ZIERIKZEESfHE NIEUWSBODE. No. 5599 52steJaarg. Donderdag 50 September 1875. Verscbgnt DINGSDAG, DONDERDAG en ZATURDAG. De prjjs per 8 maanden is 1,80, tranco per post 1,60. ADVERTENTIËN 10 Cts. per regel, kunnen uiterlyk tot des Maandags, Woensdags en Vrijdags voormiddags 10 ure bezorgd worden. Kamer vun Koopliamlel en Fabrie ken te Zierikzee. Voor belangstellenden liggen ter inzage': VERSLAG van den staat der Nederlandache Zee- viascherijen over 1874." •STATISTIEK van'den Handel en de Scheepvaart van het Koningrjjk der Nederlanden over het jaar 1874." STATEN van de in-, uit- en doorvoer gedurende de maand July 1875." Men vervoege zich bjj den bode H. de VOS. Een on verantwoordelijk Regeringsbeleid. Naauweljjts zjjn de Staten-Generaal weer bijeenof aanstonds wordt het Ministerie in de Eerste Kamer door eene motie van wantrouwen getroffen. Men moge beweren dat de motiein de zitting der Eerste Kamer van 23 September geene politieke betoekenis heeft dat zjjvolgens haren voorstellerde heer Duymaer van Twistslechts strekte om een verschil van gevoelen tnsschen de Regering en één tak der Vertegenwoordi ging over één punt van regeringsbeleid te constateren vleiend is het voor het Ministerie zeker nietbejegend te worden met de uitspraak>gjj hebt het algemeen belang niet behoorljjk behartigdWat zouden Direc teuren eener naamlooze Maatschappij doen, indien in de vergadering van aandeelhouders, wanneer er strijd werd gevoerd over een door Directeuren gesloten con- trakteene motie van gelijken inhoud werd aangeno men de Directeuren zouden het ongetwijfeld aan hunne eer verschuldigd achtenhunne betrekking neder te leggen. Vreemd is 't dus niet, dat de Ministers het zelfde hebben gedaan of voornemens waren te doen vreemd zou dit alléén zjjndat zjj die verklaring naast zich nederlegden en zich daarover niet bekommerden. Wat was de zaak? Reeds in 1845toen de Rijnspoorwegmaatschappij hare eerste concessie verkreegen deze door haar werd aanvaardwerd haar de verpligting opgelegd om do aansluiting van haren spoorweg met den Hollandschen te Rotterdam uit te voeren. Zjj maakte met die aan sluiting die nog al kostbaar scheengeen haast en in 1852 vonden Regering en Staten-Generaal het raad zaam om aan het subsidie toen aan de Rijnspoorweg maatschappij verleend, teneinde haar spoor te ver- smallende voorwaarde te verbindendat de Maat schappij »alle op haar rustende verpligtingonwelke uit deze overeenkomst en de acte van concessie voortvloeijengetrouwelijk nakomo." Dat eischto dus de wet van 29 Mei 1852. Met welk gevolg? Dat do Maatschappij zeer dankbaar was voor het subsidieen dit ook aanwendde tot spoorversmallingmaar de aansluiting onuitgevoerd liet. De Rijnspoorwegmaat schappij onttrok zich aan hare vorpligting en lachtte met alle bedreigingen van opvolgende regeringen. Dor Regering van 1860 komt de eer toe dat zjjhot clralon der Maatschappp moedebesloot den weg van regten in te slaanten einde de Maatschappij te dwingen tot uitvoering harer verpligtingen. Processen duren in Nederland langvooralwanneer zjj door groote maat schappijen worden gevoerd en de proceskosten over do aandeelhouders kunnen worden omgeslagen. Nadat do Maatschappij haar procos tweemaal verloren had en do zaak in cassatie zou worden behandeld legde zjj het hoofd in den schoot en wendde bjj den heer Heemskerk, die toen minister waspogingen aan om het geschil bjj schikking te