ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE. No. 5598 52steJaarg. Dingsdag 28 September 1875. HERHALING-ONDERWIJST Verschijnt DINGSDAG, DONDEBDAG en ZATURDAG. De prjjs per 3 maanden is 1,30, iranco per post 1,60. ADVERTENTIËN 10 Cts. per regel, kruinen uiterlijk tot des MaandagB, Woensdags en Vrjjdags voormiddags 10 ure bezorgd worden. Aanbesteding van Kolen. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie- rikzee zjjn voornemens op Woensdag den 6 October aanstaande, te 12'uur des middags, in het openbaar op het Raadhuis AAN TB BESTEDEN: Het LEVEREN van STEEN KOLEN ton behoeve van enkele gemeento-lnrigtingen. De Voorwaarden der aanbesteding liggeD op de gemeente-Secretarie ter inzage van belanghebbenden. Zierikzee, den 22 September 1875. De Burgemeester en Wethouders, v. CITTERS. l)e Secretaris J. P. N. ERMERINS. (AVON DSC HOLEN.) Aan belanghebbenden wordt kennis gegeven dat de aanneming van kinderendie aan dit onderwjjs ge durende den volgenden winter willen deelnemen, plaats zal hebben op Donderdag 30 Sept. ton 6 lire aan de Tusschenschoolvoor do MEIS JES, en op Vrijdag 1 Oct. ten 7 ure aan de Armenschool voor de JONGENS. •ÉSttgelttttïi. Uit Ragusa wordtdd. 20 Sept.aan de Preste gemeld dat de consulaire commissie vruchteloos on derhandeld heeft met de opstandelingen van ZnbcL Zjj zou dien dag van Trebinje naar Bilek vertrekken. Het door Peko Pavlovich aangevoerde800 man sterke insurgenten-korpsdat de uit Trebinje toege snelde veel sterkere Turksche troepenmagt versloeg heeft zich aangesloten bij een gedeelte van het door Ljubobratics aangevoerde Korps. De inswrgonten kam peeren bp Glavsko hebben zeer sterke stellingen in- fenomen en strekken hun voorpostenverkenningen tot en straatweg van Ragusa naar Trebinje uit. Van vertrouwbare zjjde wordt tevens aan de Preste verze kerd dat de opstandelingen een voldoenden voorraad ammunitie bezitten, dat de enkele afdeelingen goed worden aangevoerd en sedert eenige dagen een een- dragtige en zeer ordeljjke zamenwevking tusschen de verschillende korpsen opgemerkt wordt. Koustuntiiiopel26 Sept. De Fransebe Engelsche en Russische consuls zjjn Woensdag te Tre binje aangekomen. Zjj hebben de gezanten alhier berigtdat hunne verzoenende zending totaal mislukt is. Zjj moeten zelfs de voornaamste leiders der opstan delingen niet hebben kunnen spreken. Sflmnjje, Toen men in de dagen der republiek aan den heer Pi y Margall de portefeuille van Finantien aan bood, weigerdo hij ze aan te nemenmet de opmerking, dat er slechts één middel was om de Spaansche finan tien weder in orde te brengenmen moest het mini sterie van Finantien aan alle vier de hoeken in brand steken en vooral zorg dragendat het grootboek niet werd gered. De heer Pi y Margall is geen praktich staatsmanbij ie een droomer en idealistmaar een eerljjk man is hp ontegenzeggelijk. Hij heeft de waar heid lief als een beginselen zou duizendmaal liever het feit erkennen, dat Spanje bankroet is, dan door Nieuwstijdingen. Slmetfitta. De storm in Texaswaarvan wy in ons vorig No. melding maakten en die onder andere plaatsen India- nola verwoestte heeft tweemaal vier-en-twintig nren aangehouden. Het duurde niet lang, of het water werd tot zes voet hoogte in do straten opgestuwd, de golven beukten de huizendie ineenstortten of weg spoelden. Den 15den begon de stormen in den morgen van den 18den bedaarde de wind en liep hot water weder af. Toen het dag werdkon men eerst de gevol gen overzien. Do ruïne der 3tad was als 't ware com pleet, overal lagen doode ligchamen verspreid. De politie organiseerde een onderzoek en vond ook in de overbipfselen der huizen -nog tal van ljjken. Een moor denaar William Taylordie zjjn doodvonnis wachtte, werd uit de gevangenis