Eerste aankondiging. M EI S ©s OPENBARE VERK00PING. STRANDGOEDEREN: Meubilaire Goederen, OUD PORCELEIN. OPENBARK VERHURING. LANDEN en KADEN V 11 1 N lg Een bruin Merriepaard, Uit de hand te koop: 289"'e STAATS-LOTERIJ. PETR0L11JM-TAFELUMPEN, HAMLAMPEN EN KRONEN. groote sortering bij J. de JONG ZIJLSTRA. HH. LANDBOUWERS! Hi Heesters, Rozen, Plantsoen PiORSCHM A CHINES, LETWEL! ENGELSCHE HAARDST1KEN NIEUWE V00RRA4D Kleedjesslo/fen, Waterproef, Bukskin, etc. Dames- en Kinder- 'ii»lA1ïfiLS DE WONDERLIJKE LEIDING GODS COMMANDIET KAS, De Assurantie-Maatschappij LA BELGIQUE, Pilt®© ilPIllo, Concertzaal.-Zierikzee. NADERE BEKENDMAKING UITGESTELD. Slijm- en Maagpillen. J. M. GASILLE, TIMMERMANS. spoor en den tramof het spoor den tram en de barge met vernietiging bedreigen- of wel zou het vertier groot genoeg zijn om al die vervoermiddelen op een zoo kleinen afstand van 1 uur gaans in stand te houden? We hopen het laatste, doch achtentwjj- fel verschoonbaar. Van den voorgenomen tramway Middelburg-Domburg hoort men op dit oogenblik weêr niets. Toch zouden velen dien gaarne zienbjj gemis van spoorweg of omnibus tusschen beide plaatsen en dat op een afstand van 2'/2 uur gaans. Domburg heeft nog altjjd veel aantrekkelijksal wordt het door de zee gebeukt. Het duin, hoe ook geteisterd, biedt nog steeds een heerlijk land- en zeegezicht. Een •speelreisje" naar die badplaats heeft voor velen nog iets bekoorlijkszelfs ja misschien wel vooral op Zon- en feestdagen als zien ook nog velen in onze dagen daarin een profanatie van den rustdagh", een •krijtende sonde". Eén geluk echter en een troost voor den heer Pietersen uit 's Hage of voor ieder ander die de communicatie tusschen Middelburg en Domburg op eenigerlei bevorderen wil, dat bjj al den invloed die de tegenwoordige kerkeraden ook mogen bezitten, zjj toch niet meer zooals in de 17e eeuw den magistraat er toe brengen zullen om des Zondags de stadspoorten van des morgens acht tot des namiddags vjjf uren te doen sluiten of zelfs met kettingen af te spannen om de eenvoudige reden dat er ge^n stadspoorten meer zjjn! Wie weet wat er anders nog gebeuren kon? X. 21 SEPTEMBER 1815. Het eerste Onderwijzers-gezel* schap in Zeelanti opgerlgt. Wat onderlinge hulp en gemeenschappelijke inspan ning kunnen te weeg brengen, dat leeren ook de Ondorwyzers-gezelschappen, in betrekking tot het on derwijs en de opvoeding der jeugd. Reeds waren in February 1799 en in Augustus 1800 te Amsterdam, gelijk den 1 November van het laatst genoemde jaar te Leeuwarden, de eerste gezelschappen van dien aard in ons vaderland opgerigt, toen in het volgende jaar in de Bijdragen, betrekkelijk het schoolwezen in het Bataafsche Gemeenebest, lste deel 2de stuk", de on derwijzers werden aangespoord om in navolging der voorbeelden, welke in Daitschland reeds vruchtbaar werkten, alom geregelde bijeenkomsten te houden, ton einde elkander opmerkzaam te maken en voor te lichten op het