspelde verleden week, dat zy dit jaar buitengewoon hevig zullen zyn. Aanvankelijk is de juistheid dezer voorspelling reeds bevestigd door den orkaanwelke Maandag gewoed heeft in het noorden en westen van Engeland. In Liverpool vooral was de wind zeer hevig. De Bnelheid er van was Dingsdog- morgen 81 Engelsche mylen en de winddruk was 70 Engelsche ponden op den vierkanten voet. VeleBche- pen werden aan de zjjde van Birkenhead op den oever der Mersey geworpen en enkele drjjvende dok ken werden van ban ankers geslagen en slechts met bnitengewone moeite van den ondergang gered. Tal van schepen met steenkool geladen zonken in de rivier. In den mond van de Mersey, by New-Brighton, verging de Helen Southardvan Quebecken de reddingboot van Liverpooldie de bemanning van het schip gered hadwerd stuk geslagen by den terugtogt, waarby menschen omkwamen. In de stad zelve werden enkele menschen gedood door den val van schoorateenen. Een paar kolommen van de Times zyn gevuld met de opsomming van al de schade, door dezen orkaan overal aangericht. De storm en het onwederwelke Vrijdagavond in enkele plaatsen van Engeland woedde heeft ook een spoorwegongeluk veroorzaakt. De passagierstrein, die te middernacht van Victoria station te Londen vertrok hield even voor Wimbledon opdaar het electrische alarmsignaal aantoondedat er een andere trein in den weg stond. Na vjjf minuten gewacht te hebbendaalde de arm van den seinpaalen werd de bel geluidwaardoor werd aangfetoond dat de weg vry was. De trein stoomde voort en botste na eeoigen tyd met volle kracht tegen een zwaren goe derentrein welke niet tegen deD storm had kunnen opwerken en stil stond. Het bleek laterdat de bliksem den seinpaal getroffen hadden arm had la ten dalen en de electrische bel geluid hadwaardoor de machinist van den passagierstrein in den waan was gebracht, dat de weg vry was. Gelukkig heeft niemand het leven verloren by dit onheil en zyn slechts enkele wagens verbrijzeld. Itttalunb. ï*oter®U»iirÉ£29 Sept. Het Journal de St. Pt- hourg constateert, dat de behoefte aan hervormingen thans ook door Turkjje wordt erkend; daarom ook moeten de vreemde kabinetten zich van zigtbare di plomatieke pressie onthouden en vertrouwen in de bedoelingen van den Sultan aan den dag leggen. De diplomatieke bemoeyingen moeten zich bepalen tot medewerking om den opstand te doen bedaren en tot het gemeenschappelijk zoeken naar middelen, waardoor geschikte instellingen kunnen worden in het leven geroepen. ©ttvftije. KoiiHtantiuopel28 Sopt. Daar de insnr- genten geen enkel invloedrijk hoofd bezitten, hebben de consuls ook met niemand kunnen confereeren. De insurgenten vragen een wapenstilstand om gedelegeer den te kunnen benoemen; zjj zullen gematigd zjjn in hunne eischenzooalstoelating der Christenen om getuigenis af te leggen voor de geregtshoven; vaststelling der belastingen binnen bepaalde grenzenenz. Zy ver langen echter, dat de mogendheden de nakoming dier bepalingen waarborgen. De ambassadeara der Noorde- lyke mogendheden hebben besloten de consuls uit te noodigen onderling en met 8erver-bassa in overleg te tredenten einde tot eene verzoening te geraken. De Fianache ambassadeur heeft dit goedgekeurd, onder strenge voorwaarde dat geen interventie zal plaats hebben. Die van Engeland en Italië hebben als hunne meening te kennen gegeven dat zjj do zending der consuls als geëindigd beschouwen maar aan hunne regeringen nieuwe instruction zouden vragen. Belgrado, 