gehaaldteneinde hem niet te laten verdrinken. "Voor hem was do ramp een geluk, hij wachtte niet tot de orde weer hersteld was, maar verwijderde zich van de plaats des ongelnka. In de stad Falmouth op Jamaicais een kind door zjjne ouders gevierendeeld. Een blankemet Dame Dasvine, en zjjne vrouw die in onmin leefden, hadden beslotente scheidenen de regterljjke vor men waren hiervoor vervuld. Maar op 't oogenblik der scheiding ontstond er twist over de vraag op wie van beiden het jongste kindeen lief jongesje van twee jaarzon bljjven. Ieder hunner hield het kind vastde twist veranderde weldra in gevechten het arme schepseltje werd letterlijk in twee gescheurd door de woedende handen zjjner ouders. De tjjding van dit monsterachtig feit was niet zoo gauw ver spreid of het hais dier barbaarsche ouders werd overrom peld door de voedende menigtedie ze zou opgehangen hebben zonder de tusschenkomst der politie. Zjj zjjn niet zonder moeite naar de gevangenis gebragt. 't Heeft nooit ontbroken aan plannen tot oplossing der thans weer aan 't roeren gebragte Oostersche kwestie. Iedereen kent 't Rnssischo voorstel, dat een voudig bestaat in anexatie van Turkije by 't grondgebied van den Czaar. Oostenrjjk, verre van dit voorstel goed te keurenzon zelf bp 't verdeden van 't erfdeel des zieken mans een hoofdrol willen spelen. Zelfs Griekenland aspireert naar den troon des Sultans. De een acht Albanië 't best geschikt om de kern te vormen van een nieuw Rjjk; de ander meent Bnlgarjje daartoe aangewezeneen derde wil Servië aan 't hoofd geplaatst zien van een herboren Turkije. Inmiddels trad dezer dogen de Londoner Zeitungeen Dnitsch orgaan dat te Londen verscbjjntvoor den dag met een geheel nieuw plan. Dit blad stelt voor dat de hertog van Edinburgh Koningin Victoria's tweede zoonzich aan de spits der opstandelingen in de Herzegowina plaatsen zal, en voor zich de Byzantjjnsche keizerskroon veroveren. Dit plan zal misschien niet dadeljjk worden ten uitvoer gel<?gclmaar voor 't minst beveelt 't zich aan door oorspronkelijkheid 1 Londen25 Sept. De Pall Mall Gazette meldt nit BerljjnHet Turksche gouvernement weigert ten opzigte der Christenen concession te verleenen zoolang de opstandelingen zich niet ten volle hebben onder worpen. De opstandelingen weigeren de vijandelijkhe den te schorsenzoolang de Mogendheden geen even- tueele concession waarborgen. De consuls hebben bij hunne regeeringen nadere instructiën aangevraagd. den voortvretenden kanker te verbergen, de gevolgen te verergeren. De gewone Spaansche staatskunst is huichelachtiger en voorzigtiger en bedekt zichals eene oude coquettehet gelaat met een vinger dik blanketsel zoo lang de beenderen en de huid daaronder nog zamen- houden. Zoo admistreren ook de tegenwoordige mi nisters van Finantiensedert den tjjd dat Pi y Margall die verklaring aftegdemet hunne altijd grooter wor dende deficits en vreeselijk toenemenden schuldenlast terwpl elk van hen zich in de behoeften van het oogen blik door kleine kas- en finantiekunstjes voorziet, en het aan zjjn opvolger overlaat om door den stijgenden vloed te worden medegesleept. Ook het bestuur van den heer Canovas heeft de taak eenor stelselmatige regeling van de geldmiddelen uit gesteld tot na het einde van den oorlog, en middelerwpl de zaken loopende gehouden door moordend dure finau- tiele operatien. Maar de oorlog eindigt nog maar niet en kost dag aan dag een schat van geldterwjjl het belastbaar vermogen afneemt, en misschien reeds tot de helft van hare vroegere kracht is gezonken. Het klinkt daarom zeer geloofwaardig, wanneer door den heer Salaverriaden vroegeren en tegenwoordigen mi nister van Finantien, verzekerd wordt dat hp weigert dezen vernielenden roofbouw op den staatsakker