beëindigon. Wat haar, de weerbarstige Maatschappyop eenmaal zoo onderworpen maakte Do reden was duideljjk. Zjj smachtte naar de Concessie voor de door haar zeer gewenschte nieuwe Ijjnen Gouda—den Haag en Harmeien—Brenkelen 1 zjj wilde de Hollandsche Maatschappij binnen hare uaauwste grenzen terugdrijven. De heer Heemskerk toonde zich goedertierend. Aan de Rijnspoorwegmaatschappij werden de beide concession verleend bjj eene overeenkomst (de veelgenoemde overeenkomst van 1867), waarbjj »zjj zich op nieuw verbond de aansluiting te Rotterdam op de in de overeenkomst omschreven wjjze tot stand te brengen", en waarbjj zjjtot verzekering dier verbind- teniseen millioen bjj den Staat deponeerde. Destijds zag de heer Heemskerk dan toch nog in dat de aan sluiting te Rottordam een algemeen belang" was. Maar haastte de Rijnspoorwegmaatschappij zich nu met de aansluiting Oneon 1 Zjj zorgde wederom dat de lijnen Gouda—den HaAg en Harmeien—Brenkelen werden gelegd deze waren minder kostbaar, beloofden in de toekomst meer voordeelig te zjjnmaar de aansluiting te Rotterdam bleef in het vergeetboek. Wederom verliepen zeven jarenin 1874 kwam eindeljjk de Rogering bjj de Tweede Kamer met een planwaarmede ook de Rijnspoorwegmaatschappij genoegen had genomeneen plan van onteigening waardoor de aansluiting te Rotterdam eindeljjk zou verzekerd worden. Het ontging echter aan hot schran der oog van den heer Tak van Poortvliet nietdat in _jlie onteigening wederom eene begunstiging voor de door opvolgende regeringen steeds beweldadigde Maatschappij was gelegen. De rigting was zóó gekozen dat de spoorweg Hoek van Hollanddie éénmaal komen moet en die een zeer winstgevende lijn belooft te zjjn, in het station niet van het Staats-maar van den Rhijnspoor zou uitloopen. De Tweede Kamer nam een amendement van den heer Tak van Poortvliet aan waarbjj aan de onteigeningaljjn eene andere rigting werd gegeven. De Rijnspoorwegmaatschappij maakte daartegen bezwaar. In zooverre was zjj in haar regt. Zij had zich tot ééne aansluiting te Rotterdamniet tot iedere verbondenen zjj behoefde zich niet te ver eenigen met zulk eene aansluitingdie zij eene onmo- geljjkhoid achttemaar daarom nog geene onmogelijk heid behoefde te zjjn. In dien stand bevond de zaak zich op het einde van het vorige jaar. Wat moest er nu gebenrd zjjn nadat de Maatschappij ongezind bleek de geamendeerde onteigeningswet uit te voeren? Regering en Maat schappij hadden nieuwe onderhandelingen moeten ope nen en het over eene andere aansluiting trachten ééns te wordenen dan met eene nieuwe wet by de Kamer moeten komen. De Tweede Kamer sou zeker niet iedere aansluiting hebben afgekeurd. Of de Minister had ook nog een korten tjjd de zaak kunnen laten rusten: in het kapitaal van één millioen lag althans voldoende guarantie voor de uitvoering van het werk. Maar wat hebben de Ministers van Binnenlandsche Zaken en van Finantien verkozen te doen Zy hebben den spot gedreven met de beslissing van de Tweede Kamer der Staten-Generaalzjj hebben eigendunkelijken zonder medewerking der Wetgevende Magtmet de reeds zóózeer met gunsten overladen Maatschappij eene nieuwe overeenkomst gesloten, waarhij zij het algemeen belang op de meest roekelooze wijze hebben prijs gegeven. Wat hadden zy in hunne nieuwe overeenkomst be- hooren te doen? Zij hadden zeer zeker streng en naaawgezet moeten vastbonden aan de dertig jaren lang