29 September. In den nacht van 27 op 28 dezer vielen by Mokra Gora 500 Turken het Servische gebied binnen en doodden do soldaten en de grenswachtersdie daar het cordon vormden. Op het alarm rukte een Servisch bataljon uitvoor het welk de Turk8cbe troepen over de grenzen do vlucht namen. De verbittering van het volk is onbeschrjjfeljjk. JFrttnfirijft. Te Parjjs zyn onlangs vyf personen vergiftigd, ten gevolge van hot eten van soep nit een slecht vortinden Koperen ketel. Drie der lyders zyn reeds overleden. De Union Nationale deelt de zonderlinge uitwer king mede, die een bliksemstraal gebod hooft: 1000 schapen met twee herders, die op de bergen weidden, werden op eens ter aarde geworpen, 595 schapen waren dadeljjk dood, de andere kwamen langzamornand weer bjj. De eene herder geraakte buiten kennis en bleef dat tot den volgendon dag, de tweede is slechte aan de hand getroffen, die zwart en gezwollen is. Te Angers bevond zich 's avonds laat een dienst meisje op de brug du Centre. Drie peraonen vonden haar daar. Zy namen haar mede, mishandelden haar en, daar zy een ketel met koolteer zagen, kwamen zy op 't idee baar gebeelo ligebaam van 'i hoofd tot de voeten met een dikke laag kool te besmeren. Den vol genden ochtend vonden ao voorbijgangers haar aldus op straat liggen. De drie dierlyke lieden, die bet meiiye dronken ontmoet of gemaakt hebben, vóór zy het slagt offer hunner ruwheid werd, zjjn niet ontdekt. In de gemeente Valais is door den Pastoor eene processie verordendten einde het land te bevrijden van de sprinkhanenplaag. De gehcele gemeente heelt zich aan de processie aangeslotenen zjj had in elk geval dezen uitslagdat eene menigte sprinkhanen werd doodgetrapt. Zjj, die hnn kapitaal in Oostenryksche fondsen be legden, zullen zeker met genoegen kennis genomen hebben van de millioenen-spech van den jeugdigen Oostenrykschen Minister van Finantiën, den heer Szell. Wjj zullen die rede, welke drie uren dunrde, niet in haar geheel opnemen, zelfs niet resumeren, maar alleen de hoofdzaak er van mededeelen. Die hoofd- zaak is, dat Oostenrjjk eindeljjk den goeden weg voor zyn finantieel beheer heeft ingeslagen. De minister heeft voor het volgende jaar 199 millioen gulden aan gevraagd tegenover 210'/, millioen. die voor het loo- pende jaar waren toegestaan. Nog is het evenwigt niet gevondenon bestaat er nog een tekort van byna 17 millioen Hierbjj moet nog gevoegd worden 2'/, millioen aan Hongarjje voor den aankoop van kanonnen en 2 millioen, welke de Minister tot roulerend kapitaal verlangt. Te zamen 16 millioen. Deze wil hy dekken voor de helft met het overschot der leening van 76'/j millioen in 1874 gesloten, en voor de wederhelft met de opbrengst eener belasting op de inkomsten boven de 300 galden, a 3'/, percent, waarvan het bedrag op 8 millioen wordt ge raamd. Nienwedlep29 Sept. Het gestrande stoom schip «König Wilhelm" bljjft, hoe het ook Btormt, onbewegelijk op het Heldersche strand zitten. Ondanks zoo vele en langdurige teleurstellingen, gaan de En gelsche ondernemers onvermoeid voort, om te trachten hnn doel te bereiken. Zjj zjjn rusteloos bezig om het zand langs de eene zjj de van het schip weg te baggeren, opdat het vaartuig by een hoog gety vlot fcome. Indien zulk een hooge vloed zich al voordoet, vreest men echter nog, dat het, door de geweldige branding op het Btrand, onmogelijk zal zjjn het Bchip te beheerschen. A.m 29 Sept. Gisteren behandelde de crimineele Kamer van het