langer op zjjne verantwoording te nemen, en verlangt dat spoedig do Cortes zullen bijeengeroepen worden om een deel van den zedelpken last van zjjne schouders op die der Vertegenwoordiging over te dragen. Madrid22 Sept. Koningin Isabella heeft aan de regering een telegram gezondenmet de vraag wanneer het haar vergund zal zjjn naar Spanje terug te keeron? Zjj wil zich aan den wil haars zoonB on derwerpen doch als moeder weuscht zjj te weten wanneer het haar vergund zal zjjnharen zoon te omarmen. In officieeJe kringen verwekt dit (gisteren ontvangen) telegram bezorgdheid men vermoedtdat de pauselijke nuntiusmgr. Megliate Parjjsde koningin tot herhaling van haar verzoek heeft over gehaald. Wordt haar verzoek toegestaan jlan zou zp ter gunste van het Vatikaan werkzaam zjjn en den val van het liberale kabinet bewerken. Bij beschikking van den miuistor van financiën zal de geaggregeerde klerk J. de Smit, thans werkzaam JFranftrtjft. ileWrlitnïi. DirlcHlniid23 Sept. Ons fanfaren-muziekge zelschap alhier werd op gisteren avond vereerd met een prachtig vaandeldoor eenige jonge dames alhier aangeboden. Dit gezelschap heeft al meer en meer satisfactio van zjjne uitvoeringenen zjjn bestaan en bloei is inderdaad een uitkomst voor eene gemeente als de onzewaarinop 't gebied van kunst enz., weinig te doen is. Vlissssliiaren, 22 Sept. Heden heeft zich hier een compagnie gevormd bestaande uit drie Antwerpsche beeren en den heer Maters uit Vlissingen welke hot tegenwoordige badhuis een uit planken opgetrokken gebouw met de omliggende gronden hebben aan- gokochtten einde daar een meer met de oischen van een goed badhuis overeenkomend gebouw op te richten. 25 Sept. Heden nacht is er ingebroken bjj de firma Polak alhier. De dader is gearresteerdhet is een slechts lSjarig maar reeds gevaarljjk sujetdie reeds een zestal criminele veroordeelingen wegens diefstal heeft ondergaan. Mlddclbiirg24 Sept. Op den len October e. k. zullen voor het provinciaal geregtshof in Zeeland teregt staan Jacobu9 Courtin oud 27 jaren, koopman, wonende te Heinkenszandthans gedetineerd te Mid delburg Cornolis Walraven oud 44 jaren en Frans Courtin oud 51 jaren beidon landbouwerswonende te Heinkenszand. De eerste wordt beschuldigd van bedriegelijke bankbreuk door het als gefailleerd koop man verduisteren of aan den boedel onttrekken van goederen tot zijnen boedel behoorendeen de 2de en 3de van medepligtigheid aan bedriegeljjke bankbrenk door met den bankbreukige te hebben zamengespan- nen om die goederen te verduisteren of aan den boedel te onttrekken. In deze zaak zijn 10 getuigen door den procureur- generaal opgeroepen. Aan de beschuldigden zjjn als verdedigers toegevoegd voor den eerste mr. E. Fokker, voor den tweeden mr. E. F. M. Matbon en voor den derde Jhr. mr. W. H. Snouck Hurgronjeallen advo- katen alhier. Ziorilcaso*? 27 Sept. Naar wij vernemen heeft Mr. W. L. J. Spoorsedert 1868 griffier bjj de arrondissements-regtbank alhiertegen 1 Oct. a. s. als zoodanig zjjn ontslag ingediend. De Parjjsche gauwdieven zjjn zeer scherpzinnig in 't bedenken van middelen om huu ulagtofler» bjj den neus te nemen. De Droit deelt de inhechtenis neming mede van een snaak, die op de volgende wjjzo to werk ging. Hij was altijd tc vinden bjj de stations. Zag hjj een ot ander buitenman uit den trein komenwiens uitorlyk hem moed gaf op 't sla gen zjjner list, dan wist hjj zich bjj hem te voegen en een gesprek mot hem aan te knoopen. Eenigcn tjjd naast hem geloopen hebbendebukte hjj zich en raapte een klein doosje op onder den uitroep «zamen deelen." In het doosje bevond zich een paar sierlijke oorbellen. Men toog naar een juwelierdie do bollen op ongeveer 40 fres. taxeerde. Uit den winkel komendezeido de vinder tot zijn