ingeslagene spoor van verbetering in het lager schoolonderwijs. Weldra werden nu meer dergelijke gezelschappen tot stand gebragt, zoodat er ten jare 1815, toen het Neêrlands Souvereinen Vorst, bjj besluit van den 18 Februarjj, no. 91, behaagde, voor de eerste maal eene som ter ondersteuning en aanmoediging van Onderwijzers-gezelschappen te beschikken, reeds bjjna 100 zulke verecnigingen in de toenmalige Noor delijke gewesten van het vaderland aanwezig waren. Nu zestig jaren geleden, werd den 21 September 1815 het eerste Onderwijzers-gezelschap in Zeeland, en wel in het 2de district, door den schoolopziener Adriaan Uijt- tenhooven opgerigt, onder de benaming van »Schoolonder- wjjzer3-gezelschap van Schouwen". Het bestond aan vankelijk uit de volgende onderwijzersJ. Bakker te Serooskerke, J. Gast te Renesse, W. van Gelder te Haamstede, L. Hoogerland te Noordwelle, A. Roose te Ellemeet en K. van Zuijen te Burgh, en vergaderde voor het eerst den 21 October daaraanvolgende, onder voorzitting van gemelden heer schoolopziener, ten huize van den Onderwijzer te Renesse. Later werden, zoowel in de overige schooldistricten van Zeeland, als alsom in ons vaderland een tal van dergelijke gezelschappen tot stand gebragt, welke van tjjcl tot tyd, bjj afaee- lingen, algemeene vergaderingen hielden, zooals daarvan in Junjj 1820 te Oostburg de proef genomen werd. Sedert het ontstaan van het Nederlandsch Onderwijzers' genootschap hebben al die gezelschappen van lieverlede, als afdeelingen, zich daar bjj aangesloten, om niet alleen afzonderlijk, maar met vereenigde krachts-inspanning het heil des volks in het onderwjjs en de opvoeding der jeugd te behartigen. W. v. d. B. Burgerlijke stand te Tholen. geboren 12 Aug. Een zoon van J. Kegge en L. Bolier. 14 dito. Een zoon van J. van Elsficker en A. M. Meerman. 20 dito. Eene dochter van M. de Korte en J. Bruinzeel. 25 dito. Eene dochter van Chr. Qnist en H. W. Sakko. 27 dito. Twee dochters van A. Baajj en S. Schot. 28 dito. Een zoon van W. Perestam en J. van den Bogert. 30 dito. Een zoon van P. K. van den Berge en E. C. van Wezel. 31 dito. Een zoon van H. L. Nelisse en L. J. Schot. 2 Sept. Een zoon van J. Goosens en J. Braai. Een zoon en eene dochter van M. van Oeveren en K. Zandjjk. 3 dito. Een zoon van C. Denrloo en M. Hartog. 5 dito. Eene dochter van H. J. Boogaard en L. van de Yate. 5 dito. Eene dochter van J. de Leeuwen en C. M. Schot. 7 dito. Een zoon van G. Geluk en N. Knijper. overleden: 11 Ang. Geertje Knop d. oud 57 jaren. 