m 4 3-bbertcntiëw. Stoomgemaal Schouwen. STRANDGOEDEREN. Zierikzee en Rotterdam PEfHIILM-TlFEIUIirfV mUlWIA EN KRONEN, J. de JONG ZIJLSTRA. 111 i 011 is tri t ii 11111 van KUNSTVOORTBRENGSELEN, Eenige HUISMEUBELEN, Meubilaire Goederen PORCELEIN Sfeenen Windkorenmolen met Huis en Erf, Uit de hand te koop: IN LOSSING Engelsche Haardkolen. ~LET WEL! ENGELSCHE HMRDSTHKEN Schipper JAN de VRIES WEDER ONTVANGEN: iiiiSiii NARDTEN, LOCKERHOF BK C0., Verguld Zilveren Medaille. STRO®® fly Biii, GEZ. NOLET Dames- en Kinder- WI1VBI-HAITIL8 «I 0 l i sT VLliSilBËST. HH. LANDBOUWERS! f li fit ISRf Piif üiAPili» 8TB P1P NUF SCHirPKR C. PIEPLOW VerUoij on Iz, Dhont; gekozen werden als commissarissen in de plaats van de aftredende heeren mr. G. N. de Stop pelaar en K. J. Kuiler. Goes, '27 Sept. In de laatste raadsvergadering is door het lid van Swinderen aangekondigd, dat door hem eerlang nieuwe verordeningen zullen worden voor gesteld op den hoofdeljjken omslaggegrond op het beginsel van eigen aangifte. Het is by de vaststelling der kohieren voor het loopende jaar (de billetten zijn nog altyd niet uitgegeven) op nieuw gebleken, dat dit beginsel niet alleen aannemelijk is, maar ook door velen wordt gowenscht. Immers zoovelen hebben ge reclameerd en thans hun inkomen opgegeven het ware dus beter en eenvoudiger met die aangifte te beginnen. Het zal wel zeldzaam zjjn, dat de belastingschuldigen in de maand September hunne aanslagbilletten nog niet hebben, maar 't is voor velen nog al belemmerend, die nu' in eens veel moeten betalen en men kan dus ditmaal de bepaling weglatendat de geheele schuld in twaalf gedeelten kan worden voldaan. Ook ten aanzien der rijksbelasting wordt deze bepaling door gaans een wassen neus, want men komt altijd- zoo laat dat er reeds eenige twaalfden aan te zuiveren zjjn. Hoe dwaas het is dat men tegen onvermijdelijke belastingen pruttelt, is het toch waar, dat de belasting keffers er weinig op uit zjjn om den last voor de burgers drageljjk te maken. Bljjft iemand in gebreke, hjj wordt spoedig gesommeerd te betalen, maar men mogt de hoogere magten ook kunnen sommeeren om gevolg te geven aan een wetteljjk voorschrift, waarbjj den belastingschuldigen de hand wordt geboden, maar dat noch door den een noch door den ander zoo ten uitvoer wordt gelegd, dat het aan zijn oogmerk be antwoordt. Onze muzjjkdirecteur, de heer M. Edzard Greve, is als zoodanig benoemd te Sneek. Zierikzee, 29 Sept. Bjj de thans ingediende Staatsbegrooting voor 1876doet de Min. van Binnenl. Zaken het voorstel tot vestiging eener Rjjksland- bouwschool. Dit geschiedt op grond van noodzake lijkheid, daar in de behoefte aan landbouwonderwijs niet op andere wjjze voldoende wordt voorzien. Het voornemen is a vestiging eener landbouwschool te Wageningen met overname door het Rjjk van de daar thans gevestigde inrigtingen van middelbaar onderwys, en b intrekking, althans voorloopig, der rjjkssubsidiën dusver aan de (thans buiten werking zjjnde landbouw school te Warffum verstrekt en ten behoeve der nog niet tot stand gekomen) landbouwschool te Zierikzee toe- gozegd. Wageningen i3 gekozen om zjjne gunstige ligging niet slechts in 't midden des landsmaar ook te midden van onderscheiden soorten van landbouw en wegens de aanbieding van geschikte gebouwen met bjjbehoorend terrein, door do gemeente Wageningen gedaan. Als een noodzakelijk complement der landbouwschool beschouwt