raetgezol »Als wjj het verkoopen krijgen wjj elk 20 fres., maar hot is meerwaard. Ik wil dat meerdoro echter afstaan. Neem do bellen en geef mjj 20 fres." Bjjna altjjd nam do andor in de schikking genoegen, on do buitenman toog naar zjjn woonplaats terug vorbljjd over de vondsttot hjj con of nader kenuer ontmoette, die hem zeide, dat de sieraden nauweljjk* 2 i\ 3 fres waard waren. Men begrjjpt ligt, dat de chevalier d'indastrio do bellen, nadat zjj getaxeerd warenbad verwisseld met een ander paardat bjj in don zak had. Langen tjjd ia deze industrie ongestraft gebleven tot eindeljjk zekero P.die ook beetgenomen was zich nogmaals naar Parjjs begaf en besloot den op- ligter te vangen. Hjj kleedde zich anders en wist zich onkonbaar te makenzoodat hjj al spoedig weder aangesproken werd en met zjjn ouden bekende op wandelde. Do bellen werden weder gevonden en men toog naar den juwelierenz. Maar iuist op 't be slissend oogenbUk, toen do valsche bellen voor 20 fres. werden overgereiktvatte P. zjjn kennis bij den armonder den kreet «houdt den dicF' en stelde hem in handen der politie. De beide doosjes de valsche en de echte bellen toonden overtuigond zjjne schuld. - In het Fmnsche dorp Croane-snr-Marne stierf dezer dagen eon rjjk handelaar Thomas Hoviant, die in zjjn testameat tal van zonderlinge bepalingen ge maakt heeft. Zoo stelde hjj o. a. eene som van 2000 francs als premie vast voor een jaarljjksche harddraverjj met varkehsbereden door mannen of jongens. De gelukkige winner moet zich echter, alvorens het geld op to strjjkenverbinden twee jaren lang diepen rouw over den doode te dragen. De gemeenteraad heeft dit zonderling legaat aangenomenen eenige dagen gele den heeft de eerste harddraverjj met varkens plaats gehad. ten po3tkautore te Boxmeer, te rekenen vau 1 October a. ah zoodanig aan den dienst van het postkantoor te Zierikzee worden verbonden. Zooals onlangs door ons word gemeld, wasdoor eeno commissie van rijks-adviseurs voor de mouumen- ten van geschiedenis ea kunst een bezoek gebragt aau de Herv. kerk te Brouwershavendaar er gevaar be stond voor het sloopen van dat gebouw wegens gebrek aan fondsen voor 't noodige onderhoud. Genoemde commissie heeft van dat onderzoek rapport uitgebragt aan den Minister van Binnenl. Zaken en daarin den wenscb geuit dat dit gebouw worde hersteld, daar het groote belangstelling verdient en tot'de beste monumenten van Nederland behoort. Dienovereenkomstig heeft de heer Heemskerk dezer dagen aan kerkvoogden dier gemeente gemelddat bjj bereid is zjjno medewerking te verleenen tot ber- etelling van het kerkgebouw bijaldien ook de burger- ljjke en kerkeljjke gemeenten te Brouwershavenals mede de Provinciale Staten van Zeeland zich genegen toonen de zaak geldeljjk te ouderstounen. De herstel ling zou alsdun onder toezigt der regering behooren te worden uitgevoerd. Tot het onderzoek van het gebouw en bet opmaken van een behoorljjk plan der herstellingen stelt de Minis ter eene som van ƒ500 beschikbaar. Dit schrijven werd door HH. Kerkvoogden met inge nomenheid begroet en beantwoord, ten bewjjze waarvan zjj besloten voor de eerstgevorderde werkzaamheden mede eene som van 500 toe te staanen zich tot de genoemde Commissie te wendenom aanwijzing te verkrjjgen nopens een bouwkundigeaan wien zij bet maken der benoodigde ontwerpen kunnen opdragen. Er bestaat dus thans alle hoop dat een van Zeelands oudste en merkwaardigste kerkgebouwen voor vernie tiging zal bewaard blyven. Bij het uitbaggeren van een molenvliet in den Oudelandschen polder onder Westmaas is een aarden kannetje gevondenvoerende het jaartal 1421. Het antieke voorwerp is geheel onbeschadigd en heeft een zwartgrjjze kleur. Zooals bekend iswordt Westmaa9 ouder de 72 dorpen gerekenddie ten jare 1421 in don St.