Prov. Geregtshof alhier een hoogst belangrijke zaak. Het gold namelyk eene beschuldiging ter zake van diefstal van vjjf boeren- kooltjeeter gezamenljjko waarde van een balven eent. De gruweldaad geschiedde door een boerenknecht uit Nieuwer AmBteldie den last van zyn baas had gekre gen zulke kooien van een zyner bekenden te nalen. Hy bleek echter wat lni uitgevallen en vond het ge makkelijker over de schutting van het naburige erf te klimmendaar de bewuste kooltjes weg to nemen en ze op het erf van zijn baas te planten. De aanklagt luidde Diefstal in de aanhoorigheid van een bewoond huis door middel van over klimming." De eisch was het minimum der in deze bedreigde strafnamelyk een cellulaire gevangenisstraf van drie maanden. De ver dediger mr. G. J. Rivebetwjjfelde of hier het bjj de wet gevorderde boos opzet wel aanwezig was, daar de knecht niet uit winstbejag had gehandeld. Hy con cludeerde tot vrjjspraak. De uitspraak is bepaald op j heden over acht dagen. M!i<l«lelbur{g>80 Sept. Eenigen tyd geleden hebben de loden van twee der hier bestaande sociëtei ten nl. St.-Joris" op de Balans en »de Vriendschap" in de Noordstraat, besloten zich tot ééae sociëteit te vereenigen en in verband daarmede het gebouw van »St,-Joris" te verbouwen. Daartoe werd eene commissie van uitvoering benoemdzamengesteld uit commissa rissen van beide sociëteitendie de noodige voorbe reidende maatregelen genomen heeft. De bestaande lokalen zullen alsnn veranderd wordentwee nieuwe zalen moeten worden bijgebouwd met directiekamers enz,terwjjl een naast ae sociëteit staand gebouw is aangekochthetwelk moet worden ingerigt tot woning voor den kastelein. De gevel van het oude gebouw van St.-Joris zal echternaar men verneemtonver anderd blyvenhetgeen sommigen prjjzen, doch anderen betreuren, een verschijnsel dat zich trouwens in alle zaken voordoet. Heden is de verbouwing in het openbaar aanbesteed. Van de zeven inschryvers waren de heeren Vink c. s. te Botterdam de hoogste, nameJjjk 43,900, en de heeren Jeras Zonen alhier de laagstenamelyk 30,285 of ƒ815 beneden de begrooting. 't Zal velen zeker genoegen doen dat het werk door een onzer stadgenooten zal worden uitgevoerd daar vele handen daardoor werk krjjgendie anders in het naderend wintersaizoen daarvan welligt verstoken zouden zyn. Belooft het gebouw «mooi" te zullen wordende contributie der leden is ook «mooi." Deze zal 30 per jaar bedragen 1 Oct. Do Gemeenteraad heeft heden benoemd tot hoofdonderwijzer aan de school voor minvermo genden de heer P. O. de Jager, hulponderwijzer alhier. Zierikzee, 1 Oct. Z. M. heeft aan Mr. W. L. J. Spoor, op verzoek, met ingang van heden eervol ontslag verleend als griflier der arrond.-regtb. alhier. De Stoatabegrooting voor 1876, thans aan do Staten-Generaal ingediend beloopt in ontvangst en uit gaaf 113'/| millioen gulden. Sedert 1852 is alzoo het totaal onzer uitgaven ge klommen van 69 tot 113 millioen, of byna verdubbeld, niettegenstaande de rentelast daalde van 35'/, op 26 mil lioen. Onder de inkomsten is gerekend op byna 18 millioen gulden opbrengst der belasting op het gedistilleerd, of ruim 5 gulden vaa ieder bewoner van Nederland, groot en klein. Aan grond-, personele- en patent-belasting en indi recte belastingen (behalve net gedistilleerd) wordt betaald 80 millioen guldenvoegt men daarbjj de provinciale- en gemeente-belastingenten bedrage van 12 millioendan betaalt men per hoofd ruim 18 gulden belasting per jaar. Onder do