de Regering een proefstation voor den landbouw. Het zal verbonden worden aan de Wageningsche school waardoor een belangrijk middel tot verspreiding van kennis wordt verschaft. De gecombineerde inrigting zal 30,000 's jaars vorderen, waarvan de schoolgelden en de revenuen van 't proefstation in mindering komon. De landbouwschool zou in September 1876 in werking treden na opheffing der gemeentelijke hoogere burger school en landbouwschool. De zeemiliciens der ligting van dit jaar worden deze week in het genot van onbepaald verlof gesteld. Voor de aanstaande najaarB-examens van het lager onderwjjs hebben zich aangemeldin N.-Brabant 138, in Z.-Holland 410, in N.-Holland -132, in Utrecht 100, in Limburg 93 en in Friesland 108 candidaten. De hulponderwijzer J. G, Eloé te Stad aan 't Haringvliet is als zoodanig benoemd te Rotterdam, en de hulponderwijzer L. Fol te Dirksland tot hoofdon- wjjzer te Nieuwerkerk aan den IJssel. De milicien Gonlag, die, zooals men zich herin nert, voor eenige maanden te Arnhem op post stond bjj 't artilleriepark en toen een artillerist, die in dienst zich op het voor den toegang afgesloten terrein begaf, doodschoot, is door den krjjgsraad vrijgesproken van manslag ter zake van imbeciliteit. De man bleef zich tot het laatste toe op ziin consigne beroepen en kon zich maar niet voorstellendat hjj iets anders had gedaan dan zjjn pligt. KerkuieuwM. Ds. J. Kromligt, te Cortgene, is beroepen te Amers foort. Ds. J. Groenewegepred. te Bath en Rillandheeft bedankt voor het beroep naar Oosterland. Ds. 11. C. van Riet, geboortig van St. Kruis, na op 26 Sept. jl. to Durgerdam afscheid gepredikt te hebben, zal aanst. Zondag 3 Oct. to Retranchement bevestigd worden, als de 29ste predikant sedert die gemeente in 1632 ontstond, door zjjn voorganger Ds. C. Rogge, thans pred. te Waterlandkerkje. Ds. 11. W. van Loon, pred. te Voorthuizen, heeft voor Sluis bedankt. Ds. D. P. M. Huet, van Dirksland naar Nunspeet beroepenzal op 3 Oct. aldaar bevestigd worden door Ds. J. C. Eijkman, pred. te Elburg. Ds. B. van Schelven, pred. te Souburg, heeft ook voor Veen bedankt. Beroepen te Breskens Ds. Wisse, pred. te St. Laurens. Beroepen te Zwartewaal Ds. E. J. van de Roemer, pred. te Sint Kruis. Te Geervliet (cl. Brielle) is het predikants-tractement, van ƒ1031 tot ƒ1200 verhoogd. Gemengde berigten. Als Jaantje in den Nieuwen Kraajjert op het Hof- lust komtdan moest zij geen kwaad spreken van een jongen om hem daar zwart te maken daar zjj anders oorvjjgen zal kunnen krijgen. Een koopman te B. moest zooveel onwaarheden niet vertellen van anderen daar zulks voor zijn handel niet goed kan zijnen hjj alzoo spoedig op de flesch zal rakenen daarvoor is hjj nog te jong en te dom omdat goed te doen. Eene vrouw te Yerseke is nuregtin haar schik nu haar man een baantje heeft gekregen, en veel van huis iszjj kan nu op de praat gaan. Gedurende de kermis te Tholen is ten tooneele ge voerd Brandewijn met rum, bljjspel in vijf bedrijven; daarna De vereen igingeten en drinken dansen en wandelen. Ten slotte De gevolgen of negen maanden later of naberouw komt te laat. Betje onder Sint- Maartensdjjk wordt aangeraden eens goed uit hare oogen to zien met wien zjj verkeerd en denkt in het huwelijksbootje te stappen. Zij moest bedenken dat gaauw getrouwd, veel berouwd. Eene burger dochter te Sint-Annaland is weer op haar fortuin gaan reizen naar de kermis te