12 dito. E. A. Sakko vrouw van J. Knrvink, oud 30 jmen. 13 dito. J. C. van Zetten z. oud 5 m. 16 dito. T. A. Hoogerwerf z. oud 7 m. 27 dito. A. de Korte z. oud 6 m. D. van Oeffelen z., oud 6 m. 31 dito. P. -Bogarts weduwe van A. van Osta, oud 73 j. 5 Sept. D. van Ast z. oad 2 m. als levenloos aangegeven: 3 Sept. Een kind van O. Pikhaar en M. E. van Uïrbcrtentiën. H GSjarlge Echtvereeniging JASPER SOON8 1 EN IS JAKOBA KRABBE. St. Maartensdijk, 27 September 1875. a$%SS3S*SS333335*SSSSSS335S033SSB Heden overleed zacht en kalm onze geliefde Moeder en Behuwd-moeder WILHELMINA de BIE, Wed. M. Timmermans, in den gezegenden ouderdom van 72 jaar en 6 maanden. Zwaar treft ons dit verlies, daar vóór vjjf maanden ook onze vader door den dood werd weggenomen. God sterke ons in dit zoo treffend verlies, opdat wij berusten in den wil van Hem, die geen rekenschap van Zyne daden geeft. Zierikzee, Uit naam der kinderen en 24 September 1875. behuwd-kinderen A. TIMMERMANS. Heden avond ten half acht ure overleed onze veel geliefde zoon MARINUSin den ouderdom van negentien jaren en zes maanden. Met weemoed staren wjj op zjjn stoffeljjk overschotdaar hjj een steun voor ons was. Elkebzee, J. de VRTEZE. 25 September 1875. L. de VREEZE en kinderen. Tot mijne groole droefheid overleed heden in den ouderdom van 66 jaren en 11 maandenaan de gevolgen eener slepende ziekte, mjjne geliefde moeder KRINA DORST, Weduwe M. de Pree, in leven land bouwer en Kerkvoogd bjj de Herv. Gemeente alhier. Hoedekenskerkb, A. de PREE. 25 September 1875. Heden stierf in den leeftjjd van bjjna acht jaar, onze innig geliefde BAREND. Zierikzee, 26 September 1875. W. BAX. S. BAX, Stemberg. Heden overleed na een kort ljjdenmjjne geliefde Echtgenoote CORNELIS van der SLUIJS, Beurtschipper op Rotterdam, in (\en ouderdom van ruim 51 jaren, mjj nalatende 7 kinderen. Brouwershaven, JOHANNA van VERRE. 26 September 1875. Voor algemeene kennisgeving. De ondergeteekende betuigt zjjnen harte- lij Icon dank aau allen, die nem den 25n dezer bljjken van belangstelling gaven. M. COUVÉE Jünr. De ondergeteekenden betuigen hunnen liar- tolylcou dank voor de ondervondene bljjken van belangstelling bjj de geboorte van hun zoon. Breda, J. de DOES. 25 September 1875. J. J. de LOOZE. PKO DEO. Bjj vonnis der Arrondissements-Regtbank te Zierikzee, uitgesproken ter openbare civiele teregtzitting van den 2l8ten September 1875, behoorlijk geregistreerd en bjj verstek gewezen, is het liuweljjk tusschen QÜRIJN STEVENS, arbeider, wonende te Tholen, Eischer, en WIMPHNA de WIT, gedaagde, verklaard te zijn ONTBONDEN door ocJit^clieiding, en wel op grond van kwaadwillige verlating. De procureur des eischers, J. W. D. SCHUÜRBEQUE BOEUE. De Notarissen Mrs. J. MOOLENBURGH o j. c. van der LEK de CLERCQ zullen, ten verzoeke van de heeren M. C. de CRANE ZOON, op Dlngsidug SSSeptember 1875, des namiddags 1 ure, aan de Nieuwe Haven te Zierikzee, publiek verkoopen Ongeveer 1GOO Hectoliters door zeewater beschadigd afkomstig uit de lading van het op de Onrustplaat gestrand barkschip „DUE AMIOI", kapitein CHIAPPARIvan Tangerog. Te Brouwershaven zullen op VrU<Ine: den listen October 1875des namiddags 1 fig ure, om contant geltfpubliek worden verkocht de navolgende Eenige stukken oud-roest 8TAAFIJZER p. m. 30 meter KETTING, een oud-roest ANKER, zonder stok, zwaar p. m. 100 K. G. een ANKER, met jjzeren