uitgaven is voor Oorlog en Marine 38 mil lioen uitgetrokken, of byna'/, gedeelte van onze geheeie begrooting. Het detachement mariniers van 300 man, dat in Mei 1873 naar IndiG is vertrokken tot deelneming aan den oorlog in Atchin, zal, na een driejarig verbljjf, tegen de helft van het volgend jaar hier to lande terngkeeren. De Inspecteur voor het geneeskundig staatstoe- rigt voor Gelderland en Utrecht, de beer dr. W. F. P. Kichlheeft het volgende openbaar gemaakt: «Tegen do noodlottige ziekte, die bet gevolg is van den beet van een dollen hond bezit do geneeskunde tot nog toe geen redmiddel. Het eenige wat geschie den kan is het onmiddellijk vernietigen van het vergift door aanwending van het gloeiend yzer op de wond. «Ik noodig derhalve het publiek uit, geen vertrouwen te schenken aan do daartegen zoo dikwerf aangepre- zene geneesmiddelen, maar dadelyk geneeskundige hulp in te roepenen acht my thans te meer daartoe ver- Elicht, omdat in de Nieuwe IJtteïbode van 22 September latura Stramonium daartoe aangeprezen wordt, een middelhetwelk een sterk vergift en in de daar aan- bevoleno dosis hoogst gevaarljjk is." Men Bchryft ons uit Westeljjk Zeeuwsch Vlaan deren het volgende «Klagen over do tegenwoordige regering is aan de orde van den dog, doch geen enkele klagt schynt vrucht to zullen afwerpenvandaar misschien wel dat Rotterdam het eindeloos protesteren moedenu zal procederen over de aansluiting R, S. Kon men hier 't klagen ook door procederen vervangenmen zou reeds lang opgehouden hebben met het moedeloos morren over den onhondbaren toestand van deze land streek. Meer en meer toch begint bier alles bet aan zien te krygenalsof we met Belgie ineengesmolten zyn. En de oorzaken daarvan1.° het geld. Hiervan een voorbeeld. Een winkelier liet een huis bon wen onder voorwaarde dat hy het met kluten mogt betalen. Die klutenvreemdein ons land ongangbare munt van 5 cent en 2'/, cent had bjj n. b. in één jaar ontvangen. Maar niet ieder kan jaarlyks een huis laten bouwen2.° De ellendige communicatie-middelen. Een reiziger komt 's winters met de stoomboot te Breskens aan en wil zich per rijtuig naar Hoofdplaat begeven. De gewone aardewegenééne van een half uur bjj Breskens en ééne van een half uur by Hoofd plaat zyD echter ware modderpoelen en geheel en al in overeenstemming met die in Westen-Schouwen. En nH gaat hetom die onberjjdbare wegen te ontgaan via Schoondyke en Uzendyke, d. i. een weg van drie en een half uur, voorzien met vyf, zegge vyf tollen. N. B. Breskens en Hoofdplaat hebben een afstand van anderhalf uur. Byna geen uitvoer is er dan ook naar Holland. Zoo ken ik gemeentenop een afstand van één uur van de Wester-Schelde gelegendie dit jaar van de 100 H. A. verbouwd vlas wel 95 H. A. naar Belgie uitvoerden want naauwoljjks is men over de grenzenof kosteljjke wegon loopen naar alle kanten, 't Grondbezit is geheel en al in handen der Belgen. Biervliet b.v. tolt slechts één hofstede, die aan een Hollandschen heer behoort. En nu de postregeling. Dat schrijver deze9 uwe Courant eerst den derden dag na de verzending ontvangt is verschrikkelijk! maar nog te begrypen; doch flinke plaatsen op één uur af stand met veel onderling verkeer, verzenden brieven naar elkander, die soms een paar dagen onderweg zjjn. Kanalen of vaarten telt men hier nihil. Spoor wegen zyn zoo wel in deze steek, als by u ter plaatse overbodig, adres aan Heemskerk Az. Eer ik dezen brief sluit, deel ik u nog dedieverjjen mede van verloopen week. Een landbouwer onder St.