Oude-Tongeomdat ay te Sint-Annaland niemand in de fuik kan krjjgen. Te Biggckerke wordt een ridder van de naald aangeraden, zoo niet to twisten over den godsdienstwant dat past niet voor een man die zoo dom is als een ezel. Vooreerst moest hij geen kwaad spreken van anderen dan zou hij nog kans hebben om hulp-prediker te worden, dat meer opbrengen zou als de naald. Te Borsselen zal eerstdaags ten tooneele worden gevoerdDe drie commissieleden, of de mislukte poging tot feestvieren, kluchtspel in twee bedrjjvenwaarin zal gezongen worden 't Waren toch te gekke zaken Om zooveel lawaai te maken Overdreven was 't gewoel Daarom miste men het doel. Een bocren-zoon te Baarland moest zich wat fat soenlijker tegen de knechts gedragen, en wat vriende lijker tegen de meiden zjjn, dat zou hem moojjer staan. Eene dame te Bheeft op de Goessche kermis zich weder beroemd gemaaktzjj heeft zeven mannen gehad en nooit getrouwd geweestkinderen gehaden nooit groot gekomen enz. STOOMIIOOTDIENST van Middelburg op Rotterdam Van MIDDELBURG: October 1875. Vrjjdag Zaturd. Maand. Dingsd. Dond. Vrjjdag Zaturd. Maand. 1 'smorg. 10,u. 2 10,— 4 6,- 5 6, 7 6,— Van ROTTERDAM: Dingsd. Woensd. 1 's morg. 10,30 u. 10,30 10,30 10,30 10,30 10,30 10,30 11,30 en tusschen Afvaurturen i Van ZIERIKZEE: Vrjjdag 1 '8 morg. 11,— Zondag 3 's midd. 12,— Woensd. 6 's morg. 6, Vrjjdag 8 6,— Zondag 10 8, Woensd. 13 10, Vrjjdag15 11,— Zondag 17 's midd. 12,— Woensd. 20 's morg. 6. Vrjjdag 22 6,— Zondag 24 9,30 Woensd. 27 10,— Vrjjdag 29 11,— Zondag 31 's midd. 12, gelegen plaatsen, in October 1875. Van ROTTERDAM: Zaturd. Dingsd. 5 Dond. 7 9 's morg. 6,— 8,- Zaturd. Dingsd. 12 Dond. 14 Zaturd. 16 Dingsd. 19 Dond. 21 Zaturd. 23 Dingsd. 26 Dond. 28 Zaturd. 30 ,30 9,30» 10,15 6,- 6,— Biirgerljjlte Stuud te Zieriltzee. g eboeen 16 Sept. Eene dochter van H. Kinsbergen en M. Libz- gitz. 17 dito. Eene dochter van P. Papeveld en W. Peute. gehuwd: 22 Sept. J. Verschuur, jm. en M. J. van Djjk, jd. overleden: 17 Sept. M. ten Harinck, oud 60 j., vrouw van C. Unkel. 20 dito. C. Botvliet, oud 4 m., z. 23 dito. M. van der Kreke, oud 3 m., d. Bevallen van een' Zoon JOHANNA HOOGENBOOM, geb. Boogbrd. Noordwbllb, 26 September 1875. Bevallen van een Molnje, N. L. van GORSEL, geb. Friderichs. Rilland, 27 September 1875. Heden avond ten half acht ure overleed onze veel geliefde zoon MARINUSin den ouderdom van negentien jaren en zes maanden. Met weemoed staren wy op zjjn stoffeljjk overschotdaar hjj een steun voor ons was. J. de VRIEZE. L. de VRIEZE en kinderen. Elkerzee, September 1875. Tot mjjne groote droefheid overleed heden in den ondetdom van 66 jaren en 11 maanden, aan de gevolgen eener slepende ziekte, mijne geliefde moeder KRINA DORST, Weduwe M. de Pree, in leven land bouwer en Kerkvoogd bjj de Herv. Gemeente alhier. Hokdeken8Kerke, A. de PREE. 25 September 1875. Hedon overleed ons dochtertje D IGN A ADRIANA, in den ouderdom van vier weken. Axel, Iz. van der MOER. 25 September 1875. M. J. van der MOER, de Barker. Heden overleed te Renette NEELTJE KRIJGS MAN, Wed. Leendert Rentier, in don ouderdom van twee-en-tachtig jaren. Rbnesse, C. VERTON. 