gehandhaafde verpligting de aansluiting zij hebben die verpligting losgelatende Maatschappij daarvan ontslagen Zjj hadden in geen geval het waarborgkapitaal van één millioen moeten loslatenzij hebben zich ver bonden dit aan de Maatschappij terug te gevenomdat de hoofdverbindtenis als vervallen moest worden beschouwd. Zjj hadden vooral geene nieuwe gunsten aan do Maatschappij mooten verleenenzij hebben haar de garantie der lijn LeidenWoerden opgedragen eene lijn, die hare kosten ruimschoots zal dekken. Zjj hadden in ieder geval stevige" equivalenten moeten bepalenhet éénig equivalent is gelegen in de aanvaarding der verpligting tot kosteloos brieven vervoer maar de verbindtenis is zóó onduidelijkdat men niet weettol hoe lang die verpligting voortduurt. Zy haddenboven allesmoeten zorg dragendat aan de Wetgevende Magt het oordeel overbleef over eene overeenkomstdie den Staat geldeljjko verliezen deed lijden on geldelyke lasten kon opleggen (vooral als de Staat nu tot die aansluiting zelf zal moeten overgaan) zij hebben aan de Wetgevewle Magt geen ander oordeel vergund dan over de onteigening LeidenWoerden, zoodal, onverschillig of de onteigenings wet goedgekeurd werd of nietde aansluiting te Rot terdam bleef prijsgegeven. Is hot wonderdat in de Eerste Kamerdadeljjk na hare bjjeenkomst, een storm is opgegaan? Dat de openbaro meening eene daad van zóó ergerlyke miskenning van het algemeen belang en van do con stitutionele beginselen gisptede Eerste Kamer haar tuchtigde? Dat straks als de Tweede Kamer de inlichtingen der Regering over dit onderwerp zal toetsenook dAAr een kreet van afkeuring zich zal doen hooreu? Aan kwade trouw of oneerljjkheid valt gelukkig bjj Nederlandsche Ministers niet te denkenWaaraan dan Helaasaan onvergeeflijke ligtzinnigheid aan verregaande luchthartigheid Aan zucht tot gunst betoon Maar eene politiek van gunstbetoon veroor deelt zich zelve; zy is eene politiek van zwakheid. Regeringen hebben slechts het algemeen belang te behartigen en moeten tooziondat dit niet worde opgeofferd aan do zacht om aan byzondore personen of maatschappijen gunsten to bowjjzen. klaar niet bet geringst vergrjjp noemen wjj de krenking dor constitutionele beginselen. Waaraan ontleende do Regering het rogt om eene dergelijke overeenkomst to sluiten, zonder medoworking dor Wetgevende Magt Zy beweertdat den Koning het regt toekomt om concession te verleenen; zjj zon er zelfs hebben kunnen bijvoegendat hot onder werp dor concession bjj ons te lande is eene ongeregelde materie. Dit alles is juist. Maar waar uit cone con cessie finantiële verpligtingen voortvloojicu waar de strekking eene overeonkomst isafstand te doen van eene verpligting die één millioen vertegenwoordigt daar was de medewerking dor Wetgevende Magt onmisbaar. Eeno eigenmagtigo oplossing dezer zaak was bovendienna hotgeen in November van het vorige jaar gebeurd was eene uitdaging dor Verte gen woordiging Sommigen boweren »Op do overeonkomst kan niet worden teruggekomen." Is dit wol juist? Is eene ovoreonkomst geldig als dezowanneer zy de be krachtiging mist dor Wetgovende Magt? Ziedaar eene vraag van stantsregtmisschien nog wel spoedig een bron van twistgedingen. Want dit is nog ecno bijzondere verdienste dezer ongeëvenaarde overeenkomst dat zjjhotzjj gehandhaafd, hetzjj vernietigdsteeds de oorzaak zal zyn van pro cessen! Hebben wjj, na dit alles, regt te sprezen