stokzwaar p. m. 1000 K. G. en p. m. 90 meter KETTING, een DITO DITO 1000 K. G. en p. m. 70 meter KETTING, een DITO l)ITO zwaar p. m. 35 K. G.een oud-roest ANKERTJE, met houten stok, zwaar p. m. 50 K. G.een ANKER, met houten stok, zwaar p. m. 200 K. G., een DITO met jjzeren stok, zwaarp. m. 700 K. G. en circa30 meter KETTING, en een DITO zonder stok, zwaar p. m. 500K. G. Brouwershaven, den 22 September 1875. De Burgemeester J. M. LOCKER de BROTJNE. De Notaris J. SIPKES zalten verzoeke W^W van do beneficiaire Erfgenamen van wjjlen den Heer PIETER DROOGENDIJK, op Vrijdag *8 October 18*"7T», 's voormiddags om 10 ure, ten sterf huizo publiek verkoopen EENIGE waaronder een TAFEL met een historisch schilderstuk en een VERZAMELING van eenig De Notarissen Mrs. STRUIJK en db KONING zullen op Vr|j<luj; 8 October 1875, 's voormiddags 11 uro, in het Koffijhnis »Koophandel en Zeevaart" te Dordrecht, VERHUREN de van den in 1875 nieuw te omkaden Polder >DE GROOTE RAAGmet te zamen groot circa 45 Hectarengelegen onder Krimpen a/d Lek, in de rivier de Maas, tegenover het Huis »ten Donck." De verhuriog geschiedt voor I-I jareu gedeelteljjk om te bonwen en gedeeltelijk om te liooü^a of te weiden, in te gaan 1° January 1876. De conditiën liggen ter inzage in voormeld Koftijhuis en ten kantore van gemelde Notarissen van af 22 fSept. De te verhuren landen zjjn dageljjks te bezigtigen. UIT DE HAND TE KOOP EEN FLORISSANTE TIMMERMANS-AFFAIRE, die 39 jaren een goed burgerlijk bestaan heeft opge leverd. De GEBOUWEN zijn vóór vjjf jaren nieuw gebouwd. Te bevragen by den eigenaar P. van der WERVE te Kerlcwerve. TE KOOP: oud ÏO jaarte zien huize Rustenburg." Een flink WERKPAARD, keur uit vjjf, tusschen de 3 en 10 jaar oudbjj P. van HAELE te Haamstede. Uit de band te koop: 750 bossen TARWESTROO. 300 GERSTESTROO. 150 ERWTENSTROO. Te bevragen bjj J. L. van der WERVE, Comtnis- Bionnair te Kerkwerve. Nog te Itoop een nieuwen KAFMOLEN en een ouden DITO, beiden nieuw model. Ten Kantore van den ondergeteekende zjjn voor de 289ste STAATS-LOTERIJ Ileele en Gedeelten van LOTEN te bekomen. De trekking der Eerste Klasse begint op MAANDAG 18 OCTOBER e. k. Prjjs-courant. J. OCHTMAN. HEEREN LANDBOUWERS Het proefondervindelijk bewezen VOORBEHOEDMIDDEL tegen SMET IN DE TARWE en om dezelve direct gereed te hebben voor bet zaaijen hetwelk de laatste jaren door de meeste heeren landbouwers in Schouwen en Duiveland met het beste gevolg is gebruikt gewordenzal weder ver krijgbaar zijn in pakjes van 40 en 80 cent met gebruiksaanwijzing bij M. J. de LOOZE en ZOONApothekers op den Dam dio het ook in depót hebben gesteld bjj J. M. GASILLE te ZierikzeeC. van BLOIS te DreischorJ. vak NIEUWENHUIJZEN te St.-MaartensdijkL. E. dk JONG te StavenisseA. KARREMAN te ColijnsplaatP. PHERNAMBUCQ te Kamperland; A. van LEERSUM te ZonnemaireM. L. KERPESTEIJN te Bruinisse J. van LEERSUM te Scharendijke eu J. ENGELVAART te St.