27 September 1875. Heden ontsliep zacht en kalm, na een geduldig Ijjden van zes weken, injjn Echtgenoot HUIBRECHT van der VALK, in den ouderdom van bjjna 73 jaren, waarvan ik 51 jaar met hem in den echt mogt ver- eenigd wezen. Mede uit naam mijner kinderen en Zierikzee, behuwd-kinderen, 28 September 1875. Wed. H. van der VALK, geboren Sas. Strekkende deze tevens tot bjjzondere kennis geving aan vrienden en bekenden, zoo binnen als buiten deze stad. Op verlangen pan den overledene zullen gcene uiterlijke teekenen van rouw gedragen worden. Heden stierf onverwachts ons jongste kind LEENDERT. Zierikzee, 28 September 1875. J. van DIJK. S. van DIJK—Blanker. M. MEERMAN en Vrouw betuigen hunnen harteUjlcen dunk voor de vele bewjjzen van belangstelling bjj hun 50jarig huweljjk ondervonden. Tholen, 24 September 1875. Aan al degenen, die hezwnnr hebben tegen de oprfcfftliifi: van «lat Stonmgomnnl wordt medegedeeld dat een A D R IC 8waarbjj hunne bezwaren aan Gedeputeerde Staten worden ken baar gemaaktter onderteekening ligt in het Hotel de Weerd van Doiulcrdng 30 September tot Zondag October 1875. Zjj worden uitgenoodigd daarvan kennis te nemen en het na goed keuring met hunne handteekening te verzekeren. Aangebragt te Brouwershaven de navolgende op den Oosterbank in zee govischte Struiidgoederen een ANKER met jjzeren STOK, ongemerkt, zwaar p. m. 1000 K.G. met p. m. 70 meter KETTING eeu DITO DITOgemerkt C. V. B.zwaar p. m. .35 K.G. een oud roest ANKERTJE met houten STOK onge merkt zwaar p. m. 50 K.G. en een ANKER met houten STOKongemerktzwaar p. m. 200 K.G. Zijdie vormeenen daarop regt te hebben worden voorde tweede mual opgeroepen totreolam*». Brouwershaven den 25 Augustus 1875. De Burgemeester van Brouwershaven J. M. LOCKER de BRUIJNE. DIRECT CORRESPONDERENDE WAGENDIENST Van Zierikzee, Hotel van OPPEN, afrid 1 uur na af vaart van Middelburg en 2 uur na afvaart van Rotterdam. Afvaart van Zijpe naar Rotterdam nimmer vroeger dan 3 uur na afvaart van Middelburg. S T O O M BOOTDIENST tusschen Kooien- en Turfbakken, HaardstellenVegerljes, Staanders Plaatdoek en Haardkleedjesgroote sortering bij bestaande 0. a. in voor VERLOTING bestemde juweelcn, goud- en zilverwerken aineublementen pianino's, horlogenkettingen poi-celeiu en uurdewerk' damast, spiegelsbeeldhouw- en nehilderwerkcii enz. in Sept.I Oct. 1875 in de Parkmlen te AMSTERDAM. LOTEN TEGEN EEN GULDEN verkrjjgbaar bjj de HH. van DISHOECK en S. OCHTMAN Jz. te Zierikzee. Uit plaatsen waar nog geen debituuleu aangesteld zjjn, worden franco aanvragen ingewacht te Amsterdam, bjj het «Technologisch Bureau," Heerengracht No. 3. De Griffier van WAGE zal op Zutur- dag den Sden October 1875, 's namiddags 1 uur, vóór het huis bewoond geweest door JOH. van ALMKERK te Zonnemairepubliek verkoopen ARBEIDERSGEREEDSCHAP en eene partjj DROOG HOUT. DE VERKOOPING VAN DE EN EENIG te Sint Maartensdijk ten overstaan van den Notaris J! SIPKES, zal geschieden op DONDERDAG OCTOBER v.a.rmlddtigH om ÏO 111*0 en niet Vrjjdag 8 October 1875, zooals vroeger was bepaald. Door verandering van woonplaats Uit de buurt te koop EEN IN 1 874 NIEUWEN to bevragen bij M. L. van VESSEM', Molenaar te Hoedekenikerke. Brieven franco. Er kan, desverkiezende IOOO als lste j Hypotheek op gevestigd bljjven. Een flink WKUKPAAKD, keur uit vjjf, tusschen de 3 en 10 jaar oud, bjj P. van HAELE te Haamstede. Uit de l>uii«l tc l«>op: Een Orkest, een Baschen Viool en een partjj W(jn- en Lll«w*u:lsi-y-.eii. Wed. A. SCHILLEMANS. EERSTE KWALITEIT MOOLENBURGH Co. Geen 1,40 meer maar van af heden verkrjjgbaar ziiivor gezeefde puike kwaliteit voor ƒ1,10 per mud, dito SCHAALKOLEN f2,35 per schaal per MO kilo. W. RA