van oen «onverantwoordelijk regeringsbeleid"? Algemeen Overzicht. Als meu de berichten uit ITrimUrjilt oppervlak kig leest, dan zou men zeggen dat de nandaent slechts op nevenzaken gevestigd is. maar bjj nader inzien schemert in alles door, <lat de hoofdzaak niet uit het oog wordt verloren. Zoo bjjv. was er oen gerucht van kabinetsquaestiodio tot meer of min belangrijke ver andering in de regcering zon kunnen leidonmaar kenneljjk zoekt mon olko botsing te verraydon waar- schynlyk omdat men overtuigd isdnt daaruit belang rijke govolgen zouden kunnen voortkomenwaar de eene cn do andere partij slechts op een oogenblik van verwarring wachtoin haren slag te slaan. In verband daarmede wordt er veel geschreven over eene reis van den keizerlijken prins. De eon zegt, hjj zal gaan om zich te onttrekken aan al de aansporingen om zich van het gezag moester te maken en de ander beweert daarentegenhjj zal blyven om voor ieder mogeljjk geval by de hand to zjjn. Wjj zouden knnnen zeggen het oogenblik schjjnt nog niet daar, maar alles wordt voorbereid om hot te doen komen. Intusschcn houdt men zich met allerlei zaken bezig als bjjv. dc benoe ming van senatorenvolgens de nieuwe wot. Men vermoedt dat vele leden der Nationale Vergadering tot dezo hooge waardigheid zullen benoemd worden en verdiept zich reeds in het verliesdat geleden zal wordenals do beste specialiteiten in den Senaat overgaan. Een ander onderwerp van dagbladgeschryf 19 de uiislnktc poging om eeno katholieke medische faculteit to Parjjs op te richten. In geen der gasthuizen heeft men den vereischten toegang kunnen verkrijgen en wel zooals er gezegd wordtomdat men vreesde dat, als de katholiek-medische- en andere studenten aan het leger des kranken samenkwamener waar schijnlijk op deze, daarvoor zeer ongeschikte, plaats gevechten zonden ontstaan. De bekende Venillot beeft in verband daarmede gezegddat naar zyne overtui ging bidden veel meer helpt dan recepten. Volgens hem zon men dus de doctoren in gepatenteerde bidders dienen te veranderen, maar dan ongelukkig de apothekers. Uit jduittüclilutirl zjjn geene politieke tydingon van eenig gewicht, maar toch is daar een onder werp aan de ordedat in hooge mate de belangstel ling ook van het buitenland wekken moet. Er wordt nanielyk oen vrij hevigen strijd gevoerd over de al of niet uitbreiding van het protectionistische stelsel. Zoo bjjv. willen de ijzerhandelaars eene krachtige bescher ming, ten einde de concurrentie met Engeland te kunnen volhouden. Naar het schijnt zijn de protect! onisten in den rijksdag nog al talrijkmaar daaren tegen verzekert mendat het ministerie en vooral Camphausen zeer voor den vrjjen handel zynzoodat er voor het oogenblik weinig gevaar zou bestaan dat do beschermers bun zin krijgen. Maar toch verwacht mendat in de aanstaande zitting de tegenstanders van het vrjje handelsverkeer zich krachtig zullen doen booren on de regeering aanvalleu. Nu de ijzerfabri kanten begonnen zjjnkomen ook de katoen- en kleederfabriekanten om bescherming vragen van hunne industrie. Het schynt dat voor die allen de lessen der geschiedenis verloren zyn en dat zjj den actucelen toestand niet willen begrypen. De Itttlinmischo bladen spreken veel van een Katholiek Congresdezer dagen te Florence gebonden. •Al aanstonds trekt de aandachtdat men hier weder van Katholiek spreektkrachtens de aanmatiging waar door de Roomsche Kerk zich