-ElizabethsDiicht door den vloed zjjn bedolven geweest en eerst in 1439 met den Oudenlandschen polder op nieuw ingedjjkt. Het kannetje is dus in hetzelfde jaar waarin de vloed plaats hadvervaardigd en heeft slechts korten tjjd dienst kunnen doen. De eigenaar van dit 454 jarige kannetje is de heer W. Kramer te Wcstmaa-s. In een gezin te Monster hebben zich dezer dagen ernstige ziolrteverschjjnselen voorgedaantengevolge van het eten van bot. Vjjf personen aten des middags van deze visch. Des nachts werd de huisvrouw plotse ling ongesteldzjj kreeg hevige buikpjjnvergezeld van brakingen en bloeddiarrhee. De overigen deelden des anderen daags op verschillende tjjdeD in hetzelfde lotdoch bjj den een waren de verschijnselen Bterker dim bg den ander Men vermoedtdat in de bot vergiftige bestand deel en zyn geweestdie zich gedurende het bakken of daarna (do visch werd twee dagen na het bakken gegeten) moeten ontwikkeld hebben. Een postbode van Winschoten vond, by den tol boom aan den Zuidvoensterstniatwegeen gouden horloge en manskieéren; hjj wekte den tolgaarder, die evenals hji verbaasd was. Toen men ging zoeken kwam een man aoor een raam der tolgaarderswoning kyken. De man had zich, in sluapwandcling of hoe aan ook, op weg uitgokleedwas door ocne niet goed gesloten deur de tolgaarderswoning binnen gegaan en had zich daar in een niet gebruikt wordende kamer to slapen gelegd. Hjj zelf toonde zich even verbaasd als de overigen. Hy is naar het logement te Winschotenwaar bjj den vorigon dag was afgestapt, teruggekeerd. De 82jarige doodgraver J. van Geldorente Gorinchem heeft in zyn 45jarige loopbaan het 1237ste graf gedolven. Eon daglooncr tc Siddcburcn hoeft in een vlaag van krankzinnigheid zjjn woning in brand gestoken en zelf erge brandwonden bekomen. Hjj zal naar een krankzinnigengesticht overgebragt worden. TELEGRAMMEN. 'h Grn voiilintfo27 September. In de heden gehouden zitting der Tweede Kamer heeft de Minister van Binnenl. Zaken het woord ge vraagd, alvorens do beraadslagingen over het adres van antwoord op de Troonrede .een aanvang namen. Do Minister deelde mede, dat bij en zjjn ambtgenoot voor Finantien in de beslissing Vrjjdag 11. door de Eerste Kamer genomen aanleiding gevonden hadden om eerbiedig bun ontslag aan den Koning te verzoeken Het had echter Z. M. behaagd op dit verzoek een stellig weigerend antwoord te geven en na rijpe over weging hadden de betrokken Ministers besloten, ook met bet oog op den bestaanden toestand, om zich naar 'sKouings verlangen te voegen en hunne tegen woordige betrekking te blijven waarnemen. De volle verantwoordelijkheid dezer beslissing op zich nemende, haddcu zjj gemeend hiervan kennis te moeten geven aan de Vergadering. TWEEDE DÉPÊCUE.) De Tweede Kamer heeft het adres van antwoord op de Troonrede onveranderd aangenomenna korte dis cussie over enkele paragrafen. Over lager onderwjjs hebben de heeren Schimmelpenninck van der Oye, Jhr. de Jongevan Eek, Heijdenrijck, Moens en de Minister van Binnenlandsche Zaken bet woord gevoord. De eerste wilde eene commissie van onderzoekde heeren van Eek en Moens de spoedige indiening eenor wijzi gingswet. De anderen waren met den Minister van oordeeldat eerst Hooger Onderwjjs moest geregeld worden. De Minister verklaarde zich ook tegen eene Commissie van onderzoek. KerknicuvvH. Drietal te Goes: Ds. P. C. van der Horst to Gorinchem, E II. van Leeuwen te Vlaardingen en E. B. Gunning te Alkmaar. Gemnngde bcrigtcn. Zekere dominé t»on den Oggend in N.