ARS, Zierikzee. arriveert binnen eenige dagen met eene lading korte- en langen TURF, alsirie<le grove- on lijne BEZEMS. Een ruime voorraad KERKBOEKJES voor kinderen inhoudende NIEUW TESTA MENT, PSALMEM en GEZANGEN, verguld op snede in bruin leder k f\,¥5 en 1,-4O, DITO zonder Gezangen in leder 85 in linnen 70 cents. alsmede enkele Psalmboekjes a 22V« cents. Beleefd beveel ik my tot levering aan. A. J. DE LOOZE. BERIGTEN DEN ONTVANGST VAN EENE PARTIJ waaronder met groote vlugtwielen. HAND-D ORSCHMA CHINES, met en zon «lor ZEEFT e nas. LEVEREN STEEDS TREDMOLENS, DOHSCn-MAClllVKS. ZUM MACniVRS, ENZ., TOT CONCURERENDE PRIJZEN. De ondergctcekendc hebben de eer te berig- ten, dat het REPOT hunner THEE os voor Zierikzee. is gevestigd bjj Mcjufvrouwen Gcz. IVO Ij ET Oude Haven. M. RAVENSWAAIJ ZONEN. Oude Haven Zierikzee, bevelen zich aan tot de levering van THEE uit het magazjjn van de Heeren M. RAVENSWAAIJ ZONEN Gorinchem. van J. T. v. D. WEELE van Middelburg. Gedurende «Injagen zjjn bjj de Gez. LOEWER, Poststraat, Zierikzee, de NIEUWE MODELLEN W1 IN TE R-M A IN T E LS ter bezichtiging gesteld. Zij bevelen zich aan tot de ontvangst van bestel lingen belovende eene accurate uitvoering der haar op te dragen orders. Ge/,. LOEWER ONTVANGEN DE NIEUWSTE MODELLEN WINTERHOEDEN, ruime keuze BLOEMEN UI IN T EN en G. A. ROOTHAERT—Pauldssen, Oude Appelmarkt. T«»ntoomat/elliiifg- Zaandam September 1875. LEMKE'S en TUIJN'S Verbeterd Waschmiddel voor Wol vee. Heeren LANDBOUWERS! Do zoo gunstig bekende VLEE8CHME8T, aangevoerd van Fkay-Bentos in Zuid-Amerika, bestaan de uit afval van geslagt voo, gedroogd en tot poeder gemalenwelke de vereischte bestunddcelen bezit voor een goede bemesting, en zich aanbeveelt door bil- Ujlcc prjjs, alsmede door het gebruik in den landbouw in Belgie en in Nederlandwordt geleverd door de Heeren v. SCHAFFERS C. te Antwerpen. Informaties bjj D. HOCKEIz. te Zonnemaire. De door verschillende proefnemingen reeds gunstig bekende NÖORWEEG8CHE GÜAN0 VEDEREN. Degene welke TER BEWASSCHEN willen geven, kun nen dit bezorgen van af I tot t8 Oct. aanstaande. Dam. Wed. .7. VOORBEITEL. De ondorgeteekende berigt bjj deze bet publiek dat zün A T E Ij I E R, geplaatst achter do woning zjjner ouders op de haven, ook gedurende de KERMIS alhier zal geopend zjjn. St. Maartensdijk, C. MULLER, September 187 5. is weder, zoolang de voorraad strekt, of anders door zjjne tusschenkomst verkrjjgbaar bjj Bruinissb, JAN van POWERING Mz., 28 September 1875. eenig Agent voor- Schouwen on Duiveland. groot formaat per riem ƒ1,65, klein - 0,85. Zierikzee, A J. de LOOZE. vaart aanstaanden ZONDAG naar de steden Rotterdam en Dordrecht. MARÉCHA USSÉE. ÈR WORDT GEVRAAGD een gresebtbt PERSOON om als Muréchaussêe in dienst te treden. Vereischten zjjn: goed lezen on - schrjjven leeftyd beneden de 35 jaren, gezond en sterk ligchaamsgestel. Zij die niet gediend hebben komen niet in aanmerking. Reflecteerenden adresseeren zich aan H. LOUWERSE, Maréchausséo te "s Bosch. L. van IMMERZEEL te Melisiant, VRAAGT ZOO SPOEDIG MOGELIJK een SMIDSKNECHT. Loon naar bekwaamheid. Adres franco of in persoon. Mevrouw de CLERCQ van WEEL te Haarlem vraagt tegen NO VEMBER eene WERKMEID. Men vervoege zich bjj de Dames van ADR1CHEM. Uitgevers: DE LOOZE Sc WA ALE. Snelpersdrukkery van OCHTMAN, PIETERSE ft VAN DISHOECK, Meelstraat, B, 65.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 2