steeds onderscheiden heeft, in plaats van den waren naam Roomsch te ge bruiken. Al verder droeg dit Congres het karakter van alles wat van de Roomsche Kerk uitgaatname- ljjk dat men het licht schuwdeer mocht geen ver slaggever van eenig dagblad in de vergadering komen, maar men heeft toch niet kunnen verhinderen dat bekend werd hoe in die vergadering allerlei grieven tegen de Regering zjjn ingebrachttorwjjl men besloten heeft het regt van petitie in de ruimste mate toe te passen in de hoop van daardoor het gouvernement zoo te bemoeilijken dat het eindelijk genoodzaakt wordt aan de eischeD der kerk toe te geven. Of dit laatste echter in Italië wel bereikt wordeu zallaat zich op goeden grond betwijfelen. En wat nieuws uit zoo vraagt menigeen in do eerste plaats omdat hem de ongelukkige bur geroorlog het meeste belang inboezemt. Weinig ia er van te melden maar wat wjj weten is dat de zaken van geen der beide partyen vooruitgaan. DeCarlisten zyn in de laatste dagen weder herhaaldelijk in het onderspit geweest. Bjj een uitval uit Pampeluna wer den zjj uit den omtrek dier stad verdreveneene aldeeling van hen is over de Fransche grenzen ge trokken, natuurlijk omdat zy geen anderen uitweg had en al zjjn ze niet op alle punten door de wapenen geslagen zjj hebben alweder in kracht verloren. Daar entegen is ook bjj hunne tegeDparty geen vrede. Sedert het optreden van het nieuwe kabinet sparen de Ultra- montanen geene middelen om dit ten val to brengen. Do verdeeldheid, door de bekende twistzoekers aange vuurd doet Spanjezjjn volk en zjjne Regering nog wat meer kwaad dan een Carlistisch leger zon kunnen. I Het Vaticaan zou zoo gaarne, als voorheen, in Spanje regerenmaar het begrypt nietdat de tyden veran- j derd zyn en dat het zich zeiven afbreekt juist door j de wauhopende pogingen om eon vorwoest en onmogelijk gezag te herkrjjgen. Do zaken in de Herzegowimi gaan ook al niet vooruit. De opstandelingen willen van geen on- derwerping weten, tenzjj op voorwaarden, die voor j de Turken onaannemclyk zjjn en zeker door heu nooit zullen aangenomen wordenzoolang zjj zich van hunne j overmacht bewust blyven. De Consuls der vreemde mogendheden houden wel vergaderingen om zoo mo gelijk tot een bevredigend einde te komen, maar tot hiertoe zonder vrucht. En de opstandelingen kunnen wel niet op schitterende wapenfeiten bogen, maar zjj zyn nog krachtig genoeg om oen soort van guerilla- oorlog te voeren en zjj schynen daarom te zullen volharden zoo lang geen geduchte macht tegenover hen staat. Wat men in do laatste dagen ons nit berichtheeft alleen betrekking op hetgeen onlangs is voorgevallen met oen pleizier-yacht, dat door het ko ninklijk yacht in den grond gevaren is, en voorts houdt men zich bezig met de toesprakendie hier en daar door Parlementsleden tot hunne kiezers worden ge houden. Daaronder is er eene, die vooral de aandacht verdient die namelyk van den beer Whally, die vree- seljjk tegen du Jezuitcn is uitgevaren en daarbjj den bisschop kardinaal Manning niet heeft gespaard. Zeer tcrocht heeft dit Parlementslid ingezien, dat de vrjjheid van zjjn land ernstig wordt bedreigd, door een vyand, die in eigen boezem schuilt en die govaarljjker is dan een die mot kruid en lood gewapend is. Als wjj zoo de geschiedenis der verschillende landen overzien, dan bljjkt ons dat het overal dezelfde macht is, die onrust stookt on tweedracht kweekt. De kerk