-Araerika beeft dezer dagen van don kansel verkondigd, dat de mensch «half dier en half engel" ismaar aat van 't engel achtige bjj het vrouweljjk gedeelte op 20 ii 30jarige leeftijd bitter weinig meer te bespeuren valt. Een andere dominé in aie buurt vertelde nnar waarheid zijne toehoorders, dat de menschen «zoogdieren" zijn. Een heele partij oude jufvrouwen verliet met gebalde vuisten 't kerkgebouw. De vrouw van een kleer maker tc Nieuwe Tongo is zoo verlegen omdat zjj aardappelen gaat zoeken, dat zjj geheel wegkruipt in baar hoed om van niemand gezien te worden. Iemand te Sint-Annaland moest zoo dikwjjls uiet naar eene weduwe Joopen, en dan goeue verkeerde pantoffels aan doen, dan behoefde zjjne zuster die niet terug te brengen. Bij zal zoodoende de bakkersdochter nog kwjjtraken. Don Carlos is trotsch op do soldaten, die in Cata- lonië het hazenpad gekozen hebben. Die chef is dus gemakkelijker to bevredigen dan vele bazen en boeren. Volgens 't Handelsblad is in zekere gemeente in Noord-Brabant de burgemeester ongetrouwd doch niet alleen hy neen ook de gemeente-secretaris, al de leden van den gemeenteraad en vier kerkvoogden. De aan dacht van het scboone geslacht wordt gevestigd op dit treurige feit. Een schippers-knecht te Kamper land moest zoo niet babbelen van een kastelein te W., waar niets van te zeggen valt. Met de Poortvlietsche kermis is een St.-Annalandsche trekvogel komen vlie gen van de Oude-Tonge, om zich te vermaken. De zoon van een timmermans-knecht te Sommeldijk wordt verzochtzooveel snaps niet te hebben van twee dametjes van een naburig dorpwaar niets van te zeggen valt. Te Heinkenszand wordt een gek aangeraden als hjj op een ander jaar weer naar de Goescbe kermis gaat met een meisje, geen Spaansche peper te gebruiken, want dat zou zeer slecht voor hem kunnen afloopen. Maar zoo de ouden zongenpiepen de jongen. De opstand in Herzegovina heeft te Kortgene een geweldigen indruk gemaakt. Er heeft zich reeds een comité ge vormd, teneinde zich van het Vaderschap van den Kortgeenscheu sultan te ontslaan. De dominé te Bier vliet zal eerstdaags het gebouw, waarop een haring tot weerhaan staatin die gemeente bezoekenten einde het een en ander te herstellen. Te Driewegen of Nieuwland i'b er een biljard met toebehooren ten toon gestelddie om zjjne smaakvolle bewerking een ieders aandacht ten volle waardig is. De banden zjjn zoo veerkrachtigdat een balgoed in beweging gebragt, juist één minuut aan het loopen blijft. Die biljard behaalde dit jaar te Brussel op de Nijver heids-tentoonstelling de gouden medailje. Noeltje te den Bommel wordt aangeraden haar babbeltong wat in toom te houden, en zoo niet met getrouwde mannen om te gaanwant dat past voor geen fatsoenlyk meisje. De vrouw van een schilder te den Bommel moest hare drie dochters zoo niet opschikken, daar zjj zoo nooit zullen verpast raken, want zulke bloemen kosten te veel geld. Twee boeren-dochters onder C. moesten twee meisjes zoo niet uitlagchenwaar niets van te valtwant dat staat niet mooi. Ingezoudeu Stukken. Brieven uit Walcheren. 26 van Herfstmaand '75. Gisteren werd te Middelburg eene vergadering ge houden die vooral voor de WalcherBche landbouwers en grondeigenaren belangrjjk wasomdat de beurs er bij betrokken is en ge kent de traditiedat een «Walchersche boer" en een «geldbeurs" ontzettend op elkander gesteld zyn. De waarheid daarvan laat ik in het midden ter voorkoming dat ik misschien myn geweten al te zeer bezwaren mocht. De vergadering door mjj bedoeldwas de gewone najaarsvergadering van het polderbestuur van Wal cheren, door den beer D. A. Dronkers als voorzitter gepresideerd. Of bet aan zjjne kalme bedaarde leiding te danken is weet ik nietmaar wat ik wèl weet is ditdat de beraadslagingen zich door bezadigdheid en gematigdheid kenmerkten iets wat volgens som mige dwarskijkers" niet van alle poldervergaderingen kan gezegd worden 't Ligt niet op mjjn weg u een verslag van bet verhandelde te