-Kruis vroeg voor vyf runderen 2000 francs, hem werden er 1900 geboden. Des anderen daags waren zjjn runderen gevlogen. Brutaler echter is de diefstal op klaarlichten dag jl. Zondag by een landbouwer onder Biervliet, terwijl diens vrouw en knecht aanwezig waren. De deur stond open het kabinet was gesloten doch de sleutel lag op tafel. Toen de vrouw in dat vertrekwaarin het kabinet stondterugkwamwas het kabinet geopend en een spaarpotwaarin 40 en nog een paar andere zakenwaren naar de maan.'' De nieuwe uitwatering in westelyk Z. Vlaanderen is thans gereed tot overgave aan het Waterschap der sluis aan de Wielingen. Met de graving van dit ka naal is men in 1870 begonnen en do eerste steen van de zeesluis werd den 21 September 1871 gelegd. Van allerwegen worden byzondere staaltjes me degedeeld over de groote vruchtbaarheid van dit jaar waarin men verscheidene vruchtboomen en gewassen voor de tweede maal ziet bloejjen. Als eene merk waardigheid wordt o. a. berigt, dat na den eersten oogst van de slabooaen in den tuin van den hoofdon derwijzer 5. H. Uri te Heerenveen, de bedden weer begonnen zjjn te bloeyen en vruchten te gevenzoodat van vier dezer bedden nu op nieuw reeds meer dan 3600 boonen geplukt zyn. Kerknieuws. Beroepen te Domburg De. H. IJ. IJnzonidet, te Oudega, (Friesland.) Beroepen te PoortvlietDa. Lazonder te Oldebroek. Gemcugtle berljften. In een zeldzaam voorkomend oud werkvindt men o. a. 't volgende versje van den weinig bekenden dichter Philip Koelesmit: Als een knaap een meisken plaagt Al te Btout om kusjens vraagt, Grjjpt ze spoedig naar een speld En verweert zich als een held. 'tis my echter nooit gebleken, Of zy waarlyk er meê steken; Want dan zou, naar allen schjjn Iedre knaap vol prikken zjjn. Een boeren-zoon te Verseke is tegenwoordig zoo treurig, omdat hy die boerendochter te Kruiningen niet kan krjjgenen nu bljjft hjj maar stil t'huis op kermis dagen Want een meisje zonder geld Daar is hy niet op gesteld Maar een meid die centen geeft Daar is hjj zeer voor beleefd. Te Pwordt de vrouw van een meelzak aangeradenzich met de kermis te Sint-Maartensdyk zoo gemeen niet te gedragen, zoo als zy gedaan heeft met de kermis te Poortvliet, om de jongelui achterna te loopenals zjj uit de herberg komenwant dat past niet voor eene getrouwde vrouw. Onder de gemeente Schiebroek is een paard de tong uit zyn mond gesneden. De daders zyn niet bekend. Te Parjjs is oen echtpaar gearriveerd om Parjjs voor hun dood toch eens te zien, waarvan de man 110 jaar oud is, en de vrouw 105 jaren. Onder Dirksland wordteen gek aangeraden, als hy naar een meisje gaat, geen raad vragen aan zjjne grootmoeder, want oude menschen zyn vergeten dat zy jong zyn geweest. Nu wordt hjj maar voor den gek gehoudenwant de meid laat nu den brief aan een ieder lezen dien hjj aan haar heeft geschreven. Te Ooltgensplaat heeft de regen belet dat Geertje en Leentje naar de kermis te Oude-Tonge zyn gegaan. Zjj waren reeds netjes gekleed, en dachten mt te gaan met jongens met veel geld, dat nu is mislukt. Men zegt, dat een rjjke boer te W., nu de graanprijzen zoo dalendaarvoor vergoeding zoekt in het uitoefeoen van vrachtiijders-bedrjvenen wel zonder patent. De oude jufvrouw Wolff te M. leid sedert jaren aan maagpijnen. Als ze op haar maag drukte had ze erge pynen. Noch de doctor te M. noch die in de omstreken wisten raad voor haar kwaal. Men raadde haar professor S. te A. te gaan