hoeft heel wat voor hare verantwoordingdaar zy de dierbaarste belangen prjjs geeft om haar gezag te handhaven. En toch bereikt zjj haar doel niet! Nieu wstijdi ngen. Rmerrfta, Dc arbeid-crisis in de Vorecnigdc Staten duurt voort. In Now-York zyn duizenden menschen zonder arbeid. In New-Orleans is de toestand verschrikkelijk. Do stad heeft moer dan 40,000 armen te onderhouden. Handel on verkeer thans geheel stil. De haven is nagonoeg ledig. ©ngelttnfc. De nationale kweekschool, waar los in het koken gegovcn wordt, zal in deze weok weer geopend worden. De schoolcommissie tc Londen heeft bepaald, dat op hare koston 300 meisjes koken zullen loeren, n. 1. 150 to Marylebone en 150 te Greenwich. Do maatschappij van kunsten stolt 5 meisjes in de gelegenheid zich kosteloos in die edele kunst te bekwamen. ©Mtfetje, 28 Sept. Naar men verzekert, ver langde bet ontwerp adres der minderheid, hetwelk niet fedrukt werd, onmiddellijke oorlogsverklaring, afschaf- ng van allo bureaucratische inrichtingen, vervanging van alle ambtenarenopheffing der gendarmerieab solute vrjjheid van drukpers. De natie beschouwt deze ciscben der minderheid als de hare en vordert met groote onstuimigheid den oorlog met Turkjje. Men verwacht te Madrid dat do burgeroorlog binnen een weck of twee, drie, geëindigd zou wezen. Don Carlos wil nu weder, volgens een telegram uit de hoofdstad, den krjjg voortzetten, maar zyne generaals en raad gevers, eenige Jezwtcn en verstokte ultramontanen uitgezonderd, zjjn van eene andere meening cn hebben besloten de voorwaarden aan te nemen, die dc regering stelt. Het schjjnt dat Don Carlos zelf zjjn zaak verloren acht, maar dat hy haar niet wil opgeven, ter wille van zyne Fransche vrienden en dat hij, als alles hem tegenloopt, een manifest zal uitvaardigen, waarin hy verkondigt, dat hjj door verraad on andere redenen gedwongen is voor het oogenblik den Btrjjd uit te stellen, om hem echter zoo spoedig mogeljjk weder te aanvaarden. Aan de 820 Car listen, die in Frankryk geïnterneerd zjjn, is persoonljjb gevraagd of zjj zich aan koning Alfonsus wilden onderwerpen slechts vier hebben hierop een bevestigend antwoord gegeven cn zjjn dan ook naar de grenzen teruggebragt, terwjjl de overigen ge ïnterneerd zullen worden. Waarschynljjk zal het. aantal geïnterneerde Carlfeten aanzienlijk vermeerderd bunnen worden volgens een telegram uit Londen aan de Times worden 2500 Cor- listen te Vieilla door 10,000 man regeoringstroepen ingesloten gehouden, en zullen zjj waavschjjnljjk ge dwongen worden do Fransche grenzen bjj Poutduroi over te trekken. Ook, by Pampeluna hebben de regeeringstroepen belangryke voordeden behaald. Zij hebben de Carl isten uit verscheiden sterke posities verdreven eu die bezet. Don Carlos is na een hevigen strijd uit de vallei van Batztan naar Estella teruggetrokken. Uit Gibraltar wordt aan de »Kölh. Zeitung" ge meld Op ongeveer 6 kilometers afstand van hier, op Spaansch grondgebied ligt aan den voet van de Sierra Carbonera een klein landgoed, dat aan een Duitscher, den heer J. Spitzer, in eigendom toebehoort.. In den nacht vau den 31 Augustus werd op dit buitengoed een brutale aanval door roovers geploegd. Bjj het vallen van den avond werd Spitzer door zeven roo vers overvallen, terwjjl bij een wandelrid maakte door een rotsachtig landschap. Na een korten tegen stand werd hjj van het paard geruktaan handen en voeten