-Philipsland. Wie ruimschoots wil maajjen moet ook DUITSCHE GRANEN zaajjen, voorradig bjj Ch. GROENEVELD de KATER. T. v. d. Molen Mesman Zonen, Boom kweekers te Boskoop, bieden zich aan tot het leveren van alle soorten van en OPGAANDE BOOMENtot zeer billyUe prjjzen. Commissies worden aangenomen bjj C. WON- DERGEM, tuinier te Noordwelle. Heeren LANDBOUWERS De zoo gunstig bekende VLEE8CIIMEST, aangevoerd van Fray-Bentos in Zuid-Amerika, bestaan de uit afval van geslagt veegedroogd en tot poeder gemalen"welke de verei6chte bestanddeelen bezit voor een goede bemesting, en zich aanbeveelt door t>il- l\jl<e pr\jsalsmede door het gebruik in den landbouw in België en in Nederlandwordt geleverd door de Heeren v. SCHAFFERS C. te Antwerpen. Informaties bjj D. HOCKE, Iz. te Zonnemaire. NMOLENS, ZAAIMACHINESPLOEGEN, EN, GRAANMAAIMACHINES enz. VETH en C0., Dordrecht. Geen 1,-10 meer maar vanaf heden verkrjjgbaar zuiver gezoolde puilce kwaliteit voor 1,10 por mud, dito SCHAALKOLEN 35 per schaal per 1IO kilo. W. BAARS, Zierikzee. Ruim Assortiment JOH. OCHTMAN. van J. T. v. d. WEELE van Middelburg. Gedurende S «lagen zjjn bjj de Gez. LOEWER, Poststraat, Zierikzee, de NIEUWE MODELLEN WIN TER-MANT KUS ter bezichtiging gesteld. Zjj bevelen zich aan tot de ontvangst van t»e»tel- lingenbelovende eene accurato uitvoering der haar op te dragen orders. Gez. LOEWER. De ondergeteekendeGEOPEND hebbende een MAGAZIJN van PAK-, WINKEL-, TABAKS-, STRO O- en GR AAU W PAPIER benevenB een FABRIEK van GEPLAKTE ZAKKEN, neemt de vrjjheid zich beleefdelyk bjj HH. winkeliers, zoowel buiten als binnen deze stadaan te bevelen. De prjjzen staan geljjk met die der Hollandsche fabriekanten Zierikzee. S. OCHTMAN Jz. den Boekbandelaar A. J. de LOOZE te Zierikzee, is bjj inteokening te bekomen met cenen blinden leidsman der blinden op wegen en paden die bij niet kende, DOOR Crlstiniui Salomon Duitsch in leven Israëlitiesch Rabbyn in Bohemenoverleden als Predikant te Mijdrecht. Zijne vermaarde en zéér gezochte leerredenen, waar onder zjjne Bevestigings- en Intrêe-rede, benevens de leerredenen door hem te 'a Gravenhage gehouden over den Roem en Gelukstaat eens Christens" zullen bjj dit werkzoomede z\fu Portret gevoegd worden. Iets tot aanbeveling van genoemd werk te zeggen, wordt geheel overbodig geacht. De Uitgave zal plaats hebben in 8 afleveringen tegen /0,30. Bjj de laatste aflevering zal het Portret «les Schrjjvors, benevens ALGEMEENEN OMSLAG worden gevoegd. Bjj den Predikant te Noordgouwe verlangt men tegen NOVEMBER aanstaande een DIENSTMEISJE. DE ZIEIIIKZEESCHE DIRECTEUR M. C. DE CRANE JR. neemt gelden h «léposito. 8 dagen zicht 4 °/0 1 maand dato 3 1 maand 4'/s 3 4 I 6 41/, KOOPT en VERKOOPT Effecten, Cou pons buitenlandsclie 'Wissels. Sluit beleeningen en geeft gelden uit onder borgtocht. Het KANTOOR is geopend des voormiddags van ÏO tot 1 uur. SPANJE (Binnenl. Schuld) wordt met 1 OCTOBER aanstaande verhandeld zonder de verschenen C O U P O N S tot en met 30 Junij 1875. De vervallen COUPONS worden tor verzilvering aangenomen en opgezonden door Zierikzee, R. KOOLE. 