geven. Ik wenscb evenwel een paar punten te roleveeren. Vooreerst dat de gronden en wateren van den polder Walcheren beslaan 15431,1496 hectaren schotbaar en 1482,4283 hectaren vrij land waarvoor in 1876 (even als voor hot loopende jaar) een gewoon djjkgescbot moet worden opgebracht van ƒ12,50 per hectare schotbaar en van 4,30 per hectare vrjj land, zjjnde noodig ter dekking van het vermoe delijk tekort van ƒ199,263. De ontvangsten zjjn name ly k geraamd op 25,564 en de uitgaven op 224,827. Dit laatste bedrag is ƒ11,800 minder dan de in deze vergadering vastgestelde rekening over 1874. Onder de voor 1876 geraamde uitgaven zyn begrepen 107,300 voor de kosten van gewoon onderhoud aan de vier wateringen, en daarvan voor de Noordwatering alleen ƒ81,000. Dat dit laatste cjjfer eene vry eerbiedwaar dige hoogte bereikt zit 'm voor een groot deel in Domburg, dat jaarljjks tamelyk belangrjjke voorzie ningen noodig maakt. De zee vertoont zich daar in al hare speelschheid. Eertydsin 't begin der vorige eeuwaldus verhaalt ons de toenmalige Ylissingsche predikant en rector M. Gargonwas zjj ook wel speelsch maar dan had zjj er nog al eens liefhebberij inom hare golven als uit eerbied aan de voeten eener jeugdige scboone te brekendan weder heen te vliedenota vervolgens terug te keeren en in eene vlaag van ver liefdheid de lieve voetjes met ontzag te kussen. Ook gaf zy in die dagen menigen minzieken Florue aan leiding tot in het zand getraceerde ontboezemingen als deze: «Breekt, Noordscbe golven, breekt op Domburg's schorre strand «Al 't water van de zee bluscht doch geen minnebrand." Trouwens was bet toen toch ook niet altjjd zuiver met de zee gesteldgeljjk blykt uit Hillegonde's lied «Nu lacht gy liefljjk toedan dreigt gjj met uw baaren «Noch dyknoch duin te sparen «Men ziet in uw onstuimigheid «Hoe dat men vrezen moet als ons een vjjand vleid." Die vrees is, voor wat Walcheren's polderkas betreft, volstrekt niet ongegrond geblekenwant het moge waar zjjn dat de vroegere hooge duinen langs Domburg, die beter dan de sterkste dijken de woedende zee afweerden, door hare golven zelve zjjn opgeworpen, in de laatste jaren schijnt zij het er bijzonder op toe te leggen om ten aanzien dier zand-bolwerken de uit spraak te wettigen«De zee heeft gegeven, de zee heeft genomen, de trouwe der zee is verdachtArme duinen arm üomburgsch strand 1 armeingelanden Gelukkig dat een zorgzaam polderbestuur over u waakt en der golven macht paal en perk tracht te stellen, al is het ook dat sommigen nog wel wat krachtiger maatregelen zouden wenschen. Die «sommigen" behooren tot hen die geen vrede bobben met het «als 't kalf verdronken isdempt men den put". Een tweede punt, waarop in genoemde vergadering o. a. de aandacht gevestigd werd, is eene doorwatering van den Kanaaldjjk tusschen Middelburg en Vlissingen onder West-Souburg. 'fc Lek moet natuurljjk gestopt worden, doch daartoe zal het noodig. zyn het kanaal tot 1 M. onder A. P. af te laten, 't Beroerdste van de zaak isdat het zout water vermoedelyk in den regel niet door den Kanaaldjjk vlooit, maar wel dooi de veenlaag onder den djjk, en dan kan men, naai de ondervinding elders leert, gerust het hoofd in den schoot leggen, mot de gedachte: 't kwaad is toch niet te keeren. Dit meenen mot ons sommige deskundigen, en die zullen het natuurljjk wel weten. Drinkwater en bronnen hebben met dat zoute water echter volstrekt geen vrede. Nu we toch bij Souburg zijn, schjjnt bot niet te onpas mode te deelen, dat de vermeerdering der ver- voormiddelen tusschen Middelburg en Vlissingen door middel van een tramway verzekerd is. Zou nu de tram hot spoor eu de stoombargeof de stoombarge bet

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1875 | | pagina 1