gebondenen in een drooge beek gewor pen. Do roovers ontnamen hem zjin geldhorloge en papierenalsmede zyn jas en hoed. Een der misdadi gers trok den jas aanzotte het hoofddeksel op steeg te paard en reed naar hot landgoed. Een broe der van den bestolenedie zich tot herstel van fezondheid in het Zuiden bevondwerd liet eerst oor den roover ontmoet en met den kreet sterf!" overvallen. Hy werd overweldigd en hem werden de handen op den rug gebonden. Den ziekeljjken man waren ettelykegelukkig geen gevaarlijkewonden toegebragt. Inmiddels waren de overige roovers aan gekomen, en gezamenlijk plunderden zij het landgoed. Men vleit zich dat de diplomatie zich deze zaak zal aantrekken. JfranBtijfe. Op de reis, welke de Maarschalk Mac-Malion, als President dor Fransche republiek, onlangs in het zuiden van Frankrijk heeft gemaakt, om overal, waar het water onheil had gesticht, te helpen of aan gebrek van hulp, te troosten, heeft het ook weer niet aan redevoeringen ontbroken van burgemeesters en andore officiöele heeren, die hem welkom kwamen lieeteu. Sommige van die redevoeringen waren geweldig lang, en algemeen bewonderde men het Jobs geduld van den maarschalk, die ze allen tot aan het einde, en zonder van verveling te doen blijken, heeft kunnen aanhooren. In een dorpje nabjj Toulouse duurde de toespraak wel een half uurde burgemeester, die ze hield, bleef driemaal steken, en bjj de derde maal kon hij maar volstrekt niet weer op zijn verhaal komen. De maar schalk bleef kalm en zeide slechts, goedig glimlagchend •Neem gerust uw geschreven rede, Mynheer!" flcfcerlittik, Grnvenhajre, 28 Sept. Ter teregtzitting van den Hoogen Raad, gisteren gehouden, heeft de- adv.-gen. Mr. Smits conclusie genomeu in de zaak van 11. Ilingelberg, die door het Hof van Zeeland wegens diefstal van golden hem als voerman toevertrouwd, tot een jaar eenzame opsluiting is veroordeeld. De conclusie strekte tot verwerping van hot beroep, daar gen. adv.-gen. niet kon deelen de meeuing, dat het geld den req. niet als voermau was ter hand gesteld. De uitspraak is bepaald op 18 Oct. a. s. T4oi>f<lplnnC26 Sept. Heden middag zal de onlangs opgerigto boogachutterjj haar eerste concours houdenwaarbjj verschillende prjjzen uitgeloofd zjin allen in geld. Hoogste som ƒ20. Aanstaanden Zondag zal de wedstrijd te Biervliet plaats hebben. Op zoo'n wjjze gaat het nu het geheele district door; wel eon bewjj's dus, dat het gaaischieten een massa liefhebbers in deze streek telt. 27 Sept.. Op het concours in het gaaischieten, gis teren hier gehouden, werd do eerste en tweede prijs, 20 on 10 gulden, behaald door een brouwersknecht te IJzendjjke. De correspondent te Oostburg van het weekblad voor Z. Vlaanderen weBteljjk deel meldt aan dat blad, dat het vermoeden bij hem oprjjst dat Jut ook te Oostburg is geweest. Ten vorigen jare kwamen daar n.l. een heer en een dame by een kassier om geld in te wisselen tegen effecten. Daar de effecten er nog nieuw uitzagen, kreeg de kassier achterdocht en zei, dat hy de som niet in huis had. De heer bood 1000 francs voor de moeite. Hjj bereikte echter zijn doel niet. Van den heor Bonte, landbouwer te St. KruiR, zjjn de vorigo week vjjf runderen gestolen, waarvoor men hem 1900 franc gebodonhad. Bjj denzelfden land bouwer werden voor een paar jaar twee runderen ge stolen. Te Sluis hoeft een jongman van 22 jaar zich in het kanaal verdronken. Men denkt aan godsdienstige dweeperjj. 