27 September 1875. verzekert tegen zeer billjjke en vaste premien: WOONHUIZEN 50 cent. MEUBELEN 60 WINKELHUIZEN 60 KOOPWAREN 70 Informatiën te bekomen bjj D. Q. MULOCK HOUWER, Hoofd-Agent voor SCHOUWEN en DUIVELAND. De ondergeteekende berigt bjj deze het publiek dat zjjn ATELIER, geplaatst achter de woning zijner ouders op do haven, ook gedurende de KERMIS alhier zal geopend zjjn. St. Maartensdijk, C. MULLER. September 187 5. De aangekondigde Voorstelling van den Perziaan STOT-TAI zal heden avond geen plaats hebben en is tot C. D^N TOOM. Deze PILLEN, die sinds vele jaren met het beste gevolg tegen do slijm cn als maagversterkend gebruikt worden, door hare zachte werking de spijsvertering teer bevorderen, bijzonder goed tegen dc gal cn zeer zacht laxerend zijn, zjjn tegen 82'/, cent het doosje met berigt van gebruikverkrijgbaar te St. Annaland, P. Tase, Abrz.. Bergen-op-Zoom, Verlindcn. Breda, A. J. Janssen, Gz. Brouwershaven, C. Kappers. Goes, Wed. J. A. Ie Cointre. Hecrcnhoek, J. Smolders. Hoek bjj Ncnzcn, Scherpcnisse, Honlcniese, C. Fassaert. Middelburg, W. P. v. d. Kamer. Middelharnis, A. Teepe. En verdere Dépots Nenzen, (ter) G. W. Houtzager. Oude Tonge, P. J. Wickart. Rotterdam van Santenkolff, Korte Hoofdsteeg. Sluis, J. C. Keira. Tholen, Wed. J. Timmert. Vlissingen, P. Lagaaij. Zierikzee, J. M. Gaeille, Korte St.-Jansstraat, C, 144. Zonnemaire, W. Kroon, in andere plaatsen. CS* WAARSCHUWING. Deze SLIJM- en MAAGPILLEN, reeds zoo vele jaren met roem bekend en in algemeen gebruik, zjjn te ZIE RIKZEE alleen en uitsluitend verkrjjgbaar bjj den heer Korte St.-Jansstraat, wijk C, No. 114. LET WEL! Om elk Doosje der echte, en sinds onheugelijke jaren gebruikte Slijm- en Maagpillen is een biljet, voorzien met do handteekening (welke zieh ook bevindt op het Zegellak van den vervaardiger. J. J. SCHREUDER, Apotheker. Die een ZWARTBONTE OS, gemerkt aan beide ooren met een snede, ongeveer twee jaren oud, VERMIST, kan dezelve togen betaling «Ier kosten bekomen bjj A. GAANDERSE, Noordgouwe. TERSTOND of met 1 NOVEMBER een aankomende BAKKERSKNECHT benoodigd. Adres Uitgevers dezes, onder de letter B. Bjj J. L. LINDHOUT te Oud-Vossemeer, kunnen ases TIMMERLIEDEN geplaatst worden voor 3 maanden tot het bouwen van een korenschuur. BENOODIGD tegen 1 NOVEMBER a. s. bjj J. L. van VESSEM te Oosterland, eeue DIENSTBODE, liefst eene wwluwe met een meisjeniet beneden de 15 jaar. TERSTOND eeue DIENSTBODE benoodigd bij P. KOOPMAN onder Nieuwerkerk by het verste Sas. BENOODIGD met NOVEMBER tegen goed loon, in een klein gezin zonder kinderen, eene DIENSTBODE, die goed met de wasch en pot kan omgaan. Adres bjj do Uitgevers dezes. Uitgevers: DE LOOZE Je WAALE. Snelpersdrukkery van OCHTMAN, PIE TERSE A VAN DISHOECK, Meelstraat, B, 65.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 2