raadplegen. De zieldie nooit gereisd hadmoest zich heel wat opofferingen getroosteneer zy by prof. S. was. En toen zo den geleerden heer haar kwaal had geopenbaard, zei prof. S. «Wel, jufvrouw als 't drukken je hindert, dan moet jo maar niet drukken 1" Sedert is de oude jufvrouw Wolff zoo gezond als een ritmeester van de dragondersm&arze drukt ook nooit meer op haar maag Ingezonden Stokken. RE GOKSCIIE EXPORT-COMPAGNIE. Op een verzoek om eenige inlichtingen over de be doeling en den werkkring der G. E. C. is het ons aangenaam het volgende mede te deelen. Onze bedoeling is het voor eigen rekening koopen en verzenden van Land- en TuinbouwproductenVee VleeschEjjerenGevogelte WildOesters enz. en voorts het verzenden dezer artikelen voor rekening van anderen, aan ons bekende solide firma's, waarmede wy in voortdurende relatie zyn. Ter vergemakkelijking der geldmanipulaties hebben wjj eeö bankier te LondeD, aan wien onze verschillende correspondenten in Engeland hunne wissels endosseeren, en op welke wjj dan disponeeren, terwjjl wjj het be drag der verkooprekeningen van voor anderen ver- zondene producten op onze kassiers te Rotterdam aan wijzen of in Nederlandsche munt remitteeren. Voor onze bemiddeling, die als zoodanig niet alleen die van expediteur is, daar wjj tevens door onze relaties voor goede en solide plaatsing der artikelen door onze Engelsche correspondenten zorgen, berekenen wy eene zoo laag mogeljjk gestelde commissie. Buiten de onvermjjdeljjke kleine onkosten voor brief- porto, wisselcourtage eet. wordt alleen die verkoopcom missie, en wel zoo laag mogelfjk, in rekening gebracht, zoodal de originaalverkooprekening steeds de basis blijft en iederen verkooper kan voorgelegd worden. Een niet minder wichtig onderdeel van onzen werk kring zal het verder zijnwaar zulks pas geeftden landbouwers voor te licnten en hun aan te wjj zen welke artikelen voor de Engelsche markt het meest gewild zijn. Met een enkel woord werd vroeger in nieuwsbladen reeds op het kruisen met Dnrhamvee gewezen; ook het fokken en mesten van varkens kan voor de Engelsche markt zeer winstgevend worden. Wat toch is het geval? Hier te lande worden meorendeels zware var kens van 100, 200 en zelfs 250 kilo gemest; het dikke spek is het voordeeligste in de pan voor den werkman en voor zoo zware varkens wordt thans grif 80 cent per kilo schoon aan den haak betaald. Ieder landbou wer weet zelf nit ondervinding wat het hem kost, die laatste 100 kilo wicht te verkrjjgen, maar hjj moet eenmaal voor zjjne winterknechts zware varkens heb ben, omdat die het voordeeligste voor zijne huishouding zyn. Geheel anders is het in Engeland gesteldwaar weinig spek, maar daarentegen meer varkensvleesch bjj voorkeur als kleinvleesch gebruikt wordt; vandaar dat het niet te vot mag zjjn en juist het voor klein vleesch het meest geschikte, van varkens van 30 a 35, hoogstens 40 kilo, de grootste marktwaarde heeft. Zoo duur het mesten van zware varkens is, zoo ge makkelijk is het mesten van kleinere, en wy gelooven niet te veel te zeggen wanneer wy de meening uit spreken, dat goed gehoudenegekruiste Engelsche biggen op den leeftijd van 6 a 7 weken gespeend, binnen 10 d 12 weken gemakkelijk de wicht van 30 h 35 kilo kunnen bereiken en, dan voor 70 cents per kilo verkocht wor dende, meer voordeel afwerpen dan op lateren leeftyd, als zy een gewicht van 250 kilo bereikt hebben, voor 80 cent9.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 1