27 Sept. Heden is voor het pro vinciaal geregtBhof in Zeeland in hooger beroep be handeld de zaak van A. A. V., notaris te Sas van Gent, die bjj vonnis der arrondissements-regtbank te Goes van 31 July jl. ie schuldig verklaard aan misbruik van vertrouwen en te dier zake veroordeeld tot gevangenis straf van ééne maand, in eenzame opsluiting te onder gaan, en eeno geldboete van ƒ25, benevens in de kosten. Hem is nameljjk ten laste gelegd, dat hjj heeft ver duisterd of weerloos gemaakt eene som van ƒ170, die bem op den 6den July 1874 of omstreeks dien tjjd te Sas van Gent is ter band gesteld door of namens do naamlooze vennootschap »de Zeeuwsche suikerfabriek" te Sas van Gentom te dienen voor koston van in- schryving en registratie eener akte van hypotheek door bem als notaris verledenen welke inschrjjving hy niet heeft laten doen. De slotsom der beden voor het hof gehouden debatten isdat het openbaar ministerieby monde van den advocaat-generaalheeft gerequireerd tot bevestiging van het vonnis der regtbank to Goes voor zooveel de schuldigverklaring en de opgelegde straf betreftdoch met verbetering der qualificatie door die te doen luiden misbruik van vertrouwen, door het ten nadeele van den eigenaar verduisteren van gelden die den beklaagde ter hand waren gesteld tot een betaald wordenden arbeid en om er een bepaald gebruik van te maken. De verdediger Mr. E. Fokker concludeerde na eene uitgewerkte pleitrede tot vrjjspraak van zjjn cliënt op grond dat do verduistering van gelden niet bewezen iemogt evenwel het hof daaromtrent een nader onderzoek noodig achtendan concludeerde hjj tot. schorsing der zaak voor onbopaalden tijd, en eindelijk zeer subsidiair tot onslag van regtsvervolging. Na re- en dupliek is de uitspraak bepaald op heden over 8 dagen 4 October. Middelburg29 Sept. Zooals bekend zal zjjn bestaat alhier eene naamlooze vennootschapge naamd »Nyverheids-Vereeniging"; gisteren avond hield deze weder hare jaarlyksche algemeene vergadering. Het door den secretaris uitgebracht verslag over het laatste jaar, zjjnde het elfde sedert de oprichting, luidde gunstig. Op tien na zjjn thans alle aandeelen geplaatst. Met uitzondering van de vis9cherij, die dit jaar verlieB opleverde, is met. de verschillende oudernemingen winst behaald. Verschillende huizen zyn verhuurd of verkocht en ook aangekocht. Ook werd overgegaan tot eeno bouw onderneming voor kleine burgerwoningen, waartoe van het gemeentebestuur 775centiares grond zjjn aangekocht- Negen woningen zullen daarop geplaatst, worden vjjf daarvan moeten reeds op 1 November a s. gereed wezen. Do buitentuin op het Noordbolwerk werpt zeer goede winsten af. Niet minder dan 707 personen zyn er lid van. Met de steenbakkerjj werd eene proef genomen, welke ten deelo slaagde en verder zal worden voortgezet in do hoop op goeden uitslag. Thans is aanbesteed het maken van een adresbord, naby de kanaal- en koningsbrug te plaat sen, waarop neringdoenden, indnstrieelen enz., tegen een jaailjjksche vergoedingberekend naar de verlangde ruimte, hunne namen, adressen enz., kunnen doen schil deren. Bestuurders en commissarissen houden zich steeds be zig met alles wat in het belang der vennootschap geacht kan worden. Als bestuurder werd de heer G. J. "Will gisteren avond vervangen door den heer G. Knolterwjjl de heeren B. A.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 1